summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-ca/messages/tdelibs
diff options
context:
space:
mode:
authorTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-09 19:04:01 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-09 19:04:01 +0000
commit5882114b557d7143c01d86303bfbddb6eab73c2f (patch)
treefcd8a68b157db0c48b496e31b572fcb69bb62577 /tde-i18n-ca/messages/tdelibs
parenta00e23b3d2a2ca065c585f305c106a3a27219ad4 (diff)
downloadtde-i18n-5882114b557d7143c01d86303bfbddb6eab73c2f.tar.gz
tde-i18n-5882114b557d7143c01d86303bfbddb6eab73c2f.zip
Update translation files
Updated by Update PO files to match POT (msgmerge) hook in Weblate.
Diffstat (limited to 'tde-i18n-ca/messages/tdelibs')
-rw-r--r--tde-i18n-ca/messages/tdelibs/katepart.po5463
1 files changed, 2716 insertions, 2747 deletions
diff --git a/tde-i18n-ca/messages/tdelibs/katepart.po b/tde-i18n-ca/messages/tdelibs/katepart.po
index e7f6ad7e07..2274831914 100644
--- a/tde-i18n-ca/messages/tdelibs/katepart.po
+++ b/tde-i18n-ca/messages/tdelibs/katepart.po
@@ -8,7 +8,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: katepart\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-29 12:05-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-08 18:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-27 20:19+0200\n"
"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
@@ -18,1288 +18,47 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-#: part/kateview.cpp:216
-msgid "Cut the selected text and move it to the clipboard"
-msgstr "Talla el text seleccionat i mou-lo al portapapers"
-
-#: part/kateview.cpp:219
-msgid "Paste previously copied or cut clipboard contents"
-msgstr "Enganxa els continguts del portapapers prèviament copiats o tallats"
-
-#: part/kateview.cpp:222
-msgid ""
-"Use this command to copy the currently selected text to the system clipboard."
-msgstr ""
-"Empreu aquesta ordre per a copiar el text actualment seleccionat al portapapers "
-"del sistema."
-
-#: part/kateview.cpp:224
-msgid "Copy as &HTML"
-msgstr "Copia com a &HTML"
-
-#: part/kateview.cpp:225
-msgid ""
-"Use this command to copy the currently selected text as HTML to the system "
-"clipboard."
-msgstr ""
-"Empreu aquesta ordre per a copiar el text seleccionat actualment com a HTML al "
-"portapapers del sistema."
-
-#: part/kateview.cpp:230
-msgid "Save the current document"
-msgstr "Desa el document actual"
-
-#: part/kateview.cpp:233
-msgid "Revert the most recent editing actions"
-msgstr "Desfés els canvis d'edició més recents"
-
-#: part/kateview.cpp:236
-msgid "Revert the most recent undo operation"
-msgstr "Desfés les operacions de desfer més recents"
-
-#: part/kateview.cpp:238
-msgid "&Word Wrap Document"
-msgstr "&Ajust de línia al document"
-
-#: part/kateview.cpp:239
-msgid ""
-"Use this command to wrap all lines of the current document which are longer "
-"than the width of the current view, to fit into this view."
-"<br>"
-"<br> This is a static word wrap, meaning it is not updated when the view is "
-"resized."
-msgstr ""
-"Useu aquesta ordre per ajustar totes les línies del document actual que siguin "
-"més llargues que l'amplada de la vista actual, de manera que s'hi ajustin."
-"<br>"
-"<br> Això es tracta d'un ajust estàtic, el que significa que no s'actualitza en "
-"redimensionar la vista."
-
-#: part/kateview.cpp:244
-msgid "&Indent"
-msgstr "&Sagna"
-
-#: part/kateview.cpp:245
-msgid ""
-"Use this to indent a selected block of text."
-"<br>"
-"<br>You can configure whether tabs should be honored and used or replaced with "
-"spaces, in the configuration dialog."
-msgstr ""
-"Useu això per a sagnar un bloc de text seleccionat."
-"<br>"
-"<br>En el diàleg de configuració podreu arranjar si els tabuladors haurien de "
-"ser reconeguts i emprats o substituïts per espais."
-
-#: part/kateview.cpp:247
-msgid "&Unindent"
-msgstr "Sense &sagnar"
-
-#: part/kateview.cpp:248
-msgid "Use this to unindent a selected block of text."
-msgstr "Emprar això per a treure el sagnat a un bloc de text seleccionat."
-
-#: part/kateview.cpp:250
-msgid "&Clean Indentation"
-msgstr "&Neteja sagnat"
-
-#: part/kateview.cpp:251
-msgid ""
-"Use this to clean the indentation of a selected block of text (only tabs/only "
-"spaces)"
-"<br>"
-"<br>You can configure whether tabs should be honored and used or replaced with "
-"spaces, in the configuration dialog."
-msgstr ""
-"Empreu això per a eliminar el sagnat d'un bloc de text seleccionat (tan sols "
-"tabulacions/tan sols espais)"
-"<br>"
-"<br>En el diàleg de configuració podreu arranjar si els tabuladors haurien de "
-"ser reconeguts i emprats o substituïts per espais."
-
-#: part/kateview.cpp:254
-msgid "&Align"
-msgstr "&Alínia"
-
-#: part/kateview.cpp:255
-msgid ""
-"Use this to align the current line or block of text to its proper indent level."
-msgstr ""
-"Useu-ho per a aliniar la línia actual o bloc de text al nivell de sagnia "
-"adequat."
-
-#: part/kateview.cpp:257
-msgid "C&omment"
-msgstr "C&omenta"
-
-#: part/kateview.cpp:259
-msgid ""
-"This command comments out the current line or a selected block of text.<BR><BR>"
-"The characters for single/multiple line comments are defined within the "
-"language's highlighting."
-msgstr ""
-"Aquesta ordre comenta la línia actual o un bloc de text seleccionat."
-"<br>"
-"<br>Els caràcters per als comentaris d'una sola línia o múltiple estan definits "
-"dintre del ressaltat del llenguatge."
-
-#: part/kateview.cpp:262
-msgid "Unco&mment"
-msgstr "Desco&menta"
-
-#: part/kateview.cpp:264
-msgid ""
-"This command removes comments from the current line or a selected block of "
-"text.<BR><BR>The characters for single/multiple line comments are defined "
-"within the language's highlighting."
-msgstr ""
-"Aquesta ordre elimina comentaris de l'actual línia o d'un bloc de text "
-"seleccionat."
-"<br>"
-"<br>Els caràcters per als comentaris d'una sola línia o múltiple estan definits "
-"dintre del ressaltat del llenguatge."
-
-#: part/kateview.cpp:267
-msgid "&Read Only Mode"
-msgstr "Mode de sols &lectura"
-
-#: part/kateview.cpp:270
-msgid "Lock/unlock the document for writing"
-msgstr "Bloqueja/desbloqueja el document per a escriptura"
-
-#: part/kateview.cpp:272
-msgid "Uppercase"
-msgstr "Majúscules"
-
-#: part/kateview.cpp:274
-msgid ""
-"Convert the selection to uppercase, or the character to the right of the cursor "
-"if no text is selected."
-msgstr ""
-"Converteix la selecció a majúscules, o el caràcter a la dreta del cursor sinó "
-"hi ha text seleccionat."
-
-#: part/kateview.cpp:277
-msgid "Lowercase"
-msgstr "Minúscules"
-
-#: part/kateview.cpp:279
-msgid ""
-"Convert the selection to lowercase, or the character to the right of the cursor "
-"if no text is selected."
-msgstr ""
-"Converteix la selecció a minúscules, o el caràcter a la dreta del cursor sinó "
-"hi ha text seleccionat."
-
-#: part/kateview.cpp:282
-msgid "Capitalize"
-msgstr "Capitalitza"
-
-#: part/kateview.cpp:284
-msgid ""
-"Capitalize the selection, or the word under the cursor if no text is selected."
-msgstr ""
-"Capitalitza la selecció, o la paraula a la dreta del cursor sinó hi ha text "
-"seleccionat."
-
-#: part/kateview.cpp:287
-msgid "Join Lines"
-msgstr "Uneix línies"
-
-#: part/kateview.cpp:299
-msgid "Print the current document."
-msgstr "Imprimeix el document actual."
-
-#: part/kateview.cpp:301
-msgid "Reloa&d"
-msgstr "Reca&rrega"
-
-#: part/kateview.cpp:302
-msgid "Reload the current document from disk."
-msgstr "Recarrega el document actual des del disc."
-
-#: part/kateview.cpp:305
-msgid "Save the current document to disk, with a name of your choice."
-msgstr "Desa el document actual al disc, amb un nom de la vostra elecció."
-
-#: part/kateview.cpp:308
-msgid ""
-"This command opens a dialog and lets you choose a line that you want the cursor "
-"to move to."
-msgstr ""
-"Aquesta ordre obre un diàleg que us permetrà escollir una línia a la que "
-"desitgeu moure el cursor."
-
-#: part/kateview.cpp:310
-msgid "&Configure Editor..."
-msgstr "&Configura l'editor..."
-
-#: part/kateview.cpp:311
-msgid "Configure various aspects of this editor."
-msgstr "Configura diversos aspectes d'aquest editor."
-
-#: part/kateview.cpp:313
-msgid "&Highlighting"
-msgstr "&Ressaltat"
-
-#: part/kateview.cpp:314
-msgid "Here you can choose how the current document should be highlighted."
-msgstr "Aquí podeu escollir com s'hauria de ressaltar el document actual."
-
-#: part/kateview.cpp:317
-msgid "&Filetype"
-msgstr "Tipus de &fitxer"
-
-#: part/kateview.cpp:320
-msgid "&Schema"
-msgstr "E&squema"
-
-#: part/kateview.cpp:324
-msgid "&Indentation"
-msgstr "&Sagnat"
-
-#: part/kateview.cpp:327
-msgid "E&xport as HTML..."
-msgstr "E&xporta com a HTML..."
-
-#: part/kateview.cpp:328
-msgid ""
-"This command allows you to export the current document with all highlighting "
-"information into a HTML document."
-msgstr ""
-"Aquesta ordre us permetrà exportar el document actual amb tota la informació "
-"del ressaltat en un document HTML."
-
-#: part/kateview.cpp:332
-msgid "Select the entire text of the current document."
-msgstr "Selecciona tot el text del document actual."
-
-#: part/kateview.cpp:335
-msgid ""
-"If you have selected something within the current document, this will no longer "
-"be selected."
-msgstr ""
-"Si heu seleccionat quelcom a dins del document actual, ja no se seleccionarà "
-"novament."
-
-#: part/kateview.cpp:337
-msgid "Enlarge Font"
-msgstr "Augmenta la lletra"
-
-#: part/kateview.cpp:338
-msgid "This increases the display font size."
-msgstr "Augmenta la mida de la lletra mostrada."
-
-#: part/kateview.cpp:340
-msgid "Shrink Font"
-msgstr "Minva la lletra"
-
-#: part/kateview.cpp:341
-msgid "This decreases the display font size."
-msgstr "Minva la mida de la lletra mostrada."
-
-#: part/kateview.cpp:344
-msgid "Bl&ock Selection Mode"
-msgstr "Mode selecció per bl&ocs"
-
-#: part/kateview.cpp:347
-msgid ""
-"This command allows switching between the normal (line based) selection mode "
-"and the block selection mode."
-msgstr ""
-"Aquesta ordre permet canviar entre el mode normal de selecció (basat en línies) "
-"i el mode de selecció per blocs."
-
-#: part/kateview.cpp:350
-msgid "Overwr&ite Mode"
-msgstr "Mode so&breescriure"
-
-#: part/kateview.cpp:353
-msgid ""
-"Choose whether you want the text you type to be inserted or to overwrite "
-"existing text."
-msgstr ""
-"Escolliu si desitgeu que el text introduït sigui inserit o que sobreescriga al "
-"text existent."
-
-#: part/kateview.cpp:357
-msgid "&Dynamic Word Wrap"
-msgstr "Ajust de línia &dinàmic"
-
-#: part/katedialogs.cpp:701 part/kateview.cpp:360
-msgid ""
-"If this option is checked, the text lines will be wrapped at the view border on "
-"the screen."
-msgstr ""
-"Si marqueu aquesta opció, les línies de text s'ajustaran a la vora de la vista "
-"en la pantalla."
-
-#: part/kateview.cpp:362
-msgid "Dynamic Word Wrap Indicators"
-msgstr "Indicadors d'ajust de línia dinàmic"
-
-#: part/katedialogs.cpp:703 part/kateview.cpp:363
-msgid "Choose when the Dynamic Word Wrap Indicators should be displayed"
-msgstr "Escolliu quins indicadors d'ajust de línia dinàmic s'han de mostrar"
-
-#: part/kateview.cpp:367
-msgid "&Off"
-msgstr "&Apagat"
-
-#: part/kateview.cpp:368
-msgid "Follow &Line Numbers"
-msgstr "Segueix els números de &línia"
-
-#: part/kateview.cpp:369
-msgid "&Always On"
-msgstr "Sempre &actiu"
-
-#: part/kateview.cpp:373
-msgid "Show Folding &Markers"
-msgstr "Mostra marcadors &plegables"
-
-#: part/kateview.cpp:376
-msgid ""
-"You can choose if the codefolding marks should be shown, if codefolding is "
-"possible."
-msgstr ""
-"Podeu escollir si s'haurien de mostrar les marques de plegat del codi, si és "
-"que aquest és possible."
-
-#: part/kateview.cpp:377
-msgid "Hide Folding &Markers"
-msgstr "Oculta els &marcadors plegables"
-
-#: part/kateview.cpp:380
-msgid "Show &Icon Border"
-msgstr "Mostra la &vora de la icona"
-
-#: part/kateview.cpp:384
-msgid ""
-"Show/hide the icon border.<BR><BR> The icon border shows bookmark symbols, for "
-"instance."
-msgstr ""
-"Mostra/oculta la vora de la icona."
-"<br>"
-"<br> Per exemple, la vora de la icona mostrarà els símbols per als punts."
-
-#: part/kateview.cpp:385
-msgid "Hide &Icon Border"
-msgstr "Oculta la vora de la &icona"
-
-#: part/kateview.cpp:388
-msgid "Show &Line Numbers"
-msgstr "Mostra els números de les &línies"
-
-#: part/kateview.cpp:391
-msgid "Show/hide the line numbers on the left hand side of the view."
-msgstr "Mostra/oculta els números de les línies a l'esquerra de la vista."
-
-#: part/kateview.cpp:392
-msgid "Hide &Line Numbers"
-msgstr "Oculta els números de &línies"
-
-#: part/kateview.cpp:395
-msgid "Show Scroll&bar Marks"
-msgstr "Mostra les marques de la &barra de desplaçament"
-
-#: part/kateview.cpp:398
-msgid ""
-"Show/hide the marks on the vertical scrollbar.<BR><BR>"
-"The marks, for instance, show bookmarks."
-msgstr ""
-"Mostra/oculta les marques a la barra de desplaçament vertical. <BR><BR>"
-"Per exemple, les marques mostren punts."
-
-#: part/kateview.cpp:399
-msgid "Hide Scroll&bar Marks"
-msgstr "Oculta les marques de la &barra de desplaçament"
-
-#: part/kateview.cpp:402
-msgid "Show Static &Word Wrap Marker"
-msgstr "Mostra marcadors d'ajust de &línia estàtic"
-
-#: part/kateview.cpp:406
-msgid ""
-"Show/hide the Word Wrap Marker, a vertical line drawn at the word wrap column "
-"as defined in the editing properties"
-msgstr ""
-"Mostra/oculta el marcador d'ajust de línia, una línia vertical a la columna "
-"d'ajust de línia tal com estiga definit a les propietats de l'edició"
-
-#: part/kateview.cpp:408
-msgid "Hide Static &Word Wrap Marker"
-msgstr "Oculta el marcador d'ajust de &línia estàtic"
-
-#: part/kateview.cpp:411
-msgid "Switch to Command Line"
-msgstr "Canvia a la línia d'ordres"
-
-#: part/kateview.cpp:414
-msgid "Show/hide the command line on the bottom of the view."
-msgstr "Mostra/oculta la línia d'ordres a la part inferior de la vista."
-
-#: part/kateview.cpp:416
-msgid "&End of Line"
-msgstr "&Fi de línia"
-
-#: part/kateview.cpp:417
-msgid "Choose which line endings should be used, when you save the document"
-msgstr "Escolliu quin final de línia s'haurà d'emprar, quan deseu el document"
-
-#: part/kateview.cpp:427
-msgid "E&ncoding"
-msgstr "&Codificació"
-
-#: part/kateview.cpp:444
-msgid "Move Word Left"
-msgstr "Mou una paraula a l'esquerra"
-
-#: part/kateview.cpp:448
-msgid "Select Character Left"
-msgstr "Selecciona un caràcter a l'esquerra"
-
-#: part/kateview.cpp:452
-msgid "Select Word Left"
-msgstr "Selecciona una paraula a l'esquerra"
-
-#: part/kateview.cpp:457
-msgid "Move Word Right"
-msgstr "Mou una paraula a la dreta"
-
-#: part/kateview.cpp:461
-msgid "Select Character Right"
-msgstr "Selecciona un caràcter a la dreta"
-
-#: part/kateview.cpp:465
-msgid "Select Word Right"
-msgstr "Selecciona una paraula a la dreta"
-
-#: part/kateview.cpp:470
-msgid "Move to Beginning of Line"
-msgstr "Mou al començament de la línia"
-
-#: part/kateview.cpp:474
-msgid "Move to Beginning of Document"
-msgstr "Mou al començament del document"
-
-#: part/kateview.cpp:478
-msgid "Select to Beginning of Line"
-msgstr "Selecciona fins al començament de la línia"
-
-#: part/kateview.cpp:482
-msgid "Select to Beginning of Document"
-msgstr "Selecciona des del començament del document"
-
-#: part/kateview.cpp:487
-msgid "Move to End of Line"
-msgstr "Mou al final de la línia"
-
-#: part/kateview.cpp:491
-msgid "Move to End of Document"
-msgstr "Mou al final del document"
-
-#: part/kateview.cpp:495
-msgid "Select to End of Line"
-msgstr "Selecciona fins al final de la línia"
-
-#: part/kateview.cpp:499
-msgid "Select to End of Document"
-msgstr "Selecciona fins al final del document"
-
-#: part/kateview.cpp:504
-msgid "Select to Previous Line"
-msgstr "Selecciona des de la línia prèvia"
-
-#: part/kateview.cpp:508
-msgid "Scroll Line Up"
-msgstr "Desplaça una línia amunt"
-
-#: part/kateview.cpp:512
-msgid "Move to Next Line"
-msgstr "Mou a la línia següent"
-
-#: part/kateview.cpp:515
-msgid "Move to Previous Line"
-msgstr "Mou a la línia prèvia"
-
-#: part/kateview.cpp:518
-msgid "Move Character Right"
-msgstr "Mou un caràcter a la dreta"
-
-#: part/kateview.cpp:521
-msgid "Move Character Left"
-msgstr "Mou un caràcter a l'esquerra"
-
-#: part/kateview.cpp:525
-msgid "Select to Next Line"
-msgstr "Selecciona fins la línia següent"
-
-#: part/kateview.cpp:529
-msgid "Scroll Line Down"
-msgstr "Desplaça una línia avall"
-
-#: part/kateview.cpp:534
-msgid "Scroll Page Up"
-msgstr "Desplaça una pàgina amunt"
-
-#: part/kateview.cpp:538
-msgid "Select Page Up"
-msgstr "Selecciona una pàgina amunt"
-
-#: part/kateview.cpp:542
-msgid "Move to Top of View"
-msgstr "Mou al començament de la vista"
-
-#: part/kateview.cpp:546
-msgid "Select to Top of View"
-msgstr "Selecciona al començament de la vista"
-
-#: part/kateview.cpp:551
-msgid "Scroll Page Down"
-msgstr "Desplaça una pàgina avall"
-
-#: part/kateview.cpp:555
-msgid "Select Page Down"
-msgstr "Selecciona una pàgina avall"
-
-#: part/kateview.cpp:559
-msgid "Move to Bottom of View"
-msgstr "Mou al fons de la vista"
-
-#: part/kateview.cpp:563
-msgid "Select to Bottom of View"
-msgstr "Selecciona al fons de la vista"
-
-#: part/kateview.cpp:567
-msgid "Move to Matching Bracket"
-msgstr "Mou fins al claudàtor que coincideix"
-
-#: part/kateview.cpp:571
-msgid "Select to Matching Bracket"
-msgstr "Selecciona fins al claudàtor que conincideix"
-
-#: part/kateview.cpp:579
-msgid "Transpose Characters"
-msgstr "Transposa els caràcters"
-
-#: part/kateview.cpp:584
-msgid "Delete Line"
-msgstr "Suprimeix la línia"
-
-#: part/kateview.cpp:589
-msgid "Delete Word Left"
-msgstr "Suprimeix una paraula a l'esquerra"
-
-#: part/kateview.cpp:594
-msgid "Delete Word Right"
-msgstr "Suprimeix una paraula a la dreta"
-
-#: part/kateview.cpp:598
-msgid "Delete Next Character"
-msgstr "Esborra el caràcter següent"
-
-#: part/kateview.cpp:602
-msgid "Backspace"
-msgstr "Espai enrere"
-
-#: part/kateview.cpp:628
-msgid "Collapse Toplevel"
-msgstr "Contrau al nivell superior"
-
-#: part/kateview.cpp:630
-msgid "Expand Toplevel"
-msgstr "Expandeix el nivell superior"
-
-#: part/kateview.cpp:632
-msgid "Collapse One Local Level"
-msgstr "Contrau a un nivell local"
-
-#: part/kateview.cpp:634
-msgid "Expand One Local Level"
-msgstr "Expandeix a un nivell local"
-
-#: part/kateview.cpp:639
-msgid "Show the code folding region tree"
-msgstr "Mostra l'arbre plegable del codi de la regió"
-
-#: part/kateview.cpp:640
-msgid "Basic template code test"
-msgstr "Prova de codi de plantilla Basic"
-
-#: part/kateview.cpp:702
-msgid " OVR "
-msgstr " SOB "
-
-#: part/kateview.cpp:704
-msgid " INS "
-msgstr " INS "
-
-#: part/kateview.cpp:707
-msgid " R/O "
-msgstr " R/O "
-
-#: part/kateview.cpp:712
-#, c-format
-msgid " Line: %1"
-msgstr " Línia: %1"
-
-#: part/kateview.cpp:713
-#, c-format
-msgid " Col: %1"
-msgstr " Col: %1"
-
-#: part/kateview.cpp:716
-msgid " BLK "
-msgstr " BLK "
-
-#: part/kateview.cpp:716
-msgid " NORM "
-msgstr " NORM "
-
-#: part/katedocument.cpp:4331 part/katedocument.cpp:5073 part/kateview.cpp:863
-msgid "Save File"
-msgstr "Desa el fitxer"
-
-#: part/katedocument.cpp:5101 part/kateview.cpp:890
-msgid ""
-"A file named \"%1\" already exists. Are you sure you want to overwrite it?"
-msgstr "Ja existeix un document anomenat \"%1\". Desitgeu sobreescriure'l?"
-
-#: part/katedocument.cpp:5103 part/kateview.cpp:891
-msgid "Overwrite File?"
-msgstr "Sobreescriure el fitxer?"
-
-#: part/katedocument.cpp:5104 part/kateview.cpp:892
-msgid "&Overwrite"
-msgstr "S&obreescriure"
-
-#: part/kateview.cpp:892
-msgid "Overwrite the file"
-msgstr "Sobreescriu el fitxer"
-
-#: part/kateview.cpp:1794
-msgid "Export File as HTML"
-msgstr "Exporta el fitxer com a HTML"
-
-#: part/katesearch.cpp:72
-msgid "Look up the first occurrence of a piece of text or regular expression."
-msgstr "Cerca la primera ocurrència d'un tros de text o expressió regular."
-
-#: part/katesearch.cpp:74
-msgid "Look up the next occurrence of the search phrase."
-msgstr "Cerca la següent ocurrència de la frase de recerca."
-
-#: part/katesearch.cpp:76
-msgid "Look up the previous occurrence of the search phrase."
-msgstr "Cerca l'ocurrència anterior de la frase de recerca."
-
-#: part/katesearch.cpp:78
-msgid ""
-"Look up a piece of text or regular expression and replace the result with some "
-"given text."
-msgstr ""
-"Cerca una part del text o expressió regular i substitueix el resultat amb el "
-"text aportat."
-
-#: part/katesearch.cpp:331
-msgid "Search string '%1' not found!"
-msgstr "No s'ha trobat la cadena cercada '%1'!"
-
-#: part/katesearch.cpp:333 part/katesearch.cpp:510
-msgid "Find"
-msgstr "Cerca"
-
-#: part/katesearch.cpp:353 part/katesearch.cpp:371 part/katesearch.cpp:487
-#, c-format
-msgid ""
-"_n: %n replacement made.\n"
-"%n replacements made."
-msgstr ""
-"%n substitució feta.\n"
-"%n substitucions fetes."
-
-#: part/katesearch.cpp:491
-msgid "End of document reached."
-msgstr "S'ha arribat al final del document."
-
-#: part/katesearch.cpp:492
-msgid "Beginning of document reached."
-msgstr "S'ha arribat al començament del document."
-
-#: part/katesearch.cpp:497
-msgid "End of selection reached."
-msgstr "S'ha arribat al final de la selecció."
-
-#: part/katesearch.cpp:498
-msgid "Beginning of selection reached."
-msgstr "S'ha arribat al principi de la selecció."
-
-#: part/katesearch.cpp:502
-msgid "Continue from the beginning?"
-msgstr "Continua des del principi?"
-
-#: part/katesearch.cpp:503
-msgid "Continue from the end?"
-msgstr "Continua des del final?"
-
-#: part/katesearch.cpp:511
-msgid "&Stop"
-msgstr "A&tura"
-
-#: part/katesearch.cpp:765
-msgid "Replace Confirmation"
-msgstr "Substitueix la confirmació"
-
-#: part/katesearch.cpp:767
-msgid "Replace &All"
-msgstr "Substitueix-ho &tot"
-
-#: part/katesearch.cpp:767
-msgid "Re&place && Close"
-msgstr "&Substitueix i tanca"
-
-#: part/katesearch.cpp:767
-msgid "&Replace"
-msgstr "&Substitueix"
-
-#: part/katesearch.cpp:769
-msgid "&Find Next"
-msgstr "&Cerca següent"
-
-#: part/katesearch.cpp:774
-msgid "Found an occurrence of your search term. What do you want to do?"
-msgstr "S'ha trobat una ocurrència del terme de cerca. Què voleu fer?"
-
-#: part/katesearch.cpp:826
-msgid "Usage: find[:[bcersw]] PATTERN"
-msgstr "Ús: find[:[bcersw]] PATRÓ"
-
-#: part/katesearch.cpp:838
-msgid "Usage: ifind[:[bcrs]] PATTERN"
-msgstr "Ús: ifind [:[bcrs]] PATRÓ"
-
-#: part/katesearch.cpp:892
-msgid "Usage: replace[:[bceprsw]] PATTERN [REPLACEMENT]"
-msgstr "Ús: replace [:[bceprsw]] PATRÓ [SUBSTITUCIÓ]"
-
-#: part/katesearch.cpp:926
-msgid "<p>Usage: <code>find[:bcersw] PATTERN</code></p>"
-msgstr "<p>Ús: <code>find[:bcersw] PATRÓ</code></p>"
-
-#: part/katesearch.cpp:929
-msgid ""
-"<p>Usage: <code>ifind:[:bcrs] PATTERN</code>"
-"<br>ifind does incremental or 'as-you-type' search</p>"
-msgstr ""
-"<p>Ús: <code>ifind:[:bcrs] PATRÓ</code> "
-"<br>ifind fa una cerca incremental o 'en teclejar'</p>"
-
-#: part/katesearch.cpp:933
-msgid "<p>Usage: <code>replace[:bceprsw] PATTERN REPLACEMENT</code></p>"
-msgstr "<p>Ús: <code>replace[:bceprsw] PATRÓ SUBSTITUCIÓ</code></p>"
-
-#: part/katesearch.cpp:936
-msgid ""
-"<h4><caption>Options</h4>"
-"<p><b>b</b> - Search backward"
-"<br><b>c</b> - Search from cursor"
-"<br><b>r</b> - Pattern is a regular expression"
-"<br><b>s</b> - Case sensitive search"
-msgstr ""
-"<h4><caption>Opcions</h4>"
-"<p><b>b</b> - Cerca endarrera"
-"<br><b>c</b> - Cerca des del cursor"
-"<br><b>r</b> - El patró és una expressió regular"
-"<br><b>s</b> - Cerca sensible a caixa"
-
-#: part/katesearch.cpp:945
-msgid ""
-"<br><b>e</b> - Search in selected text only"
-"<br><b>w</b> - Search whole words only"
-msgstr ""
-"<br><b>e</b> - Cerca només al text seleccionat"
-"<br><b>w</b> - Cerca només paraules senceres"
-
-#: part/katesearch.cpp:951
-msgid ""
-"<br><b>p</b> - Prompt for replace</p>"
-"<p>If REPLACEMENT is not present, an empty string is used.</p>"
-"<p>If you want to have whitespace in your PATTERN, you need to quote both "
-"PATTERN and REPLACEMENT with either single or double quotes. To have the quote "
-"characters in the strings, prepend them with a backslash."
-msgstr ""
-"<br><b>p</b> - Pregunta al substituir</p>"
-"<p>Si no està present SUBSTITUCIÓ, s'usa una cadena buida.</p>"
-"<p>Si voleu tenir espais en blanc al PATRÓ, heu d'encerclar amb cometes simples "
-"o dobles tant PATRÓ com SUBSTITUCIÓ. Per tenir els caràcters d'encerclat a les "
-"cadenes, poseu-hi una contrabarra al davant."
