summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-ca/messages/tdelibs
diff options
context:
space:
mode:
authorTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-09 19:06:45 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-09 19:06:45 +0000
commita4ff3076467db469ecffaab4de675c799187e5ea (patch)
treeb72ca9ff879ae0c781f56a0e0d830afa2b9d7f78 /tde-i18n-ca/messages/tdelibs
parent9da78e043398ce210a60acaeb82cf194d70235ba (diff)
downloadtde-i18n-a4ff3076467db469ecffaab4de675c799187e5ea.tar.gz
tde-i18n-a4ff3076467db469ecffaab4de675c799187e5ea.zip
Update translation files
Updated by Update PO files to match POT (msgmerge) hook in Weblate.
Diffstat (limited to 'tde-i18n-ca/messages/tdelibs')
-rw-r--r--tde-i18n-ca/messages/tdelibs/tdeprint.po11170
1 files changed, 5341 insertions, 5829 deletions
diff --git a/tde-i18n-ca/messages/tdelibs/tdeprint.po b/tde-i18n-ca/messages/tdelibs/tdeprint.po
index 5b009c1b87..5b68721ac6 100644
--- a/tde-i18n-ca/messages/tdelibs/tdeprint.po
+++ b/tde-i18n-ca/messages/tdelibs/tdeprint.po
@@ -8,7 +8,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tdeprint\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-11-05 10:15-0600\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-07 05:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-12-08 20:54+0100\n"
"Last-Translator: Albert Astals Cid <aacid@kde.org>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
@@ -18,2601 +18,3138 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-#: kpgeneralpage.cpp:86
-msgid "ISO A4"
-msgstr "ISO A4"
-
-#: kpgeneralpage.cpp:87 lpd/lpdtools.cpp:30
-msgid "US Letter"
-msgstr "Carta US"
-
-#: kpgeneralpage.cpp:88 lpd/lpdtools.cpp:29
-msgid "US Legal"
-msgstr "Legal US"
-
-#: kpgeneralpage.cpp:89 lpd/lpdtools.cpp:28
-msgid "Ledger"
-msgstr "Factura"
-
-#: kpgeneralpage.cpp:90
-msgid "Folio"
-msgstr "Foli"
-
-#: kpgeneralpage.cpp:91
-msgid "US #10 Envelope"
-msgstr "Sobre #10 US"
-
-#: kpgeneralpage.cpp:92
-msgid "ISO DL Envelope"
-msgstr "Sobre DL ISO"
-
-#: kpgeneralpage.cpp:93
-msgid "Tabloid"
-msgstr "Tabloide"
-
-#: kpgeneralpage.cpp:94
-msgid "ISO A3"
-msgstr "ISO A3"
-
-#: kpgeneralpage.cpp:95
-msgid "ISO A2"
-msgstr "ISO A2"
-
-#: kpgeneralpage.cpp:96
-msgid "ISO A1"
-msgstr "ISO A1"
-
-#: kpgeneralpage.cpp:97
-msgid "ISO A0"
-msgstr "ISO A0"
-
-#: kpgeneralpage.cpp:107
-msgid "Upper Tray"
-msgstr "Safata superior"
+#: _translatorinfo:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr ""
-#: kpgeneralpage.cpp:108
-msgid "Lower Tray"
-msgstr "Safata inferior"
+#: _translatorinfo:2
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr ""
-#: kpgeneralpage.cpp:109
-msgid "Multi-Purpose Tray"
-msgstr "Safata multi-propòsit"
+#: cups/cupsaddsmb2.cpp:56 cups/cupsaddsmb2.cpp:364
+msgid "&Export"
+msgstr "E&xporta"
-#: kpgeneralpage.cpp:110
-msgid "Large Capacity Tray"
-msgstr "Safata de gran capacitat"
+#: cups/cupsaddsmb2.cpp:62
+msgid "Export Printer Driver to Windows Clients"
+msgstr "Exporta el controlador d'impressió als clients Windows"
-#: kpgeneralpage.cpp:114
-msgid "Normal"
-msgstr "Normal"
+#: cups/cupsaddsmb2.cpp:73
+msgid "&Username:"
+msgstr "Nom d'&usuari:"
-#: kpgeneralpage.cpp:115
-msgid "Transparency"
-msgstr "Transparència"
+#: cups/cupsaddsmb2.cpp:74
+msgid "&Samba server:"
+msgstr "Servidor &Samba:"
-#: kpgeneralpage.cpp:124
-msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>\"General\"</b> </p> "
-"<p>This dialog page contains <em>general</em> print job settings. General "
-"settings are applicable to most printers, most jobs and most job file types. "
-"<p>To get more specific help, enable the \"WhatsThis\" cursor and click on any "
-"of the text labels or GUI elements of this dialog. </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>\"General\"</b></p> "
-"<p>Aquesta pàgina de diàleg conté valors <em>generals</em> "
-"del treball d'impressió. Els valors generals s'apliquen a la majoria "
-"d'impressores, de treballs i de tipus de fitxer. "
-"<p>Per a obtenir ajuda més específica, habiliteu el cursor \"Què és això\" i "
-"cliqueu a qualsevol de les etiquetes de text o elements IGU d'aquest diàleg. "
-"</qt>"
+#: cups/cupsaddsmb2.cpp:75 management/kmwpassword.cpp:50
+msgid "&Password:"
+msgstr "&Contrasenya:"
-#: kpgeneralpage.cpp:132
+#: cups/cupsaddsmb2.cpp:80
msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Page size:</b> Select paper size to be printed on from the drop-down "
-"menu. </p> "
-"<p>The exact list of choices depends on the printer driver (\"PPD\") you have "
-"installed.</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o PageSize=... # examples: \"A4\" or \"Letter\" </pre> </p> "
-"</qt>"
+"<p><b>Samba server</b></p>Adobe Windows PostScript driver files plus the "
+"CUPS printer PPD will be exported to the <tt>[print$]</tt> special share of "
+"the Samba server (to change the source CUPS server, use the "
+"<nobr><i>Configure Manager -> CUPS server</i></nobr> first). The <tt>[print"
+"$]</tt> share must exist on the Samba side prior to clicking the <b>Export</"
+"b> button below."
msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Mida de pàgina:</b> Seleccioneu al menú desplegable la mida de pàgina on "
-"s'imprimirà.</p> "
-"<p>La llista exacta d'opcions depèn del controlador d'impressió (\"PPD\") que "
-"heu instal·lat.</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Informació addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o PageSize=... # exemples: \"A4\" o \"Letter\" </pre> </p> "
-"</qt>"
-
-#: kpgeneralpage.cpp:145
-msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Paper type:</b> Select paper type to be printed on from the drop-down "
-"menu. </p> "
-"<p>The exact list of choices depends on the printer driver (\"PPD\") you have "
-"installed. </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o MediaType=... # example: \"Transparency\" </pre> </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Tipus de paper:</b> Seleccioneu al menú desplegable el tipus de paper on "
-"s'imprimirà.</p> "
-"<p>La llista exacta d'opcions depèn del controlador d'impressió (\"PPD\") que "
-"heu instal·lat.</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Informació addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o MediaType=... # exemple: \"Transparency\" </pre> </p> </qt>"
+"<p><b>Servidor Samba</b></p>Els fitxers del controlador PostScript Adobe per "
+"Windows més l'impressor PPD CUPS s'exportaran al compartit especial del "
+"servidor Samba <tt>[print$]</tt> (per a canviar el servidor font CUPS, useu "
+"el <nobr><i>Gestor de configuració -> Servidor CUPS</i></nobr> abans). El "
+"compartit <tt>[print$]</tt> ha d'existir a la banda Samba abans de clicar el "
+"botó <b>Exporta</b> de sota."
-#: kpgeneralpage.cpp:158
+#: cups/cupsaddsmb2.cpp:89
msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Paper source:</b> Select paper source tray for the paper to be printed on "
-"from the drop-down menu. "
-"<p>The exact list of choices depends on the printer driver (\"PPD\") you have "
-"installed. </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o InputSlot=... # examples: \"Lower\" or \"LargeCapacity\" "
-"</pre> </p> </qt>"
+"<p><b>Samba username</b></p>User needs to have write access to the <tt>[print"
+"$]</tt> share on the Samba server. <tt>[print$]</tt> holds printer drivers "
+"prepared for download to Windows clients. This dialog does not work for "
+"Samba servers configured with <tt>security = share</tt> (but works fine with "
+"<tt>security = user</tt>)."
msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Origen del paper:</b> Seleccioneu la safata origen del paper on "
-"s'imprimirà des del menú desplegable. "
-"<p>La llista exacta d'opcions depèn del controlador d'impressora (\"PPD\") que "
-"heu instal·lat. </p>"
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o InputSlot=... # exemple: \"SafataInferior\" o "
-"\"GranCapacitat\" </pre> </p> </qt>"
-
-#: kpgeneralpage.cpp:171
-msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Image Orientation:</b> Orientation of the printed page image on your "
-"paper is controlled by the radio buttons. By default, the orientation is <em>"
-"Portrait</em> "
-"<p>You can select 4 alternatives: "
-"<ul> "
-"<li> <b>Portrait.</b>.Portrait is the default setting. </li> "
-"<li> <b>Landscape.</b> </li> "
-"<li> <b>Reverse Landscape.</b> Reverse Landscape prints the images upside down. "
-"</li> "
-"<li> <b>Reverse Portrait.</b> Reverse Portrait prints the image upside "
-"down.</li> </ul> The icon changes according to your selection.</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o orientation-requested=... # examples: \"landscape\" or "
-"\"reverse-portrait\" </pre> </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Orientació de la imatge:</b> L'orientació de la imatge a la pàgina "
-"impresa al paper es controla amb els botons d'opció. Per omissió l'orientació "
-"és <em>Vertical</em> "
-"<p>Podeu triar entre 4 alternatives: "
-"<ul> "
-"<li> <b>Vertical.</b> Vertical és el valor per omissió. </li> "
-"<li> <b>Apaïsat.</b> </li> "
-"<li> <b>Apaïsat invers.</b> Apaïsat invers imprimeix les imatges cap per avall. "
-"</li> "
-"<li> <b>Vertical invers.</b> Vertical invers imprimeix les imatges cap per "
-"avall.</li> </ul> La icona canvia d'acord amb la selecció. </p>"
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em> "
-"<pre> -o orientation-requested=... # exemple: \"landscape\" o "
-"\"reverse-portrait\" </pre> </p> </qt>"
-
-#: kpgeneralpage.cpp:192
-msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Duplex Printing:</b> These controls may be grayed out if your printer "
-"does not support <em>duplex printing</em> (i.e. printing on both sides of the "
-"sheet). These controls are active if your printer supports duplex printing. "
-"<p> You can choose from 3 alternatives: </p> "
-"<ul> "
-"<li> <b>None.</b> This prints each page of the job on one side of the sheets "
-"only. </li> "
-"<li> <b>Long Side.</b> This prints the job on both sides of the paper sheets. "
-"It prints the job in a way so that the backside has the same orientation as the "
-"front side if you turn the paper over the long edge. (Some printer drivers "
-"name this mode <em>duplex-non-tumbled</em>). </li> "
-"<li> <b>Short Side.</b> This prints the job on both sides of the paper sheets. "
-"It prints the job so that the backside has the reverse orientation from the "
-"front side if you turn the paper over the long edge, but the same orientation, "
-"if you turn it over the short edge. (Some printer drivers name this mode <em>"
-"duplex-tumbled</em>). </li> </ul> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o duplex=... # examples: \"tumble\" or \"two-sided-short-edge\" "
-" </pre> </p> </qt>"
-msgstr ""
-" <qt> "
-"<p><b>Impressió duplex:</b> Aquests controls poden estar enfosquits si la "
-"impressora no accepta <em>impressió duplex</em> (impressió a doble cara). Els "
-"controls estan actius si la impressora accepta impressió a doble cara. "
-"<p> Podeu triar entre 3 alternatives: </p>"
-"<ul> "
-"<li> <b>Cap.</b> Això imprimeix cada pàgina del treball només en una cara.</li> "
-"<li> <b>Vora llarga.</b> Això imprimeix el treball a les dues cares dels fulls "
-"de paper. Imprimeix el treball de manera que les dues cares tenen la mateixa "
-"orientació si gireu el paper per la vora llarga. (Alguns controladors "
-"d'impressió anomenen aquest mode <em>duplex-sense-girar</em>). </li> "
-"<li> <b>Vora curta.</b> Això imprimeix el treball a les dues cares dels fulls "
-"de paper. Imprimeix el treball de manera que la cara posterior té l'orientació "
-"inversa a la cara anterior si gireu el paper per la vora llarga, però la "
-"mateixa orientació si el gireu per la vora curta. (Alguns controladors "
-"d'impressió anomenen aquest mode <em>duplex-girat</em>). </li> </ul> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o duplex=... # exemple: \"tumble\" o \"two-sided-short-edge\" "
-" </pre> </p> </qt>"
+"<p><b>Nom d'usuari Samba</b></p>L'usuari ha de tenir accés d'escriptura al "
+"compartit <tt>[print$]</tt> del servidor Samba. <tt>[print$]</tt> conté els "
+"controladors d'impressora preparats per a baixar-los a clients Windows. "
+"Aquest diàleg no funciona per a servidors Samba configurats amb <tt>security "
+"= share</tt> (però funciona bé amb <tt>security = user</tt>)"
-#: kpgeneralpage.cpp:218
+#: cups/cupsaddsmb2.cpp:97
msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Banner Page(s):</b> Select banner(s) to print one or two special sheets "
-"of paper just before or after your main job. </p> "
-"<p>Banners may contain some pieces of job information, such as user name, time "
-"of printing, job title and more. </p> "
-"<p>Banner pages are useful to separate different jobs more easily, especially "
-"in a multi-user environment. </p> "
-"<p><em><b>Hint:</em></b> You can design your own banner pages. To make use of "
-"them, just put the banner file into the standard CUPS <em>banners</em> "
-"directory (This is usually <em>\"/usr/share/cups/banner/\"</em> "
-"Your custom banner(s) must have one of the supported printable formats. "
-"Supported formats are ASCII text, PostScript, PDF and nearly any image format "
-"such as PNG, JPEG or GIF. Your added banner pages will appear in the drop down "
-"menu after a restart of CUPS. </p> "
-"<p>CUPS comes with a selection of banner pages. </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o job-sheets=... # examples: \"standard\" or \"topsecret\" "
-"</pre> </p> </qt>"
+"<p><b>Samba password</b></p>The Samba setting <tt>encrypt passwords = yes</"
+"tt> (default) requires prior use of <tt>smbpasswd -a [username]</tt> "
+"command, to create an encrypted Samba password and have Samba recognize it."
msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Pàgines cartell:</b> Seleccioneu cartell(s) per a imprimir un o dos fulls "
-"de paper especials abans o després del treball principal. </p>"
-"<p>Els cartells poden contenir algunes parts de la informació del treball, com "
-"ara nom d'usuari, hora de la impressió, títol del treball i d'altres. </p>"
-"<p>Les pàgines cartell són útils per a separar més fàcilment treballs "
-"diferents, especialment en un entorn multiusuari. </p>"
-"<p><em><b>Consell:</em></b> Podeu dissenyar les vostres pàgines cartell. Per a "
-"usar-les, només cal posar el fitxer cartell al directori <em>cartells</em> "
-"estàndard CUPS. (Habitualment és <em>\"/usr/share/cups/banner/\"</em>"
-") Els vostres cartells a mida han de tenir un dels formats imprimibles "
-"acceptats. Aquests són text ASCII, PostScript, PDF i pràcticament qualsevol "
-"format d'imatge, com ara PNG, JPEG o GIF. Les pàgines cartell que haureu afegit "
-"apareixeran al menú desplegable després de tornar a engegar CUPS. </p>"
-"<p>CUPS ve amb una selecció de pàgines cartell. </p>"
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o job-sheets=... # exemple: \"estàndard\" o \"moltsecret\" "
-"</pre> </p> </qt>"
-
-#: kpgeneralpage.cpp:240
-msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Pages per Sheet:</b> You can choose to print more than one page onto "
-"each sheet of paper. This is sometimes useful to save paper. </p> "
-"<p><b>Note 1:</b> the page images get scaled down accordingly to print 2 or 4 "
-"pages per sheet. The page image does not get scaled if you print 1 page per "
-"sheet (the default setting.). "
-"<p><b>Note 2:</b> If you select multiple pages per sheet here, the scaling and "
-"re-arranging is done by your printing system. Be aware, that some printers can "
-"by themselves print multiple pages per sheet. In this case you find the option "
-"in the printer driver settings. Be careful: if you enable multiple pages per "
-"sheet in both places, your printout will not look as you intended. </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o number-up=... # examples: \"2\" or \"4\" </pre> </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Pàgines per full:</b> Podeu triar d'imprimir més d'una pàgina a cada full "
-"de paper. Això de vegades és útil per a estalviar paper. </p>"
-"<p><b>Nota 1:</b> Les imatges de pàgina es redueixen en imprimir 2 o 4 pàgines "
-"per full. La imatge de pàgina no es canvia d'escala en imprimir 1 pàgina per "
-"full (el valor per omissió). "
-"<p><b>Nota 2:</b> Si aquí seleccioneu múltiples pàgines per full, l'escalat i "
-"reordenació el farà el vostre sistema d'impressió. Tingueu present que algunes "
-"impressores poden imprimir múltiples pàgines per full elles mateixes. En aquest "
-"cas trobareu l'opció a l'arranjament del controlador d'impressora. Aneu amb "
-"compte: si habiliteu les pàgines múltiples per full als dos llocs, la impressió "
-"no tindrà l'aspecte que volíeu. </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o number-up=... # exemple: \"2\" o \"4\" </pre> </p> </qt>"
+"<p><b>Contrasenya Samba</b></p>L'arranjament Samba <tt>encrypt passwords = "
+"yes</tt> (omissió) requereix l'ús previ de l'ordre <tt>smbpasswd -a "
+"[nomusuari]</tt> per tal de crear una contrasenya Samba xifrada i fer que "
+"Samba la reconegui."
-#: driver.cpp:377 kpgeneralpage.cpp:261 lpd/lpdtools.cpp:307
-#: management/kmconfiggeneral.cpp:44 management/kmpropgeneral.cpp:54
-#: management/kmwend.cpp:49
-msgid "General"
-msgstr "General"
-
-#: kpgeneralpage.cpp:264 kpqtpage.cpp:118
-msgid "Page s&ize:"
-msgstr "M&ida de pàgina:"
-
-#: kpgeneralpage.cpp:268
-msgid "Paper t&ype:"
-msgstr "T&ipus de paper:"
-
-#: kpgeneralpage.cpp:272
-msgid "Paper so&urce:"
-msgstr "&Origen del paper:"
+#: cups/cupsaddsmb2.cpp:268
+#, c-format
+msgid "Creating folder %1"
+msgstr "S'està creant la carpeta %1"
-#: kpgeneralpage.cpp:292
-msgid "Duplex Printing"
-msgstr "Impressió doble"
+#: cups/cupsaddsmb2.cpp:276
+#, c-format
+msgid "Uploading %1"
+msgstr "S'està carregant %1"
-#: kpgeneralpage.cpp:295 kpqtpage.cpp:143
-msgid "Pages per Sheet"
-msgstr "Pàgines per full"
+#: cups/cupsaddsmb2.cpp:284
+#, c-format
+msgid "Installing driver for %1"
+msgstr "S'està instal·lant el controlador per a %1"
-#: cups/kmpropbanners.cpp:49 kpgeneralpage.cpp:298
-msgid "Banners"
-msgstr "Cartells"
+#: cups/cupsaddsmb2.cpp:292
+#, c-format
+msgid "Installing printer %1"
+msgstr "S'està instal·lant la impressora %1"
-#: kpgeneralpage.cpp:301 kpqtpage.cpp:125
-msgid "&Portrait"
-msgstr "&Vertical"
+#: cups/cupsaddsmb2.cpp:328
+msgid "&Close"
+msgstr ""
-#: kpgeneralpage.cpp:302 kpqtpage.cpp:128
-msgid "&Landscape"
-msgstr "&Apaïsat"
+#: cups/cupsaddsmb2.cpp:334
+msgid "Driver successfully exported."
+msgstr "S'ha exportat el controlador amb èxit."
-#: kpgeneralpage.cpp:303
-msgid "&Reverse landscape"
-msgstr "Apaïsat inve&rs"
+#: cups/cupsaddsmb2.cpp:344
+msgid ""
+"Operation failed. Possible reasons are: permission denied or invalid Samba "
+"configuration (see <a href=\"man:/cupsaddsmb\">cupsaddsmb</a> manual page "
+"for detailed information, you need <a href=\"http://www.cups.org\">CUPS</a> "
+"version 1.1.11 or higher). You may want to try again with another login/"
+"password."
+msgstr ""
+"L'operació ha fallat. Les raons possibles són: permís denegat o configuració "
+"Samba no vàlida (veieu la pàgina de manual <a href=\"man:/cupsaddsmb"
+"\">cupsaddsmb</a> per a una informació més detallada, us cal <a href="
+"\"http://www.cups.org\">CUPS</a> versió 1.1.11 o superior). Potser voleu "
+"tornar a provar amb uns altres usuari/contrasenya."
-#: kpgeneralpage.cpp:304
-msgid "R&everse portrait"
-msgstr "Vertical i&nvers"
+#: cups/cupsaddsmb2.cpp:353
+msgid "Operation aborted (process killed)."
+msgstr "Operació avortada (s'ha matat el procés)."
-#: kpgeneralpage.cpp:309
-msgid ""
-"_: duplex orientation\n"
-"&None"
-msgstr "C&ap"
+#: cups/cupsaddsmb2.cpp:359
+msgid "<h3>Operation failed.</h3><p>%1</p>"
+msgstr "<h3>Ha fallat l'operació</h3><p>%1</p>"
-#: kpgeneralpage.cpp:310
+#: cups/cupsaddsmb2.cpp:374
msgid ""
-"_: duplex orientation\n"
-"Lon&g side"
-msgstr "Vora llar&ga"
+"You are about to prepare the <b>%1</b> driver to be shared out to Windows "
+"clients through Samba. This operation requires the <a href=\"http://www."
+"adobe.com/products/printerdrivers/main.html\">Adobe PostScript Driver</a>, a "
+"recent version of Samba 2.2.x and a running SMB service on the target "
+"server. Click <b>Export</b> to start the operation. Read the <a href=\"man:/"
+"cupsaddsmb\">cupsaddsmb</a> manual page in Konqueror or type <tt>man "
+"cupsaddsmb</tt> in a console window to learn more about this functionality."
+msgstr ""
+"Esteu a punt de preparar el controlador <b>%1</b> per a compartir-lo amb "
+"clients Windows mitjançant Samba. Aquesta operació requereix el <a href="
+"\"http://www.adobe.com/products/printerdrivers/main.html\">controlador Adobe "
+"PostScript</a>, una versió recent de Samba 2.2.x i un servei SMB executant-"
+"se al servidor destí. Cliqueu <b>Exporta</b> per a engegar l'operació. "
+"Llegiu la pàgina manual <a href=\"man:/cupsaddsmb\">cupsaddsmb</a> a "
+"Konqueror o escriviu <tt>man cupsaddsmb</tt> a una finestra consola per a "
+"saber més quant a aquesta funcionalitat."
-#: kpgeneralpage.cpp:311
+#: cups/cupsaddsmb2.cpp:394
msgid ""
-"_: duplex orientation\n"
-"S&hort side"
-msgstr "Vora c&urta"
+"Some driver files are missing. You can get them on <a href=\"http://www."
+"adobe.com\">Adobe</a> web site. See <a href=\"man:/cupsaddsmb\">cupsaddsmb</"
+"a> manual page for more details (you need <a href=\"http://www.cups.org"
+"\">CUPS</a> version 1.1.11 or higher)."
+msgstr ""
+"Manquen alguns fitxers del controlador. Podeu aconseguir-los al lloc web <a "
+"href=\"http://www.adobe.com\">Adobe</a>. Veieu la pàgina manual <a href="
+"\"man:/cupsaddsmb\">cupsaddsmb</a> per a més detalls (us cal <a href="
+"\"http://www.cups.org\">CUPS</a> versió 1.1.11 o superior)."
-#: kpgeneralpage.cpp:323
-msgid "S&tart:"
-msgstr "I&nici:"
+#: cups/cupsaddsmb2.cpp:405
+#, c-format
+msgid "Preparing to upload driver to host %1"
+msgstr "S'està preparant per pujar el controlador al remot %1"
-#: kpgeneralpage.cpp:324
-msgid "En&d:"
-msgstr "&Final:"
+#: cups/cupsaddsmb2.cpp:410 management/networkscanner.cpp:149
+msgid "&Abort"
+msgstr "&Avorta"
-#: kpgeneralpage.cpp:416 lpd/lpdtools.cpp:40 management/kmconfiggeneral.cpp:52
-msgid "Disabled"
-msgstr "Deshabilitat"
+#: cups/cupsaddsmb2.cpp:416
+msgid "The driver for printer <b>%1</b> could not be found."
+msgstr "No s'ha pogut trobar el controlador per a la impressora <b>%1</b>."
-#: kpgeneralpage.cpp:417 lpd/lpdtools.cpp:39 lpr/editentrydialog.cpp:50
-msgid "Enabled"
-msgstr "Habilitat"
+#: cups/cupsaddsmb2.cpp:456
+#, c-format
+msgid "Preparing to install driver on host %1"
+msgstr "S'està preparant per instal·lar el controlador al remot %1"
-#: cups/kptextpage.cpp:195 kpmarginpage.cpp:42 kpmarginpage.cpp:45
-msgid "Margins"
-msgstr "Marges"
+#: cups/ippreportdlg.cpp:34
+msgid "IPP Report"
+msgstr "Informe IPP"
-#: posterpreview.cpp:115
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Poster preview not available. Either the <b>poster</b> "
-"executable is not properly installed, or you don't have the required version"
-msgstr ""
-"No està disponible la vista prèvia del pòster. O bé l'executable <b>pòster</b> "
-"no està instal·lat correctament."
+#: cups/ippreportdlg.cpp:34 cups/ippreportdlg.cpp:41 kprintdialog.cpp:307
+msgid "&Print"
+msgstr "Im&primeix"
-#: management/kxmlcommandselector.cpp:54
-msgid "New command"
-msgstr "Nova ordre"
+#: cups/ippreportdlg.cpp:93
+msgid "Internal error: unable to generate HTML report."
+msgstr "Error intern: no es pot generar l'informe HTML."
-#: management/kxmlcommandselector.cpp:55
-msgid "Edit command"
-msgstr "Edita ordre"
+#: cups/ipprequest.cpp:164
+msgid "You don't have access to the requested resource."
+msgstr "No teniu accés al recurs sol·licitat."
-#: management/kxmlcommandselector.cpp:72
-msgid "&Browse..."
-msgstr "&Fulleja..."
+#: cups/ipprequest.cpp:167
+msgid "You are not authorized to access the requested resource."
+msgstr "No esteu autoritzat a accedir al recurs sol·licitat."
-#: management/kxmlcommandselector.cpp:73
-msgid "Use co&mmand:"
-msgstr "Usa l'&ordre:"
+#: cups/ipprequest.cpp:170
+msgid "The requested operation cannot be completed."
+msgstr "L'operació sol·licitada no s'ha pogut completar."
-#: management/kxmlcommandselector.cpp:174
-msgid "Command Name"
-msgstr "Nom de l'ordre"
+#: cups/ipprequest.cpp:173
+msgid "The requested service is currently unavailable."
+msgstr "El servei sol·licitat no està disponible actualment."
-#: management/kxmlcommandselector.cpp:174
-msgid "Enter an identification name for the new command:"
-msgstr "Introduïu un nom d'identificació per a la nova ordre:"
+#: cups/ipprequest.cpp:176
+msgid "The target printer is not accepting print jobs."
+msgstr "La impressora destí no accepta treballs d'impressió."
-#: management/kxmlcommandselector.cpp:183
+#: cups/ipprequest.cpp:313
msgid ""
-"A command named %1 already exists. Do you want to continue and edit the "
-"existing one?"
-msgstr "Ja existeix una ordre anomenada %1. Voleu continuar i editar-la?"
-
-#: management/kxmlcommandselector.cpp:220
-msgid "Internal error. The XML driver for the command %1 could not be found."
+"Connection to CUPS server failed. Check that the CUPS server is correctly "
+"installed and running."
msgstr ""
-"Error intern. No s'ha pogut trobar el controlador XML per a l'ordre %1."
-
-#: management/kxmlcommandselector.cpp:238
-msgid "output"
-msgstr "Sortida"
-
-#: management/kxmlcommandselector.cpp:242
-msgid "undefined"
-msgstr "sense definició"
-
-#: management/kxmlcommandselector.cpp:247
-msgid "not allowed"
-msgstr "no permès"
+"Ha fallat la connexió al servidor CUPS. Comproveu que el servidor CUPS està "
+"instal·lat correctament i en execució."
-#: management/kxmlcommandselector.cpp:253
-msgid "(Unavailable: requirements not satisfied)"
-msgstr "(No disponible: no s'han satisfet els requeriments)"
+#: cups/ipprequest.cpp:316
+msgid "The IPP request failed for an unknown reason."
+msgstr "La petició IPP ha fallat per una raó desconeguda."
-#: management/kmwsmb.cpp:35
-msgid "SMB Printer Settings"
-msgstr "Arranjament d'impressora SMB"
+#: cups/ipprequest.cpp:461
+msgid "Attribute"
+msgstr "Atribut"
-#: management/kmwsmb.cpp:41
-msgid "Scan"
-msgstr "Explora"
+#: cups/ipprequest.cpp:462
+msgid "Values"
+msgstr "Valors"
-#: management/kmwsmb.cpp:42
-msgid "Abort"
-msgstr "Avorta"
+#: cups/ipprequest.cpp:500 cups/ipprequest.cpp:567
+msgid "True"
+msgstr "Cert"
-#: management/kmwsmb.cpp:44
-msgid "Workgroup:"
-msgstr "Grup de treball:"
+#: cups/ipprequest.cpp:500 cups/ipprequest.cpp:567
+msgid "False"
+msgstr "Fals"
-#: management/kmwsmb.cpp:45
-msgid "Server:"
-msgstr "Servidor:"
+#: cups/kmconfigcups.cpp:32
+msgid "CUPS Server"
+msgstr "Servidor CUPS"
-#: management/kmwsmb.cpp:46 tools/escputil/escpwidget.cpp:99
-msgid "Printer:"
-msgstr "Impressora:"
+#: cups/kmconfigcups.cpp:33
+msgid "CUPS Server Settings"
+msgstr "Arranjament del servidor CUPS"
-#: cups/kmwipp.cpp:52 management/kmwsmb.cpp:79
-msgid "Empty server name."
-msgstr "El nom de servidor està buit."
+#: cups/kmconfigcupsdir.cpp:34
+msgid "Folder"
+msgstr "Carpeta"
-#: management/kmwsmb.cpp:81 rlpr/kmrlprmanager.cpp:45
-msgid "Empty printer name."
-msgstr "El nom d'impressora està buit."
+#: cups/kmconfigcupsdir.cpp:35
+msgid "CUPS Folder Settings"
+msgstr "Arranjament de la carpeta CUPS"
-#: management/kmwsmb.cpp:99
-#, c-format
-msgid "Login: %1"
-msgstr "Usuari: %1"
+#: cups/kmconfigcupsdir.cpp:38
+msgid "Installation Folder"
+msgstr "Carpeta d'instal·lació"
-#: management/kmwsmb.cpp:99
-msgid "<anonymous>"
-msgstr "<anonymous>"
+#: cups/kmconfigcupsdir.cpp:41
+msgid "Standard installation (/)"
+msgstr "Instal·lació estàndard (/)"
-#: management/kmwdriver.cpp:33
-msgid "Printer Model Selection"
-msgstr "Selecció del model d'impressora"
+#: cups/kmcupsconfigwidget.cpp:65
+msgid "Server Information"
+msgstr "Informació del servidor"
-#: management/kmwdriver.cpp:80 management/kmwend.cpp:106
-#: management/kmwname.cpp:83
-msgid "Raw printer"
-msgstr "Impressora en brut"
+#: cups/kmcupsconfigwidget.cpp:66
+msgid "Account Information"
+msgstr "Informació de compte"
-#: management/kmwdriver.cpp:113
-msgid "Internal error: unable to locate the driver."
-msgstr "Error intern: no es pot trobar el controlador."
+#: cups/kmcupsconfigwidget.cpp:67 rlpr/kmproxywidget.cpp:34
+msgid "&Host:"
+msgstr "&Remot:"
-#: management/kmconfigdialog.cpp:38
-msgid "TDE Print Configuration"
-msgstr "Configuració de la impressió TDE"
+#: cups/kmcupsconfigwidget.cpp:68 management/kmwsocketutil.cpp:53
+#: management/networkscanner.cpp:339 rlpr/kmproxywidget.cpp:35
+msgid "&Port:"
+msgstr "&Port:"
-#: management/kmwizard.cpp:64 management/kmwizard.cpp:209
-msgid "&Next >"
-msgstr "&Següent >"
+#: cups/kmcupsconfigwidget.cpp:75
+msgid "&User:"
+msgstr "&Usuari:"
-#: management/kmwizard.cpp:66
-msgid "< &Back"
-msgstr "< &Endarrera"
+#: cups/kmcupsconfigwidget.cpp:76
+msgid "Pass&word:"
+msgstr "&Contrasenya:"
-#: management/kmwizard.cpp:131 management/kmwizard.cpp:166
-#: management/kmwizard.cpp:191
-msgid "Add Printer Wizard"
-msgstr "Assistent per afegir impressores"
+#: cups/kmcupsconfigwidget.cpp:79
+msgid "&Store password in configuration file"
+msgstr "De&sa la contrasenya al fitxer de configuració"
-#: management/kmwizard.cpp:166
-msgid "Modify Printer"
-msgstr "Modifica la impressora"
+#: cups/kmcupsconfigwidget.cpp:81
+msgid "Use &anonymous access"
+msgstr "&Usa accés anònim"
-#: management/kmwizard.cpp:191
-msgid "Unable to find the requested page."
-msgstr "No pogut trobar la pàgina demanada."
+#: cups/kmcupsjobmanager.cpp:349
+msgid "Job Report"
+msgstr "Informe de treball"
-#: management/kmwizard.cpp:207 management/kmwizard.cpp:234
-msgid "&Finish"
-msgstr "&Acaba"
+#: cups/kmcupsjobmanager.cpp:351 cups/kmcupsjobmanager.cpp:456
+msgid "Unable to retrieve job information: "
+msgstr "No es pot recuperar la informació del treball: "
-#: management/kmwsocketutil.cpp:52 management/networkscanner.cpp:338
-msgid "&Subnetwork:"
-msgstr "&Subxarxa:"
+#: cups/kmcupsjobmanager.cpp:360
+msgid "&Job IPP Report"
+msgstr "&Informe de treball IPP"
-#: cups/kmcupsconfigwidget.cpp:68 management/kmwsocketutil.cpp:53
-#: management/networkscanner.cpp:339 rlpr/kmproxywidget.cpp:35
-msgid "&Port:"
-msgstr "&Port:"
+#: cups/kmcupsjobmanager.cpp:362
+msgid "&Increase Priority"
+msgstr "&Augmenta la prioritat"
-#: management/kmwsocketutil.cpp:54 management/networkscanner.cpp:340
-msgid "&Timeout (ms):"
-msgstr "&Expiració (ms):"
+#: cups/kmcupsjobmanager.cpp:364
+msgid "&Decrease Priority"
+msgstr "&Minva la prioritat"
-#: management/kmwsocketutil.cpp:92 management/networkscanner.cpp:378
-msgid "Scan Configuration"
-msgstr "Explora la configuració"
+#: cups/kmcupsjobmanager.cpp:366
+msgid "&Edit Attributes..."
+msgstr "&Edita atributs..."
-#: management/kmwsocketutil.cpp:104 management/kmwsocketutil.cpp:110
-#: management/networkscanner.cpp:390 management/networkscanner.cpp:396
-msgid "Wrong subnetwork specification."
-msgstr "Especificació de subxarxa errònia."
+#: cups/kmcupsjobmanager.cpp:419
+msgid "Unable to change job priority: "
+msgstr "No es pot canviar la prioritat del treball: "
-#: management/kmwsocketutil.cpp:118 management/networkscanner.cpp:404
-msgid "Wrong timeout specification."
-msgstr "Especificació d'expiració errònia."
+#: cups/kmcupsjobmanager.cpp:477
+#, c-format
+msgid "Unable to find printer %1."
+msgstr "No s'ha pogut trobar la impressora %1."
-#: management/kmwsocketutil.cpp:121 management/networkscanner.cpp:407
-msgid "Wrong port specification."
-msgstr "Especificació errònia de port."
+#: cups/kmcupsjobmanager.cpp:494
+msgid "Attributes of Job %1@%2 (%3)"
+msgstr "Atributs del treball %1@%2 (%3)"
-#: management/tdeprint_management_module.cpp:48
-msgid "Select Command"
-msgstr "Tria ordre"
+#: cups/kmcupsjobmanager.cpp:516
+msgid "Unable to set job attributes: "
+msgstr "No s'han pogut establir els atributs del treball."
-#: management/kminfopage.cpp:44 management/kmpropgeneral.cpp:38
+#: cups/kmcupsmanager.cpp:651 lpr/matichandler.cpp:254 lpr/matichandler.cpp:358
msgid ""
-"_: Physical Location\n"
-"Location:"
-msgstr "Ubicació:"
-
-#: management/kminfopage.cpp:46 management/kmpropgeneral.cpp:39
-#: management/kmwname.cpp:41
-msgid "Description:"
-msgstr "Descripció:"
-
-#: kprintdialog.cpp:282 management/kminfopage.cpp:48
-msgid "Type:"
-msgstr "Tipus:"
+"Unable to find the executable foomatic-datafile in your PATH. Check that "
+"Foomatic is correctly installed."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut trobar el fitxer executable foomatic al vostre PATH. Comproveu "
+"que Foomatic està instal·lat correctament."
-#: kprintdialog.cpp:280 management/kminfopage.cpp:50
+#: cups/kmcupsmanager.cpp:683 lpr/matichandler.cpp:286 lpr/matichandler.cpp:405
msgid ""
-"_: Status\n"
-"State:"
-msgstr "Estat:"
-
-#: cups/kmwother.cpp:51 management/kminfopage.cpp:52
-#: management/kmpropbackend.cpp:35 management/kmwlocal.cpp:54
-msgid "URI:"
-msgstr "URI:"
-
-#: management/kminfopage.cpp:54 management/kminfopage.cpp:93
-#: tools/escputil/escpwidget.cpp:101
-msgid "Device:"
-msgstr "Dispositiu:"
-
-#: management/kminfopage.cpp:56
-msgid "Model:"
-msgstr "Model:"
+"Unable to create the Foomatic driver [%1,%2]. Either that driver does not "
+"exist, or you don't have the required permissions to perform that operation."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut crear el controlador Foomatic [%1,%2]. O bé el controlador no "
+"existeix, o bé no teniu els permisos requerits per efectuar l'operació."
-#: management/kminfopage.cpp:92
-msgid "Members:"
-msgstr "Membres:"
+#: cups/kmcupsmanager.cpp:840
+msgid "Library cupsdconf not found. Check your installation."
+msgstr ""
+"La biblioteca libcupsdconf no s'ha trobat. Comproveu la vostra instal·lació."
-#: management/kminfopage.cpp:112
-msgid "Implicit class"
-msgstr "Classe implícita"
+#: cups/kmcupsmanager.cpp:846
+msgid "Symbol %1 not found in cupsdconf library."
+msgstr "El símbol %1 no s'ha trobat a la biblioteca libcupsdconf."
-#: management/kminfopage.cpp:114
-msgid "Remote class"
-msgstr "Classe remota"
+#: cups/kmcupsmanager.cpp:941
+msgid "&Export Driver..."
+msgstr "E&xporta el controlador..."
-#: management/kminfopage.cpp:115
-msgid "Local class"
-msgstr "Classe local"
+#: cups/kmcupsmanager.cpp:943
+msgid "&Printer IPP Report"
+msgstr "Informe d'im&pressora IPP"
-#: management/kminfopage.cpp:117
-msgid "Remote printer"
-msgstr "Impressora remota"
+#: cups/kmcupsmanager.cpp:994 cups/kmwippprinter.cpp:218
+#, c-format
+msgid "IPP Report for %1"
+msgstr "Informe IPP per a %1"
-#: lpdunix/kmlpdunixmanager.cpp:222 lpdunix/kmlpdunixmanager.cpp:274
-#: lpdunix/kmlpdunixmanager.cpp:320 lpdunix/kmlpdunixmanager.cpp:342
-#: lpdunix/kmlpdunixmanager.cpp:382 management/kminfopage.cpp:118
-msgid "Local printer"
-msgstr "Impressora local"
+#: cups/kmcupsmanager.cpp:998
+msgid "Unable to retrieve printer information. Error received:"
+msgstr ""
+"No es pot recuperar la informació de la impressora. S'ha rebut l'error:"
-#: management/kminfopage.cpp:120
-msgid "Special (pseudo) printer"
-msgstr "Impressora especial (pseudo)"
+#: cups/kmcupsmanager.cpp:1011
+msgid "Server"
+msgstr "Servidor"
-#: management/kminfopage.cpp:121
+#: cups/kmcupsmanager.cpp:1051
+#, c-format
msgid ""
-"_: Unknown class of printer\n"
-"Unknown"
-msgstr "Desconeguda"
+"Connection to CUPS server failed. Check that the CUPS server is correctly "
+"installed and running. Error: %1."
+msgstr ""
+"Ha fallat la connexió al servidor CUPS. Comproveu que el servidor CUPS està "
+"instal·lat correctament i en execució. Error %1."
-#: management/kmconfigjobs.cpp:33 management/kmpages.cpp:59
-msgid "Jobs"
-msgstr "Treballs"
+#: cups/kmcupsmanager.cpp:1052
+msgid "the IPP request failed for an unknown reason"
+msgstr "la petició IPP ha fallat per una raó desconeguda"
-#: management/kmpages.cpp:69
-msgid "Instances"
-msgstr "Instàncies"
+#: cups/kmcupsmanager.cpp:1086
+msgid "connection refused"
+msgstr "s'ha rebutjat la connexió"
-#: kprintdialog.cpp:265 management/kmmainview.cpp:289 management/kmwend.cpp:90
-#: management/smbview.cpp:43
-msgid "Printer"
-msgstr "Impressora"
+#: cups/kmcupsmanager.cpp:1089
+msgid "host not found"
+msgstr "no s'ha trobat el remot"
-#: management/smbview.cpp:44
-msgid "Comment"
-msgstr "Comentari"
+#: cups/kmcupsmanager.cpp:1093
+msgid "read failed (%1)"
+msgstr "ha fallat la lectura (%1)"
-#: management/kmdbcreator.cpp:92
+#: cups/kmcupsmanager.cpp:1097
msgid ""
-"No executable defined for the creation of the driver database. This operation "
-"is not implemented."
+"Connection to CUPS server failed. Check that the CUPS server is correctly "
+"installed and running. Error: %2: %1."
msgstr ""
-"No s'ha definit cap executable per a la creació de la base de dades de "
-"controladors. Aquesta operació no està implementada."
+"Ha fallat la connexió al servidor CUPS. Comproveu que el servidor CUPS està "
+"instal·lat correctament i en execució. Error: %2: %1,"
-#: management/kmdbcreator.cpp:95
+#: cups/kmcupsuimanager.cpp:87
msgid ""
-"The executable %1 could not be found in your PATH. Check that this program "
-"exists and is accessible in your PATH variable."
+"<qt><p>Print queue on remote CUPS server</p><p>Use this for a print queue "
+"installed on a remote machine running a CUPS server. This allows to use "
+"remote printers when CUPS browsing is turned off.</p></qt>"
msgstr ""
-"L'executable %1 no s'ha pogut trobar al vostre PATH. Comproveu que aquest "
-"programa existeix i és accessible a la vostra variable PATH."
+"<qt> <p>Cua d'impressió al servidor CUPS remot</p> <p>Useu-ho per a una cua "
+"d'impressió instal·lada en una màquina remota executant un servidor CUPS. "
+"Això permet usar impressores remotes quan està aturada la navegació CUPS.</"
+"p></qt>"
-#: management/kmdbcreator.cpp:99
+#: cups/kmcupsuimanager.cpp:94
msgid ""
-"Unable to start the creation of the driver database. The execution of %1 "
-"failed."
+"<qt><p>Network IPP printer</p><p>Use this for a network-enabled printer "
+"using the IPP protocol. Modern high-end printers can use this mode. Use this "
+"mode instead of TCP if your printer can do both.</p></qt>"
msgstr ""
-"No s'ha pogut començar la creació de la base de dades de controladors. "
-"L'execució de %1 ha fallat."
+"<qt><p>Impressora IPP de xarxa</p> <p>Useu-ho per a una impressora "
+"habilitada per a xarxa que usi el protocol IPP. Les impressores modernes de "
+"gama alta poden usar aquest mode. Useu aquest mode en comptes de TCP si la "
+"vostra impressora treballa amb tots dos.</p></qt>"
-#: management/kmdbcreator.cpp:113
-msgid "Please wait while TDE rebuilds a driver database."
-msgstr "Si us plau, espereu mentres TDE refà la base de dades de controladors."
+#: cups/kmcupsuimanager.cpp:101
+msgid ""
+"<qt><p>Fax/Modem printer</p><p>Use this for a fax/modem printer. This "
+"requires the installation of the <a href=\"http://vigna.dsi.unimi.it/"
+"fax4CUPS/\">fax4CUPS</a> backend. Documents sent on this printer will be "
+"faxed to the given target fax number.</p></qt>"
+msgstr ""
+"<qt><p>Impressora Fax/Modem</p> <p>Useu-ho per a una impressora fax/modem. "
+"Això requereix la instal·lació del dorsal <a href=\"http://vigna.dsi.unimi."
+"it/fax4CUPS/\">fax4CUPS</a>. Els documents que s'enviïn a aquesta impressora "
+"s'enviaran per fax al número de fax destí donat.</p></qt>"
-#: management/kmdbcreator.cpp:114
-msgid "Driver Database"
-msgstr "Base de dades de dispositius"
+#: cups/kmcupsuimanager.cpp:108
+msgid ""
+"<qt><p>Other printer</p><p>Use this for any printer type. To use this "
+"option, you must know the URI of the printer you want to install. Refer to "
+"the CUPS documentation for more information about the printer URI. This "
+"option is mainly useful for printer types using 3rd party backends not "
+"covered by the other possibilities.</p></qt>"
+msgstr ""
+"<qt><p>Altra impressora</p><p>Useu-ho per a qualsevol tipus d'impressora. "
+"Per a usar aquesta opció heu de conèixer l'URI de la impressora que voleu "
+"instal·lar. Consulteu més informació quant a l'URI d'impressora a la "
+"documentació CUPS. Aquesta opció es útil principalment per a tipus "
+"d'impressora que usin dorsals de tercers que no estiguin coberts per les "
+"altres possibilitats.</p></qt>"
-#: management/kmdbcreator.cpp:171
+#: cups/kmcupsuimanager.cpp:116
msgid ""
-"Error while creating driver database: abnormal child-process termination."
+"<qt><p>Class of printers</p><p>Use this to create a class of printers. When "
+"sending a document to a class, the document is actually sent to the first "
+"available (idle) printer in the class. Refer to the CUPS documentation for "
+"more information about class of printers.</p></qt>"
msgstr ""
-"Error en crear la base de dades de dispositius: finalització anormal d'un "
-"procés fill."
+"<qt><p>Classe d'impressores</p><p>Useu-ho per a crear una classe "
+"d'impressores. En enviar un document a una classe, el document de fet "
+"s'envia a la primera impressora disponible (desocupada) de la classe. "
+"Consulteu més informació quant a la classe d'impressores a la documentació "
+"CUPS.</p></qt>"
-#: management/kmconfigjobs.cpp:34 management/kmjobviewer.cpp:699
-msgid "Print Job Settings"
-msgstr "Arranjament de treball d'impressió"
+#: cups/kmcupsuimanager.cpp:129
+msgid "Re&mote CUPS server (IPP/HTTP)"
+msgstr "Servidor CUPS re&mot (IPP/HTTP)"
-#: management/kmconfigjobs.cpp:37
-msgid "Jobs Shown"
-msgstr "Treballs mostrats"
+#: cups/kmcupsuimanager.cpp:130
+msgid "Network printer w/&IPP (IPP/HTTP)"
+msgstr "Impressora de xarxa amb &IPP (IPP/HTTP)"
-#: management/kmconfigjobs.cpp:41 management/kmjobviewer.cpp:170
-#: management/kmjobviewer.cpp:336
-msgid "Unlimited"
-msgstr "Sense límit"
+#: cups/kmcupsuimanager.cpp:131
+msgid "S&erial Fax/Modem printer"
+msgstr "Impressora sèri&e fax/mòdem"
-#: management/kmconfigjobs.cpp:42
-msgid "Maximum number of jobs shown:"
-msgstr "Màxim nombre de treballs mostrats:"
+#: cups/kmcupsuimanager.cpp:132
+msgid "Other &printer type"
+msgstr "&Altre tipus d'impressora"
-#: management/kmpropgeneral.cpp:37
-msgid "Printer name:"
-msgstr "Nom d'impressora:"
+#: cups/kmcupsuimanager.cpp:134
+msgid "Cl&ass of printers"
+msgstr "C&lasse d'impressores"
-#: management/kmconfiggeneral.cpp:45 management/kmpropgeneral.cpp:55
-msgid "General Settings"
-msgstr "Paràmetres generals"
+#: cups/kmcupsuimanager.cpp:190
+msgid "An error occurred while retrieving the list of available backends:"
+msgstr "Hi ha hagut un error en recuperar la llista de dorsals disponibles:"
-#: management/kmwpassword.cpp:37
-msgid "User Identification"
-msgstr "Identificació d'usuari"
+#: cups/kmcupsuimanager.cpp:236
+msgid "Priority"
+msgstr "Prioritat"
-#: management/kmwpassword.cpp:43
-msgid ""
-"<p>This backend may require a login/password to work properly. Select the type "
-"of access to use and fill in the login and password entries if needed.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Potser cal un usuari/contrasenya per tal que el dorsal funcioni "
-"correctament. Trieu el tipus d'accés a usar i ompliu les entrades d'usuari i "
-"contrasenya si cal.</p>"
+#: cups/kmcupsuimanager.cpp:238
+msgid "Billing Information"
+msgstr "Informació de facturació"
-#: management/kmwpassword.cpp:49
-msgid "&Login:"
-msgstr "&Connexió:"
+#: cups/kmpropbanners.cpp:35 cups/kmwbanners.cpp:92
+msgid "&Starting banner:"
+msgstr "&Cartell inicial:"
-#: cups/cupsaddsmb2.cpp:74 management/kmwpassword.cpp:50
-msgid "&Password:"
-msgstr "&Contrasenya:"
+#: cups/kmpropbanners.cpp:36 cups/kmwbanners.cpp:93
+msgid "&Ending banner:"
+msgstr "Cartell &final:"
-#: management/kmwpassword.cpp:53
-msgid "&Anonymous (no login/password)"
-msgstr "&Anònim (sense usuari/contrasenya)"
+#: cups/kmpropbanners.cpp:49 kpgeneralpage.cpp:298
+msgid "Banners"
+msgstr "Cartells"
-#: management/kmwpassword.cpp:54
-msgid "&Guest account (login=\"guest\")"
-msgstr "Compte &hoste (usuari=\"hoste\")"
+#: cups/kmpropbanners.cpp:50
+msgid "Banner Settings"
+msgstr "Arranjament del cartell"
-#: management/kmwpassword.cpp:55
-msgid "Nor&mal account"
-msgstr "Compte nor&mal"
+#: cups/kmpropquota.cpp:39 cups/kmwquota.cpp:96
+msgid "&Period:"
+msgstr "&Periode:"
-#: management/kmwpassword.cpp:88
-msgid "Select one option"
-msgstr "Trieu una opció"
+#: cups/kmpropquota.cpp:40 cups/kmwquota.cpp:97
+msgid "&Size limit (KB):"
+msgstr "&Mida límit (KB):"
-#: management/kmwpassword.cpp:90
-msgid "User name is empty."
-msgstr "El nom d'usuari és buit."
+#: cups/kmpropquota.cpp:41 cups/kmwquota.cpp:98
+msgid "&Page limit:"
+msgstr "Límit de &pàgina:"
-#: management/kmwdrivertest.cpp:41
-msgid "Printer Test"
-msgstr "Prova d'impressora"
+#: cups/kmpropquota.cpp:57
+msgid "Quotas"
+msgstr "Quota"
-#: management/kmwdrivertest.cpp:51
-msgid "<b>Manufacturer:</b>"
-msgstr "<b>Fabricant:</b>"
+#: cups/kmpropquota.cpp:58
+msgid "Quota Settings"
+msgstr "Arranjament de quota"
-#: management/kmwdrivertest.cpp:52
-msgid "<b>Model:</b>"
-msgstr "<b>Model:</b>"
+#: cups/kmpropquota.cpp:78 cups/kmwquota.cpp:84
+msgid "No quota"
+msgstr "Sense quota"
-#: management/kmwdrivertest.cpp:53
-msgid "<b>Description:</b>"
-msgstr "<b>Descripció:</b>"
+#: cups/kmpropquota.cpp:79 cups/kmpropquota.cpp:80 cups/kmwquota.cpp:87
+#: cups/kmwquota.cpp:90
+msgid "None"
+msgstr "Cap"
-#: management/kmwdrivertest.cpp:55
-msgid "&Test"
-msgstr "&Prova"
+#: cups/kmpropusers.cpp:38 cups/kmwusers.cpp:39
+msgid "Users"
+msgstr "Usuaris"
-#: management/kmwdrivertest.cpp:59
-msgid ""
-"<p>Now you can test the printer before finishing installation. Use the <b>"
-"Settings</b> button to configure the printer driver and the <b>Test</b> "
-"button to test your configuration. Use the <b>Back</b> "
-"button to change the driver (your current configuration will be discarded).</p>"
-msgstr ""
-"<p>Ara podeu provar la impressora abans d'acabar la instal·lació. Useu el botó "
-"<b>Arranjament</b> per configurar el controlador d'impressora i el botó <b>"
-"Prova</b> per provar la configuració. Useu el botó <b>Endarrera</b> "
-"per canviar el controlador (la configuració actual es llençarà).</p>"
+#: cups/kmpropusers.cpp:39 cups/kmwusers.cpp:36
+msgid "Users Access Settings"
+msgstr "Arranjament d'accés d'usuaris"
-#: management/kmwdrivertest.cpp:117
-msgid "<qt>Unable to load the requested driver:<p>%1</p></qt>"
-msgstr "<qt>No pogut carregar el controlador sol·licitat:<p>%1</p></qt>"
+#: cups/kmpropusers.cpp:55
+msgid "Denied users"
+msgstr "Usuaris denegats"
-#: management/kmwdrivertest.cpp:146
-msgid ""
-"Test page successfully sent to printer. Wait until printing is complete, then "
-"click the OK button."
