summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/et/doc
diff options
context:
space:
mode:
authorSlávek Banko <slavek.banko@axis.cz>2012-08-27 19:12:12 +0200
committerSlávek Banko <slavek.banko@axis.cz>2012-08-27 19:12:12 +0200
commit741f23135e8cdaafe1c1dcb726f5edd5dbf2e3dc (patch)
tree6fca96a815b825b341b912cbf1c23e5bb8a34ad1 /et/doc
downloadgwenview-i18n-741f23135e8cdaafe1c1dcb726f5edd5dbf2e3dc.tar.gz
gwenview-i18n-741f23135e8cdaafe1c1dcb726f5edd5dbf2e3dc.zip
Initial import
Diffstat (limited to 'et/doc')
-rw-r--r--et/doc/Makefile.am2
-rw-r--r--et/doc/docked_windows.docbook70
-rw-r--r--et/doc/external_tools.docbook81
-rw-r--r--et/doc/index.docbook106
-rw-r--r--et/doc/interface.docbook59
-rw-r--r--et/doc/introduction.docbook24
-rw-r--r--et/doc/keybindings.docbook54
-rw-r--r--et/doc/mouse.docbook63
8 files changed, 459 insertions, 0 deletions
diff --git a/et/doc/Makefile.am b/et/doc/Makefile.am
new file mode 100644
index 0000000..6214eef
--- /dev/null
+++ b/et/doc/Makefile.am
@@ -0,0 +1,2 @@
+KDE_LANG = et
+KDE_DOCS=gwenview
diff --git a/et/doc/docked_windows.docbook b/et/doc/docked_windows.docbook
new file mode 100644
index 0000000..7e7b024
--- /dev/null
+++ b/et/doc/docked_windows.docbook
@@ -0,0 +1,70 @@
+<sect1 id='docked_windows'
+><title
+>Dokitud aknad</title>
+<para
+>&kappname; liides koosneb mitmest väiksest dokitud aknast. Esialgu võib nende käsitlemine tunduda keerulisena. Konkreetsetele &kappname; liidese aknale fookuse andmiseks klõpsa lihtsalt sellel.</para>
+
+<para
+>Igal dokitud aknal pn ülaosas väike pidemeriba. Selle paremas servas asub dokkimise/dokkimise lõpetamise nupp, mis meenutab noolt, ning sulgemisnupp, mis meenutab X-tähte. Riba näeb välja selline: <screenshot>
+ <screeninfo
+>Dokitud akna pidemeriba</screeninfo>
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="dock_grip.png" format="PNG"/>
+ </imageobject>
+ <textobject>
+ <phrase
+>Dokitud akna pidemeriba</phrase>
+ </textobject>
+ </mediaobject>
+</screenshot>
+</para>
+
+<itemizedlist>
+ <listitem
+><para
+>Klõps dokitud akna sulgemisnupul eemaldab selle liidesest. Akna taasnägemiseks vali selle nimi menüüs <guimenu
+>Aken</guimenu
+>.</para
+></listitem>
+
+ <listitem>
+ <para
+>Dokitud akna suuruse muutmiseks lohista akendevahelist piiret. </para>
+ </listitem>
+ <listitem>
+ <para
+>Dokitud akende ümberkorraldamiseks lohista aken pidemeribast haarates soovitud asukohta. Lohistamise ajal ilmub väike kontuurkast, mis näitab, milline näeb aken välja antud kohta lohistamisel. </para>
+ <para
+>Kui soovid seada kaks akent üksteise peale ja nende vahel kaarte kasutades liikuda, lohista aken otse selle akna keskele, millega soovid seda ühendada. </para>
+ </listitem>
+ <listitem>
+ <para
+>Akna dokkimise lõpetamiseks klõpsa dokkimise/dokkimise lõpetamise nupul akna ülaservas asuva riba paremas servas või tee pidemeribal topeltklõps.</para>
+ <para
+>Uus topeltklõps või klõps dokkimise/dokkimise lõpetamise nupul taastab akna selle esialgsel kujul.</para>
+ <para
+>Dokkimata akna saab dokkida ka seda pidemeribast haarates liideses sobivasse kohta lohistades (täpselt samamoodi nagu akende ümberkorraldamisel).</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para
+>Failivaate aken on alati dokitud, seda ei saa ka liigutada, kuid teisi aknaid liigutades saab seda ometi nihutada.</para
+>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para
+>Akna lohistamise ajal võimaldab operatsiooni lõpetada vajutamine klahvile <keycap
+>Escape</keycap
+>. Dokitud akende &kappname; originaalpaigutuse taastamiseks kasuta menüükäsku <menuchoice
+> <guimenu