-
-#: part/katedocument.cpp:434
-msgid "Fonts & Colors"
-msgstr "Lletres i colors"
-
-#: part/katedocument.cpp:437
-msgid "Cursor & Selection"
-msgstr "Cursor i selecció"
-
-#: part/katedocument.cpp:440
-msgid "Editing"
-msgstr "Edició"
-
-#: part/katedocument.cpp:443
-msgid "Indentation"
-msgstr "Sagnat"
-
-#: part/katedocument.cpp:446
-msgid "Open/Save"
-msgstr "Obre/desa"
-
-#: part/katedocument.cpp:449
-msgid "Highlighting"
-msgstr "Ressaltat"
-
-#: part/katedocument.cpp:452
-msgid "Filetypes"
-msgstr "Tipus de fitxer"
-
-#: part/katedocument.cpp:455
-msgid "Shortcuts"
-msgstr "Dreceres"
-
-#: part/katedocument.cpp:458
-msgid "Plugins"
-msgstr "Connectors"
-
-#: part/katedocument.cpp:475
-msgid "Font & Color Schemas"
-msgstr "Esquemes de lletra i color"
-
-#: part/katedocument.cpp:478
-msgid "Cursor & Selection Behavior"
-msgstr "Cursor i comportament de la selecció"
-
-#: part/katedocument.cpp:481
-msgid "Editing Options"
-msgstr "Opcions de l'edició"
-
-#: part/katedocument.cpp:484
-msgid "Indentation Rules"
-msgstr "Regles de sagnat"
-
-#: part/katedocument.cpp:487
-msgid "File Opening & Saving"
-msgstr "Fitxer obert i desat"
-
-#: part/katedocument.cpp:490
-msgid "Highlighting Rules"
-msgstr "Regles de ressaltat"
-
-#: part/katedocument.cpp:493
-msgid "Filetype Specific Settings"
-msgstr "Opcions específiques del tipus de fitxer"
-
-#: part/katedocument.cpp:496
-msgid "Shortcuts Configuration"
-msgstr "Configuració de les draceres"
-
-#: part/katedocument.cpp:499
-msgid "Plugin Manager"
-msgstr "Gestor de connectors"
-
-#: part/katedocument.cpp:2483
-msgid ""
-"The file %1 could not be loaded completely, as there is not enough temporary "
-"disk storage for it."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut carregar completament el fitxer %1, atès que no hi ha prou espai "
-"temporal de disc per fer-ho."
-
-#: part/katedocument.cpp:2485
-msgid ""
-"The file %1 could not be loaded, as it was not possible to read from it.\n"
-"\n"
-"Check if you have read access to this file."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut carregar el fitxer %1, atès que no ha estat possible llegir-lo.\n"
-"\n"
-"Comproveu si teniu accés de lectura a aquest fitxer."
-
-#: part/katedocument.cpp:2495 part/katedocument.cpp:2561
-msgid "The file %1 is a binary, saving it will result in a corrupt file."
-msgstr "El fitxer %1 és binari, en desar-lo resultarà un fitxer corrupte."
-
-#: part/katedocument.cpp:2496
-msgid "Binary File Opened"
-msgstr "S'ha obert un fitxer binari"
-
-#: part/katedocument.cpp:2554
-msgid ""
-"This file could not be loaded correctly due to lack of temporary disk space. "
-"Saving it could cause data loss.\n"
-"\n"
-"Do you really want to save it?"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut carregar correctament aquest fitxer a causa de la falta d'espai "
-"temporal en el disc. L'acció desar-lo podria causar la pèrdua de dades.\n"
-"\n"
-"Realment voleu desar-lo?"
-
-#: part/katedocument.cpp:2554 part/katedocument.cpp:2581
-#: part/katedocument.cpp:2592 part/katedocument.cpp:2757
-msgid "Possible Data Loss"
-msgstr "Possible pèrdua de dades"
-
-#: part/katedocument.cpp:2554 part/katedocument.cpp:2563
-#: part/katedocument.cpp:2575 part/katedocument.cpp:2581
-#: part/katedocument.cpp:2592
-msgid "Save Nevertheless"
-msgstr "Desa tanmateix"
-
-#: part/katedocument.cpp:2562
-msgid "Trying to Save Binary File"
-msgstr "S'està provant desar un fitxer binari"
-
-#: part/katedocument.cpp:2575
-msgid ""
-"Do you really want to save this unmodified file? You could overwrite changed "
-"data in the file on disk."
-msgstr ""
-"Realment voleu desar aquest fitxer sense modificar? Podríeu estar "
-"sobreescriguen dades canviades en el fitxer del disc."
-
-#: part/katedocument.cpp:2575
-msgid "Trying to Save Unmodified File"
-msgstr "S'està provant desar un fitxer sense modificar"
-
-#: part/katedocument.cpp:2581
-msgid ""
-"Do you really want to save this file? Both your open file and the file on disk "
-"were changed. There could be some data lost."
-msgstr ""
-"Realment voleu desar aquest fitxer? Tant el fitxer obert com el que és al disc "
-"han rebut canvis. Amb això es podrien perdre algunes dades."
-
-#: part/katedocument.cpp:2592
-msgid ""
-"The selected encoding cannot encode every unicode character in this document. "
-"Do you really want to save it? There could be some data lost."
-msgstr ""
-"La codificació seleccionada no pot codificar cadascun dels caràcters unicode "
-"d'aquest document. De veres voleu desar-lo? Podrien perdre's algunes dades."
-
-#: part/katedocument.cpp:2643
-msgid ""
-"The document could not be saved, as it was not possible to write to %1.\n"
-"\n"
-"Check that you have write access to this file or that enough disk space is "
-"available."
-msgstr ""
-"El document no es pot desar, perquè no ha estat possible escriure a %1.\n"
-"\n"
-"Comproveu que teniu accés d'escriptura a aquest fitxer o que hi ha prou espai "
-"disponible."
-
-#: part/katedocument.cpp:2756
-msgid "Do you really want to continue to close this file? Data loss may occur."
-msgstr ""
-"Desitgeu realment continuar i tancar aquest fitxer? Es podrien perdre dades."
-
-#: part/katedocument.cpp:2757
-msgid "Close Nevertheless"
-msgstr "Tanca tanmateix"
-
-#: part/katedocument.cpp:4340
-msgid "Save failed"
-msgstr "Ha fallat el desat"
-
-#: part/katedialogs.cpp:1610 part/katedocument.cpp:4402
-msgid "What do you want to do?"
-msgstr "Què és el que voleu fer?"
-
-#: part/katedocument.cpp:4403
-msgid "File Was Changed on Disk"
-msgstr "El fitxer s'ha canviat a disc"
-
-#: part/katedialogs.cpp:1588 part/katedocument.cpp:4403
-msgid "&Reload File"
-msgstr "&Recarrega fitxer"
-
-#: part/katedocument.cpp:4403
-msgid "&Ignore Changes"
-msgstr "&Ignora els canvis"
-
-#: part/katedocument.cpp:4981
-msgid "The file '%1' was modified by another program."
-msgstr "El fitxer '%1' l'ha modificat un altre programa."
-
-#: part/katedocument.cpp:4984
-msgid "The file '%1' was created by another program."
-msgstr "El fitxer '%1' l'ha creat un altre programa."
-
-#: part/katedocument.cpp:4987
-msgid "The file '%1' was deleted by another program."
-msgstr "El fitxer '%1' l'ha esborrat un altre programa."
-
-#: part/kateluaindentscript.cpp:86
-msgid "indenter.register requires 2 parameters (event id, function to call)"
-msgstr ""
-"Calen 2 paràmetres per a indenter.register (id esdeveniment, funció a cridar)"
-
-#: part/kateluaindentscript.cpp:94
-msgid ""
-"indenter.register requires 2 parameters (event id (number), function to call "
-"(function))"
-msgstr ""
-"Calen 2 paràmetres per a indenter.register (id esdeveniment (número), funció a "
-"cridar (funció))"
-
-#: part/kateluaindentscript.cpp:108
-msgid "indenter.register:invalid event id"
-msgstr "indenter.register: id d'esdeveniment no vàlid"
-
-#: part/kateluaindentscript.cpp:113
-msgid "indenter.register:there is already a function set for given"
-msgstr "indenter.register: ja hi ha una funció establerta"
-
-#: part/kateluaindentscript.cpp:126
-msgid "document.textLine:One parameter (line number) required"
-msgstr "document.textLine: Cal un paràmetre (número de línia)"
-
-#: part/kateluaindentscript.cpp:130
-msgid "document.textLine:One parameter (line number) required (number)"
-msgstr "document.textLine: Cal un paràmetre (número de línia) (número)"
-
-#: part/kateluaindentscript.cpp:139
-msgid ""
-"document.removeText:Four parameters needed (start line, start col,end line, end "
-"col)"
-msgstr ""
-"document.removeText: Calen quatre paràmetres (línia inicial, columna inicial, "
-"línia final, columna final)"
-
-#: part/kateluaindentscript.cpp:143
+#: _translatorinfo:1 part/katefactory.cpp:115
msgid ""
-"document.removeText:Four parameters needed (start line, start col,end line, end "
-"col) (4x number)"
-msgstr ""
-"document.removeText: Calen quatre paràmetres (línia inicial, columna inicial, "
-"línia final, columna final) (4 números)"
-
-#: part/kateluaindentscript.cpp:152
-msgid "document.insertText:Three parameters needed (line,col,text)"
-msgstr "document.insertText: Calen tres paràmetres (línia, columna, text)"
-
-#: part/kateluaindentscript.cpp:156
-msgid ""
-"document.removeText:Three parameters needed (line,col,text) "
-"(number,number,string)"
-msgstr ""
-"document.removeText: Calen tres paràmetres (línia, columna, text)(número, "
-"número, cadena)"
-
-#: part/kateluaindentscript.cpp:253
-msgid "LUA interpreter could not be initialized"
-msgstr "No s'ha pogut inicialitzar l'intèrpret LUA"
-
-#: part/kateluaindentscript.cpp:293 part/kateluaindentscript.cpp:316
-#: part/kateluaindentscript.cpp:344
-#, c-format
-msgid "Lua indenting script had errors: %1"
-msgstr "El guió de sagnat Lua té errors: %1"
-
-#: part/katejscript.cpp:1058 part/katejscript.cpp:1076
-#: part/kateluaindentscript.cpp:413 part/kateluaindentscript.cpp:431
-msgid "(Unknown)"
-msgstr "(Desconegut)"
-
-#: part/kateviewhelpers.cpp:237
-msgid "Available Commands"
-msgstr "Ordres disponibles"
-
-#: part/kateviewhelpers.cpp:239
-msgid ""
-"<p>For help on individual commands, do <code>'help &lt;command&gt;'</code></p>"
-msgstr ""
-"<p>Per obtenir ajuda quant a ordres individuals, feu <code>"
-"'help &lt;ordre&gt;'</code></p>"
-
-#: part/kateviewhelpers.cpp:250
-msgid "No help for '%1'"
-msgstr "No hi ha ajuda per a '%1'"
-
-#: part/kateviewhelpers.cpp:253
-msgid "No such command <b>%1</b>"
-msgstr "No hi és l'ordre: <b>%1</b>"
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Sebastià Pla i Sanz,Antoni Bella Perez"
-#: part/kateviewhelpers.cpp:258
+#: _translatorinfo:2 part/katefactory.cpp:115
msgid ""
-"<p>This is the Katepart <b>command line</b>."
-"<br>Syntax: <code><b>command [ arguments ]</b></code>"
-"<br>For a list of available commands, enter <code><b>help list</b></code>"
-"<br>For help for individual commands, enter <code><b>help &lt;command&gt;</b>"
-"</code></p>"
-msgstr ""
-"<p>Aquesta és la <b>línia d'ordres</b> de Katepart."
-"<br>Sintaxi: <code><b>ordre [arguments]</b></code>"
-"<br>Per obtenir una llista de les ordres disponibles, introduïu <code><b>"
-"help list</b></code>"
-"<br>Per obtenir ajuda d'ordres individuals, introduïu <code><b>"
-"help &lt;ordre&gt;</b></code></p>"
-
-#: part/kateviewhelpers.cpp:345
-msgid "Success: "
-msgstr "Encert: "
-
-#: part/kateviewhelpers.cpp:347
-msgid "Success"
-msgstr "Encert"
-
-#: part/kateviewhelpers.cpp:352
-msgid "Error: "
-msgstr "Error: "
-
-#: part/kateviewhelpers.cpp:354
-msgid "Command \"%1\" failed."
-msgstr "L'ordre \"%1\" ha fallat."
-
-#: part/kateviewhelpers.cpp:360
-msgid "No such command: \"%1\""
-msgstr "No es troba l'ordre: \"%1\""
-
-#: part/kateschema.cpp:304 part/kateviewhelpers.cpp:704
-msgid "Bookmark"
-msgstr "Punt"
-
-#: part/kateviewhelpers.cpp:1127 part/kateviewhelpers.cpp:1128
-#, c-format
-msgid "Mark Type %1"
-msgstr "Tipus de marca %1"
-
-#: part/kateviewhelpers.cpp:1144
-msgid "Set Default Mark Type"
-msgstr "Estableix el tipus de marca per omissió"
-
-#: part/katefactory.cpp:70
-msgid "Kate Part"
-msgstr "Kate Part"
-
-#: part/katefactory.cpp:71
-msgid "Embeddable editor component"
-msgstr "Component encastable de l'editor"
-
-#: part/katefactory.cpp:72
-msgid "(c) 2000-2004 The Kate Authors"
-msgstr "(c) 2000-2004 Els autors del Kate"
-
-#: part/katefactory.cpp:83
-msgid "Maintainer"
-msgstr "Mantenidor"
-
-#: part/katefactory.cpp:84 part/katefactory.cpp:85 part/katefactory.cpp:86
-#: part/katefactory.cpp:91
-msgid "Core Developer"
-msgstr "Desenvolupador principal"
-
-#: part/katefactory.cpp:87
-msgid "The cool buffersystem"
-msgstr "El fantàstic sistema de cau"
-
-#: part/katefactory.cpp:88
-msgid "The Editing Commands"
-msgstr "Les ordres d'edició"
-
-#: part/katefactory.cpp:89
-msgid "Testing, ..."
-msgstr "Provant, ..."
-
-#: part/katefactory.cpp:90
-msgid "Former Core Developer"
-msgstr "Desenvolupador de l'antic codi principal"
-
-#: part/katefactory.cpp:92
-msgid "KWrite Author"
-msgstr "Autor del KWrite"
-
-#: part/katefactory.cpp:93
-msgid "KWrite port to KParts"
-msgstr "Port del KWrite a KParts"
-
-#: part/katefactory.cpp:96
-msgid "KWrite Undo History, Kspell integration"
-msgstr "Desfer l'historial del KWrite, integració amb Kspell"
-
-#: part/katefactory.cpp:97
-msgid "KWrite XML Syntax highlighting support"
-msgstr "Permet l'ús del ressaltat de la sintaxi XML al KWrite"
-
-#: part/katefactory.cpp:98
-msgid "Patches and more"
-msgstr "Pedaços i més"
-
-#: part/katefactory.cpp:99
-msgid "Developer & Highlight wizard"
-msgstr "Assistent pel desenvolupament i ressaltat"
-
-#: part/katefactory.cpp:101
-msgid "Highlighting for RPM Spec-Files, Perl, Diff and more"
-msgstr "Ressaltat per als fitxers spec dels RPM, Perl, diff i més"
-
-#: part/katefactory.cpp:102
-msgid "Highlighting for VHDL"
-msgstr "Ressaltat per a VHDL"
-
-#: part/katefactory.cpp:103
-msgid "Highlighting for SQL"
-msgstr "Ressaltat per a SQL"
-
-#: part/katefactory.cpp:104
-msgid "Highlighting for Ferite"
-msgstr "Ressaltat per a Ferite"
-
-#: part/katefactory.cpp:105
-msgid "Highlighting for ILERPG"
-msgstr "Ressaltat per a ILERPG"
-
-#: part/katefactory.cpp:106
-msgid "Highlighting for LaTeX"
-msgstr "Ressaltat per a LaTeX"
-
-#: part/katefactory.cpp:107
-msgid "Highlighting for Makefiles, Python"
-msgstr "Ressaltat per a Makefiles, Python"
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "sps@sastia.com,bella5@teleline.es"
-#: part/katefactory.cpp:108
-msgid "Highlighting for Python"
-msgstr "Ressaltat per a Python"
+#: part/kateautoindent.cpp:97 part/katehighlight.cpp:3170
+#: part/kateschema.cpp:1058
+msgid "Normal"
+msgstr "Normal"
-#: part/katefactory.cpp:110
-msgid "Highlighting for Scheme"
-msgstr "Ressaltat per a Scheme"
+#: part/kateautoindent.cpp:99
+msgid "C Style"
+msgstr "Estil C"
-#: part/katefactory.cpp:111
-msgid "PHP Keyword/Datatype list"
-msgstr "Llista -paraula clau PHP/tipus de dades-"
+#: part/kateautoindent.cpp:101
+msgid "Python Style"
+msgstr "Estil Python"
-#: part/katefactory.cpp:112
-msgid "Very nice help"
-msgstr "Ajuda agradable"
+#: part/kateautoindent.cpp:103
+msgid "XML Style"
+msgstr "Estil XML"
-#: part/katefactory.cpp:113
-msgid "All people who have contributed and I have forgotten to mention"
-msgstr "Tothom qui hagi contribuït i als que m'he descuidat de mencionar"
+#: part/kateautoindent.cpp:105
+msgid "S&S C Style"
+msgstr "Estil C S&S"
-#: _translatorinfo.cpp:1 part/katefactory.cpp:115
-msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr "Sebastià Pla i Sanz,Antoni Bella Perez"
+#: part/kateautoindent.cpp:107
+msgid "Variable Based Indenter"
+msgstr "Sagnat basat en variables"
-#: _translatorinfo.cpp:3 part/katefactory.cpp:115
-msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr "sps@sastia.com,bella5@teleline.es"
+#: part/kateautoindent.cpp:111 part/katefiletype.cpp:522
+#: part/katehighlight.cpp:1192
+msgid "None"
+msgstr "Cap"
#: part/katebookmarks.cpp:77
msgid "Set &Bookmark"
@@ -1339,6 +98,11 @@ msgstr "Punt anterior"
msgid "Go to the previous bookmark."
msgstr "Va cap al punt anterior."
+#: part/katebookmarks.cpp:101
+#, fuzzy
+msgid "&Bookmarks"
+msgstr "Punt"
+
#: part/katebookmarks.cpp:203
msgid "&Next: %1 - \"%2\""
msgstr "&Següent: %1 - \"%2\""
@@ -1347,58 +111,6 @@ msgstr "&Següent: %1 - \"%2\""
msgid "&Previous: %1 - \"%2\""
msgstr "&Anterior: %1 - \"%2\""
-#: part/katesyntaxdocument.cpp:76
-msgid ""
-"<qt>The error <b>%4</b>"
-"<br> has been detected in the file %1 at %2/%3</qt>"
-msgstr ""
-"<qt>L'error </b>%4<b>"
-"<br> ha estat detectat en el fitxer %1 a %2/%3</qt>"
-
-#: part/katesyntaxdocument.cpp:84
-#, c-format
-msgid "Unable to open %1"
-msgstr "No es pot obrir %1"
-
-#: part/katesyntaxdocument.cpp:457
-msgid "Errors!"
-msgstr "Errors!"
-
-#: part/katesyntaxdocument.cpp:462
-#, c-format
-msgid "Error: %1"
-msgstr "Error: %1"
-
-#: part/kateautoindent.cpp:97 part/katehighlight.cpp:3165
-#: part/kateschema.cpp:1058
-msgid "Normal"
-msgstr "Normal"
-
-#: part/kateautoindent.cpp:99
-msgid "C Style"
-msgstr "Estil C"
-
-#: part/kateautoindent.cpp:101
-msgid "Python Style"
-msgstr "Estil Python"
-
-#: part/kateautoindent.cpp:103
-msgid "XML Style"
-msgstr "Estil XML"
-
-#: part/kateautoindent.cpp:105
-msgid "S&S C Style"
-msgstr "Estil C S&S"
-
-#: part/kateautoindent.cpp:107
-msgid "Variable Based Indenter"
-msgstr "Sagnat basat en variables"
-
-#: part/kateautoindent.cpp:111 part/katefiletype.cpp:522
-#: part/katehighlight.cpp:1192
-msgid "None"
-msgstr "Cap"
-
#: part/katecmds.cpp:98 part/katejscript.cpp:275 part/katejscript.cpp:741
#: part/katejscript.cpp:944
msgid "Could not access view"
@@ -1539,7 +251,8 @@ msgstr "Marqueu això si voleu sagnar amb espais en comptes de tabulacions."
#: part/katedialogs.cpp:210
msgid ""
-"Indentations of more than the selected number of spaces will not be shortened."
+"Indentations of more than the selected number of spaces will not be "
+"shortened."
msgstr ""
"Els sagnats majors que el nombre d'espais seleccionats no s'escurçaran."
@@ -1555,16 +268,16 @@ msgid ""
"This allows the <b>Backspace</b> key to be used to decrease the indentation "
"level."
msgstr ""
-"Això permet emprar la tecla de <b>Retrocés</b> per a decrementar el nivell de "
-"sagnat."
+"Això permet emprar la tecla de <b>Retrocés</b> per a decrementar el nivell "
+"de sagnat."
#: part/katedialogs.cpp:219
msgid ""
"Automatically inserts a leading \"*\" while typing within a Doxygen style "
"comment."
msgstr ""
-"En teclejar dins d'un comentari a l'estil Doxygen, insereix automàticament una "
-"marca \"*\" a l'inici ."
+"En teclejar dins d'un comentari a l'estil Doxygen, insereix automàticament "
+"una marca \"*\" a l'inici ."
#: part/katedialogs.cpp:222
msgid "Use a mix of tab and space characters for indentation."
@@ -1584,8 +297,8 @@ msgstr "El nombre d'espais a sagnar amb."
#: part/katedialogs.cpp:229
msgid ""
-"If this button is enabled, additional indenter specific options are available "
-"and can be configured in an extra dialog."
+"If this button is enabled, additional indenter specific options are "
+"available and can be configured in an extra dialog."
msgstr ""
"Si s'habilita aquest botó, hi ha disponibles opcions específiques de sagnat "
"addicionals i poden configurar-se en un diàleg extra."
@@ -1648,35 +361,36 @@ msgstr ""
#: part/katedialogs.cpp:399
msgid ""
-"When selected, pressing the home key will cause the cursor to skip whitespace "
-"and go to the start of a line's text. The same applies for the end key."
+"When selected, pressing the home key will cause the cursor to skip "
+"whitespace and go to the start of a line's text. The same applies for the "
+"end key."
msgstr ""
"Quan se seleccioni, si premeu la tecla Inici el cursor saltarà els espais en "
-"blanc i es mourà cap al començament del text de la línia. El mateix s'aplica a "
-"la tecla Fi."
+"blanc i es mourà cap al començament del text de la línia. El mateix s'aplica "
+"a la tecla Fi."
#: part/katedialogs.cpp:404
msgid ""
"When on, moving the insertion cursor using the <b>Left</b> and <b>Right</b> "
-"keys will go on to previous/next line at beginning/end of the line, similar to "
-"most editors."
-"<p>When off, the insertion cursor cannot be moved left of the line start, but "
-"it can be moved off the line end, which can be very handy for programmers."
-msgstr ""
-"Quan està activat, moure el cursor d'inserció emprant les fletxes d'<b>"
-"esquerra</b> i <b>dreta</b> farà que es desplaci al final/començament de la "
-"línia prèvia/següent, amb un mode semblant al de la majoria d'editors."
-"<p>Quan està desactivat, el cursor d'inserció no pot moure's a l'esquerra del "
-"començament de la línia, però pot moure's més enllà del final de la línia, el "
-"qual pot ser útil per als programadors."
+"keys will go on to previous/next line at beginning/end of the line, similar "
+"to most editors.<p>When off, the insertion cursor cannot be moved left of "
+"the line start, but it can be moved off the line end, which can be very "
+"handy for programmers."
+msgstr ""
+"Quan està activat, moure el cursor d'inserció emprant les fletxes "
+"d'<b>esquerra</b> i <b>dreta</b> farà que es desplaci al final/començament "
+"de la línia prèvia/següent, amb un mode semblant al de la majoria d'editors."
+"<p>Quan està desactivat, el cursor d'inserció no pot moure's a l'esquerra "
+"del començament de la línia, però pot moure's més enllà del final de la "
+"línia, el qual pot ser útil per als programadors."
#: part/katedialogs.cpp:410
msgid ""
-"Selects whether the PageUp and PageDown keys should alter the vertical position "
-"of the cursor relative to the top of the view."
+"Selects whether the PageUp and PageDown keys should alter the vertical "
+"position of the cursor relative to the top of the view."
msgstr ""
-"Selecciona si les tecles AvPag i RePag hauran d'alterar la posició vertical del "
-"cursor relativa a la part superior de la vista."
+"Selecciona si les tecles AvPag i RePag hauran d'alterar la posició vertical "
+"del cursor relativa a la part superior de la vista."
#: part/katedialogs.cpp:472
msgid "Tabulators"
@@ -1752,21 +466,20 @@ msgstr "Mot actual, després selecció"
#: part/katedialogs.cpp:541
msgid ""
-"Automatically start a new line of text when the current line exceeds the length "
-"specified by the <b>Wrap words at:</b> option."
-"<p>This option does not wrap existing lines of text - use the <b>"
-"Apply Static Word Wrap</b> option in the <b>Tools</b> menu for that purpose."
-"<p>If you want lines to be <i>visually wrapped</i> instead, according to the "
-"width of the view, enable <b>Dynamic Word Wrap</b> in the <b>View Defaults</b> "
-"config page."
+"Automatically start a new line of text when the current line exceeds the "
+"length specified by the <b>Wrap words at:</b> option.<p>This option does not "
+"wrap existing lines of text - use the <b>Apply Static Word Wrap</b> option "
+"in the <b>Tools</b> menu for that purpose.<p>If you want lines to be "
+"<i>visually wrapped</i> instead, according to the width of the view, enable "
+"<b>Dynamic Word Wrap</b> in the <b>View Defaults</b> config page."
msgstr ""
"Comença automàticament una nova línia quan el text de l'actual excedeix la "
-"longitud especificada per l'opció <b>Ajusta línia a:</b>."
-"<p>Per contra, empreu l'opció <b>Ajust de línia estàtic</b> en el menú <b>"
-"Eines</b> per a què no s'ajustin les línies de text existents."
-"<p>Tanmateix, quan vulgueu <i>ajustar-les visualment</i>"
-", d'acord amb l'amplada de la vista, habiliteu <b>Ajust de línia dinàmic</b> "
-"a la pàgina de configuració <b>Vista predeterminada</b>."
+"longitud especificada per l'opció <b>Ajusta línia a:</b>.<p>Per contra, "
+"empreu l'opció <b>Ajust de línia estàtic</b> en el menú <b>Eines</b> per a "
+"què no s'ajustin les línies de text existents.<p>Tanmateix, quan vulgueu "
+"<i>ajustar-les visualment</i>, d'acord amb l'amplada de la vista, habiliteu "
+"<b>Ajust de línia dinàmic</b> a la pàgina de configuració <b>Vista "
+"predeterminada</b>."
#: part/katedialogs.cpp:549
msgid ""
@@ -1782,12 +495,13 @@ msgid ""
"When the user types a left bracket ([,(, or {) KateView automatically enters "
"the right bracket (}, ), or ]) to the right of the cursor."
msgstr ""
-"Quan l'usuari introdueix un claudàtor esquerra ([, (, o {), automàticament el "
-"KateView introduirà el claudàtor dret (}, ) o ]) a la dreta del cursor."
+"Quan l'usuari introdueix un claudàtor esquerra ([, (, o {), automàticament "
+"el KateView introduirà el claudàtor dret (}, ) o ]) a la dreta del cursor."
#: part/katedialogs.cpp:555
msgid ""
-"The editor will display a symbol to indicate the presence of a tab in the text."
+"The editor will display a symbol to indicate the presence of a tab in the "
+"text."
msgstr ""
"L'editor mostrarà un símbol per a indicar la presència d'una tabulació en el "
"text."
@@ -1796,51 +510,44 @@ msgstr ""
msgid ""
"Sets the number of undo/redo steps to record. More steps uses more memory."
msgstr ""
-"Estableix el nombre de passes a desfer/refer que s'han de recordar. A més gran "
-"nombre de passes, s'usarà més memòria."
+"Estableix el nombre de passes a desfer/refer que s'han de recordar. A més "
+"gran nombre de passes, s'usarà més memòria."
#: part/katedialogs.cpp:562
msgid ""
"This determines where KateView will get the search text from (this will be "
-"automatically entered into the Find Text dialog): "
-"<br>"
-"<ul>"
-"<li><b>Nowhere:</b> Don't guess the search text.</li>"
-"<li><b>Selection Only:</b> Use the current text selection, if available.</li>"
-"<li><b>Selection, then Current Word:</b> Use the current selection if "
-"available, otherwise use the current word.</li>"
-"<li><b>Current Word Only:</b> Use the word that the cursor is currently resting "
-"on, if available.</li>"
-"<li><b>Current Word, then Selection:</b> Use the current word if available, "
-"otherwise use the current selection.</li></ul>Note that, in all the above "
-"modes, if a search string has not been or cannot be determined, then the Find "
-"Text Dialog will fall back to the last search text."
-msgstr ""
-"Això determina a on el KateView obtindrà el text a cercar (aquest serà entrat "
-"al diàleg Cerca text):"
-"<br>"
-"<ul>"
-"<li><b>Enlloc:</b> No s'estima el text a cercar.</li>"
-"<li><b>Tan sols la selecció:</b> Usa l'actual selecció de text, si està "
-"disponible.</li>"
-"<li><b>Selecció, després mot actual:</b> Usa l'actual selecció de text, si està "
-"disponible, d'altra manera empra el mot actual.</li>"
-"<li><b>Tan sols el mot actual:</b> Usarà el mot que resti més propera al "
-"cursor, si està disponible.</li>"
-"<li><b>Mot actual, després selecció:</b> Usa el mot actual, si està disponible, "
-"d'altra manera empra la selecció actual.</li></ul>Tingueu en compte que, en "
-"tots els modes anteriors, si una cadena de recerca no està o aquesta no es pot "
-"determinar, llavors el diàleg \"Text a cercar\" tornarà a l'últim text cercat."
+"automatically entered into the Find Text dialog): <br><ul><li><b>Nowhere:</"
+"b> Don't guess the search text.</li><li><b>Selection Only:</b> Use the "
+"current text selection, if available.</li><li><b>Selection, then Current "
+"Word:</b> Use the current selection if available, otherwise use the current "
+"word.</li><li><b>Current Word Only:</b> Use the word that the cursor is "
+"currently resting on, if available.</li><li><b>Current Word, then Selection:"
+"</b> Use the current word if available, otherwise use the current selection."
+"</li></ul>Note that, in all the above modes, if a search string has not been "
+"or cannot be determined, then the Find Text Dialog will fall back to the "
+"last search text."