-msgstr ""
-"La pàgina de prova s'ha enviat a la impressora amb èxit. Espereu fins que "
-"s'acabi la impressió, llavors cliqueu el botó Bé."
+#: cups/kmpropusers.cpp:62
+msgid "Allowed users"
+msgstr "Usuaris permesos"
-#: management/kmwdrivertest.cpp:148
-msgid "Unable to test printer: "
-msgstr "No es pot provar la impressora: "
+#: cups/kmpropusers.cpp:76
+msgid "All users allowed"
+msgstr "Tots els usuaris permesos"
-#: management/kmwdrivertest.cpp:150
-msgid "Unable to remove temporary printer."
-msgstr "No s'ha pogut eliminar la impressora temporal."
+#: cups/kmwbanners.cpp:57
+msgid "No Banner"
+msgstr "Sense cartell"
-#: management/kmwdrivertest.cpp:153
-msgid "Unable to create temporary printer."
-msgstr "No s'ha pogut crear la impressora temporal."
+#: cups/kmwbanners.cpp:58
+msgid "Classified"
+msgstr "Classificat"
-#: management/kmwbackend.cpp:54
-msgid "Backend Selection"
-msgstr "Selecció de dorsal"
+#: cups/kmwbanners.cpp:59
+msgid "Confidential"
+msgstr "Confidencial"
-#: management/kmwbackend.cpp:68
-msgid "You must select a backend."
-msgstr "Heu de seleccionar un dorsal."
+#: cups/kmwbanners.cpp:60
+msgid "Secret"
+msgstr "Secret"
-#: management/kmwbackend.cpp:115
-msgid "&Local printer (parallel, serial, USB)"
-msgstr "Impressora &local (paral·lel, sèrie, USB)"
+#: cups/kmwbanners.cpp:61
+msgid "Standard"
+msgstr "Estàndard"
-#: management/kmwbackend.cpp:116
-msgid ""
-"<qt>"
-"<p>Locally-connected printer</p>"
-"<p>Use this for a printer connected to the computer via a parallel, serial or "
-"USB port.</p></qt>"
-msgstr ""
-"<qt>"
-"<p>Impressora connectada localment</p>"
-"<p>Useu-ho per a una impressora connectada a l'ordinador via un port paral·lel, "
-"sèrie o USB.</p></qt>"
+#: cups/kmwbanners.cpp:62
+msgid "Top Secret"
+msgstr "Alt secret"
-#: management/kmwbackend.cpp:122
-msgid "&SMB shared printer (Windows)"
-msgstr "Impressora compartida &SMB (Windows)"
+#: cups/kmwbanners.cpp:63
+msgid "Unclassified"
+msgstr "Sense classificar"
-#: management/kmwbackend.cpp:123
+#: cups/kmwbanners.cpp:86
+msgid "Banner Selection"
+msgstr "Selecció del cartell"
+
+#: cups/kmwbanners.cpp:99
msgid ""
-"<qt>"
-"<p>Shared Windows printer</p>"
-"<p>Use this for a printer installed on a Windows server and shared on the "
-"network using the SMB protocol (samba).</p></qt>"
+"<p>Select the default banners associated with this printer. These banners "
+"will be inserted before and/or after each print job sent to the printer. If "
+"you don't want to use banners, select <b>No Banner</b>.</p>"
msgstr ""
-"<qt>"
-"<p>Impressora Windows compartida</p>"
-"<p>Useu-ho per a una impressora instal·lada en un servidor Windows i compartida "
-"a la xarxa usant el protocol SMB (samba).</p></qt>"
+"<p>Seleccioneu els cartells per omissió associats a aquesta impressora. "
+"Aquests cartells s'inseriran abans i/o després de cada treball d'impressió "
+"enviat a la impressora. Si no voleu usar cartells, seleccioneu <b>Sense "
+"cartell</b>.</p>"
-#: management/kmwbackend.cpp:130
-msgid "&Remote LPD queue"
-msgstr "Cua LPD &remota"
+#: cups/kmwfax.cpp:39
+msgid "Fax Serial Device"
+msgstr "Dispositiu fax sèrie"
-#: management/kmwbackend.cpp:131
-msgid ""
-"<qt>"
-"<p>Print queue on a remote LPD server</p>"
-"<p>Use this for a print queue existing on a remote machine running a LPD print "
-"server.</p></qt>"
-msgstr ""
-"<qt>"
-"<p>Cua d'impressió a un servidor LPD remot</p>"
-"<p>Useu-ho per a una cua d'impressió existent a una màquina remota que executi "
-"un servidor d'impressió LPD.</p></qt>"
+#: cups/kmwfax.cpp:43
+msgid "<p>Select the device which your serial Fax/Modem is connected to.</p>"
+msgstr "<p>Trieu el dispositiu on s'ha connectat el Fax/Mòdem sèrie.</p>"
-#: management/kmwbackend.cpp:137
-msgid "Ne&twork printer (TCP)"
-msgstr "Impressora de &xarxa (TCP)"
+#: cups/kmwfax.cpp:81
+msgid "You must select a device."
+msgstr "Heu de triar un dispositiu."
-#: management/kmwbackend.cpp:138
+#: cups/kmwipp.cpp:35
+msgid "Remote IPP server"
+msgstr "Servidor IPP remot"
+
+#: cups/kmwipp.cpp:39
msgid ""
-"<qt>"
-"<p>Network TCP printer</p>"
-"<p>Use this for a network-enabled printer using TCP (usually on port 9100) as "
-"communication protocol. Most network printers can use this mode.</p></qt>"
+"<p>Enter the information concerning the remote IPP server owning the "
+"targeted printer. This wizard will poll the server before continuing.</p>"
msgstr ""
-"<qt>"
-"<p>Impressora de xarxa TCP</p>"
-"<p>Useu-ho per a una impressora habilitada en una xarxa usant TCP (normalment "
-"al port 9100) com a protocol de comunicació. La majoria d'impressores de xarxa "
-"poden usar aquest mode.</p></qt>"
+"<p>Introduïu la informació respecte al servidor IPP remot propietari de la "
+"impressora destí. Aquest assistent enquestarà el servidor abans de continuar."
+"</p>"
-#: management/kmwfile.cpp:35
-msgid "File Selection"
-msgstr "Selecció de fitxer"
+#: cups/kmwipp.cpp:42 management/kmwlpd.cpp:46 rlpr/kmproprlpr.cpp:34
+#: rlpr/kmwrlpr.cpp:62
+msgid "Host:"
+msgstr "Remot:"
-#: management/kmwfile.cpp:41
+#: cups/kmwipp.cpp:43
+msgid "Port:"
+msgstr "Port:"
+
+#: cups/kmwipp.cpp:52 management/kmwsmb.cpp:79
+msgid "Empty server name."
+msgstr "El nom de servidor està buit."
+
+#: cups/kmwipp.cpp:59
+msgid "Incorrect port number."
+msgstr "Número de port incorrecte."
+
+#: cups/kmwipp.cpp:72
+msgid "<nobr>Unable to connect to <b>%1</b> on port <b>%2</b> .</nobr>"
+msgstr "<nobr>No s'ha pogut connectar a <b>%1</b> al port <b>%2</b> .</nobr>"
+
+#: cups/kmwippprinter.cpp:45
+msgid "IPP Printer Information"
+msgstr "Informació d'impressora IPP"
+
+#: cups/kmwippprinter.cpp:55
+msgid "&Printer URI:"
+msgstr "URI d'im&pressora:"
+
+#: cups/kmwippprinter.cpp:64
msgid ""
-"<p>The printing will be redirected to a file. Enter here the path of the file "
-"you want to use for redirection. Use an absolute path or the browse button for "
-"graphical selection.</p>"
+"<p>Either enter the printer URI directly, or use the network scanning "
+"facility.</p>"
msgstr ""
-"<p>La impressió es redireccionarà a un fitxer. Introduïu aquí el camí del "
-"fitxer que voleu usar per a la redirecció. Useu un camí absolut o el botó de "
-"fullejar per a la selecció gràfica.</p>"
+"<p>Introduïu l'URI de la impressora directament o bé useu l'opció "
+"d'exploració de xarxa.</p>"
-#: management/kmwfile.cpp:44
-msgid "Print to file:"
-msgstr "Imprimeix al fitxer:"
+#: cups/kmwippprinter.cpp:65
+msgid "&IPP Report"
+msgstr "Informe &IPP"
-#: management/kmconfiggeneral.cpp:137 management/kmwfile.cpp:60
-msgid "Empty file name."
-msgstr "El nom de fitxer està buit."
+#: cups/kmwippprinter.cpp:112
+msgid "You must enter a printer URI."
+msgstr "Heu d'introduir una URI d'impressora."
-#: management/kmwfile.cpp:66
-msgid "Directory does not exist."
-msgstr "El directori no existeix."
+#: cups/kmwippprinter.cpp:119 management/kmwsocket.cpp:117
+msgid "No printer found at this address/port."
+msgstr "No s'ha trobat cap impressora en aquesta adreça/port."
-#: lpr/editentrydialog.cpp:46 management/kxmlcommanddlg.cpp:107
-msgid "String"
-msgstr "Cadena"
+#: cups/kmwippprinter.cpp:139 management/kmwsocket.cpp:136
+msgid ""
+"_: Unknown host - 1 is the IP\n"
+"<Unknown> (%1)"
+msgstr "<Desconegut> (%1)"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:108
-msgid "Integer"
-msgstr "Integer"
+#: cups/kmwippprinter.cpp:173
+msgid "<b>Name</b>: %1<br>"
+msgstr "<b>Nom</b>: %1<br>"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:109
-msgid "Float"
-msgstr "Float"
+#: cups/kmwippprinter.cpp:174
+msgid "<b>Location</b>: %1<br>"
+msgstr "<b>Localització</b>: %1<br>"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:110
-msgid "List"
-msgstr "Llista"
+#: cups/kmwippprinter.cpp:175
+msgid "<b>Description</b>: %1<br>"
+msgstr "<b>Descripció</b>: %1<br>"
-#: lpr/editentrydialog.cpp:48 management/kxmlcommanddlg.cpp:111
-msgid "Boolean"
-msgstr "Booleà"
+#: cups/kmwippprinter.cpp:182
+msgid "<b>Model</b>: %1<br>"
+msgstr "<b>Model</b>: %1<br>"
-#: kprintdialog.cpp:278 management/kmspecialprinterdlg.cpp:56
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:114
-msgid "&Name:"
-msgstr "&Nom:"
+#: cups/kmwippprinter.cpp:187 kmprinter.cpp:139
+msgid "Idle"
+msgstr "Inactiva"
-#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:57 management/kxmlcommanddlg.cpp:115
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:866
-msgid "&Description:"
-msgstr "&Descripció:"
+#: cups/kmwippprinter.cpp:188 kmprinter.cpp:141
+msgid "Stopped"
+msgstr "S'ha aturat"
-#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:83 management/kxmlcommanddlg.cpp:116
-msgid "&Format:"
-msgstr "&Format:"
+#: cups/kmwippprinter.cpp:189 kmjob.cpp:111 kmprinter.cpp:140
+msgid "Processing..."
+msgstr "S'està processant..."
-#: cups/kmwusers.cpp:45 management/kxmlcommanddlg.cpp:117
-msgid "&Type:"
-msgstr "&Tipus:"
+#: cups/kmwippprinter.cpp:190 kmjob.cpp:132 kmprinter.cpp:142
+msgid ""
+"_: Unknown State\n"
+"Unknown"
+msgstr "Desconegut"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:118
-msgid "Default &value:"
-msgstr "&Valor per omissió:"
+#: cups/kmwippprinter.cpp:192
+msgid "<b>State</b>: %1<br>"
+msgstr "<b>Estat</b>: %1<br>"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:119
-msgid "Co&mmand:"
-msgstr "&Ordre:"
+#: cups/kmwippprinter.cpp:199
+#, c-format
+msgid "Unable to retrieve printer info. Printer answered:<br><br>%1"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut recuperar informació d'impressora. La impressora ha respost:"
+"<br><br>%1"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:126
-msgid "&Persistent option"
-msgstr "Opció &persistent"
+#: cups/kmwippprinter.cpp:222
+msgid "Unable to generate report. IPP request failed with message: %1 (0x%2)."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut generar l'informe. La petició IPP ha fallat amb el missatge %1 "
+"(0x%2)."
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:128
-msgid "Va&lues"
-msgstr "Va&lors"
+#: cups/kmwippselect.cpp:38
+msgid "Remote IPP Printer Selection"
+msgstr "Selecció de la impressora IPP remota"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:136
-msgid "Minimum v&alue:"
-msgstr "V&alor mínim:"
+#: cups/kmwippselect.cpp:51
+msgid "You must select a printer."
+msgstr "Heu de seleccionar una impressora."
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:137
-msgid "Ma&ximum value:"
-msgstr "Valor mà&xim:"
+#: cups/kmwother.cpp:41
+msgid "URI Selection"
+msgstr "Selecció d'URI"
-#: cups/kptagspage.cpp:82 kpfilterpage.cpp:406 management/kmjobviewer.cpp:237
-#: management/kmwend.cpp:51 management/kxmlcommanddlg.cpp:141
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:545 tdefilelist.cpp:101
-msgid "Name"
-msgstr "Nom"
+#: cups/kmwother.cpp:46
+msgid ""
+"<p>Enter the URI corresponding to the printer to be installed. Examples:</"
+"p><ul><li>smb://[login[:passwd]@]server/printer</li><li>lpd://server/queue</"
+"li><li>parallel:/dev/lp0</li></ul>"
+msgstr ""
+"<p>Introduïu l'URI corresponent a la impressora que s'instal·larà. Exemples:"
+"</p><ul><li>smb://[usuari[:contrasenya]@]servidor/impressora</li><li>lpd://"
+"servidor/cua</li><li>parallel:/dev/lp0</li></ul>"
-#: management/kmwend.cpp:53 management/kmwend.cpp:112
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:142 management/kxmlcommanddlg.cpp:545
-msgid "Description"
-msgstr "Descripció"
+#: cups/kmwother.cpp:51 management/kminfopage.cpp:52
+#: management/kmpropbackend.cpp:35 management/kmwlocal.cpp:54
+msgid "URI:"
+msgstr "URI:"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:150
-msgid "Add value"
-msgstr "Afegeix valor"
+#: cups/kmwother.cpp:78
+msgid "CUPS Server %1:%2"
+msgstr "Servidor CUPS %1:%2"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:151
-msgid "Delete value"
-msgstr "Esborra valor"
+#: cups/kmwquota.cpp:46
+msgid "second(s)"
+msgstr "segon(s)"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:153
-msgid "Apply changes"
-msgstr "Aplica els canvis"
+#: cups/kmwquota.cpp:47
+msgid "minute(s)"
+msgstr "minut(s)"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:154
-msgid "Add group"
-msgstr "Afegeix grup"
+#: cups/kmwquota.cpp:48
+msgid "hour(s)"
+msgstr "hora(es)"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:155
-msgid "Add option"
-msgstr "Afegeix opció"
+#: cups/kmwquota.cpp:49
+msgid "day(s)"
+msgstr "dia(dies)"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:156
-msgid "Delete item"
-msgstr "Esborra ítem"
+#: cups/kmwquota.cpp:50
+msgid "week(s)"
+msgstr "setmana(es)"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:157 tdefilelist.cpp:135
-msgid "Move up"
-msgstr "Amunt"
+#: cups/kmwquota.cpp:51
+msgid "month(s)"
+msgstr "mes(os)"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:158 tdefilelist.cpp:142
-msgid "Move down"
-msgstr "Avall"
+#: cups/kmwquota.cpp:79
+msgid "Printer Quota Settings"
+msgstr "Arranjament de quota d'impressora"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:162
-msgid "&Input From"
-msgstr "&Entrada des de"
+#: cups/kmwquota.cpp:104
+msgid ""
+"<p>Set here the quota for this printer. Using limits of <b>0</b> means that "
+"no quota will be used. This is equivalent to set quota period to <b><nobr>No "
+"quota</nobr></b> (-1). Quota limits are defined on a per-user base and "
+"applied to all users.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Establiu aquí la quota per a aquesta impressora. L'ús de límits de <b>0</"
+"b> significa que no s'usarà quota. Això és equivalent a establir el període "
+"de quota a <b><nobr>Sense quota</nobr></b> (-1). Els límits de quota es "
+"defineixen per usuari i s'apliquen a tots els usuaris.</p>"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:163
-msgid "O&utput To"
-msgstr "&Sortida a"
+#: cups/kmwquota.cpp:130
+msgid "You must specify at least one quota limit."
+msgstr "Heu d'especificar al menys una quota límit."
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:164 management/kxmlcommanddlg.cpp:166
-msgid "File:"
-msgstr "Arxiu:"
+#: cups/kmwusers.cpp:41
+msgid "Allowed Users"
+msgstr "Usuaris permesos"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:165 management/kxmlcommanddlg.cpp:167
-msgid "Pipe:"
-msgstr "Pipe:"
+#: cups/kmwusers.cpp:42
+msgid "Denied Users"
+msgstr "Usuaris denegats"
-#: kprintdialog.cpp:286 management/kxmlcommanddlg.cpp:176
-msgid "Comment:"
-msgstr "Comentari:"
+#: cups/kmwusers.cpp:44
+msgid "Define here a group of allowed/denied users for this printer."
+msgstr ""
+"Defineix aquí un grup d'usuaris permesos/denegats per a aquesta impressora."
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:285
+#: cups/kmwusers.cpp:45 management/kxmlcommanddlg.cpp:117
+msgid "&Type:"
+msgstr "&Tipus:"
+
+#: cups/kphpgl2page.cpp:33
msgid ""
-"An identification string. Use only alphanumeric characters except spaces. The "
-"string <b>__root__</b> is reserved for internal use."
-msgstr ""
-"Una cadena d'identificació. Useu només caràcters alfanumèrics, excepte espais. "
-"La cadena <b>__root__</b> està reservada per a ús intern."
+" <qt> <b>Print in Black Only (Blackplot)</b> <p>The 'blackplot' option "
+"specifies that all pens should plot in black-only: The default is to use the "
+"colors defined in the plot file, or the standard pen colors defined in the "
+"HP-GL/2 reference manual from Hewlett Packard. </p> <br> <hr> "
+"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
+"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> <pre> -o "
+"blackplot=true </pre> </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <b>Imprimeix només en negre (Blackplot)</b> <p> L'opció 'blackplot' "
+"especifica que totes les plomes haurien de traçar només en negre: per "
+"omissió s'usen els colors definits al fitxer de traçat, o els colors de "
+"ploma estàndard definits al manual de referència HP-GL/2 de Hewlett Packard. "
+"</p> <br> <hr> <p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
+"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
+"línia de comandaments del treball CUPS: </em><pre> -o blackplot=true </"
+"pre> </p> </qt>"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:289
+#: cups/kphpgl2page.cpp:48
msgid ""
-"A description string. This string is shown in the interface, and should be "
-"explicit enough about the role of the corresponding option."
-msgstr ""
-"Una cadena de descripció. La cadena es mostra a la interfície, i hauria d'ésser "
-"prou explícita quant al paper de l'opció corresponent."
+" <qt> <b>Scale Print Image to Page Size</b> <p>The 'fitplot' option "
+"specifies that the HP-GL image should be scaled to fill exactly the page "
+"with the (elsewhere selected) media size. </p> <p>The default is 'fitplot "
+"is disabled'. The default will therefore use the absolute distances "
+"specified in the plot file. (You should be aware that HP-GL files are very "
+"often CAD drawings intended for large format plotters. On standard office "
+"printers they will therefore lead to the drawing printout being spread "
+"across multiple pages.) </p> <p><b>Note:</b>This feature depends upon an "
+"accurate plot size (PS) command in the HP-GL/2 file. If no plot size is "
+"given in the file the filter converting the HP-GL to PostScript assumes the "
+"plot is ANSI E size. </p> <br> <hr> <p><em><b>Additional hint for power "
+"users:</b> This TDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job "
+"option parameter:</em> <pre> -o fitplot=true </pre> </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt><b>Dimensiona la imatge d'impressió a la mida de pàgina</b> <p>L'opció "
+"'fitplot' especifica que la imatge HP-GL s'hauria de dimensionar per tal "
+"d'omplir la pàgina exactament amb la mida del suport seleccionada en un "
+"altre punt.</p> <p>Per omissió 'fitplot' està deshabilitat. Per tant "
+"s'usaran les distàncies absolutes especificades al fitxer de traçat. (Heu de "
+"ser conscient que els fitxers HP-GL sovint són dibuixos CAD creats per a "
+"traçadors de gran format. Per tant a les impressores estàndard d'oficina "
+"faran que la impressió del dibuix ocupi diverses pàgines).</p> <p><b>Nota:</"
+"b> Aquesta característica depèn d'una ordre exacta de mida de traçat (PS) al "
+"fitxer HP-GL/2. Si no es dóna una mida de traçat al fitxer, el filtre que "
+"converteix d'HP-GL a PostScript assumeix que el traçat és de mida ANSI E.</"
+"p> <br> <hr> <p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> Aquest "
+"element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de línia "
+"de comandaments del treball CUPS: </em><pre> -o fitplot=true </pre> </p> "
+"</qt>"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:293
+#: cups/kphpgl2page.cpp:68
msgid ""
-"The type of the option. This determines how the option is presented graphically "
-"to the user."
-msgstr ""
-"El tipus de l'opció. Això determina com es presenta l'opció gràficament a "
-"l'usuari."
+" <qt> <b>Set Pen Width for HP-GL (if not defined in file)</b>. <p>The pen "
+"width value can be set here in case the original HP-GL file does not have "
+"it set. The pen width specifies the value in micrometers. The default value "
+"of 1000 produces lines that are 1000 micrometers == 1 millimeter in width. "
+"Specifying a pen width of 0 produces lines that are exactly 1 pixel wide. </"
+"p> <p><b>Note:</b> The penwidth option set here is ignored if the pen "
+"widths are set inside the plot file itself..</p> <br> <hr> "
+"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
+"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> <pre> -o "
+"penwidth=... # example: \"2000\" or \"500\" </pre> </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt><b>Estableix l'ample de ploma per a HP-GL (si no està definit al "
+"fitxer)</b>. <p>L'ample de ploma es pot establir aquí en el cas que el "
+"fitxer HP-GL original no l'hagi establert. L'ample de ploma especifica el "
+"valor en micròmetres. El valor per omissió de 1000 produeix línies que tenen "
+"un ample de 1000 micròmetres == 1 mil·límetre. L'especificació d'un ample de "
+"ploma de 0 produeix línies que tenen exactament 1 píxel d'ample.</p> "
+"<p><b>Nota:</b> L'opció d'ample de ploma establerta aquí s'ignora si els "
+"amples de ploma s'estableixen a l'interior del mateix fitxer de traçat.</p> "
+"<br> <hr> <p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> Aquest "
+"element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de línia "
+"de comandaments del treball CUPS: </em><pre> -o penwidth=... #exemple: "
+"\"2000\" o \"500\" </pre> </p> </qt>"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:297
+#: cups/kphpgl2page.cpp:85
msgid ""
-"The format of the option. This determines how the option is formatted for "
-"inclusion in the global command line. The tag <b>%value</b> "
-"can be used to represent the user selection. This tag will be replaced at "
-"run-time by a string representation of the option value."
-msgstr ""
-"El format de l'opció. Això determina com es formata l'opció per a la inclusió a "
-"la línia d'ordres global. L'etiqueta <b>%value</b> pot usar-se per a "
-"representar la selecció de l'usuari. Aquesta etiqueta se substituirà en temps "
-"d'execució per una representació del valor de l'opció."
+" <qt> <b>HP-GL Print Options</b> <p>All options on this page are only "
+"applicable if you use TDEPrint to send HP-GL and HP-GL/2 files to one of "
+"your printers. </p> <p>HP-GL and HP-GL/2 are page description languages "
+"developed by Hewlett-Packard to drive Pen Plotting devices. </p> "
+"<p>TDEPrint can (with the help of CUPS) convert the HP-GL file format and "
+"print it on any installed printer. </p> <p><b>Note 1:</b> To print HP-GL "
+"files, start 'kprinter' and simply load the file into the running kprinter."
+"</p> <p><b>Note 2:</b> The 'fitplot' parameter provided on this dialog does "
+"also work for printing PDF files (if your CUPS version is more recent than "
+"1.1.22).</p> <br> <hr> <p><em><b>Additional hint for power users:</b> "
+"These TDEPrint GUI elements match with CUPS commandline job option "
+"parameters:</em> <pre> -o blackplot=... # examples: \"true\" or \"false"
+"\" <br> -o fitplot=... # examples: \"true\" or \"false\" <br> -"
+"o penwidth=... # examples: \"true\" or \"false\" </pre> </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt><b>Opcions d'impressió HP-GL</b> <p>Totes les opcions d'aquesta pàgina "
+"només són aplicables si useu TDEPrint per a enviar fitxers HP-GL i HP-GL/2 a "
+"una de les impressores.</p> <p>HP-GL i HP-GL/2 són llenguatges de descripció "
+"de pàgina desenvolupats per Hewlett-Packard per a guiar els dispositius de "
+"traçat de ploma.</p> <p>TDEPrint pot (amb l'ajuda de CUPS) convertir el "
+"format de fitxer HP-GL i imprimir-lo a qualsevol impressora instal·lada.</p> "
+"<p><b>Nota 1:</b> Per a imprimir fitxers HP-GL, engegueu 'kprinter' i "
+"carregueu-hi el fitxer.</p> <p><b>Nota 2:</b> El paràmetre 'fitplot' "
+"proporcionat en aquest diàleg també funciona per a imprimir fitxers PDF (si "
+"la versió CUPS és més recent que la 1.1.22).</p> <br> <hr> <p><em><b>Consell "
+"addicional per a usuaris avançats:</b> Aquest element de l'IGU de TDEPrint "
+"coincideix amb el paràmetre opcional de línia de comandaments del treball "
+"CUPS: </em><pre> -o blackplot=... # exemples: \"true\" o \"false\" "
+"<br> -o fitplot=... # exemples: \"true\" o \"false\" <br> -o "
+"penwidth=... # exemples: \"true\" o \"false\" </pre> </p> </qt>"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:303
+#: cups/kphpgl2page.cpp:113
+msgid "HP-GL/2 Options"
+msgstr "Opcions HP-GL/2"
+
+#: cups/kphpgl2page.cpp:115
+msgid "&Use only black pen"
+msgstr "&Usa només tinta negra"
+
+#: cups/kphpgl2page.cpp:118
+msgid "&Fit plot to page"
+msgstr "&Ajusta a la pàgina"
+
+#: cups/kphpgl2page.cpp:122
+msgid "&Pen width:"
+msgstr "Amplada de &ploma"
+
+#: cups/kpimagepage.cpp:44
msgid ""
-"The default value of the option. For non persistent options, nothing is added "
-"to the command line if the option has that default value. If this value does "
-"not correspond to the actual default value of the underlying utility, make the "
-"option persistent to avoid unwanted effects."
-msgstr ""
-"El valor per omissió per a l'opció. Per a opcions no persistents, no s'afegeix "
-"res a la línia d'ordres si l'opció té el valor per omissió. Si aquest valor no "
-"correspon al valor per omissió actual de la utilitat subjacent, feu l'opció "
-"persistent per a evitar efectes no desitjats."
+" <qt> <p><b>Brightness:</b> Slider to control the brightness value of all "
+"colors used.</p> <p> The brightness value can range from 0 to 200. Values "
+"greater than 100 will lighten the print. Values less than 100 will darken "
+"the print. </p> <br> <hr> <p><em><b>Additional hint for power users:</b> "
+"This TDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option "
+"parameter:</em> <pre> -o brightness=... # use range from \"0\" to "
+"\"200\" </pre> </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Brillantor:</b> Cursor per a controlar el valor de brillantor de "
+"tots els colors usats.</p> <p> L'interval de valors de brillantor pot anar "
+"des de 0 a 200. Els valors superiors a 100 aclariran la impressió. Els "
+"valors inferiors a 100 enfosquiran la impressió.</p> <br> <hr> "
+"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> Aquest element de "
+"l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de línia de "
+"comandaments del treball CUPS: </em><pre> -o brightness=... # usa "
+"un interval entre \"0\" i \"200\" </pre> </p> </qt>"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:309
+#: cups/kpimagepage.cpp:58
msgid ""
-"Make the option persistent. A persistent option is always written to the "
-"command line, whatever its value. This is useful when the chosen default value "
-"does not match with the actual default value of the underlying utility."
-msgstr ""
-"Fes persistent l'opció. Una opció persistent sempre s'escriu a la línia "
-"d'ordres, sigui quin sigui el seu valor. Això és útil quan el valor per omissió "
-"escollit no coincideix amb el valor per omissió actual de la utilitat "
-"subjacent."
+" <qt> <p><b>Hue (Tint):</b> Slider to control the hue value for color "
+"rotation.</p> <p> The hue value is a number from -360 to 360 and represents "
+"the color hue rotation. The following table summarizes the change you will "
+"see for the base colors: <center> <table border=\"1\" width=\"70%\"> "
+"<tr><th><b>Original</b></th> <th><b>hue=-45</b></th> <th><b>hue=45</b></"
+"th> </tr> <tr><td>Red</td> <td>Purple</td> <td>Yellow-"
+"orange</td> </tr> <tr><td>Green</td> <td>Yellow-green</td> "
+"<td>Blue-green</td> </tr> <tr><td>Yellow</td> <td>Orange</"
+"td> <td>Green-yellow</td> </tr> <tr><td>Blue</td> "
+"<td>Sky-blue</td> <td>Purple</td> </tr> <tr><td>Magenta</"
+"td> <td>Indigo</td> <td>Crimson</td> </tr> "
+"<tr><td>Cyan</td> <td>Blue-green</td> <td>Light-navy-blue</"
+"td> </tr> </table> </center> <br> <hr> <p><em><b>Additional hint for "
+"power users:</b> This TDEPrint GUI element matches with the CUPS "
+"commandline job option parameter:</em> <pre> -o hue=... # use range "
+"from \"-360\" to \"360\" </pre> </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Matís (Ombra):</b> Cursor per a controlar el valor de matís per a "
+"la rotació de color.</p> <p> El valor de matís és un número des de -360 a "
+"360 i representa la rotació de matís de color. La taula següent resumeix els "
+"canvis que veureu als colors base: <center><table border=\"1\" width=\"70%"
+"\"> <tr> <th><b>Original</b></th> <th><b>matís=-45</b></th> <th><b>matís=45</"
+"b></th> </tr> <tr><td>Roig</td> <td>Púrpura</td> "
+"<td>Groc-taronja</td> </tr> <tr><td>Verd</td> <td>Groc-verd</"
+"td> <td>Blau-verd</td> </tr> <tr><td>Groc</td> <td>Taronja</"
+"td> <td>Verd-groc</td> </tr> <tr><td>Blau</td> "
+"<td>Blau-cel</td> <td>Púrpura</td> </tr> <tr><td>Magenta</"
+"td> <td>Lila</td> <td>Carmesí</td> </tr> "
+"<tr><td>Cian</td> <td>Blau-verd</td> <td>Blau-marí-clar</td> "
+"</tr> </table> </center> <br> <hr> <p><em><b>Consell addicional per a "
+"usuaris avançats:</b> Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el "
+"paràmetre opcional de línia de comandaments del treball CUPS: </em><pre> -"
+"o hue=... # usa un interval entre \"-360\" i \"360\" </pre> </p> </"
+"qt>"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:313
-#, c-format
+#: cups/kpimagepage.cpp:83
msgid ""
-"The full command line to execute the associated underlying utility. This "
-"command line is based on a mechanism of tags that are replaced at run-time. The "
-"supported tags are:"
-"<ul>"
-"<li><b>%filterargs</b>: command options</li>"
-"<li><b>%filterinput</b>: input specification</li>"
-"<li><b>%filteroutput</b>: output specification</li>"
-"<li><b>%psu</b>: the page size in upper case</li>"
-"<li><b>%psl</b>: the page size in lower case</li></ul>"
-msgstr ""
-"La línia d'ordres completa per a executar la utilitat associada. Aquesta línia "
-"d'ordres està basada en un mecanisme d'etiquetes que se substitueixen en temps "
-"d'execució. Les etiquetes acceptades són: "
-"<ul> "
-"<li><b>%filterargs</b>: opcions d'ordre</li> "
-"<li><b>%filterinput</b>: especificació d'entrada</li> "
-"<li><b>%filteroutput</b>: especificació de sortida</li> "
-"<li><b>%psu</b>: la mida de pàgina en majúscules</li> "
-"<li><b>%psl</b>: la mida de pàgina en minúscules</li>"
+" <qt> <p><b>Saturation:</b> Slider to control the saturation value for all "
+"colors used.</p> <p> The saturation value adjusts the saturation of the "
+"colors in an image, similar to the color knob on your television. The color "
+"saturation value.can range from 0 to 200. On inkjet printers, a higher "
+"saturation value uses more ink. On laserjet printers, a higher saturation "
+"uses more toner. A color saturation of 0 produces a black-and-white print, "
+"while a value of 200 will make the colors extremely intense. </p> <br> "
+"<hr> <p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI "
+"element matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
+"<pre> -o saturation=... # use range from \"0\" to \"200\" </pre> </"
+"p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Saturació>:</b> Cursor per a controlar el valor de saturació per "
+"a tots els colors en ús.</p> <p> El valor de saturació ajusta la saturació "
+"dels colors d'una imatge, de forma similar al dial de color de la televisió. "
+"El valor de saturació de color pot anar des de 0 a 200. A les impressores de "
+"raig de tinta, un valor de saturació més alt usa més tinta. A les "
+"impressores làser, una saturació més alta usa més tòner. Una saturació de "
+"color de 0 produeix una impressió en blanc i negre, mentres que un valor de "
+"200 farà els colors extremadament intensos.</p> <br> <hr> <p><em><b>Consell "
+"addicional per a usuaris avançats:</b> Aquest element de l'IGU de TDEPrint "
+"coincideix amb el paràmetre opcional de línia de comandaments del treball "
+"CUPS: </em><pre> -o saturation=... # usa un interval des de \"0\" a "
+"\"200\" </pre> </p> </qt>"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:323
-#, c-format
+#: cups/kpimagepage.cpp:101
msgid ""
-"Input specification when the underlying utility reads input data from a file. "
-"Use the tag <b>%in</b> to represent the input filename."
+" <qt> <p><b>Gamma:</b> Slider to control the gamma value for color "
+"correction.</p> <p> The gamma value can range from 1 to 3000. A gamma "
+"values greater than 1000 lightens the print. A gamma value less than 1000 "
+"darken the print. The default gamma is 1000. </p> <p><b>Note:</b></p> the "
+"gamma value adjustment is not visible in the thumbnail preview. </p> <br> "
+"<hr> <p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI "
+"element matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
+"<pre> -o gamma=... # use range from \"1\" to \"3000\" </pre> </p> "
+"</qt>"
msgstr ""
-"Especificació d'entrada quan la utilitat subjacent llegeix les dades d'entrada "
-"d'un fitxer. Useu l'etiqueta <b>%in</b> per a representar el nom del fitxer "
-"d'entrada."
+"<qt> <p><b>Gamma:</b> Cursor per a controlar el valor gamma per a la "
+"correcció de color.</p> <p> El valor gamma pot anar des de 1 a 3000. Un "
+"valor gamma superior a 1000 aclareix la impressió. Un valor gamma inferior a "
+"1000 enfosqueix la impressió. El valor gamma per omissió és 1000. </p> "
+"<p><b>Nota:</b></p> l'ajust del valor gamma no és visible a la vista de "
+"miniatures. </p> <br> <hr> <p><em><b>Consell addicional per a usuaris "
+"avançats:</b> Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el "
+"paràmetre opcional de línia de comandaments del treball CUPS: </em><pre> -"
+"o gamma=... # usa un interval des de \"1\" a \"3000\" </pre> </p> </qt>"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:327
-#, c-format
+#: cups/kpimagepage.cpp:118
msgid ""
-"Output specification when the underlying utility writes output data to a file. "
-"Use the tag <b>%out</b> to represent the output filename."
-msgstr ""
-"Especificació de sortida quan la utilitat subjacent escriu les dades de sortida "
-"a un fitxer. Useu l'etiqueta <b>%out</b> per a representar el nom del fitxer de "
-"sortida."
+" <qt> <p><b>Image Printing Options</b></p> <p>All options controlled on "
+"this page only apply to printing images. Most image file formats are "
+"supported. To name a few: JPEG, TIFF, PNG, GIF, PNM (PBM/PGM/PNM/PPM), Sun "
+"Raster, SGI RGB, Windows BMP. Options to influence color output of image "
+"printouts are: <ul> <li> Brightness </li> <li> Hue </li> <li> "
+"Saturation </li> <li> Gamma </li> </ul> <p>For a more detailed "
+"explanation about Brightness, Hue, Saturation and Gamma settings, please "
+"look at the 'WhatsThis' items provided for these controls. </p> </p> </qt>"
+msgstr ""
+" <qt> <p><b>Opcions d'impressió d'imatge</b></p> <p>Totes les opcions que es "
+"controlen en aquesta pàgina només apliquen a la impressió d'imatges. "
+"S'accepten la majoria de formats de fitxers imatge. Per citar-ne alguns: "
+"JPEG, TIFF, PNG, GIF, PNM (PBM/PGM/PNM/PPM), Sun Raster, SGI RGB, Windows "
+"BMP. Les opcions que influeixen el color de les impressions d'imatges són: "
+"<ul> <li> Brillantor </li> <li> Matís </li> <li> Saturació </li> "
+"<li> Gamma </li> </ul> <p> Consulteu una explicació més detallada "
+"quant a l'arranjament de brillantor, matís, saturació i gamma als ítems 'Què "
+"és això' proporcionats per a aquests controls. </p> </p> </qt>"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:331
+#: cups/kpimagepage.cpp:136
msgid ""
-"Input specification when the underlying utility reads input data from its "
-"standard input."
-msgstr ""
-"Especificació d'entrada quan la utilitat subjacent llegeix les dades d'entrada "
-"de l'entrada estàndard."
+" <qt> <p><b>Coloration Preview Thumbnail</b></p> <p>The coloration preview "
+"thumbnail indicates change of image coloration by different settings. "
+"Options to influence output are: <ul> <li> Brightness </li> <li> Hue "
+"(Tint) </li> <li> Saturation </li> <li> Gamma </li> </ul> </p> "
+"<p>For a more detailed explanation about Brightness, Hue, Saturation and "
+"Gamma settings, please look at the 'WhatsThis' items provided for these "
+"controls. </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Miniatura de vista prèvia de coloració</b></p> <p>La miniatura de "
+"vista prèvia de coloració indica el canvi de coloració de la imatge amb "
+"diferents arranjaments. Les opcions que actuen sobre la sortida són: <ul> "
+"<li>Brillantor </li> <li>Matís (Ombra) </li> <li>Saturació </li> "
+"<li>Gamma </li></ul></p> <p>Consulteu una explicació més detallada "
+"quant a l'arranjament de brillantor, matís, saturació i gamma als ítems 'Què "
+"és això' proporcionats per a aquests controls. </p> </p> </qt>"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:335
+#: cups/kpimagepage.cpp:152
msgid ""
-"Output specification when the underlying utility writes output data to its "
-"standard output."
+" <qt> <p><b>Image Size:</b> Dropdown menu to control the image size on the "
+"printed paper. Dropdown works in conjunction with slider below. Dropdown "
+"options are:.</p> <ul> <li> <b>Natural Image Size:</b> Image prints in its "
+"natural image size. If it does not fit onto one sheet, the printout will be "
+"spread across multiple sheets. Note, that the slider is disabled when "
+"selecting 'natural image size' in the dropdown menu. </li> <li> "
+"<b>Resolution (ppi):</b> The resolution value slider covers a number range "
+"from 1 to 1200. It specifies the resolution of the image in Pixels Per Inch "
+"(PPI). An image that is 3000x2400 pixels will print 10x8 inches at 300 "
+"pixels per inch, for example, but 5x4 inches at 600 pixels per inch. If the "
+"specified resolution makes the image larger than the page, multiple pages "
+"will be printed. Resolution defaults to 72 ppi. </li> <li> <b>% of Page "
+"Size:</b> The percent value slider covers numbers from 1 to 800. It "
+"specifies the size in relation to the page (not the image). A scaling of "
+"100 percent will fill the page as completely as the image aspect ratio "
+"allows (doing auto-rotation of the image as needed). A scaling of more than "
+"100 will print the image across multiple sheets. A scaling of 200 percent "
+"will print on up to 4 pages. </li> Scaling in % of page size defaults to 100 "
+"%. <li> <b>% of Natural Image Size:</b> The percent value slider moves from "
+"1 to 800. It specifies the printout size in relation to the natural image "
+"size. A scaling of 100 percent will print the image at its natural size, "
+"while a scaling of 50 percent will print the image at half its natural "
+"size. If the specified scaling makes the image larger than the page, "
+"multiple pages will be printed. Scaling in % of natural image size defaults "
+"to 100 %. </ul> <br> <hr> <p><em><b>Additional hint for power users:</b> "
+"This TDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option "
+"parameter:</em> <pre> -o natural-scaling=... # range in % is "
+"1....800 <br> -o scaling=... # range in % is 1....800 "
+"<br> -o ppi=... # range in ppi is 1...1200 </pre> </p> "
+"</qt>"
msgstr ""
-"Especificació de sortida quan la utilitat subjacent escriu les dades de sortida "
-"a la sortida estàndard."
+"<qt> <p><b>Mida d'imatge:</b> Menú desplegable per a controlar la mida "
+"d'imatge al paper imprès. El desplegable funciona conjuntament amb el cursor "
+"de sota. Les opcions del desplegable són:</p> <ul> <li><b>Mida natural "
+"d'imatge:</b> La imatge s'imprimeix en la seva mida natural. Si no cap en un "
+"full, la impressió es repartirà entre diversos fulls. Fixeu-vos que el "
+"cursor es deshabilita en seleccionar 'mida natural d'imatge' al menú "
+"desplegable. </li> <li><b>Resolució (ppp):</b> El cursor de valor de "
+"resolució inclou un interval numèric des de 1 a 1200. Especifica la "
+"resolució de la imatge en píxels per polzada (ppp). Per exemple, una imatge "
+"que té 3000x2400 píxels s'imprimirà en 10x8 polzades a 300 píxels per "
+"polzada, però en 5x4 polzades a 600 píxels per polzada. Si la resolució "
+"especificada fa la imatge més gran que la pàgina, s'imprimiran múltiples "
+"pàgines. La resolució per omissió és de 72 ppp. </li> <li><b>% de mida de "
+"pàgina:</b> El cursor de valor percentual inclou nombres des de 1 a 800. "
+"Especifica la mida en relació a la pàgina (no la imatge). Un escalat de 100 "
+"percentual omplirà la pàgina tant com sigui possible d'acord amb la relació "
+"d'aspecte de la imatge (fent girar la imatge automàticament si cal). Un "
+"escalat de més de 100 imprimirà la imatge en múltiples pàgines. Un escalat "
+"de 200 percentual la imprimirà en fins a 4 pàgines. </li> L'escalat en % de "
+"la mida de pàgina per omissió és de 100%. <li><b>% de la mida natural "
+"d'imatge:</b> El cursor de valor percentual es mou des d'1 fins a 800. "
+"Especifica la mida d'impressió en relació a la mida natural d'imatge. Un "
+"escalat de 100 percentual imprimirà la imatge amb la seva mida natural, "
+"mentres que un escalat de 50 percentual la imprimirà a la meitat de la seva "
+"mida natural. Si l'escalat especificat fa la imatge més gran que la pàgina, "
+"s'imprimiran diverses pàgines. L'escalat en % de la mida natural d'imatge "
+"per omissió és de 100%. </ul> <br> <hr> <p><em><b>Consell addicional per a "
+"usuaris avançats:</b> Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el "
+"paràmetre opcional de línia de comandaments del treball CUPS: </em><pre> "
+"-o natural-scaling=... # l'interval en % és 1....800 <br> -o "
+"scaling=... # l'interval en % és 1....800 <br> -o "
+"ppi=... # l'interval en ppp és 1...1200 </pre> </p> </qt>"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:339
+#: cups/kpimagepage.cpp:192
msgid ""
-"A comment about the underlying utility, which can be viewed by the user from "
-"the interface. This comment string supports basic HTML tags like &lt;a&gt;, "
-"&lt;b&gt; or &lt;i&gt;."
-msgstr ""
-"Un comentari quant a la utilitat subjacent, que l'usuari pot veure des de la "
-"interfície. Aquesta cadena de comentari accepta etiquetes HTML bàsiques com ara "
-"&lt;a&gt;, &lt;b&gt; or &lt;i&gt;."
+" <qt> <p><b>Position Preview Thumbnail</b></p> <p>This position preview "
+"thumbnail indicates the position of the image on the paper sheet. <p>Click "
+"on horizontal and vertical radio buttons to move image alignment on paper "
+"around. Options are: <ul> <li> center </li> <li> top </li> "
+"<li> top-left </li> <li> left </li> <li> bottom-left </li> <li> "
+"bottom </li> <li> bottom-right</li> <li> right </li> <li> top-"
+"right </li> </ul> </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Miniatura de vista prèvia de posició</b></p> <p>Aquesta miniatura "
+"de vista prèvia de posició indica la posició de la imatge al full de paper. "
+"<p> Cliqueu als botons d'opció horitzontal i vertical per a moure "
+"l'alineació de la imatge pel paper. Les opcions són: <ul> <li> centrat "
+"</li> <li> superior </li> <li> superior-esquerra </li> <li> "
+"esquerra </li> <li> inferior-esquerra </li> <li> inferior </li> "
+"<li> inferior-dreta</li> <li> dreta </li> <li> superior-dreta </li> "
+"</ul> </p> </qt>"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:568
+#: cups/kpimagepage.cpp:210
msgid ""
-"Invalid identification name. Empty strings and \"__root__\" are not allowed."
+" <qt> <p><b>Reset to Default Values</b> </p> <p> Reset all coloration "
+"settings to default values. Default values are: <ul> <li> Brightness: 100 "
+"</li> <li> Hue (Tint). 0 </li> <li> Saturation: 100 </li> <li> Gamma: "
+"1000 </li> </ul> </p> </qt>"
msgstr ""
-"Nom d'identificació no vàlid. No es permeten cadenes buides ni \"__root__\"."
-
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:649 management/kxmlcommanddlg.cpp:652
-msgid "New Group"
-msgstr "Grup nou"
+"<qt> <p><b>Inicialitza als valors per omissió</b> </p> <p> Inicialitza tots "
+"els valors de coloració als valors per omissió. Els valors per omissió són: "
+"<ul> <li> Brillantor: 100 </li> <li> Matís (Ombra): 0 </li> <li> "
+"Saturació: 100 </li> <li> Gamma: 1000 </li> </ul> </p> </qt>"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:668 management/kxmlcommanddlg.cpp:671
-msgid "New Option"
-msgstr "Nova opció"
+#: cups/kpimagepage.cpp:222
+msgid ""
+" <qt> <p><b>Image Positioning:</b></p> <p>Select a pair of radiobuttons "
+"to move image to the position you want on the paper printout. Default is "
+"'center'. </p> <br> <hr> <p><em><b>Additional hint for power users:</b> "
+"This TDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option "
+"parameter:</em> <pre> -o position=... # examples: \"top-left\" or "
+"\"bottom\" </pre> </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Posició d'imatge:</b></p> <p>Seleccioneu un parell de botons "
+"d'opció per a moure la imatge a la posició que voleu a la impressió. "
+"L'omissió és 'centrat'. </p> <br> <hr> <p><em><b>Consell addicional per a "
+"usuaris avançats:</b> Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el "
+"paràmetre opcional de línia de comandaments del treball CUPS: </em><pre> -"
+"o position=... # exemples: \"superior-esquerra\" or \"inferior\" </"
+"pre> </p> </qt>"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:795 management/kxmlcommanddlg.cpp:939
-#, c-format
-msgid "Command Edit for %1"
-msgstr "Ordre d'edició per a %1"
+#: cups/kpimagepage.cpp:237
+msgid "Image"
+msgstr "Imatge"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:833
-msgid "&Mime Type Settings"
-msgstr "Arranjament de tipus &mime"
+#: cups/kpimagepage.cpp:239
+msgid "Color Settings"
+msgstr "Paràmetres de color"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:839
-msgid "Supported &Input Formats"
-msgstr "Formats d'&entrada acceptats"
+#: cups/kpimagepage.cpp:241
+msgid "Image Size"
+msgstr "Mida d'imatge"
-#: kpfilterpage.cpp:407 management/kxmlcommanddlg.cpp:840
-msgid "Requirements"
-msgstr "Requeriments"
+#: cups/kpimagepage.cpp:243
+msgid "Image Position"
+msgstr "Posició d'imatge"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:851
-msgid "&Edit Command..."
-msgstr "Ordre d'&edició..."
+#: cups/kpimagepage.cpp:247
+msgid "&Brightness:"
+msgstr "&Brillantor:"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:868
-msgid "Output &format:"
-msgstr "&Format de sortida:"
+#: cups/kpimagepage.cpp:252
+msgid "&Hue (Color rotation):"
+msgstr "&Matís (Rotació de color):"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:870
-msgid "ID name:"
-msgstr "Nom d'ID:"
+#: cups/kpimagepage.cpp:257
+msgid "&Saturation:"
+msgstr "&Saturació:"
-#: management/kxmlcommanddlg.cpp:1033
-msgid "exec:/"
-msgstr "exec:/"
+#: cups/kpimagepage.cpp:262
+msgid "&Gamma (Color correction):"
+msgstr "&Gamma (Correcció de color):"
-#: management/kmdriverdbwidget.cpp:51
-msgid "&PostScript printer"
-msgstr "Impressora &Postscript"
+#: cups/kpimagepage.cpp:283
+msgid "&Default Settings"
+msgstr "Arranjament per &omissió"
-#: management/kmdriverdbwidget.cpp:52
-msgid "&Raw printer (no driver needed)"
-msgstr "Impressora en b&rut (no cal controlador)"
+#: cups/kpimagepage.cpp:289
+msgid "Natural Image Size"
+msgstr "Mida d'imatge natural"
-#: management/kmdriverdbwidget.cpp:55
-msgid "&Other..."
-msgstr "&Altres..."
+#: cups/kpimagepage.cpp:290
+msgid "Resolution (ppi)"
+msgstr "Resolució (ppp)"
-#: management/kmdriverdbwidget.cpp:56
-msgid "&Manufacturer:"
-msgstr "&Fabricant:"
+#: cups/kpimagepage.cpp:292
+#, no-c-format
+msgid "% of Page"
+msgstr "% de la pàgina"
-#: management/kmdriverdbwidget.cpp:57
-msgid "Mo&del:"
-msgstr "Mo&del:"
+#: cups/kpimagepage.cpp:294
+#, no-c-format
+msgid "% of Natural Image Size"
+msgstr "% de la mida de la imatge natural"
-#: management/kmdriverdbwidget.cpp:157 management/kmdriverdbwidget.cpp:166
-msgid "Loading..."
-msgstr "S'està carregant..."
+#: cups/kpimagepage.cpp:304
+msgid "&Image size type:"
+msgstr "Tipus de la mida de la &imatge:"
-#: management/kmdriverdbwidget.cpp:217
-msgid "Unable to find the PostScript driver."
-msgstr "No s'ha pogut trobar el controlador Postscript."