+>Aken</guimenu
+> <guimenuitem
+>Lähtesta</guimenuitem
+> </menuchoice
+>. </para>
+ </listitem>
+</itemizedlist>
+</sect1>
+<!-- vim: set ft=xml: -->
diff --git a/et/doc/external_tools.docbook b/et/doc/external_tools.docbook
new file mode 100644
index 0000000..aa88c7c
--- /dev/null
+++ b/et/doc/external_tools.docbook
@@ -0,0 +1,81 @@
+<chapter id="external_tools">
+<title
+>Välised tööriistad</title>
+
+<para
+>&kappname; laiendamine on tänu välistele tööriistadele üsna lihtne. Neid tööriistu saab kasutada kontekstimenüüst, mis avaneb hiire parema nupuga pisipildile või pildile klõpsates. Vali ilmuvast menüüst kirje <menuchoice
+><guimenu
+>Välised tööriistad</guimenu
+></menuchoice
+>.</para>
+
+<para
+>&kappname; pakub omalt poolt välja mõned juba eelnevalt määratud välised tööriistad, kuid neid saab omatahtsi lisada dialoogis <guilabel
+>Väliste tööriistade seadistamine</guilabel
+>. Selle saab avada menüükäsuga <menuchoice
+><guimenu
+>Seadistused</guimenu
+><guimenuitem
+>Väliste tööriistade seadistamine...</guimenuitem
+></menuchoice
+> </para>
+
+<para
+>See näeb välja selline: <screenshot>
+ <screeninfo
+>Väliste tööriistade dialoog</screeninfo>
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="external_tools_dialog.png" format="PNG"/>
+ </imageobject>
+ </mediaobject>
+</screenshot>
+</para>
+
+<para
+>Antud näites on defineeritud väline tööriist Exiftran, mis regenereerib JPEG-piltide EXIF-sildid. Tutvustame nüüd kõike lähemalt:</para>
+
+<itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para
+>Väli <guilabel
+>Nimi</guilabel
+> sisaldab tööriista nime, nii nagu see esineb menüüs. </para>
+ </listitem>
+ <listitem>
+ <para
+>Väli <guilabel
+>Käsk</guilabel
+> sisaldab käsku, mis käivitatakse antud tööriista kasutamisel. Väljast paremal pool asuvale küsimärgile klõpsates saab näha võtmesõnu, mida on antud väljal võimalik kasutada. Need võtmesõnad asendatakse tegelikus käsus pildifailidega. </para>
+ </listitem>
+ <listitem>
+ <para
+>Paremal asuva nupuga saab tööriistaga seostada mõne ikooni. </para>
+ </listitem>
+ <listitem>
+ <para
+>Sektsioonis <guilabel
+>Failiseosed</guilabel
+> saab määrata, millist tüüpi failidega antud tööriist tegeleb. Määratud tööriista näeb menüüs <menuchoice
+><guimenu
+>Välised tööriistad</guimenu
+></menuchoice
+> ainult juhul, kui parajasti valitud fail(id) on just siin määratud tüüpi. Antud näites sobib tööriist ainult JPEG-piltidele, mistõttu valida tuleks <guilabel
+>Kohandatud</guilabel
+> ja seejärel <guilabel
+>image/jpeg</guilabel
+> ning <guilabel
+>image/pjpeg</guilabel
+>. </para>
+ </listitem>
+</itemizedlist>
+
+<tip>
+ <para
+>Täiendavaid väliseid tööriistu leiab <ulink url="http://gwenview.sourceforge.net/tools"
+>&kappname; veebileheküljelt</ulink
+>. </para>
+</tip>
+
+</chapter>
+<!-- vim: set ft=xml: -->
diff --git a/et/doc/index.docbook b/et/doc/index.docbook
new file mode 100644
index 0000000..1b8d4fd
--- /dev/null
+++ b/et/doc/index.docbook
@@ -0,0 +1,106 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.1.2-Based Variant V1.1//EN"
+"dtd/kdex.dtd" [
+ <!ENTITY kappname "Gwenview">
+ <!ENTITY package "gwenview">
+ <!ENTITY introduction SYSTEM "introduction.docbook">
+ <!ENTITY interface SYSTEM "interface.docbook">
+ <!ENTITY mouse SYSTEM "mouse.docbook">
+ <!ENTITY keybindings SYSTEM "keybindings.docbook">
+ <!ENTITY docked_windows SYSTEM "docked_windows.docbook">
+ <!ENTITY external_tools SYSTEM "external_tools.docbook">
+ <!ENTITY % addindex "IGNORE">
+ <!ENTITY % Estonian "INCLUDE"
+><!-- change language only here -->
+]>
+
+<book lang="&language;">