+msgstr ""
+"Això determina a on el KateView obtindrà el text a cercar (aquest serà "
+"entrat al diàleg Cerca text):<br><ul><li><b>Enlloc:</b> No s'estima el text "
+"a cercar.</li><li><b>Tan sols la selecció:</b> Usa l'actual selecció de "
+"text, si està disponible.</li><li><b>Selecció, després mot actual:</b> Usa "
+"l'actual selecció de text, si està disponible, d'altra manera empra el mot "
+"actual.</li><li><b>Tan sols el mot actual:</b> Usarà el mot que resti més "
+"propera al cursor, si està disponible.</li><li><b>Mot actual, després "
+"selecció:</b> Usa el mot actual, si està disponible, d'altra manera empra la "
+"selecció actual.</li></ul>Tingueu en compte que, en tots els modes "
+"anteriors, si una cadena de recerca no està o aquesta no es pot determinar, "
+"llavors el diàleg \"Text a cercar\" tornarà a l'últim text cercat."
#: part/katedialogs.cpp:587
msgid ""
"If this is enabled, the editor will calculate the number of spaces up to the "
-"next tab position as defined by the tab width, and insert that number of spaces "
-"instead of a TAB character."
+"next tab position as defined by the tab width, and insert that number of "
+"spaces instead of a TAB character."
msgstr ""
-"Si això està habilitat, l'editor calcularà el número d'espais fins a la següent "
-"posició de tabulació, definida per l'amplada de tabulació, i inserirà el "
-"corresponent número d'espais en comptes d'un caràcter TAB."
+"Si això està habilitat, l'editor calcularà el número d'espais fins a la "
+"següent posició de tabulació, definida per l'amplada de tabulació, i "
+"inserirà el corresponent número d'espais en comptes d'un caràcter TAB."
#: part/katedialogs.cpp:591
msgid ""
@@ -1853,14 +560,13 @@ msgstr ""
#: part/katedialogs.cpp:594
msgid ""
"<p>If this option is checked, a vertical line will be drawn at the word wrap "
-"column as defined in the <strong>Editing</strong> properties."
-"<p>Note that the word wrap marker is only drawn if you use a fixed pitch font."
+"column as defined in the <strong>Editing</strong> properties.<p>Note that "
+"the word wrap marker is only drawn if you use a fixed pitch font."
msgstr ""
-"Si aquesta opció està marcada, es dibuixarà una línia vertical a la columna de "
-"l'ajust de línia tal com estigui definida a les propietats d'<strong>"
-"Edició</strong>."
-"<p>Tingueu en compte que el marcador d'ajust de línia només es dibuixarà si "
-"empreu una lletra d'amplada fixa."
+"Si aquesta opció està marcada, es dibuixarà una línia vertical a la columna "
+"de l'ajust de línia tal com estigui definida a les propietats "
+"d'<strong>Edició</strong>.<p>Tingueu en compte que el marcador d'ajust de "
+"línia només es dibuixarà si empreu una lletra d'amplada fixa."
#: part/katedialogs.cpp:650
msgid "Word Wrap"
@@ -1874,6 +580,11 @@ msgstr "Ajust de línia &dinàmic"
msgid "Dynamic word wrap indicators (if applicable):"
msgstr "Indicadors d'ajust de línia dinàmic (si és aplicable):"
+#: part/katedialogs.cpp:657
+#, fuzzy
+msgid "Off"
+msgstr "&Apagat"
+
#: part/katedialogs.cpp:658
msgid "Follow Line Numbers"
msgstr "Segueix els números de línia"
@@ -1939,62 +650,67 @@ msgstr "Per &creació"
msgid "Show indentation lines"
msgstr "Mostra les línies de sagnat"
+#: part/katedialogs.cpp:701 part/kateview.cpp:365
+msgid ""
+"If this option is checked, the text lines will be wrapped at the view border "
+"on the screen."
+msgstr ""
+"Si marqueu aquesta opció, les línies de text s'ajustaran a la vora de la "
+"vista en la pantalla."
+
+#: part/katedialogs.cpp:703 part/kateview.cpp:368
+msgid "Choose when the Dynamic Word Wrap Indicators should be displayed"
+msgstr "Escolliu quins indicadors d'ajust de línia dinàmic s'han de mostrar"
+
#: part/katedialogs.cpp:708
msgid ""
-"<p>Enables the start of dynamically wrapped lines to be aligned vertically to "
-"the indentation level of the first line. This can help to make code and markup "
-"more readable.</p>"
-"<p>Additionally, this allows you to set a maximum width of the screen, as a "
-"percentage, after which dynamically wrapped lines will no longer be vertically "
-"aligned. For example, at 50%, lines whose indentation levels are deeper than "
-"50% of the width of the screen will not have vertical alignment applied to "
-"subsequent wrapped lines.</p>"
+"<p>Enables the start of dynamically wrapped lines to be aligned vertically "
+"to the indentation level of the first line. This can help to make code and "
+"markup more readable.</p><p>Additionally, this allows you to set a maximum "
+"width of the screen, as a percentage, after which dynamically wrapped lines "
+"will no longer be vertically aligned. For example, at 50%, lines whose "
+"indentation levels are deeper than 50% of the width of the screen will not "
+"have vertical alignment applied to subsequent wrapped lines.</p>"
msgstr ""
"<p>Habilita l'aliniació vertical de l'inici de les línies ajustades "
-"dinàmicament al nivell de sagnat de la primera línia. Això ajuda a fer el codi "
-"i el marcatge més llegidors.</p>"
-"<p>Addicionalment, això us permet establir una amplada màxima de la pantalla "
-"com percentatge, després del qual les línies ajustades dinàmicament no "
-"s'aliniaran verticalment. Per exemple, al 50%, les línies amb un nivell de "
-"sagnat superior al 50% de l'amplada de la pantalla, faran que no s'apliqui "
-"l'aliniació vertical a les línies següents.</p>"
+"dinàmicament al nivell de sagnat de la primera línia. Això ajuda a fer el "
+"codi i el marcatge més llegidors.</p><p>Addicionalment, això us permet "
+"establir una amplada màxima de la pantalla com percentatge, després del qual "
+"les línies ajustades dinàmicament no s'aliniaran verticalment. Per exemple, "
+"al 50%, les línies amb un nivell de sagnat superior al 50% de l'amplada de "
+"la pantalla, faran que no s'apliqui l'aliniació vertical a les línies "
+"següents.</p>"
#: part/katedialogs.cpp:717
msgid ""
-"If this option is checked, every new view will display line numbers on the left "
-"hand side."
+"If this option is checked, every new view will display line numbers on the "
+"left hand side."
msgstr ""
-"Si aquesta opció està marcada, cada nova vista mostrarà els números de la línia "
-"en el costat esquerra."
+"Si aquesta opció està marcada, cada nova vista mostrarà els números de la "
+"línia en el costat esquerra."
#: part/katedialogs.cpp:720
msgid ""
"If this option is checked, every new view will display an icon border on the "
-"left hand side."
-"<br>"
-"<br>The icon border shows bookmark signs, for instance."
+"left hand side.<br><br>The icon border shows bookmark signs, for instance."
msgstr ""
"Si aquesta opció està marcada, cada nova vista mostrarà una vora d'icona al "
-"costat esquerra."
-"<br>"
-"<br>Per exemple, la vora de la icona mostrarà els signes per als punts."
+"costat esquerra.<br><br>Per exemple, la vora de la icona mostrarà els signes "
+"per als punts."
#: part/katedialogs.cpp:724
msgid ""
"If this option is checked, every new view will show marks on the vertical "
-"scrollbar."
-"<br>"
-"<br>These marks will, for instance, show bookmarks."
+"scrollbar.<br><br>These marks will, for instance, show bookmarks."
msgstr ""
-"Si aquesta opció està marcada, cada nova vista mostrarà marques a la barra de "
-"desplaçament vertical."
-"<br>"
-"<br>Per exemple, aquestes marques mostraran punts."
+"Si aquesta opció està marcada, cada nova vista mostrarà marques a la barra "
+"de desplaçament vertical.<br><br>Per exemple, aquestes marques mostraran "
+"punts."
#: part/katedialogs.cpp:728
msgid ""
-"If this option is checked, every new view will display marks for code folding, "
-"if code folding is available."
+"If this option is checked, every new view will display marks for code "
+"folding, if code folding is available."
msgstr ""
"Si aquesta opció està marcada, cada nova vista mostrarà les marques per al "
"plegat del codi, si aquest està disponible."
@@ -2012,8 +728,8 @@ msgstr ""
#: part/katedialogs.cpp:735
msgid ""
-"Each new bookmark will be added to the bottom, independently from where it is "
-"placed in the document."
+"Each new bookmark will be added to the bottom, independently from where it "
+"is placed in the document."
msgstr ""
"Cada nou punt serà afegit al fons, independentment d'on estiga situat en el "
"document."
@@ -2107,26 +823,28 @@ msgid ""
"The editor will automatically eliminate extra spaces at the ends of lines of "
"text while loading/saving the file."
msgstr ""
-"L'editor eliminarà automàticament els espais extra als finals de les línies de "
-"text en carregar i desar el fitxer."
+"L'editor eliminarà automàticament els espais extra als finals de les línies "
+"de text en carregar i desar el fitxer."
#: part/katedialogs.cpp:919
+#, fuzzy
msgid ""
"<p>Backing up on save will cause Kate to copy the disk file to "
-"'&lt;prefix&gt;&lt;filename&gt;&lt;suffix&gt;' before saving changes."
-"<p>The suffix defaults to <strong>~</strong> and prefix is empty by default"
+"'&ltprefix&gt&ltfilename&gt&ltsuffix&gt' before saving changes.<p>The suffix "
+"defaults to <strong>~</strong> and prefix is empty by default"
msgstr ""
-"<p>Fent una còpia de seguretat en desar fareu que Kate copiï el fitxer de disc "
-"a '&lt;prefix&gt;&lt;nomdelfitxer&gt;&lt;sufix&gt;' abans de desar els canvis."
-"<p>El sufix per omissió és <strong>~</strong> i el prefix és buit per omissió"
+"<p>Fent una còpia de seguretat en desar fareu que Kate copiï el fitxer de "
+"disc a '&lt;prefix&gt;&lt;nomdelfitxer&gt;&lt;sufix&gt;' abans de desar els "
+"canvis.<p>El sufix per omissió és <strong>~</strong> i el prefix és buit per "
+"omissió"
#: part/katedialogs.cpp:923
msgid ""
-"Check this if you want the editor to autodetect the end of line type.The first "
-"found end of line type will be used for the whole file."
+"Check this if you want the editor to autodetect the end of line type.The "
+"first found end of line type will be used for the whole file."
msgstr ""
-"Marqueu això si voleu que l'editor autodetecti el tipus de final de línia. El "
-"primer tipus de final de línia que es trobi s'usarà al fitxer sencer."
+"Marqueu això si voleu que l'editor autodetecti el tipus de final de línia. "
+"El primer tipus de final de línia que es trobi s'usarà al fitxer sencer."
#: part/katedialogs.cpp:926
msgid "Check this if you want backups of local files when saving"
@@ -2148,29 +866,30 @@ msgstr "Entreu el sufix per afegir als noms de les còpies de seguretat"
#: part/katedialogs.cpp:934
msgid ""
-"The editor will search the given number of folder levels upwards for "
-".kateconfig file and load the settings line from it."
+"The editor will search the given number of folder levels upwards for ."
+"kateconfig file and load the settings line from it."
msgstr ""
-"L'editor cercarà al nombre donat de nivells de carpeta cap amunt el fitxer "
-".kateconfig des d'on carregarà la línia d'arranjament."
+"L'editor cercarà al nombre donat de nivells de carpeta cap amunt el fitxer ."
+"kateconfig des d'on carregarà la línia d'arranjament."
#: part/katedialogs.cpp:937
+#, fuzzy
msgid ""
-"The editor will load given number of blocks (of around 2048 lines) of text into "
-"memory; if the filesize is bigger than this the other blocks are swapped to "
-"disk and loaded transparently as-needed."
-"<br> This can cause little delays while navigating in the document; a larger "
-"block count increases the editing speed at the cost of memory. "
-"<br>For normal usage, just choose the highest possible block count: limit it "
-"only if you have problems with the memory usage."
-msgstr ""
-"L'editor carregarà el nombre donat de blocs de text (d'unes 2048 línies) a la "
-"memòria; si la mida del fitxer és més gran, els altres blocs s'intercanvien a "
-"disc i es carreguen de manera transparent quan es necessiten."
-"<br>Això pot causar petits retrassos en navegar pel document; un nombre de "
-"blocs més gran incrementa la rapidesa d'edició a canvi de cost de memòria. "
-"<br>Per a un ús normal, trieu el nombre de blocs més gran possible: limiteu-lo "
-"només si teniu problemes amb l'ús de memòria."
+"The editor will load given number of blocks (of around 2048 lines) of text "
+"into memory if the filesize is bigger than this the other blocks are "
+"swapped to disk and loaded transparently as-needed.<br> This can cause "
+"little delays while navigating in the document a larger block count "
+"increases the editing speed at the cost of memory. <br>For normal usage, "
+"just choose the highest possible block count: limit it only if you have "
+"problems with the memory usage."
+msgstr ""
+"L'editor carregarà el nombre donat de blocs de text (d'unes 2048 línies) a "
+"la memòria; si la mida del fitxer és més gran, els altres blocs "
+"s'intercanvien a disc i es carreguen de manera transparent quan es "
+"necessiten.<br>Això pot causar petits retrassos en navegar pel document; un "
+"nombre de blocs més gran incrementa la rapidesa d'edició a canvi de cost de "
+"memòria. <br>Per a un ús normal, trieu el nombre de blocs més gran possible: "
+"limiteu-lo només si teniu problemes amb l'ús de memòria."
#: part/katedialogs.cpp:976
msgid ""
@@ -2191,7 +910,7 @@ msgstr "Omissió TDE"
msgid "Name"
msgstr "Nom"
-#: part/katedialogs.cpp:1116 part/katehighlight.cpp:3173
+#: part/katedialogs.cpp:1116 part/katehighlight.cpp:3178
msgid "Comment"
msgstr "Comentari"
@@ -2204,6 +923,11 @@ msgstr "Configura %1"
msgid "H&ighlight:"
msgstr "&Ressaltat:"
+#: part/katedialogs.cpp:1279
+#, fuzzy
+msgid "Information"
+msgstr "Sagnat"
+
#: part/katedialogs.cpp:1284
msgid "Author:"
msgstr "Autor:"
@@ -2212,6 +936,12 @@ msgstr "Autor:"
msgid "License:"
msgstr "Llicència:"
+#: part/katedialogs.cpp:1293 part/katefiletype.cpp:285
+#: part/katefiletype.cpp:485
+#, fuzzy
+msgid "Properties"
+msgstr "Propietats de la caixa"
+
#: part/katedialogs.cpp:1298 part/katefiletype.cpp:304
msgid "File e&xtensions:"
msgstr "E&xtensions de fitxers:"
@@ -2231,8 +961,8 @@ msgstr "Descarre&ga..."
#: part/katedialogs.cpp:1331
msgid ""
-"Choose a <em>Syntax Highlight mode</em> from this list to view its properties "
-"below."
+"Choose a <em>Syntax Highlight mode</em> from this list to view its "
+"properties below."
msgstr ""
"Escolliu un <em>Mode de ressaltat sintàctic</em> des d'aquesta llista per a "
"veure les seves propietats a sota."
@@ -2248,20 +978,19 @@ msgstr ""
#: part/katedialogs.cpp:1337
msgid ""
"The list of Mime Types used to determine which files to highlight using the "
-"current highlight mode."
-"<p>Click the wizard button on the left of the entry field to display the "
-"MimeType selection dialog."
+"current highlight mode.<p>Click the wizard button on the left of the entry "
+"field to display the MimeType selection dialog."
msgstr ""
"La llista dels tipus MIME emprats per a determinar quins fitxers ressaltar "
-"emprant l'actual mode de ressaltat."
-"<p>Cliqueu el botó de l'assistent a l'esquerra del camp d'entrada per a mostrar "
-"el diàleg de selecció dels tipus MIME."
+"emprant l'actual mode de ressaltat.<p>Cliqueu el botó de l'assistent a "
+"l'esquerra del camp d'entrada per a mostrar el diàleg de selecció dels tipus "
+"MIME."
#: part/katedialogs.cpp:1341
msgid ""
"Display a dialog with a list of all available mime types to choose from."
-"<p>The <strong>File Extensions</strong> entry will automatically be edited as "
-"well."
+"<p>The <strong>File Extensions</strong> entry will automatically be edited "
+"as well."
msgstr ""
"Mostra un diàleg amb una llista de tots els tipus MIME disponibles."
"<p>L'entrada <strong>Extensions de fitxer</strong> també serà automàticament "
@@ -2269,18 +998,18 @@ msgstr ""
#: part/katedialogs.cpp:1345
msgid ""
-"Click this button to download new or updated syntax highlight descriptions from "
-"the Kate website."
+"Click this button to download new or updated syntax highlight descriptions "
+"from the Kate website."
msgstr ""
-"Cliqueu aquest botó per a descarregar o actualitzar el ressaltat sintàctic de "
-"les descripcions des del lloc web del Kate."
+"Cliqueu aquest botó per a descarregar o actualitzar el ressaltat sintàctic "
+"de les descripcions des del lloc web del Kate."
#: part/katedialogs.cpp:1423
msgid ""
"Select the MimeTypes you want highlighted using the '%1' syntax highlight "
"rules.\n"
-"Please note that this will automatically edit the associated file extensions as "
-"well."
+"Please note that this will automatically edit the associated file extensions "
+"as well."
msgstr ""
"Seleccioneu els tipus MIME que desitgeu ressaltar emprant les regles de "
"ressaltat sintàctic '%1'.\n"
@@ -2340,6 +1069,10 @@ msgstr "Us permet seleccionar una localització i tornar a desar el fitxer."
msgid "File Changed on Disk"
msgstr "El fitxer ha canviat al disc"
+#: part/katedialogs.cpp:1588 part/katedocument.cpp:4403
+msgid "&Reload File"
+msgstr "&Recarrega fitxer"
+
#: part/katedialogs.cpp:1589
msgid ""
"Reload the file from disk. If you have unsaved changes, they will be lost."
@@ -2358,8 +1091,12 @@ msgid ""
"Do nothing. Next time you focus the file, or try to save it or close it, you "
"will be prompted again."
msgstr ""
-"No facis res. La propera vegada que enfoqueu el fitxer, proveu de desar-lo o de "
-"tancar-lo, se us tornarà a preguntar."
+"No facis res. La propera vegada que enfoqueu el fitxer, proveu de desar-lo o "
+"de tancar-lo, se us tornarà a preguntar."
+
+#: part/katedialogs.cpp:1610 part/katedocument.cpp:4402
+msgid "What do you want to do?"
+msgstr "Què és el que voleu fer?"
#: part/katedialogs.cpp:1616
msgid "&View Difference"
@@ -2367,11 +1104,11 @@ msgstr "&Visualitza la diferència"
#: part/katedialogs.cpp:1621
msgid ""
-"Calculates the difference between the editor contents and the disk file using "
-"diff(1) and opens the diff file with the default application for that."
+"Calculates the difference between the editor contents and the disk file "
+"using diff(1) and opens the diff file with the default application for that."
msgstr ""
-"Calcula la diferència entre el contingut de l'editor i el fitxer en disc usant "
-"diff(1) i obre el fitxer diff amb la seva aplicació per omissió."
+"Calcula la diferència entre el contingut de l'editor i el fitxer en disc "
+"usant diff(1) i obre el fitxer diff amb la seva aplicació per omissió."
#: part/katedialogs.cpp:1625
msgid "Overwrite"
@@ -2383,8 +1120,8 @@ msgstr "Sobreescriu el fitxer en disc amb el contingut de l'editor."
#: part/katedialogs.cpp:1694
msgid ""
-"The diff command failed. Please make sure that diff(1) is installed and in your "
-"PATH."
+"The diff command failed. Please make sure that diff(1) is installed and in "
+"your PATH."
msgstr ""
"Ha fallat l'ordre diff. Assegureu-vos que diff(1) està instal·lat i al PATH."
@@ -2393,19 +1130,654 @@ msgid "Error Creating Diff"
msgstr "Hi ha hagut un error en crear el diff"
#: part/katedialogs.cpp:1711
+#, fuzzy
msgid ""
-"Ignoring means that you will not be warned again (unless the disk file changes "
-"once more): if you save the document, you will overwrite the file on disk; if "
-"you do not save then the disk file (if present) is what you have."
+"Ignoring means that you will not be warned again (unless the disk file "
+"changes once more): if you save the document, you will overwrite the file on "
+"disk if you do not save then the disk file (if present) is what you have."
msgstr ""
-"Ignora significa que no se us tornarà a avisar (si no és que el fitxer de disc "
-"torna a canviar un altre cop): si deseu el document sobreescriureu el fitxer "
-"del disc; si no deseu, el que teniu és el fitxer de disc (si hi és present)."
+"Ignora significa que no se us tornarà a avisar (si no és que el fitxer de "
+"disc torna a canviar un altre cop): si deseu el document sobreescriureu el "
+"fitxer del disc; si no deseu, el que teniu és el fitxer de disc (si hi és "
+"present)."
#: part/katedialogs.cpp:1715
msgid "You Are on Your Own"
msgstr "Esteu sol"
+#: part/katedocument.cpp:431 part/katedocument.cpp:472
+msgid "Appearance"
+msgstr ""
+
+#: part/katedocument.cpp:434
+msgid "Fonts & Colors"
+msgstr "Lletres i colors"
+
+#: part/katedocument.cpp:437
+msgid "Cursor & Selection"
+msgstr "Cursor i selecció"
+
+#: part/katedocument.cpp:440
+msgid "Editing"
+msgstr "Edició"
+
+#: part/katedocument.cpp:443
+msgid "Indentation"
+msgstr "Sagnat"
+
+#: part/katedocument.cpp:446
+msgid "Open/Save"
+msgstr "Obre/desa"
+
+#: part/katedocument.cpp:449
+msgid "Highlighting"
+msgstr "Ressaltat"
+
+#: part/katedocument.cpp:452
+msgid "Filetypes"
+msgstr "Tipus de fitxer"
+
+#: part/katedocument.cpp:455
+msgid "Shortcuts"
+msgstr "Dreceres"
+
+#: part/katedocument.cpp:458
+msgid "Plugins"
+msgstr "Connectors"
+
+#: part/katedocument.cpp:475
+msgid "Font & Color Schemas"
+msgstr "Esquemes de lletra i color"
+
+#: part/katedocument.cpp:478
+msgid "Cursor & Selection Behavior"
+msgstr "Cursor i comportament de la selecció"
+
+#: part/katedocument.cpp:481
+msgid "Editing Options"
+msgstr "Opcions de l'edició"
+
+#: part/katedocument.cpp:484
+msgid "Indentation Rules"
+msgstr "Regles de sagnat"
+
+#: part/katedocument.cpp:487
+msgid "File Opening & Saving"
+msgstr "Fitxer obert i desat"
+
+#: part/katedocument.cpp:490
+msgid "Highlighting Rules"
+msgstr "Regles de ressaltat"
+
+#: part/katedocument.cpp:493
+msgid "Filetype Specific Settings"
+msgstr "Opcions específiques del tipus de fitxer"
+
+#: part/katedocument.cpp:496
+msgid "Shortcuts Configuration"
+msgstr "Configuració de les draceres"
+
+#: part/katedocument.cpp:499
+msgid "Plugin Manager"
+msgstr "Gestor de connectors"
+
+#: part/katedocument.cpp:1984
+#, fuzzy
+msgid "Configure"
+msgstr "Configura..."
+
+#: part/katedocument.cpp:2483
+msgid ""
+"The file %1 could not be loaded completely, as there is not enough temporary "
+"disk storage for it."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut carregar completament el fitxer %1, atès que no hi ha prou "
+"espai temporal de disc per fer-ho."
+
+#: part/katedocument.cpp:2485
+msgid ""
+"The file %1 could not be loaded, as it was not possible to read from it.\n"
+"\n"
+"Check if you have read access to this file."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut carregar el fitxer %1, atès que no ha estat possible llegir-"
+"lo.\n"
+"\n"
+"Comproveu si teniu accés de lectura a aquest fitxer."
+
+#: part/katedocument.cpp:2495 part/katedocument.cpp:2561
+msgid "The file %1 is a binary, saving it will result in a corrupt file."
+msgstr "El fitxer %1 és binari, en desar-lo resultarà un fitxer corrupte."
+
+#: part/katedocument.cpp:2496
+msgid "Binary File Opened"
+msgstr "S'ha obert un fitxer binari"
+
+#: part/katedocument.cpp:2554
+msgid ""
+"This file could not be loaded correctly due to lack of temporary disk space. "
+"Saving it could cause data loss.\n"
+"\n"
+"Do you really want to save it?"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut carregar correctament aquest fitxer a causa de la falta "
+"d'espai temporal en el disc. L'acció desar-lo podria causar la pèrdua de "
+"dades.\n"
+"\n"
+"Realment voleu desar-lo?"
+
+#: part/katedocument.cpp:2554 part/katedocument.cpp:2581
+#: part/katedocument.cpp:2592 part/katedocument.cpp:2757
+msgid "Possible Data Loss"
+msgstr "Possible pèrdua de dades"
+
+#: part/katedocument.cpp:2554 part/katedocument.cpp:2563
+#: part/katedocument.cpp:2575 part/katedocument.cpp:2581
+#: part/katedocument.cpp:2592
+msgid "Save Nevertheless"
+msgstr "Desa tanmateix"
+
+#: part/katedocument.cpp:2562
+msgid "Trying to Save Binary File"
+msgstr "S'està provant desar un fitxer binari"
+
+#: part/katedocument.cpp:2575
+msgid ""
+"Do you really want to save this unmodified file? You could overwrite changed "
+"data in the file on disk."
+msgstr ""
+"Realment voleu desar aquest fitxer sense modificar? Podríeu estar "
+"sobreescriguen dades canviades en el fitxer del disc."
+
+#: part/katedocument.cpp:2575
+msgid "Trying to Save Unmodified File"
+msgstr "S'està provant desar un fitxer sense modificar"
+
+#: part/katedocument.cpp:2581
+msgid ""
+"Do you really want to save this file? Both your open file and the file on "
+"disk were changed. There could be some data lost."
+msgstr ""
+"Realment voleu desar aquest fitxer? Tant el fitxer obert com el que és al "
+"disc han rebut canvis. Amb això es podrien perdre algunes dades."
+
+#: part/katedocument.cpp:2592
+msgid ""
+"The selected encoding cannot encode every unicode character in this "
+"document. Do you really want to save it? There could be some data lost."
+msgstr ""
+"La codificació seleccionada no pot codificar cadascun dels caràcters unicode "
+"d'aquest document. De veres voleu desar-lo? Podrien perdre's algunes dades."
+
+#: part/katedocument.cpp:2643
+msgid ""
+"The document could not be saved, as it was not possible to write to %1.\n"
+"\n"
+"Check that you have write access to this file or that enough disk space is "
+"available."
+msgstr ""
+"El document no es pot desar, perquè no ha estat possible escriure a %1.\n"
+"\n"
+"Comproveu que teniu accés d'escriptura a aquest fitxer o que hi ha prou "
+"espai disponible."
+
+#: part/katedocument.cpp:2756
+msgid "Do you really want to continue to close this file? Data loss may occur."
+msgstr ""
+"Desitgeu realment continuar i tancar aquest fitxer? Es podrien perdre dades."
+
+#: part/katedocument.cpp:2757
+msgid "Close Nevertheless"
+msgstr "Tanca tanmateix"
+
+#: part/katedocument.cpp:4300
+msgid "Untitled"
+msgstr ""
+
+#: part/katedocument.cpp:4331 part/katedocument.cpp:5073 part/kateview.cpp:868
+msgid "Save File"
+msgstr "Desa el fitxer"
+
+#: part/katedocument.cpp:4340
+msgid "Save failed"
+msgstr "Ha fallat el desat"
+
+#: part/katedocument.cpp:4403
+msgid "File Was Changed on Disk"
+msgstr "El fitxer s'ha canviat a disc"
+
+#: part/katedocument.cpp:4403
+msgid "&Ignore Changes"
+msgstr "&Ignora els canvis"
+
+#: part/katedocument.cpp:4981
+msgid "The file '%1' was modified by another program."
+msgstr "El fitxer '%1' l'ha modificat un altre programa."
+
+#: part/katedocument.cpp:4984
+msgid "The file '%1' was created by another program."
+msgstr "El fitxer '%1' l'ha creat un altre programa."
+
+#: part/katedocument.cpp:4987
+msgid "The file '%1' was deleted by another program."
+msgstr "El fitxer '%1' l'ha esborrat un altre programa."
+
+#: part/katedocument.cpp:5101 part/kateview.cpp:895
+msgid ""
+"A file named \"%1\" already exists. Are you sure you want to overwrite it?"
+msgstr "Ja existeix un document anomenat \"%1\". Desitgeu sobreescriure'l?"
+
+#: part/katedocument.cpp:5103 part/kateview.cpp:896
+msgid "Overwrite File?"
+msgstr "Sobreescriure el fitxer?"
+
+#: part/katedocument.cpp:5104 part/kateview.cpp:897
+msgid "&Overwrite"
+msgstr "S&obreescriure"
+
+#: part/katefactory.cpp:70
+msgid "Kate Part"
+msgstr "Kate Part"
+
+#: part/katefactory.cpp:71
+msgid "Embeddable editor component"
+msgstr "Component encastable de l'editor"
+
+#: part/katefactory.cpp:72
+msgid "(c) 2000-2004 The Kate Authors"
+msgstr "(c) 2000-2004 Els autors del Kate"
+
+#: part/katefactory.cpp:83
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Mantenidor"
+
+#: part/katefactory.cpp:84 part/katefactory.cpp:85 part/katefactory.cpp:86
+#: part/katefactory.cpp:91
+msgid "Core Developer"
+msgstr "Desenvolupador principal"
+
+#: part/katefactory.cpp:87
+msgid "The cool buffersystem"
+msgstr "El fantàstic sistema de cau"
+
+#: part/katefactory.cpp:88
+msgid "The Editing Commands"
+msgstr "Les ordres d'edició"
+
+#: part/katefactory.cpp:89
+msgid "Testing, ..."
+msgstr "Provant, ..."