+#: cups/kpschedulepage.cpp:40
+msgid ""
+" <qt> <p><b>Print Job Billing and Accounting</b></p> <p>Insert a meaningful "
+"string here to associate the current print job with a certain account. This "
+"string will appear in the CUPS \"page_log\" to help with the print "
+"accounting in your organization. (Leave it empty if you do not need it.) <p> "
+"It is useful for people who print on behalf of different \"customers\", like "
+"print service bureaux, letter shops, press and prepress companies, or "
+"secretaries who serve different bosses, etc.</p> <br> <hr> "
+"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
+"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> <pre> -o "
+"job-billing=... # example: \"Marketing_Department\" or \"Joe_Doe\" "
+"</pre> </p> </qt>"
+msgstr ""
+" <qt> <p><b>Facturació i comptabilitat dels treballs d'impressió</b></p> <p> "
+"Inseriu aquí un text significatiu per a associar el treball d'impressió "
+"actual amb un cert compte. Aquest text apareixerà al \"registre de pàgines\" "
+"de CUPS per ajudar a la comptabilitat d'impressió de la vostra organització. "
+"(Deixeu-ho buit si no ho necessiteu.) <p>És útil per a la gent que imprimeix "
+"per encàrrec de diversos \"clients\", com ara empreses de serveis "
+"d'impressió, de distribució de correu, impremtes o secretaries que donen "
+"servei a diferents caps, etc. </p> <br> <hr> <p><em><b>Consell addicional "
+"per a usuaris avançats:</b> Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix "
+"amb el paràmetre opcional de línia de comandaments del treball CUPS: </"
+"em><pre> -o job-billing=... # exemple: \"Departament_Marketing\" "
+"o \"Pere_Poc\" </pre> </p> </qt>"
-#: management/kmdriverdbwidget.cpp:230
-msgid "Select Driver"
-msgstr "Tria controlador"
+#: cups/kpschedulepage.cpp:60
+msgid ""
+" <qt> <p><b>Scheduled Printing</b></p> <p>Scheduled printing lets you "
+"control the time of the actual printout, while you can still send away your "
+"job <b>now</b> and have it out of your way. <p> Especially useful is the "
+"\"Never (hold indefinitely)\" option. It allows you to park your job until a "
+"time when you (or a printer administrator) decides to manually release it. "
+"<p> This is often required in enterprise environments, where you normally "
+"are not allowed to directly and immediately access the huge production "
+"printers in your <em>Central Repro Department</em>. However it is okay to "
+"send jobs to the queue which is under the control of the operators (who, "
+"after all, need to make sure that the 10,000 sheets of pink paper which is "
+"required by the Marketing Department for a particular job are available and "
+"loaded into the paper trays).</p> <br> <hr> <p><em><b>Additional hint for "
+"power users:</b> This TDEPrint GUI element matches with the CUPS "
+"commandline job option parameter:</em> <pre> -o job-hold-until=... "
+"# example: \"indefinite\" or \"no-hold\" </pre> </p> </qt>"
+msgstr ""
+" <qt> <p><b>Impressió planificada</b></p> <p>La impressió "
+"planificada us permet controlar el moment de la impressió, de manera que "
+"encara podeu enviar el treball <b>ara</b> i treure-us-el de sobre. <p> "
+"Especialment útil és l'opció \"Mai (atura indefinidament)\". Us permet "
+"aparcar el treball fins el moment en què vós (o un administrador de la "
+"impressora) decidiu alliberar-lo manualment. <p> Això sovint es necessari en "
+"entorns empresarials, on normalment no se us permet d'accedir directament i "
+"immediatament a les grans impressores de producció al <em>Departament "
+"Central de Reprografia</em>. En canvi no hi ha problema en enviar treballs a "
+"la cua que està sota control dels operadors (que, finalment, s'han "
+"d'assegurar que els 10.000 fulls de paper rosa que necessita el Departament "
+"de Marketing per a un treball particular estan disponibles i carregats a les "
+"safates de paper). </p> <br> <hr> <p><em><b>Informació addicional per a "
+"usuaris avançats:</b> Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el "
+"paràmetre opcional de línia de comandaments del treball CUPS: </em><pre> -"
+"o job-hold-until=... # exemple: \"indefinite\" o \"no-hold\" </pre> "
+"</p> </qt>"
-#: management/kmdriverdbwidget.cpp:247 management/kmdriverdbwidget.cpp:249
-msgid "<Unknown>"
-msgstr "<Desconegut>"
+#: cups/kpschedulepage.cpp:87
+msgid ""
+" <qt> <p><b>Page Labels</b></p> <p>Page Labels are printed by CUPS at the "
+"top and bottom of each page. They appear on the pages surrounded by a little "
+"frame box. <p>They contain any string you type into the line edit field.</p> "
+"<br> <hr> <p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI "
+"element matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
+"<pre> -o page-label=\"...\" # example: \"Company Confidential\" </"
+"pre> </p> </qt>"
+msgstr ""
+" <qt> <p><b>Etiquetes de pàgina</b></p> <p>CUPS imprimeix etiquetes de "
+"pàgina a dalt i baix de cada pàgina. Apareixen a les pàgines envoltades per "
+"un petit marc. <p>Contenen el text que introduïu al camp d'edició de línia. "
+"</p> <br> <hr> <p><em><b>Informació addicional per a usuaris avançats:</b> "
+"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
+"línia de comandaments del treball CUPS: </em><pre> -o page-"
+"label=... # exemple: \"Confidencial de l'empresa\"</pre> </p> </qt>"
-#: management/kmdriverdbwidget.cpp:252
-msgid "Database"
-msgstr "Base de dades"
+#: cups/kpschedulepage.cpp:102
+msgid ""
+" <qt> <p><b>Job Priority</b></p> <p>Usually CUPS prints all jobs per queue "
+"according to the \"FIFO\" principle: <em>First In, First Out</em>. <p> The "
+"job priority option allows you to re-order the queue according to your "
+"needs. <p> It works in both directions: you can increase as well as decrease "
+"priorities. (Usually you can only control your <b>own</b> jobs). <p> Since "
+"the default job priority is \"50\", any job sent with, for example, \"49\" "
+"will be printed only after all those others have finished. Conversely, a "
+"\"51\" or higher priority job will go right to the top of a populated queue "
+"(if no other, higher prioritized one is present).</p> <br> <hr> "
+"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
+"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> <pre> -o "
+"job-priority=... # example: \"10\" or \"66\" or \"99\" </pre> </p> </qt>"
+msgstr ""
+" <qt> <p><b>Prioritat del treball</b></p> <p>Normalment CUPS imprimeix tots "
+"els treballs d'una cua d'acord amb el principi \"FIFO\": <em>First In, First "
+"Out</em>. (El primer en arribar, el primer en sortir). <p>L'opció de "
+"prioritat del treball permet reordenar la cua d'acord amb les vostres "
+"necessitats. <p> Funciona en les dues direccions: tant podeu incrementar com "
+"disminuir les prioritats. (Normalment només podeu controlar els treballs "
+"<b>propis</b>). <p>Com que la prioritat per omissió és \"50\", qualsevol "
+"treball enviat amb, per exemple \"49\" s'imprimirà només després que els "
+"altres hagin acabat. Inversament, un treball amb una prioritat de \"51\" o "
+"superior anirà directament a l'inici de la cua (si no n'hi ha present un "
+"altre amb una prioritat més alta). </p> <br> <hr> <p><em><b>Informació "
+"addicional per a usuaris avançats:</b> Aquest element de l'IGU de TDEPrint "
+"coincideix amb el paràmetre opcional de línia de comandaments del treball "
+"CUPS: </em><pre> -o job-priority=... # exemple: \"10\" o \"66\" o "
+"\"99\" </pre> </p> </qt>"
-#: management/kmdriverdbwidget.cpp:259
-msgid "Wrong driver format."
-msgstr "Format incorrecte del controlador."
+#: cups/kpschedulepage.cpp:126
+msgid "Advanced Options"
+msgstr "Opcions avançades"
-#: management/kmdriverdbwidget.cpp:268
-msgid "Other"
-msgstr "Altres"
+#: cups/kpschedulepage.cpp:137
+msgid "Immediately"
+msgstr "Immediatament"
-#: management/kmwinfopage.cpp:32
-msgid "Introduction"
-msgstr "Introducció"
+#: cups/kpschedulepage.cpp:138
+msgid "Never (hold indefinitely)"
+msgstr "Mai (suspèn indefinidament)"
-#: management/kmwinfopage.cpp:37
-#, fuzzy
-msgid ""
-"<p>Welcome,</p>"
-"<br>"
-"<p>This wizard will help to install a new printer on your computer. It will "
-"guide you through the various steps of the process of installing and "
-"configuring a printer for your printing system. At each step, you can always go "
-"back using the <b>Back</b> button.</p>"
-"<br>"
-"<p>We hope you enjoy this tool!</p>"
-"<br>"
-msgstr ""
-"<p>Benvinguts,</p>"
-"<br>"
-"<p>Aquest assistent us ajudarà a instal·lar una nova impressora al vostre "
-"ordinador. Us guiarà pels diversos passos del procés d'instal·lació i "
-"configuració d'una impressora pel vostre sistema d'impressió. A cada pas, "
-"sempre podeu retrocedir fent servir el botó <b>Endarrera</b>.</p>"
-"<br>"
-"<p>Esperem que xalareu amb aquesta eina !</p>"
-"<br><p align=right><i>L'equip d'impressió TDE.</i>.</p>"
+#: cups/kpschedulepage.cpp:139
+msgid "Daytime (6 am - 6 pm)"
+msgstr "Dia (6 am - 6 pm)"
-#: management/kmlistview.cpp:125
-msgid "Print System"
-msgstr "Sistema d'impressió"
+#: cups/kpschedulepage.cpp:140
+msgid "Evening (6 pm - 6 am)"
+msgstr "Tarda (6 pm - 6 am)"
-#: management/kmlistview.cpp:128
-msgid "Classes"
-msgstr "Classes"
+#: cups/kpschedulepage.cpp:141
+msgid "Night (6 pm - 6 am)"
+msgstr "Nit (6 pm - 6 am)"
-#: management/kmlistview.cpp:131
-msgid "Printers"
-msgstr "Impressores"
+#: cups/kpschedulepage.cpp:142
+msgid "Weekend"
+msgstr "Cap de setmana"
-#: management/kmlistview.cpp:134
-msgid "Specials"
-msgstr "Especials"
+#: cups/kpschedulepage.cpp:143
+msgid "Second Shift (4 pm - 12 am)"
+msgstr "Segon torn (4 pm - 12 am)"
-#: management/kmwlocal.cpp:38
-msgid "Local Port Selection"
-msgstr "Selecció de port local"
+#: cups/kpschedulepage.cpp:144
+msgid "Third Shift (12 am - 8 am)"
+msgstr "Tercer torn (12 am - 8 am)"
-#: management/kmwlocal.cpp:50
-msgid "Local System"
-msgstr "Sistema local"
+#: cups/kpschedulepage.cpp:145
+msgid "Specified Time"
+msgstr "Hora especificada"
-#: management/kmwlocal.cpp:57
-msgid "Parallel"
-msgstr "Paral·lel"
+#: cups/kpschedulepage.cpp:160
+msgid "&Scheduled printing:"
+msgstr "&Impressió planificada:"
-#: management/kmwlocal.cpp:58
-msgid "Serial"
-msgstr "Sèrie"
+#: cups/kpschedulepage.cpp:163
+msgid "&Billing information:"
+msgstr "Informació de &facturació:"
-#: management/kmwlocal.cpp:59
-msgid "USB"
-msgstr "USB"
+#: cups/kpschedulepage.cpp:166
+msgid "T&op/Bottom page label:"
+msgstr "Etiqueta de pàgina dal&t/baix:"
-#: driver.cpp:389 management/kmwlocal.cpp:60
-msgid "Others"
-msgstr "Altres"
+#: cups/kpschedulepage.cpp:169
+msgid "&Job priority:"
+msgstr "Prioritat del &treball:"
-#: management/kmwlocal.cpp:63
-msgid ""
-"<p>Select a valid detected port, or enter directly the corresponding URI in the "
-"bottom edit field.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Seleccioneu un port vàlid detectat, o introduïu directament l'URI "
-"corresponent al camp d'edició de sota.</p>"
+#: cups/kpschedulepage.cpp:200
+msgid "The time specified is not valid."
+msgstr "L'hora especificada no és valida"
-#: management/kmwlocal.cpp:78
+#: cups/kptagspage.cpp:36
msgid ""
-"_: The URI is empty\n"
-"Empty URI."
-msgstr "L'URI és buit."
-
-#: management/kmwlocal.cpp:83
-msgid "The local URI doesn't correspond to a detected port. Continue?"
-msgstr "L'URI local no correspon a un port detectat. Continuo?"
-
-#: management/kmwlocal.cpp:85
-msgid "Select a valid port."
-msgstr "Trieu un port vàlid."
+" <qt><p><b>Additional Tags</b></p> You may send additional commands to the "
+"CUPS server via this editable list. There are 3 purposes for this: <ul> "
+"<li>Use any current or future standard CUPS job option not supported by the "
+"TDEPrint GUI. </li> <li>Control any custom job option you may want to "
+"support in custom CUPS filters and backends plugged into the CUPS filtering "
+"chain.</li> <li>Send short messages to the operators of your production "
+"printers in your <em>Central Repro Department</em>. </ul> <p><b>Standard "
+"CUPS job options:</b> A complete list of standard CUPS job options is in "
+"the <a href=\"http://localhost:631/sum.html\">CUPS User Manual</a>. "
+"Mappings of the kprinter user interface widgets to respective CUPS job "
+"option names are named in the various <em>WhatsThis</em> help items..</p> "
+"<p><b>Custom CUPS job options:</b> CUPS print servers may be customized with "
+"additional print filters and backends which understand custom job options. "
+"You can specify such custom job options here. If in doubt, ask your system "
+"administrator..</p> <p><b> </b></p> <p><b>Operator Messages:</b> You may "
+"send additional messages to the operator(s) of your production printers (e."
+"g. in your <em>Central Repro Department</p>) Messages can be read by the "
+"operator(s) (or yourself) by viewing the <em>\"Job IPP Report\"</em> for the "
+"job.</p> <b>Examples:</b><br> <pre> A standard CUPS job option:<br> "
+"<em>(Name) number-up</em> -- <em>(Value) 9</"
+"em> <br> <br> A job option for custom CUPS filters or "
+"backends:<br> <em>(Name) DANKA_watermark</em> -- <em>(Value) "
+"Company_Confidential</em> <br> <br> A message to the operator(s):<br> "
+"<em>(Name) Deliver_after_completion</em> -- <em>(Value) to_Marketing_Departm."
+"</em><br> </pre> <p><b>Note:</b> the fields must not include spaces, tabs or "
+"quotes. You may need to double-click on a field to edit it. <p><b>Warning:</"
+"b> Do not use such standard CUPS option names which also can be used "
+"through the TDEPrint GUI. Results may be unpredictable if they conflict, "
+"or if they are sent multiple times. For all options supported by the GUI, "
+"please do use the GUI. (Each GUI element's 'WhatsThis' names the related "
+"CUPS option name.) </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Etiquetes addicionals</b></p> Podeu enviar ordres addicionals al "
+"servidor CUPS via aquesta llista editable. Té 3 objectius: <ul> <li> Usar "
+"qualsevol opció de treball CUPS estàndard, actual o futura no acceptada per "
+"a l'IGU de TDEPrint. </li> <li>Controlar qualsevol opció de treball a mida "
+"que vulgueu acceptar amb filtres CUPS a mida i a dorsals endollats a la "
+"cadena de filtratge CUPS.</li> <li>Enviar missatges curts als operadors de "
+"les impressores de producció al <em>departament central de reprografia</em>."
+"</ul> <p><b>Opcions de treball CUPS estàndard:</b> Una llista completa de "
+"les opcions de treball CUPS estàndard està al <a href=\"http://localhost:631/"
+"sum.html\">Manual d'usuari CUPS</a>. La correspondència dels estris de la "
+"interfície d'usuari kprinter amb els noms d'opció de treball CUPS respectius "
+"es menciona al diversos ítems d'ajuda <em>Què és això?</em>.</p> "
+"<p><b>Opcions de treball CUPS a mida:</b> Els servidors d'impressió CUPS es "
+"poden personalitzar amb filtres d'impressió addicionals i dorsals que "
+"entenen les opcions de treball a mida. Aquí podeu especificar aquestes "
+"opcions de treball a mida. Si teniu dubtes pregunteu a l'administrador del "
+"sistema.</p> <p><b></b></p> <p><b>Missatges a l'operador:</b> Podeu enviar "
+"missatges addicionals als operadors de les impressores de producció (p.ex. "
+"al <em>departament central de reprografia</em>) Els missatges poden llegir-"
+"los els operadors (o vós mateix) consultant l'<em>informe de treball IPP</"
+"em> del treball.</p> <b>Exemples:</b> <br> <pre> Una opció de treball CUPS "
+"estàndard: <br> <em>(Nom) number-up</em> -- <em>(Valor) "
+"9</em> <br> <br> Una opció de treball per a filtres CUPS a mida o dorsals: "
+"<br> <em>(Nom) DANKA_watermark</em> -- <em>(Valor) "
+"Company_Confidential</em> <br> <br> Un missatge als operadors: <br> "
+"<em>(Nom) lliurament_en_acabar</em> -- <em>(Valor) al_departament_marketing."
+"</em> <br> </pre> <p><b>Nota:</b> els camps no han d'incloure espais, "
+"tabuladors o cometes. Potser haureu de dobleclicar en un camp per a editar-"
+"lo. <p><b>Avís:</b> No useu els noms d'opció CUPS estàndard que també poden "
+"usar-se via l'IGU de TDEPrint. Els resultats poden ser imprevisibles si hi "
+"ha conflicte, o si s'envien diversos cops. Useu l'IGU per a totes les "
+"opcions que accepta. (Cada element d'IGU té una ajuda 'Què és això?' que diu "
+"quin nom d'opció CUPS hi correspon). </p></qt>"
-#: management/kmwlocal.cpp:166
-msgid "Unable to detect local ports."
-msgstr "No s'han pogut detectar ports locals."
+#: cups/kptagspage.cpp:77
+msgid "Additional Tags"
+msgstr "Etiquetes addicionals"
-#: management/kmconfigcommand.cpp:33
-msgid "Commands"
-msgstr "Ordres"
+#: cups/kptagspage.cpp:82 kpfilterpage.cpp:406 management/kmjobviewer.cpp:237
+#: management/kmwend.cpp:51 management/kxmlcommanddlg.cpp:141
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:545 tdefilelist.cpp:101
+msgid "Name"
+msgstr "Nom"
-#: management/kmconfigcommand.cpp:34
-msgid "Command Settings"
-msgstr "Arranjament d'ordre"
+#: cups/kptagspage.cpp:83
+msgid "Value"
+msgstr "Valor"
-#: management/kmconfigcommand.cpp:37
-msgid "Edit/Create Commands"
-msgstr "Edita/crea ordres"
+#: cups/kptagspage.cpp:92
+msgid "Read-Only"
+msgstr "Només lectura"
-#: management/kmconfigcommand.cpp:39
-msgid ""
-"<p>Command objects perform a conversion from input to output."
-"<br>They are used as the basis to build both print filters and special "
-"printers. They are described by a command string, a set of options, a set of "
-"requirements and associated mime types. Here you can create new command objects "
-"and edit existing ones. All changes will only be effective for you."
+#: cups/kptagspage.cpp:115
+msgid "The tag name must not contain any spaces, tabs or quotes: <b>%1</b>."
msgstr ""
-"<p>Els objectes d'ordre fan una conversió d'entrada a sortida. "
-"<br> S'usen com a base per a construir filtres d'impressora i impressores "
-"especials. Es descriuen mitjançant una cadena d'ordre, un conjunt d'opcions, un "
-"conjunt de requeriments i els tipus mime associats. Aquí podeu crear nous "
-"objectes d'ordre i editar els existents. Tots els canvis només seran efectius "
-"per vós."
-
-#: management/kmwclass.cpp:37
-msgid "Class Composition"
-msgstr "Composició de classe"
+"El nom de marca no ha de contenir cap espai, tabulació o cometes: <b>%1</b>."
-#: management/kmwclass.cpp:52
-msgid "Available printers:"
-msgstr "Impressores disponibles:"
+#: cups/kptextpage.cpp:41
+msgid ""
+" <qt> <p><b>Characters Per Inch</b></p> <p>This setting controls the "
+"horizontal size of characters when printing a text file. </p> <p>The default "
+"value is 10, meaning that the font is scaled in a way that 10 characters "
+"per inch will be printed. </p> <hr> <p><em><b>Additional hint for power "
+"users:</b> This TDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job "
+"option parameter:</em> <pre> -o cpi=... # example: \"8\" or "
+"\"12\" </pre> </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Caràcters per polzada</b></p> <p>Aquest valor controla la mida "
+"horitzontal dels caràcters en imprimir un fitxer de text. </p> <p> El valor "
+"per omissió és 10, per tant la lletra s'ajusta de manera que s'imprimiran 10 "
+"caràcters per polzada.</p> <hr> <p><em><b>Consell addicional per a usuaris "
+"avançats:</b> Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el "
+"paràmetre opcional de línia de comandaments del treball CUPS: </em><pre> -"
+"o cpi=... # exemple: \"8\" o \"12\" </pre> </p> </qt>"
-#: management/kmwclass.cpp:53
-msgid "Class printers:"
-msgstr "Classes d'impressora:"
+#: cups/kptextpage.cpp:55
+msgid ""
+" <qt> <p><b>Lines Per Inch</b></p> <p>This setting controls the vertical "
+"size of characters when printing a text file. </p> <p>The default value is "
+"6, meaning that the font is scaled in a way that 6 lines per inch will be "
+"printed. </p> <hr> <p><em><b>Additional hint for power users:</b> This "
+"TDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:"
+"</em> <pre> -o lpi=... # example \"5\" or \"7\" </pre> </p> </"
+"qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Línies per polzada</b></p> <p>Aquest valor controla la mida "
+"vertical dels caràcters en imprimir un fitxer de text. </p> <p>El valor per "
+"omissió és 6, per tant la lletra s'ajusta de manera que s'imprimiran 6 "
+"línies per polzada.</p> <hr> <p><em><b>Consell addicional per a usuaris "
+"avançats:</b> Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el "
+"paràmetre opcional de línia de comandaments del treball CUPS: </em><pre> -"
+"o lpi=... # exemple: \"5\" o \"7\" </pre> </p> </qt>"
-#: management/kmwclass.cpp:79
-msgid "You must select at least one printer."
-msgstr "Heu de seleccionar al menys una impressora."
+#: cups/kptextpage.cpp:69
+msgid ""
+" <qt> <p><b>Columns</b></p> <p>This setting controls how many columns of "
+"text will be printed on each page when. printing text files. </p> <p>The "
+"default value is 1, meaning that only one column of text per page will be "
+"printed. </p> <hr> <p><em><b>Additional hint for power users:</b> This "
+"TDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:"
+"</em> <pre> -o columns=... # example: \"2\" or \"4\" </pre> </p> </"
+"qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Columnes</b></p> <p>Aquest valor controla quantes columnes de "
+"text s'imprimiran a cada pàgina en imprimir fitxers de text. </p> <p>El "
+"valor per omissió és 1, per tant s'imprimirà una sola columna de text per "
+"pàgina.</p> <hr> <p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
+"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
+"línia de comandaments del treball CUPS: </em><pre> -o columns=... "
+"# exemple: \"2\" o \"4\" </pre> </p> </qt>"
-#: management/kmconfigfilter.cpp:40
-msgid "Filter"
-msgstr "Filtre"
+#: cups/kptextpage.cpp:84
+msgid " <qt> Preview icon changes when you turn on or off prettyprint. </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> La icona de vista prèvia canvia en activar o desactivar la impressió "
+"bonica.</qt>"
-#: management/kmconfigfilter.cpp:41
-msgid "Printer Filtering Settings"
-msgstr "Arranjament dels filtres d'impressió"
+#: cups/kptextpage.cpp:87
+#, fuzzy
+msgid ""
+" <qt> <p><b>Text Formats</b></p> <p>These settings control the appearance "
+"of text on printouts. They are only valid for printing text files or input "
+"directly through kprinter. </p> <p><b>Note:</b> These settings have no "
+"effect whatsoever for other input formats than text, or for printing from "
+"applications such as the KDE Advanced Text Editor. (Applications in general "
+"send PostScript to the print system, and 'kate' in particular has its own "
+"knobs to control the print output. </p>. <hr> <p><em><b>Additional hint for "
+"power users:</b> This TDEPrint GUI element matches with the CUPS "
+"commandline job option parameter:</em> <pre> -o cpi=... # "
+"example: \"8\" or \"12\" <br> -o lpi=... # example: \"5\" or "
+"\"7\" <br> -o columns=... # example: \"2\" or \"4\" </pre> </p> </"
+"qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Formats de text</b></p> <p> Aquests valors controlen l'aparença "
+"del text a les impressions. Només són vàlids per a imprimir fitxers de text "
+"o entrada directa via kprinter.</p> <p><b>Nota:</b> Aquests valors no tenen "
+"cap efecte per qualsevol altre format d'entrada que no sigui text, o per a "
+"imprimir des d'aplicacions com ara l'editor de text avançat TDE. (Les "
+"aplicacions, en general, envien PostScript al sistema d'impressió, i 'kate' "
+"en particular té les seves pròpies opcions per a controlar la sortida "
+"d'impressió.</p> <hr> <p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</"
+"b> Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional "
+"de línia de comandaments del treball CUPS: </em><<pre> -o "
+"cpi=... # exemple: \"8\" o \"12\" <br> -o lpi=... # "
+"exemple: \"5\" o \"7\" <br> -o columns=... # exemple: \"2\" o "
+"\"4\" </pre> </p> </qt>"
-#: management/kmconfigfilter.cpp:44
-msgid "Printer Filter"
-msgstr "Filtre d'impressora"
+#: cups/kptextpage.cpp:108
+#, fuzzy
+msgid ""
+" <qt> <p><b>Margins</b></p> <p>These settings control the margins of "
+"printouts on the paper. They are not valid for jobs originating from "
+"applications which define their own page layout internally and send "
+"PostScript to TDEPrint (such as KOffice or OpenOffice.org). </p> <p>When "
+"printing from KDE applications, such as KMail and Konqueror, or printing an "
+"ASCII text file through kprinter, you can choose your preferred margin "
+"settings here. </p> <p>Margins may be set individually for each edge of the "
+"paper. The combo box at the bottom lets you change the units of measurement "
+"between Pixels, Millimeters, Centimeters, and Inches. </p> <p>You can even "
+"use the mouse to grab one margin and drag it to the intended position (see "
+"the preview picture on the right side). </p> <hr> <p><em><b>Additional "
+"hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element matches with the CUPS "
+"commandline job option parameter:</em> <pre> -o page-top=... # "
+"example: \"72\" <br> -o page-bottom=... # example: \"24\" <br> -"
+"o page-left=... # example: \"36\" <br> -o page-right=... # "
+"example: \"12\" </pre> </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Marges</b></p> <p>Aquests valors controlen els marges del paper a "
+"les impressions. No són vàlids per a treballs originats a aplicacions que "
+"defineixen internament la seva pròpia distribució de pàgina i envien "
+"PostScript a TDEPrint (com ara KOffice o OpenOffice.org).</p> <p>Aquí podeu "
+"triar els valors de marge preferits en imprimir des d'aplicacions TDE, com "
+"ara KMail i Konqueror, o en imprimir un fitxer de text ASCII via kprinter.</"
+"p> <p>Els marges es poden establir individualment per a cada vora del paper. "
+"La caixa desplegable de sota us deixa canviar les unitats de mesura entre "
+"píxels, mil·límetres, centímetres i polzades.</p> <p> Fins i tot podeu usar "
+"el ratolí per a agafar un marge i arrossegar-lo a la posició desitjada "
+"(veieu la imatge de vista prèvia a la dreta).</p> <hr> <p><em><b>Consell "
+"addicional per a usuaris avançats:</b> Aquest element de l'IGU de TDEPrint "
+"coincideix amb el paràmetre opcional de línia de comandaments del treball "
+"CUPS: </em><pre> -o page-top=... # exemple: \"72\" <br> -o "
+"page-bottom=... # exemple: \"24\" <br> -o page-left=... # "
+"exemple: \"36\" <br> -o page-right=... # exemple: \"12\" </pre> </"
+"p> </qt>"
-#: management/kmconfigfilter.cpp:56
+#: cups/kptextpage.cpp:134
msgid ""
-"The printer filtering allows you to view only a specific set of printers "
-"instead of all of them. This may be useful when there are a lot of printers "
-"available but you only use a few ones. Select the printers you want to see from "
-"the list on the left or enter a <b>Location</b> filter (ex: Group_1*). Both are "
-"cumulative and ignored if empty."
-msgstr ""
-"El filtratge d'impressora us permet veure només un conjunt específic "
-"d'impressores en comptes de totes. Això pot ser útil quan hi ha moltes "
-"impressores disponibles però només n'useu unes poques. Trieu les impressores "
-"que voleu veure de la llista de l'esquerra o introduïu un filtre d'<b>"
-"Ubicació</b> (ex: Grup_1*). Ambdós són acumulatius i s'ignoren si són buits."
+" <qt> <p><b>Turn Text Printing with Syntax Highlighting (Prettyprint) On!</"
+"b></p> <p>ASCII text file printouts can be 'prettyfied' by enabling this "
+"option. If you do so, a header is printed at the top of each page. The "
+"header contains the page number, job title (usually the filename), and the "
+"date. In addition, C and C++ keywords are highlighted, and comment lines "
+"are italicized.</p> <p>This prettyprint option is handled by CUPS.</p> "
+"<p>If you prefer another 'plaintext-to-prettyprint' converter, look for the "
+"<em>enscript</em> pre-filter on the <em>Filters</em> tab. </p> <br> <hr> "
+"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
+"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> <pre> -o "
+"prettyprint=true. </pre> </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Activa la impressió de text amb ressaltat de sintaxi (impressió "
+"bonica)</b></p> <p> Les impressions de fitxers text ASCII poden 'embellir-"
+"se' habilitant aquesta opció. Si ho feu, s'imprimeix una capçalera a dalt de "
+"cada pàgina. La capçalera conté el número de pàgina, el títol del treball "
+"(normalment el nom del fitxer), i la data. A més, les paraules clau C i C++ "
+"es ressalten i les línies de comentari s'escriuen en cursiva.</p> <p>L'opció "
+"d'impressió bonica la gestiona CUPS.</p> <p>Si preferiu un altre convertidor "
+"de text pla a impressió bonica, busqueu el pre-filtre <em>enscript</em> a la "
+"pestanya <em>Filtres</em>.</p> <br> <hr> <p><em><b>Consell addicional per a "
+"usuaris avançats:</b> Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el "
+"paràmetre opcional de línia de comandaments del treball CUPS: </em><pre> "
+"-o prettyprint=true </pre> </p> </qt>"
-#: management/kmconfigfilter.cpp:62
-msgid "Location filter:"
-msgstr "Localització del filtre:"
+#: cups/kptextpage.cpp:153
+msgid ""
+" <qt> <p><b>Turn Text Printing with Syntax Highlighting (Prettyprint) Off! "
+"</b></p> <p>ASCII text file printing with this option turned off are "
+"appearing without a page header and without syntax highlighting. (You can "
+"still set the page margins, though.) </p> <br> <hr> <p><em><b>Additional "
+"hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element matches with the CUPS "
+"commandline job option parameter:</em> <pre> -o prettyprint=false </"
+"pre> </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Desactiva la impressió de text amb ressaltat de sintaxi "
+"(impressió bonica)</b></p> <p>Amb aquesta opció desactivada la impressió de "
+"fitxers de text ASCII apareix sense capçalera de pàgina i sense ressaltat de "
+"sintaxi. (Però encara podeu establir els marges de pàgina).</p> <br> <hr> "
+"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> Aquest element de "
+"l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de línia de "
+"comandaments del treball CUPS: </em><pre> -o prettyprint=false </pre> </"
+"p> </qt>"
-#: management/kmmainview.cpp:72
+#: cups/kptextpage.cpp:167
msgid ""
-"The printer %1 already exists. Continuing will overwrite existing printer. Do "
-"you want to continue?"
-msgstr ""
-"La impressora %1 ja existeix. En continuar se sobreescriurà la impressora "
-"existent. Voleu continuar ?"
+" <qt> <p><b>Print Text with Syntax Highlighting (Prettyprint)</b></p> "
+"<p>ASCII file printouts can be 'prettyfied' by enabling this option. If you "
+"do so, a header is printed at the top of each page. The header contains "
+"the page number, job title (usually the filename), and the date. In "
+"addition, C and C++ keywords are highlighted, and comment lines are "
+"italicized.</p> <p>This prettyprint option is handled by CUPS.</p> <p>If "
+"you prefer another 'plaintext-to-prettyprint' converter, look for the "
+"<em>enscript</em> pre-filter on the <em>Filters</em> tab. </p> <br> <hr> "
+"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
+"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> <pre> -o "
+"prettyprint=true. <br> -o prettyprint=false </pre> </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Impressió de text amb ressaltat de sintaxi (impressió bonica) </"
+"b></p> <p> Les impressions de fitxers text ASCII poden 'embellir-se' "
+"habilitant aquesta opció. Si ho feu, s'imprimeix una capçalera a dalt de "
+"cada pàgina. La capçalera conté el número de pàgina, el títol del treball "
+"(normalment el nom del fitxer), i la data. A més, les paraules clau C i C++ "
+"es ressalten i les línies de comentari s'escriuen en cursiva.</p> <p>L'opció "
+"d'impressió bonica la gestiona CUPS.</p> <p>Si preferiu un altre convertidor "
+"de text pla a impressió bonica, busqueu el pre-filtre <em>enscript</em> a la "
+"pestanya <em>Filtres</em>.</p> <br> <hr> <p><em><b>Consell addicional per a "
+"usuaris avançats:</b> Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el "
+"paràmetre opcional de línia de comandaments del treball CUPS: </em><pre> "
+"-o prettyprint=true <br> -o prettyprint=false </pre> </p> </qt>"
-#: management/kmmainview.cpp:133 management/kmmainview.cpp:783
-#: management/kmmainview.cpp:859 management/kmmainview.cpp:883
-msgid "Initializing manager..."
-msgstr "S'està inicialitzant el gestor..."
+#: cups/kptextpage.cpp:188
+msgid "Text"
+msgstr "Text"
-#: management/kmmainview.cpp:180
-msgid "&Icons,&List,&Tree"
-msgstr "&Icones,&llista,&arbre"
+#: cups/kptextpage.cpp:191
+msgid "Text Format"
+msgstr "Format de text"
-#: management/kmmainview.cpp:184
-msgid "Start/Stop Printer"
-msgstr "Atura/engega la impressora"
+#: cups/kptextpage.cpp:193
+msgid "Syntax Highlighting"
+msgstr "Ressaltat de sintaxi"
-#: management/kmmainview.cpp:186
-msgid "&Start Printer"
-msgstr "&Engega la impressora"
+#: cups/kptextpage.cpp:195 kpmarginpage.cpp:42 kpmarginpage.cpp:45
+msgid "Margins"
+msgstr "Marges"
-#: management/kmmainview.cpp:187
-msgid "Sto&p Printer"
-msgstr "&Atura la impressora"
+#: cups/kptextpage.cpp:200
+msgid "&Chars per inch:"
+msgstr "&Caràcters per polzada:"
-#: management/kmmainview.cpp:189
-msgid "Enable/Disable Job Spooling"
-msgstr "Habilita/deshabilita l'encuat de treballs"
+#: cups/kptextpage.cpp:204
+msgid "&Lines per inch:"
+msgstr "&Línies per polzada:"
-#: management/kmmainview.cpp:191
-msgid "&Enable Job Spooling"
-msgstr "&Habilita l'encuat de treballs"
+#: cups/kptextpage.cpp:208
+msgid "C&olumns:"
+msgstr "C&olumnes:"
-#: management/kmmainview.cpp:192
-msgid "&Disable Job Spooling"
-msgstr "&Deshabilita l'encuat de treballs"
+#: cups/kptextpage.cpp:216
+msgid "&Disabled"
+msgstr "&Deshabilitat"
-#: management/kmmainview.cpp:195
-msgid "&Configure..."
-msgstr "&Configura..."
+#: cups/kptextpage.cpp:218
+msgid "&Enabled"
+msgstr "&Habilitat"
-#: management/kmmainview.cpp:196
-msgid "Add &Printer/Class..."
-msgstr "Afegeix im&pressora/classe..."
+#: driver.cpp:379 kpgeneralpage.cpp:261 lpd/lpdtools.cpp:307
+#: management/kmconfiggeneral.cpp:44 management/kmpropgeneral.cpp:54
+#: management/kmwend.cpp:49
+msgid "General"
+msgstr "General"
-#: management/kmmainview.cpp:197
-msgid "Add &Special (pseudo) Printer..."
-msgstr "Afegeix (pseudo) impressora e&special..."
+#: driver.cpp:387 foomatic2loader.cpp:268
+msgid "Adjustments"
+msgstr "Ajustos"
-#: management/kmmainview.cpp:198
-msgid "Set as &Local Default"
-msgstr "Estableix com a &local per omissió"
+#: driver.cpp:389
+msgid "JCL"
+msgstr "JCL"
-#: management/kmmainview.cpp:199
-msgid "Set as &User Default"
-msgstr "Estableix com a omissió per a l'&usuari"
+#: driver.cpp:391 management/kmwlocal.cpp:60
+msgid "Others"
+msgstr "Altres"
-#: management/kmmainview.cpp:200
-msgid "&Test Printer..."
-msgstr "&Prova d'impressora..."
+#: driverview.cpp:47
+msgid ""
+" <qt> <b>List of Driver Options (from PPD)</b>. <p>The upper pane of this "
+"dialog page contains all printjob options as laid down in the printer's "
+"description file (PostScript Printer Description == 'PPD') </p> <p>Click on "
+"any item in the list and watch the lower pane of this dialog page display "
+"the available values. </p> <p>Set the values as needed. Then use one of the "
+"pushbuttons below to proceed:</p> <ul> <li><em>'Save'</em> your settings "
+"if you want to re-use them in your next job(s) too. <em>'Save'</em> will "
+"store your settings permanently until you change them again. </li>. "
+"<li>Click <em>'OK'</em> (without a prior click on <em>'Save'</em>, if you "
+"want to use your selected settings just once, for the next print job. "
+"<em>'OK'</em> will forget your current settings when kprinter is closed "
+"again, and will start next time with the previously saved defaults. </li> "
+"<li><em>'Cancel'</em> will not change anything. If you proceed to print "
+"after clicking <em>'Cancel'</em>, the job will print with the default "
+"settings of this queue. </ul> <p><b>Note.</b> The number of available job "
+"options depends strongly on the actual driver used for your print queue. "
+"<em>'Raw'</em> queues do not have a driver or a PPD. For raw queues this "
+"tab page is not loaded by TDEPrint, and thus is not present in the kprinter "
+"dialog.</p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <b>Llista d'opcions de controlador (des de PPD)</b>. <p> La part "
+"superior d'aquesta pàgina de diàleg conté totes les opcions de treball "
+"d'impressió tal com es descriuen al fitxer de definició d'impressora "
+"(PostScript Printer Description == 'PPD') </p> <p>Cliqueu a qualsevol ítem "
+"de la llista i observeu com es mostren els valors disponibles a la part "
+"inferior d'aquest diàleg. </p> <p>Establiu els valors que calgui. Llavors "
+"useu un del botons de sota per a continuar:</p> <ul> <li><em>'Desa'</em> els "
+"valors si voleu tornar-los a usar als treballs següents. <em>'Desa'</em> "
+"conservarà els valors permanentment fins que els torneu a canviar. </li> "
+"<li>Cliqueu <em>'Bé'</em> (sense clicar previament a <em>'Desa'</em>), si "
+"voleu usar els valors seleccionats només un cop, per al treball d'impressió "
+"següent. <em>'Bé'</em> oblidarà els valors actuals en tancar kprint, i "
+"engegarà el següent cop amb els valors desats previament. </li> "
+"<li><em>'Cancel·la'</em> no canviarà res. Si imprimiu després de clicar "
+"<em>'Cancel·la'</em>, el treball s'imprimirà amb els valors per omissió "
+"d'aquesta cua. </ul> <p><b>Nota.</b> El nombre d'opcions de treball "
+"disponibles depèn molt del controlador concret que s'usa per a la cua "
+"d'impressió. Les cues en <em>'brut'</em> no tenen un controlador o una PPD. "
+"TDEPrint no carrega aquesta pàgina de pestanyes per a les cues en brut i, "
+"per tant, no és present al diàleg kprinter.</p> </qt>"
-#: management/kmmainview.cpp:201
-msgid "Configure &Manager..."
-msgstr "Configura el &gestor..."
+#: driverview.cpp:71
+msgid ""
+" <qt> <b>List of Possible Values for given Option (from PPD)</b>. <p>The "
+"lower pane of this dialog page contains all possible values of the "
+"printoption highlighted above, as laid down in the printer's description "
+"file (PostScript Printer Description == 'PPD') </p> <p>Select the value you "
+"want and proceed. </p> <p>Then use one of the pushbuttons below to leave "
+"this dialog:</p> <ul> <li><em>'Save'</em> your settings if you want to re-"
+"use them in your next job(s) too. <em>'Save'</em> will store your settings "
+"permanently until you change them again. </li>. <li>Click <em>'OK'</em> if "
+"you want to use your selected settings just once, for the next print job. "
+"<em>'OK'</em> will forget your current settings when kprinter is closed "
+"again, and will start next time with your previous defaults. </li> "
+"<li><em>'Cancel'</em> will not change anything. If you proceed to print "
+"after clicking <em>'Cancel'</em>, the job will print with the default "
+"settings of this queue. </ul> <p><b>Note.</b> The number of available job "
+"options depends strongly on the actual driver used for your print queue. "
+"<em>'Raw'</em> queues do not have a driver or a PPD. For raw queues this "
+"tab page is not loaded by TDEPrint, and thus is not present in the kprinter "
+"dialog.</p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <b>Llista de valors possibles per a l'opció donada (des de PPD)</b>. "
+"<p> La part superior d'aquesta pàgina de diàleg conté totes les opcions de "
+"treball d'impressió tal com es descriuen al fitxer de definició d'impressora "
+"(PostScript Printer Description == 'PPD') </p> <p>Seleccioneu el valor que "
+"voleu i continueu. </p> <p>Llavors useu un del botons de sota per a "
+"abandonar aquest diàleg:</p> <ul> <li><em>'Desa'</em> els valors si voleu "
+"tornar-los a usar als treballs següents. <em>'Desa'</em> conservarà els "
+"valors permanentment fins que els torneu a canviar. </li> <li>Cliqueu "
+"<em>'Bé'</em> si voleu usar els valors seleccionats només un cop, per al "
+"treball d'impressió següent. <em>'Bé'</em> oblidarà els valors actuals en "
+"tancar kprint, i engegarà el següent cop amb els valors desats previament. </"
+"li> <li><em>'Cancel·la'</em> no canviarà res. Si imprimiu després de clicar "
+"<em>'Cancel·la'</em>, el treball s'imprimirà amb els valors per omissió "
+"d'aquesta cua. </ul> <p><b>Nota.</b> El nombre d'opcions de treball "
+"disponibles depèn molt del controlador concret que s'usa per a la cua "
+"d'impressió. Les cues en <em>'brut'</em> no tenen un controlador o una PPD. "
+"TDEPrint no carrega aquesta pàgina de pestanyes per a les cues en brut i, "
+"per tant, no és present al diàleg kprinter.</p> </qt>"
-#: management/kmmainview.cpp:202
-msgid "Initialize Manager/&View"
-msgstr "Inicialitza el gestor/la &vista"
+#: droptionview.cpp:61
+msgid "Value:"
+msgstr "Valor:"
-#: management/kmmainview.cpp:204
-msgid "&Orientation"
-msgstr "&Orientació"
+#: droptionview.cpp:167
+msgid "String value:"
+msgstr "Valor de cadena:"
-#: management/kmmainview.cpp:207
-msgid "&Vertical,&Horizontal"
-msgstr "&Vertical,&Horitzontal"
+#: droptionview.cpp:306 droptionview.cpp:341
+msgid "No Option Selected"
+msgstr "No s'ha seleccionat cap opció"
-#: management/kmmainview.cpp:211
-msgid "R&estart Server"
-msgstr "Torna a &engegar el servidor"
+#: ext/kextprinterimpl.cpp:47
+msgid "Empty print command."
+msgstr "L'ordre d'impressió està buida."
-#: management/kmmainview.cpp:212
-msgid "Configure &Server..."
-msgstr "Configura el &servidor..."
+#: ext/kmextmanager.cpp:41
+msgid "PS_printer"
+msgstr "Impressora PS"
-#: management/kmmainview.cpp:213
-#, fuzzy
-msgid "Configure Server Access..."
-msgstr "Configura el &servidor..."
+#: ext/kmextmanager.cpp:43
+msgid "PostScript file generator"
+msgstr "Generador de fitxers PostScript"
-#: management/kmmainview.cpp:216
-msgid "Hide &Toolbar"
-msgstr "Oculta la barra d'&eines"
+#: foomatic/kfoomaticprinterimpl.cpp:51 lpdunix/klpdunixprinterimpl.cpp:72
+msgid ""
+"No valid print executable was found in your path. Check your installation."
+msgstr ""
+"No s'ha trobat cap executable impressor al camí. Comproveu la instal·lació."
-#: management/kmmainview.cpp:218
-msgid "Show Me&nu Toolbar"
-msgstr "Mostra la barra d'&eines de menú"
+#: foomatic/kmfoomaticmanager.cpp:70
+msgid "This is not a Foomatic printer"
+msgstr "Això no és una impressora Tomàtica"
-#: management/kmmainview.cpp:219
-msgid "Hide Me&nu Toolbar"
-msgstr "Oculta la barra d'&eines de menú"
+#: foomatic/kmfoomaticmanager.cpp:75
+msgid "Some printer information are missing"
+msgstr "Manca alguna informació d'impressora"
-#: management/kmmainview.cpp:221
-msgid "Show Pr&inter Details"
-msgstr "Mostra els detalls de la imp&ressora"
+#: kmfactory.cpp:221
+msgid "<qt>There was an error loading %1. The diagnostic is:<p>%2</p></qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Hi ha hagut un error en carregar %1.El diagnòstic és:<p>%2</p></qt>"
-#: management/kmmainview.cpp:222
-msgid "Hide Pr&inter Details"
-msgstr "Oculta els detalls de la imp&ressora"
+#: kmjob.cpp:114
+msgid "Queued"
+msgstr "En cua"
-#: management/kmmainview.cpp:226
-msgid "Toggle Printer &Filtering"
-msgstr "Commuta el &filtratge de la impressora"
+#: kmjob.cpp:117
+msgid "Held"
+msgstr "Aturat"
-#: management/kmmainview.cpp:230
-msgid "Pri&nter Tools"
-msgstr "Eines d'i&mpressora"
+#: kmjob.cpp:120 tools/escputil/escpwidget.cpp:219
+msgid "Error"
+msgstr ""
-#: management/kmmainview.cpp:295
-msgid "Print Server"
-msgstr "Servidor d'impressió"
+#: kmjob.cpp:123
+msgid "Canceled"
+msgstr "Cancel·lat"
-#: management/kmmainview.cpp:301
-msgid "Print Manager"
-msgstr "Gestor d'impressió"
+#: kmjob.cpp:126
+msgid "Aborted"
+msgstr "Avortat"
-#: management/kmmainview.cpp:334
-msgid "An error occurred while retrieving the printer list."
-msgstr "Hi ha hagut un error en recuperar la llista d'impressores."
+#: kmjob.cpp:129
+msgid "Completed"
+msgstr "Completat"
-#: management/kmmainview.cpp:511
-#, c-format
-msgid "Unable to modify the state of printer %1."
-msgstr "No s'ha pogut modificar l'estat de la impressora %1."
+#: kmmanager.cpp:70
+msgid "This operation is not implemented."
+msgstr "Aquesta operació no s'ha implementat."
-#: management/kmmainview.cpp:522
-msgid "Do you really want to remove %1?"
-msgstr "De veres voleu esborrar %1?"
+#: kmmanager.cpp:169
+msgid "Unable to locate test page."
+msgstr "No s'ha pogut localitzar la pàgina de prova."
-#: management/kmmainview.cpp:526
-#, c-format
-msgid "Unable to remove special printer %1."
-msgstr "No s'ha pogut eliminar la impressora especial %1."
+#: kmmanager.cpp:449
+msgid "Can't overwrite regular printer with special printer settings."
+msgstr ""
+"No es pot sobreescriure la impressora habitual amb arranjaments especials."
-#: management/kmmainview.cpp:529
+#: kmmanager.cpp:478
#, c-format
-msgid "Unable to remove printer %1."
-msgstr "No s'ha pogut eliminar la impressora %1."
+msgid "Parallel Port #%1"
+msgstr "Port paral·lel #%1"
-#: management/kmmainview.cpp:559
+#: kmmanager.cpp:486 kmmanager.cpp:502 kxmlcommand.cpp:661
#, c-format
-msgid "Configure %1"
-msgstr "Configura %1"
+msgid "Unable to load TDE print management library: %1"
+msgstr "No s'ha pogut carregar la biblioteca de gestió d'impressió TDE: %1"
-#: management/kmmainview.cpp:566
-#, c-format
-msgid "Unable to modify settings of printer %1."
-msgstr "No s'ha pogut modificar l'arranjament de la impressora %1."
+#: kmmanager.cpp:491 kxmlcommand.cpp:669
+msgid "Unable to find wizard object in management library."
+msgstr "No s'ha pogut trobar l'objecte assistent a la biblioteca de gestió."
-#: management/kmmainview.cpp:570
-#, c-format
-msgid "Unable to load a valid driver for printer %1."
-msgstr "No s'ha pogut carregar un controlador vàlid per a la impressora %1."
+#: kmmanager.cpp:507
+msgid "Unable to find options dialog in management library."
+msgstr "No s'ha pogut trobar el diàleg d'opcions a la biblioteca de gestió."
-#: management/kmmainview.cpp:582
-msgid "Unable to create printer."
-msgstr "No s'ha pogut crear la impressora."
+#: kmmanager.cpp:534
+msgid "No plugin information available"
+msgstr "No hi ha disponible informació d'endollat"
-#: management/kmmainview.cpp:594
-msgid "Unable to define printer %1 as default."
-msgstr "No s'ha pogut definir la impressora %1 per omissió."
+#: kmprinter.cpp:144
+msgid "(rejecting jobs)"
+msgstr "(s'estan rebutjant treballs)"
-#: management/kminstancepage.cpp:265 management/kmmainview.cpp:629
-msgid "You are about to print a test page on %1. Do you want to continue?"
-msgstr "Esteu a punt d'imprimir una pàgina de prova a %1. Voleu continuar?"
+#: kmprinter.cpp:144
+msgid "(accepting jobs)"
+msgstr "(s'estan acceptant treballs)"
-#: management/kminstancepage.cpp:265 management/kmmainview.cpp:629
-msgid "Print Test Page"
-msgstr "Imprimeix pàgina de prova"
+#: kmprinter.cpp:197 kprintdialog.cpp:983
+msgid "All Files"
+msgstr "Tots els fitxers"
-#: management/kminstancepage.cpp:270 management/kmmainview.cpp:632
-#, c-format
-msgid "Test page successfully sent to printer %1."
-msgstr "La pàgina de prova s'ha enviat amb èxit a la impressora %1."
+#: kmspecialmanager.cpp:53
+#, fuzzy
+msgid ""
+"A file share/tdeprint/specials.desktop was found in your local KDE "
+"directory. This file probably comes from a previous KDE release and should "
+"be removed in order to manage global pseudo printers."
+msgstr ""
+"S'ha trobat un fitxer share/tdeprint/specials.desktop al directori local "
+"TDE. Aquest fitxer probablement ve d'un lliurament anterior del TDE i "
+"s'hauria d'esborrar per tal de gestionar les pseudo impressores globals."
-#: management/kmmainview.cpp:634
+#: kmuimanager.cpp:158
#, c-format
-msgid "Unable to test printer %1."
-msgstr "No es pot provar la impressora %1."
-
-#: management/kmmainview.cpp:647
-msgid "Error message received from manager:</p><p>%1</p>"
-msgstr "S'ha rebut un missatge d'error del gestor:</p><p>%1</p>"
-
-#: management/kmmainview.cpp:649
-msgid "Internal error (no error message)."
-msgstr "Error intern (sense missatge d'error)."
-
-#: management/kmmainview.cpp:667
-msgid "Unable to restart print server."
-msgstr "No s'ha pogut tornar a engegar el servidor d'impressió."
-
-#: management/kmmainview.cpp:672
-msgid "Restarting server..."
-msgstr "S'està tornant a engegar el servidor..."
-
-#: management/kmmainview.cpp:682
-msgid "Unable to configure print server."
-msgstr "No s'ha pogut configurar el servidor d'impressió."
-
-#: management/kmmainview.cpp:687
-msgid "Configuring server..."
-msgstr "S'està configurant el servidor..."
+msgid "Configuration of %1"
+msgstr "Configuració de %1"
-#: management/kmmainview.cpp:842
+#: kmvirtualmanager.cpp:161
msgid ""
-"Unable to start printer tool. Possible reasons are: no printer selected, the "
-"selected printer doesn't have any local device defined (printer port), or the "
-"tool library could not be found."
+"<qt>You are about to set a pseudo-printer as your personal default. This "
+"setting is specific to TDE and will not be available outside TDE "
+"applications. Note that this will only make your personal default printer as "
+"undefined for non-TDE applications and should not prevent you from printing "
+"normally. Do you really want to set <b>%1</b> as your personal default?</qt>"
msgstr ""
-"No es pot engegar l'eina d'impressió. Les raons possibles són: no hi ha "
-"impressora seleccionada, la impressora seleccionada no te definit cap "
-"dispositiu local (port d'impressora) o no s'ha pogut trobar la biblioteca de "
-"l'eina."
-
-#: management/kmmainview.cpp:866
-msgid "Unable to retrieve the printer list."
-msgstr "No s'ha pogut recuperar la llista d'impressores"
-
-#: management/kmconfiggeneral.cpp:48
-msgid "Refresh Interval"
-msgstr "Interval de refresc"
+"<qt>Esteu a punt d'establir una pseudo impressora com a omissió personal. "
+"Aquest arranjament és específic del TDE i no estarà disponible fora de les "
+"aplicacions TDE. Tingueu present que això només farà que la vostra "
+"impressora personal per omissió no estigui definida per a les aplicacions no "
+"TDE i no us hauria d'impedir imprimir normalment. De veres voleu establir <b>"
+"%1</b> com a omissió personal?</qt>"
-#: management/kmconfiggeneral.cpp:51
-msgid " sec"
-msgstr " seg"
+#: kmvirtualmanager.cpp:166 management/kminstancepage.cpp:91
+msgid "Set as Default"
+msgstr "Estableix per omissió"
-#: management/kmconfiggeneral.cpp:53
+#: kpcopiespage.cpp:46
msgid ""
-"This time setting controls the refresh rate of various <b>TDE Print</b> "
-"components like the print manager and the job viewer."
+" <qt><p><b>Page Selection</b></p> <p>Here you can control if you print a "
+"certain selection only out of all the pages from the complete document. </p> "
+"</qt>"
msgstr ""
-"Aquest arranjament de temps controla la freqüència de refresc de diversos "
-"components de la <b>impressió TDE</b> com ara el gestor d'impressió i el "
-"visualitzador de treballs."
-
-#: management/kmconfiggeneral.cpp:57
-msgid "Test Page"
-msgstr "Pàgina de prova"
-
-#: management/kmconfiggeneral.cpp:58
-msgid "&Specify personal test page"
-msgstr "E&specifica la pàgina de prova personal"
-
-#: management/kmconfiggeneral.cpp:60
-msgid "Preview..."
-msgstr "Vista prèvia..."
-
-#: management/kmconfiggeneral.cpp:70
-msgid "Sho&w printing status message box"
-msgstr "&Mostra la caixa de missatge de l'estat d'impressió"
-
-#: management/kmconfiggeneral.cpp:71
-msgid "De&faults to the last printer used in the application"
-msgstr "L'&omissió és la darrera impressora usada a l'aplicació"
+" <qt> <p><b>Selecció de pàgina</b> </p><p>Aquí podeu controlar si imprimiu "
+"només una certa selecció entre totes les pàgines del document complet.</p> </"
+"qt>"
-#: management/kmconfiggeneral.cpp:127
+#: kpcopiespage.cpp:51
msgid ""
-"The selected test page is not a PostScript file. You may not be able to test "
-"your printer anymore."
+" <qt><b>All Pages:</b> Select \"All\" to print the complete document. Since "
+"this is the default, it is pre-selected. </p> </qt>"
msgstr ""
-"La pàgina de prova seleccionada no és un fitxer PostScript. Potser no tornareu "
-"a poder provar la vostra impressora."
