summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/sk.po')
-rw-r--r--po/sk.po369
1 files changed, 369 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
new file mode 100644
index 0000000..7d25603
--- /dev/null
+++ b/po/sk.po
@@ -0,0 +1,369 @@
+# Slovak translation of KKBSwitch 1.4
+# Michal Šulek <reloadshot@atlas.sk>, 2004.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: sk\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-06-15 23:49+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-06-16 09:11+0200\n"
+"Last-Translator: Michal Šulek <realodshot@atlas.sk>\n"
+"Language-Team: sk <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
+
+#: kbconfig.cpp:85
+msgid "<Unnamed>"
+msgstr "<Nepomenovaný>"
+
+#: kbconfig.cpp:101
+msgid "Activate %1 keyboard layout"
+msgstr "Aktivovať rozloženie klávesnice %1"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:116
+msgid "&General"
+msgstr "&Všeobecné"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:120
+msgid "Available &keyboard layouts:"
+msgstr "Dostupné rozloženia &klávesnice:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:132
+msgid ""
+"This list box shows keyboard layouts available in your system.\n"
+"Select a layout and click \"Change Icon...\" button to change the icon for a "
+"layout.\n"
+"If you have configured a non-default icon, you can reset the icon to default "
+"with \"Use Default Icon\" button.\n"
+"The layout shown is bold is the default layout. Use \"Set as default\" "
+"button to set the default layout."
+msgstr ""
+"Tento zoznam obsahuje rozloženia klávesnice dostupné vo vašom systéme.\n"
+"Vyberte rozloženie klávesnice a tlačitkom\"Zmeniť ikonu...\" zmente ikonu "
+"pre rozloženie.\n"
+"Ak ste nastavili nesprávnu ikonu, môžete vrátiť ikonu na štandardnú "
+"tlačítkom \"Použiť štandardnú ikonu\".\n"
+"Rozloženie zobrazené tučne je východzie rozloženie. Pre nastavenie "
+"rozloženiaklávesnice ako východzie použite tlačítko \"Nastaviť ako východzie\"."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:141
+msgid "Cha&nge Icon..."
+msgstr "Zmeniť &ikonu..."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:144
+msgid ""
+"Click this button to change the icon for the layout selected in the list box "
+"to the left."
+msgstr "Kliknite na toto tlačítko pre zmenu ikony rozloženia."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:147
+msgid "Use &Default Icon"
+msgstr "Použiť š&tandardnú ikonu"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:150
+msgid ""
+"Click this button to use default icon for the layout selected in the list "
+"box to the left."
+msgstr "Kliknite na toto tlačítko pre zmenu ikony na štandardnú."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:153
+msgid "&Set as Default"
+msgstr "&Nastaviť ako východzie"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:156
+msgid ""
+"Cick this button to set the layout selected in the list box to the left as "
+"the default"
+msgstr "Kliknite na toto tlačítko pre nastavenie rozloženia ako východzie"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:162
+msgid "Layout &icon style:"
+msgstr "Štýl ikony &rozloženia:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:167
+msgid "Country flag"
+msgstr "Vlajka štátu"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:168
+msgid "Language code"
+msgstr "Kód jazyka"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:169
+msgid "Flag and code"
+msgstr "Vlajka a kód"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:173
+msgid ""
+"<p>Select the style of icons representing the current keyboard layout.\n"
+"You can choose from the following styles:<ul><li><b>Country flag</b> - "
+"displays the corresponding contry flag<li><b>Language code</b> - displays "
+"the language ISO 2-letter code<li><b>Flag and code</b> - displays the "
+"language code superimposed over the country flag.</ul></p>"
+msgstr ""
+"<p>Vyberte štýl ikony, ktorá reprezentuje aktuálne rozloženie klávesnice.\n"
+"Môžete si zvoliť z nasledujúcich štýlov:<ul><li><b>Vlajka štátu</b> - "
+"ukazuje odpovedajúcu vlajku štátu<li><b>Kód jazyka</b> - ukazuje 2 písmenový "
+"kód jazyka<li><b>Vlajka a kód</b> - ukazuje kód jazyka prekrývajúci vlajku "
+"štátu.</ul></p>"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:181
+msgid "&Layout applies to:"
+msgstr "Rozloženie &aplikovať na:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:186
+msgid "All windows"
+msgstr "Všetky okná"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:187
+msgid "Windows of one application"
+msgstr "Okná jednej aplikácie"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:188
+msgid "One window"
+msgstr "Jedno okno"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:191
+msgid ""
