summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sv
diff options
context:
space:
mode:
authortpearson <tpearson@283d02a7-25f6-0310-bc7c-ecb5cbfe19da>2011-10-15 09:14:47 +0000
committertpearson <tpearson@283d02a7-25f6-0310-bc7c-ecb5cbfe19da>2011-10-15 09:14:47 +0000
commit281b2113b209bd51bd923ad8f289f4041ff03a0f (patch)
tree87c676fcc2759106c8147129a215bde2145962a7 /po/sv
downloadkiosktool-281b2113b209bd51bd923ad8f289f4041ff03a0f.tar.gz
kiosktool-281b2113b209bd51bd923ad8f289f4041ff03a0f.zip
Initial import of kiosktool
This source tree will most likely not even compile yet--stay tuned for updates! git-svn-id: svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/trinity/applications/kiosktool@1258966 283d02a7-25f6-0310-bc7c-ecb5cbfe19da
Diffstat (limited to 'po/sv')
-rw-r--r--po/sv/Makefile.am3
-rw-r--r--po/sv/kiosktool.po1430
2 files changed, 1433 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/sv/Makefile.am b/po/sv/Makefile.am
new file mode 100644
index 0000000..300ce12
--- /dev/null
+++ b/po/sv/Makefile.am
@@ -0,0 +1,3 @@
+KDE_LANG = sv
+SUBDIRS = $(AUTODIRS)
+POFILES = AUTO
diff --git a/po/sv/kiosktool.po b/po/sv/kiosktool.po
new file mode 100644
index 0000000..5e50bdb
--- /dev/null
+++ b/po/sv/kiosktool.po
@@ -0,0 +1,1430 @@
+# translation of kiosktool.po to Svenska
+# Stefan Asserhäll <stefan.asserhall@comhem.se>, 2004, 2005.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: kiosktool\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-01-22 01:28+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-01-22 16:12+0100\n"
+"Last-Translator: Stefan Asserhäll <stefan.asserhall@comhem.se>\n"
+"Language-Team: Svenska <sv@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10\n"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Stefan Asserhäll"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "stefan.asserhall@comhem.se"
+
+#: componentPage.cpp:50
+#, c-format
+msgid "&Setup %1"
+msgstr "&Ställ in %1"
+
+#: componentPage.cpp:51
+#, c-format
+msgid "&Preview %1"
+msgstr "&Förhandsgranska %1"
+
+#: componentPage.cpp:85
+msgid ""
+"Selecting the Setup or Preview option may cause the panel and/or the desktop "
+"to be temporarily shut down. To prevent data loss please make sure you are "
+"not actively using these components."
+msgstr ""
+"Att välja inställnings- eller förhandsgranskningsalternativet kan göra "
+"att panelen och/eller skrivbordet tillfälligt stängs av. För att "
+"förhindra förlust av data, försäkra dig om att du inte aktivt använder "
+"dessa komponenter."
+
+#: componentPage.cpp:87 userManagement.cpp:86
+msgid "Attention"
+msgstr "Varning"
+
+#: componentPage.cpp:106
+#, c-format
+msgid "Setup %1"
+msgstr "Ställ in %1"
+
+#: componentPage.cpp:126
+msgid "<qt>There was an unexpected problem with the runtime environment.</qt>"
+msgstr "<qt>Ett oväntat problem med körmiljön uppstod.</qt>"
+
+#: componentPage.cpp:155
+msgid ""
+"<qt>You can now configure %1. When you are finished click <b>Save</b> to "
+"make the new configuration permanent."
+msgstr ""
+"<qt>Du kan nu anpassa %1. När du är klar, klicka på <b>Spara</b>"
+" för att göra den nya inställningen permanent."
+
+#: componentPage.cpp:157
+msgid "%1 Setup"
+msgstr "Ställ in %1"
+
+#: componentPage.cpp:254
+msgid ""
+"<qt>This is how %1 will behave and look with the new settings. Any changes "
+"you now make to the settings will not be saved."
+"<p>Click <b>Ok</b> to return to your own personal %2 configuration."
+msgstr ""
+"<qt>Det här är sättet %1 kommer att bete sig och se ut med de nya "
+"inställningarna. Alla ändringar du nu gör av inställningarna sparas "
+"inte."
+"<p>Klicka på <b>Ok</b> för att återgå till din egen personliga "
+"inställning %2."
+
+#: componentPage.cpp:257
+msgid "%1 Preview"
+msgstr "Förhandsgranskning av %1"
+
+#: kioskConfigDialog.cpp:38
+msgid "Configure Kiosk Admin Tool"
+msgstr "Anpassa administreringsverktyg för kioskläge"
+
+#: kiosk_data.cpp:1
+msgid "General"
+msgstr "Allmänt"
+
+#: kiosk_data.cpp:2
+msgid "Generic restrictions"
+msgstr "Allmänna begränsningar"
+
+#: kiosk_data.cpp:3
+msgid "Disable Window Manager context menu (Alt-F3)"
+msgstr "Inaktivera fönsterhanterarens sammanhangsberoende meny (Alt+F3)"
+
+#: kiosk_data.cpp:4
+msgid ""
+"The Window Manager context menu is normally shown when Alt-F3 is pressed or "
+"when the menu button on the window frame is pressed."
+msgstr ""
+"Fönsterhanterarens sammanhangsberoende meny visas normalt när Alt+F3 "
+"trycks eller när menyknappen på fönsterramen klickas."
+
+#: kiosk_data.cpp:5 kiosk_data.cpp:169
+msgid "Disable Bookmarks"
+msgstr "Inaktivera bokmärken"
+
+#: kiosk_data.cpp:6
+msgid "Disable Bookmarks in all applications."
+msgstr "Inaktivera bokmärken i alla program."
+
+#: kiosk_data.cpp:7 kiosk_data.cpp:51
+msgid "Disable all tasks and applications that require root access"
+msgstr "Inaktivera alla aktiviteter och program som kräver administratörsåtkomst"
+
+#: kiosk_data.cpp:8
+msgid ""
+"In multi-user environments the users normally do not know the root password; "
+"in such a case, it may be desirable to use this option to remove the tasks "
+"and applications from the menus that the users cannot use."
+msgstr ""
+"I fleranvändarsystem känner användarna normalt inte till "
+"systemadministratörens lösenord. Om det är fallet, kan det vara "
+"önskvärt att använda det här alternativet för att ta bort alternativ "
+"och program från menyerna, som användarna inte kan utnyttja."
+
+#: kiosk_data.cpp:9
+msgid "Disable access to a command shell"
+msgstr "Inaktivera åtkomst av kommandoskal"
+
+#: kiosk_data.cpp:10
+msgid ""
+"In an environment where the desktop is dedicated to a defined set of tasks "
+"it may be desirable to disable access to a command shell to prevent users "
+"from engaging in tasks that were not intended or authorized; hence, it is "
+"strongly recommended to disable access to a command shell if the desktop is "
+"to act as a public terminal."
+msgstr ""
+"I en omgivning där skrivbordet är avsett för en begränsad uppsättning "
+"aktiviteter, kan det vara önskvärt att inaktivera åtkomst till "
+"kommandoskal för att förhindra att användarna utför uppgifter som inte "
+"avsågs eller inte är tillåtna. Det rekommenderas därför starkt att "
+"inaktivera åtkomst till kommandoskal om skrivbordet ska användas som en "
+"offentlig terminal."