-
-#: management/kmjobviewer.cpp:101 management/kmjobviewer.cpp:158
-msgid "No Printer"
-msgstr "Cap impressora"
+" <qt><b>Totes les pàgines:</b> Seleccioneu \"Tot\" per a imprimir el "
+"document complet. Com que aquesta és l'omissió,està pre-seleccionat.</p> </"
+"qt>"
-#: management/kmjobviewer.cpp:138 management/kmjobviewer.cpp:177
-#: management/kmjobviewer.cpp:194 management/kmjobviewer.cpp:210
-#: management/kmjobviewer.cpp:356 management/kmjobviewer.cpp:543
-msgid "All Printers"
-msgstr "Totes les impressores"
-
-#: management/kmjobviewer.cpp:151
-#, c-format
-msgid "Print Jobs for %1"
-msgstr "Treballs d'impressió per a %1"
-
-#: management/kmjobviewer.cpp:170 management/kmjobviewer.cpp:172
-#: management/kmjobviewer.cpp:336
-#, c-format
-msgid "Max.: %1"
-msgstr "Màx.: %1"
-
-#: management/kmjobviewer.cpp:235
-msgid "Job ID"
-msgstr "ID de treball"
-
-#: management/kmjobviewer.cpp:236
-msgid "Owner"
-msgstr "Propietari"
-
-#: management/kmjobviewer.cpp:238
+#: kpcopiespage.cpp:55
+#, fuzzy
msgid ""
-"_: Status\n"
-"State"
-msgstr "Estat"
-
-#: management/kmjobviewer.cpp:239
-msgid "Size (KB)"
-msgstr "Mida (KB)"
-
-#: management/kmjobviewer.cpp:240
-msgid "Page(s)"
-msgstr "Pàgina(es)"
-
-#: management/kmjobviewer.cpp:262
-msgid "&Hold"
-msgstr "&Reté"
+" <qt><b>Current Page:</b> Select <em>\"Current\"</em> if you want to print "
+"the page currently visible in your KDE application.</p> <p><b>Note:</b> this "
+"field is disabled if you print from non-TDE applications like Mozilla or "
+"OpenOffice.org, since here TDEPrint has no means to determine which document "
+"page you are currently viewing.</p></qt>"
+msgstr ""
+" <qt><b>Pàgina actual:</b> Seleccioneu <em>\"Actual\"</em> si voleu imprimir "
+"la pàgina visible actualment a l'aplicació TDE.</p> <p><b>Nota:</b> aquest "
+"camp està deshabilitat si imprimiu des d'aplicacions no TDE com Mozilla o "
+"OpenOffice.org, ja que en aquest cas TDEPrint no té manera de determinar "
+"quina pàgina del document esteu veient actualment.</p></qt>"
-#: management/kmjobviewer.cpp:263
-msgid "&Resume"
-msgstr "&Continua"
+#: kpcopiespage.cpp:60
+msgid ""
+" <qt><b>Page Range:</b> Choose a \"Page Range\" to select a subset of the "
+"complete document pages to be printed. The format is <em>\"n,m,o-p,q,r,s-t, u"
+"\"</em>.</p> <p><b>Example:</b> <em>\"4,6,10-13,17,20,23-25\"</em> will "
+"print the pages 4, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 23, 24, 25 of your document.</"
+"p> <br> <hr> <p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint "
+"GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
+"<pre> -o page-ranges=... # example: \"4,6,10-13,17,20,23-25\" </pre> "
+"</p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <b>Interval de pàgines</b> Trieu un \"Interval de pàgines\" per a "
+"seleccionar un subconjunt de totes les pàgines del document per a imprimir. "
+"El format és <em>\"n,m,o-p,q,r,s-t, u\"</em>.</p> <p><b>Exemple:</b> <em>"
+"\"4,6,10-13,17,20,23-25\"</em> imprimirà les pàgines del document 4, 6, 10, "
+"11, 12, 13, 17, 20, 23, 24, 25.</p> <br> <hr> <p><em><b>Consell addicional "
+"per a usuaris avançats:</b> Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix "
+"amb el paràmetre opcional de línia de comandaments del treball CUPS: </"
+"em><pre> -o page-ranges=... # exemple: \"4,6,10-13,17,20,23-25\" "
+"</pre> </p> </qt>"
-#: management/kmjobviewer.cpp:264
-msgid "Remo&ve"
-msgstr "E&limina"
+#: kpcopiespage.cpp:74
+#, fuzzy
+msgid ""
+" <qt><b>Page Set:</b> <p>Choose <em>\"All Pages\"</em>, <em>\"Even Pages\"</"
+"em> or <em>\"Odd Pages\"</em> if you want to print a page selection matching "
+"one of these terms. The default is <em>\"All Pages\"</em>.</p> <p><b>Note:</"
+"b> If you combine a selection of a <em>\"Page Range\"</em> with a <em>\"Page "
+"Set\"</em> of <em>\"Odd\"</em> or <em>\"Even\"</em>, you will only get the "
+"odd or even pages from the originally selected page range. This is useful if "
+"you odd or even pages from the originally selected page range. This is "
+"useful if you want to print a page range in duplex on a simplex-only "
+"printer. In this case you can feed the paper to the printer twice in the "
+"first pass, select \"Odd\" or \"Even\" (depending on your printer model), in "
+"second pass select the other option. You may need to <em>\"Reverse\"</em> "
+"the output in one of the passes (depending on your printer model).</p> "
+"<br> <hr> <p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI "
+"element matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
+"<pre> -o page-set=... # example: \"odd\" or \"even\" </pre> </p> "
+"</qt>"
+msgstr ""
+" <qt><b>Conjunt de pàgines:</b> <p>Trieu <em>\"Totes les pàgines\"</em>, <em>"
+"\"Pàgines parells\"</em> o <em>\"Pàgines senars\"</em> si voleu imprimir una "
+"selecció de pàgines corresponent a un d'aquests conceptes. L'omissió és <em>"
+"\"Totes les pàgines\"</em>.</p> <p><b>Nota:</b> Si combineu una selecció "
+"d'un <em>\"Interval de pàgines\"</em> amb un <em>\"Conjunt de pàgines\"</em> "
+"de <em>\"Senars\"</em> o <em>\"Parells\"</em>, només obtindreu les pàgines "
+"senars o parells de l'interval seleccionat originalment. Això és útil si "
+"voleu imprimir un interval de pàgines per doble cara en una impressora de "
+"simple cara. En aquest cas podeu posar dos cops el paper a la impressora; el "
+"primer cop trieu \"Senars\" o \"Parells\" (segons el model d'impressora), el "
+"segon cop trieu l'altra opció. Potser caldrà que trieu l'opció <em>"
+"\"Inverteix\"</em> un dels dos cops (depenent del model d'impressora).</p> "
+"<br> <hr> <p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> Aquest "
+"element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de línia "
+"de comandaments del treball CUPS: </em><pre> -o page-set=... # "
+"exemple: \"odd\" o \"even\" </pre> </p> </qt>"
-#: management/kmjobviewer.cpp:265
-msgid "Res&tart"
-msgstr "&Torna a engegar"
+#: kpcopiespage.cpp:97
+msgid ""
+" <qt><b>Output Settings:</b> Here you can determine the number of copies, "
+"the output order and the collate mode for the pages of your printjob. (Note, "
+"that the maximum number of copies allowed to print may be restricted by "
+"your print subsystem.)</p> <p>The 'Copies' setting defaults to 1. </p> "
+"<br> <hr> <p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI "
+"element matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
+"<pre> -o copies=... # examples: \"5\" or \"42\" <br> -o "
+"outputorder=... # example: \"reverse\" <br> -o "
+"Collate=... # example: \"true\" or \"false\" </pre> </p> .</qt>"
+msgstr ""
+"<qt><b>Valors de sortida:</b> Aquí podeu determinar el nombre de còpies, "
+"l'ordre de sortida i el mode d'ordenació per a les pàgines del treball "
+"d'impressió. (Tingueu present que el nombre màxim de còpies permeses pot "
+"estar restringit pel subsistema d'impressió).</p> <p>El valor 'Còpies' per "
+"omissió és 1. </p> <br> <hr> <p><em><b>Consell addicional per a usuaris "
+"avançats:</b> Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el "
+"paràmetre opcional de línia de comandaments del treball CUPS: </em><pre> "
+"-o copies=... # exemples: \"5\" o \"42\" <br> -o "
+"outputorder=... # exemple: \"reverse\" <br> -o "
+"Collate=... # exemple: \"true\" o \"false\" </pre> </p> .</qt>"
-#: management/kmjobviewer.cpp:266
-msgid "&Move to Printer"
-msgstr "&Mou a la impressora"
+#: kpcopiespage.cpp:115
+msgid ""
+" <qt><b>Number of Copies:</b> Determine the number of requested copies here. "
+"You can increase or decrease the number of printed copies by clicking on the "
+"up and down arrows. You can also type the figure directly into the box. </p> "
+"<br> <hr> <p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI "
+"element matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
+"<pre> -o copies=... # examples: \"5\" or \"42\" </pre> </p> "
+"</qt>"
+msgstr ""
+" <qt><b>Nombre de còpies:</b> Aquí determineu el nombre de còpies demanades. "
+"Podeu augmentar o disminuir el nombre clicant a les fletxes amunt i avall. "
+"També podeu introduir el nombre directament a la caixa. </p><br> <hr> "
+"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> Aquest element de "
+"l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de línia de "
+"comandaments del treball CUPS: </em><pre> -o copies=... # "
+"exemple: \"5\" o \"42\" </pre> </p> </qt>"
-#: management/kmjobviewer.cpp:272
-msgid "&Toggle Completed Jobs"
-msgstr "&Canvia treballs completats"
+#: kpcopiespage.cpp:128
+msgid ""
+" <qt><b>Collate Copies</b> <p>If the <em>\"Collate\"</em> checkbox is "
+"enabled (default), the output order for multiple copies of a multi-page "
+"document will be \"1-2-3-..., 1-2-3-..., 1-2-3-...\".</p> <p>If the <em>"
+"\"Collate\"</em> checkbox is disabled, the output order for multiple copies "
+"of a multi-page document will be \"1-1-1-..., 2-2-2-..., 3-3-3-...\".</p> "
+"<br> <hr> <p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI "
+"element matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
+"<pre> -o Collate=... # example: \"true\" or \"false\" </pre> "
+"</p> </qt>"
+msgstr ""
+" <qt><b>Encadena les còpies</b> <p>Si l'opció <em>\"Encadena\"</em> està "
+"habilitada (omissió), l'ordre de sortida d'un document multi-pàgina serà "
+"\"1-2-3-..., 1-2-3-..., 1-2-3-...\".</p> <p>Si l'opció <em>\"Encadena\"</em> "
+"està deshabilitada, l'ordre de sortida d'un document multi-pàgina serà "
+"\"1-1-1-..., 2-2-2-..., 3-3-3-...\".</p> <br> <hr> <p><em><b>Consell "
+"addicional per a usuaris avançats:</b> Aquest element de l'IGU de TDEPrint "
+"coincideix amb el paràmetre opcional de línia de comandaments del treball "
+"CUPS: </em><pre> -o Collate=... # exemple: \"true\" o \"false\" "
+"</pre> </p> </qt>"
-#: management/kmjobviewer.cpp:275
-msgid "Show Only User Jobs"
-msgstr "Mostra només els treballs de l'usuari"
+#: kpcopiespage.cpp:142
+msgid ""
+" <qt><b>Reverse Order</b> <p> If the <em>\"Reverse\"</em> checkbox is "
+"enabled, the output order for multiple copies of a multi-page document will "
+"be \"...-3-2-1, ...-3-2-1, ...-3-2-1\", if you also have <em>en</em>abled "
+"the <em>\"Collate\"</em> checkbox at the same time (the usual usecase).</p> "
+"<p>If the <em>\"Reverse\"</em> checkbox is enabled, the output order for "
+"multiple copies of a multi-page document will be "
+"\"...-3-3-3, ...-2-2-2, ...-1-1-1\", if you have <em>dis</em>abled the <em>"
+"\"Collate\"</em> checkbox at the same time. </p> <br> <hr> "
+"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
+"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> <pre> -o "
+"outputorder=... # example: \"reverse\" </pre> </p> </qt>"
+msgstr ""
+" <qt><b>Inverteix l'ordre</b> <p>Si l'opció <em>\"Inverteix\"</em> està "
+"habilitada, l'ordre de sortida d'un document multi-pàgina serà "
+"\"...-3-2-1, ...-3-2-1, ...-3-2-1, si també heu <em> habilitat</em> l'opció "
+"<em>\"Encadena\"</em> a la vegada (el cas d'ús habitual).</p> <p>Si l'opció "
+"<em>\"Inverteix\"</em> està habilitada, l'ordre de sortida d'un document "
+"multi-pàgina serà \"...-3-3-3, ...-2-2-2, ...-1-1-1\", si a la vegada heu "
+"<em>deshabilitat</em> l'opció <em>\"Encadena\"</em>.</p> <br> <hr> "
+"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> Aquest element de "
+"l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de línia de "
+"comandaments del treball CUPS: </em><pre> -o outputorder=... # "
+"exemple: \"reverse\" </pre> </p> </qt>"
-#: management/kmjobviewer.cpp:276
-msgid "Hide Only User Jobs"
-msgstr "Oculta només els treballs de l'usuari"
+#: kpcopiespage.cpp:163
+msgid "C&opies"
+msgstr "Còp&ies"
-#: management/kmjobviewer.cpp:284
-msgid "User Name"
-msgstr "Nom d'usuari"
+#: kpcopiespage.cpp:167
+msgid "Page Selection"
+msgstr "Selecció de pàgina"
-#: management/kmjobviewer.cpp:301
-msgid "&Select Printer"
-msgstr "&Trieu impressora"
+#: kpcopiespage.cpp:169
+msgid "&All"
+msgstr "&Totes"
-#: management/kmjobviewer.cpp:330
-msgid "Refresh"
-msgstr "Refresca"
+#: kpcopiespage.cpp:171
+msgid "Cu&rrent"
+msgstr "A&ctual"
-#: management/kmjobviewer.cpp:334
-msgid "Keep window permanent"
-msgstr "Fes la finestra permanent"
+#: kpcopiespage.cpp:173
+msgid "Ran&ge"
+msgstr "Inter&val"
-#: management/kmjobviewer.cpp:479
+#: kpcopiespage.cpp:178
msgid ""
-"Unable to perform action \"%1\" on selected jobs. Error received from manager:"
+"<p>Enter pages or group of pages to print separated by commas (1,2-5,8).</p>"
msgstr ""
-"No es pot efectuar l'acció \"%1\" als treballs seleccionats. S'ha rebut un "
-"error des del gestor:"
-
-#: management/kmjobviewer.cpp:491
-msgid "Hold"
-msgstr "Atura"
+"<p>Introduïu les pàgines o els grups de pàgines a imprimir separades per "
+"comes (1,2-5,8).</p>"
-#: management/kmjobviewer.cpp:496
-msgid "Resume"
-msgstr "Continua"
+#: kpcopiespage.cpp:182
+msgid "Output Settings"
+msgstr "Arranjament de sortida"
-#: management/kmjobviewer.cpp:506
-msgid "Restart"
-msgstr "Torna a engegar"
+#: kpcopiespage.cpp:184
+msgid "Co&llate"
+msgstr "&Encadena"
-#: management/kmjobviewer.cpp:514
-#, c-format
-msgid "Move to %1"
-msgstr "Mou a %1"
+#: kpcopiespage.cpp:186
+msgid "Re&verse"
+msgstr "In&verteix"
-#: management/kmjobviewer.cpp:674
-msgid "Operation failed."
-msgstr "Ha fallat l'operació."
+#: kpcopiespage.cpp:191
+msgid "Cop&ies:"
+msgstr "Còp&ies:"
-#: management/kmwsocket.cpp:38
-msgid "Network Printer Information"
-msgstr "Informació d'impressora de xarxa"
+#: kpcopiespage.cpp:198
+msgid "All Pages"
+msgstr "Totes les pàgines"
-#: management/kmwsocket.cpp:48
-msgid "&Printer address:"
-msgstr "Adreça d'im&pressora:"
+#: kpcopiespage.cpp:199
+msgid "Odd Pages"
+msgstr "Pàgines senars"
-#: management/kmwsocket.cpp:49
-msgid "P&ort:"
-msgstr "P&ort:"
+#: kpcopiespage.cpp:200
+msgid "Even Pages"
+msgstr "Pàgines parells"
-#: management/kmwsocket.cpp:99
-msgid "You must enter a printer address."
-msgstr "Heu d'introduir una adreça d'impressora."
+#: kpcopiespage.cpp:202
+msgid "Page &set:"
+msgstr "Conjunt de pàgine&s:"
-#: management/kmwsocket.cpp:110
-msgid "Wrong port number."
-msgstr "Número de port erroni."
+#: kpcopiespage.cpp:257
+msgid "Pages"
+msgstr "Pàgines"
-#: cups/kmwippprinter.cpp:119 management/kmwsocket.cpp:117
-msgid "No printer found at this address/port."
-msgstr "No s'ha trobat cap impressora en aquesta adreça/port."
+#: kpdriverpage.cpp:30 management/kmpropdriver.cpp:54
+msgid "Driver Settings"
+msgstr "Arranjament de dispositiu"
-#: cups/kmwippprinter.cpp:139 management/kmwsocket.cpp:136
+#: kpdriverpage.cpp:48
msgid ""
-"_: Unknown host - 1 is the IP\n"
-"<Unknown> (%1)"
-msgstr "<Desconegut> (%1)"
-
-#: management/kmconfigfonts.cpp:43
-msgid "Font Settings"
-msgstr "Arranjament de lletra"
-
-#: management/kmconfigfonts.cpp:46
-msgid "Fonts Embedding"
-msgstr "Encastat de lletres"
-
-#: management/kmconfigfonts.cpp:47
-msgid "Fonts Path"
-msgstr "Camí de les lletres"
-
-#: management/kmconfigfonts.cpp:49
-msgid "&Embed fonts in PostScript data when printing"
-msgstr "&Encasta lletres a les dades PostScript en imprimir"
-
-#: management/kmconfigfonts.cpp:57
-msgid "&Up"
-msgstr "&Amunt"
-
-#: management/kmconfigfonts.cpp:58
-msgid "&Down"
-msgstr "A&vall"
+"<qt>Some options selected are in conflict. You must resolve these conflicts "
+"before continuing. See <b>Driver Settings</b> tab for detailed information.</"
+"qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Algunes opcions seleccionades estan en conflicte. Heu de resoldre "
+"aquests conflictes abans de continuar. Veieu la informació detallada a la "
+"pestanya <b>Arranjament de dispositiu</b>.</qt>"
-#: management/kmconfigfonts.cpp:59
-msgid "&Add"
-msgstr "&Afegeix"
+#: kpfileselectpage.cpp:33
+msgid "&Files"
+msgstr "&Fitxers"
-#: management/kmconfigfonts.cpp:61
-msgid "Additional director&y:"
-msgstr "Director&i addicional:"
+#: kpfilterpage.cpp:42
+msgid ""
+" <qt> <b>Add Filter button</b> <p>This button calls a little dialog to let "
+"you select a filter here. </p> <p><b>Note 1:</b> You can chain different "
+"filters as long as you make sure that the output of one fits as input of "
+"the next. (TDEPrint checks your filtering chain and will warn you if you "
+"fail to do so.</p> <p><b>Note 2:</b> The filters you define here are "
+"applied to your jobfile <em><b>before</b></em> it is handed downstream to "
+"your spooler and print subsystem (e.g. CUPS, LPRng, LPD).</p> </ul> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt><b>Botó d'afegir filtre</b> <p>Aquest botó crida un petit diàleg que us "
+"permet seleccionar aquí un filtre.</p> <p><b>Nota 1:</b> Podeu encadenar "
+"diversos filtres sempre que us assegureu que la sortida d'un funciona com a "
+"entrada del següent. (TDEPrint comprova la cadena de filtratge i us avisarà "
+"si no ho feu).</p> <p><b>Nota 2:</b> Els filtres que definiu aquí s'apliquen "
+"al treball d'impressió <em><b>abans</b></em> que s'enviï al subsistema "
+"d'impressió (p.ex. CUPS, LPRng, LPD).</p></ul></qt>"
-#: management/kmconfigfonts.cpp:85
+#: kpfilterpage.cpp:54
msgid ""
-"These options will automatically put fonts in the PostScript file which are not "
-"present on the printer. Font embedding usually produces better print results "
-"(closer to what you see on the screen), but larger print data as well."
+" <qt> <b>Remove Filter button</b> <p>This button removes the highlighted "
+"filter from the list of filters. </qt>"
msgstr ""
-"Aquestes opcions posaran les lletres que no estan presents a la impressora "
-"automàticament al fitxer PostScript. L'encastat de lletres usualment produeix "
-"resultats d'impressió millors (més semblants al que veieu a la pantalla), però "
-"també dades d'impressió més grans."
+" <qt><b>Botó Elimina filtre</b> <p>Aquest botó elimina el filtre ressaltat "
+"de la llista de filtres. </qt>"
-#: management/kmconfigfonts.cpp:89
+#: kpfilterpage.cpp:59
msgid ""
-"When using font embedding you can select additional directories where TDE "
-"should search for embeddable font files. By default, the X server font path is "
-"used, so adding those directories is not needed. The default search path should "
-"be sufficient in most cases."
+" <qt> <b>Move Filter Up button</b> <p>This button moves the highlighted "
+"filter up in the list of filters, towards the front of the filtering chain. "
+"</p> </qt>"
msgstr ""
-"En usar l'encastat de lletres podeu seleccionar directoris addicionals on TDE "
-"hauria de cercar fitxers de lletres encastables. Per omissió, s'usa el camí del "
-"servidor de lletres X, per tant no cal afegir aquests directoris. El camí de "
-"cerca per omissió hauria de ser suficient en la majoria dels casos."
-
-#: management/networkscanner.cpp:104 management/networkscanner.cpp:184
-msgid "Sc&an"
-msgstr "&Explora"
-
-#: management/networkscanner.cpp:111
-msgid "Network scan:"
-msgstr "Exploració de xarxa:"
-
-#: management/networkscanner.cpp:112 management/networkscanner.cpp:299
-#: management/networkscanner.cpp:310
-#, c-format
-msgid "Subnet: %1"
-msgstr "Subxarxa: %1"
-
-#: cups/cupsaddsmb2.cpp:409 management/networkscanner.cpp:149
-msgid "&Abort"
-msgstr "&Avorta"
+" <qt> <b>Botó Puja el filtre</b> <p>Aquest botó puja el filtre ressaltat "
+"dins de la llista de filtres, cap a l'inici de la cadena de filtratge. </p> "
+"</qt>"
-#: management/networkscanner.cpp:161
+#: kpfilterpage.cpp:64
msgid ""
-"You are about to scan a subnet (%1.*) that does not correspond to the current "
-"subnet of this computer (%2.*). Do you want to scan the specified subnet "
-"anyway?"
+" <qt> <b>Move Filter Down button</b> <p>This button moves the highlighted "
+"filter down in the list of filters, towards the end of the filtering chain.."
+"</p> </qt>"
msgstr ""
-"Esteu a punt d'explorar una subxarxa (%1.*) que no correspon a la subxarxa "
-"actual d'aquest ordinador (%2.*). Voleu explorar la subxarxa especificada de "
-"totes maneres?"
-
-#: management/networkscanner.cpp:164
-msgid "&Scan"
-msgstr "&Explora"
+" <qt> <b>Botó Baixa el filtre</b> <p>Aquest botó baixa el filtre ressaltat "
+"dins de la llista dels filtres, cap al final de la cadena de filtratge.</p> "
+"</qt>"
-#: management/kminstancepage.cpp:61
+#: kpfilterpage.cpp:69
msgid ""
-"Define/Edit here instances for the current selected printer. An instance is a "
-"combination of a real (physical) printer and a set of predefined options. For a "
-"single InkJet printer, you could define different print formats like <i>"
-"DraftQuality</i>, <i>PhotoQuality</i> or <i>TwoSided</i>"
-". Those instances appear as normal printers in the print dialog and allow you "
-"to quickly select the print format you want."
+" <qt> <b>Configure Filter button</b> <p>This button lets you configure the "
+"currently highlighted filter. It opens a separate dialog. </p> </qt>"
msgstr ""
-"Aquí definiu o editeu les instàncies per a la impressora seleccionada "
-"actualment. Una instància és una combinació d'una impressora real (física) i un "
-"conjunt d'opcions predefinides. Per a una única impressora InkJet, podeu "
-"definir formats diferents com ara <i>Esborrany</i>,<i>Qualitat</i> o <i>"
-"Dues cares</i>. Aquestes instàncies apareixen com impressores normals al diàleg "
-"d'impressió i us permeten seleccionar ràpidament el format d'impressió que "
-"voleu."
-
-#: management/kminstancepage.cpp:87
-msgid "New..."
-msgstr "Nou..."
-
-#: management/kminstancepage.cpp:88
-msgid "Copy..."
-msgstr "Copia..."
-
-#: kmvirtualmanager.cpp:166 management/kminstancepage.cpp:91
-msgid "Set as Default"
-msgstr "Estableix per omissió"
+" <qt><b>Botó Configura filtre</b> <p>Aquest botó us permet configurar el "
+"filtre ressaltat actualment. Obre un diàleg separat.</p></qt>"
-#: management/kminstancepage.cpp:92
-msgid "Settings"
-msgstr "Arranjament"
+#: kpfilterpage.cpp:75
+#, fuzzy
+msgid ""
+" <qt> <b>Filter Info Pane</b> <p>This field shows some general info about "
+"the selected filter. Amongst them are: <ul> <li>the <em>filter name</em> "
+"(as displayed in the TDEPrint user interface) </li> <li>the <em>filter "
+"requirements</em> (that is the external program that needs to present and "
+"executable on this system) </li> <li>the <em>filter input format</em> (in "
+"the form of one or several <em>MIME types</em> accepted by the filter) </"
+"li> <li>the <em>filter output format</em> (in the form of a <em>MIME type</"
+"em> generated by the filter) </li> <li>a more or less verbose text "
+"describing the filter's operation.</li> </ul> </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt><b>Finestra d'informació de filtre</b> <p>Aquest camp mostra certa "
+"informació general quant al filtre seleccionat. Entre altres: <ul> <li>El "
+"<em>nom del filtre</em> (tal com es mostra a la interfície d'usuari del "
+"TDEPrint). </li> <li>Els <em>requeriments del filtre</em> (això és el "
+"programa extern que ha d'ésser present i executable en aquest sistema).</li> "
+"<li>El <em>format d'entrada del filtre</em> (en la forma d'un o diversos "
+"<em>tipus MIME</em> acceptats pel filtre).</li> <li>El <em>format de sortida "
+"del filtre</em> (en la forma d'un <em>tipus MIME</em> generat pel filtre).</"
+"li> <li>Un text més o menys verbós descrivint el funcionament del filtre.</"
+"li> </ul></p></qt>"
-#: management/kminstancepage.cpp:94
-msgid "Test..."
-msgstr "Prova..."
+#: kpfilterpage.cpp:91
+msgid ""
+" <qt> <b>Filtering Chain</b> (if enabled, is run <em>before</em> actual job "
+"submission to print system) <p>This field shows which filters are currently "
+"selected to act as 'pre-filters' for TDEPrint. Pre-filters are processing "
+"the print files <em>before</em> they are send downstream to your real print "
+"subsystem. </p> <p>The list shown in this field may be empty (default). </"
+"p> <p>The pre-filters act on the printjob in the order they are listed "
+"(from top to bottom). This is done by acting as a <em>filtering chain</em> "
+"where the output of one filter acts as input to the next. By putting the "
+"filters into the wrong order, you can make the filtering chain fail. For "
+"example: if your file is ASCII text, and you want the output being "
+"processed by the 'Multipage per Sheet' filter, the first filter must be one "
+"that processes ASCII into PostScript. </p> <p>TDEPrint can utilize <em>any</"
+"em> external filtering program which you may find useful through this "
+"interface. </p> <p>TDEPrint ships preconfigured with support for a "
+"selection of common filters. These filters however need to be installed "
+"independently from TDEPrint. These pre-filters work <em>for all</em> print "
+"subsystems supported by TDEPrint (such as CUPS, LPRng and LPD), because they "
+"are not depending on these.</p> .<p> Amongst the pre-configured filters "
+"shipping with TDEPrint are: </p> <ul> <li>the <em>Enscript text filter</"
+"em> </li> <li>a <em>Multiple Pages per Sheet filter</em </li> <li>a "
+"<em>PostScript to PDF converter</em>.</li> <li>a <em>Page Selection/"
+"Ordering filter</em>.</li> <li>a <em>Poster Printing filter</em>.</li> "
+"<li>and some more..</li> </ul> To insert a filter into this list, simply "
+"click on the <em>funnel</em> icon (topmost on the right icon column group) "
+"and proceed. </p> <p>Please click on the other elements of this dialog to "
+"learn more about the TDEPrint pre-filters. </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt><b>Cadena de filtratge</b> (si està activat, s'executa <em>abans</em> "
+"d'enviar el treball al sistema d'impressió) <p>Aquest camp mostra quins "
+"filtres estan seleccionats actualment per actuar com a 'pre-filtres' per a "
+"TDEPrint. Els pre-filtres processen els fitxers d'impressió <em>abans</em> "
+"d'enviar-los al subsistema d'impressió real.</p> <p>La llista mostrada en "
+"aquest camp pot estar buida (omissió).</p> <p>Els pre-filtres actuen al "
+"treball d'impressió en l'ordre en què es llisten (de dalt a baix). Això es "
+"fa mitjançant una <em>cadena de filtratge</em> on la sortida d'un filtre "
+"actua d'entrada pel següent. Podeu fer que falli la cadena de filtratge si "
+"poseu els filtres en un ordre equivocat. Per exemple: si el vostre fitxer és "
+"text ASCII, i voleu que la sortida sigui processada pel filtre 'Pàgines "
+"múltiples per fulla', el primer filtre ha de processar ASCII cap a "
+"PostScript. </p> <p>TDEPrint pot usar mitjançant aquesta interfície "
+"<em>qualsevol</em> programa de filtratge extern que trobeu útil.</p> "
+"<p>TDEPrint es publica preconfigurat per a permetre l'ús d'una selecció de "
+"filtres comuns. Però aquests filtres han d'ésser instal·lats independentment "
+"de TDEPrint. Aquests pre-filtres funcionen <em>a tots</em> els subsistemes "
+"d'impressió acceptats per TDEprint (com ara CUPS, LPRng i LPD), perquè no hi "
+"depenen.</p> <p>Entre els filtres pre-configurats que es publiquen amb "
+"TDEPrint hi són:</p> <ul> <li>El <em>filtre de text Enscript</em>.</li> "
+"<li>Un <em>filtre de pàgines múltiples per full</em>.</li> <li>Un "
+"<em>convertidor PostScript a PDF</em>.</li> <li>Un <em>filtre de selecció i "
+"ordenat de pàgines</em>.</li> <li>Un <em>filtre d'impressió pòster</em>.</"
+"li> <li>I d'altres. </li></ul> Per a inserir un filtre en aquesta llista, "
+"senzillament cliqueu a la icona <em>embut</em> (a dalt del tot al grup "
+"d'icones de la columna dreta) i continueu.</p> <p>Per a aprendre més quant "
+"als pre-filtres TDEPrint, cliqueu als altres elements d'aquest diàleg.</p></"
+"qt>"
-#: management/kminstancepage.cpp:113 management/kminstancepage.cpp:126
-#: management/kminstancepage.cpp:138 management/kminstancepage.cpp:145
-#: management/kminstancepage.cpp:161 management/kminstancepage.cpp:164
-#: management/kminstancepage.cpp:183 management/kminstancepage.cpp:190
-#: management/kminstancepage.cpp:192 management/kminstancepage.cpp:210
-#: management/kminstancepage.cpp:244 management/kminstancepage.cpp:260
-msgid "(Default)"
-msgstr "(Omissió)"
+#: kpfilterpage.cpp:125
+msgid "Filters"
+msgstr "Filtres"
-#: management/kminstancepage.cpp:137 management/kminstancepage.cpp:182
-msgid "Instance Name"
-msgstr "Nom d'instància"
+#: kpfilterpage.cpp:141
+msgid "Add filter"
+msgstr "Afegeix filtre"
-#: management/kminstancepage.cpp:137 management/kminstancepage.cpp:182
-msgid "Enter name for new instance (leave untouched for default):"
-msgstr ""
-"Introduïu el nom per a la nova instància (no cal tocar-ho per omissió):"
+#: kpfilterpage.cpp:146
+msgid "Remove filter"
+msgstr "Elimina filtre"
-#: management/kminstancepage.cpp:142 management/kminstancepage.cpp:187
-msgid "Instance name must not contain any spaces or slashes."
-msgstr "El nom d'instància no ha de contenir espais ni barres."
+#: kpfilterpage.cpp:151
+msgid "Move filter up"
+msgstr "Mou el filtre amunt"
-#: management/kminstancepage.cpp:161
-msgid "Do you really want to remove instance %1?"
-msgstr "De veres voleu esborrar la instància %1?"
+#: kpfilterpage.cpp:156
+msgid "Move filter down"
+msgstr "Mou el filtre avall"
-#: management/kminstancepage.cpp:161
-msgid ""
-"You can't remove the default instance. However all settings of %1 will be "
-"discarded. Continue?"
-msgstr ""
-"No podeu esborrar la instància per omissió. En canvi tot l'arranjament de %1 es "
-"descartarà. Continuo ?"
+#: kpfilterpage.cpp:161
+msgid "Configure filter"
+msgstr "Configura el filtre"
-#: management/kminstancepage.cpp:213
-#, c-format
-msgid "Unable to find instance %1."
-msgstr "No s'ha pogut trobar la instància %1."
+#: kpfilterpage.cpp:279
+msgid "Internal error: unable to load filter."
+msgstr "Error intern: no s'ha pogut carregar el filtre."
-#: management/kminstancepage.cpp:215
-#, c-format
+#: kpfilterpage.cpp:394
msgid ""
-"Unable to retrieve printer information. Message from printing system: %1."
+"<p>The filter chain is wrong. The output format of at least one filter is "
+"not supported by its follower. See <b>Filters</b> tab for more information.</"
+"p>"
msgstr ""
-"No s'ha pogut recuperar la informació d'impressora. Missatge del sistema "
-"d'impressió: %1."
-
-#: management/kminstancepage.cpp:232
-msgid "The instance name is empty. Please select an instance."
-msgstr "El nom d'instància és buit. Si us plau, seleccioneu una instància."
+"<p>La cadena de filtres és errònia. El format de sortida d'almenys un filtre "
+"no l'accepta el següent. Veieu la pestanya <b>Filtres</b> per a més "
+"informació.</p>"
-#: management/kminstancepage.cpp:264
-msgid "Internal error: printer not found."
-msgstr "Error intern: no s'ha trobat la impressora."
+#: kpfilterpage.cpp:407 management/kxmlcommanddlg.cpp:840
+msgid "Requirements"
+msgstr "Requeriments"
-#: management/kminstancepage.cpp:268
-#, c-format
-msgid "Unable to send test page to %1."
-msgstr "No s'ha pogut enviar la pàgina de prova a %1."
+#: kpfilterpage.cpp:408
+msgid "Input"
+msgstr "Entrada"
-#: management/kmpropcontainer.cpp:35
-msgid "Change..."
-msgstr "Canvia..."
+#: kpfilterpage.cpp:409 tools/escputil/escpwidget.cpp:217
+msgid "Output"
+msgstr "Sortida"
-#: management/kmpropbackend.cpp:34
-msgid "Printer type:"
-msgstr "Tipus d'impressora:"
+#: kpgeneralpage.cpp:86
+msgid "ISO A4"
+msgstr "ISO A4"
-#: management/kmpropbackend.cpp:48
-msgid "Interface"
-msgstr "Interfície"
+#: kpgeneralpage.cpp:87 lpd/lpdtools.cpp:30 util.h:72
+msgid "US Letter"
+msgstr "Carta US"
-#: management/kmpropbackend.cpp:49
-msgid "Interface Settings"
-msgstr "Arranjament d'interfície"
+#: kpgeneralpage.cpp:88 lpd/lpdtools.cpp:29 util.h:71
+msgid "US Legal"
+msgstr "Legal US"
-#: management/kmpropbackend.cpp:62
-msgid "IPP Printer"
-msgstr "Impressora IPP"
+#: kpgeneralpage.cpp:89 lpd/lpdtools.cpp:28 util.h:69
+msgid "Ledger"
+msgstr "Factura"
-#: management/kmpropbackend.cpp:63
-msgid "Local USB Printer"
-msgstr "Impressora USB local"
+#: kpgeneralpage.cpp:90 util.h:68
+msgid "Folio"
+msgstr "Foli"
-#: management/kmpropbackend.cpp:64
-msgid "Local Parallel Printer"
-msgstr "Impressora paral·lel local"
+#: kpgeneralpage.cpp:91
+msgid "US #10 Envelope"
+msgstr "Sobre #10 US"
-#: management/kmpropbackend.cpp:65
-msgid "Local Serial Printer"
-msgstr "Impressora sèrie local"
+#: kpgeneralpage.cpp:92
+msgid "ISO DL Envelope"
+msgstr "Sobre DL ISO"
-#: management/kmpropbackend.cpp:66
-msgid "Network Printer (socket)"
-msgstr "Impressora de xarxa (socket)"
+#: kpgeneralpage.cpp:93 util.h:70
+msgid "Tabloid"
+msgstr "Tabloide"
-#: management/kmpropbackend.cpp:67
-msgid "SMB printers (Windows)"
-msgstr "Impressores SMB (Windows)"
+#: kpgeneralpage.cpp:94
+msgid "ISO A3"
+msgstr "ISO A3"
-#: lpd/kmlpduimanager.cpp:45 management/kmpropbackend.cpp:68
-#: rlpr/kmwrlpr.cpp:116
-msgid "Remote LPD queue"
-msgstr "Cua LPD remota"
+#: kpgeneralpage.cpp:95
+msgid "ISO A2"
+msgstr "ISO A2"
-#: management/kmpropbackend.cpp:69
-msgid "File printer"
-msgstr "Fitxer d'impressora"
+#: kpgeneralpage.cpp:96
+msgid "ISO A1"
+msgstr "ISO A1"
-#: management/kmpropbackend.cpp:70
-msgid "Serial Fax/Modem printer"
-msgstr "Impressora sèrie Fax/Mòdem"
+#: kpgeneralpage.cpp:97
+msgid "ISO A0"
+msgstr "ISO A0"
-#: management/kmpropbackend.cpp:71
-msgid ""
-"_: Unknown Protocol\n"
-"Unknown"
-msgstr "Desconegut"
+#: kpgeneralpage.cpp:107
+msgid "Upper Tray"
+msgstr "Safata superior"
-#: management/kmwname.cpp:34
-msgid "General Information"
-msgstr "Informació general"
+#: kpgeneralpage.cpp:108
+msgid "Lower Tray"
+msgstr "Safata inferior"
-#: management/kmwname.cpp:37
-msgid ""
-"<p>Enter the information concerning your printer or class. <b>Name</b> "
-"is mandatory, <b>Location</b> and <b>Description</b> "
-"are not (they may even not be used on some systems).</p>"
-msgstr ""
-"<p>Introduïu la informació respecte a la vostra impressora o classe. <b>Nom</b> "
-"és obligatori, <b>Localització</b> i <b>Descripció</b> "
-"no ho són (fins i tot poden no usar-se en alguns sistemes).</p>"
+#: kpgeneralpage.cpp:109
+msgid "Multi-Purpose Tray"
+msgstr "Safata multi-propòsit"
-#: management/kmwname.cpp:39
-msgid "Name:"
-msgstr "Nom:"
+#: kpgeneralpage.cpp:110
+msgid "Large Capacity Tray"
+msgstr "Safata de gran capacitat"
-#: kprintdialog.cpp:284 management/kmwname.cpp:40
-msgid "Location:"
-msgstr "Localització:"
+#: kpgeneralpage.cpp:114
+msgid "Normal"
+msgstr "Normal"
-#: management/kmwname.cpp:48
-msgid "You must supply at least a name."
-msgstr "Heu de donar un nom com a mínim."
+#: kpgeneralpage.cpp:115
+msgid "Transparency"
+msgstr "Transparència"
-#: management/kmwname.cpp:56
+#: kpgeneralpage.cpp:124
msgid ""
-"It is usually not a good idea to include spaces in printer name: it may prevent "
-"your printer from working correctly. The wizard can strip all spaces from the "
-"string you entered, resulting in %1; what do you want to do?"
+" <qt> <p><b>\"General\"</b> </p> <p>This dialog page contains <em>general</"
+"em> print job settings. General settings are applicable to most printers, "
+"most jobs and most job file types. <p>To get more specific help, enable "
+"the \"WhatsThis\" cursor and click on any of the text labels or GUI "
+"elements of this dialog. </qt>"
msgstr ""
-"Habitualment no és una bona idea incloure espais al nom de la impressora:pot "
-"impedir que la impressora funcioni correctament. L'assistent pot eliminar tots "
-"els espais del text que heu introduït, d'on resultarà %1; què voleu fer?"
-
-#: management/kmwname.cpp:62
-msgid "Strip"
-msgstr "Elimina"
-
-#: kprinterimpl.cpp:510 management/kmwname.cpp:62
-msgid "Keep"
-msgstr "Conserva"
+"<qt> <p><b>\"General\"</b></p> <p>Aquesta pàgina de diàleg conté valors "
+"<em>generals</em> del treball d'impressió. Els valors generals s'apliquen a "
+"la majoria d'impressores, de treballs i de tipus de fitxer. <p>Per a obtenir "
+"ajuda més específica, habiliteu el cursor \"Què és això\" i cliqueu a "
+"qualsevol de les etiquetes de text o elements IGU d'aquest diàleg. </qt>"
-#: management/kmdriverdialog.cpp:48
+#: kpgeneralpage.cpp:132
msgid ""
-"Some options are in conflict. You must resolve those conflicts before "
-"continuing."
-msgstr ""
-"Algunes opcions estan en conflicte. Heu de resoldre aquests conflictes abans de "
-"continuar."
+" <qt> <p><b>Page size:</b> Select paper size to be printed on from the "
+"drop-down menu. </p> <p>The exact list of choices depends on the printer "
+"driver (\"PPD\") you have installed.</p> <br> <hr> <p><em><b>Additional "
+"hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element matches with the CUPS "
+"commandline job option parameter:</em> <pre> -o PageSize=... # "
+"examples: \"A4\" or \"Letter\" </pre> </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Mida de pàgina:</b> Seleccioneu al menú desplegable la mida de "
+"pàgina on s'imprimirà.</p> <p>La llista exacta d'opcions depèn del "
+"controlador d'impressió (\"PPD\") que heu instal·lat.</p> <br> <hr> "
+"<p><em><b>Informació addicional per a usuaris avançats:</b> Aquest element "
+"de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de línia de "
+"comandaments del treball CUPS: </em><pre> -o PageSize=... # "
+"exemples: \"A4\" o \"Letter\" </pre> </p> </qt>"
-#: management/kmpropwidget.cpp:50
+#: kpgeneralpage.cpp:145
msgid ""
-"<qt>Unable to change printer properties. Error received from manager:"
-"<p>%1</p></qt>"
-msgstr ""
-"<qt>No es poden canviar les propietats de la impressora. S'ha rebut un error "
-"del gestor: "
-"<p>%1</p></qt>"
-
-#: management/kmconfigpreview.cpp:35
-msgid "Preview"
-msgstr "Vista prèvia"
-
-#: management/kmconfigpreview.cpp:36
-msgid "Preview Settings"
-msgstr "Arranjament de vista prèvia"
+" <qt> <p><b>Paper type:</b> Select paper type to be printed on from the "
+"drop-down menu. </p> <p>The exact list of choices depends on the printer "
+"driver (\"PPD\") you have installed. </p> <br> <hr> <p><em><b>Additional "
+"hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element matches with the CUPS "
+"commandline job option parameter:</em> <pre> -o MediaType=... # "
+"example: \"Transparency\" </pre> </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Tipus de paper:</b> Seleccioneu al menú desplegable el tipus de "
+"paper on s'imprimirà.</p> <p>La llista exacta d'opcions depèn del "
+"controlador d'impressió (\"PPD\") que heu instal·lat.</p> <br> <hr> "
+"<p><em><b>Informació addicional per a usuaris avançats:</b> Aquest element "
+"de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de línia de "
+"comandaments del treball CUPS: </em><pre> -o MediaType=... # "
+"exemple: \"Transparency\" </pre> </p> </qt>"
-#: management/kmconfigpreview.cpp:39
-msgid "Preview Program"
-msgstr "Programa de vista prèvia"
+#: kpgeneralpage.cpp:158
+msgid ""
+" <qt> <p><b>Paper source:</b> Select paper source tray for the paper to be "
+"printed on from the drop-down menu. <p>The exact list of choices depends on "
+"the printer driver (\"PPD\") you have installed. </p> <br> <hr> "
+"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
+"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> <pre> -o "
+"InputSlot=... # examples: \"Lower\" or \"LargeCapacity\" </pre> </"
+"p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Origen del paper:</b> Seleccioneu la safata origen del paper on "
+"s'imprimirà des del menú desplegable. <p>La llista exacta d'opcions depèn "
+"del controlador d'impressora (\"PPD\") que heu instal·lat. </p><br> <hr> "
+"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> Aquest element de "
+"l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de línia de "
+"comandaments del treball CUPS: </em><pre> -o InputSlot=... # "
+"exemple: \"SafataInferior\" o \"GranCapacitat\" </pre> </p> </qt>"
-#: management/kmconfigpreview.cpp:41
-msgid "&Use external preview program"
-msgstr "&Usa un programa de vista prèvia extern"
+#: kpgeneralpage.cpp:171
+msgid ""
+" <qt> <p><b>Image Orientation:</b> Orientation of the printed page image "
+"on your paper is controlled by the radio buttons. By default, the "
+"orientation is <em>Portrait</em> <p>You can select 4 alternatives: <ul> "
+"<li> <b>Portrait.</b>.Portrait is the default setting. </li> <li> "
+"<b>Landscape.</b> </li> <li> <b>Reverse Landscape.</b> Reverse Landscape "
+"prints the images upside down. </li> <li> <b>Reverse Portrait.</b> Reverse "
+"Portrait prints the image upside down.</li> </ul> The icon changes "
+"according to your selection.</p> <br> <hr> <p><em><b>Additional hint for "
+"power users:</b> This TDEPrint GUI element matches with the CUPS "
+"commandline job option parameter:</em> <pre> -o orientation-"
+"requested=... # examples: \"landscape\" or \"reverse-portrait\" </"
+"pre> </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Orientació de la imatge:</b> L'orientació de la imatge a la "
+"pàgina impresa al paper es controla amb els botons d'opció. Per omissió "
+"l'orientació és <em>Vertical</em> <p>Podeu triar entre 4 alternatives: <ul> "
+"<li> <b>Vertical.</b> Vertical és el valor per omissió. </li> <li> "
+"<b>Apaïsat.</b> </li> <li> <b>Apaïsat invers.</b> Apaïsat invers imprimeix "
+"les imatges cap per avall. </li> <li> <b>Vertical invers.</b> Vertical "
+"invers imprimeix les imatges cap per avall.</li> </ul> La icona canvia "
+"d'acord amb la selecció. </p><br> <hr> <p><em><b>Consell addicional per a "
+"usuaris avançats:</b> Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el "
+"paràmetre opcional de línia de comandaments del treball CUPS: </em> <pre> "
+"-o orientation-requested=... # exemple: \"landscape\" o \"reverse-"
+"portrait\" </pre> </p> </qt>"
-#: management/kmconfigpreview.cpp:44
+#: kpgeneralpage.cpp:192
msgid ""
-"You can use an external preview program (PS viewer) instead of the TDE built-in "
-"preview system. Note that if the TDE default PS viewer (KGhostView) cannot be "
-"found, TDE tries automatically to find another external PostScript viewer"
+" <qt> <p><b>Duplex Printing:</b> These controls may be grayed out if your "
+"printer does not support <em>duplex printing</em> (i.e. printing on both "
+"sides of the sheet). These controls are active if your printer supports "
+"duplex printing. <p> You can choose from 3 alternatives: </p> <ul> <li> "
+"<b>None.</b> This prints each page of the job on one side of the sheets "
+"only. </li> <li> <b>Long Side.</b> This prints the job on both sides of the "
+"paper sheets. It prints the job in a way so that the backside has the same "
+"orientation as the front side if you turn the paper over the long edge. "
+"(Some printer drivers name this mode <em>duplex-non-tumbled</em>). </li> "
+"<li> <b>Short Side.</b> This prints the job on both sides of the paper "
+"sheets. It prints the job so that the backside has the reverse orientation "
+"from the front side if you turn the paper over the long edge, but the same "
+"orientation, if you turn it over the short edge. (Some printer drivers name "
+"this mode <em>duplex-tumbled</em>). </li> </ul> <hr> "
+"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
+"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> <pre> -o "
+"duplex=... # examples: \"tumble\" or \"two-sided-short-edge\" </pre> "
+"</p> </qt>"
msgstr ""
-"Podeu usar un programa extern de vista prèvia (Visor PS) en comptes del sistema "
-"de vista prèvia incorporat al TDE. Tingueu present que si no es pot trobar el "
-"visor PS per omissió del TDE (KGhostView), TDE prova automàticament de trobar "
-"un altre visor PostScript extern"
-
-#: management/kmpropdriver.cpp:36
-msgid "Manufacturer:"
-msgstr "Fabricant:"
-
-#: management/kmpropdriver.cpp:37
-msgid "Printer model:"
-msgstr "Model d'impressora:"
+" <qt> <p><b>Impressió duplex:</b> Aquests controls poden estar enfosquits "
+"si la impressora no accepta <em>impressió duplex</em> (impressió a doble "
+"cara). Els controls estan actius si la impressora accepta impressió a doble "
+"cara. <p> Podeu triar entre 3 alternatives: </p><ul> <li> <b>Cap.</b> Això "
+"imprimeix cada pàgina del treball només en una cara.</li> <li> <b>Vora "
+"llarga.</b> Això imprimeix el treball a les dues cares dels fulls de paper. "
+"Imprimeix el treball de manera que les dues cares tenen la mateixa "
+"orientació si gireu el paper per la vora llarga. (Alguns controladors "
+"d'impressió anomenen aquest mode <em>duplex-sense-girar</em>). </li> <li> "
+"<b>Vora curta.</b> Això imprimeix el treball a les dues cares dels fulls de "
+"paper. Imprimeix el treball de manera que la cara posterior té l'orientació "
+"inversa a la cara anterior si gireu el paper per la vora llarga, però la "
+"mateixa orientació si el gireu per la vora curta. (Alguns controladors "
+"d'impressió anomenen aquest mode <em>duplex-girat</em>). </li> </ul> <hr> "
+"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> Aquest element de "
+"l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de línia de "
+"comandaments del treball CUPS: </em><pre> -o duplex=... # "
+"exemple: \"tumble\" o \"two-sided-short-edge\" </pre> </p> </qt>"
-#: management/kmpropdriver.cpp:38
-msgid "Driver info:"
-msgstr "Informació de controlador:"
+#: kpgeneralpage.cpp:218
+msgid ""
+" <qt> <p><b>Banner Page(s):</b> Select banner(s) to print one or two "
+"special sheets of paper just before or after your main job. </p> <p>Banners "
+"may contain some pieces of job information, such as user name, time of "
+"printing, job title and more. </p> <p>Banner pages are useful to separate "
+"different jobs more easily, especially in a multi-user environment. </p> "
+"<p><em><b>Hint:</em></b> You can design your own banner pages. To make use "
+"of them, just put the banner file into the standard CUPS <em>banners</em> "
+"directory (This is usually <em>\"/usr/share/cups/banner/\"</em> Your custom "
+"banner(s) must have one of the supported printable formats. Supported "
+"formats are ASCII text, PostScript, PDF and nearly any image format such as "
+"PNG, JPEG or GIF. Your added banner pages will appear in the drop down menu "
+"after a restart of CUPS. </p> <p>CUPS comes with a selection of banner "
+"pages. </p> <br> <hr> <p><em><b>Additional hint for power users:</b> This "
+"TDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:"
+"</em> <pre> -o job-sheets=... # examples: \"standard\" or "
+"\"topsecret\" </pre> </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Pàgines cartell:</b> Seleccioneu cartell(s) per a imprimir un o "
+"dos fulls de paper especials abans o després del treball principal. </"
+"p><p>Els cartells poden contenir algunes parts de la informació del treball, "
+"com ara nom d'usuari, hora de la impressió, títol del treball i d'altres. </"
+"p><p>Les pàgines cartell són útils per a separar més fàcilment treballs "
+"diferents, especialment en un entorn multiusuari. </p><p><em><b>Consell:</"
+"em></b> Podeu dissenyar les vostres pàgines cartell. Per a usar-les, només "
+"cal posar el fitxer cartell al directori <em>cartells</em> estàndard CUPS. "
+"(Habitualment és <em>\"/usr/share/cups/banner/\"</em>) Els vostres cartells "
+"a mida han de tenir un dels formats imprimibles acceptats. Aquests són text "
+"ASCII, PostScript, PDF i pràcticament qualsevol format d'imatge, com ara "
+"PNG, JPEG o GIF. Les pàgines cartell que haureu afegit apareixeran al menú "
+"desplegable després de tornar a engegar CUPS. </p><p>CUPS ve amb una "
+"selecció de pàgines cartell. </p><br> <hr> <p><em><b>Consell addicional per "
+"a usuaris avançats:</b> Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb "
+"el paràmetre opcional de línia de comandaments del treball CUPS: </"
+"em><pre> -o job-sheets=... # exemple: \"estàndard\" o \"moltsecret"
+"\" </pre> </p> </qt>"
-#: lpd/lpdtools.cpp:239 management/kmpropdriver.cpp:53
-#: management/kmwend.cpp:104
-msgid "Driver"
-msgstr "Controlador"
+#: kpgeneralpage.cpp:240
+msgid ""
+" <qt> <p><b>Pages per Sheet:</b> You can choose to print more than one "
+"page onto each sheet of paper. This is sometimes useful to save paper. </p> "
+"<p><b>Note 1:</b> the page images get scaled down accordingly to print 2 or "
+"4 pages per sheet. The page image does not get scaled if you print 1 page "
+"per sheet (the default setting.). <p><b>Note 2:</b> If you select multiple "
+"pages per sheet here, the scaling and re-arranging is done by your printing "
+"system. Be aware, that some printers can by themselves print multiple pages "
+"per sheet. In this case you find the option in the printer driver settings. "
+"Be careful: if you enable multiple pages per sheet in both places, your "
+"printout will not look as you intended. </p> <br> <hr> "
+"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
+"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> <pre> -o "
+"number-up=... # examples: \"2\" or \"4\" </pre> </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Pàgines per full:</b> Podeu triar d'imprimir més d'una pàgina a "
+"cada full de paper. Això de vegades és útil per a estalviar paper. </"
+"p><p><b>Nota 1:</b> Les imatges de pàgina es redueixen en imprimir 2 o 4 "
+"pàgines per full. La imatge de pàgina no es canvia d'escala en imprimir 1 "
+"pàgina per full (el valor per omissió). <p><b>Nota 2:</b> Si aquí "
+"seleccioneu múltiples pàgines per full, l'escalat i reordenació el farà el "
+"vostre sistema d'impressió. Tingueu present que algunes impressores poden "
+"imprimir múltiples pàgines per full elles mateixes. En aquest cas trobareu "
+"l'opció a l'arranjament del controlador d'impressora. Aneu amb compte: si "
+"habiliteu les pàgines múltiples per full als dos llocs, la impressió no "
+"tindrà l'aspecte que volíeu. </p> <br> <hr> <p><em><b>Consell addicional per "
+"a usuaris avançats:</b> Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb "
+"el paràmetre opcional de línia de comandaments del treball CUPS: </"
+"em><pre> -o number-up=... # exemple: \"2\" o \"4\" </pre> </p> </"
+"qt>"
-#: kpdriverpage.cpp:30 management/kmpropdriver.cpp:54
-msgid "Driver Settings"
-msgstr "Arranjament de dispositiu"
+#: kpgeneralpage.cpp:264 kpqtpage.cpp:118
+msgid "Page s&ize:"
+msgstr "M&ida de pàgina:"
-#: management/kaddprinterwizard.cpp:10
-msgid "Configure TDE Print"
-msgstr "Configura la impressió TDE"
+#: kpgeneralpage.cpp:268
+msgid "Paper t&ype:"
+msgstr "T&ipus de paper:"
-#: management/kaddprinterwizard.cpp:11
-msgid "Configure print server"
-msgstr "Configura el servidor d'impressió"
+#: kpgeneralpage.cpp:272
+msgid "Paper so&urce:"
+msgstr "&Origen del paper:"
-#: management/kaddprinterwizard.cpp:18
-msgid "Start the add printer wizard"
-msgstr "Engega l'assistent d'afegir impressora"
+#: kpgeneralpage.cpp:289 kpqtpage.cpp:121
+#, fuzzy
+msgid "Orientation"
+msgstr "&Orientació"
-#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:46
-msgid "Add Special Printer"
-msgstr "Afegiu impressora especial"
+#: kpgeneralpage.cpp:292
+msgid "Duplex Printing"
+msgstr "Impressió doble"
-#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:58
-msgid "&Location:"
-msgstr "&Posició:"
+#: kpgeneralpage.cpp:295 kpqtpage.cpp:143
+msgid "Pages per Sheet"
+msgstr "Pàgines per full"
-#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:66
-msgid "Command &Settings"
-msgstr "&Arranjament d'ordre"
+#: kpgeneralpage.cpp:301 kpqtpage.cpp:125
+msgid "&Portrait"
+msgstr "&Vertical"
-#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:69
-msgid "Outp&ut File"
-msgstr "Fitxer de &sortida"
+#: kpgeneralpage.cpp:302 kpqtpage.cpp:128
+msgid "&Landscape"
+msgstr "&Apaïsat"
-#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:71
-msgid "&Enable output file"
-msgstr "&Habilita el fitxer de sortida"
+#: kpgeneralpage.cpp:303
+msgid "&Reverse landscape"
+msgstr "Apaïsat inve&rs"
-#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:88
-msgid "Filename e&xtension:"
-msgstr "E&xtensió de fitxer:"
+#: kpgeneralpage.cpp:304
+msgid "R&everse portrait"
+msgstr "Vertical i&nvers"
-#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:105
+#: kpgeneralpage.cpp:309
msgid ""
-"<p>The command will use an output file. If checked, make sure the command "
-"contains an output tag.</p>"
-msgstr ""
-"<p>L'ordre usarà un fitxer de sortida. Si està marcat, assegureu-vos que "
-"l'ordre usa una marca de sortida.</p>"
+"_: duplex orientation\n"
+"&None"
+msgstr "C&ap"
-#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:108
-#, c-format
+#: kpgeneralpage.cpp:310
msgid ""
-"<p>The command to execute when printing on this special printer. Either enter "
-"the command to execute directly, or associate/create a command object with/for "
-"this special printer. The command object is the preferred method as it provides "
-"support for advanced settings like mime type checking, configurable options and "
-"requirement list (the plain command is only provided for backward "
-"compatibility). When using a plain command, the following tags are "
-"recognized:</p>"
-"<ul>"
-"<li><b>%in</b>: the input file (required).</li>"
-"<li><b>%out</b>: the output file (required if using an output file).</li>"
-"<li><b>%psl</b>: the paper size in lower case.</li>"
-"<li><b>%psu</b>: the paper size with the first letter in upper case.</li></ul>"
-msgstr ""
-"<p>L'ordre a executar en imprimir en aquesta impressora especial. O bé "
-"introduïu l'ordre a executar directament o associeu/creeu un objecte d'ordre "
-"amb/per aquesta impressora especial. El mètode preferit és l'objecte d'ordre ja "
-"que permet l'ús d'arranjaments avançats com ara la comprovació dels tipus mime, "
-"les opcions configurables i les llistes de requeriments (l'ordre simple només "
-"es proporciona per a compatibilitat cap enrere). En usar una ordre simple es "
-"reconeixen els següents marcadors:</p>"
-"<ul>"
-"<li><b>%in</b>: el fitxer d'entrada (requerit). </li>"
-"<li><b>%out</b>: el fitxer de sortida (requerit si s'usa un fitxer de sortida). "
-"</li>"
-"<li><b>%psl</b>: la mida de paper en minúscules.</li>"
-"<li><b>%psu</b>: la mida del paper amb la primera lletra en majúscules.</li>"
-"</ul>"
+"_: duplex orientation\n"
+"Lon&g side"
+msgstr "Vora llar&ga"
-#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:118
+#: kpgeneralpage.cpp:311
msgid ""
-"<p>The default mimetype for the output file (e.g. application/postscript).</p>"
-msgstr ""
-"<p>El tipus mime per omissió pel fitxer de sortida (e.g. "
-"application/postscript).</p>"
+"_: duplex orientation\n"
+"S&hort side"
+msgstr "Vora c&urta"
-#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:121
-msgid "<p>The default extension for the output file (e.g. ps, pdf, ps.gz).</p>"
-msgstr ""
-"<p>L'extensió per omissió pel fitxer de sortida (e.g. ps, pdf, ps.gz).</p>"
+#: kpgeneralpage.cpp:323
+msgid "S&tart:"
+msgstr "I&nici:"
-#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:170
-msgid "You must provide a non-empty name."