+
+#: part/katefactory.cpp:90
+msgid "Former Core Developer"
+msgstr "Desenvolupador de l'antic codi principal"
+
+#: part/katefactory.cpp:92
+msgid "KWrite Author"
+msgstr "Autor del KWrite"
+
+#: part/katefactory.cpp:93
+msgid "KWrite port to KParts"
+msgstr "Port del KWrite a KParts"
+
+#: part/katefactory.cpp:96
+msgid "KWrite Undo History, Kspell integration"
+msgstr "Desfer l'historial del KWrite, integració amb Kspell"
+
+#: part/katefactory.cpp:97
+msgid "KWrite XML Syntax highlighting support"
+msgstr "Permet l'ús del ressaltat de la sintaxi XML al KWrite"
+
+#: part/katefactory.cpp:98
+msgid "Patches and more"
+msgstr "Pedaços i més"
+
+#: part/katefactory.cpp:99
+msgid "Developer & Highlight wizard"
+msgstr "Assistent pel desenvolupament i ressaltat"
+
+#: part/katefactory.cpp:101
+msgid "Highlighting for RPM Spec-Files, Perl, Diff and more"
+msgstr "Ressaltat per als fitxers spec dels RPM, Perl, diff i més"
+
+#: part/katefactory.cpp:102
+msgid "Highlighting for VHDL"
+msgstr "Ressaltat per a VHDL"
+
+#: part/katefactory.cpp:103
+msgid "Highlighting for SQL"
+msgstr "Ressaltat per a SQL"
+
+#: part/katefactory.cpp:104
+msgid "Highlighting for Ferite"
+msgstr "Ressaltat per a Ferite"
+
+#: part/katefactory.cpp:105
+msgid "Highlighting for ILERPG"
+msgstr "Ressaltat per a ILERPG"
+
+#: part/katefactory.cpp:106
+msgid "Highlighting for LaTeX"
+msgstr "Ressaltat per a LaTeX"
+
+#: part/katefactory.cpp:107
+msgid "Highlighting for Makefiles, Python"
+msgstr "Ressaltat per a Makefiles, Python"
+
+#: part/katefactory.cpp:108
+msgid "Highlighting for Python"
+msgstr "Ressaltat per a Python"
+
+#: part/katefactory.cpp:110
+msgid "Highlighting for Scheme"
+msgstr "Ressaltat per a Scheme"
+
+#: part/katefactory.cpp:111
+msgid "PHP Keyword/Datatype list"
+msgstr "Llista -paraula clau PHP/tipus de dades-"
+
+#: part/katefactory.cpp:112
+msgid "Very nice help"
+msgstr "Ajuda agradable"
+
+#: part/katefactory.cpp:113
+msgid "All people who have contributed and I have forgotten to mention"
+msgstr "Tothom qui hagi contribuït i als que m'he descuidat de mencionar"
+
+#: part/katefiletype.cpp:273
+msgid "&Filetype:"
+msgstr "Tipus de &fitxer:"
+
+#: part/katefiletype.cpp:279
+msgid "&New"
+msgstr "&Nou"
+
+#: part/katefiletype.cpp:282 part/kateschema.cpp:843
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:410
+#, fuzzy
+msgid "&Delete"
+msgstr "Suprimeix la línia"
+
+#: part/katefiletype.cpp:289
+msgid "N&ame:"
+msgstr "N&om:"
+
+#: part/katefiletype.cpp:294
+msgid "&Section:"
+msgstr "&Secció:"
+
+#: part/katefiletype.cpp:299
+msgid "&Variables:"
+msgstr "&Variables:"
+
+#: part/katefiletype.cpp:332
+msgid "Create a new file type."
+msgstr "Crea un nou tipus de fitxer."
+
+#: part/katefiletype.cpp:333
+msgid "Delete the current file type."
+msgstr "Esborra el tipus de fitxer actual."
+
+#: part/katefiletype.cpp:335
+msgid ""
+"The name of the filetype will be the text of the corresponding menu item."
+msgstr ""
+"El nom del tipus de fitxer serà el text de l'ítem de menú corresponent."
+
+#: part/katefiletype.cpp:337
+msgid "The section name is used to organize the file types in menus."
+msgstr "El nom de secció s'usa per a organitzar els tipus de fitxer als menús."
+
+#: part/katefiletype.cpp:339
+msgid ""
+"<p>This string allows you to configure Kate's settings for the files "
+"selected by this mimetype using Kate variables. You can set almost any "
+"configuration option, such as highlight, indent-mode, encoding, etc.</"
+"p><p>For a full list of known variables, see the manual.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Aquesta cadena us permet configurar l'arranjament del Kate per als "
+"fitxers seleccionats amb aquest tipus mime usant variables Kate. Podeu "
+"establir quasi qualsevol opció de configuració, com ara el ressaltat, el "
+"mode de sagnat, la codificació, etc.</p><p>Consulteu al manual la llista "
+"completa de les variables conegudes.</p>"
+
+#: part/katefiletype.cpp:344
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The wildcards mask allows you to select files by filename. A typical mask "
+"uses an asterisk and the file extension, for example <code>*.txt *.text</"
+"code>. The string is a semicolon-separated list of masks."
+msgstr ""
+"La màscara de comodins us permet seleccionar fitxers per nom de fitxer. Una "
+"màscara típica usa un asterisc i l'extensió de fitxer, com per exemple "
+"<code>*.txt; *.text</code>. La cadena és una llista de màscares separades "
+"amb punt i coma."
+
+#: part/katefiletype.cpp:349
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The mime type mask allows you to select files by mimetype. The string is a "
+"semicolon-separated list of mimetypes, for example <code>text/plain text/"
+"english</code>."
+msgstr ""
+"La màscara de tipus mime us permet seleccionar fitxers pel tipus mime. La "
+"cadena és una llista de tipus mime separats per punt i coma, per exemple "
+"<code>text/plain; text/english</code>."
+
+#: part/katefiletype.cpp:353
+msgid "Displays a wizard that helps you easily select mimetypes."
+msgstr "Mostra un assistent que us ajuda a seleccionar tipus mime fàcilment."
+
+#: part/katefiletype.cpp:355
+msgid ""
+"Sets a priority for this file type. If more than one file type selects the "
+"same file, the one with the highest priority will be used."
+msgstr ""
+"Estableix una prioritat per a aquest tipus de fitxer. Si hi ha més tipus de "
+"fitxer que seleccionen el mateix fitxer, s'usarà aquell amb la prioritat més "
+"alta."
+
+#: part/katefiletype.cpp:427
+msgid "New Filetype"
+msgstr "Nou tipus de fitxer"
+
+#: part/katefiletype.cpp:471
+#, c-format
+msgid "Properties of %1"
+msgstr "Propietats de %1"
+
+#: part/katefiletype.cpp:504
+msgid ""
+"Select the MimeTypes you want for this file type.\n"
+"Please note that this will automatically edit the associated file extensions "
+"as well."
+msgstr ""
+"Seleccioneu els tipus MIME que desitgeu per aquest tipus de fitxer.\n"
+"Si us plau, tingueu en compte que també s'editaran automàticament les "
+"extensions dels fitxers associats."
+
+#: part/katehighlight.cpp:1823
+msgid "Normal Text"
+msgstr "Text normal"
+
+#: part/katehighlight.cpp:1971
+msgid ""
+"<B>%1</B>: Deprecated syntax. Attribute (%2) not addressed by symbolic "
+"name<BR>"
+msgstr ""
+"<B>%1</B>: Sintaxi obsoleta. L'atribut (%2) no està adreçat per un nom "
+"simbòlic<BR>"
+
+#: part/katehighlight.cpp:2338
+msgid "<B>%1</B>: Deprecated syntax. Context %2 has no symbolic name<BR>"
+msgstr "<B>%1</B>: Sintaxi obsoleta. El context %2 no té un nom simbòlic<BR>"
+
+#: part/katehighlight.cpp:2385
+msgid ""
+"<B>%1</B>:Deprecated syntax. Context %2 not addressed by a symbolic name"
+msgstr ""
+"<B>%1</B>:Sintaxi obsoleta. El context %2 no està adreçat per un nom simbòlic"
+
+#: part/katehighlight.cpp:2505
+msgid ""
+"There were warning(s) and/or error(s) while parsing the syntax highlighting "
+"configuration."
+msgstr ""
+"S'han produït avisos i/o errors en interpretar la configuració del ressaltat "
+"de sintaxi."
+
+#: part/katehighlight.cpp:2507
+msgid "Kate Syntax Highlighting Parser"
+msgstr "Analitzador sintàctic amb ressaltat de Kate"
+
+#: part/katehighlight.cpp:2658
+msgid ""
+"Since there has been an error parsing the highlighting description, this "
+"highlighting will be disabled"
+msgstr ""
+"S'ha produït una errada mentre s'interpretava la descripció ressaltada, es "
+"desactivarà el ressaltat"
+
+#: part/katehighlight.cpp:2860
+msgid ""
+"<B>%1</B>: Specified multiline comment region (%2) could not be resolved<BR>"
+msgstr ""
+"<B>%1</B>: No s'ha pogut resoldre la regió de comentari multilínia (%2) "
+"especificada<BR>"
+
+#: part/katehighlight.cpp:3171
+msgid "Keyword"
+msgstr "Paraula clau"
+
+#: part/katehighlight.cpp:3172
+msgid "Data Type"
+msgstr "Tipus de dada"
+
+#: part/katehighlight.cpp:3173
+msgid "Decimal/Value"
+msgstr "Decimal/valor"
+
+#: part/katehighlight.cpp:3174
+msgid "Base-N Integer"
+msgstr "Enter base-N"
+
+#: part/katehighlight.cpp:3175
+msgid "Floating Point"
+msgstr "Coma flotant"
+
+#: part/katehighlight.cpp:3176
+msgid "Character"
+msgstr "Caràcter"
+
+#: part/katehighlight.cpp:3177
+msgid "String"
+msgstr "Cadena"
+
+#: part/katehighlight.cpp:3179
+msgid "Others"
+msgstr "Altres"
+
+#: part/katehighlight.cpp:3180
+msgid "Alert"
+msgstr "Alerta"
+
+#: part/katehighlight.cpp:3181
+msgid "Function"
+msgstr "Funció"
+
+#: part/katehighlight.cpp:3183
+msgid "Region Marker"
+msgstr "Marcador de regió"
+
+#: part/katehighlight.cpp:3185 part/kateschema.cpp:310
+#, fuzzy
+msgid "Error"
+msgstr "Error: "
+
+#: part/katejscript.cpp:304 part/katejscript.cpp:928
+msgid "Exception, line %1: %2"
+msgstr "Excepció, línia %1: %2"
+
+#: part/katejscript.cpp:754
+msgid "Command not found"
+msgstr "No s'ha trobat l'ordre"
+
+#: part/katejscript.cpp:762 part/katejscript.cpp:897
+msgid "JavaScript file not found"
+msgstr "No s'ha trobat el fitxer JavaScript"
+
+#: part/katejscript.cpp:1058 part/katejscript.cpp:1076
+#: part/kateluaindentscript.cpp:413 part/kateluaindentscript.cpp:431
+msgid "(Unknown)"
+msgstr "(Desconegut)"
+
+#: part/kateluaindentscript.cpp:86
+msgid "indenter.register requires 2 parameters (event id, function to call)"
+msgstr ""
+"Calen 2 paràmetres per a indenter.register (id esdeveniment, funció a cridar)"
+
+#: part/kateluaindentscript.cpp:94
+msgid ""
+"indenter.register requires 2 parameters (event id (number), function to call "
+"(function))"
+msgstr ""
+"Calen 2 paràmetres per a indenter.register (id esdeveniment (número), funció "
+"a cridar (funció))"
+
+#: part/kateluaindentscript.cpp:108
+msgid "indenter.register:invalid event id"
+msgstr "indenter.register: id d'esdeveniment no vàlid"
+
+#: part/kateluaindentscript.cpp:113
+msgid "indenter.register:there is already a function set for given"
+msgstr "indenter.register: ja hi ha una funció establerta"
+
+#: part/kateluaindentscript.cpp:126
+msgid "document.textLine:One parameter (line number) required"
+msgstr "document.textLine: Cal un paràmetre (número de línia)"
+
+#: part/kateluaindentscript.cpp:130
+msgid "document.textLine:One parameter (line number) required (number)"
+msgstr "document.textLine: Cal un paràmetre (número de línia) (número)"
+
+#: part/kateluaindentscript.cpp:139
+msgid ""
+"document.removeText:Four parameters needed (start line, start col,end line, "
+"end col)"
+msgstr ""
+"document.removeText: Calen quatre paràmetres (línia inicial, columna "
+"inicial, línia final, columna final)"
+
+#: part/kateluaindentscript.cpp:143
+msgid ""
+"document.removeText:Four parameters needed (start line, start col,end line, "
+"end col) (4x number)"
+msgstr ""
+"document.removeText: Calen quatre paràmetres (línia inicial, columna "
+"inicial, línia final, columna final) (4 números)"
+
+#: part/kateluaindentscript.cpp:152
+msgid "document.insertText:Three parameters needed (line,col,text)"
+msgstr "document.insertText: Calen tres paràmetres (línia, columna, text)"
+
+#: part/kateluaindentscript.cpp:156
+msgid ""
+"document.removeText:Three parameters needed (line,col,text) (number,number,"
+"string)"
+msgstr ""
+"document.removeText: Calen tres paràmetres (línia, columna, text)(número, "
+"número, cadena)"
+
+#: part/kateluaindentscript.cpp:253
+msgid "LUA interpreter could not be initialized"
+msgstr "No s'ha pogut inicialitzar l'intèrpret LUA"
+
+#: part/kateluaindentscript.cpp:293 part/kateluaindentscript.cpp:316
+#: part/kateluaindentscript.cpp:344
+#, c-format
+msgid "Lua indenting script had errors: %1"
+msgstr "El guió de sagnat Lua té errors: %1"
+
#: part/kateprinter.cpp:72
#, c-format
msgid "Print %1"
@@ -2438,24 +1810,25 @@ msgstr "Imprimeix la &guia de sintaxi"
#: part/kateprinter.cpp:659
msgid ""
-"<p>This option is only available if some text is selected in the document.</p>"
-"<p>If available and enabled, only the selected text is printed.</p>"
+"<p>This option is only available if some text is selected in the document.</"
+"p><p>If available and enabled, only the selected text is printed.</p>"
msgstr ""
"<p>Aquesta opció tan sols està disponible si en el document s'ha seleccionat "
-"algun text.</p>"
-"<p>Si està disponible i habilitat, tan sols s'imprimirà el text seleccionat.</p>"
+"algun text.</p><p>Si està disponible i habilitat, tan sols s'imprimirà el "
+"text seleccionat.</p>"
#: part/kateprinter.cpp:662
msgid ""
-"<p>If enabled, line numbers will be printed on the left side of the page(s).</p>"
+"<p>If enabled, line numbers will be printed on the left side of the page(s)."
+"</p>"
msgstr ""
"<p>Si està habilitada, els números de línia s'imprimiran sobre el costat "
"esquerre de la(es) pàgina(es).</p>"
#: part/kateprinter.cpp:664
msgid ""
-"<p>Print a box displaying typographical conventions for the document type, as "
-"defined by the syntax highlighting being used."
+"<p>Print a box displaying typographical conventions for the document type, "
+"as defined by the syntax highlighting being used."
msgstr ""
"<p>Imprimir un quadre mostrant les convencions tipogràfiques per al tipus de "
"document, tal com estiga definit pel ressaltat sintàctic emprat."
@@ -2515,33 +1888,26 @@ msgstr "&Fons"
#: part/kateprinter.cpp:788
msgid "<p>Format of the page header. The following tags are supported:</p>"
msgstr ""
-"<p>Format de la capçalera de la pàgina. S'accepten les següents etiquetes:</p>"
+"<p>Format de la capçalera de la pàgina. S'accepten les següents etiquetes:</"
+"p>"
#: part/kateprinter.cpp:790
msgid ""
-"<ul>"
-"<li><tt>%u</tt>: current user name</li>"
-"<li><tt>%d</tt>: complete date/time in short format</li>"
-"<li><tt>%D</tt>: complete date/time in long format</li>"
-"<li><tt>%h</tt>: current time</li>"
-"<li><tt>%y</tt>: current date in short format</li>"
-"<li><tt>%Y</tt>: current date in long format</li>"
-"<li><tt>%f</tt>: file name</li>"
-"<li><tt>%U</tt>: full URL of the document</li>"
-"<li><tt>%p</tt>: page number</li></ul>"
-"<br><u>Note:</u> Do <b>not</b> use the '|' (vertical bar) character."
-msgstr ""
-"<ul>"
-"<li><tt>%u</tt>: el nom de l'actual usuari</li> "
-"<li><tt>%d</tt>: la data i hora en format curt</li> "
-"<li><tt>%D</tt>: la data i hora en format llarg</li> "
-"<li><tt>%h</tt>: l'hora actual</li> "
-"<li><tt>%y</tt>: la data actual en format curt</li> "
-"<li><tt>%Y</tt>: la data en format llarg</li> "
-"<li><tt>%f</tt>: el nom del fitxer</li> "
-"<li><tt>%U</tt>: l'URL complet cap al document</li> "
-"<li><tt>%p</tt>: el número de la pàgina</li></ul> "
-"<br><u>Nota:</u> <b>No</b> emprar el caràcter '|' (barra vertical)."
+"<ul><li><tt>%u</tt>: current user name</li><li><tt>%d</tt>: complete date/"
+"time in short format</li><li><tt>%D</tt>: complete date/time in long format</"
+"li><li><tt>%h</tt>: current time</li><li><tt>%y</tt>: current date in short "
+"format</li><li><tt>%Y</tt>: current date in long format</li><li><tt>%f</tt>: "
+"file name</li><li><tt>%U</tt>: full URL of the document</li><li><tt>%p</tt>: "
+"page number</li></ul><br><u>Note:</u> Do <b>not</b> use the '|' (vertical "
+"bar) character."
+msgstr ""
+"<ul><li><tt>%u</tt>: el nom de l'actual usuari</li> <li><tt>%d</tt>: la data "
+"i hora en format curt</li> <li><tt>%D</tt>: la data i hora en format llarg</"
+"li> <li><tt>%h</tt>: l'hora actual</li> <li><tt>%y</tt>: la data actual en "
+"format curt</li> <li><tt>%Y</tt>: la data en format llarg</li> <li><tt>%f</"
+"tt>: el nom del fitxer</li> <li><tt>%U</tt>: l'URL complet cap al document</"
+"li> <li><tt>%p</tt>: el número de la pàgina</li></ul> <br><u>Nota:</u> "
+"<b>No</b> emprar el caràcter '|' (barra vertical)."
#: part/kateprinter.cpp:804
msgid "<p>Format of the page footer. The following tags are supported:</p>"
@@ -2581,13 +1947,12 @@ msgstr "Co&lor:"
#: part/kateprinter.cpp:954
msgid ""
-"<p>If enabled, the background color of the editor will be used.</p>"
-"<p>This may be useful if your color scheme is designed for a dark "
-"background.</p>"
+"<p>If enabled, the background color of the editor will be used.</p><p>This "
+"may be useful if your color scheme is designed for a dark background.</p>"
msgstr ""
-"<p>Si està habilitat, s'emprarà el color de fons de l'editor.</p> "
-"<p>Això pot ser-vos útil si el vostre esquema de colors està dissenyat per a un "
-"fons fosc.</p>"
+"<p>Si està habilitat, s'emprarà el color de fons de l'editor.</p> <p>Això "
+"pot ser-vos útil si el vostre esquema de colors està dissenyat per a un fons "
+"fosc.</p>"
#: part/kateprinter.cpp:957
msgid ""
@@ -2595,9 +1960,9 @@ msgid ""
"the contents of each page. The Header and Footer will be separated from the "
"contents with a line as well.</p>"
msgstr ""
-"<p>Si està habilitat, es dibuixarà una caixa al voltant del contingut de cada "
-"pàgina amb les propietats a sota. La capçalera i el peu també seran separats "
-"del contingut per una línia.</p>"
+"<p>Si està habilitat, es dibuixarà una caixa al voltant del contingut de "
+"cada pàgina amb les propietats a sota. La capçalera i el peu també seran "
+"separats del contingut per una línia.</p>"
#: part/kateprinter.cpp:961
msgid "The width of the box outline"
@@ -2611,155 +1976,6 @@ msgstr "El marge dintre de les caixes, en píxels"
msgid "The line color to use for boxes"
msgstr "El color de la línia a emprar a les caixes"
-#: part/katejscript.cpp:304 part/katejscript.cpp:928
-msgid "Exception, line %1: %2"
-msgstr "Excepció, línia %1: %2"
-
-#: part/katejscript.cpp:754
-msgid "Command not found"
-msgstr "No s'ha trobat l'ordre"
-
-#: part/katejscript.cpp:762 part/katejscript.cpp:897
-msgid "JavaScript file not found"
-msgstr "No s'ha trobat el fitxer JavaScript"
-
-#: part/katefiletype.cpp:273
-msgid "&Filetype:"
-msgstr "Tipus de &fitxer:"
-
-#: part/katefiletype.cpp:279
-msgid "&New"
-msgstr "&Nou"
-
-#: part/katefiletype.cpp:289
-msgid "N&ame:"
-msgstr "N&om:"
-
-#: part/katefiletype.cpp:294
-msgid "&Section:"
-msgstr "&Secció:"
-
-#: part/katefiletype.cpp:299
-msgid "&Variables:"
-msgstr "&Variables:"
-
-#: part/katefiletype.cpp:332
-msgid "Create a new file type."
-msgstr "Crea un nou tipus de fitxer."
-
-#: part/katefiletype.cpp:333
-msgid "Delete the current file type."
-msgstr "Esborra el tipus de fitxer actual."
-
-#: part/katefiletype.cpp:335
-msgid ""
-"The name of the filetype will be the text of the corresponding menu item."
-msgstr ""
-"El nom del tipus de fitxer serà el text de l'ítem de menú corresponent."
-
-#: part/katefiletype.cpp:337
-msgid "The section name is used to organize the file types in menus."
-msgstr "El nom de secció s'usa per a organitzar els tipus de fitxer als menús."
-
-#: part/katefiletype.cpp:339
-msgid ""
-"<p>This string allows you to configure Kate's settings for the files selected "
-"by this mimetype using Kate variables. You can set almost any configuration "
-"option, such as highlight, indent-mode, encoding, etc.</p>"
-"<p>For a full list of known variables, see the manual.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Aquesta cadena us permet configurar l'arranjament del Kate per als fitxers "
-"seleccionats amb aquest tipus mime usant variables Kate. Podeu establir quasi "
-"qualsevol opció de configuració, com ara el ressaltat, el mode de sagnat, la "
-"codificació, etc.</p>"
-"<p>Consulteu al manual la llista completa de les variables conegudes.</p>"
-
-#: part/katefiletype.cpp:344
-msgid ""
-"The wildcards mask allows you to select files by filename. A typical mask uses "
-"an asterisk and the file extension, for example <code>*.txt; *.text</code>"
-". The string is a semicolon-separated list of masks."
-msgstr ""
-"La màscara de comodins us permet seleccionar fitxers per nom de fitxer. Una "
-"màscara típica usa un asterisc i l'extensió de fitxer, com per exemple <code>"
-"*.txt; *.text</code>. La cadena és una llista de màscares separades amb punt i "
-"coma."
-
-#: part/katefiletype.cpp:349
-msgid ""
-"The mime type mask allows you to select files by mimetype. The string is a "
-"semicolon-separated list of mimetypes, for example <code>"
-"text/plain; text/english</code>."
-msgstr ""
-"La màscara de tipus mime us permet seleccionar fitxers pel tipus mime. La "
-"cadena és una llista de tipus mime separats per punt i coma, per exemple <code>"
-"text/plain; text/english</code>."
-
-#: part/katefiletype.cpp:353
-msgid "Displays a wizard that helps you easily select mimetypes."
-msgstr "Mostra un assistent que us ajuda a seleccionar tipus mime fàcilment."
-
-#: part/katefiletype.cpp:355
-msgid ""
-"Sets a priority for this file type. If more than one file type selects the same "
-"file, the one with the highest priority will be used."
-msgstr ""
-"Estableix una prioritat per a aquest tipus de fitxer. Si hi ha més tipus de "
-"fitxer que seleccionen el mateix fitxer, s'usarà aquell amb la prioritat més "
-"alta."
-
-#: part/katefiletype.cpp:427
-msgid "New Filetype"
-msgstr "Nou tipus de fitxer"
-
-#: part/katefiletype.cpp:471
-#, c-format
-msgid "Properties of %1"
-msgstr "Propietats de %1"
-
-#: part/katefiletype.cpp:504
-msgid ""
-"Select the MimeTypes you want for this file type.\n"
-"Please note that this will automatically edit the associated file extensions as "
-"well."
-msgstr ""
-"Seleccioneu els tipus MIME que desitgeu per aquest tipus de fitxer.\n"
-"Si us plau, tingueu en compte que també s'editaran automàticament les "
-"extensions dels fitxers associats."
-
-#: part/katespell.cpp:57
-msgid "Spelling (from cursor)..."
-msgstr "Ortografia (des del cursor)..."
-
-#: part/katespell.cpp:58
-msgid "Check the document's spelling from the cursor and forward"
-msgstr "Comprova l'ortografia dels documents des del cursor endavant"
-
-#: part/katespell.cpp:60
-msgid "Spellcheck Selection..."
-msgstr "Corregeix la selecció..."
-
-#: part/katespell.cpp:61
-msgid "Check spelling of the selected text"
-msgstr "Comprova l'ortografia del text seleccionat"
-
-#: part/katespell.cpp:125
-msgid "Spellcheck"
-msgstr "Comprovació ortogràfica"
-
-#: part/katespell.cpp:205
-msgid ""
-"The spelling program could not be started. Please make sure you have set the "
-"correct spelling program and that it is properly configured and in your PATH."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut engegar el programa d'ortografia. Assegureu-vos que heu establert "
-"el programa d'ortografia correcte, que està correctament configurat i al vostre "
-"PATH."
-
-#: part/katespell.cpp:210
-msgid "The spelling program seems to have crashed."
-msgstr "Sembla que el programa d'ortografia ha petat."
-
#: part/kateschema.cpp:279
msgid "Text Area Background"
msgstr "Fons de l'àrea de text"
@@ -2776,6 +1992,10 @@ msgstr "Test seleccionat:"
msgid "Current line:"
msgstr "Línia actual:"
+#: part/kateschema.cpp:304 part/kateviewhelpers.cpp:704
+msgid "Bookmark"
+msgstr "Punt"
+
#: part/kateschema.cpp:305
msgid "Active Breakpoint"
msgstr "Punt de ruptura actiu"
@@ -2792,6 +2012,10 @@ msgstr "Punt de ruptura desactivat"
msgid "Execution"
msgstr "Execució"
+#: part/kateschema.cpp:309
+msgid "Warning"
+msgstr ""
+
#: part/kateschema.cpp:317
msgid "Additional Elements"
msgstr "Elements addicionals"
@@ -2822,19 +2046,16 @@ msgstr "<p>Estableix el color de fons de l'àrea d'edició.</p>"
#: part/kateschema.cpp:358
msgid ""
-"<p>Sets the background color of the selection.</p>"
-"<p>To set the text color for selected text, use the \"<b>"
-"Configure Highlighting</b>\" dialog.</p>"
+"<p>Sets the background color of the selection.</p><p>To set the text color "
+"for selected text, use the \"<b>Configure Highlighting</b>\" dialog.</p>"
msgstr ""
-"<p>Estableix el color de fons de la selecció."
-"<p></p>Per a establir el color per al text seleccionat, emprar el diàleg \"<b>"
-"Configura ressaltat</b>\".</p>"
+"<p>Estableix el color de fons de la selecció.<p></p>Per a establir el color "
+"per al text seleccionat, emprar el diàleg \"<b>Configura ressaltat</b>\".</p>"
#: part/kateschema.cpp:361
msgid ""
-"<p>Sets the background color of the selected marker type.</p>"
-"<p><b>Note</b>: The marker color is displayed lightly because of "
-"transparency.</p>"
+"<p>Sets the background color of the selected marker type.</p><p><b>Note</b>: "
+"The marker color is displayed lightly because of transparency.</p>"
msgstr ""
"<p>Estableix el color de fons del tipus de marcador seleccionat.</p> "
"<p><b>Nota</b>: El color del marcador es mostra suau a causa de la "
@@ -2846,40 +2067,41 @@ msgstr "<p>Seleccioneu el tipus de marcador que voleu canviar.</p>"
#: part/kateschema.cpp:365
msgid ""
-"<p>Sets the background color of the currently active line, which means the line "
-"where your cursor is positioned.</p>"
+"<p>Sets the background color of the currently active line, which means the "
+"line where your cursor is positioned.</p>"
msgstr ""
-"<p>Estableix el color de fons de la línia actualment activa, es a dir, la línia "
-"sobre la que estigui posicionat el cursor.</p>"
+"<p>Estableix el color de fons de la línia actualment activa, es a dir, la "
+"línia sobre la que estigui posicionat el cursor.</p>"
#: part/kateschema.cpp:368
msgid ""
-"<p>This color will be used to draw the line numbers (if enabled) and the lines "
-"in the code-folding pane.</p>"
+"<p>This color will be used to draw the line numbers (if enabled) and the "
+"lines in the code-folding pane.</p>"
msgstr ""
"<p>Aquest color s'usarà per als números de línia (si s'han habilitat) i les "
"línies a l'àrea de plegat de codi.</p>"
#: part/kateschema.cpp:370
msgid ""
-"<p>Sets the bracket matching color. This means, if you place the cursor e.g. at "
-"a <b>(</b>, the matching <b>)</b> will be highlighted with this color.</p>"
+"<p>Sets the bracket matching color. This means, if you place the cursor e.g. "
+"at a <b>(</b>, the matching <b>)</b> will be highlighted with this color.</p>"
msgstr ""
-"<p>Estableix el color corresponent per al claudàtor. Això vol dir que si situeu "
-"el cursor, p.ex. en <b>(</b>, el corresponent <b>)</b> "
-"restarà ressaltat amb aquest color.</p>"
+"<p>Estableix el color corresponent per al claudàtor. Això vol dir que si "
+"situeu el cursor, p.ex. en <b>(</b>, el corresponent <b>)</b> restarà "
+"ressaltat amb aquest color.</p>"
#: part/kateschema.cpp:374
msgid ""
-"<p>Sets the color of Word Wrap-related markers:</p><dl><dt>Static Word Wrap</dt>"
-"<dd>A vertical line which shows the column where text is going to be "
+"<p>Sets the color of Word Wrap-related markers:</p><dl><dt>Static Word Wrap</"
+"dt><dd>A vertical line which shows the column where text is going to be "
"wrapped</dd><dt>Dynamic Word Wrap</dt><dd>An arrow shown to the left of "
"visually-wrapped lines</dd></dl>"
msgstr ""
-"<p>Estableix el color dels marcadors relacionats amb l'ajust de línia:</p><dl>"
-"<dt>Ajust de línia estàtic</dt><dd>Una línia vertical mostrarà la columna a on "
-"s'ajustarà el text.</dd><dt>Ajust de línia dinàmic</dt><dd>"
-"Mostra una fletxa a l'esquerra de les línies ajustades visualment</dd></dl>"
+"<p>Estableix el color dels marcadors relacionats amb l'ajust de línia:</"
+"p><dl><dt>Ajust de línia estàtic</dt><dd>Una línia vertical mostrarà la "
+"columna a on s'ajustarà el text.</dd><dt>Ajust de línia dinàmic</"
+"dt><dd>Mostra una fletxa a l'esquerra de les línies ajustades visualment</"
+"dd></dl>"
#: part/kateschema.cpp:380
msgid "<p>Sets the color of the tabulator marks:</p>"
@@ -2888,40 +2110,37 @@ msgstr "<p>Estableix el color dels marcadors de tabulació:</p>"
#: part/kateschema.cpp:605
msgid ""
"This list displays the default styles for the current schema and offers the "
-"means to edit them. The style name reflects the current style settings."