+
+#: kiosk_data.cpp:11
+msgid "Disable Logout option"
+msgstr "Inaktivera utloggningsalternativ"
+
+#: kiosk_data.cpp:12
+msgid ""
+"This prevents the user from logging out. To make this option effective it is "
+"important to ensure that key-combinations to terminate the X-server, such as "
+"Alt-Ctrl-Backspace, are disabled in the configuration of the X-server."
+msgstr ""
+"Det här förhindrar att användarna loggar ut. För att göra alternativet "
+"effektivt, är det viktigt att försäkra att tangentkombinationer för att "
+"avbryta X-servern, såsom Alt+Ctrl+Backsteg, är inaktiverade i X-serverns "
+"inställningar."
+
+#: kiosk_data.cpp:13
+msgid "Disable Lock Screen option"
+msgstr "Inaktivera skärmlåsningsalternativ"
+
+#: kiosk_data.cpp:14
+msgid ""
+"When the desktop is to act as a public terminal or is to be shared by "
+"different users it may be desirable to prevent locking of the screen to "
+"ensure that the system remains accessible if a user leaves the terminal."
+msgstr ""
+"När skrivbordet ska användas i en offentlig terminal eller delas mellan "
+"olika användare kan det vara önskvärt att förhindra att skärmen låses, "
+"för att vara säker på att systemet är tillgängligt om en användare "
+"lämnar terminalen."
+
+#: kiosk_data.cpp:15
+msgid "Disable \"Run Command\" option (Alt-F2)"
+msgstr "Inaktivera alternativet \"Kör kommando\" (Alt+F2)"
+
+#: kiosk_data.cpp:16
+msgid ""
+"The \"Run Command\" option can normally be used to execute arbitrary "
+"commands; however, when access to a command shell is restricted only "
+"applications and services defined by a .desktop file can be started this "
+"way. Disabling \"Run Command\" here hides the option completely."
+msgstr ""
+"Alternativet \"Kör kommando\" kan normalt användas för att köra "
+"godtyckliga kommandon. Dock kan bara program och tjänster definierade av en "
+".desktop-fil startas när åtkomst till kommandoskal är inaktiverad. Genom "
+"att inaktivera \"Kör kommando\" här, döljs alternativet fullständigt."
+
+#: kiosk_data.cpp:17
+msgid "Disable toolbar moving"
+msgstr "Inaktivera förflyttning av verktygsrad"
+
+#: kiosk_data.cpp:18
+msgid ""
+"Normally toolbars in applications can be moved around; when this option is "
+"chosen \t all toolbars are fixed in their original positions."
+msgstr ""
+"Normalt kan programmens verktygsrader flyttas omkring. När det är "
+"inaktiverat är alla verktygsrader fasta på sina ursprungliga platser."
+
+#: kiosk_data.cpp:19
+msgid "Disable execution of arbitrary .desktop files."
+msgstr "Inaktivera körning av godtyckliga .desktop-filer"
+
+#: kiosk_data.cpp:20
+msgid ""
+"This option defines whether users may execute .desktop files that are not "
+"part of the system-wide desktop icons, KDE menu, registered services or "
+"autostart services. When access to a command shell is restricted it is "
+"recommended to to disable the execution of arbitrary .desktop files as well "
+"since such .desktop files can be used to circumvent the command shell "
+"restriction."
+msgstr ""
+"Det här alternativet definierar om användare får köra .desktop-filer som "
+"inte är en del av systemets skrivbordsikoner, KDE-menyn, registrerade "
+"tjänster eller automatiskt startade tjänster. När åtkomst till "
+"kommandoskal är inaktiverad rekommenderas att körning av godtyckliga "
+".desktop-filer också inaktiveras, eftersom sådana .desktop-filer kan "
+"användas för att komma förbi inaktivering av kommandoskal."
+
+#: kiosk_data.cpp:21
+msgid "Disable starting of a second X session."
+msgstr "Inaktivera start av en andra X-session"
+
+#: kiosk_data.cpp:22
+msgid ""
+"KDM has the possibility to login a second user in parallel to the current "
+"session. Note that this can also be configured as part of the KDM settings "
+"in which case the setting here should be left enabled."
+msgstr ""
+"KDM har möjlighet att logga in en andra användare parallellt med den "
+"aktuella sessionen. Observera att detta också kan ändras som en del av "
+"KDM-inställningarna, och i så fall ska inställningen här lämnas "
+"aktiverad."
+
+#: kiosk_data.cpp:23
+msgid "Disable input line history"
+msgstr "Inaktivera historik för inmatningsfält"
+
+#: kiosk_data.cpp:24
+msgid ""
+"If a single account is used by multiple people it may be desirable to "
+"disable the input line history out of privacy considerations."
+msgstr ""
+"Om ett enda konto används av flera personer, kan det vara önskvärt att "
+"inaktivera historik för inmatningsfält av integritetshänsyn."
+
+#: kiosk_data.cpp:25
+msgid "Desktop Icons"
+msgstr "Skrivbordsikoner"
+
+#: kiosk_data.cpp:26
+msgid "Desktop Icons are provided by \"kdesktop\"."
+msgstr "Skrivbordsikoner tillhandahålls av \"kdesktop\""
+
+#: kiosk_data.cpp:27
+msgid "Lock down Desktop Settings"
+msgstr "Lås skrivbordsinställningar"
+
+#: kiosk_data.cpp:28
+msgid ""
+"When the desktop settings are locked down the user can no longer change how "
+"the desktop behaves or look like. This does not affect the ability to add "
+"new files or shortcuts to the desktop."
+msgstr ""
+"När skrivbordsinställningarna är låsta kan användaren inte längre "
+"ändra hur skrivbordet beter sig eller ser ut. Det påverkar inte "
+"möjligheten att lägga till nya filer eller genvägar på skrivbordet."
+
+#: kiosk_data.cpp:29
+msgid "Disable context menus"
+msgstr "Inaktivera sammanhangsberoende menyer"
+
+#: kiosk_data.cpp:30
+msgid ""
+"When checked the user will no longer get any context menu. Normally the user "
+"can get a context menu by clicking with the right mouse button."
+msgstr ""
+"Om det här är markerat får inte användaren några sammanhangsberoende "
+"menyer längre. Normalt kan användaren få en sammanhangsberoende meny "
+"genom att klicka med högerknappen."
+
+#: kiosk_data.cpp:31
+msgid "Lock down all Desktop icons"
+msgstr "Lås alla skrivbordsikoner"
+
+#: kiosk_data.cpp:32
+msgid ""
+"When checked the user will not be able to remove or edit any existing icon "
+"or file on the Desktop or add any new icon or file."
+msgstr ""
+"Om det här är markerat kan användaren inte längre ta bort eller redigera "
+"någon befintlig ikon eller fil på skrivbordet, eller lägga till någon ny "
+"ikon eller fil."
+
+#: kiosk_data.cpp:33
+msgid "Lock down system wide Desktop icons"
+msgstr "Lås skrivbordsikoner för hela systemet"
+
+#: kiosk_data.cpp:34
+msgid ""
+"When checked the user will not be able to remove or edit any of the system "
+"wide icons but will still be able to add, remove or edit personal icons or "
+"files on the desktop."
+msgstr ""
+"Om det här är markerat kan användaren inte längre ta bort eller redigera "
+"några ikoner för hela systemet, men kan fortfarande lägga till, ta bort "
+"eller redigera personliga ikoner eller filer på skrivbordet."