-msgstr "Heu de proporcionar un nom no buit."
+#: kpgeneralpage.cpp:324
+msgid "En&d:"
+msgstr "&Final:"
-#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:178
-#, c-format
-msgid "Invalid settings. %1."
-msgstr "Arranjament no vàlid: %1."
+#: kpgeneralpage.cpp:416 lpd/lpdtools.cpp:40 management/kmconfiggeneral.cpp:52
+msgid "Disabled"
+msgstr "Deshabilitat"
-#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:197
-#, c-format
-msgid "Configuring %1"
-msgstr "S'està configurant %1"
+#: kpgeneralpage.cpp:417 lpd/lpdtools.cpp:39 lpr/editentrydialog.cpp:50
+msgid "Enabled"
+msgstr "Habilitat"
-#: management/kmwdriverselect.cpp:37
-msgid "Driver Selection"
-msgstr "Selecció de controlador"
+#: kpposterpage.cpp:42
+msgid " <qt> 5. </qt>"
+msgstr " <qt> 5. </qt>"
-#: management/kmwdriverselect.cpp:43
+#: kpposterpage.cpp:46
+#, fuzzy
msgid ""
-"<p>Several drivers have been detected for this model. Select the driver you "
-"want to use. You will have the opportunity to test it as well as to change it "
-"if necessary.</p>"
-msgstr ""
-"<p>S'han detectat diversos controladors per a aquest model. Trieu el "
-"controlador que voleu usar. Tindreu l'oportunitat de provar-lo i canviar-lo si "
-"cal.</p>"
-
-#: management/kmwdriverselect.cpp:46
-msgid "Driver Information"
-msgstr "Informació del controlador"
-
-#: management/kmwdriverselect.cpp:62
-msgid "You must select a driver."
-msgstr "Heu de triar un controlador."
-
-#: management/kmwdriverselect.cpp:82
-msgid " [recommended]"
-msgstr " [recomanat]"
-
-#: management/kmwdriverselect.cpp:113
-msgid "No information about the selected driver."
-msgstr "No hi ha informació quant al controlador seleccionat."
-
-#: management/kmwend.cpp:33
-msgid "Confirmation"
-msgstr "Confirmació"
-
-#: management/kmwend.cpp:50 management/kmwend.cpp:106
-#: management/kmwend.cpp:109 tdefilelist.cpp:102
-msgid "Type"
-msgstr "Tipus"
-
-#: management/kmwend.cpp:52
-msgid "Location"
-msgstr "Localització"
-
-#: management/kmpropmembers.cpp:39 management/kmwend.cpp:59
-msgid "Members"
-msgstr "Membres"
-
-#: management/kmwend.cpp:69
-msgid "Backend"
-msgstr "Dorsal"
-
-#: management/kmwend.cpp:74
-msgid "Device"
-msgstr "Dispositiu"
-
-#: management/kmwend.cpp:77
-msgid "Printer IP"
-msgstr "IP d'impressora"
-
-#: management/kmwend.cpp:78 management/kmwend.cpp:89
-msgid "Port"
-msgstr "Port"
-
-#: management/kmwend.cpp:81 management/kmwend.cpp:88
-msgid "Host"
-msgstr "Remot"
-
-#: management/kmwend.cpp:82 rlpr/kmproprlpr.cpp:48
-msgid "Queue"
-msgstr "Cua"
-
-#: management/kmwend.cpp:91
-msgid "Account"
-msgstr "Compte"
-
-#: management/kmwend.cpp:96
-msgid "URI"
-msgstr "URI"
-
-#: management/kmwend.cpp:109
-msgid "DB driver"
-msgstr "Controlador DB"
-
-#: management/kmwend.cpp:109
-msgid "External driver"
-msgstr "Controlador extern"
+" <qt> <b>Print Poster</b> (enabled or disabled). <p>If you enable this "
+"option, you can print posters of different sizes The printout will happen "
+"in the form <em>'tiles'</em> printed on smaller paper sizes, which you can "
+"stitch together later. <em>If you enable this option here, the <em>'Poster "
+"Printing' filter</em> will be auto-loaded in the 'Filters' tab of this "
+"dialog. </p> <p>This tab is only visible if the external <em>'poster'</em> "
+"utility is discovered by TDEPrint on your system. [<em>'poster'</em> is a "
+"commandline utility that enables you to convert PostScript files into tiled "
+"printouts which allow for oversized appearance of the stitched-together "
+"tiles.] </p> <p><b>Note:</b> The standard version of 'poster' will not work. "
+"Your system must use a patched version of 'poster'. Ask your operating "
+"system vendor to provide a patched version of 'poster' if he does not "
+"already. </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt><b>Imprimeix pòster</b> (habilitat o deshabilitat). <p>Si habiliteu "
+"aquesta opció, podeu imprimir pòsters de diferents mides. La impressió es "
+"farà en forma de <em>'mosaic'</em> de fulls de paper més petits, que després "
+"podeu enganxar junts. <em>Si aquí habiliteu aquesta opció, el <em>filtre "
+"'Impressió de pòster'</em> es carregarà automàticament a la pestanya "
+"'Filtres' d'aquest diàleg. </p> <p>Aquesta pestanya només és visible si "
+"TDEPrint troba la utilitat externa <em>'poster'</em> al vostre sistema. "
+"[<em>'poster'</em> és una utilitat de línia de comandaments que us permet "
+"convertir fitxers PostScript en impressions en mosaic per tal d'obtenir un "
+"format de mida gran en enganxar els fulls del mosaic.] </p> <p><b>Nota:</b> "
+"La versió estàndard de 'poster' no funcionarà. El sistema ha d'usar una "
+"versió apedaçada de 'poster'. Demaneu-li al proveïdor del sistema operatiu "
+"que us proporcioni una versió apedaçada de 'poster' si encara no ho ha fet. "
+"</p></qt>"
-#: management/kmwend.cpp:110
-msgid "Manufacturer"
-msgstr "Fabricant"
+#: kpposterpage.cpp:62
+msgid ""
+" <qt> <b>Tile Selection widget</b> <p>This GUI element is <em>not only for "
+"viewing</em> your selections: it also lets you interactively select the "
+"tile(s) you want to print. </p> <p><b>Hints</b> <ul> <li>Click any tile "
+"to select it for printing.</li> <li>To select multiple tiles to be printed "
+"at once, <em>'shift-click'</em> on the tiles ('shift-click' means: hold down "
+"the [SHIFT]-key on your keyboard and click with the mouse while [SHIFT]-key "
+"is held.) <em>Be aware</em> that the order of your clicking is also "
+"significant to the order of printing the different tiles. </li> </ul> "
+"<b>Note 1:</b> The order of your selection (and the order for printout of "
+"the tiles) is indicated by the contents of the text field below, labelled "
+"as <em>'Tile pages (to be printed):'</em><p> <b>Note 2:</b> By default no "
+"tile is selected. Before you can print (a part of) your poster, you must "
+"select at least one tile. </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <b>Estri de selecció de mosaic</b> <p>Aquest element IGU <em>no és "
+"només per a visualitzar</em> les seleccions: també permet seleccionar "
+"interactivament les peces del mosaic que voleu imprimir. </p> "
+"<p><b>Consells</b> <ul> <li>Cliqueu qualsevol peça per a seleccionar-la per "
+"a imprimir.</li> <li>Per a seleccionar a la vegada diverses peces per a "
+"imprimir, <em> 'majús-cliqueu'</em> a les peces ('majús-cliqueu' significa: "
+"manteniu premuda la tecla [MAJÚS] del teclat i cliqueu amb el ratolí mentres "
+"es manté premuda la tecla [MAJÚS].) <em>Tingueu present</em> que l'ordre en "
+"què cliqueu també afecta l'ordre d'impressió de les diferents peces. </li> </"
+"ul> <b>Nota 1:</b> L'ordre de la vostra selecció (i l'ordre d'impressió de "
+"les peces) s'indica amb el contingut del camp de text de sota, etiquetat com "
+"a <em>'Pàgines de mosaic (a imprimir):'</em> <p> <b>Nota 2:</b>No se "
+"selecciona cap peça per omissió. Abans de què pugueu imprimir (una part) del "
+"pòster, heu de seleccionar al menys una peça. </p> </qt>"
-#: management/kmwend.cpp:111
-msgid "Model"
-msgstr "Model"
+#: kpposterpage.cpp:83
+msgid ""
+" <qt> <b>Poster Size</b> <p>Select the poster size you want from the "
+"dropdown list. </p> Available sizes are all standard paper sizes up to "
+"'A0'. [A0 is the same size as 16 sheets of A4, or '84cm x 118.2cm'.] </p> "
+"<p><b>Notice</b>, how the little preview window below changes with your "
+"change of poster size. It indicates to you how many tiles need to be "
+"printed to make the poster, given the selected paper size.</p> <p><b>Hint:"
+"</b> The little preview window below is not just a passive icon. You can "
+"click on its individual tiles to select them for printing. To select "
+"multiple tiles to be printed at once, you need to <em>'shift-click'</em> on "
+"the tiles ('shift-click' means: hold down the [SHIFT]-key on your keyboard "
+"and click with the mouse while [SHIFT]-key is held.) The order of your "
+"clicking is significant to the order of printing the different tiles. The "
+"order of your selection (and for the printed tiles) is indicated by the "
+"contents of the text field labelled as <em>'Tile pages (to be printed):'</"
+"em><p> <b>Note:</b> By default no tile is selected. Before you can print (a "
+"part of) your poster, you must select at least one tile. </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <b>Mida de pòster</b> <p>Seleccioneu la mida de pòster que voleu des de "
+"la llista desplegable. </p> Les mides disponibles són les mides de paper "
+"estàndard fins a 'A0'. [A0 és la mateixa mida que 16 fulls A4, o '84cm x "
+"118.2cm'.] </p> <p><b>Fixeu-vos</b>, com la petita finestra de vista prèvia "
+"de sota canvia amb els vostres canvis de la mida de pòster. Us indica "
+"quantes peces s'han d'imprimir per a fer el pòster, d'acord amb la mida de "
+"paper seleccionada.</p> <p><b>Consell:</b> La petita finestra de vista "
+"prèvia de sota no és una icona passiva únicament. Podeu clicar-hi a les "
+"peces individuals per a seleccionar-les per imprimir. Per a seleccionar a la "
+"vegada diverses peces per imprimir, heu de <em>'majús-clicar'</em> a les "
+"peces ('majús-clicar' significa: mantenir premuda la tecla [MAJÚS] del "
+"teclat i clicar amb el ratolí mentres es manté premuda la tecla [MAJÚS].) "
+"L'ordre en què cliqueu afecta l'ordre d'impressió de les diferents peces. "
+"L'ordre de la vostra selecció (i per a les peces impreses) s'indica amb el "
+"contingut del camp de text etiquetat com a <em>'Pàgines de mosaic (a "
+"imprimir):'</em> <p> <b>Nota:</b>No se selecciona cap peça per omissió. "
+"Abans de què pugueu imprimir (una part) del pòster, heu de seleccionar al "
+"menys una peça. </p> </qt>"
-#: management/kmwlpd.cpp:41
-msgid "LPD Queue Information"
-msgstr "Informació de cua d'LPD"
+#: kpposterpage.cpp:102
+msgid ""
+" <qt> <b>Paper Size</b> <p>This field indicates the paper size the poster "
+"tiles will be printed on. To select a different paper size for your poster "
+"tiles, go to the 'General' tab of this dialog and select one from the "
+"dropdown list. </p> Available sizes are most standard paper sizes supported "
+"by your printer. Your printer's supported paper sizes are read from the "
+"printer driver info (as laid down in the <em>'PPD'</em>, the printer "
+"description file). <em>Be aware that the 'Paper Size' selected may not be "
+"supported by 'poster' (example: 'HalfLetter') while it may well be "
+"supported by your printer.</em> If you hit that obstacle, simply use "
+"another, supported Paper Size, like 'A4' or 'Letter'. <p><b>Notice</b>, how "
+"the little preview window below changes with your change of paper size. It "
+"indicates how many tiles need to be printed to make up the poster, given "
+"the selected paper and poster size.</p> <p><b>Hint:</b> The little preview "
+"window below is not just a passive icon. You can click on its individual "
+"tiles to select them for printing. To select multiple tiles to be printed "
+"at once, you need to <em>'shift-click'</em> on the tiles ('shift-click' "
+"means: hold down the [SHIFT]-key on your keyboard and click with the mouse "
+"while [SHIFT]-key is held.) The order of your clicking is significant to "
+"the order of printing the different tiles. The order of your selection (and "
+"for the printed tiles) is indicated by the contents of the text field "
+"labelled as <em>'Tile pages (to be printed):'</em><p> <b>Note:</b> By "
+"default no tile is selected. Before you can print (a part of) your poster, "
+"you must select at least one tile. </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt><b>Mida de paper</b> <p> Aquest camp indica la mida de paper on "
+"s'imprimiran les peces del pòster. Per a seleccionar una mida de paper "
+"diferent per a les peces del pòster, aneu a la pestanya 'General' d'aquest "
+"diàleg i seleccioneu-ne una des de la llista desplegable.</p> Les mides "
+"disponibles són la majoria de mides de paper estàndard acceptades per la "
+"impressora. Les mides de paper acceptades per la impressora es llegeixen des "
+"de la informació del controlador de la impressora (tal com es descriu al "
+"fitxer de descripció de la impressora <em>'PPD'</em>). <em>Tingueu present "
+"que la 'mida de paper' seleccionada pot no ser acceptada per 'poster' (per "
+"exemple: 'Mitja carta') encara que pugui ser acceptada per la impressora.</"
+"em> Si us trobeu amb aquest obstacle, només cal que useu una altra mida de "
+"paper acceptada, com ara 'A4' o 'Carta'. <p><b>Fixeu-vos</b> com la petita "
+"finestra de vista prèvia de sota canvia quan canvieu la mida de paper. "
+"Indica quantes peces s'hauran d'imprimir per a composar el pòster, d'acord "
+"amb el paper seleccionat i la mida del pòster.</p> <p><b>Consell:</b> La "
+"petita finestra de vista prèvia de sota no és una icona passiva únicament. "
+"Podeu clicar-hi a les peces individuals per a seleccionar-les per imprimir. "
+"Per a seleccionar a la vegada diverses peces per imprimir, heu de <em>'majús-"
+"clicar'</em> a les peces ('majús-clicar' significa: mantenir premuda la "
+"tecla [MAJÚS] del teclat i clicar amb el ratolí mentres es manté premuda la "
+"tecla [MAJÚS].) L'ordre en què cliqueu afecta l'ordre d'impressió de les "
+"diferents peces. L'ordre de la vostra selecció (i per a les peces impreses) "
+"s'indica amb el contingut del camp de text etiquetat com a <em>'Pàgines de "
+"mosaic (a imprimir):'</em> <p> <b>Nota:</b>No se selecciona cap peça per "
+"omissió. Abans de què pugueu imprimir (una part) del pòster, heu de "
+"seleccionar al menys una peça. </p> </qt>"
-#: management/kmwlpd.cpp:44
+#: kpposterpage.cpp:126
msgid ""
-"<p>Enter the information concerning the remote LPD queue; this wizard will "
-"check it before continuing.</p>"
+" <qt> <b>Cut Margin selection</b> <p>Slider and spinbox let you determine "
+"a <em>'cut margin'</em> which will be printed onto each tile of your poster "
+"to help you cut the pieces as needed. </p> <p><b>Notice</b>, how the little "
+"preview window above changes with your change of cut margins. It indicates "
+"to you how much space the cut margins will take away from each tile. "
+"<p><b>Be aware</b>, that your cut margins need to be equal to or greater "
+"than the margins your printer uses. The printer's capabilities are "
+"described in the <em>'ImageableArea'</em> keywords of its driver PPD file. "
+"</p> </qt>"
msgstr ""
-"<p>Introduïu la informació respecte a la cua LPD remota; aquest assistent ho "
-"comprovarà abans de continuar.</p>"
+"<qt><b>Selecció del marge de tall</b> <p>El cursor i la caixa de valors us "
+"permeten determinar un <em>'marge de tall'</em> que s'imprimirà a cada peça "
+"del pòster per ajudar-vos a tallar les peces com calgui.</p> <p><b>Fixeu-"
+"vos</b> com la petita finestra de vista prèvia de sota canvia quan canvieu "
+"els marges de tall. Us indica quant d'espai s'emportaran de cada peça els "
+"marges de tall. <p><b>Tingueu present</b> que els marges de tall han d'ésser "
+"iguals o més grans que els marges que usa la impressora. Les capacitats de "
+"la impressora es descriuen a les paraules clau <em>'ImageableArea'</em> del "
+"fitxer controlador PPD.</p></qt>"
-#: cups/kmwipp.cpp:42 management/kmwlpd.cpp:46 rlpr/kmproprlpr.cpp:34
-#: rlpr/kmwrlpr.cpp:62
-msgid "Host:"
-msgstr "Remot:"
+#: kpposterpage.cpp:137
+msgid ""
+" <qt> <b>Order and number of tile pages to be printed</b> <p>This field "
+"displays and sets the individual tiles to be printed, as well as the order "
+"for their printout. </p> You can file the field with 2 different methods: "
+"<ul> <li>Either use the interactive thumbnail preview above and '[SHIFT]-"
+"click' on the tiles. </li> <li>Or edit this text field accordingly. </li> "
+"</ul> <p>When editing the field, you can use a '3-7' syntax instead of a "
+"'3,4,5,6,7' one. </p> <p><b>Examples:</b></p> <pre> \"2,3,7,9,3\" "
+"<br> \"1-3,6,8-11\" </qt>"
+msgstr ""
+"<qt><b>Ordre i nombre de pàgines mosaic a imprimir</b> <p>Aquest camp mostra "
+"i estableix les peces individuals a imprimir, així com l'ordre per a la "
+"impressió.</p> Podeu omplir el camp amb dos mètodes diferents: <ul> <li>Bé "
+"useu la vista prèvia de miniatura superior i 'majús-cliqueu' a les peces.</"
+"li> <li>O bé editeu aquest degudament.</li></ul> <p>En editar el camp podeu "
+"usar una sintaxi '3-7' en comptes d'una '3,4,5,6,7'.</p> <p><b>Exemples:</"
+"b></p> <pre> \"2,3,7,9,3\" <br> \"1-3,6,8-11\" </qt>"
-#: management/kmwlpd.cpp:47 rlpr/kmproprlpr.cpp:35 rlpr/kmwrlpr.cpp:63
-msgid "Queue:"
-msgstr "Cua:"
+#: kpposterpage.cpp:154
+msgid "Poster"
+msgstr "Pòster"
-#: management/kmwlpd.cpp:54
-msgid "Some information is missing."
-msgstr "Falta alguna informació."
+#: kpposterpage.cpp:156
+msgid "&Print poster"
+msgstr "Im&primeix pòster"
-#: management/kmwlpd.cpp:61
-msgid "Cannot find queue %1 on server %2; do you want to continue anyway?"
-msgstr "No es pot trobar la cua %1 al servidor %2; voleu continuar tot i això?"
+#: kpposterpage.cpp:170
+msgid "Poste&r size:"
+msgstr "Mida de pòste&r:"
-#: management/kmpropmembers.cpp:40
-msgid "Class Members"
-msgstr "Membres de classe"
+#: kpposterpage.cpp:172
+msgid "Media size:"
+msgstr "Mida de pàgina:"
-#: kmuimanager.cpp:158
-#, c-format
-msgid "Configuration of %1"
-msgstr "Configuració de %1"
+#: kpposterpage.cpp:174
+msgid "Pri&nt size:"
+msgstr "Mida d'i&mpressió:"
-#: cups/kmwippprinter.cpp:187 kmprinter.cpp:139
-msgid "Idle"
-msgstr "Inactiva"
+#: kpposterpage.cpp:181
+#, no-c-format
+msgid "C&ut margin (% of media):"
+msgstr "Marge de t&all (% del suport):"
-#: cups/kmwippprinter.cpp:189 kmjob.cpp:111 kmprinter.cpp:140
-msgid "Processing..."
-msgstr "S'està processant..."
+#: kpposterpage.cpp:185
+msgid "&Tile pages (to be printed):"
+msgstr "Pàgines &mosaic (a imprimir):"
-#: cups/kmwippprinter.cpp:188 kmprinter.cpp:141
-msgid "Stopped"
-msgstr "S'ha aturat"
+#: kpposterpage.cpp:192
+msgid "Link/unlink poster and print size"
+msgstr "Enllaça/separa la mida de pòster i impressió"
-#: cups/kmwippprinter.cpp:190 kmjob.cpp:132 kmprinter.cpp:142
-msgid ""
-"_: Unknown State\n"
-"Unknown"
+#: kpposterpage.cpp:257
+msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut"
-#: kmprinter.cpp:144
-msgid "(rejecting jobs)"
-msgstr "(s'estan rebutjant treballs)"
-
-#: kmprinter.cpp:144
-msgid "(accepting jobs)"
-msgstr "(s'estan acceptant treballs)"
-
-#: kmprinter.cpp:197 kprintdialog.cpp:983
-msgid "All Files"
-msgstr "Tots els fitxers"
-
#: kpqtpage.cpp:70
msgid ""
" <qt> <b>Selection of color mode:</b> You can choose between 2 options: "
-"<ul>"
-"<li><b>Color</b> and</li> "
-"<li><b>Grayscale</b></li></ul> <b>Note:</b> This selection field may be grayed "
-"out and made inactive. This happens if TDEPrint can not retrieve enough "
-"information about your print file. In this case the embedded color- or "
-"grayscale information of your printfile, and the default handling of the "
-"printer take precedence. </qt>"
-msgstr ""
-" <qt> <b>Selecció del mode de color:</b> Podeu triar entre 2 opcions: "
-"<ul> "
-"<li><b>Color</b> i </li> "
-"<li><b>Escala de grisos</b></li></ul> <b>Nota:</b> Aquest camp de selecció pot "
-"estar enfosquit i inactiu. Això passa si TDEPrint no pot recuperar informació "
-"suficient quant al fitxer d'impressió. En aquest cas té la preferència la "
-"informació de color o escala de grisos, encastada al fitxer d'impressió, i la "
-"gestió per omissió de la impressora."
+"<ul><li><b>Color</b> and</li> <li><b>Grayscale</b></li></ul> <b>Note:</b> "
+"This selection field may be grayed out and made inactive. This happens if "
+"TDEPrint can not retrieve enough information about your print file. In this "
+"case the embedded color- or grayscale information of your printfile, and "
+"the default handling of the printer take precedence. </qt>"
+msgstr ""
+" <qt> <b>Selecció del mode de color:</b> Podeu triar entre 2 opcions: <ul> "
+"<li><b>Color</b> i </li> <li><b>Escala de grisos</b></li></ul> <b>Nota:</b> "
+"Aquest camp de selecció pot estar enfosquit i inactiu. Això passa si "
+"TDEPrint no pot recuperar informació suficient quant al fitxer d'impressió. "
+"En aquest cas té la preferència la informació de color o escala de grisos, "
+"encastada al fitxer d'impressió, i la gestió per omissió de la impressora."
#: kpqtpage.cpp:79
msgid ""
-" <qt> <b>Selection of page size:</b> Select paper size to be printed on from "
-"the drop-down menu. "
-"<p>The exact list of choices depends on the printer driver (\"PPD\") you have "
-"installed. </qt>"
+" <qt> <b>Selection of page size:</b> Select paper size to be printed on "
+"from the drop-down menu. <p>The exact list of choices depends on the "
+"printer driver (\"PPD\") you have installed. </qt>"
msgstr ""
"<qt> <b>Selecció de la mida de pàgina:</b> Seleccioneu la mida del paper on "
-"s'imprimirà des del menú desplegable. "
-"<p>La llista exacta d'opcions depèn del controlador d'impressora (\"PPD\") que "
-"heu instal·lat. </qt>"
+"s'imprimirà des del menú desplegable. <p>La llista exacta d'opcions depèn "
+"del controlador d'impressora (\"PPD\") que heu instal·lat. </qt>"
#: kpqtpage.cpp:84
msgid ""
-" <qt> <b>Selection of pages per sheet:</b> You can choose to print more than "
-"one page onto each sheet of paper. This is sometimes useful to save paper. "
-"<p><b>Note 1:</b> the page images get scaled down accordingly to print 2 or 4 "
-"pages per sheet. The page image does not get scaled if you print 1 page per "
-"sheet (the default setting.). "
-"<p><b>Note 2:</b> If you select multiple pages per sheet here, the scaling and "
-"re-arranging is done by your printing system. "
-"<p><b>Note 3, regarding \"Other\":</b> You cannot really select <em>Other</em> "
-"as the number of pages to print on one sheet.\"Other\" is checkmarked here for "
-"information purposes only. "
-"<p>To select 8, 9, 16 or other numbers of pages per sheet: "
-"<ul> "
-"<li> go to the tab headlined \"Filter\"</li> "
-"<li> enable the <em>Multiple Pages per Sheet</em> filter </li> "
-"<li> and configure it (bottom-most button on the right of the \"Filters\" tab). "
-"</li> </ul> </qt>"
+" <qt> <b>Selection of pages per sheet:</b> You can choose to print more "
+"than one page onto each sheet of paper. This is sometimes useful to save "
+"paper. <p><b>Note 1:</b> the page images get scaled down accordingly to "
+"print 2 or 4 pages per sheet. The page image does not get scaled if you "
+"print 1 page per sheet (the default setting.). <p><b>Note 2:</b> If you "
+"select multiple pages per sheet here, the scaling and re-arranging is done "
+"by your printing system. <p><b>Note 3, regarding \"Other\":</b> You cannot "
+"really select <em>Other</em> as the number of pages to print on one sheet."
+"\"Other\" is checkmarked here for information purposes only. <p>To select "
+"8, 9, 16 or other numbers of pages per sheet: <ul> <li> go to the tab "
+"headlined \"Filter\"</li> <li> enable the <em>Multiple Pages per Sheet</em> "
+"filter </li> <li> and configure it (bottom-most button on the right of the "
+"\"Filters\" tab). </li> </ul> </qt>"
msgstr ""
"<qt> <b>Selecció de pàgines per full:</b> Podeu triar d'imprimir més d'una "
"pàgina a cada full de paper. Això de vegades és útil per a estalviar paper. "
-"<p><b>Nota 1:</b> Les imatges de pàgina es redueixen en imprimir 2 o 4 pàgines "
-"per full. La imatge de pàgina no es canvia d'escala en imprimir 1 pàgina per "
-"full (el valor per omissió). "
-"<p><b>Nota 2:</b> Si aquí seleccioneu múltiples pàgines per full, l'escalat i "
-"reordenació el farà el vostre sistema d'impressió. "
-"<p><b>Nota 3, respecte \"Altres\":</b> Realment no podeu seleccionar <em>"
-"Altres</em> com a nombre de pàgines per a imprimir a un full. \"Altres\" només "
-"es marca a títol informatiu. "
-"<p>Per a seleccionar 8, 9, 16 o altres nombres de pàgines per full: "
-"<ul> "
-"<li> Aneu a la pestanya etiquetada \"Filtres\"</li> <ii>habiliteu el filtre <em>"
-"Múltiples pàgines per full</em> </li> "
-"<li> i configureu-lo (el botó avall del tot a la dreta a la pestanya "
-"\"Filtres\"). </li> </ul> </qt>"
+"<p><b>Nota 1:</b> Les imatges de pàgina es redueixen en imprimir 2 o 4 "
+"pàgines per full. La imatge de pàgina no es canvia d'escala en imprimir 1 "
+"pàgina per full (el valor per omissió). <p><b>Nota 2:</b> Si aquí "
+"seleccioneu múltiples pàgines per full, l'escalat i reordenació el farà el "
+"vostre sistema d'impressió. <p><b>Nota 3, respecte \"Altres\":</b> Realment "
+"no podeu seleccionar <em>Altres</em> com a nombre de pàgines per a imprimir "
+"a un full. \"Altres\" només es marca a títol informatiu. <p>Per a "
+"seleccionar 8, 9, 16 o altres nombres de pàgines per full: <ul> <li> Aneu a "
+"la pestanya etiquetada \"Filtres\"</li> <ii>habiliteu el filtre "
+"<em>Múltiples pàgines per full</em> </li> <li> i configureu-lo (el botó "
+"avall del tot a la dreta a la pestanya \"Filtres\"). </li> </ul> </qt>"
#: kpqtpage.cpp:102
msgid ""
" <qt> <b>Selection of image orientation:</b> Orientation of the printed "
"pageimage on your paper is controlled by the radio buttons. By default, the "
-"orientation is <em>Portrait</em> "
-"<p>You can select 2 alternatives: "
-"<ul> "
-"<li> <b>Portrait.</b>.Portrait is the default setting. </li> "
-"<li> <b>Landscape.</b> </li> </ul> The icon changes according to your "
+"orientation is <em>Portrait</em> <p>You can select 2 alternatives: <ul> "
+"<li> <b>Portrait.</b>.Portrait is the default setting. </li> <li> "
+"<b>Landscape.</b> </li> </ul> The icon changes according to your "
"selection. </qt>"
msgstr ""
-"<qt> <b>Selecció de l'orientació de la imatge:</b> L'orientació de la imatge a "
-"la pàgina impresa al paper es controla amb els botons d'opció. Per omissió "
-"l'orientació és <em>Vertical</em> "
-"<p>Podeu triar entre 2 alternatives: "
-"<ul> "
-"<li> <b>Vertical.</b> Vertical és el valor per omissió. </li> "
-"<li> <b>Apaïsat.</b> </li> </ul> La icona canvia d'acord amb la selecció. </qt>"
+"<qt> <b>Selecció de l'orientació de la imatge:</b> L'orientació de la imatge "
+"a la pàgina impresa al paper es controla amb els botons d'opció. Per omissió "
+"l'orientació és <em>Vertical</em> <p>Podeu triar entre 2 alternatives: <ul> "
+"<li> <b>Vertical.</b> Vertical és el valor per omissió. </li> <li> "
+"<b>Apaïsat.</b> </li> </ul> La icona canvia d'acord amb la selecció. </qt>"
#: kpqtpage.cpp:113
msgid "Print Format"
@@ -2634,334 +3171,348 @@ msgstr "Escala del &gris"
msgid "Ot&her"
msgstr "Al&tres"
+#: kprintaction.cpp:117 kprintaction.cpp:122 kprintaction.cpp:127
+msgid "&Export..."
+msgstr "E&xporta..."
+
#: kprintdialog.cpp:97
msgid ""
" <qt><b>Printer Location:</b> The <em>Location</em> may describe where the "
"selected printer is located. The Location description is created by the "
"administrator of the print system (or may be left empty). </qt>"
msgstr ""
-" <qt><b>Ubicació de la impressora:</b>La <em>ubicació</em> "
-"pot descriure on està ubicada la impressora seleccionada. L'administrador del "
-"sistema d'impressió crea la descripció de la ubicació (o la pot deixar buida). "
-"</qt>"
+" <qt><b>Ubicació de la impressora:</b>La <em>ubicació</em> pot descriure on "
+"està ubicada la impressora seleccionada. L'administrador del sistema "
+"d'impressió crea la descripció de la ubicació (o la pot deixar buida). </qt>"
#: kprintdialog.cpp:102
msgid ""
-" <qt><b>Printer Type:</b> The <em>Type</em> indicates your printer type. </qt>"
+" <qt><b>Printer Type:</b> The <em>Type</em> indicates your printer type. </"
+"qt>"
msgstr ""
-" <qt><b>Tipus d'impressora:</b> El <em>tipus</em> indica el tipus d'impressora. "
-"</qt>"
+" <qt><b>Tipus d'impressora:</b> El <em>tipus</em> indica el tipus "
+"d'impressora. </qt>"
#: kprintdialog.cpp:104
msgid ""
-" <qt><b>Printer State:</b> The <em>State</em> indicates the state of the print "
-"queue on the print server (which could be your localhost). The state may be "
-"'Idle', 'Processing', 'Stopped', 'Paused' or similar. </qt>"
+" <qt><b>Printer State:</b> The <em>State</em> indicates the state of the "
+"print queue on the print server (which could be your localhost). The state "
+"may be 'Idle', 'Processing', 'Stopped', 'Paused' or similar. </qt>"
msgstr ""
-" <qt><b>Estat de la impressora:</b> L'<em>estat</em> "
-"indica l'estat de la cua d'impressió al servidor d'impressió (que pot ser la "
-"vostra màquina local). L'estat pot ser 'Ociós', 'En procés', 'Aturat', 'En "
-"pausa' o similar. </qt>"
+" <qt><b>Estat de la impressora:</b> L'<em>estat</em> indica l'estat de la "
+"cua d'impressió al servidor d'impressió (que pot ser la vostra màquina "
+"local). L'estat pot ser 'Ociós', 'En procés', 'Aturat', 'En pausa' o "
+"similar. </qt>"
#: kprintdialog.cpp:108
msgid ""
" <qt><b>Printer Comment:</b> The <em>Comment</em> may describe the selected "
-"printer. This comment is created by the administrator of the print system (or "
-"may be left empty). </qt>"
+"printer. This comment is created by the administrator of the print system "
+"(or may be left empty). </qt>"
msgstr ""
-" <qt><b>Comentari de la impressora</b> El <em>comentari</em> "
-"pot descriure la impressora seleccionada. L'administrador del sistema "
-"d'impressió crea el comentari (o el pot deixar buit) </qt>"
+" <qt><b>Comentari de la impressora</b> El <em>comentari</em> pot descriure "
+"la impressora seleccionada. L'administrador del sistema d'impressió crea el "
+"comentari (o el pot deixar buit) </qt>"
#: kprintdialog.cpp:112
msgid ""
-" <qt><b>Printer Selection Menu:</b> "
-"<p>Use this combo box to select the printer to which you want to print. "
-"Initially (if you run TDEPrint for the first time), you may only find the <em>"
-"TDE special printers</em> (which save jobs to disk [as PostScript- or "
-"PDF-files], or deliver jobs via email (as a PDF attachment). If you are missing "
-"a real printer, you need to... "
-"<ul> "
-"<li>...either create a local printer with the help of the <em>"
-"TDE Add Printer Wizard</em>. The Wizard is available for the CUPS and RLPR "
-"printing systems (click button to the left of the <em>'Properties'</em> "
-"button),</li> "
+" <qt><b>Printer Selection Menu:</b> <p>Use this combo box to select the "
+"printer to which you want to print. Initially (if you run TDEPrint for the "
+"first time), you may only find the <em>TDE special printers</em> (which "
+"save jobs to disk [as PostScript- or PDF-files], or deliver jobs via email "
+"(as a PDF attachment). If you are missing a real printer, you need to... "
+"<ul> <li>...either create a local printer with the help of the <em>TDE Add "
+"Printer Wizard</em>. The Wizard is available for the CUPS and RLPR printing "
+"systems (click button to the left of the <em>'Properties'</em> button),</li> "
"<li>...or try to connect to an existing remote CUPS print server. You can "
"connect by clicking the <em>'System Options'</em> button below. A new dialog "
"opens: click on the <em>'CUPS server'</em> icon: Fill in the information "
-"required to use the remote server. </li> </ul> "
-"<p><b>Note:</b> It may happen that you successfully connected to a remote CUPS "
-"server and still do not get a printer list. If this happens: force TDEPrint to "
-"re-load its configuration files. To reload the configuration files, either "
-"start kprinter again, or use the switch the print system away from CUPS and "
-"back again once. The print system switch can be made through a selection in "
-"the drop-down menu at bottom of this dialog when fully expanded). </p> </qt>"
-msgstr ""
-" <qt><b>Menú de selecció de la impressora:</b> "
-"<p>Useu aquesta caixa desplegable per a seleccionar la impressora on voleu "
-"imprimir. Inicialment (si executeu TDEPrint per primer cop), potser només "
-"trobareu les <em>impressores especials TDE</em> que desen treballs al disc (com "
-"ara fitxers PostScript o fitxers PDF), o lliuren treballs via correu (com a "
+"required to use the remote server. </li> </ul> <p><b>Note:</b> It may "
+"happen that you successfully connected to a remote CUPS server and still do "
+"not get a printer list. If this happens: force TDEPrint to re-load its "
+"configuration files. To reload the configuration files, either start "
+"kprinter again, or use the switch the print system away from CUPS and back "
+"again once. The print system switch can be made through a selection in the "
+"drop-down menu at bottom of this dialog when fully expanded). </p> </qt>"
+msgstr ""
+" <qt><b>Menú de selecció de la impressora:</b> <p>Useu aquesta caixa "
+"desplegable per a seleccionar la impressora on voleu imprimir. Inicialment "
+"(si executeu TDEPrint per primer cop), potser només trobareu les "
+"<em>impressores especials TDE</em> que desen treballs al disc (com ara "
+"fitxers PostScript o fitxers PDF), o lliuren treballs via correu (com a "
"adjunt PDF). Si trobeu a faltar una impressora real, llavors necessiteu... "
-"<ul> "
-"<li>...bé crear una impressora local amb l'ajuda de l'<em>"
-"assistent Afegeix impressora TDE</em>. L'assistent està disponible per als "
-"sistemes d'impressió CUPS i RLPR (cliqueu el botó a l'esquerra del botó "
-"'Propietats'),</li> "
-"<li>...o podeu provar de connectar a un servidor d'impressió CUPS remot. Podeu "
-"connectar clicant al botó <em>Opcions de sistema</em> "
-"a sota. S'obre un nou diàleg: cliqueu a la icona <em>Servidor CUPS</em> "
-"i ompliu la informació requerida per a usar el servidor remot.</li> </ul> "
-"<p><b>Nota:</b> Pot passar que hagueu connectat amb èxit a un servidor CUPS "
-"remot i encara no heu obtingut una llista d'impressores. Si passa això forceu "
-"TDEPrint a recarregar els fitxers de configuració. Per a recarregar els fitxers "
-"de configuració, bé torneu a engegar kprinter, o useu el commutador per a "
-"desconnectar el sistema d'impressió de CUPS i tornar-lo a connectar. Es pot "
-"arribar al commutador del sistema d'impressió amb una selecció al menú "
-"desplegable a sota d'aquest diàleg en expandir-lo completament). </p> </qt>"
+"<ul> <li>...bé crear una impressora local amb l'ajuda de l'<em>assistent "
+"Afegeix impressora TDE</em>. L'assistent està disponible per als sistemes "
+"d'impressió CUPS i RLPR (cliqueu el botó a l'esquerra del botó 'Propietats'),"
+"</li> <li>...o podeu provar de connectar a un servidor d'impressió CUPS "
+"remot. Podeu connectar clicant al botó <em>Opcions de sistema</em> a sota. "
+"S'obre un nou diàleg: cliqueu a la icona <em>Servidor CUPS</em> i ompliu la "
+"informació requerida per a usar el servidor remot.</li> </ul> <p><b>Nota:</"
+"b> Pot passar que hagueu connectat amb èxit a un servidor CUPS remot i "
+"encara no heu obtingut una llista d'impressores. Si passa això forceu "
+"TDEPrint a recarregar els fitxers de configuració. Per a recarregar els "
+"fitxers de configuració, bé torneu a engegar kprinter, o useu el commutador "
+"per a desconnectar el sistema d'impressió de CUPS i tornar-lo a connectar. "
+"Es pot arribar al commutador del sistema d'impressió amb una selecció al "
+"menú desplegable a sota d'aquest diàleg en expandir-lo completament). </p> </"
+"qt>"
#: kprintdialog.cpp:137
msgid ""
-" <qt><b>Print Job Properties:</b> "
-"<p>This button opens a dialog where you can make decisions regarding all "
-"supported print job options. </qt>"
+" <qt><b>Print Job Properties:</b> <p>This button opens a dialog where you "
+"can make decisions regarding all supported print job options. </qt>"
msgstr ""
-" <qt><b>Propietats del treball d'impressió:</b> Aquest botó obre un diàleg on "
-"podeu prendre decisions respecte a totes les opcions de treballs d'impressió "
-"suportades. </qt>"
+" <qt><b>Propietats del treball d'impressió:</b> Aquest botó obre un diàleg "
+"on podeu prendre decisions respecte a totes les opcions de treballs "
+"d'impressió suportades. </qt>"
#: kprintdialog.cpp:141
msgid ""
-" <qt><b>Selective View on List of Printers:</b> "
-"<p> This button reduces the list of visible printers to a shorter, more "
-"convenient, pre-defined list.</p> "
-"<p>This is particularly useful in enterprise environments with lots of "
-"printers. The default is to show <b>all</b> printers.</p> "
-"<p>To create a personal <em>'selective view list'</em>, click on the <em>"
-"'System Options'</em> button at the bottom of this dialog. Then, in the new "
-"dialog, select <em>'Filter'</em> (left column in the <em>"
-"TDE Print Configuration</em> dialog) and setup your selection..</p> "
-"<p><b>Warning:</b> Clicking this button without prior creation of a personal "
-"<em>'selective view list'</em> will make all printers dissappear from the "
-"view. (To re-enable all printers, just click this button again.) </p> </qt>"
-msgstr ""
-" <qt><b>Vista selectiva de la llista d'impressores:</b> "
-"<p> Aquest botó redueix la llista d'impressores visibles a una llista "
-"predefinida més curta i més convenient.</p> "
-"<p>Això és particularment útil en entorns empresarials amb munts d'impressores. "
-"L'omissió és mostrar <b>totes</b> les impressores.</p> "
-"<p>Per a crear una <em>'llista de vista selectiva'</em> "
-"personal, cliqueu al botó <em>'Opcions del sistema'</em> "
-"a sota d'aquest diàleg. Llavors seleccioneu <em>'Filtre'</em> "
-"al nou diàleg (columna esquerra al diàleg <em>Configuració d'impressió TDE</em>"
-") i arrangeu la selecció.</p> "
-"<p><b>Avís:</b> El fet de clicar aquest botó sense crear previament una <em>"
-"'llista de vista selectiva'</em> personal farà que totes les impressores "
+" <qt><b>Selective View on List of Printers:</b> <p> This button reduces the "
+"list of visible printers to a shorter, more convenient, pre-defined list.</"
+"p> <p>This is particularly useful in enterprise environments with lots of "
+"printers. The default is to show <b>all</b> printers.</p> <p>To create a "
+"personal <em>'selective view list'</em>, click on the <em>'System Options'</"
+"em> button at the bottom of this dialog. Then, in the new dialog, select "
+"<em>'Filter'</em> (left column in the <em>TDE Print Configuration</em> "
+"dialog) and setup your selection..</p> <p><b>Warning:</b> Clicking this "
+"button without prior creation of a personal <em>'selective view list'</em> "
+"will make all printers dissappear from the view. (To re-enable all "
+"printers, just click this button again.) </p> </qt>"
+msgstr ""
+" <qt><b>Vista selectiva de la llista d'impressores:</b> <p> Aquest botó "
+"redueix la llista d'impressores visibles a una llista predefinida més curta "
+"i més convenient.</p> <p>Això és particularment útil en entorns empresarials "
+"amb munts d'impressores. L'omissió és mostrar <b>totes</b> les impressores.</"
+"p> <p>Per a crear una <em>'llista de vista selectiva'</em> personal, cliqueu "
+"al botó <em>'Opcions del sistema'</em> a sota d'aquest diàleg. Llavors "
+"seleccioneu <em>'Filtre'</em> al nou diàleg (columna esquerra al diàleg "
+"<em>Configuració d'impressió TDE</em>) i arrangeu la selecció.</p> "
+"<p><b>Avís:</b> El fet de clicar aquest botó sense crear previament una "
+"<em>'llista de vista selectiva'</em> personal farà que totes les impressores "
"desapareguin de la vista. (Per a tornar a habilitar totes les impressores, "
"només cal tornar a clicar al botó.)</p> </qt>"
#: kprintdialog.cpp:154
msgid ""
-"<qt><b>TDE Add Printer Wizard</b> "
-"<p>This button starts the <em>TDE Add Printer Wizard</em>.</p> "
-"<p>Use the Wizard (with <em>\"CUPS\"</em> or <em>\"RLPR\"</em>"
-") to add locally defined printers to your system. </p> "
-"<p><b>Note:</b> The <em>TDE Add Printer Wizard</em> does <b>not</b> "
-"work, and this button is disabled if you use <em>\"Generic LPD</em>\", <em>"
-"\"LPRng\"</em>, or <em>\"Print Through an External Program</em>\".) </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt><b>Assistent Afegeix impressora TDE</b> "
-"<p>Aquest botó engega l'<em>assistent Afegeix impressora TDE</em>.</p> "
-"<p>Useu l'assistent (amb <em>\"CUPS\"</em> o <em>\"RLPR\"</em>"
-") per a afegir al sistema impressores definides localment. </p> "
-"<p><b>Nota:</b> L'<em>assistent Afegeix impressora TDE</em> <b>no</b> "
-"funciona i aquest botó està deshabilitat si useu <em>\" LPD genèric\"</em>, <em>"
-"\"LPRng\"</em>, o <em>\"Impressió mitjançant un programa extern</em>\".) </p> "
-"</qt>"
+"<qt><b>TDE Add Printer Wizard</b> <p>This button starts the <em>TDE Add "
+"Printer Wizard</em>.</p> <p>Use the Wizard (with <em>\"CUPS\"</em> or <em>"
+"\"RLPR\"</em>) to add locally defined printers to your system. </p> "
+"<p><b>Note:</b> The <em>TDE Add Printer Wizard</em> does <b>not</b> work, "
+"and this button is disabled if you use <em>\"Generic LPD</em>\", <em>\"LPRng"
+"\"</em>, or <em>\"Print Through an External Program</em>\".) </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt><b>Assistent Afegeix impressora TDE</b> <p>Aquest botó engega "
+"l'<em>assistent Afegeix impressora TDE</em>.</p> <p>Useu l'assistent (amb "
+"<em>\"CUPS\"</em> o <em>\"RLPR\"</em>) per a afegir al sistema impressores "
+"definides localment. </p> <p><b>Nota:</b> L'<em>assistent Afegeix impressora "
+"TDE</em> <b>no</b> funciona i aquest botó està deshabilitat si useu <em>\" "
+"LPD genèric\"</em>, <em>\"LPRng\"</em>, o <em>\"Impressió mitjançant un "
+"programa extern</em>\".) </p> </qt>"
#: kprintdialog.cpp:163
+#, fuzzy
msgid ""
-" <qt><b>External Print Command</b> "
-"<p>Here you can enter any command that would also print for you in a <em>"
-"konsole</em> window. </p> <b>Example:</b> "
-"<pre>a2ps -P &lt;printername&gt; --medium=A3</pre>. </qt>"
+" <qt><b>External Print Command</b> <p>Here you can enter any command that "
+"would also print for you in a <em>konsole</em> window. </p> <b>Example:</b> "
+"<pre>a2ps -P &ltprintername&gt --medium=A3</pre>. </qt>"
msgstr ""
-" <qt><b>Ordre d'impressió externa</b> "
-"<p>Aquí podeu introduir qualsevol ordre que també imprimeixi a una finestra <em>"
-"konsole</em>. </p> <b>Exemple:</b> "
-"<pre>a2ps -P &lt;nomimpressora&gt; --medium=A3</pre>. </qt>"
+" <qt><b>Ordre d'impressió externa</b> <p>Aquí podeu introduir qualsevol "
+"ordre que també imprimeixi a una finestra <em>konsole</em>. </p> <b>Exemple:"
+"</b> <pre>a2ps -P &lt;nomimpressora&gt; --medium=A3</pre>. </qt>"
#: kprintdialog.cpp:168
msgid ""
-" <qt><b>Additional Print Job Options</b> "
-"<p>This button shows or hides additional printing options.</qt>"
+" <qt><b>Additional Print Job Options</b> <p>This button shows or hides "
+"additional printing options.</qt>"
msgstr ""
-" <qt><b> Opcions addicionals del treball d'impressió</b> "
-"<p>Aquest botó mostra o oculta opcions d'impressió addicionals.</qt>"
+" <qt><b> Opcions addicionals del treball d'impressió</b> <p>Aquest botó "
+"mostra o oculta opcions d'impressió addicionals.</qt>"
#: kprintdialog.cpp:170
#, fuzzy
msgid ""
-" <qt><b>System Options:</b> "
-"<p>This button starts a new dialog where you can adjust various settings of "
-"your printing system. Amongst them: "
-"<ul>"
-"<li> Should \tDE applications embed all fonts into the PostScript they generate "
-"for printing? "
-"<li> Should TDE use an external PostScript viewer like <em>gv</em> "
-"for print page previews? "
-"<li> Should TDEPrint use a local or a remote CUPS server?, </ul> "
-"and many more.... </qt>"
-msgstr ""
-" <qt><b>Opcions del sistema:</b> "
-"<p>Aquest botó engega un nou diàleg on podeu ajustar diversos valors del "
-"sistema d'impressió. Entre els quals: "
-"<ul> "
-"<li> Les aplicacions TDE haurien d'encastar totes les lletres al PostScript que "
-"generen per imprimir? "
-"<li> TDE hauria d'usar un visualitzador PostScript extern com ara <em>gv</em> "
-"a les vistes prèvies de les pàgines a imprimir? "
-"<li> TDEPrint hauria d'usar un servidor CUPS local o remot? </ul> "
-"i molts més... </qt>"
+" <qt><b>System Options:</b> <p>This button starts a new dialog where you "
+"can adjust various settings of your printing system. Amongst them: <ul><li> "
+"Should \tDE applications embed all fonts into the PostScript they generate "
+"for printing? <li> Should TDE use an external PostScript viewer like <em>gv</"
+"em> for print page previews? <li> Should TDEPrint use a local or a remote "
+"CUPS server?, </ul> and many more.... </qt>"
+msgstr ""
+" <qt><b>Opcions del sistema:</b> <p>Aquest botó engega un nou diàleg on "
+"podeu ajustar diversos valors del sistema d'impressió. Entre els quals: <ul> "
+"<li> Les aplicacions TDE haurien d'encastar totes les lletres al PostScript "
+"que generen per imprimir? <li> TDE hauria d'usar un visualitzador PostScript "
+"extern com ara <em>gv</em> a les vistes prèvies de les pàgines a imprimir? "
+"<li> TDEPrint hauria d'usar un servidor CUPS local o remot? </ul> i molts "
+"més... </qt>"
#: kprintdialog.cpp:182
msgid ""
-" <qt><b>Help:</b> This button takes you to the complete <em>TDEPrint Manual</em>"
-". </qt>"
+" <qt><b>Help:</b> This button takes you to the complete <em>TDEPrint Manual</"
+"em>. </qt>"
msgstr ""
" <qt><b>Ajuda:</b> Aquest botó us porta al <em>Manual de TDEPrint</em> "
"complet. </qt>"
#: kprintdialog.cpp:186
msgid ""
-" <qt><b>Cancel:</b> This button cancels your print job and quits the kprinter "
-"dialog. </qt>"
+" <qt><b>Cancel:</b> This button cancels your print job and quits the "
+"kprinter dialog. </qt>"
msgstr ""
-" <qt><b>Cancel·la</b> Aquest botó cancel·la el treball d'impressió i abandona "
-"el diàleg kprinter. </qt>"
+" <qt><b>Cancel·la</b> Aquest botó cancel·la el treball d'impressió i "
+"abandona el diàleg kprinter. </qt>"
#: kprintdialog.cpp:190
msgid ""
" <qt><b>Print:</b> This button sends the job to the printing process. If you "
-"are sending non-PostScript files, you may be asked if you want TDE to convert "
-"the files into PostScript, or if you want your print subsystem (like CUPS) to "
-"do this. </qt>"
+"are sending non-PostScript files, you may be asked if you want TDE to "
+"convert the files into PostScript, or if you want your print subsystem (like "
+"CUPS) to do this. </qt>"
msgstr ""
-" <qt><b>Imprimeix:</b> Aquest botó envia el treball al procés d'impressió. Si "
-"envieu fitxers no PostScript, potser se us demanarà si voleu que TDE "
+" <qt><b>Imprimeix:</b> Aquest botó envia el treball al procés d'impressió. "
+"Si envieu fitxers no PostScript, potser se us demanarà si voleu que TDE "
"converteixi els fitxers a PostScript, o si voleu que ho faci el subsistema "
"d'impressió (com ara CUPS) </qt>"
#: kprintdialog.cpp:196
msgid ""
-" <qt><b>Keep Printing Dialog Open</b>"
-"<p>If you enable this checkbox, the printing dialog stays open after you hit "
-"the <em>Print</em> button.</p> "
-"<p> This is especially useful, if you need to test various print settings (like "
+" <qt><b>Keep Printing Dialog Open</b><p>If you enable this checkbox, the "
+"printing dialog stays open after you hit the <em>Print</em> button.</p> <p> "
+"This is especially useful, if you need to test various print settings (like "
"color matching for an inkjet printer) or if you want to send your job to "
-"multiple printers (one after the other) to have it finished more quickly.</p> "
-"</qt>"
+"multiple printers (one after the other) to have it finished more quickly.</"
+"p> </qt>"
msgstr ""
-" <qt> <b>Conserva obert el diàleg de la impressió</b>"
-"<p> Si habiliteu aquesta opció, el diàleg de la impressió roman obert després "
-"de prémer el botó <em>Imprimeix</em>.</p> "
-"<p> Això és especialment útil, si us cal provar diversos arranjaments de la "
-"impressió (com ara coincidència de color per a una impressora de raig de tinta) "
-"o si voleu enviar el treball a diverses impressores (una després de l'altra) "
-"per finalitzar-lo més ràpidament.</p> </qt>"
+" <qt> <b>Conserva obert el diàleg de la impressió</b><p> Si habiliteu "
+"aquesta opció, el diàleg de la impressió roman obert després de prémer el "
+"botó <em>Imprimeix</em>.</p> <p> Això és especialment útil, si us cal provar "
+"diversos arranjaments de la impressió (com ara coincidència de color per a "
+"una impressora de raig de tinta) o si voleu enviar el treball a diverses "
+"impressores (una després de l'altra) per finalitzar-lo més ràpidament.</p> </"
+"qt>"
#: kprintdialog.cpp:206
msgid ""
" <qt><b>Output File Name and Path:</b> The \"Output file:\" shows you where "
-"your file will be saved if you decide to \"Print to File\" your job, using one "
-"of the TDE <em>Special Printers</em> named \"Print to File (PostScript)\" or "
-"\"Print to File (PDF)\". Choose a name and location that suits your need by "
-"using the button and/or editing the line on the right. </qt>"
+"your file will be saved if you decide to \"Print to File\" your job, using "
+"one of the TDE <em>Special Printers</em> named \"Print to File "
+"(PostScript)\" or \"Print to File (PDF)\". Choose a name and location that "
+"suits your need by using the button and/or editing the line on the right. </"
+"qt>"
msgstr ""
" <qt><b>Fitxer de sortida i camí:</b> \"Fitxer de sortida:\" mostra on es "
-"desarà el fitxer si decidiu triar \"Imprimeix a fitxer\" pel treball, usant una "
-"de les <em>Impressores especials</em> del TDE, anomenades \"Imprimeix a fitxer "
-"(PostScript)\" o \"Imprimeix a fitxer (PDF)\". Trieu un nom i ubicació adequats "
-"usant el botó i/o editant la línia de la dreta. </qt>"
+"desarà el fitxer si decidiu triar \"Imprimeix a fitxer\" pel treball, usant "
+"una de les <em>Impressores especials</em> del TDE, anomenades \"Imprimeix a "
+"fitxer (PostScript)\" o \"Imprimeix a fitxer (PDF)\". Trieu un nom i "
+"ubicació adequats usant el botó i/o editant la línia de la dreta. </qt>"
#: kprintdialog.cpp:214
msgid ""
" <qt><b>Output File Name and Path:</b> Edit this line to create a path and "
-"filename that suits your needs. (Button and Lineedit field are only available "
-"if you \"Print to File\") </qt>"
+"filename that suits your needs. (Button and Lineedit field are only "
+"available if you \"Print to File\") </qt>"
msgstr ""
-" <qt><b>Fitxer de sortida i camí:</b> Editeu aquesta línia per a crear un camí "
-"i nom de fitxer adequats. (El botó i el camp d'edició de línia només estaran "
-"disponibles si trieu \"Imprimeix a fitxer\") </qt>"
+" <qt><b>Fitxer de sortida i camí:</b> Editeu aquesta línia per a crear un "
+"camí i nom de fitxer adequats. (El botó i el camp d'edició de línia només "
+"estaran disponibles si trieu \"Imprimeix a fitxer\") </qt>"
#: kprintdialog.cpp:219
msgid ""
" <qt><b>Browse Directories button:<b> This button calls the \"File Open / "
-"Browsed Directories\" dialog to let you choose a directory and file name where "
-"your \"Print-to-File\" job should be saved. </qt>"
+"Browsed Directories\" dialog to let you choose a directory and file name "
+"where your \"Print-to-File\" job should be saved. </qt>"
msgstr ""
-" <qt><b>Botó Fulleja directoris:</b> Aquest botó crida el diàleg \"Obre fitxer "
-"/ Fulleja directoris\" per a què pugueu triar un directori i nom de fitxer on "
-"s'hauria de desar el treball \"Imprimeix a fitxer\". </qt>"
+" <qt><b>Botó Fulleja directoris:</b> Aquest botó crida el diàleg \"Obre "
+"fitxer / Fulleja directoris\" per a què pugueu triar un directori i nom de "
+"fitxer on s'hauria de desar el treball \"Imprimeix a fitxer\". </qt>"
#: kprintdialog.cpp:225
msgid ""
-" <qt><b>Add File to Job</b> "
-"<p>This button calls the \"File Open / Browse Directories\" dialog to allow you "
-"to select a file for printing. Note, that "
-"<ul>"
-"<li>you can select ASCII or International Text, PDF, PostScript, JPEG, TIFF, "
-"PNG, GIF and many other graphical formats. "
-"<li>you can select various files from different paths and send them as one "
-"\"multi-file job\" to the printing system. </ul> </qt>"
-msgstr ""
-" <qt><b>Afegeix fitxer al treball</b> "
-"<p>Aquest botó crida el diàleg \"Obre fitxer / Fulleja directoris\" per a què "
-"pugueu seleccionar un fitxer per imprimir. Tingueu present que "
-"<ul> "
-"<li> podeu triar ASCII o Text internacional, PDF, PostScript, JPEG, TIFF, PNG, "
-"GIF i molts altres formats gràfics. "
-"<li>podeu seleccionar diversos fitxers des de diferents camins i enviar-los al "
-"sistema d'impressió com a \"treball multi-fitxer\" </ul> </qt>"
+" <qt><b>Add File to Job</b> <p>This button calls the \"File Open / Browse "
+"Directories\" dialog to allow you to select a file for printing. Note, that "
+"<ul><li>you can select ASCII or International Text, PDF, PostScript, JPEG, "
+"TIFF, PNG, GIF and many other graphical formats. <li>you can select various "
+"files from different paths and send them as one \"multi-file job\" to the "
+"printing system. </ul> </qt>"
+msgstr ""
+" <qt><b>Afegeix fitxer al treball</b> <p>Aquest botó crida el diàleg \"Obre "
+"fitxer / Fulleja directoris\" per a què pugueu seleccionar un fitxer per "
+"imprimir. Tingueu present que <ul> <li> podeu triar ASCII o Text "
+"internacional, PDF, PostScript, JPEG, TIFF, PNG, GIF i molts altres formats "
+"gràfics. <li>podeu seleccionar diversos fitxers des de diferents camins i "
+"enviar-los al sistema d'impressió com a \"treball multi-fitxer\" </ul> </qt>"
#: kprintdialog.cpp:237
msgid ""
-" <qt><b>Print Preview</b> Enable this checkbox if you want to see a preview of "
-"your printout. A preview lets you check if, for instance, your intended "
+" <qt><b>Print Preview</b> Enable this checkbox if you want to see a preview "
+"of your printout. A preview lets you check if, for instance, your intended "
"\"poster\" or \"pamphlet\" layout looks like you expected, without wasting "
"paper first. It also lets you cancel the job if something looks wrong. "
"<p><b>Note:</b> The preview feature (and therefore this checkbox) is only "
"visible for printjobs created from inside TDE applications. If you start "
-"kprinter from the commandline, or if you use kprinter as a print command for "
-"non-TDE applications (like Acrobat Reader, Firefox or OpenOffice), print "
-"preview is not available here. </qt>"
-msgstr ""
-" <qt><b>Vista prèvia de la impressió</b> Habiliteu aquesta opció si voleu veure "
-"una vista prèvia de la impressió. Una vista prèvia us permet comprovar si, per "
-"exemple, la disposició \"pòster\" o \"pamflet\" que volíeu té l'aspecte "
-"desitjat, sense malbaratar paper. També us permet cancel·lar el treball si "
-"alguna cosa té mal aspecte. "
-"<p><b>Nota:</b> La característica de vista prèvia (i per tant aquesta opció) "
-"només és visible per a treballs d'impressió creats des de dins de les "
-"aplicacions TDE. Si engegueu kprinter des de la línia de comandaments, o si "
-"useu kprinter com a comandament d'impressió per a aplicacions no TDE (com ara "
-"Acrobat Reader, Firefox o OpenOffice), no hi tindreu disponible la vista prèvia "
-"d'impressió.</qt>"
+"kprinter from the commandline, or if you use kprinter as a print command "
+"for non-TDE applications (like Acrobat Reader, Firefox or OpenOffice), "
+"print preview is not available here. </qt>"
+msgstr ""
+" <qt><b>Vista prèvia de la impressió</b> Habiliteu aquesta opció si voleu "
+"veure una vista prèvia de la impressió. Una vista prèvia us permet comprovar "
+"si, per exemple, la disposició \"pòster\" o \"pamflet\" que volíeu té "
+"l'aspecte desitjat, sense malbaratar paper. També us permet cancel·lar el "
+"treball si alguna cosa té mal aspecte. <p><b>Nota:</b> La característica de "
+"vista prèvia (i per tant aquesta opció) només és visible per a treballs "
+"d'impressió creats des de dins de les aplicacions TDE. Si engegueu kprinter "
+"des de la línia de comandaments, o si useu kprinter com a comandament "
+"d'impressió per a aplicacions no TDE (com ara Acrobat Reader, Firefox o "
+"OpenOffice), no hi tindreu disponible la vista prèvia d'impressió.</qt>"
#: kprintdialog.cpp:250
msgid ""
-" <qt><b>Set as Default Printer</b> This button sets the current printer as the "
-"user's default. "
-"<p><b>Note:</b> (Button is only visible if the checkbox for <em>"
-"System Options</em> --> <em>General</em> --> <em>Miscellaneous</em>: <em>"
-"\"Defaults to the last printer used in the application\"</em> "
-"is disabled.) </qt>"
+" <qt><b>Set as Default Printer</b> This button sets the current printer as "
+"the user's default. <p><b>Note:</b> (Button is only visible if the checkbox "
+"for <em>System Options</em> --> <em>General</em> --> <em>Miscellaneous</"
+"em>: <em>\"Defaults to the last printer used in the application\"</em> is "
+"disabled.) </qt>"
msgstr ""
" <qt><b>Estableix com a impressora per omissió</b> Aquest botó estableix la "
-"impressora actual com a l'omissió per a l'usuari. "
-"<p><b>Nota:</b> (El botó només és visible si està deshabilitada l'opció <em>"
-"Opcions del sistema</em> --> <em>General</em> --> <em>Miscel·lània</em>: <em>"
-"\"Per omissió la darrera impressora usada a l'aplicació\"</em>.) </qt>"
+"impressora actual com a l'omissió per a l'usuari. <p><b>Nota:</b> (El botó "
+"només és visible si està deshabilitada l'opció <em>Opcions del sistema</em> "
+"--> <em>General</em> --> <em>Miscel·lània</em>: <em>\"Per omissió la darrera "
+"impressora usada a l'aplicació\"</em>.) </qt>"
+
+#: kprintdialog.cpp:262 kprintdialog.cpp:733 kprinterimpl.cpp:526
+#: kprintpreview.cpp:141 kprintpreview.cpp:160 kprintpreview.cpp:322
+#, fuzzy
+msgid "Print"
+msgstr "Im&primeix"
+
+#: kprintdialog.cpp:265 management/kmmainview.cpp:289 management/kmwend.cpp:90
+#: management/smbview.cpp:43
+msgid "Printer"
+msgstr "Impressora"
+
+#: kprintdialog.cpp:278 management/kmspecialprinterdlg.cpp:56
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:114
+msgid "&Name:"
+msgstr "&Nom:"
+
+#: kprintdialog.cpp:280 management/kminfopage.cpp:50
+msgid ""
+"_: Status\n"
+"State:"
+msgstr "Estat:"
+
+#: kprintdialog.cpp:282 management/kminfopage.cpp:48
+msgid "Type:"
+msgstr "Tipus:"
+
+#: kprintdialog.cpp:284 management/kmwname.cpp:40
+msgid "Location:"
+msgstr "Localització:"
+
+#: kprintdialog.cpp:286 management/kxmlcommanddlg.cpp:176
+msgid "Comment:"
+msgstr "Comentari:"
#: kprintdialog.cpp:289
msgid "P&roperties"
@@ -2983,10 +3534,6 @@ msgstr "Commuta la vista selectiva de la llista d'impressores"
msgid "Add printer..."