-"<p>To edit the colors, click the colored squares, or select the color to edit "
-"from the popup menu."
-"<p>You can unset the Background and Selected Background colors from the popup "
-"menu when appropriate."
-msgstr ""
-"Aquesta llista mostra els estils per omissió per a l'esquema actual i ofereix "
-"els mitjans per a editar-los. El nom de l'estil reflecteix l'arranjament "
-"d'estil actual."
-"<p>Per a editar els colors, cliqueu als quadres colorejats, o seleccioneu el "
-"color a editar des del menú emergent. "
-"<p>Podeu desassignar els colors de fons i de fons seleccionat des del menú "
-"emergent quan sigui apropiat."
+"means to edit them. The style name reflects the current style settings.<p>To "
+"edit the colors, click the colored squares, or select the color to edit from "
+"the popup menu.<p>You can unset the Background and Selected Background "
+"colors from the popup menu when appropriate."
+msgstr ""
+"Aquesta llista mostra els estils per omissió per a l'esquema actual i "
+"ofereix els mitjans per a editar-los. El nom de l'estil reflecteix "
+"l'arranjament d'estil actual.<p>Per a editar els colors, cliqueu als quadres "
+"colorejats, o seleccioneu el color a editar des del menú emergent. <p>Podeu "
+"desassignar els colors de fons i de fons seleccionat des del menú emergent "
+"quan sigui apropiat."
#: part/kateschema.cpp:711
+#, fuzzy
msgid ""
-"This list displays the contexts of the current syntax highlight mode and offers "
-"the means to edit them. The context name reflects the current style settings."
-"<p>To edit using the keyboard, press <strong>&lt;SPACE&gt;</strong> "
-"and choose a property from the popup menu."
-"<p>To edit the colors, click the colored squares, or select the color to edit "
-"from the popup menu."
-"<p>You can unset the Background and Selected Background colors from the context "
-"menu when appropriate."
+"This list displays the contexts of the current syntax highlight mode and "
+"offers the means to edit them. The context name reflects the current style "
+"settings.<p>To edit using the keyboard, press <strong>&ltSPACE&gt</strong> "
+"and choose a property from the popup menu.<p>To edit the colors, click the "
+"colored squares, or select the color to edit from the popup menu.<p>You can "
+"unset the Background and Selected Background colors from the context menu "
+"when appropriate."
msgstr ""
"Aquesta llista mostra els contexts del mode actual de ressaltat sintàctic i "
"ofereix els mitjans per a editar-los. El nom del context reflecteix "
-"l'arranjament de l'estil actual."
-"<p>Per a editar-lo emprant el teclat, premeu <strong>&lt;ESPAI&gt;</strong> "
-"i escolliu una propietat des del menú emergent."
-"<p>Per a editar els colors, cliqueu als quadres colorejats, o seleccioneu el "
-"color a editar des del menú emergent. "
-"<p>Podeu desassignar els colors de fons i de fons seleccionat des del menú "
-"emergent quan sigui apropiat."
+"l'arranjament de l'estil actual.<p>Per a editar-lo emprant el teclat, premeu "
+"<strong>&lt;ESPAI&gt;</strong> i escolliu una propietat des del menú "
+"emergent.<p>Per a editar els colors, cliqueu als quadres colorejats, o "
+"seleccioneu el color a editar des del menú emergent. <p>Podeu desassignar "
+"els colors de fons i de fons seleccionat des del menú emergent quan sigui "
+"apropiat."
#: part/kateschema.cpp:840 plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:405
msgid "&New..."
@@ -2931,6 +2150,10 @@ msgstr "&Nou..."
msgid "Colors"
msgstr "Colors"
+#: part/kateschema.cpp:856
+msgid "Font"
+msgstr ""
+
#: part/kateschema.cpp:859
msgid "Normal Text Styles"
msgstr "Estils text normal"
@@ -3024,2289 +2247,3035 @@ msgid ""
"\"Use Default Style\" will be automatically unset when you change any style "
"properties."
msgstr ""
-"\"Empra l'estil predeterminat\" serà automàticament deseleccionat quan canvieu "
-"qualsevol estil de propietats."
+"\"Empra l'estil predeterminat\" serà automàticament deseleccionat quan "
+"canvieu qualsevol estil de propietats."
#: part/kateschema.cpp:1353
msgid "Kate Styles"
msgstr "Estils del Kate"
-#: part/katehighlight.cpp:1823
-msgid "Normal Text"
-msgstr "Text normal"
+#: part/katesearch.cpp:72
+msgid "Look up the first occurrence of a piece of text or regular expression."
+msgstr "Cerca la primera ocurrència d'un tros de text o expressió regular."
-#: part/katehighlight.cpp:1971
+#: part/katesearch.cpp:74
+msgid "Look up the next occurrence of the search phrase."
+msgstr "Cerca la següent ocurrència de la frase de recerca."
+
+#: part/katesearch.cpp:76
+msgid "Look up the previous occurrence of the search phrase."
+msgstr "Cerca l'ocurrència anterior de la frase de recerca."
+
+#: part/katesearch.cpp:78
msgid ""
-"<B>%1</B>: Deprecated syntax. Attribute (%2) not addressed by symbolic name<BR>"
+"Look up a piece of text or regular expression and replace the result with "
+"some given text."
msgstr ""
-"<B>%1</B>: Sintaxi obsoleta. L'atribut (%2) no està adreçat per un nom "
-"simbòlic<BR>"
+"Cerca una part del text o expressió regular i substitueix el resultat amb el "
+"text aportat."
-#: part/katehighlight.cpp:2338
-msgid "<B>%1</B>: Deprecated syntax. Context %2 has no symbolic name<BR>"
-msgstr "<B>%1</B>: Sintaxi obsoleta. El context %2 no té un nom simbòlic<BR>"
+#: part/katesearch.cpp:331
+msgid "Search string '%1' not found!"
+msgstr "No s'ha trobat la cadena cercada '%1'!"
-#: part/katehighlight.cpp:2385
+#: part/katesearch.cpp:333 part/katesearch.cpp:510
+msgid "Find"
+msgstr "Cerca"
+
+#: part/katesearch.cpp:353 part/katesearch.cpp:371 part/katesearch.cpp:487
+#, c-format
msgid ""
-"<B>%1</B>:Deprecated syntax. Context %2 not addressed by a symbolic name"
+"_n: %n replacement made.\n"
+"%n replacements made."
msgstr ""
-"<B>%1</B>:Sintaxi obsoleta. El context %2 no està adreçat per un nom simbòlic"
+"%n substitució feta.\n"
+"%n substitucions fetes."
+
+#: part/katesearch.cpp:354 part/katesearch.cpp:372 part/katesearch.cpp:510
+#, fuzzy
+msgid "Replace"
+msgstr "&Substitueix"
+
+#: part/katesearch.cpp:491
+msgid "End of document reached."
+msgstr "S'ha arribat al final del document."
+
+#: part/katesearch.cpp:492
+msgid "Beginning of document reached."
+msgstr "S'ha arribat al començament del document."
+
+#: part/katesearch.cpp:497
+msgid "End of selection reached."
+msgstr "S'ha arribat al final de la selecció."
+
+#: part/katesearch.cpp:498
+msgid "Beginning of selection reached."
+msgstr "S'ha arribat al principi de la selecció."
+
+#: part/katesearch.cpp:502
+msgid "Continue from the beginning?"
+msgstr "Continua des del principi?"
+
+#: part/katesearch.cpp:503
+msgid "Continue from the end?"
+msgstr "Continua des del final?"
+
+#: part/katesearch.cpp:511
+msgid "&Stop"
+msgstr "A&tura"
+
+#: part/katesearch.cpp:765
+msgid "Replace Confirmation"
+msgstr "Substitueix la confirmació"
+
+#: part/katesearch.cpp:767
+msgid "Replace &All"
+msgstr "Substitueix-ho &tot"
-#: part/katehighlight.cpp:2500
+#: part/katesearch.cpp:767
+msgid "Re&place && Close"
+msgstr "&Substitueix i tanca"
+
+#: part/katesearch.cpp:767
+msgid "&Replace"
+msgstr "&Substitueix"
+
+#: part/katesearch.cpp:769
+msgid "&Find Next"
+msgstr "&Cerca següent"
+
+#: part/katesearch.cpp:774
+msgid "Found an occurrence of your search term. What do you want to do?"
+msgstr "S'ha trobat una ocurrència del terme de cerca. Què voleu fer?"
+
+#: part/katesearch.cpp:826
+msgid "Usage: find[:[bcersw]] PATTERN"
+msgstr "Ús: find[:[bcersw]] PATRÓ"
+
+#: part/katesearch.cpp:838
+msgid "Usage: ifind[:[bcrs]] PATTERN"
+msgstr "Ús: ifind [:[bcrs]] PATRÓ"
+
+#: part/katesearch.cpp:892
+msgid "Usage: replace[:[bceprsw]] PATTERN [REPLACEMENT]"
+msgstr "Ús: replace [:[bceprsw]] PATRÓ [SUBSTITUCIÓ]"
+
+#: part/katesearch.cpp:926
+msgid "<p>Usage: <code>find[:bcersw] PATTERN</code></p>"
+msgstr "<p>Ús: <code>find[:bcersw] PATRÓ</code></p>"
+
+#: part/katesearch.cpp:929
msgid ""
-"There were warning(s) and/or error(s) while parsing the syntax highlighting "
-"configuration."
+"<p>Usage: <code>ifind:[:bcrs] PATTERN</code><br>ifind does incremental or "
+"'as-you-type' search</p>"
msgstr ""
-"S'han produït avisos i/o errors en interpretar la configuració del ressaltat de "
-"sintaxi."
+"<p>Ús: <code>ifind:[:bcrs] PATRÓ</code> <br>ifind fa una cerca incremental o "
+"'en teclejar'</p>"
-#: part/katehighlight.cpp:2502
-msgid "Kate Syntax Highlighting Parser"
-msgstr "Analitzador sintàctic amb ressaltat de Kate"
+#: part/katesearch.cpp:933
+msgid "<p>Usage: <code>replace[:bceprsw] PATTERN REPLACEMENT</code></p>"
+msgstr "<p>Ús: <code>replace[:bceprsw] PATRÓ SUBSTITUCIÓ</code></p>"
-#: part/katehighlight.cpp:2653
+#: part/katesearch.cpp:936
msgid ""
-"Since there has been an error parsing the highlighting description, this "
-"highlighting will be disabled"
+"<h4><caption>Options</h4><p><b>b</b> - Search backward<br><b>c</b> - Search "
+"from cursor<br><b>r</b> - Pattern is a regular expression<br><b>s</b> - Case "
+"sensitive search"
msgstr ""
-"S'ha produït una errada mentre s'interpretava la descripció ressaltada, es "
-"desactivarà el ressaltat"
+"<h4><caption>Opcions</h4><p><b>b</b> - Cerca endarrera<br><b>c</b> - Cerca "
+"des del cursor<br><b>r</b> - El patró és una expressió regular<br><b>s</b> - "
+"Cerca sensible a caixa"
-#: part/katehighlight.cpp:2855
+#: part/katesearch.cpp:945
msgid ""
-"<B>%1</B>: Specified multiline comment region (%2) could not be resolved<BR>"
+"<br><b>e</b> - Search in selected text only<br><b>w</b> - Search whole words "
+"only"
msgstr ""
-"<B>%1</B>: No s'ha pogut resoldre la regió de comentari multilínia (%2) "
-"especificada<BR>"
+"<br><b>e</b> - Cerca només al text seleccionat<br><b>w</b> - Cerca només "
+"paraules senceres"
-#: part/katehighlight.cpp:3166
-msgid "Keyword"
-msgstr "Paraula clau"
+#: part/katesearch.cpp:951
+msgid ""
+"<br><b>p</b> - Prompt for replace</p><p>If REPLACEMENT is not present, an "
+"empty string is used.</p><p>If you want to have whitespace in your PATTERN, "
+"you need to quote both PATTERN and REPLACEMENT with either single or double "
+"quotes. To have the quote characters in the strings, prepend them with a "
+"backslash."
+msgstr ""
+"<br><b>p</b> - Pregunta al substituir</p><p>Si no està present SUBSTITUCIÓ, "
+"s'usa una cadena buida.</p><p>Si voleu tenir espais en blanc al PATRÓ, heu "
+"d'encerclar amb cometes simples o dobles tant PATRÓ com SUBSTITUCIÓ. Per "
+"tenir els caràcters d'encerclat a les cadenes, poseu-hi una contrabarra al "
+"davant."
-#: part/katehighlight.cpp:3167
-msgid "Data Type"
-msgstr "Tipus de dada"
+#: part/katespell.cpp:57
+msgid "Spelling (from cursor)..."
+msgstr "Ortografia (des del cursor)..."
-#: part/katehighlight.cpp:3168
-msgid "Decimal/Value"
-msgstr "Decimal/valor"
+#: part/katespell.cpp:58
+msgid "Check the document's spelling from the cursor and forward"
+msgstr "Comprova l'ortografia dels documents des del cursor endavant"
-#: part/katehighlight.cpp:3169
-msgid "Base-N Integer"
-msgstr "Enter base-N"
+#: part/katespell.cpp:60
+msgid "Spellcheck Selection..."
+msgstr "Corregeix la selecció..."
-#: part/katehighlight.cpp:3170
-msgid "Floating Point"
-msgstr "Coma flotant"
+#: part/katespell.cpp:61
+msgid "Check spelling of the selected text"
+msgstr "Comprova l'ortografia del text seleccionat"
-#: part/katehighlight.cpp:3171
-msgid "Character"
-msgstr "Caràcter"
+#: part/katespell.cpp:125
+msgid "Spellcheck"
+msgstr "Comprovació ortogràfica"
-#: part/katehighlight.cpp:3172
-msgid "String"
-msgstr "Cadena"
+#: part/katespell.cpp:205
+msgid ""
+"The spelling program could not be started. Please make sure you have set the "
+"correct spelling program and that it is properly configured and in your PATH."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut engegar el programa d'ortografia. Assegureu-vos que heu "
+"establert el programa d'ortografia correcte, que està correctament "
+"configurat i al vostre PATH."
-#: part/katehighlight.cpp:3174
-msgid "Others"
-msgstr "Altres"
+#: part/katespell.cpp:210
+msgid "The spelling program seems to have crashed."
+msgstr "Sembla que el programa d'ortografia ha petat."
-#: part/katehighlight.cpp:3175
-msgid "Alert"
-msgstr "Alerta"
+#: part/katesyntaxdocument.cpp:76
+msgid ""
+"<qt>The error <b>%4</b><br> has been detected in the file %1 at %2/%3</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>L'error </b>%4<b><br> ha estat detectat en el fitxer %1 a %2/%3</qt>"
-#: part/katehighlight.cpp:3176
-msgid "Function"
-msgstr "Funció"
+#: part/katesyntaxdocument.cpp:84
+#, c-format
+msgid "Unable to open %1"
+msgstr "No es pot obrir %1"
-#: part/katehighlight.cpp:3178
-msgid "Region Marker"
-msgstr "Marcador de regió"
+#: part/katesyntaxdocument.cpp:457
+msgid "Errors!"
+msgstr "Errors!"
+
+#: part/katesyntaxdocument.cpp:462
+#, c-format
+msgid "Error: %1"
+msgstr "Error: %1"
+
+#: part/kateview.cpp:216
+msgid "Cut the selected text and move it to the clipboard"
+msgstr "Talla el text seleccionat i mou-lo al portapapers"
+
+#: part/kateview.cpp:219
+msgid "Paste previously copied or cut clipboard contents"
+msgstr "Enganxa els continguts del portapapers prèviament copiats o tallats"
+
+#: part/kateview.cpp:222
+msgid ""
+"Use this command to copy the currently selected text to the system clipboard."
+msgstr ""
+"Empreu aquesta ordre per a copiar el text actualment seleccionat al "
+"portapapers del sistema."
+
+#: part/kateview.cpp:224
+msgid "Copy as &HTML"
+msgstr "Copia com a &HTML"
+
+#: part/kateview.cpp:225
+msgid ""
+"Use this command to copy the currently selected text as HTML to the system "
+"clipboard."
+msgstr ""
+"Empreu aquesta ordre per a copiar el text seleccionat actualment com a HTML "
+"al portapapers del sistema."
+
+#: part/kateview.cpp:230
+msgid "Save the current document"
+msgstr "Desa el document actual"
+
+#: part/kateview.cpp:233
+msgid "Revert the most recent editing actions"
+msgstr "Desfés els canvis d'edició més recents"
+
+#: part/kateview.cpp:236
+msgid "Revert the most recent undo operation"
+msgstr "Desfés les operacions de desfer més recents"
+
+#: part/kateview.cpp:238
+msgid "&Word Wrap Document"
+msgstr "&Ajust de línia al document"
+
+#: part/kateview.cpp:239
+msgid ""
+"Use this command to wrap all lines of the current document which are longer "
+"than the width of the current view, to fit into this view.<br><br> This is a "
+"static word wrap, meaning it is not updated when the view is resized."
+msgstr ""
+"Useu aquesta ordre per ajustar totes les línies del document actual que "
+"siguin més llargues que l'amplada de la vista actual, de manera que s'hi "
+"ajustin.<br><br> Això es tracta d'un ajust estàtic, el que significa que no "
+"s'actualitza en redimensionar la vista."
+
+#: part/kateview.cpp:244
+msgid "&Indent"
+msgstr "&Sagna"
+
+#: part/kateview.cpp:245
+msgid ""
+"Use this to indent a selected block of text.<br><br>You can configure "
+"whether tabs should be honored and used or replaced with spaces, in the "
+"configuration dialog."
+msgstr ""
+"Useu això per a sagnar un bloc de text seleccionat.<br><br>En el diàleg de "
+"configuració podreu arranjar si els tabuladors haurien de ser reconeguts i "
+"emprats o substituïts per espais."
+
+#: part/kateview.cpp:247
+msgid "&Unindent"
+msgstr "Sense &sagnar"
+
+#: part/kateview.cpp:248
+msgid "Use this to unindent a selected block of text."
+msgstr "Emprar això per a treure el sagnat a un bloc de text seleccionat."
+
+#: part/kateview.cpp:250
+msgid "&Clean Indentation"
+msgstr "&Neteja sagnat"
+
+#: part/kateview.cpp:251
+msgid ""
+"Use this to clean the indentation of a selected block of text (only tabs/"
+"only spaces)<br><br>You can configure whether tabs should be honored and "
+"used or replaced with spaces, in the configuration dialog."
+msgstr ""
+"Empreu això per a eliminar el sagnat d'un bloc de text seleccionat (tan sols "
+"tabulacions/tan sols espais)<br><br>En el diàleg de configuració podreu "
+"arranjar si els tabuladors haurien de ser reconeguts i emprats o substituïts "
+"per espais."
+
+#: part/kateview.cpp:254
+msgid "&Align"
+msgstr "&Alínia"
+
+#: part/kateview.cpp:255
+msgid ""
+"Use this to align the current line or block of text to its proper indent "
+"level."
+msgstr ""
+"Useu-ho per a aliniar la línia actual o bloc de text al nivell de sagnia "
+"adequat."
+
+#: part/kateview.cpp:257
+msgid "C&omment"
+msgstr "C&omenta"
+
+#: part/kateview.cpp:259
+msgid ""
+"This command comments out the current line or a selected block of text."
+"<BR><BR>The characters for single/multiple line comments are defined within "
+"the language's highlighting."
+msgstr ""
+"Aquesta ordre comenta la línia actual o un bloc de text seleccionat."
+"<br><br>Els caràcters per als comentaris d'una sola línia o múltiple estan "
+"definits dintre del ressaltat del llenguatge."
+
+#: part/kateview.cpp:262
+msgid "Unco&mment"
+msgstr "Desco&menta"
+
+#: part/kateview.cpp:264
+msgid ""
+"This command removes comments from the current line or a selected block of "
+"text.<BR><BR>The characters for single/multiple line comments are defined "
+"within the language's highlighting."
+msgstr ""
+"Aquesta ordre elimina comentaris de l'actual línia o d'un bloc de text "
+"seleccionat.<br><br>Els caràcters per als comentaris d'una sola línia o "
+"múltiple estan definits dintre del ressaltat del llenguatge."
+
+#: part/kateview.cpp:267
+msgid "&Read Only Mode"
+msgstr "Mode de sols &lectura"
+
+#: part/kateview.cpp:270
+msgid "Lock/unlock the document for writing"
+msgstr "Bloqueja/desbloqueja el document per a escriptura"
+
+#: part/kateview.cpp:272
+msgid "Uppercase"
+msgstr "Majúscules"
+
+#: part/kateview.cpp:274
+msgid ""
+"Convert the selection to uppercase, or the character to the right of the "
+"cursor if no text is selected."
+msgstr ""
+"Converteix la selecció a majúscules, o el caràcter a la dreta del cursor "
+"sinó hi ha text seleccionat."
+
+#: part/kateview.cpp:277
+msgid "Lowercase"
+msgstr "Minúscules"
+
+#: part/kateview.cpp:279
+msgid ""
+"Convert the selection to lowercase, or the character to the right of the "
+"cursor if no text is selected."
+msgstr ""
+"Converteix la selecció a minúscules, o el caràcter a la dreta del cursor "
+"sinó hi ha text seleccionat."
+
+#: part/kateview.cpp:282
+msgid "Capitalize"
+msgstr "Capitalitza"
+
+#: part/kateview.cpp:284
+msgid ""
+"Capitalize the selection, or the word under the cursor if no text is "
+"selected."
+msgstr ""
+"Capitalitza la selecció, o la paraula a la dreta del cursor sinó hi ha text "
+"seleccionat."
+
+#: part/kateview.cpp:287 part/kateview.cpp:589
+msgid "Delete Line"
+msgstr "Suprimeix la línia"
+
+#: part/kateview.cpp:289
+#, fuzzy
+msgid "Use this to delete the current line."
+msgstr "Premeu aquest botó per a esborrar l'entitat actualment seleccionada."
+
+#: part/kateview.cpp:291
+msgid "Join Lines"
+msgstr "Uneix línies"
+
+#: part/kateview.cpp:293
+msgid "Use this to join lines together."
+msgstr ""
+
+#: part/kateview.cpp:304
+msgid "Print the current document."
+msgstr "Imprimeix el document actual."
+
+#: part/kateview.cpp:306
+msgid "Reloa&d"
+msgstr "Reca&rrega"
+
+#: part/kateview.cpp:307
+msgid "Reload the current document from disk."
+msgstr "Recarrega el document actual des del disc."
+
+#: part/kateview.cpp:310
+msgid "Save the current document to disk, with a name of your choice."
+msgstr "Desa el document actual al disc, amb un nom de la vostra elecció."
+
+#: part/kateview.cpp:313
+msgid ""
+"This command opens a dialog and lets you choose a line that you want the "
+"cursor to move to."
+msgstr ""
+"Aquesta ordre obre un diàleg que us permetrà escollir una línia a la que "
+"desitgeu moure el cursor."
+
+#: part/kateview.cpp:315
+msgid "&Configure Editor..."
+msgstr "&Configura l'editor..."
+
+#: part/kateview.cpp:316
+msgid "Configure various aspects of this editor."
+msgstr "Configura diversos aspectes d'aquest editor."
+
+#: part/kateview.cpp:318
+msgid "&Highlighting"
+msgstr "&Ressaltat"
+
+#: part/kateview.cpp:319
+msgid "Here you can choose how the current document should be highlighted."
+msgstr "Aquí podeu escollir com s'hauria de ressaltar el document actual."
+
+#: part/kateview.cpp:322
+msgid "&Filetype"
+msgstr "Tipus de &fitxer"
+
+#: part/kateview.cpp:325
+msgid "&Schema"
+msgstr "E&squema"
+
+#: part/kateview.cpp:329
+msgid "&Indentation"
+msgstr "&Sagnat"
+
+#: part/kateview.cpp:332
+msgid "E&xport as HTML..."
+msgstr "E&xporta com a HTML..."
+
+#: part/kateview.cpp:333
+msgid ""
+"This command allows you to export the current document with all highlighting "
+"information into a HTML document."
+msgstr ""
+"Aquesta ordre us permetrà exportar el document actual amb tota la informació "
+"del ressaltat en un document HTML."
+
+#: part/kateview.cpp:337
+msgid "Select the entire text of the current document."
+msgstr "Selecciona tot el text del document actual."
+
+#: part/kateview.cpp:340
+msgid ""
+"If you have selected something within the current document, this will no "
+"longer be selected."
+msgstr ""
+"Si heu seleccionat quelcom a dins del document actual, ja no se seleccionarà "
+"novament."
+
+#: part/kateview.cpp:342
+msgid "Enlarge Font"
+msgstr "Augmenta la lletra"
+
+#: part/kateview.cpp:343
+msgid "This increases the display font size."
+msgstr "Augmenta la mida de la lletra mostrada."
+
+#: part/kateview.cpp:345
+msgid "Shrink Font"
+msgstr "Minva la lletra"
+
+#: part/kateview.cpp:346
+msgid "This decreases the display font size."
+msgstr "Minva la mida de la lletra mostrada."
+
+#: part/kateview.cpp:349
+msgid "Bl&ock Selection Mode"
+msgstr "Mode selecció per bl&ocs"
+
+#: part/kateview.cpp:352
+msgid ""
+"This command allows switching between the normal (line based) selection mode "
+"and the block selection mode."
+msgstr ""
+"Aquesta ordre permet canviar entre el mode normal de selecció (basat en "
+"línies) i el mode de selecció per blocs."
+
+#: part/kateview.cpp:355
+msgid "Overwr&ite Mode"
+msgstr "Mode so&breescriure"
+
+#: part/kateview.cpp:358
+msgid ""
+"Choose whether you want the text you type to be inserted or to overwrite "
+"existing text."
+msgstr ""
+"Escolliu si desitgeu que el text introduït sigui inserit o que sobreescriga "
+"al text existent."
+
+#: part/kateview.cpp:362
+msgid "&Dynamic Word Wrap"
+msgstr "Ajust de línia &dinàmic"
+
+#: part/kateview.cpp:367
+msgid "Dynamic Word Wrap Indicators"
+msgstr "Indicadors d'ajust de línia dinàmic"
+
+#: part/kateview.cpp:372
+msgid "&Off"
+msgstr "&Apagat"
+
+#: part/kateview.cpp:373
+msgid "Follow &Line Numbers"
+msgstr "Segueix els números de &línia"
+
+#: part/kateview.cpp:374
+msgid "&Always On"
+msgstr "Sempre &actiu"
+
+#: part/kateview.cpp:378
+msgid "Show Folding &Markers"
+msgstr "Mostra marcadors &plegables"
+
+#: part/kateview.cpp:381
+msgid ""
+"You can choose if the codefolding marks should be shown, if codefolding is "
+"possible."
+msgstr ""
+"Podeu escollir si s'haurien de mostrar les marques de plegat del codi, si és "
+"que aquest és possible."
+
+#: part/kateview.cpp:382
+msgid "Hide Folding &Markers"
+msgstr "Oculta els &marcadors plegables"
+
+#: part/kateview.cpp:385
+msgid "Show &Icon Border"
+msgstr "Mostra la &vora de la icona"
+
+#: part/kateview.cpp:389
+msgid ""
+"Show/hide the icon border.<BR><BR> The icon border shows bookmark symbols, "
+"for instance."
+msgstr ""
+"Mostra/oculta la vora de la icona.<br><br> Per exemple, la vora de la icona "
+"mostrarà els símbols per als punts."
+
+#: part/kateview.cpp:390
+msgid "Hide &Icon Border"
+msgstr "Oculta la vora de la &icona"
+
+#: part/kateview.cpp:393
+msgid "Show &Line Numbers"
+msgstr "Mostra els números de les &línies"
+
+#: part/kateview.cpp:396
+msgid "Show/hide the line numbers on the left hand side of the view."
+msgstr "Mostra/oculta els números de les línies a l'esquerra de la vista."
+
+#: part/kateview.cpp:397
+msgid "Hide &Line Numbers"
+msgstr "Oculta els números de &línies"
+
+#: part/kateview.cpp:400
+msgid "Show Scroll&bar Marks"
+msgstr "Mostra les marques de la &barra de desplaçament"
+
+#: part/kateview.cpp:403
+msgid ""
+"Show/hide the marks on the vertical scrollbar.<BR><BR>The marks, for "
+"instance, show bookmarks."
+msgstr ""
+"Mostra/oculta les marques a la barra de desplaçament vertical. <BR><BR>Per "
+"exemple, les marques mostren punts."
+
+#: part/kateview.cpp:404
+msgid "Hide Scroll&bar Marks"
+msgstr "Oculta les marques de la &barra de desplaçament"
+
+#: part/kateview.cpp:407
+msgid "Show Static &Word Wrap Marker"
+msgstr "Mostra marcadors d'ajust de &línia estàtic"
+
+#: part/kateview.cpp:411
+msgid ""
+"Show/hide the Word Wrap Marker, a vertical line drawn at the word wrap "
+"column as defined in the editing properties"
+msgstr ""
+"Mostra/oculta el marcador d'ajust de línia, una línia vertical a la columna "
+"d'ajust de línia tal com estiga definit a les propietats de l'edició"
+
+#: part/kateview.cpp:413
+msgid "Hide Static &Word Wrap Marker"
+msgstr "Oculta el marcador d'ajust de &línia estàtic"
+
+#: part/kateview.cpp:416
+msgid "Switch to Command Line"
+msgstr "Canvia a la línia d'ordres"
+
+#: part/kateview.cpp:419
+msgid "Show/hide the command line on the bottom of the view."