+
+#: kiosk_data.cpp:35
+msgid "Add additional vendor specific icons"
+msgstr "Lägg till ytterligare tillverkarspecifika ikoner"
+
+#: kiosk_data.cpp:36
+msgid ""
+"When this option is checked users will get additional icons copied to their "
+"Desktop when they first log in. These icons do not appear in the preview."
+msgstr ""
+"När det här alternativet är markerat, får användare ytterligare ikoner "
+"kopierade till skrivbordet första gången de loggar in. Ikonerna visas inte "
+"i förhandsgranskningen."
+
+#: kiosk_data.cpp:37
+msgid "Desktop Background"
+msgstr "Skrivbordsbakgrund"
+
+#: kiosk_data.cpp:38
+msgid "Set up the Desktop Background also known as Wallpaper."
+msgstr "Ställ in skrivbordsbakgrunden, som också kallas skrivbordsunderlägg."
+
+#: kiosk_data.cpp:39
+msgid "Lock down Desktop Background Settings"
+msgstr "Lås skrivbordets bakgrundsinställningar"
+
+#: kiosk_data.cpp:40
+msgid ""
+"When the desktop background settings are locked down the user can no longer "
+"change them."
+msgstr ""
+"När inställning av skrivbordsbakgrund är låst kan användaren inte "
+"längre ändra den."
+
+#: kiosk_data.cpp:41
+msgid "Screen Saver"
+msgstr "Skärmsläckare"
+
+#: kiosk_data.cpp:42
+msgid "Set up Screen Saver"
+msgstr "Ställ in skärmsläckare"
+
+#: kiosk_data.cpp:43
+msgid "Lock down Screen Saver Settings"
+msgstr "Lås inställning av skärmsläckare"
+
+#: kiosk_data.cpp:44
+msgid ""
+"When the Screen Saver settings are locked down the user can no longer change "
+"them."
+msgstr ""
+"När inställning av skärmsläckare är låst kan användaren inte längre "
+"ändra den."
+
+#: kiosk_data.cpp:45
+msgid "Disable OpenGL-based Screen Savers"
+msgstr "Inaktivera OpenGL-baserade skärmsläckare"
+
+#: kiosk_data.cpp:46
+msgid ""
+"OpenGL-based screen savers may cause problems on systems without decent "
+"OpenGL support; with this option all such screensavers can be disabled."
+msgstr ""
+"OpenGL-baserade skärmsläckare kan orsaka problem på system utan "
+"acceptabelt stöd för OpenGL. Alla sådana skärmsläckare kan inaktiveras "
+"med det här alternativet."
+
+#: kiosk_data.cpp:47
+msgid "Discreet Screen Savers Only"
+msgstr "Bara diskreta skärmsläckare"
+
+#: kiosk_data.cpp:48
+msgid ""
+"Some screensavers do not hide the complete screen content and may leave "
+"possible sensitive information visible. This option disables all such "
+"screensavers and only enables those screensavers that completely hide the "
+"original content of the screen."
+msgstr ""
+"Vissa skärmsläckare döljer inte hela skärminnehållet, och kan lämna "
+"känslig information synlig. Det här alternativet inaktiverar alla sådana "
+"skärmsläckare, och aktiverar bara de som fullständigt döljer skärmens "
+"ursprungliga innehåll."
+
+#: kiosk_data.cpp:49
+msgid "KDE Menu"
+msgstr "KDE-menyn"
+
+#: kiosk_data.cpp:50
+msgid "The KDE Application menu"
+msgstr "KDE:s programmeny"
+
+#: kiosk_data.cpp:52
+msgid ""
+"This option disables all menu items that require root access and that will "
+"ask the user for the root password."
+msgstr ""
+"Det här alternativet inaktiverar alla menyalternativ som kräver "
+"administratörsåtkomst och som frågar användaren efter "
+"systemadministratörens lösenord."
+
+#: kiosk_data.cpp:53
+msgid "Disable menu editing"
+msgstr "Inaktivera redigering av menyer"
+
+#: kiosk_data.cpp:54
+msgid ""
+"This disables the menu-option to edit the KDE Application Menu. When "
+"disabled, users will no longer be able to make changes to their personal "
+"application menu."
+msgstr ""
+"Det här inaktiverar menyalternativet för att redigera KDE:s programmeny. "
+"När det är inaktiverat, kommer användaren inte längre kunna ändra sin "
+"personliga programmeny."
+
+#: kiosk_data.cpp:55
+msgid "Theming"
+msgstr "Teman"
+
+#: kiosk_data.cpp:56
+msgid "Set up of Fonts, Colors and Style"
+msgstr "Ställ in teckensnitt, färger och stil"
+
+#: kiosk_data.cpp:57
+msgid "Lock down Style Settings"
+msgstr "Lås stilinställningar"
+
+#: kiosk_data.cpp:58
+msgid "When the Style settings are locked down the user can no longer change them."
+msgstr "När stilinställningar är låsta kan användaren inte längre ändra dem."
+
+#: kiosk_data.cpp:59
+msgid "Lock down Color Settings"
+msgstr "Lås färginställningar"
+
+#: kiosk_data.cpp:60
+msgid "When the Color settings are locked down the user can no longer change them."
+msgstr "När färginställningar är låsta kan användaren inte längre ändra dem."
+
+#: kiosk_data.cpp:61
+msgid "Lock down Font Settings"
+msgstr "Lås teckensnittsinställningar"
+
+#: kiosk_data.cpp:62
+msgid "When the Font settings are locked down the user can no longer change them."
+msgstr ""
+"När teckensnittsinställningar är låsta kan användaren inte längre "
+"ändra dem."
+
+#: kiosk_data.cpp:63
+msgid "Lock down Window Decoration Settings"
+msgstr "Lås inställning av fönsterdekorationer"
+
+#: kiosk_data.cpp:64
+msgid ""
+"When the Window Decoration settings are locked down the user can no longer "
+"change them."
+msgstr ""
+"När inställning av fönsterdekorationer är låst kan användaren inte "
+"längre ändra den."
+
+#: kiosk_data.cpp:65
+msgid "Panel"
+msgstr "Panel"
+
+#: kiosk_data.cpp:66
+msgid "The KDE panel \"kicker\" is normally found at the bottom of the screen."
+msgstr "KDE:s panel \"Kicker\" finns normalt längst ner på skärmen."
+
+#: kiosk_data.cpp:67
+msgid "Lock down panel"
+msgstr "Lås panelen"
+
+#: kiosk_data.cpp:68
+msgid ""
+"This option can be used to lock down the panel. The user will then no longer "
+"be able to add, remove or change any of the permanent panel items."
+msgstr ""
+"Det här alternativet kan användas för att låsa panelen. Användaren kan "
+"då inte längre lägga till, ta bort eller ändra några av de permanenta "
+"panelobjekten."
+
+#: kiosk_data.cpp:69
+msgid "Disable Context Menus"
+msgstr "Inaktivera sammanhangsberoende menyer"
+
+#: kiosk_data.cpp:70
+msgid ""
+"This option disables the context menus that one normally gets when pressing "
+"the right mouse button in the panel."
+msgstr ""
+"Det här alternativet inaktiverar de sammanhangsberoende menyerna som man "
+"normalt ser vid klick med höger musknapp i panelen."
+
+#: kiosk_data.cpp:71
+msgid "Network Proxy"
+msgstr "Nätverksproxy"
+
+#: kiosk_data.cpp:72
+msgid "Set up of Network Proxy settings"
+msgstr "Ställ in nätverksproxyinställningar"
+
+#: kiosk_data.cpp:73
+msgid "Lock down Proxy Settings"
+msgstr "Lås proxyinställningar"
+
+#: kiosk_data.cpp:74
+msgid "When the Proxy settings are locked down the user can no longer change them."