+<title
+>Gwenview kasutaja käsiraamat</title>
+
+<bookinfo>
+<authorgroup>
+<author
+><firstname
+>Aurélien</firstname
+> <surname
+>Gâteau</surname
+> <affiliation
+><address
+><email
+>aurelien.gateau@free.fr</email
+></address
+></affiliation>
+</author>
+<author
+><firstname
+>Christopher</firstname
+><surname
+>Martin</surname
+> <affiliation
+><address
+><email
+>chrsmrtn@debian.org</email
+></address
+></affiliation>
+</author>
+</authorgroup>
+<othercredit role="translator"
+><firstname
+>Marek</firstname
+><surname
+>Laane</surname
+><affiliation
+><address
+><email
+>bald@starman.ee</email
+></address
+></affiliation
+><contrib
+>Tõlge eesti keelde</contrib
+></othercredit
+>
+<copyright>
+<year
+>2005</year>
+<holder
+>Aurélien Gâteau</holder>
+</copyright>
+<!-- <legalnotice
+>&FDLNotice;</legalnotice
+> -->
+
+<date
+>2005-08-21</date>
+<releaseinfo
+>1.2.92</releaseinfo>
+<abstract>
+<para
+>&kappname; on KDE piltide vaatamise rakendus.</para>
+</abstract>
+<keywordset>
+<keyword
+>KDE</keyword>
+<keyword
+>pilt</keyword>
+<keyword
+>vaataja</keyword>
+<keyword
+>kunstnik</keyword>
+<keyword
+>foto</keyword>
+<keyword
+>pilt</keyword>
+</keywordset>
+</bookinfo>
+&introduction;
+&interface;
+
+&external_tools;
+
+<chapter id="tips">
+<title
+>Vihjed</title>
+&mouse; &keybindings; &docked_windows; </chapter>
+
+</book>
diff --git a/et/doc/interface.docbook b/et/doc/interface.docbook
new file mode 100644
index 0000000..4d06432
--- /dev/null
+++ b/et/doc/interface.docbook
@@ -0,0 +1,59 @@
+<chapter id="interface">
+<title
+>Kasutajaliides</title>
+
+<sect1 id='browse_and_view_modes'
+><title
+>Sirvimis- ja vaatamisrežiim</title>
+
+<para
+>Vaikimisi avaneb &kappname; sirvimisrežiimis.</para>
+
+<para
+>Selles režiimis saab hõlpsasti liikuda oma failide ja kataloogide vahel. Nagu pildil näha, saab eelvaatluse aknas näha nii parajasti vaadatavat pilti kui mis tahes sellega kaasnevaid kommentaare.</para>
+
+<screenshot>
+ <screeninfo
+>Sirvimisrežiim</screeninfo>
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="browse_mode.png" format="PNG"/>
+ </imageobject>
+ </mediaobject>
+</screenshot>
+
+
+<para
+>Kui sirvimisrežiimis eemaldada märge menüükäsult <menuchoice
+> <shortcut
+> <keycombo action="simul"
+>&Ctrl;<keycap
+>Return</keycap
+></keycombo
+> </shortcut
+> <guimenu
+>Vaade</guimenu
+> <guimenuitem
+>Sirvi</guimenuitem
+></menuchoice
+>, avaneb vaaterežiim, milles parajasti vaadatav pilt hõlmab kogu akna.</para>
+
+<screenshot>
+ <screeninfo
+>Vaaterežiim</screeninfo>
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="view_mode.png" format="PNG"/>
+ </imageobject>
+ </mediaobject>
+</screenshot>
+
+<tip
+><para
+>&kappname; on küll võimalik ka otse vaaterežiimis käivitada, kui teha seda käsurealt vajalikku pilti argumendina andes.</para>
+</tip>
+
+</sect1>
+
+</chapter>
+<!-- vim: set ft=xml: -->
diff --git a/et/doc/introduction.docbook b/et/doc/introduction.docbook
new file mode 100644
index 0000000..8ab4d97
--- /dev/null
+++ b/et/doc/introduction.docbook
@@ -0,0 +1,24 @@
+<chapter id="introduction">
+<title
+>Sissejuhatus</title>
+
+<sect1 id="what-is-gwenview">
+<title
+>Mis on &kappname;</title>
+
+<para
+>&kappname; on KDE kiire ja kasutajasõbralik piltide näitaja. </para>
+
+<para
+>Rakendus võimaldab kataloogipuud ja failinimekirja akent kasutades hõlpsasti liikuda kogu failihierarhias. &kappname; kasutab dokitud aknaid, mis annab võimaluse muuta rakenduse välimust just selliseks, nagu soovid. Pilte saab sirvida ka täisekraanirežiimis või isegi &konqueror;is (seda võimaldab KParts-tehnoloogia).</para>
+