+msgstr "Mostra/oculta la línia d'ordres a la part inferior de la vista."
+
+#: part/kateview.cpp:421
+msgid "&End of Line"
+msgstr "&Fi de línia"
+
+#: part/kateview.cpp:422
+msgid "Choose which line endings should be used, when you save the document"
+msgstr "Escolliu quin final de línia s'haurà d'emprar, quan deseu el document"
+
+#: part/kateview.cpp:432
+msgid "E&ncoding"
+msgstr "&Codificació"
+
+#: part/kateview.cpp:449
+msgid "Move Word Left"
+msgstr "Mou una paraula a l'esquerra"
+
+#: part/kateview.cpp:453
+msgid "Select Character Left"
+msgstr "Selecciona un caràcter a l'esquerra"
+
+#: part/kateview.cpp:457
+msgid "Select Word Left"
+msgstr "Selecciona una paraula a l'esquerra"
+
+#: part/kateview.cpp:462
+msgid "Move Word Right"
+msgstr "Mou una paraula a la dreta"
+
+#: part/kateview.cpp:466
+msgid "Select Character Right"
+msgstr "Selecciona un caràcter a la dreta"
+
+#: part/kateview.cpp:470
+msgid "Select Word Right"
+msgstr "Selecciona una paraula a la dreta"
+
+#: part/kateview.cpp:475
+msgid "Move to Beginning of Line"
+msgstr "Mou al començament de la línia"
+
+#: part/kateview.cpp:479
+msgid "Move to Beginning of Document"
+msgstr "Mou al començament del document"
+
+#: part/kateview.cpp:483
+msgid "Select to Beginning of Line"
+msgstr "Selecciona fins al començament de la línia"
+
+#: part/kateview.cpp:487
+msgid "Select to Beginning of Document"
+msgstr "Selecciona des del començament del document"
+
+#: part/kateview.cpp:492
+msgid "Move to End of Line"
+msgstr "Mou al final de la línia"
+
+#: part/kateview.cpp:496
+msgid "Move to End of Document"
+msgstr "Mou al final del document"
+
+#: part/kateview.cpp:500
+msgid "Select to End of Line"
+msgstr "Selecciona fins al final de la línia"
+
+#: part/kateview.cpp:504
+msgid "Select to End of Document"
+msgstr "Selecciona fins al final del document"
+
+#: part/kateview.cpp:509
+msgid "Select to Previous Line"
+msgstr "Selecciona des de la línia prèvia"
+
+#: part/kateview.cpp:513
+msgid "Scroll Line Up"
+msgstr "Desplaça una línia amunt"
+
+#: part/kateview.cpp:517
+msgid "Move to Next Line"
+msgstr "Mou a la línia següent"
+
+#: part/kateview.cpp:520
+msgid "Move to Previous Line"
+msgstr "Mou a la línia prèvia"
+
+#: part/kateview.cpp:523
+msgid "Move Character Right"
+msgstr "Mou un caràcter a la dreta"
+
+#: part/kateview.cpp:526
+msgid "Move Character Left"
+msgstr "Mou un caràcter a l'esquerra"
+
+#: part/kateview.cpp:530
+msgid "Select to Next Line"
+msgstr "Selecciona fins la línia següent"
+
+#: part/kateview.cpp:534
+msgid "Scroll Line Down"
+msgstr "Desplaça una línia avall"
+
+#: part/kateview.cpp:539
+msgid "Scroll Page Up"
+msgstr "Desplaça una pàgina amunt"
+
+#: part/kateview.cpp:543
+msgid "Select Page Up"
+msgstr "Selecciona una pàgina amunt"
+
+#: part/kateview.cpp:547
+msgid "Move to Top of View"
+msgstr "Mou al començament de la vista"
+
+#: part/kateview.cpp:551
+msgid "Select to Top of View"
+msgstr "Selecciona al començament de la vista"
+
+#: part/kateview.cpp:556
+msgid "Scroll Page Down"
+msgstr "Desplaça una pàgina avall"
+
+#: part/kateview.cpp:560
+msgid "Select Page Down"
+msgstr "Selecciona una pàgina avall"
+
+#: part/kateview.cpp:564
+msgid "Move to Bottom of View"
+msgstr "Mou al fons de la vista"
+
+#: part/kateview.cpp:568
+msgid "Select to Bottom of View"
+msgstr "Selecciona al fons de la vista"
+
+#: part/kateview.cpp:572
+msgid "Move to Matching Bracket"
+msgstr "Mou fins al claudàtor que coincideix"
+
+#: part/kateview.cpp:576
+msgid "Select to Matching Bracket"
+msgstr "Selecciona fins al claudàtor que conincideix"
+
+#: part/kateview.cpp:584
+msgid "Transpose Characters"
+msgstr "Transposa els caràcters"
+
+#: part/kateview.cpp:594
+msgid "Delete Word Left"
+msgstr "Suprimeix una paraula a l'esquerra"
+
+#: part/kateview.cpp:599
+msgid "Delete Word Right"
+msgstr "Suprimeix una paraula a la dreta"
+
+#: part/kateview.cpp:603
+msgid "Delete Next Character"
+msgstr "Esborra el caràcter següent"
+
+#: part/kateview.cpp:607
+msgid "Backspace"
+msgstr "Espai enrere"
+
+#: part/kateview.cpp:633
+msgid "Collapse Toplevel"
+msgstr "Contrau al nivell superior"
+
+#: part/kateview.cpp:635
+msgid "Expand Toplevel"
+msgstr "Expandeix el nivell superior"
+
+#: part/kateview.cpp:637
+msgid "Collapse One Local Level"
+msgstr "Contrau a un nivell local"
+
+#: part/kateview.cpp:639
+msgid "Expand One Local Level"
+msgstr "Expandeix a un nivell local"
+
+#: part/kateview.cpp:644
+msgid "Show the code folding region tree"
+msgstr "Mostra l'arbre plegable del codi de la regió"
+
+#: part/kateview.cpp:645
+msgid "Basic template code test"
+msgstr "Prova de codi de plantilla Basic"
+
+#: part/kateview.cpp:707
+msgid " OVR "
+msgstr " SOB "
+
+#: part/kateview.cpp:709
+msgid " INS "
+msgstr " INS "
+
+#: part/kateview.cpp:712
+msgid " R/O "
+msgstr " R/O "
+
+#: part/kateview.cpp:717
+#, c-format
+msgid " Line: %1"
+msgstr " Línia: %1"
+
+#: part/kateview.cpp:718
+#, c-format
+msgid " Col: %1"
+msgstr " Col: %1"
+
+#: part/kateview.cpp:721
+msgid " BLK "
+msgstr " BLK "
+
+#: part/kateview.cpp:721
+msgid " NORM "
+msgstr " NORM "
+
+#: part/kateview.cpp:897
+msgid "Overwrite the file"
+msgstr "Sobreescriu el fitxer"
+
+#: part/kateview.cpp:1799
+msgid "Export File as HTML"
+msgstr "Exporta el fitxer com a HTML"
+
+#: part/kateviewhelpers.cpp:237
+msgid "Available Commands"
+msgstr "Ordres disponibles"
+
+#: part/kateviewhelpers.cpp:239
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<p>For help on individual commands, do <code>'help &ltcommand&gt'</code></p>"
+msgstr ""
+"<p>Per obtenir ajuda quant a ordres individuals, feu <code>'help &lt;"
+"ordre&gt;'</code></p>"
+
+#: part/kateviewhelpers.cpp:250
+msgid "No help for '%1'"
+msgstr "No hi ha ajuda per a '%1'"
+
+#: part/kateviewhelpers.cpp:253
+msgid "No such command <b>%1</b>"
+msgstr "No hi és l'ordre: <b>%1</b>"
-#. i18n: file ./data/katepartreadonlyui.rc line 39
-#: rc.cpp:12 rc.cpp:33
+#: part/kateviewhelpers.cpp:258
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<p>This is the Katepart <b>command line</b>.<br>Syntax: <code><b>command "
+"[ arguments ]</b></code><br>For a list of available commands, enter "
+"<code><b>help list</b></code><br>For help for individual commands, enter "
+"<code><b>help &ltcommand&gt</b></code></p>"
+msgstr ""
+"<p>Aquesta és la <b>línia d'ordres</b> de Katepart.<br>Sintaxi: "
+"<code><b>ordre [arguments]</b></code><br>Per obtenir una llista de les "
+"ordres disponibles, introduïu <code><b>help list</b></code><br>Per obtenir "
+"ajuda d'ordres individuals, introduïu <code><b>help &lt;ordre&gt;</b></"
+"code></p>"
+
+#: part/kateviewhelpers.cpp:345
+msgid "Success: "
+msgstr "Encert: "
+
+#: part/kateviewhelpers.cpp:347
+msgid "Success"
+msgstr "Encert"
+
+#: part/kateviewhelpers.cpp:352
+msgid "Error: "
+msgstr "Error: "
+
+#: part/kateviewhelpers.cpp:354
+msgid "Command \"%1\" failed."
+msgstr "L'ordre \"%1\" ha fallat."
+
+#: part/kateviewhelpers.cpp:360
+msgid "No such command: \"%1\""
+msgstr "No es troba l'ordre: \"%1\""
+
+#: part/kateviewhelpers.cpp:1127 part/kateviewhelpers.cpp:1128
+#, c-format
+msgid "Mark Type %1"
+msgstr "Tipus de marca %1"
+
+#: part/kateviewhelpers.cpp:1144
+msgid "Set Default Mark Type"
+msgstr "Estableix el tipus de marca per omissió"
+
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:90
+msgid "AutoBookmarks"
+msgstr "AutoPunts"
+
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:101
+msgid "Configure AutoBookmarks"
+msgstr "Configura els autopunts"
+
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:279
+msgid "Edit Entry"
+msgstr "Edita l'entrada"
+
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:287
+msgid "&Pattern:"
+msgstr "&Patró:"
+
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:293
+msgid "<p>A regular expression. Matching lines will be bookmarked.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Una expressió regular. Es posarà un punt a les línies coincidents.</p>"
+
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:297
+msgid "Case &sensitive"
+msgstr "&Sensible a caixa"
+
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:301
+msgid ""
+"<p>If enabled, the pattern matching will be case sensitive, otherwise not.</"
+"p>"
+msgstr ""
+"<p>Si s'habilita, la coincidència de patrons serà sensible a caixa, "
+"altrament no.</p>"
+
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:304
+msgid "&Minimal matching"
+msgstr "Coincidència &mínima"
+
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:308
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<p>If enabled, the pattern matching will use minimal matching if you do not "
+"know what that is, please read the appendix on regular expressions in the "
+"kate manual.</p>"
+msgstr ""
+"<p> Si s'habilita, la coincidència de patrons usarà coincidència mínima; si "
+"no sabeu què és això, llegiu l'apèndix d'expressions regulars al manual de "
+"kate.</p>"
+
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:312
+msgid "&File mask:"
+msgstr "Màscara de &fitxer:"
+
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:318
+msgid ""
+"<p>A list of filename masks, separated by semicolons. This can be used to "
+"limit the usage of this entity to files with matching names.</p><p>Use the "
+"wizard button to the right of the mimetype entry below to easily fill out "
+"both lists.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Una llista de màscares de nom de fitxer, separades per punt i coma. Això "
+"es pot usar per a limitar l'ús d'aquesta entitat als fitxers amb noms "
+"coincidents.</p> <p>Useu el botó d'assistent a la dreta de l'entrada del "
+"tipus mime de sota per a omplir fàcilment ambdues llistes.</p>"
+
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:329
+msgid ""
+"<p>A list of mime types, separated by semicolon. This can be used to limit "
+"the usage of this entity to files with matching mime types.</p><p>Use the "
+"wizard button on the right to get a list of existing file types to choose "
+"from, using it will fill in the file masks as well.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Una llista de tipus mime, separats per punt i coma. Això es pot usar per "
+"a limitar l'ús d'aquesta entitat als fitxer amb tipus mime coincident.</p> "
+"<p>Useu el botó d'assistent a la dreta per a obtenir una llista de tipus de "
+"fitxer existents d'on triar, en usar-lo s'emplenaran també les màscares de "
+"fitxer.</p>"
+
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:339
+msgid ""
+"<p>Click this button to display a checkable list of mimetypes available on "
+"your system. When used, the file masks entry above will be filled in with "
+"the corresponding masks.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Cliqueu aquest botó per a mostrar una llista per a marcar dels tipus mime "
+"disponibles al sistema. En usar-la, l'entrada de màscares de fitxer anterior "
+"s'emplenarà amb les màscares corresponents.</p>"
+
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:364
+msgid ""
+"Select the MimeTypes for this pattern.\n"
+"Please note that this will automatically edit the associated file extensions "
+"as well."
+msgstr ""
+"Seleccioneu els tipus MIME per a aquest patró.\n"
+"Si us plau, tingueu en compte que amb això també s'editaran automàticament "
+"les extensions dels fitxers associats."
+
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:384
+msgid "&Patterns"
+msgstr "&Patrons"
+
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:387
+msgid "Pattern"
+msgstr "Patró"
+
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:388
+msgid "Mime Types"
+msgstr "Tipus Mime"
+
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:389
+msgid "File Masks"
+msgstr "Màscares de fitxer"
+
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:393
+msgid ""
+"<p>This list shows your configured autobookmark entities. When a document is "
+"opened, each entity is used in the following way: <ol><li>The entity is "
+"dismissed, if a mime and/or filename mask is defined, and neither matches "
+"the document.</li><li>Otherwise each line of the document is tried against "
+"the pattern, and a bookmark is set on matching lines.</li></ul><p>Use the "
+"buttons below to manage your collection of entities.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Aquesta llista mostra les entitats d'autopunts configurades. Quan s'obre "
+"un document, cada entitat s'usa de la manera següent: <ol><li>L'entitat es "
+"rebutja, si s'ha definit un tipus mime o una màscara de nom de fitxer, i cap "
+"de les dues coincideix amb el document.</li><li>Altrament es compara cada "
+"línia del document amb el patró, i s'estableix un punt a les línies "
+"coincidents.</li></ul><p>Useu els botons de sota per a gestionar la vostra "
+"col·lecció d'entitats.</p>"
+
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:408
+msgid "Press this button to create a new autobookmark entity."
+msgstr "Premeu aquest botó per a crear una nova entitat d'autopunt."
+
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:413
+msgid "Press this button to delete the currently selected entity."
+msgstr "Premeu aquest botó per a esborrar l'entitat actualment seleccionada."
+
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:415
+msgid "&Edit..."
+msgstr "&Edita..."
+
+#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:418
+msgid "Press this button to edit the currently selected entity."
+msgstr "Premeu aquest botó per a editar l'entitat actualment seleccionada."
+
+#: plugins/insertfile/insertfileplugin.cpp:79
+msgid "Insert File..."
+msgstr "Insereix el fitxer..."
+
+#: plugins/insertfile/insertfileplugin.cpp:88
+msgid "Choose File to Insert"
+msgstr "Escolleix un fitxer a inserir"
+
+#: plugins/insertfile/insertfileplugin.cpp:89
+#, fuzzy
+msgid "&Insert"
+msgstr "&Instal·la"
+
+#: plugins/insertfile/insertfileplugin.cpp:116
+msgid ""
+"Failed to load file:\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Falla en carregar el fitxer:\n"
+"\n"
+
+#: plugins/insertfile/insertfileplugin.cpp:116
+#: plugins/insertfile/insertfileplugin.cpp:137
+#: plugins/insertfile/insertfileplugin.cpp:159
+msgid "Insert File Error"
+msgstr "Error a en inserir el fitxer"
+
+#: plugins/insertfile/insertfileplugin.cpp:130
+msgid ""
+"<p>The file <strong>%1</strong> does not exist or is not readable, aborting."
+msgstr ""
+"<p>El fitxer <strong>%1</strong> no existeix o no és llegible, avortant."
+
+#: plugins/insertfile/insertfileplugin.cpp:134
+msgid "<p>Unable to open file <strong>%1</strong>, aborting."
+msgstr "<p>No es pot obrir el fitxer <strong>%1</strong>, avortant."
+
+#: plugins/insertfile/insertfileplugin.cpp:157
+msgid "<p>File <strong>%1</strong> had no contents."
+msgstr "<p>El fitxer <strong>%1</strong> no té continguts."
+
+#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:68 plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:371
+msgid "Search Incrementally"
+msgstr "Cerca incrementalment"
+
+#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:72 plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:372
+msgid "Search Incrementally Backwards"
+msgstr "Recerca incrementalment cap enrere"
+
+#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:76 plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:79
+msgid "I-Search:"
+msgstr "Recerca-I:"
+
+#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:95
+msgid "Search"
+msgstr "Cerca"
+
+#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:101
+msgid "Search Options"
+msgstr "Opcions de recerca"
+
+#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:106 plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:412
+msgid "Case Sensitive"
+msgstr "Distingeix majúscules/minúscules"
+
+#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:115 plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:414
+msgid "From Beginning"
+msgstr "Des del principi"
+
+#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:124 plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:416
+msgid "Regular Expression"
+msgstr "Expressió regular"
+
+#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:244
+msgid ""
+"_: Incremental Search\n"
+"I-Search:"
+msgstr "Recerca-I:"
+
+#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:247
+msgid ""
+"_: Incremental Search found no match\n"
+"Failing I-Search:"
+msgstr "Falla en la recerca-I:"
+
+#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:250
+msgid ""
+"_: Incremental Search in the reverse direction\n"
+"I-Search Backward:"
+msgstr "Recerca-I cap enrere:"
+
+#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:253
+msgid "Failing I-Search Backward:"
+msgstr "Error en la recerca-I cap enrere:"
+
+#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:256
+msgid ""
+"_: Incremental Search has passed the end of the document\n"
+"Wrapped I-Search:"
+msgstr "La recerca-I ha arribat al final:"
+
+#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:259
+msgid "Failing Wrapped I-Search:"
+msgstr "Error en la recerca-I amb reinici:"
+
+#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:262
+msgid "Wrapped I-Search Backward:"
+msgstr "Recerca-I amb reinici cap enrere:"
+
+#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:265
+msgid "Failing Wrapped I-Search Backward:"
+msgstr "Error en la recerca-I amb reinici cap enrere:"
+
+#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:269
+msgid ""
+"_: Incremental Search has passed both the end of the document and the "
+"original starting position\n"
+"Overwrapped I-Search:"
+msgstr "Recerca-I fins al final i reinici:"
+
+#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:272
+msgid "Failing Overwrapped I-Search:"
+msgstr "Error en la recerca-I fins al final i reinici:"
+
+#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:275
+msgid "Overwrapped I-Search Backwards:"
+msgstr "Recerca-I fins al final i reinici cap enrere:"
+
+#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:278
+msgid "Failing Overwrapped I-Search Backward:"
+msgstr "Error en la recerca-I fins al final i reinici cap enrere:"
+
+#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:280
+msgid "Error: unknown i-search state!"
+msgstr "Error: estat desconegut de la recerca-I!"
+
+#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:341
+msgid "Next Incremental Search Match"
+msgstr "Següent coincidència de la recerca incremental"
+
+#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:342
+msgid "Previous Incremental Search Match"
+msgstr "Coincidència prèvia de la recerca incremental"
+
+#: plugins/kdatatool/kate_kdatatool.cpp:78
+msgid "Data Tools"
+msgstr "Eines per a la gestió de dades"
+
+#: plugins/kdatatool/kate_kdatatool.cpp:153
+#: plugins/kdatatool/kate_kdatatool.cpp:175
+msgid "(not available)"
+msgstr "(no disponible)"
+
+#: plugins/kdatatool/kate_kdatatool.cpp:183
+msgid ""
+"Data tools are only available when text is selected, or when the right mouse "
+"button is clicked over a word. If no data tools are offered even when text "
+"is selected, you need to install them. Some data tools are part of the "
+"KOffice package."
+msgstr ""
+"Les eines per a la gestió de dades tan sols estaran disponibles quan el text "
+"estiga seleccionat, o quan es cliqui el botó dret del ratolí sobre una "
+"paraula. Si no s'ofereixen eines per a la gestió de dades fins i tot quan el "
+"text està seleccionat, llavors es que necessiteu instal·lar-les. Algunes "
+"d'aquetes eines formen part del paquet KOffice."
+
+#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:109
+msgid "Word Completion Plugin"
+msgstr "Endollat de compleció de paraules"
+
+#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:114
+msgid "Configure the Word Completion Plugin"
+msgstr "Configura l'endollat de compleció de paraules"
+
+#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:148
+msgid "Reuse Word Above"
+msgstr "Reusa la paraula anterior"
+
+#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:150
+msgid "Reuse Word Below"
+msgstr "Reusa la paraula posterior"
+
+#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:152
+msgid "Pop Up Completion List"
+msgstr "Mostra la llista de complecions"
+
+#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:154
+msgid "Shell Completion"
+msgstr "Compleció d'ordres"
+
+#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:156
+msgid "Automatic Completion Popup"
+msgstr "Emergent de compleció automàtica"
+
+#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:498
+msgid "Automatically &show completion list"
+msgstr "Mo&stra automàticament la llista de complecions"
+
+#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:511
+msgid ""
+"_: Translators: This is the first part of two strings wich will comprise the "
+"sentence 'Show completions when a word is at least N characters'. The first "
+"part is on the right side of the N, which is represented by a spinbox "
+"widget, followed by the second part: 'characters long'. Characters is a "
+"ingeger number between and including 1 and 30. Feel free to leave the second "
+"part of the sentence blank if it suits your language better. \n"
+"Show completions &when a word is at least"
+msgstr "Mostra les complecions &quan la paraula té"
+
+#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:517
+msgid ""
+"_: This is the second part of two strings that will comprise teh sentence "
+"'Show completions when a word is at least N characters'\n"
+"characters long."
+msgstr "caràcters de llarg com a mínim."
+
+#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:520
+msgid ""
+"Enable the automatic completion list popup as default. The popup can be "
+"disabled on a view basis from the 'Tools' menu."
+msgstr ""
+"Habilita l'emergent de compleció automàtica per omissió. L'emergent es pot "
+"deshabilitar en cada vista des del menú 'Eines'."
+
+#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:523
+msgid ""
+"Define the length a word should have before the completion list is displayed."
+msgstr ""
+"Defineix la longitud que hauria de tenir una paraula abans que es mostri la "
+"llista de complecions."
+
+#: data/katepartreadonlyui.rc:4 data/katepartui.rc:4
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "&File"
+msgstr "Tipus de &fitxer"
+
+#: data/katepartreadonlyui.rc:11 data/katepartui.rc:13
+#: plugins/isearch/tdetexteditor_isearchui.rc:4
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "&Edit"
+msgstr "&Edita..."