+msgstr "När proxyinställningar är låsta kan användaren inte längre ändra dem."
+
+#: kiosk_data.cpp:75
+msgid "Konqueror"
+msgstr "Konqueror"
+
+#: kiosk_data.cpp:76
+msgid "Konqueror is a combined web- and filebrowser."
+msgstr "Konqueror är en kombinerad webbläsare och filbläddrare."
+
+#: kiosk_data.cpp:77
+msgid "Disable Properties in context menu"
+msgstr "Inaktivera Egenskaper i sammanhangsberoende meny"
+
+#: kiosk_data.cpp:78
+msgid ""
+"This option can be used to disable the <i>Properties</i> option in the "
+"context menu for files."
+msgstr ""
+"Det här alternativet kan användas för att inaktivera alternativet "
+"<i>Egenskaper</i> i den sammanhangsberoende menyn för filer."
+
+#: kiosk_data.cpp:79
+msgid "Disable Open With action"
+msgstr "Inaktivera alternativet Öppna med"
+
+#: kiosk_data.cpp:80
+msgid "This option can be used to disable the <i>Open With</i> menu option."
+msgstr ""
+"Det här alternativet kan användas för att inaktivera menyalternativet "
+"<i>Öppna med</i>."
+
+#: kiosk_data.cpp:81
+msgid "Disable Open In New Tab action"
+msgstr "Inaktivera alternativet Öppna under ny flik"
+
+#: kiosk_data.cpp:82
+msgid "This option can be used to disable the <i>Open In New Tab</i> menu option."
+msgstr ""
+"Det här alternativet kan användas för att inaktivera menyalternativet "
+"<i>Öppna under ny flik</i>."
+
+#: kiosk_data.cpp:83
+msgid "Disable file-browsing outside home directory"
+msgstr "Inaktivera filbläddring utanför hemkatalogen"
+
+#: kiosk_data.cpp:84
+msgid ""
+"This option can be used to prevent the user from browsing the file system "
+"outside his or her own home directory."
+msgstr ""
+"Det här alternativet kan användas för att förhindra att användare "
+"bläddrar i filsystemet utanför hans eller hennes hemkatalog."
+
+#: kiosk_data.cpp:85
+msgid "Menu Actions"
+msgstr "Menyalternativ"
+
+#: kiosk_data.cpp:86
+msgid "Common menu actions found in applications."
+msgstr "Vanliga menyalternativ som finns i program."
+
+#: kiosk_data.cpp:87 kiosk_data.cpp:89 kiosk_data.cpp:91 kiosk_data.cpp:93
+#: kiosk_data.cpp:95 kiosk_data.cpp:97 kiosk_data.cpp:99 kiosk_data.cpp:101
+#: kiosk_data.cpp:103 kiosk_data.cpp:105 kiosk_data.cpp:107
+msgid "Disable File -> %action"
+msgstr "Inaktivera Arkiv -> %action"
+
+#: kiosk_data.cpp:88 kiosk_data.cpp:92 kiosk_data.cpp:94 kiosk_data.cpp:96
+#: kiosk_data.cpp:98 kiosk_data.cpp:100 kiosk_data.cpp:104 kiosk_data.cpp:106
+msgid ""
+"This option can be used to remove the <i>File -> %action</i> menu-option "
+"from all applications."
+msgstr ""
+"Det här alternativet kan användas för att ta bort menyalternativet "
+"<i>Arkiv -> %action</i> från alla program."
+
+#: kiosk_data.cpp:90
+msgid ""
+"This option can be used to remove the <i>File -> %action</i> menu-option "
+"from all applications. See also <i>Open Recent</i>"
+msgstr ""
+"Det här alternativet kan användas för att ta bort menyalternativet "
+"<i>Arkiv -> %action</i> från alla program. Se också <i>Öppna senaste</i>."
+
+#: kiosk_data.cpp:102
+msgid ""
+"This option can be used to remove the <i>File -> %action</i> menu-option "
+"from all applications. See also <i>Print Preview</i>"
+msgstr ""
+"Det här alternativet kan användas för att ta bort menyalternativet "
+"<i>Arkiv -> %action</i> från alla program. Se också <i>Förhandsgranska "
+"utskrift</i>."
+
+#: kiosk_data.cpp:108
+msgid ""
+"This option can be used to remove the <i>File -> %action</i> menu-option "
+"from all applications. This option has been added for completeness. Usually "
+"the application can be terminated via the window manager as well."
+msgstr ""
+"Det här alternativet kan användas för att ta bort menyalternativet "
+"<i>Arkiv -> %action</i> från alla program. Alternativet är tillagt för "
+"fullständighetens skull. Oftast kan programmet också avslutas via "
+"fönsterhanteraren."
+
+#: kiosk_data.cpp:109 kiosk_data.cpp:111 kiosk_data.cpp:113 kiosk_data.cpp:115
+#: kiosk_data.cpp:117 kiosk_data.cpp:119 kiosk_data.cpp:121 kiosk_data.cpp:123
+#: kiosk_data.cpp:125 kiosk_data.cpp:127 kiosk_data.cpp:129
+msgid "Disable Edit -> %action"
+msgstr "Inaktivera Redigera -> %action"
+
+#: kiosk_data.cpp:110 kiosk_data.cpp:112 kiosk_data.cpp:114 kiosk_data.cpp:116
+#: kiosk_data.cpp:118 kiosk_data.cpp:120 kiosk_data.cpp:122 kiosk_data.cpp:124
+#: kiosk_data.cpp:126 kiosk_data.cpp:128 kiosk_data.cpp:130
+msgid ""
+"This option can be used to remove the <i>Edit -> %action</i> menu-option "
+"from all applications."
+msgstr ""
+"Det här alternativet kan användas för att ta bort menyalternativet "
+"<i>Redigera -> %action</i> från alla program."
+
+#: kiosk_data.cpp:131 kiosk_data.cpp:133 kiosk_data.cpp:135 kiosk_data.cpp:137
+#: kiosk_data.cpp:139 kiosk_data.cpp:141 kiosk_data.cpp:143 kiosk_data.cpp:145
+msgid "Disable View -> %action"
+msgstr "Inaktivera Visa -> %action"
+
+#: kiosk_data.cpp:132 kiosk_data.cpp:134 kiosk_data.cpp:136 kiosk_data.cpp:138
+#: kiosk_data.cpp:140 kiosk_data.cpp:142 kiosk_data.cpp:144 kiosk_data.cpp:146
+msgid ""
+"This option can be used to remove the <i>View -> %action</i> menu-option "
+"from all applications."
+msgstr ""
+"Det här alternativet kan användas för att ta bort menyalternativet "
+"<i>Visa -> %action</i> från alla program."
+
+#: kiosk_data.cpp:147 kiosk_data.cpp:149 kiosk_data.cpp:151 kiosk_data.cpp:153
+#: kiosk_data.cpp:155 kiosk_data.cpp:157 kiosk_data.cpp:159 kiosk_data.cpp:161
+#: kiosk_data.cpp:163 kiosk_data.cpp:165 kiosk_data.cpp:167
+msgid "Disable Go -> %action"
+msgstr "Inaktivera Gå -> %action"
+
+#: kiosk_data.cpp:148 kiosk_data.cpp:150 kiosk_data.cpp:152 kiosk_data.cpp:154
+#: kiosk_data.cpp:156 kiosk_data.cpp:158 kiosk_data.cpp:160 kiosk_data.cpp:162
+#: kiosk_data.cpp:164 kiosk_data.cpp:166 kiosk_data.cpp:168
+msgid ""
+"This option can be used to remove the <i>Go -> %action</i> menu-option from "
+"all applications."