msgstr "Afegeix impressora..."
-#: cups/ippreportdlg.cpp:34 cups/ippreportdlg.cpp:41 kprintdialog.cpp:307
-msgid "&Print"
-msgstr "Im&primeix"
-
#: kprintdialog.cpp:313
msgid "Previe&w"
msgstr "Vista prè&via"
@@ -3043,101 +3590,6 @@ msgstr "S'està inicialitzant el sistema d'impressió..."
msgid "Print to File"
msgstr "Imprimeix al fitxer"
-#: rlpr/kmrlprmanager.cpp:47 rlpr/kmwrlpr.cpp:85
-msgid "Empty host name."
-msgstr "El nom de remot està buit."
-
-#: rlpr/kmrlprmanager.cpp:49 rlpr/kmwrlpr.cpp:87
-msgid "Empty queue name."
-msgstr "El nom de cua està buit."
-
-#: rlpr/kmrlprmanager.cpp:63
-msgid "Printer not found."
-msgstr "No s'ha trobat la impressora."
-
-#: rlpr/kmrlprmanager.cpp:75
-msgid "Not implemented yet."
-msgstr "Encara no s'ha implementat."
-
-#: rlpr/kmproprlpr.cpp:49 rlpr/kmwrlpr.cpp:50
-msgid "Remote LPD Queue Settings"
-msgstr "Arranjament de la cua remota LPD"
-
-#: rlpr/kmproxywidget.cpp:32
-msgid "Proxy Settings"
-msgstr "Arranjament del procurador"
-
-#: cups/kmcupsconfigwidget.cpp:67 rlpr/kmproxywidget.cpp:34
-msgid "&Host:"
-msgstr "&Remot:"
-
-#: rlpr/kmproxywidget.cpp:36
-msgid "&Use proxy server"
-msgstr "&Usa servidor de procuració"
-
-#: rlpr/kmwrlpr.cpp:124
-msgid "Remote queue %1 on %2"
-msgstr "Cua remota %1 a %2"
-
-#: rlpr/kmwrlpr.cpp:199
-msgid "No Predefined Printers"
-msgstr "Sense impressores predefinides"
-
-#: rlpr/kmconfigproxy.cpp:29
-msgid "Proxy"
-msgstr "Procurador"
-
-#: rlpr/kmconfigproxy.cpp:30
-msgid "RLPR Proxy Server Settings"
-msgstr "Arranjament del servidor de procuració RLPR"
-
-#: lpd/klpdprinterimpl.cpp:46 rlpr/krlprprinterimpl.cpp:53
-msgid ""
-"The <b>%1</b> executable could not be found in your path. Check your "
-"installation."
-msgstr ""
-"L'executable <b>%1</b> no s'ha pogut trobar al camí. Comproveu la vostra "
-"instal·lació."
-
-#: rlpr/krlprprinterimpl.cpp:73
-msgid "The printer is incompletely defined. Try to reinstall it."
-msgstr "La impressora no s'ha definit per complet. Proveu a reinstal·lar-la."
-
-#: plugincombobox.cpp:33
-msgid ""
-" <qt><b>Print Subsystem Selection</b> "
-"<p>This combo box shows (and lets you select) a print subsystem to be used by "
-"TDEPrint. (This print subsystem must, of course, be installed inside your "
-"Operating System.) TDEPrint usually auto-detects the correct print subsystem by "
-"itself upon first startup. Most Linux distributions have \"CUPS\", the <em>"
-"Common UNIX Printing System</em>. </qt>"
-msgstr ""
-" <qt><b>Selecció de subsistema d'impressió</b> "
-"<p>Aquesta llista de selecció mostra (i permet seleccionar) un subsistema "
-"d'impressió que usarà TDEPrint. (Naturalment, aquest subsistema d'impressió ha "
-"d'estar instal·lat al sistema operatiu.) TDEPrint normalment detecta "
-"automàticament el subsistema correcte d'impressió en engegar per primer cop. La "
-"majoria de distribucions Linux tenen \"CUPS\", <em>Common Unix Printing "
-"System</em>. </qt>"
-
-#: plugincombobox.cpp:45
-msgid "Print s&ystem currently used:"
-msgstr "S&istema d'impressió usat actualment:"
-
-#: plugincombobox.cpp:91
-msgid ""
-" <qt><b>Current Connection</b> "
-"<p>This line shows which CUPS server your PC is currently connected to for "
-"printing and retrieving printer info. To switch to a different CUPS server, "
-"click \"System Options\", then select \"Cups server\" and fill in the required "
-"info. </qt>"
-msgstr ""
-" <qt><b>Connexió actual</b> "
-"<p>Aquesta línia mostra a quin servidor CUPS està connectar actualment el "
-"vostre PC per a imprimir i recuperar informació d'impressora. Per a canviar a "
-"un servidor CUPS diferent, cliqueu \"Opcions del sistema\", llavors seleccioneu "
-"\"Servidor Cups\" i ompliu la informació requerida. </qt>"
-
#: kprinter.cpp:280
msgid "Initialization..."
msgstr "Inicialització..."
@@ -3154,12 +3606,11 @@ msgstr "Vista prèvia..."
#: kprinter.cpp:690 tdeprintd.cpp:158
#, c-format
msgid ""
-"<p><nobr>A print error occurred. Error message received from system:</nobr></p>"
-"<br>%1"
+"<p><nobr>A print error occurred. Error message received from system:</nobr></"
+"p><br>%1"
msgstr ""
-"<p><nobr>Hi ha hagut un error d'impressió. S'ha rebut un missatge d'error del "
-"sistema:</nobr></p>"
-"<br>%1"
+"<p><nobr>Hi ha hagut un error d'impressió. S'ha rebut un missatge d'error "
+"del sistema:</nobr></p><br>%1"
#: kprinterimpl.cpp:156
msgid "Cannot copy multiple files into one file."
@@ -3187,8 +3638,8 @@ msgstr "No es pot engegar el procés d'impressió fill. "
#: kprinterimpl.cpp:281
msgid ""
-"The TDE print server (<b>tdeprintd</b>) could not be contacted. Check that this "
-"server is running."
+"The TDE print server (<b>tdeprintd</b>) could not be contacted. Check that "
+"this server is running."
msgstr ""
"El servidor d'impressió TDE (<b>tdeprintd</b>) no s'ha pogut contactar. "
"Comproveu que aquest servidor s'està executant."
@@ -3208,13 +3659,13 @@ msgstr "No s'ha trobat cap fitxer vàlid per imprimir. S'atura l'operació."
#: kprinterimpl.cpp:325
msgid ""
-"<p>Unable to perform the requested page selection. The filter <b>psselect</b> "
-"cannot be inserted in the current filter chain. See <b>Filter</b> "
-"tab in the printer properties dialog for further information.</p>"
+"<p>Unable to perform the requested page selection. The filter <b>psselect</"
+"b> cannot be inserted in the current filter chain. See <b>Filter</b> tab in "
+"the printer properties dialog for further information.</p>"
msgstr ""
-"<p>No s'ha pogut fer la selecció de pàgina demanada. El filtre <b>psselect</b> "
-"no es pot inserir a la cadena de filtres actual. Veieu la pestanya <b>Filtre</b> "
-"al diàleg de propietats d'impressora per a més informació.</p>"
+"<p>No s'ha pogut fer la selecció de pàgina demanada. El filtre <b>psselect</"
+"b> no es pot inserir a la cadena de filtres actual. Veieu la pestanya "
+"<b>Filtre</b> al diàleg de propietats d'impressora per a més informació.</p>"
#: kprinterimpl.cpp:355
msgid "<p>Could not load filter description for <b>%1</b>.</p>"
@@ -3222,21 +3673,23 @@ msgstr "<p>No s'ha pogut carregar la descripció de filtre per a <b>%1</b>.</p>"
#: kprinterimpl.cpp:371
msgid ""
-"<p>Error while reading filter description for <b>%1</b>"
-". Empty command line received.</p>"
+"<p>Error while reading filter description for <b>%1</b>. Empty command line "
+"received.</p>"
msgstr ""
-"<p>Hi ha hagut un error en llegir la descripció de filtre per a <b>%1</b>"
-". S'ha rebut una línia d'ordre buida."
+"<p>Hi ha hagut un error en llegir la descripció de filtre per a <b>%1</b>. "
+"S'ha rebut una línia d'ordre buida."
#: kprinterimpl.cpp:385
msgid ""
-"The MIME type %1 is not supported as input of the filter chain (this may happen "
-"with non-CUPS spoolers when performing page selection on a non-PostScript "
-"file). Do you want TDE to convert the file to a supported format?</p>"
+"The MIME type %1 is not supported as input of the filter chain (this may "
+"happen with non-CUPS spoolers when performing page selection on a non-"
+"PostScript file). Do you want TDE to convert the file to a supported format?"
+"</p>"
msgstr ""
"El tipus MIME %1 no s'accepta com a entrada de la cadena de filtre (això pot "
-"passar amb espulers no CUPS en efectuar una selecció de pàgina a una impressora "
-"no PostScript). Voleu que TDE converteixi el fitxer a un format acceptat?</p>"
+"passar amb espulers no CUPS en efectuar una selecció de pàgina a una "
+"impressora no PostScript). Voleu que TDE converteixi el fitxer a un format "
+"acceptat?</p>"
#: kprinterimpl.cpp:389 kprinterimpl.cpp:509
msgid "Convert"
@@ -3260,13 +3713,11 @@ msgstr "No s'ha trobat cap filtre apropiat. Trieu un altre format destí."
#: kprinterimpl.cpp:423
msgid ""
-"<qt>Operation failed with message:"
-"<br>%1"
-"<br>Select another target format.</qt>"
+"<qt>Operation failed with message:<br>%1<br>Select another target format.</"
+"qt>"
msgstr ""
-"<qt>L'operació ha fallat amb el missatge:"
-"<br>%1"
-"<br>Trieu un altre format destí.</qt>"
+"<qt>L'operació ha fallat amb el missatge:<br>%1<br>Trieu un altre format "
+"destí.</qt>"
#: kprinterimpl.cpp:441
msgid "Filtering print data"
@@ -3283,271 +3734,45 @@ msgstr "<qt>El fitxer d'impressió és buit i s'ignorarà:<p>%1</p></qt>"
#: kprinterimpl.cpp:497
msgid ""
"<qt>The file format <em> %1 </em> is not directly supported by the current "
-"print system. You now have 3 options: "
-"<ul> "
-"<li> TDE can attempt to convert this file automatically to a supported format. "
-"(Select <em>Convert</em>) </li>"
-"<li> You can try to send the file to the printer without any conversion. "
-"(Select <em>Keep</em>) </li>"
-"<li> You can cancel the printjob. (Select <em>Cancel</em>) </li></ul> "
-"Do you want TDE to attempt and convert this file to %2?</qt>"
+"print system. You now have 3 options: <ul> <li> TDE can attempt to convert "
+"this file automatically to a supported format. (Select <em>Convert</em>) </"
+"li><li> You can try to send the file to the printer without any conversion. "
+"(Select <em>Keep</em>) </li><li> You can cancel the printjob. (Select "
+"<em>Cancel</em>) </li></ul> Do you want TDE to attempt and convert this file "
+"to %2?</qt>"
msgstr ""
"<qt>El format de fitxer <em>%1</em> no s'accepta directament al sistema "
-"d'impressió actual. Ara teniu 3 opcions: "
-"<ul> "
-"<li> TDE pot provar de convertir automàticament aquest fitxer a un format "
-"acceptat. (Seleccioneu <em>Converteix</em>) </li>"
-"<li> Podeu provar d'enviar el fitxer a la impressora sense cap conversió. "
-"(Seleccioneu <em>Conserva</em>) </li> "
-"<li> Podeu cancel·lar el treball d'impressió (Seleccioneu <em>Cancel·la</em>"
-") </li></ul> Voleu que TDE provi de convertir aquest fitxer a %2?</qt>"
+"d'impressió actual. Ara teniu 3 opcions: <ul> <li> TDE pot provar de "
+"convertir automàticament aquest fitxer a un format acceptat. (Seleccioneu "
+"<em>Converteix</em>) </li><li> Podeu provar d'enviar el fitxer a la "
+"impressora sense cap conversió. (Seleccioneu <em>Conserva</em>) </li> <li> "
+"Podeu cancel·lar el treball d'impressió (Seleccioneu <em>Cancel·la</em>) </"
+"li></ul> Voleu que TDE provi de convertir aquest fitxer a %2?</qt>"
+
+#: kprinterimpl.cpp:510 management/kmwname.cpp:62
+msgid "Keep"
+msgstr "Conserva"
#: kprinterimpl.cpp:518
msgid ""
"<qt>No appropriate filter was found to convert the file format %1 into %2."
-"<br>"
-"<ul>"
-"<li>Go to <i>System Options -> Commands</i> to look through the list of "
-"possible filters. Each filter executes an external program.</li>"
-"<li> See if the required external program is available.on your system.</li></ul>"
-"</qt>"
-msgstr ""
-"<qt>No s'ha trobat cap filtre apropiat per a convertir el format de fitxer %1 a "
-"%2."
-"<br>"
-"<ul>"
-"<li>Aneu a <i>Opcions del sistema->Comandaments</i> per tal de donar una ullada "
-"a la llista de filtres possibles. Cada filtre executa un programa extern.</li>"
-"<li> Comproveu si el programa extern requerit està disponible al vostre "
-"sistema.</li></ul></qt>"
-
-#. i18n: file kprintpreviewui.rc line 13
-#: rc.cpp:9 rc.cpp:21
-#, no-c-format
-msgid "&PageMarks"
-msgstr "Marcadors de &pàgina"
-
-#: foomatic/kfoomaticprinterimpl.cpp:51 lpdunix/klpdunixprinterimpl.cpp:72
-msgid ""
-"No valid print executable was found in your path. Check your installation."
-msgstr ""
-"No s'ha trobat cap executable impressor al camí. Comproveu la instal·lació."
-
-#: lpdunix/kmlpdunixmanager.cpp:210
-msgid "Description unavailable"
-msgstr "Descripció no disponible"
-
-#: lpdunix/kmlpdunixmanager.cpp:220 lpdunix/kmlpdunixmanager.cpp:271
-#: lpdunix/kmlpdunixmanager.cpp:318 lpdunix/kmlpdunixmanager.cpp:380
-#, c-format
-msgid "Remote printer queue on %1"
-msgstr "Cua d'impressió remota a %1"
-
-#: kpfilterpage.cpp:42
-msgid ""
-" <qt> <b>Add Filter button</b> "
-"<p>This button calls a little dialog to let you select a filter here. </p> "
-"<p><b>Note 1:</b> You can chain different filters as long as you make sure "
-"that the output of one fits as input of the next. (TDEPrint checks your "
-"filtering chain and will warn you if you fail to do so.</p> "
-"<p><b>Note 2:</b> The filters you define here are applied to your jobfile <em>"
-"<b>before</b></em> it is handed downstream to your spooler and print subsystem "
-"(e.g. CUPS, LPRng, LPD).</p> </ul> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt><b>Botó d'afegir filtre</b> "
-"<p>Aquest botó crida un petit diàleg que us permet seleccionar aquí un "
-"filtre.</p> "
-"<p><b>Nota 1:</b> Podeu encadenar diversos filtres sempre que us assegureu que "
-"la sortida d'un funciona com a entrada del següent. (TDEPrint comprova la "
-"cadena de filtratge i us avisarà si no ho feu).</p> "
-"<p><b>Nota 2:</b> Els filtres que definiu aquí s'apliquen al treball "
-"d'impressió <em><b>abans</b></em> que s'enviï al subsistema d'impressió (p.ex. "
-"CUPS, LPRng, LPD).</p></ul></qt>"
-
-#: kpfilterpage.cpp:54
-msgid ""
-" <qt> <b>Remove Filter button</b> "
-"<p>This button removes the highlighted filter from the list of filters. </qt>"
-msgstr ""
-" <qt><b>Botó Elimina filtre</b> "
-"<p>Aquest botó elimina el filtre ressaltat de la llista de filtres. </qt>"
-
-#: kpfilterpage.cpp:59
-msgid ""
-" <qt> <b>Move Filter Up button</b> "
-"<p>This button moves the highlighted filter up in the list of filters, towards "
-"the front of the filtering chain. </p> </qt>"
-msgstr ""
-" <qt> <b>Botó Puja el filtre</b> "
-"<p>Aquest botó puja el filtre ressaltat dins de la llista de filtres, cap a "
-"l'inici de la cadena de filtratge. </p> </qt>"
-
-#: kpfilterpage.cpp:64
-msgid ""
-" <qt> <b>Move Filter Down button</b> "
-"<p>This button moves the highlighted filter down in the list of filters, "
-"towards the end of the filtering chain..</p> </qt>"
-msgstr ""
-" <qt> <b>Botó Baixa el filtre</b> "
-"<p>Aquest botó baixa el filtre ressaltat dins de la llista dels filtres, cap al "
-"final de la cadena de filtratge.</p> </qt>"
-
-#: kpfilterpage.cpp:69
-msgid ""
-" <qt> <b>Configure Filter button</b> "
-"<p>This button lets you configure the currently highlighted filter. It opens a "
-"separate dialog. </p> </qt>"
-msgstr ""
-" <qt><b>Botó Configura filtre</b> "
-"<p>Aquest botó us permet configurar el filtre ressaltat actualment. Obre un "
-"diàleg separat.</p></qt>"
-
-#: kpfilterpage.cpp:75
-msgid ""
-" <qt> <b>Filter Info Pane</b> "
-"<p>This field shows some general info about the selected filter. Amongst them "
-"are: "
-"<ul> "
-"<li>the <em>filter name</em> (as displayed in the TDEPrint user interface); "
-"</li> "
-"<li>the <em>filter requirements</em> (that is the external program that needs "
-"to present and executable on this system); </li> "
-"<li>the <em>filter input format</em> (in the form of one or several <em>"
-"MIME types</em> accepted by the filter); </li> "
-"<li>the <em>filter output format</em> (in the form of a <em>MIME type</em> "
-"generated by the filter); </li> "
-"<li>a more or less verbose text describing the filter's operation.</li> </ul> "
-"</p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt><b>Finestra d'informació de filtre</b> "
-"<p>Aquest camp mostra certa informació general quant al filtre seleccionat. "
-"Entre altres: "
-"<ul> "
-"<li>El <em>nom del filtre</em> (tal com es mostra a la interfície d'usuari del "
-"TDEPrint). </li> "
-"<li>Els <em>requeriments del filtre</em> (això és el programa extern que ha "
-"d'ésser present i executable en aquest sistema).</li> "
-"<li>El <em>format d'entrada del filtre</em> (en la forma d'un o diversos <em>"
-"tipus MIME</em> acceptats pel filtre).</li> "
-"<li>El <em>format de sortida del filtre</em> (en la forma d'un <em>"
-"tipus MIME</em> generat pel filtre).</li> "
-"<li>Un text més o menys verbós descrivint el funcionament del filtre.</li> </ul>"
-"</p></qt>"
-
-#: kpfilterpage.cpp:91
-msgid ""
-" <qt> <b>Filtering Chain</b> (if enabled, is run <em>before</em> "
-"actual job submission to print system) "
-"<p>This field shows which filters are currently selected to act as "
-"'pre-filters' for TDEPrint. Pre-filters are processing the print files <em>"
-"before</em> they are send downstream to your real print subsystem. </p> "
-"<p>The list shown in this field may be empty (default). </p> "
-"<p>The pre-filters act on the printjob in the order they are listed (from top "
-"to bottom). This is done by acting as a <em>filtering chain</em> "
-"where the output of one filter acts as input to the next. By putting the "
-"filters into the wrong order, you can make the filtering chain fail. For "
-"example: if your file is ASCII text, and you want the output being processed "
-"by the 'Multipage per Sheet' filter, the first filter must be one that "
-"processes ASCII into PostScript. </p> "
-"<p>TDEPrint can utilize <em>any</em> external filtering program which you may "
-"find useful through this interface. </p> "
-"<p>TDEPrint ships preconfigured with support for a selection of common filters. "
-"These filters however need to be installed independently from TDEPrint. These "
-"pre-filters work <em>for all</em> print subsystems supported by TDEPrint (such "
-"as CUPS, LPRng and LPD), because they are not depending on these.</p> ."
-"<p> Amongst the pre-configured filters shipping with TDEPrint are: </p> "
-"<ul> "
-"<li>the <em>Enscript text filter</em> </li> "
-"<li>a <em>Multiple Pages per Sheet filter</em </li> "
-"<li>a <em>PostScript to PDF converter</em>.</li> "
-"<li>a <em>Page Selection/Ordering filter</em>.</li> "
-"<li>a <em>Poster Printing filter</em>.</li> "
-"<li>and some more..</li> </ul> To insert a filter into this list, simply "
-"click on the <em>funnel</em> icon (topmost on the right icon column group) and "
-"proceed. </p> "
-"<p>Please click on the other elements of this dialog to learn more about the "
-"TDEPrint pre-filters. </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt><b>Cadena de filtratge</b> (si està activat, s'executa <em>abans</em> "
-"d'enviar el treball al sistema d'impressió) "
-"<p>Aquest camp mostra quins filtres estan seleccionats actualment per actuar "
-"com a 'pre-filtres' per a TDEPrint. Els pre-filtres processen els fitxers "
-"d'impressió <em>abans</em> d'enviar-los al subsistema d'impressió real.</p> "
-"<p>La llista mostrada en aquest camp pot estar buida (omissió).</p> "
-"<p>Els pre-filtres actuen al treball d'impressió en l'ordre en què es llisten "
-"(de dalt a baix). Això es fa mitjançant una <em>cadena de filtratge</em> "
-"on la sortida d'un filtre actua d'entrada pel següent. Podeu fer que falli la "
-"cadena de filtratge si poseu els filtres en un ordre equivocat. Per exemple: si "
-"el vostre fitxer és text ASCII, i voleu que la sortida sigui processada pel "
-"filtre 'Pàgines múltiples per fulla', el primer filtre ha de processar ASCII "
-"cap a PostScript. </p> "
-"<p>TDEPrint pot usar mitjançant aquesta interfície <em>qualsevol</em> "
-"programa de filtratge extern que trobeu útil.</p> "
-"<p>TDEPrint es publica preconfigurat per a permetre l'ús d'una selecció de "
-"filtres comuns. Però aquests filtres han d'ésser instal·lats independentment de "
-"TDEPrint. Aquests pre-filtres funcionen <em>a tots</em> "
-"els subsistemes d'impressió acceptats per TDEprint (com ara CUPS, LPRng i LPD), "
-"perquè no hi depenen.</p> "
-"<p>Entre els filtres pre-configurats que es publiquen amb TDEPrint hi són:</p> "
-"<ul> "
-"<li>El <em>filtre de text Enscript</em>.</li> "
-"<li>Un <em>filtre de pàgines múltiples per full</em>.</li> "
-"<li>Un <em>convertidor PostScript a PDF</em>.</li> "
-"<li>Un <em>filtre de selecció i ordenat de pàgines</em>.</li> "
-"<li>Un <em>filtre d'impressió pòster</em>.</li> "
-"<li>I d'altres. </li></ul> Per a inserir un filtre en aquesta llista, "
-"senzillament cliqueu a la icona <em>embut</em> (a dalt del tot al grup d'icones "
-"de la columna dreta) i continueu.</p> "
-"<p>Per a aprendre més quant als pre-filtres TDEPrint, cliqueu als altres "
-"elements d'aquest diàleg.</p></qt>"
-
-#: kpfilterpage.cpp:125
-msgid "Filters"
-msgstr "Filtres"
-
-#: kpfilterpage.cpp:141
-msgid "Add filter"
-msgstr "Afegeix filtre"
-
-#: kpfilterpage.cpp:146
-msgid "Remove filter"
-msgstr "Elimina filtre"
-
-#: kpfilterpage.cpp:151
-msgid "Move filter up"
-msgstr "Mou el filtre amunt"
-
-#: kpfilterpage.cpp:156
-msgid "Move filter down"
-msgstr "Mou el filtre avall"
-
-#: kpfilterpage.cpp:161
-msgid "Configure filter"
-msgstr "Configura el filtre"
-
-#: kpfilterpage.cpp:279
-msgid "Internal error: unable to load filter."
-msgstr "Error intern: no s'ha pogut carregar el filtre."
-
-#: kpfilterpage.cpp:394
-msgid ""
-"<p>The filter chain is wrong. The output format of at least one filter is not "
-"supported by its follower. See <b>Filters</b> tab for more information.</p>"
+"<br><ul><li>Go to <i>System Options -> Commands</i> to look through the list "
+"of possible filters. Each filter executes an external program.</li><li> See "
+"if the required external program is available.on your system.</li></ul></qt>"
msgstr ""
-"<p>La cadena de filtres és errònia. El format de sortida d'almenys un filtre no "
-"l'accepta el següent. Veieu la pestanya <b>Filtres</b> per a més informació.</p>"
-
-#: kpfilterpage.cpp:408
-msgid "Input"
-msgstr "Entrada"
+"<qt>No s'ha trobat cap filtre apropiat per a convertir el format de fitxer "
+"%1 a %2.<br><ul><li>Aneu a <i>Opcions del sistema->Comandaments</i> per tal "
+"de donar una ullada a la llista de filtres possibles. Cada filtre executa un "
+"programa extern.</li><li> Comproveu si el programa extern requerit està "
+"disponible al vostre sistema.</li></ul></qt>"
-#: kpfilterpage.cpp:409 tools/escputil/escpwidget.cpp:217
-msgid "Output"
-msgstr "Sortida"
+#: kprinterpropertydialog.cpp:78 kprinterpropertydialog.cpp:138
+msgid "Printer Configuration"
+msgstr "Configuració d'impressora"
-#: kpfileselectpage.cpp:33
-msgid "&Files"
-msgstr "&Fitxers"
+#: kprinterpropertydialog.cpp:138
+msgid "No configurable options for that printer."
+msgstr "No hi ha opcions configurables per a aquesta impressora."
#: kprintpreview.cpp:140
msgid "Do you want to continue printing anyway?"
@@ -3557,20 +3782,25 @@ msgstr "Voleu continuar imprimint igualment?"
msgid "Print Preview"
msgstr "Vista prèvia d'impressió"
+#: kprintpreview.cpp:161
+#, fuzzy
+msgid "Cancel"
+msgstr "Cancel·lat"
+
#: kprintpreview.cpp:278
msgid ""
"The preview program %1 cannot be found. Check that the program is correctly "
"installed and located in a directory included in your PATH environment "
"variable."
msgstr ""
-"El programa de vista prèvia %1 no es pot trobar. Comproveu que el programa està "
-"instal·lat correctament i situat a un directori inclòs a la vostra variable "
-"d'entorn PATH."
+"El programa de vista prèvia %1 no es pot trobar. Comproveu que el programa "
+"està instal·lat correctament i situat a un directori inclòs a la vostra "
+"variable d'entorn PATH."
#: kprintpreview.cpp:303
msgid ""
-"Preview failed: neither the internal TDE PostScript viewer (KGhostView) nor any "
-"other external PostScript viewer could be found."
+"Preview failed: neither the internal TDE PostScript viewer (KGhostView) nor "
+"any other external PostScript viewer could be found."
msgstr ""
"Ha fallat la vista prèvia: no s'ha pogut trobar el visualitzador PostScript "
"intern de TDE (KGhostView) ni cap altre visualitzador PostScript extern."
@@ -3578,7 +3808,8 @@ msgstr ""
#: kprintpreview.cpp:307
#, c-format
msgid ""
-"Preview failed: TDE could not find any application to preview files of type %1."
+"Preview failed: TDE could not find any application to preview files of type "
+"%1."
msgstr ""
"Ha fallat la vista prèvia: TDE no ha pogut trobar cap aplicació per a "
"visualitzar fitxers del tipus %1."
@@ -3592,3436 +3823,2791 @@ msgstr "Ha fallat la vista prèvia: no s'ha pogut engegar el programa %1."
msgid "Do you want to continue printing?"
msgstr "Voleu continuar imprimint?"
-#: kpdriverpage.cpp:48
+#: kprintprocess.cpp:75
+msgid "File transfer failed."
+msgstr "Ha fallat la transferència de fitxer."
+
+#: kprintprocess.cpp:81
+msgid "Abnormal process termination (<b>%1</b>)."
+msgstr "Finalització del procés anormal (<b>%1</b>)."
+
+#: kprintprocess.cpp:83
+msgid "<b>%1</b>: execution failed with message:<p>%2</p>"
+msgstr "<b>%1</b>: l'execució ha fallat amb el missatge:<p>%2</p>"
+
+#: kxmlcommand.cpp:789
+msgid "One of the command object's requirements is not met."
+msgstr "No es compleix un dels requeriments de l'objecte d l'ordre."
+
+#: kxmlcommand.cpp:797 kxmlcommand.cpp:802
+#, c-format
+msgid "The command does not contain the required tag %1."
+msgstr "L'ordre no conté el marcador requerit %1."
+
+#: lpd/klpdprinterimpl.cpp:46 rlpr/krlprprinterimpl.cpp:53
msgid ""
-"<qt>Some options selected are in conflict. You must resolve these conflicts "
-"before continuing. See <b>Driver Settings</b> tab for detailed information.</qt>"
+"The <b>%1</b> executable could not be found in your path. Check your "
+"installation."
msgstr ""
-"<qt>Algunes opcions seleccionades estan en conflicte. Heu de resoldre aquests "
-"conflictes abans de continuar. Veieu la informació detallada a la pestanya <b>"
-"Arranjament de dispositiu</b>.</qt>"
+"L'executable <b>%1</b> no s'ha pogut trobar al camí. Comproveu la vostra "
+"instal·lació."
-#: cups/kpimagepage.cpp:44
+#: lpd/kmlpdmanager.cpp:87
+msgid "Local printer queue (%1)"
+msgstr "Cua d'impressora local (%1)"
+
+#: lpd/kmlpdmanager.cpp:87
msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Brightness:</b> Slider to control the brightness value of all colors "
-"used.</p> "
-"<p> The brightness value can range from 0 to 200. Values greater than 100 will "
-"lighten the print. Values less than 100 will darken the print. </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o brightness=... # use range from \"0\" to \"200\" </pre> </p> "
-"</qt>"
-msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Brillantor:</b> Cursor per a controlar el valor de brillantor de tots els "
-"colors usats.</p> "
-"<p> L'interval de valors de brillantor pot anar des de 0 a 200. Els valors "
-"superiors a 100 aclariran la impressió. Els valors inferiors a 100 enfosquiran "
-"la impressió.</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o brightness=... # usa un interval entre \"0\" i \"200\" "
-"</pre> </p> </qt>"
+"_: Unknown type of local printer queue\n"
+"Unknown"
+msgstr "Desconeguda"
-#: cups/kpimagepage.cpp:58
+#: lpd/kmlpdmanager.cpp:88
+msgid "<Not available>"
+msgstr "<No disponible>"
+
+#: lpd/kmlpdmanager.cpp:89
msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Hue (Tint):</b> Slider to control the hue value for color rotation.</p> "
-"<p> The hue value is a number from -360 to 360 and represents the color hue "
-"rotation. The following table summarizes the change you will see for the base "
-"colors: "
-"<center> <table border=\"1\" width=\"70%\"> "
-"<tr>"
-"<th><b>Original</b></th> "
-"<th><b>hue=-45</b></th> "
-"<th><b>hue=45</b></th> </tr> "
-"<tr>"
-"<td>Red</td> "
-"<td>Purple</td> "
-"<td>Yellow-orange</td> </tr> "
-"<tr>"
-"<td>Green</td> "
-"<td>Yellow-green</td> "
-"<td>Blue-green</td> </tr> "
-"<tr>"
-"<td>Yellow</td> "
-"<td>Orange</td> "
-"<td>Green-yellow</td> </tr> "
-"<tr>"
-"<td>Blue</td> "
-"<td>Sky-blue</td> "
-"<td>Purple</td> </tr> "
-"<tr>"
-"<td>Magenta</td> "
-"<td>Indigo</td> "
-"<td>Crimson</td> </tr> "
-"<tr>"
-"<td>Cyan</td> "
-"<td>Blue-green</td> "
-"<td>Light-navy-blue</td> </tr> </table> </center> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o hue=... # use range from \"-360\" to \"360\" </pre> </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Matís (Ombra):</b> Cursor per a controlar el valor de matís per a la "
-"rotació de color.</p> "
-"<p> El valor de matís és un número des de -360 a 360 i representa la rotació de "
-"matís de color. La taula següent resumeix els canvis que veureu als colors "
-"base: "
-"<center><table border=\"1\" width=\"70%\"> "
-"<tr> "
-"<th><b>Original</b></th> "
-"<th><b>matís=-45</b></th> "
-"<th><b>matís=45</b></th> </tr> "
-"<tr>"
-"<td>Roig</td> "
-"<td>Púrpura</td> "
-"<td>Groc-taronja</td> </tr> "
-"<tr>"
-"<td>Verd</td> "
-"<td>Groc-verd</td> "
-"<td>Blau-verd</td> </tr> "
-"<tr>"
-"<td>Groc</td> "
-"<td>Taronja</td> "
-"<td>Verd-groc</td> </tr> "
-"<tr>"
-"<td>Blau</td> "
-"<td>Blau-cel</td> "
-"<td>Púrpura</td> </tr> "
-"<tr>"
-"<td>Magenta</td> "
-"<td>Lila</td> "
-"<td>Carmesí</td> </tr> "
-"<tr>"
-"<td>Cian</td> "
-"<td>Blau-verd</td> "
-"<td>Blau-marí-clar</td> </tr> </table> </center> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o hue=... # usa un interval entre \"-360\" i \"360\" </pre> "
-"</p> </qt>"
+"_: Unknown Driver\n"
+"Unknown"
+msgstr "Desconegut"
-#: cups/kpimagepage.cpp:83
+#: lpd/kmlpdmanager.cpp:95
+msgid "Remote LPD queue %1@%2"
+msgstr "Cua LPD remota %1@%2"
+
+#: lpd/kmlpdmanager.cpp:158
+msgid "Unable to create spool directory %1 for printer %2."
+msgstr "No s'ha pogut crear el directori d'spool %1 per a la impressora %2."
+
+#: lpd/kmlpdmanager.cpp:165
+msgid "Unable to save information for printer <b>%1</b>."
+msgstr "No s'ha pogut desar la informació per a la impressora <b>%1</b>."
+
+#: lpd/kmlpdmanager.cpp:193
msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Saturation:</b> Slider to control the saturation value for all colors "
-"used.</p> "
-"<p> The saturation value adjusts the saturation of the colors in an image, "
-"similar to the color knob on your television. The color saturation value.can "
-"range from 0 to 200. On inkjet printers, a higher saturation value uses more "
-"ink. On laserjet printers, a higher saturation uses more toner. A color "
-"saturation of 0 produces a black-and-white print, while a value of 200 will "
-"make the colors extremely intense. </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o saturation=... # use range from \"0\" to \"200\" </pre> </p> "
-"</qt>"
+"Unable to set correct permissions on spool directory %1 for printer <b>%2</"
+"b>."
msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Saturació>:</b> Cursor per a controlar el valor de saturació per a tots "
-"els colors en ús.</p> "
-"<p> El valor de saturació ajusta la saturació dels colors d'una imatge, de "
-"forma similar al dial de color de la televisió. El valor de saturació de color "
-"pot anar des de 0 a 200. A les impressores de raig de tinta, un valor de "
-"saturació més alt usa més tinta. A les impressores làser, una saturació més "
-"alta usa més tòner. Una saturació de color de 0 produeix una impressió en blanc "
-"i negre, mentres que un valor de 200 farà els colors extremadament intensos.</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o saturation=... # usa un interval des de \"0\" a \"200\" </pre> "
-"</p> </qt>"
+"No s'han pogut establir els permisos correctes al directori d'spool %1 per a "
+"la impressora <b>%2</b>."
-#: cups/kpimagepage.cpp:101
-msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Gamma:</b> Slider to control the gamma value for color correction.</p> "
-"<p> The gamma value can range from 1 to 3000. A gamma values greater than 1000 "
-"lightens the print. A gamma value less than 1000 darken the print. The default "
-"gamma is 1000. </p> "
-"<p><b>Note:</b></p> the gamma value adjustment is not visible in the thumbnail "
-"preview. </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o gamma=... # use range from \"1\" to \"3000\" </pre> </p> "
-"</qt>"
+#: lpd/kmlpdmanager.cpp:237
+msgid "Permission denied: you must be root."
+msgstr "S'ha denegat el permís: heu de ser root."
+
+#: lpd/kmlpdmanager.cpp:244
+msgid "Unable to execute command \"%1\"."
+msgstr "No s'ha pogut executar l'ordre \"%1\"."
+
+#: lpd/kmlpdmanager.cpp:317
+msgid "Unable to write printcap file."
+msgstr "No es pot escriure el fitxer printcap."
+
+#: lpd/kmlpdmanager.cpp:372
+msgid "Couldn't find driver <b>%1</b> in printtool database."
msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Gamma:</b> Cursor per a controlar el valor gamma per a la correcció de "
-"color.</p> "
-"<p> El valor gamma pot anar des de 1 a 3000. Un valor gamma superior a 1000 "
-"aclareix la impressió. Un valor gamma inferior a 1000 enfosqueix la impressió. "
-"El valor gamma per omissió és 1000. </p> "
-"<p><b>Nota:</b></p> l'ajust del valor gamma no és visible a la vista de "
-"miniatures. </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o gamma=... # usa un interval des de \"1\" a \"3000\" </pre> "
-"</p> </qt>"
+"No s'ha pogut trobar el controlador <b>%1</b> a la base de dades printtool."
-#: cups/kpimagepage.cpp:118
-msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Image Printing Options</b></p> "
-"<p>All options controlled on this page only apply to printing images. Most "
-"image file formats are supported. To name a few: JPEG, TIFF, PNG, GIF, PNM "
-"(PBM/PGM/PNM/PPM), Sun Raster, SGI RGB, Windows BMP. Options to influence color "
-"output of image printouts are: "
-"<ul> "
-"<li> Brightness </li> "
-"<li> Hue </li> "
-"<li> Saturation </li> "
-"<li> Gamma </li> </ul> "
-"<p>For a more detailed explanation about Brightness, Hue, Saturation and Gamma "
-"settings, please look at the 'WhatsThis' items provided for these controls. "
-"</p> </p> </qt>"
-msgstr ""
-" <qt> "
-"<p><b>Opcions d'impressió d'imatge</b></p> "
-"<p>Totes les opcions que es controlen en aquesta pàgina només apliquen a la "
-"impressió d'imatges. S'accepten la majoria de formats de fitxers imatge. Per "
-"citar-ne alguns: JPEG, TIFF, PNG, GIF, PNM (PBM/PGM/PNM/PPM), Sun Raster, SGI "
-"RGB, Windows BMP. Les opcions que influeixen el color de les impressions "
-"d'imatges són: "
-"<ul> "
-"<li> Brillantor </li> "
-"<li> Matís </li> "
-"<li> Saturació </li> "
-"<li> Gamma </li> </ul> "
-"<p> Consulteu una explicació més detallada quant a l'arranjament de brillantor, "
-"matís, saturació i gamma als ítems 'Què és això' proporcionats per a aquests "
-"controls. </p> </p> </qt>"
+#: lpd/kmlpdmanager.cpp:411
+msgid "Couldn't find printer <b>%1</b> in printcap file."
+msgstr "No s'ha pogut trobar la impressora <b>%1</b> al fitxer printcap."
-#: cups/kpimagepage.cpp:136
+#: lpd/kmlpdmanager.cpp:440
+msgid "No driver found (raw printer)"
+msgstr "No s'ha trobat el controlador (impressora en brut)"
+
+#: lpd/kmlpdmanager.cpp:442
+msgid "Printer type not recognized."
+msgstr "No s'ha reconegut el tipus d'impressora."