+
+#: data/katepartreadonlyui.rc:25 data/katepartui.rc:36
+#, no-c-format
+msgid "&View"
+msgstr ""
+
+#: data/katepartreadonlyui.rc:39 data/katepartui.rc:50
#, no-c-format
msgid "&Code Folding"
msgstr "Plega el &codi"
-#. i18n: file data/4dos.xml line 9
-#: rc.cpp:44
-#, fuzzy
-msgid ""
-"_: Language\n"
-"4DOS BatchToMemory"
-msgstr "Sather"
+#: data/katepartreadonlyui.rc:49 data/katepartui.rc:61
+#: plugins/insertfile/tdetexteditor_insertfileui.rc:4
+#: plugins/wordcompletion/docwordcompletionui.rc:4
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "&Tools"
+msgstr "Eines per a la gestió de dades"
+
+#: data/katepartreadonlyui.rc:76 data/katepartui.rc:91
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "&Settings"
+msgstr "Paràmetres del te&xt"
+
+#: data/katepartreadonlyui.rc:93 data/katepartui.rc:111
+#, no-c-format
+msgid "Main Toolbar"
+msgstr ""
+
+#: plugins/isearch/tdetexteditor_isearchui.rc:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Search Toolbar"
+msgstr "Cerca"
-#. i18n: file data/4dos.xml line 9
-#: rc.cpp:46 rc.cpp:68 rc.cpp:80 rc.cpp:124 rc.cpp:128 rc.cpp:242 rc.cpp:272
-#: rc.cpp:276 rc.cpp:284 rc.cpp:356 rc.cpp:380 rc.cpp:400 rc.cpp:420
-#: rc.cpp:440 rc.cpp:464 rc.cpp:498 rc.cpp:502 rc.cpp:530 rc.cpp:550
-#: rc.cpp:638 rc.cpp:642 rc.cpp:650 rc.cpp:654 rc.cpp:686 rc.cpp:690
-#: rc.cpp:698 rc.cpp:702 rc.cpp:726 rc.cpp:754 rc.cpp:766 rc.cpp:778
-#: rc.cpp:786 rc.cpp:830 rc.cpp:834 rc.cpp:854 rc.cpp:874 rc.cpp:942
+#: plugins/wordcompletion/docwordcompletionui.rc:6
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Word Completion"
+msgstr "Endollat de compleció de paraules"
+
+#: data/4dos.xml:9 data/ahk.xml:3 data/ample.xml:3 data/awk.xml:3
+#: data/bash.xml:11 data/dosbat.xml:11 data/erlang.xml:39 data/euphoria.xml:32
+#: data/ferite.xml:3 data/gnuplot.xml:3 data/html-php.xml:13
+#: data/idconsole.xml:3 data/j.xml:27 data/javascript.xml:6 data/ld.xml:4
+#: data/lsl.xml:14 data/lua.xml:38 data/mason.xml:3 data/mel.xml:23
+#: data/perl.xml:42 data/php.xml:67 data/pig.xml:4 data/pike.xml:4
+#: data/praat.xml:24 data/python.xml:16 data/q.xml:3 data/qml.xml:4
+#: data/r.xml:10 data/rexx.xml:3 data/ruby.xml:33 data/scheme.xml:43
+#: data/sed.xml:3 data/sieve.xml:4 data/taskjuggler.xml:14 data/tcl.xml:31
+#: data/tcsh.xml:11 data/uscript.xml:3 data/velocity.xml:3
+#: data/xonotic-console.xml:3 data/zsh.xml:11
msgid ""
"_: Language Section\n"
"Scripts"
msgstr "Guions"
-#. i18n: file data/abap.xml line 3
-#: rc.cpp:48
-#, fuzzy
-msgid ""
-"_: Language\n"
-"ABAP"
-msgstr "ABC"
-
-#. i18n: file data/abap.xml line 3
-#: rc.cpp:50 rc.cpp:58 rc.cpp:84 rc.cpp:140 rc.cpp:148 rc.cpp:152 rc.cpp:164
-#: rc.cpp:168 rc.cpp:178 rc.cpp:182 rc.cpp:190 rc.cpp:194 rc.cpp:212
-#: rc.cpp:260 rc.cpp:264 rc.cpp:296 rc.cpp:300 rc.cpp:304 rc.cpp:348
-#: rc.cpp:360 rc.cpp:364 rc.cpp:372 rc.cpp:376 rc.cpp:404 rc.cpp:408
-#: rc.cpp:412 rc.cpp:428 rc.cpp:452 rc.cpp:456 rc.cpp:476 rc.cpp:486
-#: rc.cpp:490 rc.cpp:494 rc.cpp:510 rc.cpp:566 rc.cpp:572 rc.cpp:576
-#: rc.cpp:592 rc.cpp:596 rc.cpp:600 rc.cpp:604 rc.cpp:608 rc.cpp:612
-#: rc.cpp:620 rc.cpp:624 rc.cpp:628 rc.cpp:674 rc.cpp:678 rc.cpp:682
-#: rc.cpp:706 rc.cpp:746 rc.cpp:758 rc.cpp:762 rc.cpp:794 rc.cpp:814
-#: rc.cpp:826 rc.cpp:902 rc.cpp:930 rc.cpp:938
+#: data/abap.xml:3 data/actionscript.xml:3 data/ansic89.xml:27
+#: data/bitbake.xml:11 data/c.xml:3 data/cg.xml:23 data/cgis.xml:3
+#: data/clipper.xml:3 data/clojure.xml:25 data/commonlisp.xml:26
+#: data/component-pascal.xml:13 data/cpp.xml:9 data/crk.xml:2 data/cs.xml:2
+#: data/d.xml:104 data/e.xml:3 data/eiffel.xml:13 data/fortran.xml:3
+#: data/freebasic.xml:3 data/fsharp.xml:12 data/glsl.xml:3 data/go.xml:29
+#: data/grammar.xml:6 data/groovy.xml:6 data/haskell.xml:3 data/haxe.xml:15
+#: data/idl.xml:3 data/ilerpg.xml:48 data/inform.xml:5 data/java.xml:3
+#: data/julia.xml:32 data/kbasic.xml:3 data/lex.xml:21
+#: data/literate-haskell.xml:3 data/logtalk.xml:4 data/lpc.xml:19
+#: data/m4.xml:41 data/modelica.xml:19 data/modula-2.xml:3
+#: data/monobasic.xml:13 data/nemerle.xml:4 data/nesc.xml:3 data/noweb.xml:3
+#: data/objectivec.xml:3 data/objectivecpp.xml:3 data/oors.xml:3
+#: data/opal.xml:3 data/opencl.xml:3 data/prolog.xml:107 data/protobuf.xml:3
+#: data/purebasic.xml:2 data/rapidq.xml:3 data/rsiidl.xml:3 data/rust.xml:37
+#: data/sather.xml:3 data/scala.xml:3 data/sml.xml:3 data/stata.xml:3
+#: data/tads3.xml:5 data/xharbour.xml:3 data/yacc.xml:28 data/zonnon.xml:3
msgid ""
"_: Language Section\n"
"Sources"
msgstr "Fonts"
-#. i18n: file data/abc.xml line 5
-#: rc.cpp:52
+#: data/abc.xml:5 data/alert.xml:29 data/alert_indent.xml:29
+#: data/changelog.xml:3 data/css-php.xml:32 data/cue.xml:3
+#: data/debianchangelog.xml:3 data/debiancontrol.xml:3 data/diff.xml:18
+#: data/dockerfile.xml:4 data/email.xml:6 data/gdb.xml:10 data/git-rebase.xml:3
+#: data/hunspell-aff.xml:3 data/hunspell-dat.xml:3 data/hunspell-dic.xml:3
+#: data/jam.xml:24 data/javascript-php.xml:12 data/lilypond.xml:23
+#: data/m3u.xml:17 data/makefile.xml:10 data/meson.xml:3 data/mup.xml:3
+#: data/povray.xml:9 data/qmake.xml:3 data/rib.xml:8 data/rpmspec.xml:11
+#: data/valgrind-suppression.xml:3
msgid ""
-"_: Language\n"
-"ABC"
-msgstr "ABC"
+"_: Language Section\n"
+"Other"
+msgstr "Altre"
-#. i18n: file data/abc.xml line 5
-#: rc.cpp:54 rc.cpp:72 rc.cpp:76 rc.cpp:156 rc.cpp:198 rc.cpp:206 rc.cpp:220
-#: rc.cpp:224 rc.cpp:230 rc.cpp:238 rc.cpp:268 rc.cpp:320 rc.cpp:336
-#: rc.cpp:388 rc.cpp:392 rc.cpp:396 rc.cpp:424 rc.cpp:436 rc.cpp:480
-#: rc.cpp:506 rc.cpp:518 rc.cpp:580 rc.cpp:662 rc.cpp:694 rc.cpp:734
-#: rc.cpp:742 rc.cpp:858
+#: data/ahdl.xml:3 data/spice.xml:4 data/systemc.xml:10
+#: data/systemverilog.xml:42 data/vera.xml:42 data/verilog.xml:3
+#: data/vhdl.xml:14
msgid ""
"_: Language Section\n"
-"Other"
+"Hardware"
+msgstr "Maquinari"
+
+#: data/ansys.xml:3 data/bmethod.xml:3 data/dot.xml:4 data/gap.xml:17
+#: data/gdl.xml:3 data/magma.xml:3 data/mathematica.xml:3 data/matlab.xml:60
+#: data/maxima.xml:24 data/octave.xml:18 data/replicode.xml:14 data/sci.xml:3
+#: data/tibasic.xml:3 data/yacas.xml:3
+msgid ""
+"_: Language Section\n"
+"Scientific"
+msgstr "Científic"
+
+#: data/apache.xml:15 data/asterisk.xml:19 data/cisco.xml:3 data/fstab.xml:4
+#: data/git-ignore.xml:3 data/gitolite.xml:3 data/ini.xml:3
+#: data/mergetagtext.xml:28 data/nagios.xml:3 data/varnish.xml:3
+#: data/varnishtest.xml:3 data/winehq.xml:3 data/xorg.xml:3
+msgid ""
+"_: Language Section\n"
+"Configuration"
+msgstr "Configuració"
+
+#: data/asm-avr.xml:36 data/asm-dsp56k.xml:4 data/asm-m68k.xml:4
+#: data/asm6502.xml:3 data/fasm.xml:16 data/gnuassembler.xml:46 data/mips.xml:3
+#: data/nasm.xml:43 data/picsrc.xml:11
+msgid ""
+"_: Language Section\n"
+"Assembler"
+msgstr "Ensamblador"
+
+#: data/asn1.xml:12 data/asp.xml:3 data/bibtex.xml:9 data/ccss.xml:9
+#: data/coldfusion.xml:3 data/context.xml:3 data/css.xml:26 data/ddoc.xml:52
+#: data/djangotemplate.xml:7 data/doxygenlua.xml:30 data/dtd.xml:6
+#: data/ftl.xml:3 data/gettext.xml:26 data/glosstex.xml:3 data/haml.xml:3
+#: data/hamlet.xml:8 data/html.xml:7 data/javadoc.xml:3 data/json.xml:15
+#: data/jsp.xml:3 data/latex.xml:3 data/less.xml:3 data/mab.xml:3
+#: data/mako.xml:7 data/mandoc.xml:3 data/mediawiki.xml:7 data/metafont.xml:9
+#: data/pango.xml:3 data/postscript.xml:3 data/ppd.xml:12
+#: data/relaxngcompact.xml:3 data/rest.xml:14 data/restructuredtext.xml:3
+#: data/rhtml.xml:47 data/roff.xml:10 data/rtf.xml:3 data/scss.xml:28
+#: data/sgml.xml:3 data/sisu.xml:3 data/texinfo.xml:3 data/textile.xml:18
+#: data/txt2tags.xml:6 data/vcard.xml:5 data/wml.xml:57 data/xml.xml:9
+#: data/xmldebug.xml:3 data/xslt.xml:55 data/xul.xml:7 data/yaml.xml:4
+msgid ""
+"_: Language Section\n"
+"Markup"
+msgstr "Marcatge"
+
+#: data/fgl-4gl.xml:3 data/fgl-per.xml:3 data/ldif.xml:3 data/progress.xml:3
+#: data/sql-mysql.xml:8 data/sql-oracle.xml:4 data/sql-postgresql.xml:4
+#: data/sql.xml:6
+msgid ""
+"_: Language Section\n"
+"Database"
+msgstr "Database"
+
+#: data/vrml.xml:3
+#, fuzzy
+msgid ""
+"_: Language Section\n"
+"3D"
msgstr "Altre"
-#. i18n: file data/actionscript.xml line 3
-#: rc.cpp:56
+#: data/4dos.xml:9
+#, fuzzy
+msgid ""
+"_: Language\n"
+"4DOS BatchToMemory"
+msgstr "Sather"
+
+#: data/abap.xml:3
+#, fuzzy
+msgid ""
+"_: Language\n"
+"ABAP"
+msgstr "ABC"
+
+#: data/abc.xml:5
+msgid ""
+"_: Language\n"
+"ABC"
+msgstr "ABC"
+
+#: data/actionscript.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"ActionScript 2.0"
msgstr "ActionScript 2.0"
-#. i18n: file data/ada.xml line 3
-#: rc.cpp:60
+#: data/ada.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"Ada"
msgstr "Ada"
-#. i18n: file data/ahdl.xml line 3
-#: rc.cpp:62
+#: data/ahdl.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"AHDL"
msgstr "AHDL"
-#. i18n: file data/ahdl.xml line 3
-#: rc.cpp:64 rc.cpp:798 rc.cpp:818 rc.cpp:822 rc.cpp:878 rc.cpp:882 rc.cpp:886
-msgid ""
-"_: Language Section\n"
-"Hardware"
-msgstr "Maquinari"
-
-#. i18n: file data/ahk.xml line 3
-#: rc.cpp:66
+#: data/ahk.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"AutoHotKey"
msgstr "AWK"
-#. i18n: file data/alert.xml line 29
-#: rc.cpp:70
+#: data/alert.xml:29
msgid ""
"_: Language\n"
"Alerts"
msgstr "Alerts"
-#. i18n: file data/alert_indent.xml line 29
-#: rc.cpp:74
+#: data/alert_indent.xml:29
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Alerts_indent"
msgstr "Alerts"
-#. i18n: file data/ample.xml line 3
-#: rc.cpp:78
+#: data/ample.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"AMPLE"
msgstr "ASP"
-#. i18n: file data/ansic89.xml line 27
-#: rc.cpp:82
+#: data/ansic89.xml:27
msgid ""
"_: Language\n"
"ANSI C89"
msgstr "ANSI C89"
-#. i18n: file data/ansys.xml line 3
-#: rc.cpp:86
+#: data/ansys.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Ansys"
msgstr "yacas"
-#. i18n: file data/ansys.xml line 3
-#: rc.cpp:88 rc.cpp:136 rc.cpp:246 rc.cpp:316 rc.cpp:324 rc.cpp:534 rc.cpp:538
-#: rc.cpp:542 rc.cpp:616 rc.cpp:714 rc.cpp:770 rc.cpp:846 rc.cpp:926
-msgid ""
-"_: Language Section\n"
-"Scientific"
-msgstr "Científic"
-
-#. i18n: file data/apache.xml line 15
-#: rc.cpp:90
+#: data/apache.xml:15
msgid ""
"_: Language\n"
"Apache Configuration"
msgstr "Configuració Apache"
-#. i18n: file data/apache.xml line 15
-#: rc.cpp:92 rc.cpp:120 rc.cpp:160 rc.cpp:308 rc.cpp:332 rc.cpp:340 rc.cpp:416
-#: rc.cpp:554 rc.cpp:584 rc.cpp:862 rc.cpp:866 rc.cpp:894 rc.cpp:914
-msgid ""
-"_: Language Section\n"
-"Configuration"
-msgstr "Configuració"
-
-#. i18n: file data/asm-avr.xml line 36
-#: rc.cpp:94
+#: data/asm-avr.xml:36
msgid ""
"_: Language\n"
"AVR Assembler"
msgstr "Ensamblador AVR"
-#. i18n: file data/asm-avr.xml line 36
-#: rc.cpp:96 rc.cpp:100 rc.cpp:104 rc.cpp:108 rc.cpp:280 rc.cpp:352 rc.cpp:562
-#: rc.cpp:588 rc.cpp:646
-msgid ""
-"_: Language Section\n"
-"Assembler"
-msgstr "Ensamblador"
-
-#. i18n: file data/asm-dsp56k.xml line 4
-#: rc.cpp:98
+#: data/asm-dsp56k.xml:4
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Motorola DSP56k"
msgstr "Matlab"
-#. i18n: file data/asm-m68k.xml line 4
-#: rc.cpp:102
+#: data/asm-m68k.xml:4
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Motorola 68k (VASM/Devpac)"
msgstr "Intel x86 (NASM)"
-#. i18n: file data/asm6502.xml line 3
-#: rc.cpp:106
+#: data/asm6502.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"Asm6502"
msgstr "Asm6502"
-#. i18n: file data/asn1.xml line 12
-#: rc.cpp:110
+#: data/asn1.xml:12
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"ASN.1"
msgstr "ASP"
-#. i18n: file data/asn1.xml line 12
-#: rc.cpp:112 rc.cpp:116 rc.cpp:132 rc.cpp:144 rc.cpp:174 rc.cpp:186
-#: rc.cpp:202 rc.cpp:216 rc.cpp:234 rc.cpp:252 rc.cpp:256 rc.cpp:312
-#: rc.cpp:328 rc.cpp:344 rc.cpp:368 rc.cpp:384 rc.cpp:432 rc.cpp:444
-#: rc.cpp:448 rc.cpp:460 rc.cpp:472 rc.cpp:514 rc.cpp:522 rc.cpp:526
-#: rc.cpp:546 rc.cpp:558 rc.cpp:632 rc.cpp:658 rc.cpp:666 rc.cpp:710
-#: rc.cpp:718 rc.cpp:722 rc.cpp:730 rc.cpp:738 rc.cpp:750 rc.cpp:774
-#: rc.cpp:782 rc.cpp:790 rc.cpp:838 rc.cpp:842 rc.cpp:850 rc.cpp:870
-#: rc.cpp:890 rc.cpp:898 rc.cpp:906 rc.cpp:910 rc.cpp:918 rc.cpp:922
-#: rc.cpp:934
-msgid ""
-"_: Language Section\n"
-"Markup"
-msgstr "Marcatge"
-
-#. i18n: file data/asp.xml line 3
-#: rc.cpp:114
+#: data/asp.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"ASP"
msgstr "ASP"
-#. i18n: file data/asterisk.xml line 19
-#: rc.cpp:118
+#: data/asterisk.xml:19
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Asterisk"
msgstr "Alerts"
-#. i18n: file data/awk.xml line 3
-#: rc.cpp:122
+#: data/awk.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"AWK"
msgstr "AWK"
-#. i18n: file data/bash.xml line 11
-#: rc.cpp:126
+#: data/bash.xml:11
msgid ""
"_: Language\n"
"Bash"
msgstr "Bash"
-#. i18n: file data/bibtex.xml line 9
-#: rc.cpp:130
+#: data/bibtex.xml:9
msgid ""
"_: Language\n"
"BibTeX"
msgstr "BibTeX"
-#. i18n: file data/bmethod.xml line 3
-#: rc.cpp:134
+#: data/bitbake.xml:11
+#, fuzzy
+msgid ""
+"_: Language\n"
+"Bitbake"
+msgstr "BibTeX"
+
+#: data/bmethod.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"B-Method"
msgstr "Python"
-#. i18n: file data/c.xml line 3
-#: rc.cpp:138
+#: data/c.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"C"
msgstr "C"
-#. i18n: file data/ccss.xml line 9
-#: rc.cpp:142
+#: data/ccss.xml:9
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"CleanCSS"
msgstr "CSS"
-#. i18n: file data/cg.xml line 23
-#: rc.cpp:146
+#: data/cg.xml:23
msgid ""
"_: Language\n"
"Cg"
msgstr "Cg"
-#. i18n: file data/cgis.xml line 3
-#: rc.cpp:150
+#: data/cgis.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"CGiS"
msgstr "CGiS"
-#. i18n: file data/changelog.xml line 3
-#: rc.cpp:154
+#: data/changelog.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"ChangeLog"
msgstr "Registre de canvis"
-#. i18n: file data/cisco.xml line 3
-#: rc.cpp:158
+#: data/cisco.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"Cisco"
msgstr "Cisco"
-#. i18n: file data/clipper.xml line 3
-#: rc.cpp:162
+#: data/clipper.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"Clipper"
msgstr "Clipper"
-#. i18n: file data/clojure.xml line 25
-#: rc.cpp:166
+#: data/clojure.xml:25
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Clojure"
msgstr "C"
-#. i18n: file data/coffee.xml line 4
-#: rc.cpp:170
+#: data/coffee.xml:4
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"CoffeeScript"
msgstr "PostScript"
-#. i18n: file data/coldfusion.xml line 3
-#: rc.cpp:172
+#: data/coldfusion.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"ColdFusion"
msgstr "ColdFusion"
-#. i18n: file data/commonlisp.xml line 26
-#: rc.cpp:176
+#: data/commonlisp.xml:26
msgid ""
"_: Language\n"
"Common Lisp"
msgstr "Common Lisp"
-#. i18n: file data/component-pascal.xml line 13
-#: rc.cpp:180
+#: data/component-pascal.xml:13
msgid ""
"_: Language\n"
"Component-Pascal"
msgstr "Component-Pascal"
-#. i18n: file data/context.xml line 3
-#: rc.cpp:184
+#: data/context.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"ConTeXt"
msgstr "LaTeX"
-#. i18n: file data/crk.xml line 2
-#: rc.cpp:188
+#: data/cpp.xml:9
+msgid ""
+"_: Language\n"
+"C++"
+msgstr "C++"
+
+#: data/crk.xml:2
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Crack"
msgstr "CMake"
-#. i18n: file data/cs.xml line 2
-#: rc.cpp:192
+#: data/cs.xml:2
msgid ""
"_: Language\n"
"C#"
msgstr "C#"
-#. i18n: file data/css-php.xml line 32
-#: rc.cpp:196
+#: data/css-php.xml:32
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"CSS/PHP"
msgstr "CSS"
-#. i18n: file data/css.xml line 26
-#: rc.cpp:200
+#: data/css.xml:26
msgid ""
"_: Language\n"
"CSS"
msgstr "CSS"
-#. i18n: file data/cue.xml line 3
-#: rc.cpp:204
+#: data/cue.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"CUE Sheet"
msgstr "Full CUE"
-#. i18n: file data/curry.xml line 33
-#: rc.cpp:208
+#: data/curry.xml:33
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Curry"
msgstr "C"
-#. i18n: file data/d.xml line 104
-#: rc.cpp:210
+#: data/d.xml:104
msgid ""
"_: Language\n"
"D"
msgstr "D"
-#. i18n: file data/ddoc.xml line 52
-#: rc.cpp:214
+#: data/ddoc.xml:52
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Ddoc"
msgstr "D"
-#. i18n: file data/debianchangelog.xml line 3
-#: rc.cpp:218
+#: data/debianchangelog.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"Debian Changelog"
msgstr "Registre de canvis Debian"
-#. i18n: file data/debiancontrol.xml line 3
-#: rc.cpp:222
+#: data/debiancontrol.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"Debian Control"
msgstr "Control Debian"
-#. i18n: file data/desktop.xml line 3
-#: rc.cpp:226
+#: data/desktop.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
".desktop"
msgstr ".desktop"
-#. i18n: file data/diff.xml line 18
-#: rc.cpp:228
+#: data/diff.xml:18
msgid ""
"_: Language\n"
"Diff"
msgstr "Diff"
-#. i18n: file data/djangotemplate.xml line 7
-#: rc.cpp:232
+#: data/djangotemplate.xml:7
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Django HTML Template"
msgstr "HTML"
-#. i18n: file data/dockerfile.xml line 4
-#: rc.cpp:236
+#: data/dockerfile.xml:4
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Dockerfile"
msgstr "Makefile"
-#. i18n: file data/dosbat.xml line 11
-#: rc.cpp:240
+#: data/dosbat.xml:11
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"MS-DOS Batch"
msgstr "MAB-DB"
-#. i18n: file data/dot.xml line 4
-#: rc.cpp:244
+#: data/dot.xml:4
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"dot"
msgstr "Ada"
-#. i18n: file data/doxygen.xml line 31
-#: rc.cpp:248
+#: data/doxygen.xml:31
msgid ""
"_: Language\n"
"Doxygen"
msgstr "Doxygen"
-#. i18n: file data/doxygenlua.xml line 30
-#: rc.cpp:250
+#: data/doxygenlua.xml:30
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"DoxygenLua"
msgstr "Doxygen"
-#. i18n: file data/dtd.xml line 6
-#: rc.cpp:254
+#: data/dtd.xml:6
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"DTD"
msgstr "D"
-#. i18n: file data/e.xml line 3
-#: rc.cpp:258
+#: data/e.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"E Language"
msgstr "Llenguatge E"
-#. i18n: file data/eiffel.xml line 13
-#: rc.cpp:262
+#: data/eiffel.xml:13
msgid ""
"_: Language\n"
"Eiffel"
msgstr "Eiffel"
-#. i18n: file data/email.xml line 6
-#: rc.cpp:266
+#: data/email.xml:6
msgid ""
"_: Language\n"
"Email"
msgstr "Email"
-#. i18n: file data/erlang.xml line 39
-#: rc.cpp:270
+#: data/erlang.xml:39
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Erlang"
msgstr "Prolog"
-#. i18n: file data/euphoria.xml line 32
-#: rc.cpp:274
+#: data/euphoria.xml:32
msgid ""
"_: Language\n"
"Euphoria"
msgstr "Euphoria"
-#. i18n: file data/fasm.xml line 16
-#: rc.cpp:278
+#: data/fasm.xml:16
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Intel x86 (FASM)"
msgstr "Intel x86 (NASM)"
-#. i18n: file data/ferite.xml line 3
-#: rc.cpp:282
+#: data/ferite.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"ferite"
msgstr "ferite"
-#. i18n: file data/fgl-4gl.xml line 3
-#: rc.cpp:286
+#: data/fgl-4gl.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"4GL"
msgstr "4GL"
-#. i18n: file data/fgl-4gl.xml line 3
-#: rc.cpp:288 rc.cpp:292 rc.cpp:468 rc.cpp:670 rc.cpp:802 rc.cpp:806
-#: rc.cpp:810
-msgid ""
-"_: Language Section\n"
-"Database"
-msgstr "Database"
-
-#. i18n: file data/fgl-per.xml line 3
-#: rc.cpp:290
+#: data/fgl-per.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"4GL-PER"
msgstr "4GL-PER"
-#. i18n: file data/fortran.xml line 3
-#: rc.cpp:294
+#: data/fortran.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"Fortran"
msgstr "Fortran"
-#. i18n: file data/freebasic.xml line 3
-#: rc.cpp:298
+#: data/freebasic.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"FreeBASIC"
msgstr "ANSI C89"
-#. i18n: file data/fsharp.xml line 12
-#: rc.cpp:302
+#: data/fsharp.xml:12
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"FSharp"
msgstr "Sather"
-#. i18n: file data/fstab.xml line 4
-#: rc.cpp:306
+#: data/fstab.xml:4
msgid ""
"_: Language\n"
"fstab"
msgstr "fstab"
-#. i18n: file data/ftl.xml line 3
-#: rc.cpp:310
+#: data/ftl.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"FTL"
msgstr "HTML"
-#. i18n: file data/gap.xml line 17
-#: rc.cpp:314
+#: data/gap.xml:17
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"GAP"
msgstr "ASP"
-#. i18n: file data/gdb.xml line 10
-#: rc.cpp:318
+#: data/gcode.xml:28
+#, fuzzy
+msgid ""
+"_: Language\n"
+"G-Code"
+msgstr "GDL"
+
+#: data/gdb.xml:10
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"GDB Backtrace"
msgstr "Octave"
-#. i18n: file data/gdl.xml line 3
-#: rc.cpp:322
+#: data/gdl.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"GDL"
msgstr "GDL"
-#. i18n: file data/gettext.xml line 26
-#: rc.cpp:326
+#: data/gettext.xml:26
msgid ""
"_: Language\n"
"GNU Gettext"
msgstr "Gettext GNU"
-#. i18n: file data/git-ignore.xml line 3
-#: rc.cpp:330
+#: data/git-ignore.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Git Ignore"
msgstr "Inform"
-#. i18n: file data/git-rebase.xml line 3
-#: rc.cpp:334
+#: data/git-rebase.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Git Rebase"
msgstr "Sieve"
-#. i18n: file data/gitolite.xml line 3
-#: rc.cpp:338
+#: data/gitolite.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Gitolite"
msgstr "ferite"
-#. i18n: file data/glosstex.xml line 3
-#: rc.cpp:342
+#: data/glosstex.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"GlossTex"
msgstr "LaTeX"
-#. i18n: file data/glsl.xml line 3
-#: rc.cpp:346
+#: data/glsl.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"GLSL"
msgstr "GLSL"
-#. i18n: file data/gnuassembler.xml line 46
-#: rc.cpp:350
+#: data/gnuassembler.xml:46
msgid ""
"_: Language\n"
"GNU Assembler"
msgstr "Ensamblador GNU"
-#. i18n: file data/gnuplot.xml line 3
-#: rc.cpp:354
+#: data/gnuplot.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Gnuplot"
msgstr "xslt"
-#. i18n: file data/go.xml line 29
-#: rc.cpp:358
+#: data/go.xml:29
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Go"
msgstr "GDL"
-#. i18n: file data/grammar.xml line 6
-#: rc.cpp:362
+#: data/grammar.xml:6
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"KDev-PG[-Qt] Grammar"
msgstr "Stata"
-#. i18n: file data/haml.xml line 3
-#: rc.cpp:366
+#: data/groovy.xml:6
+#, fuzzy
+msgid ""
+"_: Language\n"
+"Groovy"
+msgstr "GDL"
+
+#: data/haml.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Haml"
msgstr "Haskell"
-#. i18n: file data/haskell.xml line 3
-#: rc.cpp:370
+#: data/hamlet.xml:8
+#, fuzzy
+msgid ""
+"_: Language\n"
+"Hamlet"
+msgstr "Haskell"
+
+#: data/haskell.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"Haskell"
msgstr "Haskell"
-#. i18n: file data/haxe.xml line 15
-#: rc.cpp:374
+#: data/haxe.xml:15
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Haxe"
msgstr "Haskell"
-#. i18n: file data/html-php.xml line 13
-#: rc.cpp:378
+#: data/html-php.xml:13
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"PHP (HTML)"
msgstr "HTML"
-#. i18n: file data/html.xml line 7
-#: rc.cpp:382
+#: data/html.xml:7
msgid ""
"_: Language\n"
"HTML"
msgstr "HTML"
-#. i18n: file data/hunspell-aff.xml line 3
-#: rc.cpp:386
+#: data/hunspell-aff.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Hunspell Affix File"
msgstr "Haskell"
-#. i18n: file data/hunspell-dat.xml line 3
-#: rc.cpp:390
+#: data/hunspell-dat.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Hunspell Thesaurus File"
msgstr "Haskell"
-#. i18n: file data/hunspell-dic.xml line 3
-#: rc.cpp:394
+#: data/hunspell-dic.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Hunspell Dictionary File"
msgstr "Maquinari"
-#. i18n: file data/idconsole.xml line 3
-#: rc.cpp:398
+#: data/idconsole.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"Quake Script"
msgstr "Guió Quake"
-#. i18n: file data/idl.xml line 3
-#: rc.cpp:402
+#: data/idl.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"IDL"
msgstr "IDL"
-#. i18n: file data/ilerpg.xml line 48
-#: rc.cpp:406
+#: data/ilerpg.xml:48
msgid ""
"_: Language\n"
"ILERPG"
msgstr "ILERPG"
-#. i18n: file data/inform.xml line 5
-#: rc.cpp:410
+#: data/inform.xml:5
msgid ""
"_: Language\n"
"Inform"
msgstr "Inform"
-#. i18n: file data/ini.xml line 3
-#: rc.cpp:414
+#: data/ini.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"INI Files"
msgstr "Fitxers INI"
-#. i18n: file data/j.xml line 27
-#: rc.cpp:418
+#: data/j.xml:27
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"J"
msgstr "JSP"
-#. i18n: file data/jam.xml line 24
-#: rc.cpp:422
+#: data/jam.xml:24
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Jam"
msgstr "Java"
-#. i18n: file data/java.xml line 3
-#: rc.cpp:426
+#: data/java.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"Java"
msgstr "Java"
-#. i18n: file data/javadoc.xml line 3
-#: rc.cpp:430
+#: data/javadoc.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"Javadoc"
msgstr "Javadoc"
-#. i18n: file data/javascript-php.xml line 12
-#: rc.cpp:434
+#: data/javascript-php.xml:12
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"JavaScript/PHP"
msgstr "JavaScript"
-#. i18n: file data/javascript.xml line 6
-#: rc.cpp:438
+#: data/javascript.xml:6
msgid ""
"_: Language\n"
"JavaScript"
msgstr "JavaScript"
-#. i18n: file data/json.xml line 15
-#: rc.cpp:442
+#: data/json.xml:15
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"JSON"
msgstr "JSP"
-#. i18n: file data/jsp.xml line 3
-#: rc.cpp:446
+#: data/jsp.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"JSP"
msgstr "JSP"
-#. i18n: file data/julia.xml line 32
-#: rc.cpp:450
+#: data/julia.xml:32
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Julia"
msgstr "Lua"
-#. i18n: file data/kbasic.xml line 3
-#: rc.cpp:454
+#: data/kbasic.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"KBasic"
msgstr "KBasic"
-#. i18n: file data/latex.xml line 3
-#: rc.cpp:458
+#: data/latex.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"LaTeX"
msgstr "LaTeX"
-#. i18n: file data/ld.xml line 4
-#: rc.cpp:462
+#: data/ld.xml:4
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"GNU Linker Script"
msgstr "Guió Quake"
-#. i18n: file data/ldif.xml line 3
-#: rc.cpp:466
+#: data/ldif.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"LDIF"
msgstr "LDIF"
-#. i18n: file data/less.xml line 3
-#: rc.cpp:470
+#: data/less.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"LESSCSS"
msgstr "CSS"
-#. i18n: file data/lex.xml line 21
-#: rc.cpp:474
+#: data/lex.xml:21
msgid ""
"_: Language\n"
"Lex/Flex"
msgstr "Lex/Flex"
-#. i18n: file data/lilypond.xml line 23
-#: rc.cpp:478
+#: data/lilypond.xml:23
msgid ""
"_: Language\n"
"LilyPond"
msgstr "LilyPond"
-#. i18n: file data/literate-curry.xml line 3
-#: rc.cpp:482
+#: data/literate-curry.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Literate Curry"
msgstr "Literate Haskell"
-#. i18n: file data/literate-haskell.xml line 3
-#: rc.cpp:484
+#: data/literate-haskell.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"Literate Haskell"
msgstr "Literate Haskell"
-#. i18n: file data/logtalk.xml line 4
-#: rc.cpp:488
+#: data/logtalk.xml:4
msgid ""
"_: Language\n"
"Logtalk"
msgstr "Logtalk"
-#. i18n: file data/lpc.xml line 19
-#: rc.cpp:492
+#: data/lpc.xml:19
msgid ""
"_: Language\n"
"LPC"
msgstr "LPC"
-#. i18n: file data/lsl.xml line 14
-#: rc.cpp:496
+#: data/lsl.xml:14
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"LSL"
msgstr "GLSL"
-#. i18n: file data/lua.xml line 38
-#: rc.cpp:500
+#: data/lua.xml:38
msgid ""
"_: Language\n"
"Lua"
msgstr "Lua"
-#. i18n: file data/m3u.xml line 17
-#: rc.cpp:504
+#: data/m3u.xml:17
msgid ""
"_: Language\n"
"M3U"
msgstr "M3U"
-#. i18n: file data/m4.xml line 41
-#: rc.cpp:508
+#: data/m4.xml:41
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"GNU M4"
msgstr "SGML"
-#. i18n: file data/mab.xml line 3
-#: rc.cpp:512
+#: data/mab.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"MAB-DB"
msgstr "MAB-DB"
-#. i18n: file data/makefile.xml line 10
-#: rc.cpp:516
+#: data/magma.xml:3
+#, fuzzy
+msgid ""
+"_: Language\n"
+"Magma"
+msgstr "Matlab"
+
+#: data/makefile.xml:10
msgid ""
"_: Language\n"
"Makefile"
msgstr "Makefile"
-#. i18n: file data/mako.xml line 7
-#: rc.cpp:520
+#: data/mako.xml:7
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Mako"
msgstr "Mason"
-#. i18n: file data/mandoc.xml line 3
-#: rc.cpp:524
+#: data/mandoc.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Troff Mandoc"
msgstr "Javadoc"
-#. i18n: file data/mason.xml line 3
-#: rc.cpp:528
+#: data/mason.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"Mason"
msgstr "Mason"
-#. i18n: file data/mathematica.xml line 3
-#: rc.cpp:532
+#: data/mathematica.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Mathematica"
msgstr "Stata"
-#. i18n: file data/matlab.xml line 60
-#: rc.cpp:536
+#: data/matlab.xml:60
msgid ""
"_: Language\n"
"Matlab"
msgstr "Matlab"
-#. i18n: file data/maxima.xml line 24
-#: rc.cpp:540
+#: data/maxima.xml:24
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Maxima"
msgstr "Matlab"
-#. i18n: file data/mediawiki.xml line 7
-#: rc.cpp:544
+#: data/mediawiki.xml:7
msgid ""
"_: Language\n"
"MediaWiki"
msgstr "MediaWiki"
-#. i18n: file data/mel.xml line 23
-#: rc.cpp:548
+#: data/mel.xml:23
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"MEL"
msgstr "SML"
-#. i18n: file data/mergetagtext.xml line 28
-#: rc.cpp:552
+#: data/mergetagtext.xml:28
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"mergetag text"
msgstr "Gettext GNU"
-#. i18n: file data/metafont.xml line 9
-#: rc.cpp:556
+#: data/meson.xml:3
+#, fuzzy
+msgid ""
+"_: Language\n"
+"Meson"
+msgstr "Mason"
+
+#: data/metafont.xml:9
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Metapost/Metafont"
msgstr "Mason"