+msgstr ""
+"Det här alternativet kan användas för att ta bort menyalternativet <i>"
+"Gå -> %action</i> från alla program."
+
+#: kiosk_data.cpp:170
+msgid "This option can be used to completely disable bookmarks in all applications."
+msgstr ""
+"Det här alternativet kan användas för att fullständigt inaktivera "
+"bokmärken i alla program."
+
+#: kiosk_data.cpp:171 kiosk_data.cpp:173
+msgid "Disable Bookmarks -> %action"
+msgstr "Inaktivera Bokmärken -> %action"
+
+#: kiosk_data.cpp:172
+msgid "This option can be used to prevent users from creating new bookmarks."
+msgstr ""
+"Det här alternativet kan användas för att förhindra att användare "
+"skapar nya bokmärken."
+
+#: kiosk_data.cpp:174
+msgid "This option can be used to prevent users from editing bookmarks."
+msgstr ""
+"Det här alternativet kan användas för att förhindra att användare "
+"redigerar bokmärken."
+
+#: kiosk_data.cpp:175
+msgid "Disable Tools -> %action"
+msgstr "Inaktivera Verktyg -> %action"
+
+#: kiosk_data.cpp:176
+msgid ""
+"This option can be used to remove the <i>Tools -> %action</i> menu-option "
+"from all applications."
+msgstr ""
+"Det här alternativet kan användas för att ta bort menyalternativet "
+"<i>Verktyg -> %action</i> från alla program."
+
+#: kiosk_data.cpp:177 kiosk_data.cpp:179 kiosk_data.cpp:181 kiosk_data.cpp:183
+#: kiosk_data.cpp:185 kiosk_data.cpp:189 kiosk_data.cpp:191 kiosk_data.cpp:193
+msgid "Disable Settings -> %action"
+msgstr "Inaktivera Inställningar -> %action"
+
+#: kiosk_data.cpp:178 kiosk_data.cpp:180 kiosk_data.cpp:182 kiosk_data.cpp:184
+#: kiosk_data.cpp:186 kiosk_data.cpp:190 kiosk_data.cpp:192 kiosk_data.cpp:194
+msgid ""
+"This option can be used to remove the <i>Settings -> %action</i>"
+" menu-option from all applications."
+msgstr ""
+"Det här alternativet kan användas för att ta bort menyalternativet "
+"<i>Inställningar -> %action</i> från alla program."
+
+#: kiosk_data.cpp:187
+msgid "Disable Settings -> Configure <Application>"
+msgstr "Inaktivera Inställningar -> Anpassa <program>"
+
+#: kiosk_data.cpp:188
+msgid ""
+"This option can be used to remove the <i>Settings -> Configure "
+"&lt;Application&gt;</i> menu-option from all applications."
+msgstr ""
+"Det här alternativet kan användas för att ta bort menyalternativet "
+"<i>Inställningar -> Anpassa &lt;program&gt;</i> från alla program."
+
+#: kiosk_data.cpp:195
+msgid "Disable Help"
+msgstr "Inaktivera Hjälp"
+
+#: kiosk_data.cpp:196
+msgid "You can use this to completely disable the help menu"
+msgstr "Du kan använda det här för att inaktivera hjälpmenyn fullständigt."
+
+#: kiosk_data.cpp:197
+msgid "Disable Help -> <Application> Handbook"
+msgstr "Inaktivera Hjälp -> Handbok <program>"
+
+#: kiosk_data.cpp:198
+msgid ""
+"This option can be used to remove the <i>Help -> &lt;Application&gt; "
+"Handbook</i> menu-option from all applications."
+msgstr ""
+"Det här alternativet kan användas för att ta bort menyalternativet "
+"<i>Hjälp -> Handbok &lt;program&gt;</i> från alla program."
+
+#: kiosk_data.cpp:199 kiosk_data.cpp:201 kiosk_data.cpp:205
+msgid "Disable Help -> %action"
+msgstr "Inaktivera Hjälp -> %action"
+
+#: kiosk_data.cpp:200 kiosk_data.cpp:202 kiosk_data.cpp:206
+msgid ""
+"This option can be used to remove the <i>Help -> %action</i> menu-option "
+"from all applications."
+msgstr ""
+"Det här alternativet kan användas för att ta bort menyalternativet "
+"<i>Hjälp -> %action</i> från alla program."
+
+#: kiosk_data.cpp:203
+msgid "Disable Help -> About <Application>"
+msgstr "Inaktivera Hjälp -> Om <program>"
+
+#: kiosk_data.cpp:204
+msgid ""
+"This option can be used to remove the <i>Help -> About "
+"&lt;Application&gt;</i> menu-option from all applications."
+msgstr ""
+"Det här alternativet kan användas för att ta bort menyalternativet "
+"<i>Hjälp -> Om &lt;program&gt;</i> från alla program."
+
+#: kiosk_data.cpp:207
+msgid "Desktop Sharing"
+msgstr "Dela skrivbord"
+
+#: kiosk_data.cpp:208
+msgid "Remote Desktop Sharing"
+msgstr "Dela fjärrskrivbord"
+
+#: kiosk_data.cpp:209
+msgid "Lock down Desktop Sharing Settings"
+msgstr "Lås inställningar för att dela skrivbord"
+
+#: kiosk_data.cpp:210
+msgid ""
+"When the setting for remote desktop sharing are locked down the user can no "
+"longer change them."
+msgstr ""
+"När inställningarna för att dela fjärrskrivbord är låsta kan "
+"användaren inte längre ändra dem."
+
+#: kiosk_data.cpp:211
+msgid "File Associations"
+msgstr "Filbindningar"
+
+#: kiosk_data.cpp:212
+msgid "Configure the applications used for opening files."
+msgstr "Anpassa programmen som används för att öppna filer."
+
+#: kiosk_data.cpp:213
+msgid "Lock down File Associations Settings"
+msgstr "Lås inställning av filbindningar"
+
+#: kiosk_data.cpp:214
+msgid ""
+"When the setting for file associations are locked down the user can no "
+"longer change the default applications used for opening files."
+msgstr ""
+"När inställning av filbindningar är låst kan användaren inte längre "
+"ändra de förvalda program som används för att öppna filer."
+
+#: kiosk_data.cpp:215
+msgid "Disable \"Edit file type\" in properties dialog"
+msgstr "Inaktivera \"Redigera filtyp\" i egenskapsdialogrutan"
+
+#: kiosk_data.cpp:216
+msgid ""
+"The \"Edit file type\" can be used to change how files are recognized and "
+"with which applications such files are opened."
+msgstr ""
+"Alternativet \"Redigera filtyp\" kan användas för att ändra hur filer "
+"känns igen, och med vilka program sådana filer öppnas."
+
+#: kioskdata.cpp:262
+msgid "<qt>Could not find <b>kiosk_data.xml</b></qt>"
+msgstr "<qt>Kunde inte hitta <b>kiosk_data.xml</b></qt>"
+
+#: kioskdata.cpp:270
+msgid "<qt>Could not open <b>%1</b></qt>"
+msgstr "<qt>Kunde inte öppna <b>%1</b></qt>"
+
+#: kioskdata.cpp:279
+msgid "<qt>Syntax error in <b>%1</b><br>Line %3, column %4: %2</qt>"
+msgstr "<qt>Syntaxfel i <b>%1</b><br>Rad %3, kolumn %4: %2</qt>"
+
+#: kioskgui.cpp:119
+msgid ""
+"<qt>Your system contains KDE configuration settings in the skeleton "
+"directory <b>%1</b>. These files are copied to the personal KDE settings "
+"directory of newly created users."