+<para
+>Piltide avamisega tegeleb Qt teek, mistõttu &kappname; toetab kõiki neid pildivorminguid, mida toetab ka Qt. &kappname; suudab korrektselt näidata nii alfakanaliga pilte kui ka animatsioone.</para>
+
+<para
+>&kappname; toetab ka EXIF-kommentaaride näitamist ja muutmist, kui paigaldatud on vastav JPEG plugin. Seda pakub KDE moodul kdegraphics. Toetatud on JPEG kadudeta teisendus, näiteks pööramine ja peegeldamine.</para>
+
+</sect1>
+
+</chapter>
+<!-- vim: set ft=xml: -->
diff --git a/et/doc/keybindings.docbook b/et/doc/keybindings.docbook
new file mode 100644
index 0000000..d494cc1
--- /dev/null
+++ b/et/doc/keybindings.docbook
@@ -0,0 +1,54 @@
+<sect1 id="keybindings">
+<title
+>Kiirklahvid</title>
+
+<para
+>&kappname; pakub arvukalt kiirklahve, mida kõiki saab näha ja soovi korral muuta menüükäsuga <menuchoice
+><guimenu
+>Seadistused</guimenu
+><guimenuitem
+>Kiirklahvide seadistamine...</guimenuitem
+></menuchoice
+> Pane tähele, et failide ja kataloogide aknas töötavad ka kõik tavapärased KDE kiirklahvid, kui sa ei ole neid just muutnud.</para>
+
+<para
+>Mõned kõige kasulikumad vaikekiirklahvid on järgmised:</para>
+
+<itemizedlist>
+ <listitem
+><para
+><keycap
+>Tühikuklahv</keycap
+>: näitab kataloogi järgmist pilti.</para
+></listitem>
+ <listitem
+><para
+><keycap
+>Backspace</keycap
+>: näitab kataloogi eelmist pilti.</para
+></listitem>
+ <listitem
+><para
+><keycombo action="simul"
+>&Ctrl;<keycap
+>Return</keycap
+></keycombo
+>: lülitab sirvimis- ja vaatamisrežiimi.</para
+></listitem>
+ <listitem
+><para
+><keycombo action="simul"
+>&Ctrl; &Shift;<keycap
+>F</keycap
+></keycombo
+>: aktiveerib täisekraanirežiimi.</para
+></listitem>
+ <listitem
+><para
+><keycap
+>Escape</keycap
+>: peatab ja lõpetab täisekraanirežiimi.</para
+></listitem>
+</itemizedlist>
+</sect1>
+<!-- vim: set ft=xml: -->
diff --git a/et/doc/mouse.docbook b/et/doc/mouse.docbook
new file mode 100644
index 0000000..1bab474
--- /dev/null
+++ b/et/doc/mouse.docbook
@@ -0,0 +1,63 @@
+<sect1 id='mouse'
+><title
+>Hiire kasutamine</title>
+
+<sect2 id='mouse_panning'
+><title
+>Hiirega kerimine</title>
+<itemizedlist>
+ <listitem
+><para
+>Hiire vasakut nuppu pildi kohal all hoides saab pilti kerida.</para
+></listitem>
+ <listitem
+><para
+>Hiirerattaga saab pilti üles ja alla kerida.</para
+></listitem>
+</itemizedlist>
+</sect2>
+
+
+<sect2 id='mouse_zooming'
+><title
+>Hiirega suurendamine</title>
+<itemizedlist>
+ <listitem
+><para
+>Hiire keskmise nupuga klõpsates saab automaatsuurenduse sisse ja välja lülitada.</para
+></listitem>
+ <listitem
+><para
+>Klahvi Control all hoides saab kas hiirerattaga suurendada ja vähendada või siis hiire vasaku nupuga klõpsates suurendada ja parema nupuga klõpsates vähendada.</para
+></listitem>
+
+ <listitem
+><para
+>Klahvi Alt allhoidmisel saab hiirerattaga pilti ka rõhtsuunas kerida.</para
+></listitem>
+</itemizedlist>
+</sect2>
+
+
+<sect2 id='mouse_browsing'
+><title
+>Hiirega sirvimine</title>
+<itemizedlist>
+ <listitem
+><para
+>Topeltklõps pildil lülitab sirvimisrežiimi sisse ja välja.</para
+></listitem>
+ <listitem
+><para
+>Vaikimisi saab hiirerattaga pilti üles-alla kerida. Samas saab soovi korral määrata, et hiirerattaga keritakse hoopis läbi aktiivse kataloogi pildid.</para
+></listitem>
+ <listitem
+><para
+>Hiire vasakut nuppu pildi kohal all hoides ja parema nupuga klõpsates saab liikuda järgmisele pildile.</para>
+ <para
+>Paremat nuppu all hoides ja vasaku nupuga klõpsates saab avada eelmise pildi.</para
+></listitem>
+</itemizedlist>
+</sect2>
+</sect1>
+<!-- vim: set ft=xml: -->