+
+#: lpd/kmlpdmanager.cpp:452
msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Coloration Preview Thumbnail</b></p> "
-"<p>The coloration preview thumbnail indicates change of image coloration by "
-"different settings. Options to influence output are: "
-"<ul> "
-"<li> Brightness </li> "
-"<li> Hue (Tint) </li> "
-"<li> Saturation </li> "
-"<li> Gamma </li> </ul> </p> "
-"<p>For a more detailed explanation about Brightness, Hue, Saturation and Gamma "
-"settings, please look at the 'WhatsThis' items provided for these controls. "
-"</p> </qt>"
+"The driver device <b>%1</b> is not compiled in your GhostScript "
+"distribution. Check your installation or use another driver."
msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Miniatura de vista prèvia de coloració</b></p> "
-"<p>La miniatura de vista prèvia de coloració indica el canvi de coloració de la "
-"imatge amb diferents arranjaments. Les opcions que actuen sobre la sortida són: "
-"<ul> "
-"<li>Brillantor </li> "
-"<li>Matís (Ombra) </li> "
-"<li>Saturació </li> "
-"<li>Gamma </li></ul></p> "
-"<p>Consulteu una explicació més detallada quant a l'arranjament de brillantor, "
-"matís, saturació i gamma als ítems 'Què és això' proporcionats per a aquests "
-"controls. </p> </p> </qt>"
+"El controlador de dispositiu <b>%1</b> no s'ha compilat a la vostra "
+"distribució GhostScript. Comproveu la instal·lació o useu un altre "
+"controlador."
-#: cups/kpimagepage.cpp:152
-msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Image Size:</b> Dropdown menu to control the image size on the printed "
-"paper. Dropdown works in conjunction with slider below. Dropdown options "
-"are:.</p> "
-"<ul> "
-"<li> <b>Natural Image Size:</b> Image prints in its natural image size. If it "
-"does not fit onto one sheet, the printout will be spread across multiple "
-"sheets. Note, that the slider is disabled when selecting 'natural image size' "
-"in the dropdown menu. </li> "
-"<li> <b>Resolution (ppi):</b> The resolution value slider covers a number range "
-"from 1 to 1200. It specifies the resolution of the image in Pixels Per Inch "
-"(PPI). An image that is 3000x2400 pixels will print 10x8 inches at 300 pixels "
-"per inch, for example, but 5x4 inches at 600 pixels per inch. If the specified "
-"resolution makes the image larger than the page, multiple pages will be "
-"printed. Resolution defaults to 72 ppi. </li> "
-"<li> <b>% of Page Size:</b> The percent value slider covers numbers from 1 to "
-"800. It specifies the size in relation to the page (not the image). A scaling "
-"of 100 percent will fill the page as completely as the image aspect ratio "
-"allows (doing auto-rotation of the image as needed). A scaling of more than "
-"100 will print the image across multiple sheets. A scaling of 200 percent will "
-"print on up to 4 pages. </li> Scaling in % of page size defaults to 100 %. "
-"<li> <b>% of Natural Image Size:</b> The percent value slider moves from 1 to "
-"800. It specifies the printout size in relation to the natural image size. A "
-"scaling of 100 percent will print the image at its natural size, while a "
-"scaling of 50 percent will print the image at half its natural size. If the "
-"specified scaling makes the image larger than the page, multiple pages will be "
-"printed. Scaling in % of natural image size defaults to 100 %. </ul> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o natural-scaling=... # range in % is 1....800 "
-"<br> -o scaling=... # range in % is 1....800 "
-"<br> -o ppi=... # range in ppi is 1...1200 </pre> </p> "
-"</qt>"
+#: lpd/kmlpdmanager.cpp:560
+msgid "Unable to write driver associated files in spool directory."
msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Mida d'imatge:</b> Menú desplegable per a controlar la mida d'imatge al "
-"paper imprès. El desplegable funciona conjuntament amb el cursor de sota. Les "
-"opcions del desplegable són:</p> "
-"<ul> "
-"<li><b>Mida natural d'imatge:</b> La imatge s'imprimeix en la seva mida "
-"natural. Si no cap en un full, la impressió es repartirà entre diversos fulls. "
-"Fixeu-vos que el cursor es deshabilita en seleccionar 'mida natural d'imatge' "
-"al menú desplegable. </li> "
-"<li><b>Resolució (ppp):</b> El cursor de valor de resolució inclou un interval "
-"numèric des de 1 a 1200. Especifica la resolució de la imatge en píxels per "
-"polzada (ppp). Per exemple, una imatge que té 3000x2400 píxels s'imprimirà en "
-"10x8 polzades a 300 píxels per polzada, però en 5x4 polzades a 600 píxels per "
-"polzada. Si la resolució especificada fa la imatge més gran que la pàgina, "
-"s'imprimiran múltiples pàgines. La resolució per omissió és de 72 ppp. </li> "
-"<li><b>% de mida de pàgina:</b> El cursor de valor percentual inclou nombres "
-"des de 1 a 800. Especifica la mida en relació a la pàgina (no la imatge). Un "
-"escalat de 100 percentual omplirà la pàgina tant com sigui possible d'acord amb "
-"la relació d'aspecte de la imatge (fent girar la imatge automàticament si cal). "
-"Un escalat de més de 100 imprimirà la imatge en múltiples pàgines. Un escalat "
-"de 200 percentual la imprimirà en fins a 4 pàgines. </li> "
-"L'escalat en % de la mida de pàgina per omissió és de 100%. "
-"<li><b>% de la mida natural d'imatge:</b> El cursor de valor percentual es mou "
-"des d'1 fins a 800. Especifica la mida d'impressió en relació a la mida natural "
-"d'imatge. Un escalat de 100 percentual imprimirà la imatge amb la seva mida "
-"natural, mentres que un escalat de 50 percentual la imprimirà a la meitat de la "
-"seva mida natural. Si l'escalat especificat fa la imatge més gran que la "
-"pàgina, s'imprimiran diverses pàgines. L'escalat en % de la mida natural "
-"d'imatge per omissió és de 100%. </ul> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o natural-scaling=... # l'interval en % és 1....800 "
-"<br> -o scaling=... # l'interval en % és 1....800 "
-"<br> -o ppi=... # l'interval en ppp és 1...1200 </pre> </p> "
-"</qt>"
+"No s'han pogut escriure els fitxers associats al controlador al directori "
+"d'spool."
-#: cups/kpimagepage.cpp:192
-msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Position Preview Thumbnail</b></p> "
-"<p>This position preview thumbnail indicates the position of the image on the "
-"paper sheet. "
-"<p>Click on horizontal and vertical radio buttons to move image alignment on "
-"paper around. Options are: "
-"<ul> "
-"<li> center </li> "
-"<li> top </li> "
-"<li> top-left </li> "
-"<li> left </li> "
-"<li> bottom-left </li> "
-"<li> bottom </li> "
-"<li> bottom-right</li> "
-"<li> right </li> "
-"<li> top-right </li> </ul> </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Miniatura de vista prèvia de posició</b></p> "
-"<p>Aquesta miniatura de vista prèvia de posició indica la posició de la imatge "
-"al full de paper. "
-"<p> Cliqueu als botons d'opció horitzontal i vertical per a moure l'alineació "
-"de la imatge pel paper. Les opcions són: "
-"<ul> "
-"<li> centrat </li> "
-"<li> superior </li> "
-"<li> superior-esquerra </li> "
-"<li> esquerra </li> "
-"<li> inferior-esquerra </li> "
-"<li> inferior </li> "
-"<li> inferior-dreta</li> "
-"<li> dreta </li> "
-"<li> superior-dreta </li> </ul> </p> </qt>"
+#: lpd/kmlpduimanager.cpp:44
+msgid "Local printer (parallel, serial, USB)"
+msgstr "Impressora local (paral·lel, sèrie, USB)"
-#: cups/kpimagepage.cpp:210
-msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Reset to Default Values</b> </p> "
-"<p> Reset all coloration settings to default values. Default values are: "
-"<ul> "
-"<li> Brightness: 100 </li> "
-"<li> Hue (Tint). 0 </li> "
-"<li> Saturation: 100 </li> "
-"<li> Gamma: 1000 </li> </ul> </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Inicialitza als valors per omissió</b> </p> "
-"<p> Inicialitza tots els valors de coloració als valors per omissió. Els valors "
-"per omissió són: "
-"<ul> "
-"<li> Brillantor: 100 </li> "
-"<li> Matís (Ombra): 0 </li> "
-"<li> Saturació: 100 </li> "
-"<li> Gamma: 1000 </li> </ul> </p> </qt>"
+#: lpd/kmlpduimanager.cpp:45 management/kmpropbackend.cpp:68
+#: rlpr/kmwrlpr.cpp:116
+msgid "Remote LPD queue"
+msgstr "Cua LPD remota"
-#: cups/kpimagepage.cpp:222
-msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Image Positioning:</b></p> "
-"<p>Select a pair of radiobuttons to move image to the position you want on the "
-"paper printout. Default is 'center'. </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o position=... # examples: \"top-left\" or \"bottom\" </pre> "
-"</p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Posició d'imatge:</b></p> "
-"<p>Seleccioneu un parell de botons d'opció per a moure la imatge a la posició "
-"que voleu a la impressió. L'omissió és 'centrat'. </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o position=... # exemples: \"superior-esquerra\" or "
-"\"inferior\" </pre> </p> </qt>"
+#: lpd/kmlpduimanager.cpp:46
+msgid "SMB shared printer (Windows)"
+msgstr "Impressora compartida SMB (Windows)"
-#: cups/kpimagepage.cpp:237
-msgid "Image"
-msgstr "Imatge"
+#: lpd/kmlpduimanager.cpp:47
+msgid "Network printer (TCP)"
+msgstr "Impressora de xarxa (TCP)"
-#: cups/kpimagepage.cpp:239
-msgid "Color Settings"
-msgstr "Paràmetres de color"
+#: lpd/kmlpduimanager.cpp:48
+msgid "File printer (print to file)"
+msgstr "Impressora fitxer (imprimeix a fitxer)"
-#: cups/kpimagepage.cpp:241
-msgid "Image Size"
-msgstr "Mida d'imatge"
+#: lpd/lpdtools.cpp:31
+msgid "A4"
+msgstr "A4"
-#: cups/kpimagepage.cpp:243
-msgid "Image Position"
-msgstr "Posició d'imatge"
+#: lpd/lpdtools.cpp:32
+msgid "A3"
+msgstr "A3"
-#: cups/kpimagepage.cpp:247
-msgid "&Brightness:"
-msgstr "&Brillantor:"
+#: lpd/lpdtools.cpp:33
+msgid "B4"
+msgstr "B4"
-#: cups/kpimagepage.cpp:252
-msgid "&Hue (Color rotation):"
-msgstr "&Matís (Rotació de color):"
+#: lpd/lpdtools.cpp:34
+msgid "B5"
+msgstr "B5"
-#: cups/kpimagepage.cpp:257
-msgid "&Saturation:"
-msgstr "&Saturació:"
+#: lpd/lpdtools.cpp:233
+msgid "GhostScript settings"
+msgstr "Arranjament de GhostScript"
-#: cups/kpimagepage.cpp:262
-msgid "&Gamma (Color correction):"
-msgstr "&Gamma (Correcció de color):"
+#: lpd/lpdtools.cpp:239 management/kmpropdriver.cpp:53
+#: management/kmwend.cpp:104
+msgid "Driver"
+msgstr "Controlador"
-#: cups/kpimagepage.cpp:283
-msgid "&Default Settings"
-msgstr "Arranjament per &omissió"
+#: lpd/lpdtools.cpp:254
+msgid "Resolution"
+msgstr "Resolució"
-#: cups/kpimagepage.cpp:289
-msgid "Natural Image Size"
-msgstr "Mida d'imatge natural"
+#: lpd/lpdtools.cpp:277
+msgid "Color depth"
+msgstr "Fondària de color"
-#: cups/kpimagepage.cpp:290
-msgid "Resolution (ppi)"
-msgstr "Resolució (ppp)"
+#: lpd/lpdtools.cpp:301
+msgid "Additional GS options"
+msgstr "Opcions GS addicionals"
-#: cups/kpimagepage.cpp:292
-#, no-c-format
-msgid "% of Page"
-msgstr "% de la pàgina"
+#: lpd/lpdtools.cpp:313
+msgid "Page size"
+msgstr "Mida de pàgina"
-#: cups/kpimagepage.cpp:294
-#, no-c-format
-msgid "% of Natural Image Size"
-msgstr "% de la mida de la imatge natural"
+#: lpd/lpdtools.cpp:329
+msgid "Pages per sheet"
+msgstr "Pàgines per full"
-#: cups/kpimagepage.cpp:304
-msgid "&Image size type:"
-msgstr "Tipus de la mida de la &imatge:"
+#: lpd/lpdtools.cpp:345
+msgid "Left/right margin (1/72 in)"
+msgstr "Marge esquerra/dreta (1/72 polz)"
-#: cups/kmpropquota.cpp:39 cups/kmwquota.cpp:96
-msgid "&Period:"
-msgstr "&Periode:"
+#: lpd/lpdtools.cpp:350
+msgid "Top/bottom margin (1/72 in)"
+msgstr "Marge dalt/baix (1/72 polz)"
-#: cups/kmpropquota.cpp:40 cups/kmwquota.cpp:97
-msgid "&Size limit (KB):"
-msgstr "&Mida límit (KB):"
+#: lpd/lpdtools.cpp:356
+msgid "Text options"
+msgstr "Opcions de text"
-#: cups/kmpropquota.cpp:41 cups/kmwquota.cpp:98
-msgid "&Page limit:"
-msgstr "Límit de &pàgina:"
+#: lpd/lpdtools.cpp:362
+msgid "Send EOF after job to eject page"
+msgstr "Envia un EOF després del treball per imprimir la pàgina"
-#: cups/kmpropquota.cpp:57
-msgid "Quotas"
-msgstr "Quota"
+#: lpd/lpdtools.cpp:370
+msgid "Fix stair-stepping text"
+msgstr "Arregla el text esglaonat"
-#: cups/kmpropquota.cpp:58
-msgid "Quota Settings"
-msgstr "Arranjament de quota"
+#: lpd/lpdtools.cpp:382
+msgid "Fast text printing (non-PS printers only)"
+msgstr "Impressió ràpida de text (només impressores no PS)"
-#: cups/kmpropquota.cpp:78 cups/kmwquota.cpp:84
-msgid "No quota"
-msgstr "Sense quota"
+#: lpdunix/kmlpdunixmanager.cpp:210
+msgid "Description unavailable"
+msgstr "Descripció no disponible"
-#: cups/kmpropquota.cpp:79 cups/kmpropquota.cpp:80 cups/kmwquota.cpp:87
-#: cups/kmwquota.cpp:90
-msgid "None"
-msgstr "Cap"
+#: lpdunix/kmlpdunixmanager.cpp:220 lpdunix/kmlpdunixmanager.cpp:271
+#: lpdunix/kmlpdunixmanager.cpp:318 lpdunix/kmlpdunixmanager.cpp:380
+#, c-format
+msgid "Remote printer queue on %1"
+msgstr "Cua d'impressió remota a %1"
-#: cups/kptextpage.cpp:41
-msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Characters Per Inch</b></p> "
-"<p>This setting controls the horizontal size of characters when printing a text "
-"file. </p> "
-"<p>The default value is 10, meaning that the font is scaled in a way that 10 "
-"characters per inch will be printed. </p> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o cpi=... # example: \"8\" or \"12\" </pre> </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Caràcters per polzada</b></p> "
-"<p>Aquest valor controla la mida horitzontal dels caràcters en imprimir un "
-"fitxer de text. </p> "
-"<p> El valor per omissió és 10, per tant la lletra s'ajusta de manera que "
-"s'imprimiran 10 caràcters per polzada.</p> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o cpi=... # exemple: \"8\" o \"12\" </pre> </p> </qt>"
+#: lpdunix/kmlpdunixmanager.cpp:222 lpdunix/kmlpdunixmanager.cpp:274
+#: lpdunix/kmlpdunixmanager.cpp:320 lpdunix/kmlpdunixmanager.cpp:342
+#: lpdunix/kmlpdunixmanager.cpp:382 management/kminfopage.cpp:118
+msgid "Local printer"
+msgstr "Impressora local"
-#: cups/kptextpage.cpp:55
-msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Lines Per Inch</b></p> "
-"<p>This setting controls the vertical size of characters when printing a text "
-"file. </p> "
-"<p>The default value is 6, meaning that the font is scaled in a way that 6 "
-"lines per inch will be printed. </p> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o lpi=... # example \"5\" or \"7\" </pre> </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Línies per polzada</b></p> "
-"<p>Aquest valor controla la mida vertical dels caràcters en imprimir un fitxer "
-"de text. </p> "
-"<p>El valor per omissió és 6, per tant la lletra s'ajusta de manera que "
-"s'imprimiran 6 línies per polzada.</p> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o lpi=... # exemple: \"5\" o \"7\" </pre> </p> </qt>"
+#: lpr/apshandler.cpp:68
+msgid "APS Driver (%1)"
+msgstr "Controlador APS (%1)"
-#: cups/kptextpage.cpp:69
-msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Columns</b></p> "
-"<p>This setting controls how many columns of text will be printed on each page "
-"when. printing text files. </p> "
-"<p>The default value is 1, meaning that only one column of text per page will "
-"be printed. </p> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o columns=... # example: \"2\" or \"4\" </pre> </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Columnes</b></p> "
-"<p>Aquest valor controla quantes columnes de text s'imprimiran a cada pàgina en "
-"imprimir fitxers de text. </p> "
-"<p>El valor per omissió és 1, per tant s'imprimirà una sola columna de text per "
-"pàgina.</p> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o columns=... # exemple: \"2\" o \"4\" </pre> </p> </qt>"
+#: lpr/apshandler.cpp:112 lpr/lprhandler.cpp:74 lpr/lprngtoolhandler.cpp:72
+msgid "Network printer (%1)"
+msgstr "Impressora de xarxa (%1)"
-#: cups/kptextpage.cpp:84
-msgid " <qt> Preview icon changes when you turn on or off prettyprint. </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> La icona de vista prèvia canvia en activar o desactivar la impressió "
-"bonica.</qt>"
+#: lpr/apshandler.cpp:215 lpr/lprhandler.cpp:127 lpr/lprngtoolhandler.cpp:276
+#: lpr/matichandler.cpp:421
+#, c-format
+msgid "Unsupported backend: %1."
+msgstr "Dorsal no acceptat: %1."
-#: cups/kptextpage.cpp:87
-#, fuzzy
-msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Text Formats</b></p> "
-"<p>These settings control the appearance of text on printouts. They are only "
-"valid for printing text files or input directly through kprinter. </p> "
-"<p><b>Note:</b> These settings have no effect whatsoever for other input "
-"formats than text, or for printing from applications such as the KDE Advanced "
-"Text Editor. (Applications in general send PostScript to the print system, and "
-"'kate' in particular has its own knobs to control the print output. </p>. "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o cpi=... # example: \"8\" or \"12\" "
-"<br> -o lpi=... # example: \"5\" or \"7\" "
-"<br> -o columns=... # example: \"2\" or \"4\" </pre> </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Formats de text</b></p> "
-"<p> Aquests valors controlen l'aparença del text a les impressions. Només són "
-"vàlids per a imprimir fitxers de text o entrada directa via kprinter.</p> "
-"<p><b>Nota:</b> Aquests valors no tenen cap efecte per qualsevol altre format "
-"d'entrada que no sigui text, o per a imprimir des d'aplicacions com ara "
-"l'editor de text avançat TDE. (Les aplicacions, en general, envien PostScript "
-"al sistema d'impressió, i 'kate' en particular té les seves pròpies opcions per "
-"a controlar la sortida d'impressió.</p> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em><"
-"<pre> -o cpi=... # exemple: \"8\" o \"12\" "
-"<br> -o lpi=... # exemple: \"5\" o \"7\" "
-"<br> -o columns=... # exemple: \"2\" o \"4\" </pre> </p> </qt>"
+#: lpr/apshandler.cpp:221
+#, c-format
+msgid "Unable to create directory %1."
+msgstr "No s'ha pogut crear el directori %1."
-#: cups/kptextpage.cpp:108
-#, fuzzy
-msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Margins</b></p> "
-"<p>These settings control the margins of printouts on the paper. They are not "
-"valid for jobs originating from applications which define their own page "
-"layout internally and send PostScript to TDEPrint (such as KOffice or "
-"OpenOffice.org). </p> "
-"<p>When printing from KDE applications, such as KMail and Konqueror, or "
-"printing an ASCII text file through kprinter, you can choose your preferred "
-"margin settings here. </p> "
-"<p>Margins may be set individually for each edge of the paper. The combo box at "
-"the bottom lets you change the units of measurement between Pixels, "
-"Millimeters, Centimeters, and Inches. </p> "
-"<p>You can even use the mouse to grab one margin and drag it to the intended "
-"position (see the preview picture on the right side). </p> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o page-top=... # example: \"72\" "
-"<br> -o page-bottom=... # example: \"24\" "
-"<br> -o page-left=... # example: \"36\" "
-"<br> -o page-right=... # example: \"12\" </pre> </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Marges</b></p> "
-"<p>Aquests valors controlen els marges del paper a les impressions. No són "
-"vàlids per a treballs originats a aplicacions que defineixen internament la "
-"seva pròpia distribució de pàgina i envien PostScript a TDEPrint (com ara "
-"KOffice o OpenOffice.org).</p> "
-"<p>Aquí podeu triar els valors de marge preferits en imprimir des d'aplicacions "
-"TDE, com ara KMail i Konqueror, o en imprimir un fitxer de text ASCII via "
-"kprinter.</p> "
-"<p>Els marges es poden establir individualment per a cada vora del paper. La "
-"caixa desplegable de sota us deixa canviar les unitats de mesura entre píxels, "
-"mil·límetres, centímetres i polzades.</p> "
-"<p> Fins i tot podeu usar el ratolí per a agafar un marge i arrossegar-lo a la "
-"posició desitjada (veieu la imatge de vista prèvia a la dreta).</p> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o page-top=... # exemple: \"72\" "
-"<br> -o page-bottom=... # exemple: \"24\" "
-"<br> -o page-left=... # exemple: \"36\" "
-"<br> -o page-right=... # exemple: \"12\" </pre> </p> </qt>"
+#: lpr/apshandler.cpp:241
+#, c-format
+msgid "Missing element: %1."
+msgstr "Falta un element: %1."
-#: cups/kptextpage.cpp:134
-msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Turn Text Printing with Syntax Highlighting (Prettyprint) On!</b></p> "
-"<p>ASCII text file printouts can be 'prettyfied' by enabling this option. If "
-"you do so, a header is printed at the top of each page. The header contains "
-"the page number, job title (usually the filename), and the date. In addition, C "
-"and C++ keywords are highlighted, and comment lines are italicized.</p> "
-"<p>This prettyprint option is handled by CUPS.</p> "
-"<p>If you prefer another 'plaintext-to-prettyprint' converter, look for the <em>"
-"enscript</em> pre-filter on the <em>Filters</em> tab. </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o prettyprint=true. </pre> </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Activa la impressió de text amb ressaltat de sintaxi (impressió "
-"bonica)</b></p> "
-"<p> Les impressions de fitxers text ASCII poden 'embellir-se' habilitant "
-"aquesta opció. Si ho feu, s'imprimeix una capçalera a dalt de cada pàgina. La "
-"capçalera conté el número de pàgina, el títol del treball (normalment el nom "
-"del fitxer), i la data. A més, les paraules clau C i C++ es ressalten i les "
-"línies de comentari s'escriuen en cursiva.</p> "
-"<p>L'opció d'impressió bonica la gestiona CUPS.</p> "
-"<p>Si preferiu un altre convertidor de text pla a impressió bonica, busqueu el "
-"pre-filtre <em>enscript</em> a la pestanya <em>Filtres</em>.</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o prettyprint=true </pre> </p> </qt>"
+#: lpr/apshandler.cpp:258 lpr/apshandler.cpp:289 lpr/lprngtoolhandler.cpp:323
+#, c-format
+msgid "Invalid printer backend specification: %1"
+msgstr "Especificació del dorsal d'impressora no vàlid: %1"
-#: cups/kptextpage.cpp:153
-msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Turn Text Printing with Syntax Highlighting (Prettyprint) Off! </b></p> "
-"<p>ASCII text file printing with this option turned off are appearing without a "
-"page header and without syntax highlighting. (You can still set the page "
-"margins, though.) </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o prettyprint=false </pre> </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Desactiva la impressió de text amb ressaltat de sintaxi (impressió "
-"bonica)</b></p> "
-"<p>Amb aquesta opció desactivada la impressió de fitxers de text ASCII apareix "
-"sense capçalera de pàgina i sense ressaltat de sintaxi. (Però encara podeu "
-"establir els marges de pàgina).</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o prettyprint=false </pre> </p> </qt>"
+#: lpr/apshandler.cpp:264 lpr/apshandler.cpp:295 lpr/apshandler.cpp:367
+#, c-format
+msgid "Unable to create the file %1."
+msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer: %1."
-#: cups/kptextpage.cpp:167
-msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Print Text with Syntax Highlighting (Prettyprint)</b></p> "
-"<p>ASCII file printouts can be 'prettyfied' by enabling this option. If you do "
-"so, a header is printed at the top of each page. The header contains the page "
-"number, job title (usually the filename), and the date. In addition, C and C++ "
-"keywords are highlighted, and comment lines are italicized.</p> "
-"<p>This prettyprint option is handled by CUPS.</p> "
-"<p>If you prefer another 'plaintext-to-prettyprint' converter, look for the <em>"
-"enscript</em> pre-filter on the <em>Filters</em> tab. </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o prettyprint=true. "
-"<br> -o prettyprint=false </pre> </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Impressió de text amb ressaltat de sintaxi (impressió bonica) </b></p> "
-"<p> Les impressions de fitxers text ASCII poden 'embellir-se' habilitant "
-"aquesta opció. Si ho feu, s'imprimeix una capçalera a dalt de cada pàgina. La "
-"capçalera conté el número de pàgina, el títol del treball (normalment el nom "
-"del fitxer), i la data. A més, les paraules clau C i C++ es ressalten i les "
-"línies de comentari s'escriuen en cursiva.</p> "
-"<p>L'opció d'impressió bonica la gestiona CUPS.</p> "
-"<p>Si preferiu un altre convertidor de text pla a impressió bonica, busqueu el "
-"pre-filtre <em>enscript</em> a la pestanya <em>Filtres</em>.</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o prettyprint=true "
-"<br> -o prettyprint=false </pre> </p> </qt>"
+#: lpr/apshandler.cpp:322
+msgid "The APS driver is not defined."
+msgstr "El controlador APS no està definit."
-#: cups/kptextpage.cpp:188
-msgid "Text"
-msgstr "Text"
+#: lpr/apshandler.cpp:380
+#, c-format
+msgid "Unable to remove directory %1."
+msgstr "No s'ha pogut eliminar el directori %1."
-#: cups/kptextpage.cpp:191
-msgid "Text Format"
-msgstr "Format de text"
+#: lpr/editentrydialog.cpp:40
+msgid "Aliases:"
+msgstr "Alies:"
-#: cups/kptextpage.cpp:193
-msgid "Syntax Highlighting"
-msgstr "Ressaltat de sintaxi"
+#: lpr/editentrydialog.cpp:46 management/kxmlcommanddlg.cpp:107
+msgid "String"
+msgstr "Cadena"
-#: cups/kptextpage.cpp:200
-msgid "&Chars per inch:"
-msgstr "&Caràcters per polzada:"
+#: lpr/editentrydialog.cpp:47
+msgid "Number"
+msgstr "Número"
-#: cups/kptextpage.cpp:204
-msgid "&Lines per inch:"
-msgstr "&Línies per polzada:"
+#: lpr/editentrydialog.cpp:48 management/kxmlcommanddlg.cpp:111
+msgid "Boolean"
+msgstr "Booleà"
-#: cups/kptextpage.cpp:208
-msgid "C&olumns:"
-msgstr "C&olumnes:"
+#: lpr/editentrydialog.cpp:72
+#, c-format
+msgid "Printcap Entry: %1"
+msgstr "Entrada de printcap: %1"
-#: cups/kptextpage.cpp:216
-msgid "&Disabled"
-msgstr "&Deshabilitat"
+#: lpr/kmconfiglpr.cpp:33 lpr/kmconfiglpr.cpp:37
+msgid "Spooler"
+msgstr "Espuler"
-#: cups/kptextpage.cpp:218
-msgid "&Enabled"
-msgstr "&Habilitat"
+#: lpr/kmconfiglpr.cpp:34
+msgid "Spooler Settings"
+msgstr "Arranjament d'espuler"
-#: cups/kmcupsuimanager.cpp:87
+#: lpr/kmlprjobmanager.cpp:83
+msgid "Unsupported operation."
+msgstr "Operació no acceptada."
+
+#: lpr/kmlprmanager.cpp:289
+msgid "The printcap file is a remote file (NIS). It cannot be written."
+msgstr "El fitxer printcap és un fitxer remot (NIS). No es pot escriure."
+
+#: lpr/kmlprmanager.cpp:305
msgid ""
-"<qt>"
-"<p>Print queue on remote CUPS server</p>"
-"<p>Use this for a print queue installed on a remote machine running a CUPS "
-"server. This allows to use remote printers when CUPS browsing is turned off.</p>"
-"</qt>"
+"Unable to save printcap file. Check that you have write permissions for that "
+"file."
msgstr ""
-"<qt> "
-"<p>Cua d'impressió al servidor CUPS remot</p> "
-"<p>Useu-ho per a una cua d'impressió instal·lada en una màquina remota "
-"executant un servidor CUPS. Això permet usar impressores remotes quan està "
-"aturada la navegació CUPS.</p></qt>"
+"No es pot desar el fitxer printcap. Comproveu que teniu permís d'escriptura "
+"per aquest fitxer."
-#: cups/kmcupsuimanager.cpp:94
+#: lpr/kmlprmanager.cpp:330
+msgid "Internal error: no handler defined."
+msgstr "Error intern: sense manipulador definit."
+
+#: lpr/kmlprmanager.cpp:344
+msgid "Couldn't determine spool directory. See options dialog."
+msgstr "No es pot determinar el directori d'spool. Veieu el diàleg d'opcions."
+
+#: lpr/kmlprmanager.cpp:350
msgid ""
-"<qt>"
-"<p>Network IPP printer</p>"
-"<p>Use this for a network-enabled printer using the IPP protocol. Modern "
-"high-end printers can use this mode. Use this mode instead of TCP if your "
-"printer can do both.</p></qt>"
+"Unable to create the spool directory %1. Check that you have the required "
+"permissions for that operation."
msgstr ""
-"<qt>"
-"<p>Impressora IPP de xarxa</p> "
-"<p>Useu-ho per a una impressora habilitada per a xarxa que usi el protocol IPP. "
-"Les impressores modernes de gama alta poden usar aquest mode. Useu aquest mode "
-"en comptes de TCP si la vostra impressora treballa amb tots dos.</p></qt>"
+"No s'ha pogut crear el directori d'spool %1. Comproveu que teniu els "
+"permisos requerits per aquesta operació."
-#: cups/kmcupsuimanager.cpp:101
+#: lpr/kmlprmanager.cpp:382
+#, c-format
msgid ""
-"<qt>"
-"<p>Fax/Modem printer</p>"
-"<p>Use this for a fax/modem printer. This requires the installation of the <a "
-"href=\"http://vigna.dsi.unimi.it/fax4CUPS/\">fax4CUPS</a> "
-"backend. Documents sent on this printer will be faxed to the given target fax "
-"number.</p></qt>"
+"The printer has been created but the print daemon could not be restarted. %1"
msgstr ""
-"<qt>"
-"<p>Impressora Fax/Modem</p> "
-"<p>Useu-ho per a una impressora fax/modem. Això requereix la instal·lació del "
-"dorsal <a href=\"http://vigna.dsi.unimi.it/fax4CUPS/\">fax4CUPS</a>"
-". Els documents que s'enviïn a aquesta impressora s'enviaran per fax al número "
-"de fax destí donat.</p></qt>"
+"La impressora s'ha creat però no s'ha pogut tornar a engegar el dimoni de la "
+"impressió. %1"
-#: cups/kmcupsuimanager.cpp:108
+#: lpr/kmlprmanager.cpp:410
msgid ""
-"<qt>"
-"<p>Other printer</p>"
-"<p>Use this for any printer type. To use this option, you must know the URI of "
-"the printer you want to install. Refer to the CUPS documentation for more "
-"information about the printer URI. This option is mainly useful for printer "
-"types using 3rd party backends not covered by the other possibilities.</p></qt>"
-msgstr ""
-"<qt>"
-"<p>Altra impressora</p>"
-"<p>Useu-ho per a qualsevol tipus d'impressora. Per a usar aquesta opció heu de "
-"conèixer l'URI de la impressora que voleu instal·lar. Consulteu més informació "
-"quant a l'URI d'impressora a la documentació CUPS. Aquesta opció es útil "
-"principalment per a tipus d'impressora que usin dorsals de tercers que no "
-"estiguin coberts per les altres possibilitats.</p></qt>"
+"Unable to remove spool directory %1. Check that you have write permissions "
+"for that directory."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut eliminar el directori d'spool %1. Comproveu que teniu permisos "
+"d'escriptura per aquest directori."
-#: cups/kmcupsuimanager.cpp:116
+#: lpr/kmlprmanager.cpp:458
+msgid "&Edit printcap Entry..."
+msgstr "&Edita entrada printcap..."
+
+#: lpr/kmlprmanager.cpp:473
msgid ""
-"<qt>"
-"<p>Class of printers</p>"
-"<p>Use this to create a class of printers. When sending a document to a class, "
-"the document is actually sent to the first available (idle) printer in the "
-"class. Refer to the CUPS documentation for more information about class of "
-"printers.</p></qt>"
+"Editing a printcap entry manually should only be done by confirmed system "
+"administrator. This may prevent your printer from working. Do you want to "
+"continue?"
msgstr ""
-"<qt>"
-"<p>Classe d'impressores</p>"
-"<p>Useu-ho per a crear una classe d'impressores. En enviar un document a una "
-"classe, el document de fet s'envia a la primera impressora disponible "
-"(desocupada) de la classe. Consulteu més informació quant a la classe "
-"d'impressores a la documentació CUPS.</p></qt>"
+"Només un administrador de sistemes confirmat hauria d'editar una entrada "
+"printcap manualment. Això pot fer que la vostra impressora no funcioni. "
+"Voleu continuar?"
-#: cups/kmcupsuimanager.cpp:129
-msgid "Re&mote CUPS server (IPP/HTTP)"
-msgstr "Servidor CUPS re&mot (IPP/HTTP)"
+#: lpr/kmlprmanager.cpp:489
+#, c-format
+msgid "Spooler type: %1"
+msgstr "Tipus d'espúler: %1"
-#: cups/kmcupsuimanager.cpp:130
-msgid "Network printer w/&IPP (IPP/HTTP)"
-msgstr "Impressora de xarxa amb &IPP (IPP/HTTP)"
+#: lpr/lpchelper.cpp:235 lpr/lpchelper.cpp:273 lpr/lpchelper.cpp:291
+#: lpr/lpchelper.cpp:314
+msgid "The executable %1 couldn't be found in your PATH."
+msgstr "L'executable %1 no s'ha pogut trobar al vostre PATH."
-#: cups/kmcupsuimanager.cpp:131
-msgid "S&erial Fax/Modem printer"
-msgstr "Impressora sèri&e fax/mòdem"
+#: lpr/lpchelper.cpp:256 lpr/lpchelper.cpp:280 lpr/lpchelper.cpp:298
+msgid "Permission denied."
+msgstr "Permís denegat."
-#: cups/kmcupsuimanager.cpp:132
-msgid "Other &printer type"
-msgstr "&Altre tipus d'impressora"
+#: lpr/lpchelper.cpp:259
+msgid "Printer %1 does not exist."
+msgstr "La impressora %1 no existeix."
-#: cups/kmcupsuimanager.cpp:134
-msgid "Cl&ass of printers"
-msgstr "C&lasse d'impressores"
+#: lpr/lpchelper.cpp:263
+#, c-format
+msgid "Unknown error: %1"
+msgstr "Error desconegut: %1"
-#: cups/kmcupsuimanager.cpp:190
-msgid "An error occurred while retrieving the list of available backends:"
-msgstr "Hi ha hagut un error en recuperar la llista de dorsals disponibles:"
+#: lpr/lpchelper.cpp:282
+#, c-format
+msgid "Execution of lprm failed: %1"
+msgstr "Ha fallat l'execució de lprm: %1"
-#: cups/kmcupsuimanager.cpp:236
-msgid "Priority"
-msgstr "Prioritat"
+#: lpr/lprhandler.cpp:59 lpr/lprhandler.cpp:97
+msgid "Unknown (unrecognized entry)"
+msgstr "Desconegut (entrada no reconeguda)"
-#: cups/kmcupsuimanager.cpp:238
-msgid "Billing Information"
-msgstr "Informació de facturació"
+#: lpr/lprhandler.cpp:67 lpr/lprhandler.cpp:91
+msgid "Remote queue (%1) on %2"
+msgstr "Cua remota (%1) a (%2)"
-#: cups/ipprequest.cpp:164
-msgid "You don't have access to the requested resource."
-msgstr "No teniu accés al recurs sol·licitat."
+#: lpr/lprhandler.cpp:81 lpr/matichandler.cpp:86
+#, c-format
+msgid "Local printer on %1"
+msgstr "Impressora local a %1"
-#: cups/ipprequest.cpp:167
-msgid "You are not authorized to access the requested resource."
-msgstr "No esteu autoritzat a accedir al recurs sol·licitat."
+#: lpr/lprhandler.cpp:104 lpr/lprhandler.cpp:110 lpr/lprhandler.cpp:116
+msgid "Unrecognized entry."
+msgstr "Entrada no reconeguda"
-#: cups/ipprequest.cpp:170
-msgid "The requested operation cannot be completed."
-msgstr "L'operació sol·licitada no s'ha pogut completar."
+#: lpr/lprngtoolhandler.cpp:99
+msgid "IFHP Driver (%1)"
+msgstr "Controlador IFHP (%1)"
-#: cups/ipprequest.cpp:173
-msgid "The requested service is currently unavailable."
-msgstr "El servei sol·licitat no està disponible actualment."
+#: lpr/lprngtoolhandler.cpp:99 lpr/lprngtoolhandler.cpp:170
+msgid "unknown"
+msgstr "desconegut"
-#: cups/ipprequest.cpp:176
-msgid "The target printer is not accepting print jobs."
-msgstr "La impressora destí no accepta treballs d'impressió."
+#: lpr/lprngtoolhandler.cpp:162
+msgid "No driver defined for that printer. It might be a raw printer."
+msgstr ""
+"No s'ha definit cap controlador per a aquesta impressora. Deu ser una "
+"impressora en brut."
-#: cups/ipprequest.cpp:313
+#: lpr/lprngtoolhandler.cpp:170
+msgid "LPRngTool Common Driver (%1)"
+msgstr "Controlador comú per a LPRngTool (%1)"
+
+#: lpr/matichandler.cpp:82
+msgid "Network printer"
+msgstr "Impressora de xarxa"
+
+#: lpr/matichandler.cpp:245
+msgid "Internal error."
+msgstr "Error intern."
+
+#: lpr/matichandler.cpp:339
msgid ""
-"Connection to CUPS server failed. Check that the CUPS server is correctly "
-"installed and running."
+"You probably don't have the required permissions to perform that operation."
msgstr ""
-"Ha fallat la connexió al servidor CUPS. Comproveu que el servidor CUPS està "
-"instal·lat correctament i en execució."
+"Probablement no teniu els permisos requerits per efectuar aquesta operació."
-#: cups/ipprequest.cpp:316
-msgid "The IPP request failed for an unknown reason."
-msgstr "La petició IPP ha fallat per una raó desconeguda."
+#: lpr/matichandler.cpp:426
+msgid ""
+"Unable to find executable lpdomatic. Check that Foomatic is correctly "
+"installed and that lpdomatic is installed in a standard location."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut trobar l'executable lpdomatic. Comproveu que Foomatic està "
+"instal·lat correctament i que lpdomatic està instal·lat a una ubicació "
+"estàndard."
-#: cups/ipprequest.cpp:461
-msgid "Attribute"
-msgstr "Atribut"
+#: lpr/matichandler.cpp:457
+#, c-format
+msgid "Unable to remove driver file %1."
+msgstr "No s'ha pogut eliminar el fitxer de control·lador %1."
-#: cups/ipprequest.cpp:462
-msgid "Values"
-msgstr "Valors"
+#: management/kaddprinterwizard.cpp:10
+msgid "Configure TDE Print"
+msgstr "Configura la impressió TDE"
-#: cups/ipprequest.cpp:500 cups/ipprequest.cpp:567
-msgid "True"
-msgstr "Cert"
+#: management/kaddprinterwizard.cpp:11
+msgid "Configure print server"
+msgstr "Configura el servidor d'impressió"
-#: cups/ipprequest.cpp:500 cups/ipprequest.cpp:567
-msgid "False"
-msgstr "Fals"
+#: management/kaddprinterwizard.cpp:18
+msgid "Start the add printer wizard"
+msgstr "Engega l'assistent d'afegir impressora"
-#: cups/kmwfax.cpp:39
-msgid "Fax Serial Device"
-msgstr "Dispositiu fax sèrie"
+#: management/kmconfigcommand.cpp:33
+msgid "Commands"
+msgstr "Ordres"
-#: cups/kmwfax.cpp:43
-msgid "<p>Select the device which your serial Fax/Modem is connected to.</p>"
-msgstr "<p>Trieu el dispositiu on s'ha connectat el Fax/Mòdem sèrie.</p>"
+#: management/kmconfigcommand.cpp:34
+msgid "Command Settings"
+msgstr "Arranjament d'ordre"
-#: cups/kmwfax.cpp:81
-msgid "You must select a device."
-msgstr "Heu de triar un dispositiu."
+#: management/kmconfigcommand.cpp:37
+msgid "Edit/Create Commands"
+msgstr "Edita/crea ordres"
-#: cups/kphpgl2page.cpp:33
+#: management/kmconfigcommand.cpp:39
msgid ""
-" <qt> <b>Print in Black Only (Blackplot)</b> "
-"<p>The 'blackplot' option specifies that all pens should plot in black-only: "
-"The default is to use the colors defined in the plot file, or the standard pen "
-"colors defined in the HP-GL/2 reference manual from Hewlett Packard. </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o blackplot=true </pre> </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> <b>Imprimeix només en negre (Blackplot)</b> "
-"<p> L'opció 'blackplot' especifica que totes les plomes haurien de traçar només "
-"en negre: per omissió s'usen els colors definits al fitxer de traçat, o els "
-"colors de ploma estàndard definits al manual de referència HP-GL/2 de Hewlett "
-"Packard. </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o blackplot=true </pre> </p> </qt>"
+"<p>Command objects perform a conversion from input to output.<br>They are "
+"used as the basis to build both print filters and special printers. They are "
+"described by a command string, a set of options, a set of requirements and "
+"associated mime types. Here you can create new command objects and edit "
+"existing ones. All changes will only be effective for you."
+msgstr ""
+"<p>Els objectes d'ordre fan una conversió d'entrada a sortida. <br> S'usen "
+"com a base per a construir filtres d'impressora i impressores especials. Es "
+"descriuen mitjançant una cadena d'ordre, un conjunt d'opcions, un conjunt de "
+"requeriments i els tipus mime associats. Aquí podeu crear nous objectes "
+"d'ordre i editar els existents. Tots els canvis només seran efectius per vós."
-#: cups/kphpgl2page.cpp:48
-msgid ""
-" <qt> <b>Scale Print Image to Page Size</b> "
-"<p>The 'fitplot' option specifies that the HP-GL image should be scaled to fill "
-" exactly the page with the (elsewhere selected) media size. </p> "
-"<p>The default is 'fitplot is disabled'. The default will therefore use the "
-"absolute distances specified in the plot file. (You should be aware that HP-GL "
-"files are very often CAD drawings intended for large format plotters. On "
-"standard office printers they will therefore lead to the drawing printout "
-"being spread across multiple pages.) </p> "
-"<p><b>Note:</b>This feature depends upon an accurate plot size (PS) command in "
-"the HP-GL/2 file. If no plot size is given in the file the filter converting "
-"the HP-GL to PostScript assumes the plot is ANSI E size. </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o fitplot=true </pre> </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt><b>Dimensiona la imatge d'impressió a la mida de pàgina</b> "
-"<p>L'opció 'fitplot' especifica que la imatge HP-GL s'hauria de dimensionar per "
-"tal d'omplir la pàgina exactament amb la mida del suport seleccionada en un "
-"altre punt.</p> "
-"<p>Per omissió 'fitplot' està deshabilitat. Per tant s'usaran les distàncies "
-"absolutes especificades al fitxer de traçat. (Heu de ser conscient que els "
-"fitxers HP-GL sovint són dibuixos CAD creats per a traçadors de gran format. "
-"Per tant a les impressores estàndard d'oficina faran que la impressió del "
-"dibuix ocupi diverses pàgines).</p> "
-"<p><b>Nota:</b> Aquesta característica depèn d'una ordre exacta de mida de "
-"traçat (PS) al fitxer HP-GL/2. Si no es dóna una mida de traçat al fitxer, el "
-"filtre que converteix d'HP-GL a PostScript assumeix que el traçat és de mida "
-"ANSI E.</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o fitplot=true </pre> </p> </qt>"
+#: management/kmconfigdialog.cpp:38
+msgid "TDE Print Configuration"
+msgstr "Configuració de la impressió TDE"
-#: cups/kphpgl2page.cpp:68
-msgid ""
-" <qt> <b>Set Pen Width for HP-GL (if not defined in file)</b>. "
-"<p>The pen width value can be set here in case the original HP-GL file does not "
-"have it set. The pen width specifies the value in micrometers. The default "
-"value of 1000 produces lines that are 1000 micrometers == 1 millimeter in "
-"width. Specifying a pen width of 0 produces lines that are exactly 1 pixel "
-"wide. </p> "
-"<p><b>Note:</b> The penwidth option set here is ignored if the pen widths are "
-"set inside the plot file itself..</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o penwidth=... # example: \"2000\" or \"500\" </pre> </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt><b>Estableix l'ample de ploma per a HP-GL (si no està definit al fitxer)</b>"
-". "
-"<p>L'ample de ploma es pot establir aquí en el cas que el fitxer HP-GL original "
-"no l'hagi establert. L'ample de ploma especifica el valor en micròmetres. El "
-"valor per omissió de 1000 produeix línies que tenen un ample de 1000 "
-"micròmetres == 1 mil·límetre. L'especificació d'un ample de ploma de 0 produeix "
-"línies que tenen exactament 1 píxel d'ample.</p> "
-"<p><b>Nota:</b> L'opció d'ample de ploma establerta aquí s'ignora si els amples "
-"de ploma s'estableixen a l'interior del mateix fitxer de traçat.</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o penwidth=... #exemple: \"2000\" o \"500\" </pre> </p> </qt>"
+#: management/kmconfigfilter.cpp:40
+msgid "Filter"
+msgstr "Filtre"
-#: cups/kphpgl2page.cpp:85
-msgid ""
-" <qt> <b>HP-GL Print Options</b> "
-"<p>All options on this page are only applicable if you use TDEPrint to send "
-"HP-GL and HP-GL/2 files to one of your printers. </p> "
-"<p>HP-GL and HP-GL/2 are page description languages developed by "
-"Hewlett-Packard to drive Pen Plotting devices. </p> "
-"<p>TDEPrint can (with the help of CUPS) convert the HP-GL file format and print "
-"it on any installed printer. </p> "
-"<p><b>Note 1:</b> To print HP-GL files, start 'kprinter' and simply load the "
-"file into the running kprinter.</p> "
-"<p><b>Note 2:</b> The 'fitplot' parameter provided on this dialog does also "
-"work for printing PDF files (if your CUPS version is more recent than "
-"1.1.22).</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> These TDEPrint GUI elements "
-"match with CUPS commandline job option parameters:</em> "
-"<pre> -o blackplot=... # examples: \"true\" or \"false\" "
-"<br> -o fitplot=... # examples: \"true\" or \"false\" "
-"<br> -o penwidth=... # examples: \"true\" or \"false\" </pre> </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt><b>Opcions d'impressió HP-GL</b> "
-"<p>Totes les opcions d'aquesta pàgina només són aplicables si useu TDEPrint per "
-"a enviar fitxers HP-GL i HP-GL/2 a una de les impressores.</p> "
-"<p>HP-GL i HP-GL/2 són llenguatges de descripció de pàgina desenvolupats per "
-"Hewlett-Packard per a guiar els dispositius de traçat de ploma.</p> "
-"<p>TDEPrint pot (amb l'ajuda de CUPS) convertir el format de fitxer HP-GL i "
-"imprimir-lo a qualsevol impressora instal·lada.</p> "
-"<p><b>Nota 1:</b> Per a imprimir fitxers HP-GL, engegueu 'kprinter' i "
-"carregueu-hi el fitxer.</p> "
-"<p><b>Nota 2:</b> El paràmetre 'fitplot' proporcionat en aquest diàleg també "
-"funciona per a imprimir fitxers PDF (si la versió CUPS és més recent que la "
-"1.1.22).</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o blackplot=... # exemples: \"true\" o \"false\" "
-"<br> -o fitplot=... # exemples: \"true\" o \"false\" "
-"<br> -o penwidth=... # exemples: \"true\" o \"false\" </pre> </p> </qt>"
+#: management/kmconfigfilter.cpp:41
+msgid "Printer Filtering Settings"
+msgstr "Arranjament dels filtres d'impressió"
-#: cups/kphpgl2page.cpp:113
-msgid "HP-GL/2 Options"
-msgstr "Opcions HP-GL/2"
+#: management/kmconfigfilter.cpp:44
+msgid "Printer Filter"
+msgstr "Filtre d'impressora"
-#: cups/kphpgl2page.cpp:115
-msgid "&Use only black pen"
-msgstr "&Usa només tinta negra"
+#: management/kmconfigfilter.cpp:56
+msgid ""
+"The printer filtering allows you to view only a specific set of printers "
+"instead of all of them. This may be useful when there are a lot of printers "
+"available but you only use a few ones. Select the printers you want to see "
+"from the list on the left or enter a <b>Location</b> filter (ex: Group_1*). "
+"Both are cumulative and ignored if empty."
+msgstr ""
+"El filtratge d'impressora us permet veure només un conjunt específic "
+"d'impressores en comptes de totes. Això pot ser útil quan hi ha moltes "
+"impressores disponibles però només n'useu unes poques. Trieu les impressores "
+"que voleu veure de la llista de l'esquerra o introduïu un filtre "
+"d'<b>Ubicació</b> (ex: Grup_1*). Ambdós són acumulatius i s'ignoren si són "
+"buits."
-#: cups/kphpgl2page.cpp:118
-msgid "&Fit plot to page"
-msgstr "&Ajusta a la pàgina"
+#: management/kmconfigfilter.cpp:62
+msgid "Location filter:"
+msgstr "Localització del filtre:"
-#: cups/kphpgl2page.cpp:122
-msgid "&Pen width:"
-msgstr "Amplada de &ploma"
+#: management/kmconfigfonts.cpp:42
+#, fuzzy
+msgid "Fonts"
+msgstr "Camí de les lletres"
-#: cups/kmcupsconfigwidget.cpp:65
-msgid "Server Information"
-msgstr "Informació del servidor"
+#: management/kmconfigfonts.cpp:43
+msgid "Font Settings"
+msgstr "Arranjament de lletra"
-#: cups/kmcupsconfigwidget.cpp:66
-msgid "Account Information"
-msgstr "Informació de compte"
+#: management/kmconfigfonts.cpp:46
+msgid "Fonts Embedding"
+msgstr "Encastat de lletres"
-#: cups/kmcupsconfigwidget.cpp:75
-msgid "&User:"
-msgstr "&Usuari:"
+#: management/kmconfigfonts.cpp:47
+msgid "Fonts Path"
+msgstr "Camí de les lletres"
-#: cups/kmcupsconfigwidget.cpp:76
-msgid "Pass&word:"
-msgstr "&Contrasenya:"
+#: management/kmconfigfonts.cpp:49
+msgid "&Embed fonts in PostScript data when printing"
+msgstr "&Encasta lletres a les dades PostScript en imprimir"
-#: cups/kmcupsconfigwidget.cpp:79
-msgid "&Store password in configuration file"
-msgstr "De&sa la contrasenya al fitxer de configuració"
+#: management/kmconfigfonts.cpp:57
+msgid "&Up"
+msgstr "&Amunt"
-#: cups/kmcupsconfigwidget.cpp:81
-msgid "Use &anonymous access"
-msgstr "&Usa accés anònim"
+#: management/kmconfigfonts.cpp:58
+msgid "&Down"
+msgstr "A&vall"
-#: cups/cupsaddsmb2.cpp:55 cups/cupsaddsmb2.cpp:363
-msgid "&Export"
-msgstr "E&xporta"
+#: management/kmconfigfonts.cpp:59
+msgid "&Add"
+msgstr "&Afegeix"
-#: cups/cupsaddsmb2.cpp:61
-msgid "Export Printer Driver to Windows Clients"
-msgstr "Exporta el controlador d'impressió als clients Windows"
+#: management/kmconfigfonts.cpp:60 management/kmmainview.cpp:194
+#, fuzzy
+msgid "&Remove"
+msgstr "E&limina"
-#: cups/cupsaddsmb2.cpp:72
-msgid "&Username:"
-msgstr "Nom d'&usuari:"
+#: management/kmconfigfonts.cpp:61
+msgid "Additional director&y:"
+msgstr "Director&i addicional:"
-#: cups/cupsaddsmb2.cpp:73
-msgid "&Samba server:"
-msgstr "Servidor &Samba:"
+#: management/kmconfigfonts.cpp:85
+msgid ""
+"These options will automatically put fonts in the PostScript file which are "
+"not present on the printer. Font embedding usually produces better print "
+"results (closer to what you see on the screen), but larger print data as "
+"well."
+msgstr ""
+"Aquestes opcions posaran les lletres que no estan presents a la impressora "
+"automàticament al fitxer PostScript. L'encastat de lletres usualment "
+"produeix resultats d'impressió millors (més semblants al que veieu a la "
+"pantalla), però també dades d'impressió més grans."
-#: cups/cupsaddsmb2.cpp:79
+#: management/kmconfigfonts.cpp:89
msgid ""
-"<p><b>Samba server</b></p>Adobe Windows PostScript driver files plus the CUPS "
-"printer PPD will be exported to the <tt>[print$]</tt> "
-"special share of the Samba server (to change the source CUPS server, use the "
-"<nobr><i>Configure Manager -> CUPS server</i></nobr> first). The <tt>"
-"[print$]</tt> share must exist on the Samba side prior to clicking the <b>"
-"Export</b> button below."
+"When using font embedding you can select additional directories where TDE "
+"should search for embeddable font files. By default, the X server font path "
+"is used, so adding those directories is not needed. The default search path "
+"should be sufficient in most cases."
msgstr ""
-"<p><b>Servidor Samba</b></p>Els fitxers del controlador PostScript Adobe per "
-"Windows més l'impressor PPD CUPS s'exportaran al compartit especial del "
-"servidor Samba <tt>[print$]</tt> (per a canviar el servidor font CUPS, useu el "
-"<nobr><i>Gestor de configuració -> Servidor CUPS</i></nobr> "
-"abans). El compartit <tt>[print$]</tt> ha d'existir a la banda Samba abans de "
-"clicar el botó <b>Exporta</b> de sota."