+"<p>This may interfere with the correct operation of user profiles."
+"<p>Unless a setting has been locked down, settings that have been copied to "
+"the personal KDE settings directory of a user will override a default "
+"setting configured in a profile."
+"<p><b>If this is not the intended behavior, please remove the offending "
+"files from the skeleton folder on all systems that you want to administer "
+"with user profiles.</b><p>The following files were found under <b>%2</b>:"
+msgstr ""
+"<qt>Ditt system har inställningsinställningar för KDE i "
+"ursprungskatalogen <b>%1</b>. Dessa filer kopieras till KDE:s personliga "
+"inställningskatalog för nyskapade användare."
+"<p>Det kan komma i konflikt med korrekt funktion hos användarprofiler."
+"<p>Om en inställning inte har låsts, överskrider inställningar som har "
+"kopierats till KDE:s personliga inställningskatalog för en användare den "
+"standardinställning som är angiven i en profil."
+"<p><b>Om det inte är avsett beteende, ta bort de oönskade filerna från "
+"ursprungskatalogen på alla system som du vill administrera med "
+"användarprofiler.</b><p>Följande filer hittades under <b>%2</b>:"
+
+#: kioskgui.cpp:170
+msgid "Upload &All Profiles"
+msgstr "Ladda upp &alla profiler"
+
+#: kioskgui.cpp:171
+msgid "Background Graphics"
+msgstr "Bakgrundsgrafik"
+
+#: kioskgui.cpp:236
+msgid ""
+"<qt>You are about to delete the profile <b>%1</b>."
+"<p>Are you sure you want to do this?"
+msgstr ""
+"<qt>Du håller på att ta bort profilen <b>%1</b>."
+"<p>Är du säker på att du vill göra det?"
+
+#. i18n: file profileSelectionPage_ui.ui line 222
+#: kioskgui.cpp:262 rc.cpp:87
+#, no-c-format
+msgid "&Delete Profile"
+msgstr "&Ta bort profil"
+
+#: kioskgui.cpp:304
+msgid "Error accessing Kiosk data"
+msgstr "Fel vid åtkomst av kioskdata"
+
+#: kioskgui.cpp:367 kioskgui.cpp:368
+msgid "Main Menu"
+msgstr "Huvudmeny"
+
+#: kioskgui.cpp:371 kioskgui.cpp:372
+msgid "Add New Profile"
+msgstr "Lägg till ny profil"
+
+#: kioskgui.cpp:375 kioskgui.cpp:376
+msgid "Profile Properties"
+msgstr "Profilegenskaper"
+
+#: kioskgui.cpp:379
+msgid "Setup Profile \"%1\""
+msgstr "Anpassa profil \"%1\""
+
+#: kioskgui.cpp:386 userManagement.cpp:48 userManagement.cpp:303
+msgid "Assign Profiles"
+msgstr "Tilldela profiler"
+
+#: kioskgui.cpp:445
+msgid "&Add"
+msgstr "&Lägg till"
+
+#. i18n: file mainview.ui line 206
+#: kioskgui.cpp:449 rc.cpp:48
+#, no-c-format
+msgid "&Discard Changes"
+msgstr "&Kasta ändringar"
+
+#. i18n: file mainview.ui line 231
+#: kioskgui.cpp:450 rc.cpp:51
+#, no-c-format
+msgid "&Finished"
+msgstr "Slut&förd"
+
+#: kioskgui.cpp:624
+msgid "Your changes could not be saved, do you want to quit anyway?"
+msgstr "Dina ändringar kunde inte sparas. Vill du avsluta ändå?"
+
+#: kioskgui.cpp:638
+msgid "<qt>Do you want to upload the profiles to <b>%1</b> ?</qt>"
+msgstr "<qt>Vill du ladda upp profilerna till <b>%1</b>?</qt>"
+
+#: kioskgui.cpp:684
+msgid "<qt>All profiles have been successfully uploaded to <b>%1</b>"
+msgstr "<qt>Alla profiler har laddats upp till <b>%1</b> med lyckat resultat"
+
+#: kioskrun.cpp:740
+msgid "Setting Up Configuration Environment"
+msgstr "Ställer in anpassningsmiljö"
+
+#: kioskrun.cpp:741
+msgid "Setting up configuration environment."
+msgstr "Ställer in anpassningsmiljö."
+
+#: kioskrun.cpp:904 kioskrun.cpp:986
+msgid ""
+"<qt>The directory <b>%1</b> could not be created because of an unspecified "
+"problem.<p>"
+msgstr ""
+"<qt>Katalogen <b>%1</b> kunde inte skapas på grund av ett ospecificerat "
+"problem."
+
+#: kioskrun.cpp:907 kioskrun.cpp:989
+msgid ""
+"<qt>The directory <b>%1</b> could not be created because of the following "
+"problem:<p>%2<p>"
+msgstr ""
+"<qt>Katalogen <b>%1</b> kunde inte skapas på grund av följande "
+"problem:<p>%2<p>"
+
+#: kioskrun.cpp:911
+msgid ""
+"Without this directory your changes can not be saved."
+"<p>Do you want to retry creating the directory or abort the saving of "
+"changes?</qt>"
+msgstr ""
+"Utan den här katalogen kan inte dina ändringar sparas."
+"<p>Vill du försöka skapa katalogen igen, eller avbryta att spara "
+"ändringarna?</qt>"
+
+#: kioskrun.cpp:915 kioskrun.cpp:997 kioskrun.cpp:1046 kioskrun.cpp:1080
+#: kioskrun.cpp:1216
+msgid "&Retry"
+msgstr "Fö&rsök igen"
+
+#: kioskrun.cpp:915 kioskrun.cpp:997 kioskrun.cpp:1046 kioskrun.cpp:1080
+#: kioskrun.cpp:1216
+msgid "&Abort"
+msgstr "&Avbryt"
+
+#: kioskrun.cpp:946
+msgid "<qt>The directory <b>%1</b> does not yet exist. Do you want to create it?"
+msgstr "<qt>Katalogen <b>%1</b> finns inte ännu. Vill du skapa den?"
+
+#: kioskrun.cpp:948
+msgid "Create &Dir"
+msgstr "Skapa &katalog"
+
+#: kioskrun.cpp:993
+msgid ""
+"Without this directory your files can not be uploaded."
+"<p>Do you want to retry creating the directory or abort uploading?</qt>"
+msgstr ""
+"Utan den här katalogen kan inte dina ändringar laddas upp."
+"<p>Vill du försöka skapa katalogen igen, eller avbryta uppladdning?</qt>"
+
+#: kioskrun.cpp:1036
+msgid ""
+"<qt>The file <b>%1</b> could not be installed because of an unspecified "
+"problem."
+msgstr ""
+"<qt>Filen <b>%1</b> kunde inte installeras på grund av ett ospecificerat "
+"problem."