-#. i18n: file data/mips.xml line 3
-#: rc.cpp:560
+#: data/mips.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"MIPS Assembler"
msgstr "Ensamblador MIPS"
-#. i18n: file data/modelica.xml line 19
-#: rc.cpp:564
+#: data/modelica.xml:19
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Modelica"
msgstr "Modula-2"
-#. i18n: file data/modelines.xml line 10
-#: rc.cpp:568
+#: data/modelines.xml:10
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Modelines"
msgstr "Mason"
-#. i18n: file data/modula-2.xml line 3
-#: rc.cpp:570
+#: data/modula-2.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"Modula-2"
msgstr "Modula-2"
-#. i18n: file data/monobasic.xml line 13
-#: rc.cpp:574
+#: data/monobasic.xml:13
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"MonoBasic"
msgstr "KBasic"
-#. i18n: file data/mup.xml line 3
-#: rc.cpp:578
+#: data/mup.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"Music Publisher"
msgstr "Music Publisher"
-#. i18n: file data/nagios.xml line 3
-#: rc.cpp:582
+#: data/nagios.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Nagios"
msgstr "Bash"
-#. i18n: file data/nasm.xml line 43
-#: rc.cpp:586
+#: data/nasm.xml:43
msgid ""
"_: Language\n"
"Intel x86 (NASM)"
msgstr "Intel x86 (NASM)"
-#. i18n: file data/nemerle.xml line 4
-#: rc.cpp:590
+#: data/nemerle.xml:4
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Nemerle"
msgstr "Perl"
-#. i18n: file data/nesc.xml line 3
-#: rc.cpp:594
+#: data/nesc.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"nesC"
msgstr "C"
-#. i18n: file data/noweb.xml line 3
-#: rc.cpp:598
+#: data/noweb.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"noweb"
msgstr "C"
-#. i18n: file data/objectivec.xml line 3
-#: rc.cpp:602
+#: data/objectivec.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"Objective-C"
msgstr "Objective-C"
-#. i18n: file data/objectivecpp.xml line 3
-#: rc.cpp:606
+#: data/objectivecpp.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Objective-C++"
msgstr "Objective-C"
-#. i18n: file data/ocaml.xml line 12
-#: rc.cpp:610
+#: data/ocaml.xml:16
msgid ""
"_: Language\n"
"Objective Caml"
msgstr "Objective Caml"
-#. i18n: file data/octave.xml line 18
-#: rc.cpp:614
+#: data/ocamllex.xml:10
+#, fuzzy
+msgid ""
+"_: Language\n"
+"Objective Caml Ocamllex"
+msgstr "Objective Caml"
+
+#: data/ocamlyacc.xml:13
+#, fuzzy
+msgid ""
+"_: Language\n"
+"Objective Caml Ocamlyacc"
+msgstr "Objective Caml"
+
+#: data/octave.xml:18
msgid ""
"_: Language\n"
"Octave"
msgstr "Octave"
-#. i18n: file data/oors.xml line 3
-#: rc.cpp:618
+#: data/oors.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"OORS"
msgstr "ASP"
-#. i18n: file data/opal.xml line 3
-#: rc.cpp:622
+#: data/opal.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"OPAL"
msgstr "AHDL"
-#. i18n: file data/opencl.xml line 3
-#: rc.cpp:626
+#: data/opencl.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"OpenCL"
msgstr "C"
-#. i18n: file data/pango.xml line 3
-#: rc.cpp:630
+#: data/pango.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Pango"
msgstr "Registre de canvis"
-#. i18n: file data/pascal.xml line 3
-#: rc.cpp:634
+#: data/pascal.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"Pascal"
msgstr "Pascal"
-#. i18n: file data/perl.xml line 42
-#: rc.cpp:636
+#: data/perl.xml:42
msgid ""
"_: Language\n"
"Perl"
msgstr "Perl"
-#. i18n: file data/php.xml line 67
-#: rc.cpp:640
+#: data/php.xml:67
msgid ""
"_: Language\n"
"PHP/PHP"
msgstr "PHP/PHP"
-#. i18n: file data/picsrc.xml line 11
-#: rc.cpp:644
+#: data/picsrc.xml:11
msgid ""
"_: Language\n"
"PicAsm"
msgstr "PicAsm"
-#. i18n: file data/pig.xml line 4
-#: rc.cpp:648
+#: data/pig.xml:4
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Pig"
msgstr "Pike"
-#. i18n: file data/pike.xml line 4
-#: rc.cpp:652
+#: data/pike.xml:4
msgid ""
"_: Language\n"
"Pike"
msgstr "Pike"
-#. i18n: file data/postscript.xml line 3
-#: rc.cpp:656
+#: data/postscript.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"PostScript"
msgstr "PostScript"
-#. i18n: file data/povray.xml line 9
-#: rc.cpp:660
+#: data/povray.xml:9
msgid ""
"_: Language\n"
"POV-Ray"
msgstr "POV-Ray"
-#. i18n: file data/ppd.xml line 12
-#: rc.cpp:664
+#: data/ppd.xml:12
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"PostScript Printer Description"
msgstr "PostScript"
-#. i18n: file data/progress.xml line 3
-#: rc.cpp:668
+#: data/praat.xml:24
+#, fuzzy
+msgid ""
+"_: Language\n"
+"Praat"
+msgstr "Pascal"
+
+#: data/progress.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"progress"
msgstr "progress"
-#. i18n: file data/prolog.xml line 107
-#: rc.cpp:672
+#: data/prolog.xml:107
msgid ""
"_: Language\n"
"Prolog"
msgstr "Prolog"
-#. i18n: file data/protobuf.xml line 3
-#: rc.cpp:676
+#: data/protobuf.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Protobuf"
msgstr "Prolog"
-#. i18n: file data/purebasic.xml line 3
-#: rc.cpp:680
+#: data/purebasic.xml:2
msgid ""
"_: Language\n"
"PureBasic"
msgstr "PureBasic"
-#. i18n: file data/python.xml line 16
-#: rc.cpp:684
+#: data/python.xml:16
msgid ""
"_: Language\n"
"Python"
msgstr "Python"
-#. i18n: file data/q.xml line 3
-#: rc.cpp:688
+#: data/q.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"q"
msgstr "C"
-#. i18n: file data/qmake.xml line 3
-#: rc.cpp:692
+#: data/qmake.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"QMake"
msgstr "CMake"
-#. i18n: file data/qml.xml line 4
-#: rc.cpp:696
+#: data/qml.xml:4
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"QML"
msgstr "SML"
-#. i18n: file data/r.xml line 10
-#: rc.cpp:700
+#: data/r.xml:10
msgid ""
"_: Language\n"
"R Script"
msgstr "R Script"
-#. i18n: file data/rapidq.xml line 3
-#: rc.cpp:704
+#: data/rapidq.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"RapidQ"
msgstr "Email"
-#. i18n: file data/relaxngcompact.xml line 3
-#: rc.cpp:708
+#: data/relaxngcompact.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"RelaxNG-Compact"
msgstr "Velocity"
-#. i18n: file data/replicode.xml line 14
-#: rc.cpp:712
+#: data/replicode.xml:14
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Replicode"
msgstr "Spice"
-#. i18n: file data/rest.xml line 14
-#: rc.cpp:716
+#: data/rest.xml:14
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"reStructuredText"
msgstr "Gettext GNU"
-#. i18n: file data/restructuredtext.xml line 3
-#: rc.cpp:720
+#: data/restructuredtext.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Restructured Text"
msgstr "Gettext GNU"
-#. i18n: file data/rexx.xml line 3
-#: rc.cpp:724
+#: data/rexx.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"REXX"
msgstr "REXX"
-#. i18n: file data/rhtml.xml line 47
-#: rc.cpp:728
+#: data/rhtml.xml:47
msgid ""
"_: Language\n"
"Ruby/Rails/RHTML"
msgstr "Ruby/Rails/RHTML"
-#. i18n: file data/rib.xml line 8
-#: rc.cpp:732
+#: data/rib.xml:8
msgid ""
"_: Language\n"
"RenderMan RIB"
msgstr "RenderMan RIB"
-#. i18n: file data/roff.xml line 10
-#: rc.cpp:736
+#: data/roff.xml:10
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Roff"
msgstr "Diff"
-#. i18n: file data/rpmspec.xml line 11
-#: rc.cpp:740
+#: data/rpmspec.xml:11
msgid ""
"_: Language\n"
"RPM Spec"
msgstr "RPM Spec"
-#. i18n: file data/rsiidl.xml line 3
-#: rc.cpp:744
+#: data/rsiidl.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"RSI IDL"
msgstr "RSI IDL"
-#. i18n: file data/rtf.xml line 3
-#: rc.cpp:748
+#: data/rtf.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Rich Text Format"
msgstr "Scheme"
-#. i18n: file data/ruby.xml line 33
-#: rc.cpp:752
+#: data/ruby.xml:33
msgid ""
"_: Language\n"
"Ruby"
msgstr "Ruby"
-#. i18n: file data/sather.xml line 3
-#: rc.cpp:756
+#: data/rust.xml:37
+#, fuzzy
+msgid ""
+"_: Language\n"
+"Rust"
+msgstr "Ruby"
+
+#: data/sather.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"Sather"
msgstr "Sather"
-#. i18n: file data/scala.xml line 3
-#: rc.cpp:760
+#: data/scala.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Scala"
msgstr "Stata"
-#. i18n: file data/scheme.xml line 43
-#: rc.cpp:764
+#: data/scheme.xml:43
msgid ""
"_: Language\n"
"Scheme"
msgstr "Scheme"
-#. i18n: file data/sci.xml line 3
-#: rc.cpp:768
+#: data/sci.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"scilab"
msgstr "scilab"
-#. i18n: file data/scss.xml line 28
-#: rc.cpp:772
+#: data/scss.xml:28
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"SCSS"
msgstr "CSS"
-#. i18n: file data/sed.xml line 3
-#: rc.cpp:776
+#: data/sed.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"sed"
msgstr "Ada"
-#. i18n: file data/sgml.xml line 3
-#: rc.cpp:780
+#: data/sgml.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"SGML"
msgstr "SGML"
-#. i18n: file data/sieve.xml line 4
-#: rc.cpp:784
+#: data/sieve.xml:4
msgid ""
"_: Language\n"
"Sieve"
msgstr "Sieve"
-#. i18n: file data/sisu.xml line 3
-#: rc.cpp:788
+#: data/sisu.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"SiSU"
msgstr "CSS"
-#. i18n: file data/sml.xml line 3
-#: rc.cpp:792
+#: data/sml.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"SML"
msgstr "SML"
-#. i18n: file data/spice.xml line 4
-#: rc.cpp:796
+#: data/spice.xml:4
msgid ""
"_: Language\n"
"Spice"
msgstr "Spice"
-#. i18n: file data/sql-mysql.xml line 8
-#: rc.cpp:800
+#: data/sql-mysql.xml:8
msgid ""
"_: Language\n"
"SQL (MySQL)"
msgstr "SQL (MySQL)"
-#. i18n: file data/sql-postgresql.xml line 4
-#: rc.cpp:804
+#: data/sql-oracle.xml:4
+#, fuzzy
+msgid ""
+"_: Language\n"
+"SQL (Oracle)"
+msgstr "SQL (PostgreSQL)"
+
+#: data/sql-postgresql.xml:4
msgid ""
"_: Language\n"
"SQL (PostgreSQL)"
msgstr "SQL (PostgreSQL)"
-#. i18n: file data/sql.xml line 6
-#: rc.cpp:808
+#: data/sql.xml:6
msgid ""
"_: Language\n"
"SQL"
msgstr "SQL"
-#. i18n: file data/stata.xml line 3
-#: rc.cpp:812
+#: data/stata.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"Stata"
msgstr "Stata"
-#. i18n: file data/systemc.xml line 10
-#: rc.cpp:816
+#: data/systemc.xml:10
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"SystemC"
msgstr "C"
-#. i18n: file data/systemverilog.xml line 42
-#: rc.cpp:820
+#: data/systemverilog.xml:42
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"SystemVerilog"
msgstr "Verilog"
-#. i18n: file data/tads3.xml line 5
-#: rc.cpp:824
+#: data/tads3.xml:5
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"TADS 3"
msgstr "ASP"
-#. i18n: file data/tcl.xml line 31
-#: rc.cpp:828
+#: data/taskjuggler.xml:14
+#, fuzzy
+msgid ""
+"_: Language\n"
+"TaskJuggler"
+msgstr "Haskell"
+
+#: data/tcl.xml:31
msgid ""
"_: Language\n"
"Tcl/Tk"
msgstr "Tcl/Tk"
-#. i18n: file data/tcsh.xml line 11
-#: rc.cpp:832
+#: data/tcsh.xml:11
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Tcsh"
msgstr "Bash"
-#. i18n: file data/texinfo.xml line 3
-#: rc.cpp:836
+#: data/texinfo.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Texinfo"
msgstr "Inform"
-#. i18n: file data/textile.xml line 18
-#: rc.cpp:840
+#: data/textile.xml:18
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Textile"
msgstr "Lex/Flex"
-#. i18n: file data/tibasic.xml line 3
-#: rc.cpp:844
+#: data/tibasic.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"TI Basic"
msgstr "TI Basic"
-#. i18n: file data/txt2tags.xml line 6
-#: rc.cpp:848
+#: data/txt2tags.xml:6
msgid ""
"_: Language\n"
"txt2tags"
msgstr "txt2tags"
-#. i18n: file data/uscript.xml line 3
-#: rc.cpp:852
+#: data/uscript.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"UnrealScript"
msgstr "UnrealScript"
-#. i18n: file data/valgrind-suppression.xml line 3
-#: rc.cpp:856
+#: data/valgrind-suppression.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Valgrind Suppression"
msgstr "ColdFusion"
-#. i18n: file data/varnish.xml line 3
-#: rc.cpp:860
+#: data/varnish.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Varnish Configuration Language"
msgstr "Configuració Apache"
-#. i18n: file data/varnishtest.xml line 3
-#: rc.cpp:864
+#: data/varnishtest.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Varnish Test Case language"
msgstr "Llenguatge E"
-#. i18n: file data/vcard.xml line 5
-#: rc.cpp:868
+#: data/vcard.xml:5
msgid ""
"_: Language\n"
"vCard, vCalendar, iCalendar"
msgstr ""
-#. i18n: file data/velocity.xml line 3
-#: rc.cpp:872
+#: data/velocity.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"Velocity"
msgstr "Velocity"
-#. i18n: file data/vera.xml line 42
-#: rc.cpp:876
+#: data/vera.xml:42
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Vera"
msgstr "Perl"
-#. i18n: file data/verilog.xml line 3
-#: rc.cpp:880
+#: data/verilog.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"Verilog"
msgstr "Verilog"
-#. i18n: file data/vhdl.xml line 14
-#: rc.cpp:884
+#: data/vhdl.xml:14
msgid ""
"_: Language\n"
"VHDL"
msgstr "VHDL"
-#. i18n: file data/vrml.xml line 3
-#: rc.cpp:888
+#: data/vrml.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"VRML"
msgstr "VRML"
-#. i18n: file data/winehq.xml line 3
-#: rc.cpp:892
+#: data/winehq.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"WINE Config"
msgstr "WINE Config"
-#. i18n: file data/wml.xml line 57
-#: rc.cpp:896
+#: data/wml.xml:57
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Wesnoth Markup Language"
msgstr "Llenguatge E"
-#. i18n: file data/xharbour.xml line 3
-#: rc.cpp:900
+#: data/xharbour.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"xHarbour"
msgstr "xHarbour"
-#. i18n: file data/xml.xml line 9
-#: rc.cpp:904
+#: data/xml.xml:9
msgid ""
"_: Language\n"
"XML"
msgstr "XML"
-#. i18n: file data/xmldebug.xml line 3
-#: rc.cpp:908
+#: data/xmldebug.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"XML (Debug)"
msgstr "XML (Depuració)"
-#. i18n: file data/xorg.xml line 3
-#: rc.cpp:912
+#: data/xonotic-console.xml:3
+#, fuzzy
+msgid ""
+"_: Language\n"
+"Xonotic Script"
+msgstr "PostScript"
+
+#: data/xorg.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"x.org Configuration"
msgstr "Configuració Apache"
-#. i18n: file data/xslt.xml line 55
-#: rc.cpp:916
+#: data/xslt.xml:55
msgid ""
"_: Language\n"
"xslt"
msgstr "xslt"
-#. i18n: file data/xul.xml line 7
-#: rc.cpp:920
+#: data/xul.xml:7
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"XUL"
msgstr "XML"
-#. i18n: file data/yacas.xml line 3
-#: rc.cpp:924
+#: data/yacas.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
"yacas"
msgstr "yacas"
-#. i18n: file data/yacc.xml line 28
-#: rc.cpp:928
+#: data/yacc.xml:28
msgid ""
"_: Language\n"
"Yacc/Bison"
msgstr "Yacc/Bison"
-#. i18n: file data/yaml.xml line 4
-#: rc.cpp:932
+#: data/yaml.xml:4
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"YAML"
msgstr "SML"
-#. i18n: file data/zonnon.xml line 3
-#: rc.cpp:936
+#: data/zonnon.xml:3
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Zonnon"
msgstr "Mason"
-#. i18n: file data/zsh.xml line 11
-#: rc.cpp:940
+#: data/zsh.xml:11
#, fuzzy
msgid ""
"_: Language\n"
"Zsh"
msgstr "Bash"
-
-#: plugins/insertfile/insertfileplugin.cpp:79
-msgid "Insert File..."
-msgstr "Insereix el fitxer..."
-
-#: plugins/insertfile/insertfileplugin.cpp:88
-msgid "Choose File to Insert"
-msgstr "Escolleix un fitxer a inserir"
-
-#: plugins/insertfile/insertfileplugin.cpp:116
-msgid ""
-"Failed to load file:\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Falla en carregar el fitxer:\n"
-"\n"
-
-#: plugins/insertfile/insertfileplugin.cpp:116
-#: plugins/insertfile/insertfileplugin.cpp:137
-#: plugins/insertfile/insertfileplugin.cpp:159
-msgid "Insert File Error"
-msgstr "Error a en inserir el fitxer"
-
-#: plugins/insertfile/insertfileplugin.cpp:130
-msgid ""
-"<p>The file <strong>%1</strong> does not exist or is not readable, aborting."
-msgstr ""
-"<p>El fitxer <strong>%1</strong> no existeix o no és llegible, avortant."
-
-#: plugins/insertfile/insertfileplugin.cpp:134
-msgid "<p>Unable to open file <strong>%1</strong>, aborting."
-msgstr "<p>No es pot obrir el fitxer <strong>%1</strong>, avortant."
-
-#: plugins/insertfile/insertfileplugin.cpp:157
-msgid "<p>File <strong>%1</strong> had no contents."
-msgstr "<p>El fitxer <strong>%1</strong> no té continguts."
-
-#: plugins/kdatatool/kate_kdatatool.cpp:78
-msgid "Data Tools"
-msgstr "Eines per a la gestió de dades"
-
-#: plugins/kdatatool/kate_kdatatool.cpp:153
-#: plugins/kdatatool/kate_kdatatool.cpp:175
-msgid "(not available)"
-msgstr "(no disponible)"
-
-#: plugins/kdatatool/kate_kdatatool.cpp:183
-msgid ""
-"Data tools are only available when text is selected, or when the right mouse "
-"button is clicked over a word. If no data tools are offered even when text is "
-"selected, you need to install them. Some data tools are part of the KOffice "
-"package."
-msgstr ""
-"Les eines per a la gestió de dades tan sols estaran disponibles quan el text "
-"estiga seleccionat, o quan es cliqui el botó dret del ratolí sobre una paraula. "
-"Si no s'ofereixen eines per a la gestió de dades fins i tot quan el text està "
-"seleccionat, llavors es que necessiteu instal·lar-les. Algunes d'aquetes eines "
-"formen part del paquet KOffice."
-
-#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:109
-msgid "Word Completion Plugin"
-msgstr "Endollat de compleció de paraules"
-
-#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:114
-msgid "Configure the Word Completion Plugin"
-msgstr "Configura l'endollat de compleció de paraules"
-
-#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:148
-msgid "Reuse Word Above"
-msgstr "Reusa la paraula anterior"
-
-#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:150
-msgid "Reuse Word Below"
-msgstr "Reusa la paraula posterior"
-
-#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:152
-msgid "Pop Up Completion List"
-msgstr "Mostra la llista de complecions"
-
-#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:154
-msgid "Shell Completion"
-msgstr "Compleció d'ordres"
-
-#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:156
-msgid "Automatic Completion Popup"
-msgstr "Emergent de compleció automàtica"
-
-#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:498
-msgid "Automatically &show completion list"
-msgstr "Mo&stra automàticament la llista de complecions"
-
-#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:511
-msgid ""
-"_: Translators: This is the first part of two strings wich will comprise the "
-"sentence 'Show completions when a word is at least N characters'. The first "
-"part is on the right side of the N, which is represented by a spinbox widget, "
-"followed by the second part: 'characters long'. Characters is a ingeger number "
-"between and including 1 and 30. Feel free to leave the second part of the "
-"sentence blank if it suits your language better. \n"
-"Show completions &when a word is at least"
-msgstr "Mostra les complecions &quan la paraula té"
-
-#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:517
-msgid ""
-"_: This is the second part of two strings that will comprise teh sentence 'Show "
-"completions when a word is at least N characters'\n"
-"characters long."
-msgstr "caràcters de llarg com a mínim."
-
-#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:520
-msgid ""
-"Enable the automatic completion list popup as default. The popup can be "
-"disabled on a view basis from the 'Tools' menu."
-msgstr ""
-"Habilita l'emergent de compleció automàtica per omissió. L'emergent es pot "
-"deshabilitar en cada vista des del menú 'Eines'."
-
-#: plugins/wordcompletion/docwordcompletion.cpp:523
-msgid ""
-"Define the length a word should have before the completion list is displayed."
-msgstr ""
-"Defineix la longitud que hauria de tenir una paraula abans que es mostri la "
-"llista de complecions."
-
-#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:90
-msgid "AutoBookmarks"
-msgstr "AutoPunts"
-
-#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:101
-msgid "Configure AutoBookmarks"
-msgstr "Configura els autopunts"
-
-#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:279
-msgid "Edit Entry"
-msgstr "Edita l'entrada"
-
-#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:287
-msgid "&Pattern:"
-msgstr "&Patró:"
-
-#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:293
-msgid "<p>A regular expression. Matching lines will be bookmarked.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Una expressió regular. Es posarà un punt a les línies coincidents.</p>"
-
-#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:297
-msgid "Case &sensitive"
-msgstr "&Sensible a caixa"
-
-#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:301
-msgid ""
-"<p>If enabled, the pattern matching will be case sensitive, otherwise not.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Si s'habilita, la coincidència de patrons serà sensible a caixa, altrament "
-"no.</p>"
-
-#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:304
-msgid "&Minimal matching"
-msgstr "Coincidència &mínima"
-
-#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:308
-msgid ""
-"<p>If enabled, the pattern matching will use minimal matching; if you do not "
-"know what that is, please read the appendix on regular expressions in the kate "
-"manual.</p>"
-msgstr ""
-"<p> Si s'habilita, la coincidència de patrons usarà coincidència mínima; si no "
-"sabeu què és això, llegiu l'apèndix d'expressions regulars al manual de "
-"kate.</p>"
-
-#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:312
-msgid "&File mask:"
-msgstr "Màscara de &fitxer:"
-
-#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:318
-msgid ""
-"<p>A list of filename masks, separated by semicolons. This can be used to limit "
-"the usage of this entity to files with matching names.</p>"
-"<p>Use the wizard button to the right of the mimetype entry below to easily "
-"fill out both lists.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Una llista de màscares de nom de fitxer, separades per punt i coma. Això es "
-"pot usar per a limitar l'ús d'aquesta entitat als fitxers amb noms "
-"coincidents.</p> "
-"<p>Useu el botó d'assistent a la dreta de l'entrada del tipus mime de sota per "
-"a omplir fàcilment ambdues llistes.</p>"
-
-#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:329
-msgid ""
-"<p>A list of mime types, separated by semicolon. This can be used to limit the "
-"usage of this entity to files with matching mime types.</p>"
-"<p>Use the wizard button on the right to get a list of existing file types to "
-"choose from, using it will fill in the file masks as well.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Una llista de tipus mime, separats per punt i coma. Això es pot usar per a "
-"limitar l'ús d'aquesta entitat als fitxer amb tipus mime coincident.</p> "
-"<p>Useu el botó d'assistent a la dreta per a obtenir una llista de tipus de "
-"fitxer existents d'on triar, en usar-lo s'emplenaran també les màscares de "
-"fitxer.</p>"
-
-#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:339
-msgid ""
-"<p>Click this button to display a checkable list of mimetypes available on your "
-"system. When used, the file masks entry above will be filled in with the "
-"corresponding masks.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Cliqueu aquest botó per a mostrar una llista per a marcar dels tipus mime "
-"disponibles al sistema. En usar-la, l'entrada de màscares de fitxer anterior "
-"s'emplenarà amb les màscares corresponents.</p>"
-
-#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:364
-msgid ""
-"Select the MimeTypes for this pattern.\n"
-"Please note that this will automatically edit the associated file extensions as "
-"well."
-msgstr ""
-"Seleccioneu els tipus MIME per a aquest patró.\n"
-"Si us plau, tingueu en compte que amb això també s'editaran automàticament les "
-"extensions dels fitxers associats."
-
-#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:384
-msgid "&Patterns"
-msgstr "&Patrons"
-
-#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:387
-msgid "Pattern"
-msgstr "Patró"
-
-#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:388
-msgid "Mime Types"
-msgstr "Tipus Mime"
-
-#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:389
-msgid "File Masks"
-msgstr "Màscares de fitxer"
-
-#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:393
-msgid ""
-"<p>This list shows your configured autobookmark entities. When a document is "
-"opened, each entity is used in the following way: "
-"<ol>"
-"<li>The entity is dismissed, if a mime and/or filename mask is defined, and "
-"neither matches the document.</li>"
-"<li>Otherwise each line of the document is tried against the pattern, and a "
-"bookmark is set on matching lines.</li></ul>"
-"<p>Use the buttons below to manage your collection of entities.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Aquesta llista mostra les entitats d'autopunts configurades. Quan s'obre un "
-"document, cada entitat s'usa de la manera següent: "
-"<ol>"
-"<li>L'entitat es rebutja, si s'ha definit un tipus mime o una màscara de nom de "
-"fitxer, i cap de les dues coincideix amb el document.</li>"
-"<li>Altrament es compara cada línia del document amb el patró, i s'estableix un "
-"punt a les línies coincidents.</li></ul>"
-"<p>Useu els botons de sota per a gestionar la vostra col·lecció d'entitats.</p>"
-
-#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:408
-msgid "Press this button to create a new autobookmark entity."
-msgstr "Premeu aquest botó per a crear una nova entitat d'autopunt."
-
-#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:413
-msgid "Press this button to delete the currently selected entity."
-msgstr "Premeu aquest botó per a esborrar l'entitat actualment seleccionada."
-
-#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:415
-msgid "&Edit..."
-msgstr "&Edita..."
-
-#: plugins/autobookmarker/autobookmarker.cpp:418
-msgid "Press this button to edit the currently selected entity."
-msgstr "Premeu aquest botó per a editar l'entitat actualment seleccionada."
-
-#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:68 plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:371
-msgid "Search Incrementally"
-msgstr "Cerca incrementalment"
-
-#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:72 plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:372
-msgid "Search Incrementally Backwards"
-msgstr "Recerca incrementalment cap enrere"
-
-#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:76 plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:79
-msgid "I-Search:"
-msgstr "Recerca-I:"
-
-#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:95
-msgid "Search"
-msgstr "Cerca"
-
-#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:101
-msgid "Search Options"
-msgstr "Opcions de recerca"
-
-#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:106 plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:412
-msgid "Case Sensitive"
-msgstr "Distingeix majúscules/minúscules"
-
-#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:115 plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:414
-msgid "From Beginning"
-msgstr "Des del principi"
-
-#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:124 plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:416
-msgid "Regular Expression"
-msgstr "Expressió regular"
-
-#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:244
-msgid ""
-"_: Incremental Search\n"
-"I-Search:"
-msgstr "Recerca-I:"
-
-#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:247
-msgid ""
-"_: Incremental Search found no match\n"
-"Failing I-Search:"
-msgstr "Falla en la recerca-I:"
-
-#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:250
-msgid ""
-"_: Incremental Search in the reverse direction\n"
-"I-Search Backward:"
-msgstr "Recerca-I cap enrere:"
-
-#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:253
-msgid "Failing I-Search Backward:"
-msgstr "Error en la recerca-I cap enrere:"
-
-#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:256
-msgid ""
-"_: Incremental Search has passed the end of the document\n"
-"Wrapped I-Search:"
-msgstr "La recerca-I ha arribat al final:"
-
-#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:259
-msgid "Failing Wrapped I-Search:"
-msgstr "Error en la recerca-I amb reinici:"
-
-#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:262
-msgid "Wrapped I-Search Backward:"
-msgstr "Recerca-I amb reinici cap enrere:"
-
-#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:265
-msgid "Failing Wrapped I-Search Backward:"
-msgstr "Error en la recerca-I amb reinici cap enrere:"
-
-#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:269
-msgid ""
-"_: Incremental Search has passed both the end of the document and the original "
-"starting position\n"
-"Overwrapped I-Search:"
-msgstr "Recerca-I fins al final i reinici:"
-
-#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:272
-msgid "Failing Overwrapped I-Search:"
-msgstr "Error en la recerca-I fins al final i reinici:"
-
-#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:275
-msgid "Overwrapped I-Search Backwards:"
-msgstr "Recerca-I fins al final i reinici cap enrere:"
-
-#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:278
-msgid "Failing Overwrapped I-Search Backward:"
-msgstr "Error en la recerca-I fins al final i reinici cap enrere:"
-
-#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:280
-msgid "Error: unknown i-search state!"
-msgstr "Error: estat desconegut de la recerca-I!"
-
-#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:341
-msgid "Next Incremental Search Match"
-msgstr "Següent coincidència de la recerca incremental"
-
-#: plugins/isearch/ISearchPlugin.cpp:342
-msgid "Previous Incremental Search Match"
-msgstr "Coincidència prèvia de la recerca incremental"
-
-#~ msgid ""
-#~ "_: Language\n"
-#~ "C++"
-#~ msgstr "C++"