+"<p>Select what windows the currently selected keyboard layout applies to:\n"
+"<ul><li><b>All windows</b> - one layout applies to all windows on your "
+"desktop\n"
+"<li><b>Windows of one application</b> - layout applies to one application; "
+"each application can have its own layout. When you switch between "
+"applications, layout follows the active application\n"
+"<li><b>One window</b> - layout applies to one window only; each window can "
+"have its own layout. When you switch between windows, layout follows the "
+"active window.</ul></p>"
+msgstr ""
+"<p>Vyberte na ktoré okná sa aplikuje aktuálne rozloženie klávesnice:\n"
+"<ul><li><b>Všetky okná</b> - jedno rozloženie aplikované na všetky okná "
+"vášho desktopu\n"
+"<li><b>Okná jednej aplikácie</b> - rozloženie aplikované na jednu aplikáciu; "
+"každá aplikácia môže mať vlastné rozloženie. Keď prepínate medzi "
+"aplikáciami, rozloženie nasleduje aktívnu aplikáciu\n"
+"<li><b>Jedno okno</b> - rozloženie aplikované iba na jedno okno; každé okno "
+"môže mať vlastné rozloženie. Keď prepínate medzi oknami, rozloženie "
+"nasleduje aktívne okno.</ul></p>"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:199
+msgid "Use \"&Toggle Mode\""
+msgstr "Použiť \"Prepínací &mód\""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:201
+msgid ""
+"Toggle mode is useful when you have more than two keyboard layouts defined. "
+"When toggle mode is on your normal layout switch key toggles between two "
+"most frequently used layouts. To activate other layouts use KKBSwitch's tray "
+"popup menu"
+msgstr ""
+"Prepínací mód je užitočný ak máte definované viac ako dve rozloženia "
+"klávesnice. Ak je prepínací mód zapnutý, prepínanie klávesnice prebieha "
+"medzi dvoma najčastejšie používanými rozloženiami. Aktivovanie ďalších "
+"rozložení prebieha pomocou kontextového menu KKBSwitch na ikonu v KDE panely"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:211
+msgid "A&utostart"
+msgstr "A&utomatický štart"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:213
+msgid ""
+"When this checkbox is checked, KKBSwitch will start automatically when you "
+"log in"
+msgstr "Ak je toto začiarknuté, KKBSwitch sa automaticky spustí po prihlásení"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:219
+msgid "Sho&rtcuts"
+msgstr "&Skratky"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:220
+msgid "Use shortcuts to &activate keyboard layouts"
+msgstr "Použiť skratky, ktoré aktivujú rozloženia klávesnice"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:222
+msgid ""
+"Check this checkbox to be able to quickly activate any keyboard layout with "
+"keyboard shorcuts. Once this checkbox is checked, you can adjust the "
+"shortcuts at the key chooser pane below. Especially useful if you have three "
+"or four keyboard layouts configured"
+msgstr ""
+"Začiarknutím tejto voľby budete môcť aktivovať ktorékoľvek rozloženie "
+"klávesnice cez klávesovú skratku. Ak je začiarknutá táto voľba, môžete "
+"prispôsobiť skratky pomocou panelu nižšie. Je to obzvlášť užitočné, ak máte "
+"nakonfigurované tri alebo štyri rozloženia klávesnice"
+
+#: kbconfigdlg.moc.cpp:34 kbconfigdlg.moc.cpp:42
+msgid "KBConfigDlg"
+msgstr "KBConfigDlg"
+
+#: kbconfig.moc.cpp:42 kbconfig.moc.cpp:47
+msgid "KBConfig"
+msgstr "KBConfig"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:42
+msgid "Pick an icon"
+msgstr "Vyberte ikonu"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:50
+msgid "Select one of the icons"
+msgstr "Vyberte jednu z ikon"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:52
+msgid "&Browse..."
+msgstr "&Prechádzať..."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:54
+msgid "Browse for an image file to use as an icon"
+msgstr "Načíta obrázok, ktorý sa použije ako ikona"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:90
+msgid ""
+"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Icon files (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
+"*.*|All files (*.*)"
+msgstr ""
+"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Ikony (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
+"*.*|Všetky súbory (*.*)"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:101
+msgid ""
+"The size of this image (%1 by %2) is not good.\n"
+"Preferred size for the layout icons is %3 by %4.\n"
+msgstr ""
+"Rozmer obrázku (%1 x %2) nie je správny.\n"
+"Preferovaný rozmer ikony je %3 x %4.\n"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:106
+msgid " and also too wide"
+msgstr " a tiež príliš široký"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:107
+msgid " and also too narrow"
+msgstr " a tiež príliš úzky"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:108
+msgid "This image is too big%1."