+
+#: kioskrun.cpp:1039
+msgid ""
+"<qt>The file <b>%1</b> could not be installed because of the following "
+"problem:<p>%2<p>"
+msgstr ""
+"<qt>Filen <b>%1</b> kunde inte installeras på grund av följande "
+"problem:<p>%2<p>"
+
+#: kioskrun.cpp:1043
+msgid "Do you want to retry the installation or abort the saving of changes?</qt>"
+msgstr ""
+"Vill du försöka göra om installationen eller avbryta att spara "
+"ändringarna?</qt>"
+
+#: kioskrun.cpp:1070
+msgid ""
+"<qt>The file <b>%1</b> could not be uploaded to <b>%2</b> because of an "
+"unspecified problem."
+msgstr ""
+"<qt>Filen <b>%1</b> kunde inte laddas upp till <b>%2</b> på grund av ett "
+"ospecificerat problem."
+
+#: kioskrun.cpp:1073
+msgid ""
+"<qt>The file <b>%1</b> could not be uploaded to <b>%2</b> because of the "
+"following problem:<p>%3<p>"
+msgstr ""
+"<qt>Filen <b>%1</b> kunde inte laddas upp till <b>%2</b> på grund av "
+"följande problem:<p>%3<p>"
+
+#: kioskrun.cpp:1077
+msgid "Do you want to retry or abort the uploading?</qt>"
+msgstr "Vill du försöka göra om eller avbryta uppladdningen?</qt>"
+
+#: kioskrun.cpp:1177
+msgid "Default profile"
+msgstr "Standardprofil"
+
+#: kioskrun.cpp:1206
+msgid ""
+"<qt>The file <b>%1</b> could not be accessed because of an unspecified "
+"problem."
+msgstr ""
+"<qt>Filen <b>%1</b> kunde inte kommas åt på grund av ett ospecificerat "
+"problem."
+
+#: kioskrun.cpp:1209
+msgid ""
+"<qt>The file <b>%1</b> could not be accessed because of the following "
+"problem:<p>%2<p>"
+msgstr ""
+"<qt>Filen <b>%1</b> kunde inte kommas åt på grund av följande "
+"problem:<p>%2<p>"
+
+#: kioskrun.cpp:1213
+msgid "Do you want to retry the operation or abort the saving of changes?</qt>"
+msgstr ""
+"Vill du försöka göra om installationen eller avbryta att spara "
+"ändringarna?</qt>"
+
+#: kioskrun.cpp:1276
+msgid ""
+"<qt>The profile directory <b>%1</b> contains the following files, do you "
+"wish to delete these files?"
+msgstr ""
+"<qt>Profilkatalogen <b>%1</b> innehåller följande filer. Vill du ta bort "
+"dessa filer?"
+
+#: kioskrun.cpp:1279
+msgid "Deleting Profile"
+msgstr "Tar bort profil"
+
+#: kioskrun.cpp:1285
+msgid "&Keep Files"
+msgstr "&Behåll filer"
+
+#: kiosksync.cpp:153
+msgid "Directory <b>%1</b> does not exist."
+msgstr "Katalogen <b>%1</b> finns inte."
+
+#: kiosksync.cpp:158
+msgid "Directory <b>%1</b> is not readable."
+msgstr "Katalogen <b>%1</b> kan inte läsas."
+
+#: kiosktool-kdedirs.cpp:39
+msgid "A tool to set $KDEDIRS according to the current user profile."
+msgstr "Ett verktyg för att ställa in $KDEDIRS enligt nuvarande användarprofil."
+
+#: kiosktool-kdedirs.cpp:118
+msgid "Output currently active prefixes"
+msgstr "Mata ut aktuella aktiva prefix"
+
+#: main.cpp:33 main.cpp:49
+msgid "KIOSK Admin Tool"
+msgstr "Administreringsverktyg för kioskläge"
+
+#: main.cpp:43
+msgid "kderc file to save settings to"
+msgstr "kderc-fil att spara ändringar i"
+
+#: main.cpp:52
+msgid "Author"
+msgstr "Upphovsman"
+
+#: main.cpp:72
+msgid ""
+"<qt>KIOSK Admin Tool requires KDE 3.2.2 or later!"
+"<p>With older versions you may experience problems withthe <i>Setup</i> "
+"functionality of the various components."
+msgstr ""
+"<qt>Kiosk administrationsverktyget kräver KDE 3.2.2 eller senare."
+"<p>Med äldre versioner kan du uppleva problem med "
+"<i>inställningsfunktionen</i> i diverse komponenter."
+
+#: profilePropsPage.cpp:153
+msgid "<qt>The user <b>%1</b> is not an existing user.</qt>"
+msgstr "<qt>Användaren <b>%1</b> finns inte.</qt>"
+
+#: profilePropsPage.cpp:182
+msgid ""
+"<qt>The directory for this profile has changed from <b>%1</b> to "
+"<b>%2</b>.<p>The following files under <b>%3</b> will be moved to <b>%4</b>"
+msgstr ""
+"<qt>Katalogen för profilen har ändrats från <b>%1</b> till "
+"<b>%2</b>."
+"<p>Följande filer under <b>%3</b> kommer att flyttas till <b>%4</b>."
+
+#: profilePropsPage.cpp:187
+msgid "Profile Directory Changed"
+msgstr "Profilkatalog ändrad"
+
+#. i18n: file componentPage_ui.ui line 78
+#: rc.cpp:3
+#, no-c-format
+msgid "&Setup XXX"
+msgstr "&Ställ in XXX"
+
+#. i18n: file componentPage_ui.ui line 103
+#: rc.cpp:6
+#, no-c-format
+msgid "&Preview XXX"
+msgstr "&Förhandsgranska XXX"
+
+#. i18n: file componentPage_ui.ui line 145
+#: rc.cpp:9
+#, no-c-format
+msgid "Restriction"
+msgstr "Begränsning"
+
+#. i18n: file componentPage_ui.ui line 186
+#: rc.cpp:12
+#, no-c-format
+msgid "Enable &restrictions:"
+msgstr "Aktivera beg&ränsningar:"
+
+#. i18n: file componentSelectionPage_ui.ui line 69
+#: rc.cpp:15
+#, no-c-format
+msgid "&Setup Component"
+msgstr "Anpassa kom&ponent"
+
+#. i18n: file componentSelectionPage_ui.ui line 115
+#: rc.cpp:18
+#, no-c-format
+msgid "Select &component:"
+msgstr "Välj &komponent:"
+
+#. i18n: file kioskConfigDialog_ui.ui line 24
+#: rc.cpp:21
+#, no-c-format
+msgid "Store all &profiles under the same base directory"
+msgstr "Lagra alla &profiler i samma baskatalog"
+
+#. i18n: file kioskConfigDialog_ui.ui line 65
+#: rc.cpp:24
+#, no-c-format
+msgid "&Base directory:"
+msgstr "&Baskatalog:"
+
+#. i18n: file kioskConfigDialog_ui.ui line 88
+#: rc.cpp:27
+#, no-c-format
+msgid "On exit, &upload profiles to remote server"
+msgstr "Vid avslutning, ladda &upp profiler till fjärrserver"
+
+#. i18n: file kioskConfigDialog_ui.ui line 129
+#: rc.cpp:30
+#, no-c-format
+msgid "&Server URL:"
+msgstr "&Serverwebbadress:"
+
+#. i18n: file kioskConfigDialog_ui.ui line 148
+#: rc.cpp:33
+#, no-c-format
+msgid "Strip off the following directory prefix when uploading:"
+msgstr "Avlägsna följande katalogprefix vid uppladdning:"
+
+#. i18n: file kioskConfigDialog_ui.ui line 164
+#: rc.cpp:36
+#, no-c-format
+msgid "Example:"
+msgstr "Exempel:"
+
+#. i18n: file kioskConfigDialog_ui.ui line 210
+#: rc.cpp:40
+#, no-c-format
+msgid "Do not show users with a UID lower than"
+msgstr "Visa inte användare med användar-id lägre än"
+
+#. i18n: file profilePropsPage_ui.ui line 81
+#: rc.cpp:54
+#, no-c-format
+msgid "&Profile name:"
+msgstr "&Profilnamn:"
+
+#. i18n: file profilePropsPage_ui.ui line 123
+#: rc.cpp:57
+#, no-c-format
+msgid "Short &description:"
+msgstr "Kort &beskrivning:"
+
+#. i18n: file profilePropsPage_ui.ui line 165
+#: rc.cpp:60
+#, no-c-format
+msgid "&Files in this profile will be owned by:"
+msgstr "&Filer i profilen ägs av:"
+
+#. i18n: file profilePropsPage_ui.ui line 201
+#: rc.cpp:63
+#, no-c-format
+msgid "&Directory for this profile:"
+msgstr "&Katalog för profilen:"
+
+#. i18n: file profileSelectionPage_ui.ui line 19
+#: rc.cpp:66
+#, no-c-format
+msgid "Page1"
+msgstr "Sida 1"
+
+#. i18n: file profileSelectionPage_ui.ui line 45
+#: rc.cpp:69 rc.cpp:123 rc.cpp:138
+#, no-c-format
+msgid "Profile"
+msgstr "Profil"
+
+#. i18n: file profileSelectionPage_ui.ui line 56
+#: rc.cpp:72
+#, no-c-format
+msgid "Description"
+msgstr "Beskrivning"
+
+#. i18n: file profileSelectionPage_ui.ui line 122
+#: rc.cpp:75
+#, no-c-format
+msgid "Add &New Profile"
+msgstr "&Lägg till ny profil"
+
+#. i18n: file profileSelectionPage_ui.ui line 147
+#: rc.cpp:78
+#, no-c-format
+msgid "&Setup Profile"
+msgstr "Anpa&ssa profil"
+
+#. i18n: file profileSelectionPage_ui.ui line 172
+#: rc.cpp:81
+#, no-c-format
+msgid "&Assign Profiles"
+msgstr "&Tilldela profiler"
+
+#. i18n: file profileSelectionPage_ui.ui line 197
+#: rc.cpp:84
+#, no-c-format
+msgid "&Profile Properties"
+msgstr "&Profilegenskaper"
+
+#. i18n: file userManagementGroup_ui.ui line 24
+#: rc.cpp:90
+#, no-c-format
+msgid "Select the profile to use for all users in the specified group."
+msgstr "Välj profil som ska användas för alla användare i angiven grupp."
+
+#. i18n: file userManagementGroup_ui.ui line 57
+#: rc.cpp:93
+#, no-c-format
+msgid "Group:"
+msgstr "Grupp:"
+
+#. i18n: file userManagementGroup_ui.ui line 87
+#: rc.cpp:96 rc.cpp:105
+#, no-c-format
+msgid "Profile:"
+msgstr "Profil:"
+
+#. i18n: file userManagementUser_ui.ui line 24
+#: rc.cpp:99
+#, no-c-format
+msgid "Select the profile to use for the specified user."
+msgstr "Välj profil som ska användas för angiven användare."
+
+#. i18n: file userManagementUser_ui.ui line 57
+#: rc.cpp:102
+#, no-c-format
+msgid "User:"
+msgstr "Användare:"
+
+#. i18n: file userManagement_ui.ui line 24
+#: rc.cpp:108
+#, no-c-format
+msgid "Default Policy"
+msgstr "Standardpolicy"
+
+#. i18n: file userManagement_ui.ui line 41
+#: rc.cpp:111
+#, no-c-format
+msgid "Profile used for users with no assigned profile:"
+msgstr "Profil som används för användare utan en tilldelad profil:"
+
+#. i18n: file userManagement_ui.ui line 49
+#: rc.cpp:114
+#, no-c-format
+msgid "default"
+msgstr "standard"
+
+#. i18n: file userManagement_ui.ui line 62
+#: rc.cpp:117
+#, no-c-format
+msgid "Group Policies"
+msgstr "Gruppolicyer"
+
+#. i18n: file userManagement_ui.ui line 71
+#: rc.cpp:120
+#, no-c-format
+msgid "Group"
+msgstr "Grupp"
+
+#. i18n: file userManagement_ui.ui line 120
+#: rc.cpp:126
+#, no-c-format
+msgid "&Add Group Policy..."
+msgstr "&Lägg till gruppolicy..."
+
+#. i18n: file userManagement_ui.ui line 145
+#: rc.cpp:129
+#, no-c-format
+msgid "&Delete Group Policy"
+msgstr "&Ta bort gruppolicy"
+
+#. i18n: file userManagement_ui.ui line 174
+#: rc.cpp:132
+#, no-c-format
+msgid "Individual User Policies"
+msgstr "Individuell användarpolicyer"
+
+#. i18n: file userManagement_ui.ui line 183
+#: rc.cpp:135
+#, no-c-format
+msgid "User"
+msgstr "Användare"
+
+#. i18n: file userManagement_ui.ui line 226
+#: rc.cpp:141
+#, no-c-format
+msgid "&Add User Policy..."
+msgstr "&Lägg till användarpolicy..."
+
+#. i18n: file userManagement_ui.ui line 251
+#: rc.cpp:144
+#, no-c-format
+msgid "&Delete User Policy"
+msgstr "&Ta bort användarpolicy"
+
+#: userManagement.cpp:80
+msgid ""
+"<qt>The profiles that you define here are automatically applied when the "
+"user logs in to %1 or newer."
+"<p>If you want to use these profiles in combination with older versions you "
+"need to manually set the $KDEDIRS environment variable from the "
+"<b>startkde</b> script by adding the following line:"
+"<br><br><i>export KDEDIRS=$(kiosktool-kdedirs)</i><br><br>"
+msgstr ""
+"<qt>Profilerna som du definierar här används automatiskt när användaren "
+"loggar in i %1 eller senare."
+"<p>Om du vill använda profilerna tillsammans med äldre versioner, måste "
+"du ställa in miljövariabeln $KDEDIRS för hand från skriptet "
+"<b>startkde</b> genom att lägga till följande rad: "
+"<br><br><i>export KDEDIRS=$(kiosktool-kdedirs)</i><br><br>"
+
+#: userManagement.cpp:170
+msgid "Add Group Policy"
+msgstr "Lägg till gruppolicy"
+
+#: userManagement.cpp:195
+msgid ""
+"<qt>You already have a profile defined for group <b>%1</b>. Do you want to "
+"replace it?</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Det finns redan en profil definierad för gruppen <b>%1</b>. Vill du "
+"ersätta den?</qt>"
+
+#: userManagement.cpp:197 userManagement.cpp:268
+msgid "Duplicate Warning"
+msgstr "Duplikatvarning"
+
+#: userManagement.cpp:198 userManagement.cpp:269
+msgid "&Replace"
+msgstr "E&rsätt"
+
+#: userManagement.cpp:241
+msgid "Add User Policy"
+msgstr "Lägg till användarpolicy"
+
+#: userManagement.cpp:266
+msgid ""
+"<qt>You already have a profile defined for user <b>%1</b>. Do you want to "
+"replace it?</<qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Det finns redan en profil definierad för användaren <b>%1</b>"
+". Vill du ersätta den?</qt>"