+msgstr "Tento obrázok je príliš veľký %1."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:110
+msgid "This image is too wide."
+msgstr "Tento obrázok je príliš široký."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:111
+msgid "This image is too narrow."
+msgstr "Tento obrázok je príliš úzky."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:113
+msgid ""
+"KKBSwitch will scale it to appropriate size, but the result may not look "
+"very good.\n"
+"Are you sure you want to use this image?"
+msgstr ""
+"KKBSwitch zmení rozmery obrázku na primerané, ale výsledok nemusí vyzerať "
+"veľmi dobre.\n"
+"Ste si istý, že chcete použiť tento obrázok?"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:126
+msgid ""
+"Cannot read icon from file %1. Either it is not an image file or it is "
+"corrupt."
+msgstr ""
+"Nie je možné čítať ikonu zo súboru %1. Buď to nie je obrázok alebo je "
+"poškodený."
+
+#: kbpickicondlg.moc.cpp:34 kbpickicondlg.moc.cpp:42
+msgid "KBPickIconDlg"
+msgstr "KBPickIconDlg"
+
+#: kbswitchapp.moc.cpp:34 kbswitchapp.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchApp"
+msgstr "KBSwitchApp"
+
+#: kbswitchintf.moc.cpp:34 kbswitchintf.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchIntf"
+msgstr "KBSwitchIntf"
+
+#: kbswitchtrayicon.cpp:91 main.cpp:27 main.cpp:41
+msgid "Keyboard Switch"
+msgstr "KKBSwitch"
+
+#: kbswitchtrayicon.moc.cpp:34 kbswitchtrayicon.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchTrayIcon"
+msgstr "KBSwitchTrayIcon"
+
+#: main.cpp:44
+msgid "Creator and maintainer"
+msgstr "Tvorca a udržovateľ"
+
+#: main.cpp:45
+msgid "Default group config and per-window groups"
+msgstr "Default group config and per-window groups"
+
+#: main.cpp:47
+msgid "FreeBSD port, feature suggestions"
+msgstr "Port na FreeBSD, návrhy funkcií"
+
+#: main.cpp:48
+msgid "Feature suggestions, Ukrainian translation"
+msgstr "Návrhy funkcií, Ukrajinský preklad"
+
+#: main.cpp:50
+msgid "Autostart patch"
+msgstr "Patch Automatický štart"
+
+#: main.cpp:51
+msgid "Greek translation"
+msgstr "Grécky preklad"
+
+#: main.cpp:52
+msgid "Slovak translation"
+msgstr "Slovenský preklad"
+
+#: singlewindowwatcher.moc.cpp:34 singlewindowwatcher.moc.cpp:42
+msgid "SingleWindowWatcher"
+msgstr "SingleWindowWatcher"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Michal Šulek"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "reloadshot@atlas.sk"
+
+#: windowclasswatcher.moc.cpp:34 windowclasswatcher.moc.cpp:42
+msgid "WindowClassWatcher"
+msgstr "WindowClassWatcher"
+
+#: windowwatcher.moc.cpp:34 windowwatcher.moc.cpp:42
+msgid "WindowWatcher"
+msgstr "WindowWatcher"
+
+#: xkeyboard.cpp:42
+#, c-format
+msgid ""
+"This program was built against XKB extension library\n"
+"version %1.%2, but is run with the library version %3.%4.\n"
+"This may cause various problems and even result in a complete\n"
+"failure to function\n"
+msgstr ""
+"Tento program bol vytvorený s knižnicou XKB verzie %1.%2, \n"
+"ale beží s knižnicou verzie %3.%4.\n"
+"To môže spôsobiť rôzne problémy a dokonca kompletné zlyhanie\n"
+"funkcie\n"
+
+#: xkeyboard.cpp:51
+msgid ""
+"The X Server does not support a compatible XKB extension.\n"
+"Either the server is not XKB-capable or the extension was disabled.\n"
+"This program would not work with this server, so it will exit now\n"
+msgstr ""
+"X Server nepodporuje kompatibilné rozšírenie XKB.\n"
+"Buď XKB server nepodporuje, alebo bolo rozšírenie vypnuté.\n"
+"Program by správne nepracoval so serverom a preto bude teraz ukončený\n"
+
+#: xkeyboard.moc.cpp:34 xkeyboard.moc.cpp:42
+msgid "XKeyboard"
+msgstr "XKeyboard"
+