+"En usar l'encastat de lletres podeu seleccionar directoris addicionals on "
+"TDE hauria de cercar fitxers de lletres encastables. Per omissió, s'usa el "
+"camí del servidor de lletres X, per tant no cal afegir aquests directoris. "
+"El camí de cerca per omissió hauria de ser suficient en la majoria dels "
+"casos."
+
+#: management/kmconfiggeneral.cpp:45 management/kmpropgeneral.cpp:55
+msgid "General Settings"
+msgstr "Paràmetres generals"
+
+#: management/kmconfiggeneral.cpp:48
+msgid "Refresh Interval"
+msgstr "Interval de refresc"
+
+#: management/kmconfiggeneral.cpp:51
+msgid " sec"
+msgstr " seg"
-#: cups/cupsaddsmb2.cpp:88
+#: management/kmconfiggeneral.cpp:53
msgid ""
-"<p><b>Samba username</b></p>User needs to have write access to the <tt>"
-"[print$]</tt> share on the Samba server. <tt>[print$]</tt> "
-"holds printer drivers prepared for download to Windows clients. This dialog "
-"does not work for Samba servers configured with <tt>security = share</tt> "
-"(but works fine with <tt>security = user</tt>)."
+"This time setting controls the refresh rate of various <b>TDE Print</b> "
+"components like the print manager and the job viewer."
msgstr ""
-"<p><b>Nom d'usuari Samba</b></p>L'usuari ha de tenir accés d'escriptura al "
-"compartit <tt>[print$]</tt> del servidor Samba. <tt>[print$]</tt> "
-"conté els controladors d'impressora preparats per a baixar-los a clients "
-"Windows. Aquest diàleg no funciona per a servidors Samba configurats amb <tt>"
-"security = share</tt> (però funciona bé amb <tt>security = user</tt>)"
+"Aquest arranjament de temps controla la freqüència de refresc de diversos "
+"components de la <b>impressió TDE</b> com ara el gestor d'impressió i el "
+"visualitzador de treballs."
-#: cups/cupsaddsmb2.cpp:96
+#: management/kmconfiggeneral.cpp:57
+msgid "Test Page"
+msgstr "Pàgina de prova"
+
+#: management/kmconfiggeneral.cpp:58
+msgid "&Specify personal test page"
+msgstr "E&specifica la pàgina de prova personal"
+
+#: management/kmconfiggeneral.cpp:60
+msgid "Preview..."
+msgstr "Vista prèvia..."
+
+#: management/kmconfiggeneral.cpp:69
+msgid "Miscellaneous"
+msgstr ""
+
+#: management/kmconfiggeneral.cpp:70
+msgid "Sho&w printing status message box"
+msgstr "&Mostra la caixa de missatge de l'estat d'impressió"
+
+#: management/kmconfiggeneral.cpp:71
+msgid "De&faults to the last printer used in the application"
+msgstr "L'&omissió és la darrera impressora usada a l'aplicació"
+
+#: management/kmconfiggeneral.cpp:127
msgid ""
-"<p><b>Samba password</b></p>The Samba setting <tt>encrypt passwords = yes</tt> "
-"(default) requires prior use of <tt>smbpasswd -a [username]</tt> "
-"command, to create an encrypted Samba password and have Samba recognize it."
+"The selected test page is not a PostScript file. You may not be able to test "
+"your printer anymore."
msgstr ""
-"<p><b>Contrasenya Samba</b></p>L'arranjament Samba <tt>"
-"encrypt passwords = yes</tt> (omissió) requereix l'ús previ de l'ordre <tt>"
-"smbpasswd -a [nomusuari]</tt> per tal de crear una contrasenya Samba xifrada i "
-"fer que Samba la reconegui."
+"La pàgina de prova seleccionada no és un fitxer PostScript. Potser no "
+"tornareu a poder provar la vostra impressora."
-#: cups/cupsaddsmb2.cpp:267
-#, c-format
-msgid "Creating folder %1"
-msgstr "S'està creant la carpeta %1"
+#: management/kmconfiggeneral.cpp:137 management/kmwfile.cpp:60
+msgid "Empty file name."
+msgstr "El nom de fitxer està buit."
-#: cups/cupsaddsmb2.cpp:275
-#, c-format
-msgid "Uploading %1"
-msgstr "S'està carregant %1"
+#: management/kmconfigjobs.cpp:33 management/kmpages.cpp:59
+msgid "Jobs"
+msgstr "Treballs"
-#: cups/cupsaddsmb2.cpp:283
-#, c-format
-msgid "Installing driver for %1"
-msgstr "S'està instal·lant el controlador per a %1"
+#: management/kmconfigjobs.cpp:34 management/kmjobviewer.cpp:699
+msgid "Print Job Settings"
+msgstr "Arranjament de treball d'impressió"
-#: cups/cupsaddsmb2.cpp:291
-#, c-format
-msgid "Installing printer %1"
-msgstr "S'està instal·lant la impressora %1"
+#: management/kmconfigjobs.cpp:37
+msgid "Jobs Shown"
+msgstr "Treballs mostrats"
-#: cups/cupsaddsmb2.cpp:333
-msgid "Driver successfully exported."
-msgstr "S'ha exportat el controlador amb èxit."
+#: management/kmconfigjobs.cpp:41 management/kmjobviewer.cpp:170
+#: management/kmjobviewer.cpp:336
+msgid "Unlimited"
+msgstr "Sense límit"
+
+#: management/kmconfigjobs.cpp:42
+msgid "Maximum number of jobs shown:"
+msgstr "Màxim nombre de treballs mostrats:"
+
+#: management/kmconfigpreview.cpp:35
+msgid "Preview"
+msgstr "Vista prèvia"
+
+#: management/kmconfigpreview.cpp:36
+msgid "Preview Settings"
+msgstr "Arranjament de vista prèvia"
+
+#: management/kmconfigpreview.cpp:39
+msgid "Preview Program"
+msgstr "Programa de vista prèvia"
-#: cups/cupsaddsmb2.cpp:343
+#: management/kmconfigpreview.cpp:41
+msgid "&Use external preview program"
+msgstr "&Usa un programa de vista prèvia extern"
+
+#: management/kmconfigpreview.cpp:44
msgid ""
-"Operation failed. Possible reasons are: permission denied or invalid Samba "
-"configuration (see <a href=\"man:/cupsaddsmb\">cupsaddsmb</a> "
-"manual page for detailed information, you need <a href=\"http://www.cups.org\">"
-"CUPS</a> version 1.1.11 or higher). You may want to try again with another "
-"login/password."
+"You can use an external preview program (PS viewer) instead of the TDE built-"
+"in preview system. Note that if the TDE default PS viewer (KGhostView) "
+"cannot be found, TDE tries automatically to find another external PostScript "
+"viewer"
msgstr ""
-"L'operació ha fallat. Les raons possibles són: permís denegat o configuració "
-"Samba no vàlida (veieu la pàgina de manual <a href=\"man:/cupsaddsmb\">"
-"cupsaddsmb</a> per a una informació més detallada, us cal <a "
-"href=\"http://www.cups.org\">CUPS</a> versió 1.1.11 o superior). Potser voleu "
-"tornar a provar amb uns altres usuari/contrasenya."
+"Podeu usar un programa extern de vista prèvia (Visor PS) en comptes del "
+"sistema de vista prèvia incorporat al TDE. Tingueu present que si no es pot "
+"trobar el visor PS per omissió del TDE (KGhostView), TDE prova "
+"automàticament de trobar un altre visor PostScript extern"
-#: cups/cupsaddsmb2.cpp:352
-msgid "Operation aborted (process killed)."
-msgstr "Operació avortada (s'ha matat el procés)."
+#: management/kmdbcreator.cpp:92
+msgid ""
+"No executable defined for the creation of the driver database. This "
+"operation is not implemented."
+msgstr ""
+"No s'ha definit cap executable per a la creació de la base de dades de "
+"controladors. Aquesta operació no està implementada."
-#: cups/cupsaddsmb2.cpp:358
-msgid "<h3>Operation failed.</h3><p>%1</p>"
-msgstr "<h3>Ha fallat l'operació</h3><p>%1</p>"
+#: management/kmdbcreator.cpp:95
+msgid ""
+"The executable %1 could not be found in your PATH. Check that this program "
+"exists and is accessible in your PATH variable."
+msgstr ""
+"L'executable %1 no s'ha pogut trobar al vostre PATH. Comproveu que aquest "
+"programa existeix i és accessible a la vostra variable PATH."
-#: cups/cupsaddsmb2.cpp:373
+#: management/kmdbcreator.cpp:99
msgid ""
-"You are about to prepare the <b>%1</b> driver to be shared out to Windows "
-"clients through Samba. This operation requires the <a "
-"href=\"http://www.adobe.com/products/printerdrivers/main.html\">"
-"Adobe PostScript Driver</a>, a recent version of Samba 2.2.x and a running SMB "
-"service on the target server. Click <b>Export</b> to start the operation. Read "
-"the <a href=\"man:/cupsaddsmb\">cupsaddsmb</a> manual page in Konqueror or type "
-"<tt>man cupsaddsmb</tt> in a console window to learn more about this "
-"functionality."
+"Unable to start the creation of the driver database. The execution of %1 "
+"failed."
msgstr ""
-"Esteu a punt de preparar el controlador <b>%1</b> per a compartir-lo amb "
-"clients Windows mitjançant Samba. Aquesta operació requereix el <a "
-"href=\"http://www.adobe.com/products/printerdrivers/main.html\">"
-"controlador Adobe PostScript</a>, una versió recent de Samba 2.2.x i un servei "
-"SMB executant-se al servidor destí. Cliqueu <b>Exporta</b> "
-"per a engegar l'operació. Llegiu la pàgina manual <a href=\"man:/cupsaddsmb\">"
-"cupsaddsmb</a> a Konqueror o escriviu <tt>man cupsaddsmb</tt> "
-"a una finestra consola per a saber més quant a aquesta funcionalitat."
+"No s'ha pogut començar la creació de la base de dades de controladors. "
+"L'execució de %1 ha fallat."
+
+#: management/kmdbcreator.cpp:113
+msgid "Please wait while TDE rebuilds a driver database."
+msgstr "Si us plau, espereu mentres TDE refà la base de dades de controladors."
+
+#: management/kmdbcreator.cpp:114
+msgid "Driver Database"
+msgstr "Base de dades de dispositius"
-#: cups/cupsaddsmb2.cpp:393
+#: management/kmdbcreator.cpp:171
msgid ""
-"Some driver files are missing. You can get them on <a "
-"href=\"http://www.adobe.com\">Adobe</a> web site. See <a "
-"href=\"man:/cupsaddsmb\">cupsaddsmb</a> manual page for more details (you need "
-"<a href=\"http://www.cups.org\">CUPS</a> version 1.1.11 or higher)."
+"Error while creating driver database: abnormal child-process termination."
msgstr ""
-"Manquen alguns fitxers del controlador. Podeu aconseguir-los al lloc web <a "
-"href=\"http://www.adobe.com\">Adobe</a>. Veieu la pàgina manual <a "
-"href=\"man:/cupsaddsmb\">cupsaddsmb</a> per a més detalls (us cal <a "
-"href=\"http://www.cups.org\">CUPS</a> versió 1.1.11 o superior)."
+"Error en crear la base de dades de dispositius: finalització anormal d'un "
+"procés fill."
-#: cups/cupsaddsmb2.cpp:404
-#, c-format
-msgid "Preparing to upload driver to host %1"
-msgstr "S'està preparant per pujar el controlador al remot %1"
+#: management/kmdriverdbwidget.cpp:51
+msgid "&PostScript printer"
+msgstr "Impressora &Postscript"
-#: cups/cupsaddsmb2.cpp:415
-msgid "The driver for printer <b>%1</b> could not be found."
-msgstr "No s'ha pogut trobar el controlador per a la impressora <b>%1</b>."
+#: management/kmdriverdbwidget.cpp:52
+msgid "&Raw printer (no driver needed)"
+msgstr "Impressora en b&rut (no cal controlador)"
-#: cups/cupsaddsmb2.cpp:455
-#, c-format
-msgid "Preparing to install driver on host %1"
-msgstr "S'està preparant per instal·lar el controlador al remot %1"
+#: management/kmdriverdbwidget.cpp:55
+msgid "&Other..."
+msgstr "&Altres..."
-#: cups/kmpropusers.cpp:39 cups/kmwusers.cpp:36
-msgid "Users Access Settings"
-msgstr "Arranjament d'accés d'usuaris"
+#: management/kmdriverdbwidget.cpp:56
+msgid "&Manufacturer:"
+msgstr "&Fabricant:"
-#: cups/kmpropusers.cpp:38 cups/kmwusers.cpp:39
-msgid "Users"
-msgstr "Usuaris"
+#: management/kmdriverdbwidget.cpp:57
+msgid "Mo&del:"
+msgstr "Mo&del:"
-#: cups/kmwusers.cpp:41
-msgid "Allowed Users"
-msgstr "Usuaris permesos"
+#: management/kmdriverdbwidget.cpp:157 management/kmdriverdbwidget.cpp:166
+msgid "Loading..."
+msgstr "S'està carregant..."
-#: cups/kmwusers.cpp:42
-msgid "Denied Users"
-msgstr "Usuaris denegats"
+#: management/kmdriverdbwidget.cpp:217
+msgid "Unable to find the PostScript driver."
+msgstr "No s'ha pogut trobar el controlador Postscript."
-#: cups/kmwusers.cpp:44
-msgid "Define here a group of allowed/denied users for this printer."
-msgstr ""
-"Defineix aquí un grup d'usuaris permesos/denegats per a aquesta impressora."
+#: management/kmdriverdbwidget.cpp:230
+msgid "Select Driver"
+msgstr "Tria controlador"
-#: cups/kmwippprinter.cpp:45
-msgid "IPP Printer Information"
-msgstr "Informació d'impressora IPP"
+#: management/kmdriverdbwidget.cpp:247 management/kmdriverdbwidget.cpp:249
+msgid "<Unknown>"
+msgstr "<Desconegut>"
-#: cups/kmwippprinter.cpp:55
-msgid "&Printer URI:"
-msgstr "URI d'im&pressora:"
+#: management/kmdriverdbwidget.cpp:252
+msgid "Database"
+msgstr "Base de dades"
-#: cups/kmwippprinter.cpp:64
+#: management/kmdriverdbwidget.cpp:259
+msgid "Wrong driver format."
+msgstr "Format incorrecte del controlador."
+
+#: management/kmdriverdbwidget.cpp:268
+msgid "Other"
+msgstr "Altres"
+
+#: management/kmdriverdialog.cpp:27
+#, fuzzy
+msgid "Configure"
+msgstr "Configura %1"
+
+#: management/kmdriverdialog.cpp:48
msgid ""
-"<p>Either enter the printer URI directly, or use the network scanning "
-"facility.</p>"
+"Some options are in conflict. You must resolve those conflicts before "
+"continuing."
msgstr ""
-"<p>Introduïu l'URI de la impressora directament o bé useu l'opció d'exploració "
-"de xarxa.</p>"
+"Algunes opcions estan en conflicte. Heu de resoldre aquests conflictes abans "
+"de continuar."
-#: cups/kmwippprinter.cpp:65
-msgid "&IPP Report"
-msgstr "Informe &IPP"
+#: management/kminfopage.cpp:44 management/kmpropgeneral.cpp:38
+msgid ""
+"_: Physical Location\n"
+"Location:"
+msgstr "Ubicació:"
-#: cups/kmwippprinter.cpp:112
-msgid "You must enter a printer URI."
-msgstr "Heu d'introduir una URI d'impressora."
+#: management/kminfopage.cpp:46 management/kmpropgeneral.cpp:39
+#: management/kmwname.cpp:41
+msgid "Description:"
+msgstr "Descripció:"
-#: cups/kmwippprinter.cpp:173
-msgid "<b>Name</b>: %1<br>"
-msgstr "<b>Nom</b>: %1<br>"
+#: management/kminfopage.cpp:54 management/kminfopage.cpp:93
+#: tools/escputil/escpwidget.cpp:101
+msgid "Device:"
+msgstr "Dispositiu:"
-#: cups/kmwippprinter.cpp:174
-msgid "<b>Location</b>: %1<br>"
-msgstr "<b>Localització</b>: %1<br>"
+#: management/kminfopage.cpp:56
+msgid "Model:"
+msgstr "Model:"
-#: cups/kmwippprinter.cpp:175
-msgid "<b>Description</b>: %1<br>"
-msgstr "<b>Descripció</b>: %1<br>"
+#: management/kminfopage.cpp:92
+msgid "Members:"
+msgstr "Membres:"
-#: cups/kmwippprinter.cpp:182
-msgid "<b>Model</b>: %1<br>"
-msgstr "<b>Model</b>: %1<br>"
+#: management/kminfopage.cpp:112
+msgid "Implicit class"
+msgstr "Classe implícita"
-#: cups/kmwippprinter.cpp:192
-msgid "<b>State</b>: %1<br>"
-msgstr "<b>Estat</b>: %1<br>"
+#: management/kminfopage.cpp:114
+msgid "Remote class"
+msgstr "Classe remota"
-#: cups/kmwippprinter.cpp:199
-#, c-format
-msgid "Unable to retrieve printer info. Printer answered:<br><br>%1"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut recuperar informació d'impressora. La impressora ha respost:"
-"<br>"
-"<br>%1"
+#: management/kminfopage.cpp:115
+msgid "Local class"
+msgstr "Classe local"
-#: cups/kmcupsmanager.cpp:986 cups/kmwippprinter.cpp:218
-#, c-format
-msgid "IPP Report for %1"
-msgstr "Informe IPP per a %1"
+#: management/kminfopage.cpp:117
+msgid "Remote printer"
+msgstr "Impressora remota"
-#: cups/kmwippprinter.cpp:222
-msgid "Unable to generate report. IPP request failed with message: %1 (0x%2)."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut generar l'informe. La petició IPP ha fallat amb el missatge %1 "
-"(0x%2)."
+#: management/kminfopage.cpp:120
+msgid "Special (pseudo) printer"
+msgstr "Impressora especial (pseudo)"
-#: cups/kmwipp.cpp:35
-msgid "Remote IPP server"
-msgstr "Servidor IPP remot"
+#: management/kminfopage.cpp:121
+msgid ""
+"_: Unknown class of printer\n"
+"Unknown"
+msgstr "Desconeguda"
-#: cups/kmwipp.cpp:39
+#: management/kminstancepage.cpp:61
msgid ""
-"<p>Enter the information concerning the remote IPP server owning the targeted "
-"printer. This wizard will poll the server before continuing.</p>"
+"Define/Edit here instances for the current selected printer. An instance is "
+"a combination of a real (physical) printer and a set of predefined options. "
+"For a single InkJet printer, you could define different print formats like "
+"<i>DraftQuality</i>, <i>PhotoQuality</i> or <i>TwoSided</i>. Those instances "
+"appear as normal printers in the print dialog and allow you to quickly "
+"select the print format you want."
msgstr ""
-"<p>Introduïu la informació respecte al servidor IPP remot propietari de la "
-"impressora destí. Aquest assistent enquestarà el servidor abans de "
-"continuar.</p>"
+"Aquí definiu o editeu les instàncies per a la impressora seleccionada "
+"actualment. Una instància és una combinació d'una impressora real (física) i "
+"un conjunt d'opcions predefinides. Per a una única impressora InkJet, podeu "
+"definir formats diferents com ara <i>Esborrany</i>,<i>Qualitat</i> o <i>Dues "
+"cares</i>. Aquestes instàncies apareixen com impressores normals al diàleg "
+"d'impressió i us permeten seleccionar ràpidament el format d'impressió que "
+"voleu."
-#: cups/kmwipp.cpp:43
-msgid "Port:"
-msgstr "Port:"
+#: management/kminstancepage.cpp:87
+msgid "New..."
+msgstr "Nou..."
-#: cups/kmwipp.cpp:59
-msgid "Incorrect port number."
-msgstr "Número de port incorrecte."
+#: management/kminstancepage.cpp:88
+msgid "Copy..."
+msgstr "Copia..."
-#: cups/kmwipp.cpp:72
-msgid "<nobr>Unable to connect to <b>%1</b> on port <b>%2</b> .</nobr>"
-msgstr "<nobr>No s'ha pogut connectar a <b>%1</b> al port <b>%2</b> .</nobr>"
+#: management/kminstancepage.cpp:89 management/kmjobviewer.cpp:501
+#, fuzzy
+msgid "Remove"
+msgstr "E&limina"
-#: cups/kpschedulepage.cpp:40
-msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Print Job Billing and Accounting</b></p> "
-"<p>Insert a meaningful string here to associate the current print job with a "
-"certain account. This string will appear in the CUPS \"page_log\" to help with "
-"the print accounting in your organization. (Leave it empty if you do not need "
-"it.) "
-"<p> It is useful for people who print on behalf of different \"customers\", "
-"like print service bureaux, letter shops, press and prepress companies, or "
-"secretaries who serve different bosses, etc.</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o job-billing=... # example: \"Marketing_Department\" or "
-"\"Joe_Doe\" </pre> </p> </qt>"
-msgstr ""
-" <qt> "
-"<p><b>Facturació i comptabilitat dels treballs d'impressió</b></p> "
-"<p> Inseriu aquí un text significatiu per a associar el treball d'impressió "
-"actual amb un cert compte. Aquest text apareixerà al \"registre de pàgines\" de "
-"CUPS per ajudar a la comptabilitat d'impressió de la vostra organització. "
-"(Deixeu-ho buit si no ho necessiteu.) "
-"<p>És útil per a la gent que imprimeix per encàrrec de diversos \"clients\", "
-"com ara empreses de serveis d'impressió, de distribució de correu, impremtes o "
-"secretaries que donen servei a diferents caps, etc. </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o job-billing=... # exemple: \"Departament_Marketing\" o "
-"\"Pere_Poc\" </pre> </p> </qt>"
+#: management/kminstancepage.cpp:92
+msgid "Settings"
+msgstr "Arranjament"
-#: cups/kpschedulepage.cpp:60
-msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Scheduled Printing</b></p> "
-"<p>Scheduled printing lets you control the time of the actual printout, while "
-"you can still send away your job <b>now</b> and have it out of your way. "
-"<p> Especially useful is the \"Never (hold indefinitely)\" option. It allows "
-"you to park your job until a time when you (or a printer administrator) decides "
-"to manually release it. "
-"<p> This is often required in enterprise environments, where you normally are "
-"not allowed to directly and immediately access the huge production printers in "
-"your <em>Central Repro Department</em>. However it is okay to send jobs to the "
-"queue which is under the control of the operators (who, after all, need to make "
-"sure that the 10,000 sheets of pink paper which is required by the Marketing "
-"Department for a particular job are available and loaded into the paper "
-"trays).</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o job-hold-until=... # example: \"indefinite\" or \"no-hold\" "
-"</pre> </p> </qt>"
+#: management/kminstancepage.cpp:94
+msgid "Test..."
+msgstr "Prova..."
+
+#: management/kminstancepage.cpp:113 management/kminstancepage.cpp:126
+#: management/kminstancepage.cpp:138 management/kminstancepage.cpp:145
+#: management/kminstancepage.cpp:161 management/kminstancepage.cpp:164
+#: management/kminstancepage.cpp:183 management/kminstancepage.cpp:190
+#: management/kminstancepage.cpp:192 management/kminstancepage.cpp:210
+#: management/kminstancepage.cpp:244 management/kminstancepage.cpp:260
+msgid "(Default)"
+msgstr "(Omissió)"
+
+#: management/kminstancepage.cpp:137 management/kminstancepage.cpp:182
+msgid "Instance Name"
+msgstr "Nom d'instància"
+
+#: management/kminstancepage.cpp:137 management/kminstancepage.cpp:182
+msgid "Enter name for new instance (leave untouched for default):"
msgstr ""
-" <qt> "
-"<p><b>Impressió planificada</b></p> "
-"<p>La impressió planificada us permet controlar el moment de la impressió, de "
-"manera que encara podeu enviar el treball <b>ara</b> i treure-us-el de sobre. "
-"<p> Especialment útil és l'opció \"Mai (atura indefinidament)\". Us permet "
-"aparcar el treball fins el moment en què vós (o un administrador de la "
-"impressora) decidiu alliberar-lo manualment. "
-"<p> Això sovint es necessari en entorns empresarials, on normalment no se us "
-"permet d'accedir directament i immediatament a les grans impressores de "
-"producció al <em>Departament Central de Reprografia</em>"
-". En canvi no hi ha problema en enviar treballs a la cua que està sota control "
-"dels operadors (que, finalment, s'han d'assegurar que els 10.000 fulls de paper "
-"rosa que necessita el Departament de Marketing per a un treball particular "
-"estan disponibles i carregats a les safates de paper). </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Informació addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o job-hold-until=... # exemple: \"indefinite\" o \"no-hold\" "
-"</pre> </p> </qt>"
+"Introduïu el nom per a la nova instància (no cal tocar-ho per omissió):"
-#: cups/kpschedulepage.cpp:87
+#: management/kminstancepage.cpp:142 management/kminstancepage.cpp:187
+msgid "Instance name must not contain any spaces or slashes."
+msgstr "El nom d'instància no ha de contenir espais ni barres."
+
+#: management/kminstancepage.cpp:161
+msgid "Do you really want to remove instance %1?"
+msgstr "De veres voleu esborrar la instància %1?"
+
+#: management/kminstancepage.cpp:161
msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Page Labels</b></p> "
-"<p>Page Labels are printed by CUPS at the top and bottom of each page. They "
-"appear on the pages surrounded by a little frame box. "
-"<p>They contain any string you type into the line edit field.</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o page-label=\"...\" # example: \"Company Confidential\" </pre> "
-"</p> </qt>"
+"You can't remove the default instance. However all settings of %1 will be "
+"discarded. Continue?"
msgstr ""
-" <qt> "
-"<p><b>Etiquetes de pàgina</b></p> "
-"<p>CUPS imprimeix etiquetes de pàgina a dalt i baix de cada pàgina. Apareixen a "
-"les pàgines envoltades per un petit marc. "
-"<p>Contenen el text que introduïu al camp d'edició de línia. </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Informació addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o page-label=... # exemple: \"Confidencial de "
-"l'empresa\"</pre> </p> </qt>"
+"No podeu esborrar la instància per omissió. En canvi tot l'arranjament de %1 "
+"es descartarà. Continuo ?"
-#: cups/kpschedulepage.cpp:102
+#: management/kminstancepage.cpp:213
+#, c-format
+msgid "Unable to find instance %1."
+msgstr "No s'ha pogut trobar la instància %1."
+
+#: management/kminstancepage.cpp:215
+#, c-format
msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Job Priority</b></p> "
-"<p>Usually CUPS prints all jobs per queue according to the \"FIFO\" principle: "
-"<em>First In, First Out</em>. "
-"<p> The job priority option allows you to re-order the queue according to your "
-"needs. "
-"<p> It works in both directions: you can increase as well as decrease "
-"priorities. (Usually you can only control your <b>own</b> jobs). "
-"<p> Since the default job priority is \"50\", any job sent with, for example, "
-"\"49\" will be printed only after all those others have finished. Conversely, a "
-"\"51\" or higher priority job will go right to the top of a populated queue (if "
-"no other, higher prioritized one is present).</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o job-priority=... # example: \"10\" or \"66\" or \"99\" </pre> "
-"</p> </qt>"
+"Unable to retrieve printer information. Message from printing system: %1."
msgstr ""
-" <qt> "
-"<p><b>Prioritat del treball</b></p> "
-"<p>Normalment CUPS imprimeix tots els treballs d'una cua d'acord amb el "
-"principi \"FIFO\": <em>First In, First Out</em>. (El primer en arribar, el "
-"primer en sortir). "
-"<p>L'opció de prioritat del treball permet reordenar la cua d'acord amb les "
-"vostres necessitats. "
-"<p> Funciona en les dues direccions: tant podeu incrementar com disminuir les "
-"prioritats. (Normalment només podeu controlar els treballs <b>propis</b>). "
-"<p>Com que la prioritat per omissió és \"50\", qualsevol treball enviat amb, "
-"per exemple \"49\" s'imprimirà només després que els altres hagin acabat. "
-"Inversament, un treball amb una prioritat de \"51\" o superior anirà "
-"directament a l'inici de la cua (si no n'hi ha present un altre amb una "
-"prioritat més alta). </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Informació addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o job-priority=... # exemple: \"10\" o \"66\" o \"99\" </pre> "
-"</p> </qt>"
+"No s'ha pogut recuperar la informació d'impressora. Missatge del sistema "
+"d'impressió: %1."
-#: cups/kpschedulepage.cpp:126
-msgid "Advanced Options"
-msgstr "Opcions avançades"
+#: management/kminstancepage.cpp:232
+msgid "The instance name is empty. Please select an instance."
+msgstr "El nom d'instància és buit. Si us plau, seleccioneu una instància."
-#: cups/kpschedulepage.cpp:137
-msgid "Immediately"
-msgstr "Immediatament"
+#: management/kminstancepage.cpp:264
+msgid "Internal error: printer not found."
+msgstr "Error intern: no s'ha trobat la impressora."
-#: cups/kpschedulepage.cpp:138
-msgid "Never (hold indefinitely)"
-msgstr "Mai (suspèn indefinidament)"
+#: management/kminstancepage.cpp:265 management/kmmainview.cpp:629
+msgid "You are about to print a test page on %1. Do you want to continue?"
+msgstr "Esteu a punt d'imprimir una pàgina de prova a %1. Voleu continuar?"
-#: cups/kpschedulepage.cpp:139
-msgid "Daytime (6 am - 6 pm)"
-msgstr "Dia (6 am - 6 pm)"
+#: management/kminstancepage.cpp:265 management/kmmainview.cpp:629
+msgid "Print Test Page"
+msgstr "Imprimeix pàgina de prova"
-#: cups/kpschedulepage.cpp:140
-msgid "Evening (6 pm - 6 am)"
-msgstr "Tarda (6 pm - 6 am)"
+#: management/kminstancepage.cpp:268
+#, c-format
+msgid "Unable to send test page to %1."
+msgstr "No s'ha pogut enviar la pàgina de prova a %1."
-#: cups/kpschedulepage.cpp:141
-msgid "Night (6 pm - 6 am)"
-msgstr "Nit (6 pm - 6 am)"
+#: management/kminstancepage.cpp:270 management/kmmainview.cpp:632
+#, c-format
+msgid "Test page successfully sent to printer %1."
+msgstr "La pàgina de prova s'ha enviat amb èxit a la impressora %1."
-#: cups/kpschedulepage.cpp:142
-msgid "Weekend"
-msgstr "Cap de setmana"
+#: management/kmjobviewer.cpp:101 management/kmjobviewer.cpp:158
+msgid "No Printer"
+msgstr "Cap impressora"
-#: cups/kpschedulepage.cpp:143
-msgid "Second Shift (4 pm - 12 am)"
-msgstr "Segon torn (4 pm - 12 am)"
+#: management/kmjobviewer.cpp:138 management/kmjobviewer.cpp:177
+#: management/kmjobviewer.cpp:194 management/kmjobviewer.cpp:210
+#: management/kmjobviewer.cpp:356 management/kmjobviewer.cpp:543
+msgid "All Printers"
+msgstr "Totes les impressores"
-#: cups/kpschedulepage.cpp:144
-msgid "Third Shift (12 am - 8 am)"
-msgstr "Tercer torn (12 am - 8 am)"
+#: management/kmjobviewer.cpp:151
+#, c-format
+msgid "Print Jobs for %1"
+msgstr "Treballs d'impressió per a %1"
-#: cups/kpschedulepage.cpp:145
-msgid "Specified Time"
-msgstr "Hora especificada"
+#: management/kmjobviewer.cpp:170 management/kmjobviewer.cpp:172
+#: management/kmjobviewer.cpp:336
+#, c-format
+msgid "Max.: %1"
+msgstr "Màx.: %1"
-#: cups/kpschedulepage.cpp:160
-msgid "&Scheduled printing:"
-msgstr "&Impressió planificada:"
+#: management/kmjobviewer.cpp:235
+msgid "Job ID"
+msgstr "ID de treball"
-#: cups/kpschedulepage.cpp:163
-msgid "&Billing information:"
-msgstr "Informació de &facturació:"
+#: management/kmjobviewer.cpp:236
+msgid "Owner"
+msgstr "Propietari"
-#: cups/kpschedulepage.cpp:166
-msgid "T&op/Bottom page label:"
-msgstr "Etiqueta de pàgina dal&t/baix:"
+#: management/kmjobviewer.cpp:238
+msgid ""
+"_: Status\n"
+"State"
+msgstr "Estat"
-#: cups/kpschedulepage.cpp:169
-msgid "&Job priority:"
-msgstr "Prioritat del &treball:"
+#: management/kmjobviewer.cpp:239
+msgid "Size (KB)"
+msgstr "Mida (KB)"
-#: cups/kpschedulepage.cpp:200
-msgid "The time specified is not valid."
-msgstr "L'hora especificada no és valida"
+#: management/kmjobviewer.cpp:240
+msgid "Page(s)"
+msgstr "Pàgina(es)"
-#: cups/kmcupsmanager.cpp:647 lpr/matichandler.cpp:254
-#: lpr/matichandler.cpp:358
-msgid ""
-"Unable to find the executable foomatic-datafile in your PATH. Check that "
-"Foomatic is correctly installed."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut trobar el fitxer executable foomatic al vostre PATH. Comproveu "
-"que Foomatic està instal·lat correctament."
+#: management/kmjobviewer.cpp:262
+msgid "&Hold"
+msgstr "&Reté"
-#: cups/kmcupsmanager.cpp:679 lpr/matichandler.cpp:286
-#: lpr/matichandler.cpp:405
-msgid ""
-"Unable to create the Foomatic driver [%1,%2]. Either that driver does not "
-"exist, or you don't have the required permissions to perform that operation."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut crear el controlador Foomatic [%1,%2]. O bé el controlador no "
-"existeix, o bé no teniu els permisos requerits per efectuar l'operació."
+#: management/kmjobviewer.cpp:263
+msgid "&Resume"
+msgstr "&Continua"
-#: cups/kmcupsmanager.cpp:832
-msgid "Library cupsdconf not found. Check your installation."
-msgstr ""
-"La biblioteca libcupsdconf no s'ha trobat. Comproveu la vostra instal·lació."
+#: management/kmjobviewer.cpp:264
+msgid "Remo&ve"
+msgstr "E&limina"
-#: cups/kmcupsmanager.cpp:838
-msgid "Symbol %1 not found in cupsdconf library."
-msgstr "El símbol %1 no s'ha trobat a la biblioteca libcupsdconf."
+#: management/kmjobviewer.cpp:265
+msgid "Res&tart"
+msgstr "&Torna a engegar"
-#: cups/kmcupsmanager.cpp:933
-msgid "&Export Driver..."
-msgstr "E&xporta el controlador..."
+#: management/kmjobviewer.cpp:266
+msgid "&Move to Printer"
+msgstr "&Mou a la impressora"
-#: cups/kmcupsmanager.cpp:935
-msgid "&Printer IPP Report"
-msgstr "Informe d'im&pressora IPP"
+#: management/kmjobviewer.cpp:272
+msgid "&Toggle Completed Jobs"
+msgstr "&Canvia treballs completats"
-#: cups/kmcupsmanager.cpp:990
-msgid "Unable to retrieve printer information. Error received:"
-msgstr ""
-"No es pot recuperar la informació de la impressora. S'ha rebut l'error:"
+#: management/kmjobviewer.cpp:275
+msgid "Show Only User Jobs"
+msgstr "Mostra només els treballs de l'usuari"
-#: cups/kmcupsmanager.cpp:1003
-msgid "Server"
-msgstr "Servidor"
+#: management/kmjobviewer.cpp:276
+msgid "Hide Only User Jobs"
+msgstr "Oculta només els treballs de l'usuari"
-#: cups/kmcupsmanager.cpp:1043
-#, c-format
+#: management/kmjobviewer.cpp:284
+msgid "User Name"
+msgstr "Nom d'usuari"
+
+#: management/kmjobviewer.cpp:301
+msgid "&Select Printer"
+msgstr "&Trieu impressora"
+
+#: management/kmjobviewer.cpp:330
+msgid "Refresh"
+msgstr "Refresca"
+
+#: management/kmjobviewer.cpp:334
+msgid "Keep window permanent"
+msgstr "Fes la finestra permanent"
+
+#: management/kmjobviewer.cpp:479
msgid ""
-"Connection to CUPS server failed. Check that the CUPS server is correctly "
-"installed and running. Error: %1."
+"Unable to perform action \"%1\" on selected jobs. Error received from "
+"manager:"
msgstr ""
-"Ha fallat la connexió al servidor CUPS. Comproveu que el servidor CUPS està "
-"instal·lat correctament i en execució. Error %1."
+"No es pot efectuar l'acció \"%1\" als treballs seleccionats. S'ha rebut un "
+"error des del gestor:"
-#: cups/kmcupsmanager.cpp:1044
-msgid "the IPP request failed for an unknown reason"
-msgstr "la petició IPP ha fallat per una raó desconeguda"
+#: management/kmjobviewer.cpp:491
+msgid "Hold"
+msgstr "Atura"
-#: cups/kmcupsmanager.cpp:1078
-msgid "connection refused"
-msgstr "s'ha rebutjat la connexió"
+#: management/kmjobviewer.cpp:496
+msgid "Resume"
+msgstr "Continua"
-#: cups/kmcupsmanager.cpp:1081
-msgid "host not found"
-msgstr "no s'ha trobat el remot"
+#: management/kmjobviewer.cpp:506
+msgid "Restart"
+msgstr "Torna a engegar"
-#: cups/kmcupsmanager.cpp:1085
-msgid "read failed (%1)"
-msgstr "ha fallat la lectura (%1)"
+#: management/kmjobviewer.cpp:514
+#, c-format
+msgid "Move to %1"
+msgstr "Mou a %1"
-#: cups/kmcupsmanager.cpp:1089
+#: management/kmjobviewer.cpp:674
+msgid "Operation failed."
+msgstr "Ha fallat l'operació."
+
+#: management/kmlistview.cpp:125
+msgid "Print System"
+msgstr "Sistema d'impressió"
+
+#: management/kmlistview.cpp:128
+msgid "Classes"
+msgstr "Classes"
+
+#: management/kmlistview.cpp:131
+msgid "Printers"
+msgstr "Impressores"
+
+#: management/kmlistview.cpp:134
+msgid "Specials"
+msgstr "Especials"
+
+#: management/kmmainview.cpp:72
msgid ""
-"Connection to CUPS server failed. Check that the CUPS server is correctly "
-"installed and running. Error: %2: %1."
+"The printer %1 already exists. Continuing will overwrite existing printer. "
+"Do you want to continue?"
msgstr ""
-"Ha fallat la connexió al servidor CUPS. Comproveu que el servidor CUPS està "
-"instal·lat correctament i en execució. Error: %2: %1,"
+"La impressora %1 ja existeix. En continuar se sobreescriurà la impressora "
+"existent. Voleu continuar ?"
-#: cups/kmwother.cpp:41
-msgid "URI Selection"
-msgstr "Selecció d'URI"
+#: management/kmmainview.cpp:133 management/kmmainview.cpp:783
+#: management/kmmainview.cpp:859 management/kmmainview.cpp:883
+msgid "Initializing manager..."
+msgstr "S'està inicialitzant el gestor..."
-#: cups/kmwother.cpp:46
-msgid ""
-"<p>Enter the URI corresponding to the printer to be installed. Examples:</p>"
-"<ul>"
-"<li>smb://[login[:passwd]@]server/printer</li>"
-"<li>lpd://server/queue</li>"
-"<li>parallel:/dev/lp0</li></ul>"
+#: kprintpreviewui.rc:11 management/kmmainview.cpp:177
+#, no-c-format
+msgid "&View"
msgstr ""
-"<p>Introduïu l'URI corresponent a la impressora que s'instal·larà. Exemples:</p>"
-"<ul>"
-"<li>smb://[usuari[:contrasenya]@]servidor/impressora</li>"
-"<li>lpd://servidor/cua</li>"
-"<li>parallel:/dev/lp0</li></ul>"
-#: cups/kmwother.cpp:78
-msgid "CUPS Server %1:%2"
-msgstr "Servidor CUPS %1:%2"
+#: management/kmmainview.cpp:180
+msgid "&Icons,&List,&Tree"
+msgstr "&Icones,&llista,&arbre"
-#: cups/kmwquota.cpp:46
-msgid "second(s)"
-msgstr "segon(s)"
+#: management/kmmainview.cpp:184
+msgid "Start/Stop Printer"
+msgstr "Atura/engega la impressora"
-#: cups/kmwquota.cpp:47
-msgid "minute(s)"
-msgstr "minut(s)"
+#: management/kmmainview.cpp:186
+msgid "&Start Printer"
+msgstr "&Engega la impressora"
-#: cups/kmwquota.cpp:48
-msgid "hour(s)"
-msgstr "hora(es)"
+#: management/kmmainview.cpp:187
+msgid "Sto&p Printer"
+msgstr "&Atura la impressora"
-#: cups/kmwquota.cpp:49
-msgid "day(s)"
-msgstr "dia(dies)"
+#: management/kmmainview.cpp:189
+msgid "Enable/Disable Job Spooling"
+msgstr "Habilita/deshabilita l'encuat de treballs"
-#: cups/kmwquota.cpp:50
-msgid "week(s)"
-msgstr "setmana(es)"
+#: management/kmmainview.cpp:191
+msgid "&Enable Job Spooling"
+msgstr "&Habilita l'encuat de treballs"
-#: cups/kmwquota.cpp:51
-msgid "month(s)"
-msgstr "mes(os)"
+#: management/kmmainview.cpp:192
+msgid "&Disable Job Spooling"
+msgstr "&Deshabilita l'encuat de treballs"
-#: cups/kmwquota.cpp:79
-msgid "Printer Quota Settings"
-msgstr "Arranjament de quota d'impressora"
+#: management/kmmainview.cpp:195
+msgid "&Configure..."
+msgstr "&Configura..."
-#: cups/kmwquota.cpp:104
-msgid ""
-"<p>Set here the quota for this printer. Using limits of <b>0</b> "
-"means that no quota will be used. This is equivalent to set quota period to <b>"
-"<nobr>No quota</nobr></b> (-1). Quota limits are defined on a per-user base and "
-"applied to all users.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Establiu aquí la quota per a aquesta impressora. L'ús de límits de <b>0</b> "
-"significa que no s'usarà quota. Això és equivalent a establir el període de "
-"quota a <b><nobr>Sense quota</nobr></b> (-1). Els límits de quota es defineixen "
-"per usuari i s'apliquen a tots els usuaris.</p>"
+#: management/kmmainview.cpp:196
+msgid "Add &Printer/Class..."
+msgstr "Afegeix im&pressora/classe..."
-#: cups/kmwquota.cpp:130
-msgid "You must specify at least one quota limit."
-msgstr "Heu d'especificar al menys una quota límit."
+#: management/kmmainview.cpp:197
+msgid "Add &Special (pseudo) Printer..."
+msgstr "Afegeix (pseudo) impressora e&special..."
-#: cups/kmconfigcupsdir.cpp:34
-msgid "Folder"
-msgstr "Carpeta"
+#: management/kmmainview.cpp:198
+msgid "Set as &Local Default"
+msgstr "Estableix com a &local per omissió"
-#: cups/kmconfigcupsdir.cpp:35
-msgid "CUPS Folder Settings"
-msgstr "Arranjament de la carpeta CUPS"
+#: management/kmmainview.cpp:199
+msgid "Set as &User Default"
+msgstr "Estableix com a omissió per a l'&usuari"
-#: cups/kmconfigcupsdir.cpp:38
-msgid "Installation Folder"
-msgstr "Carpeta d'instal·lació"
+#: management/kmmainview.cpp:200
+msgid "&Test Printer..."
+msgstr "&Prova d'impressora..."
-#: cups/kmconfigcupsdir.cpp:41
-msgid "Standard installation (/)"
-msgstr "Instal·lació estàndard (/)"
+#: management/kmmainview.cpp:201
+msgid "Configure &Manager..."
+msgstr "Configura el &gestor..."
-#: cups/ippreportdlg.cpp:34
-msgid "IPP Report"
-msgstr "Informe IPP"
+#: management/kmmainview.cpp:202
+msgid "Initialize Manager/&View"
+msgstr "Inicialitza el gestor/la &vista"
-#: cups/ippreportdlg.cpp:93
-msgid "Internal error: unable to generate HTML report."
-msgstr "Error intern: no es pot generar l'informe HTML."
+#: management/kmmainview.cpp:204
+msgid "&Orientation"
+msgstr "&Orientació"
-#: cups/kmpropusers.cpp:55
-msgid "Denied users"
-msgstr "Usuaris denegats"
+#: management/kmmainview.cpp:207
+msgid "&Vertical,&Horizontal"
+msgstr "&Vertical,&Horitzontal"
-#: cups/kmpropusers.cpp:62
-msgid "Allowed users"
-msgstr "Usuaris permesos"
+#: management/kmmainview.cpp:211
+msgid "R&estart Server"
+msgstr "Torna a &engegar el servidor"
-#: cups/kmpropusers.cpp:76
-msgid "All users allowed"
-msgstr "Tots els usuaris permesos"
+#: management/kmmainview.cpp:212
+msgid "Configure &Server..."
+msgstr "Configura el &servidor..."
-#: cups/kmwippselect.cpp:38
-msgid "Remote IPP Printer Selection"
-msgstr "Selecció de la impressora IPP remota"
+#: management/kmmainview.cpp:213
+#, fuzzy
+msgid "Configure Server Access..."
+msgstr "Configura el &servidor..."
-#: cups/kmwippselect.cpp:51
-msgid "You must select a printer."
-msgstr "Heu de seleccionar una impressora."
+#: management/kmmainview.cpp:215
+#, fuzzy
+msgid "Show &Toolbar"
+msgstr "Mostra la barra d'&eines de menú"
-#: cups/kmcupsjobmanager.cpp:349
-msgid "Job Report"
-msgstr "Informe de treball"
+#: management/kmmainview.cpp:216
+msgid "Hide &Toolbar"
+msgstr "Oculta la barra d'&eines"
-#: cups/kmcupsjobmanager.cpp:351 cups/kmcupsjobmanager.cpp:456
-msgid "Unable to retrieve job information: "
-msgstr "No es pot recuperar la informació del treball: "
+#: management/kmmainview.cpp:218
+msgid "Show Me&nu Toolbar"
+msgstr "Mostra la barra d'&eines de menú"
-#: cups/kmcupsjobmanager.cpp:360
-msgid "&Job IPP Report"
-msgstr "&Informe de treball IPP"
+#: management/kmmainview.cpp:219
+msgid "Hide Me&nu Toolbar"
+msgstr "Oculta la barra d'&eines de menú"
-#: cups/kmcupsjobmanager.cpp:362
-msgid "&Increase Priority"
-msgstr "&Augmenta la prioritat"
+#: management/kmmainview.cpp:221
+msgid "Show Pr&inter Details"
+msgstr "Mostra els detalls de la imp&ressora"
-#: cups/kmcupsjobmanager.cpp:364
-msgid "&Decrease Priority"
-msgstr "&Minva la prioritat"
+#: management/kmmainview.cpp:222
+msgid "Hide Pr&inter Details"
+msgstr "Oculta els detalls de la imp&ressora"
-#: cups/kmcupsjobmanager.cpp:366
-msgid "&Edit Attributes..."
-msgstr "&Edita atributs..."
+#: management/kmmainview.cpp:226
+msgid "Toggle Printer &Filtering"
+msgstr "Commuta el &filtratge de la impressora"
-#: cups/kmcupsjobmanager.cpp:419
-msgid "Unable to change job priority: "
-msgstr "No es pot canviar la prioritat del treball: "
+#: management/kmmainview.cpp:230
+msgid "Pri&nter Tools"
+msgstr "Eines d'i&mpressora"
-#: cups/kmcupsjobmanager.cpp:477
+#: management/kmmainview.cpp:274
+#, fuzzy
+msgid "Add"
+msgstr "&Afegeix"
+
+#: management/kmmainview.cpp:295
+msgid "Print Server"
+msgstr "Servidor d'impressió"
+
+#: management/kmmainview.cpp:301
+msgid "Print Manager"
+msgstr "Gestor d'impressió"
+
+#: management/kmmainview.cpp:312
+msgid "View"
+msgstr ""
+
+#: management/kmmainview.cpp:334
+msgid "An error occurred while retrieving the printer list."
+msgstr "Hi ha hagut un error en recuperar la llista d'impressores."
+
+#: management/kmmainview.cpp:511
#, c-format
-msgid "Unable to find printer %1."
-msgstr "No s'ha pogut trobar la impressora %1."
+msgid "Unable to modify the state of printer %1."
+msgstr "No s'ha pogut modificar l'estat de la impressora %1."
-#: cups/kmcupsjobmanager.cpp:494
-msgid "Attributes of Job %1@%2 (%3)"
-msgstr "Atributs del treball %1@%2 (%3)"
+#: management/kmmainview.cpp:522
+msgid "Do you really want to remove %1?"
+msgstr "De veres voleu esborrar %1?"
-#: cups/kmcupsjobmanager.cpp:516
-msgid "Unable to set job attributes: "
-msgstr "No s'han pogut establir els atributs del treball."
+#: management/kmmainview.cpp:526
+#, c-format
+msgid "Unable to remove special printer %1."
+msgstr "No s'ha pogut eliminar la impressora especial %1."
-#: cups/kmwbanners.cpp:57
-msgid "No Banner"
-msgstr "Sense cartell"
+#: management/kmmainview.cpp:529
+#, c-format
+msgid "Unable to remove printer %1."
+msgstr "No s'ha pogut eliminar la impressora %1."
-#: cups/kmwbanners.cpp:58
-msgid "Classified"
-msgstr "Classificat"
+#: management/kmmainview.cpp:559
+#, c-format
+msgid "Configure %1"
+msgstr "Configura %1"
-#: cups/kmwbanners.cpp:59
-msgid "Confidential"
-msgstr "Confidencial"
+#: management/kmmainview.cpp:566
+#, c-format
+msgid "Unable to modify settings of printer %1."
+msgstr "No s'ha pogut modificar l'arranjament de la impressora %1."
-#: cups/kmwbanners.cpp:60
-msgid "Secret"
-msgstr "Secret"
+#: management/kmmainview.cpp:570
+#, c-format
+msgid "Unable to load a valid driver for printer %1."
+msgstr "No s'ha pogut carregar un controlador vàlid per a la impressora %1."
-#: cups/kmwbanners.cpp:61
-msgid "Standard"
-msgstr "Estàndard"
+#: management/kmmainview.cpp:582
+msgid "Unable to create printer."
+msgstr "No s'ha pogut crear la impressora."
-#: cups/kmwbanners.cpp:62
-msgid "Top Secret"
-msgstr "Alt secret"
+#: management/kmmainview.cpp:594
+msgid "Unable to define printer %1 as default."
+msgstr "No s'ha pogut definir la impressora %1 per omissió."
-#: cups/kmwbanners.cpp:63
-msgid "Unclassified"
-msgstr "Sense classificar"
+#: management/kmmainview.cpp:634
+#, c-format
+msgid "Unable to test printer %1."
+msgstr "No es pot provar la impressora %1."
-#: cups/kmwbanners.cpp:86
-msgid "Banner Selection"
-msgstr "Selecció del cartell"
+#: management/kmmainview.cpp:647
+msgid "Error message received from manager:</p><p>%1</p>"
+msgstr "S'ha rebut un missatge d'error del gestor:</p><p>%1</p>"
-#: cups/kmpropbanners.cpp:35 cups/kmwbanners.cpp:92
-msgid "&Starting banner:"
-msgstr "&Cartell inicial:"
+#: management/kmmainview.cpp:649
+msgid "Internal error (no error message)."
+msgstr "Error intern (sense missatge d'error)."
-#: cups/kmpropbanners.cpp:36 cups/kmwbanners.cpp:93
-msgid "&Ending banner:"
-msgstr "Cartell &final:"
+#: management/kmmainview.cpp:667
+msgid "Unable to restart print server."
+msgstr "No s'ha pogut tornar a engegar el servidor d'impressió."
-#: cups/kmwbanners.cpp:99
+#: management/kmmainview.cpp:672
+msgid "Restarting server..."
+msgstr "S'està tornant a engegar el servidor..."
+
+#: management/kmmainview.cpp:682
+msgid "Unable to configure print server."
+msgstr "No s'ha pogut configurar el servidor d'impressió."
+
+#: management/kmmainview.cpp:687
+msgid "Configuring server..."
+msgstr "S'està configurant el servidor..."
+
+#: management/kmmainview.cpp:842
msgid ""
-"<p>Select the default banners associated with this printer. These banners will "
-"be inserted before and/or after each print job sent to the printer. If you "
-"don't want to use banners, select <b>No Banner</b>.</p>"
+"Unable to start printer tool. Possible reasons are: no printer selected, the "
+"selected printer doesn't have any local device defined (printer port), or "
+"the tool library could not be found."
msgstr ""
-"<p>Seleccioneu els cartells per omissió associats a aquesta impressora. Aquests "
-"cartells s'inseriran abans i/o després de cada treball d'impressió enviat a la "
-"impressora. Si no voleu usar cartells, seleccioneu <b>Sense cartell</b>.</p>"
+"No es pot engegar l'eina d'impressió. Les raons possibles són: no hi ha "
+"impressora seleccionada, la impressora seleccionada no te definit cap "
+"dispositiu local (port d'impressora) o no s'ha pogut trobar la biblioteca de "
+"l'eina."
-#: cups/kptagspage.cpp:36
+#: management/kmmainview.cpp:866
+msgid "Unable to retrieve the printer list."
+msgstr "No s'ha pogut recuperar la llista d'impressores"
+
+#: management/kmpages.cpp:54 management/kxmlcommandselector.cpp:60
+#, fuzzy
+msgid "Information"
+msgstr "Confirmació"
+
+#: management/kmpages.cpp:64
+#, fuzzy
+msgid "Properties"
+msgstr "P&ropietats"
+
+#: management/kmpages.cpp:69
+msgid "Instances"
+msgstr "Instàncies"
+
+#: management/kmpropbackend.cpp:34
+msgid "Printer type:"
+msgstr "Tipus d'impressora:"
+
+#: management/kmpropbackend.cpp:48
+msgid "Interface"
+msgstr "Interfície"
+
+#: management/kmpropbackend.cpp:49
+msgid "Interface Settings"
+msgstr "Arranjament d'interfície"
+
+#: management/kmpropbackend.cpp:62
+msgid "IPP Printer"
+msgstr "Impressora IPP"
+
+#: management/kmpropbackend.cpp:63
+msgid "Local USB Printer"
+msgstr "Impressora USB local"
+
+#: management/kmpropbackend.cpp:64
+msgid "Local Parallel Printer"
+msgstr "Impressora paral·lel local"
+
+#: management/kmpropbackend.cpp:65
+msgid "Local Serial Printer"
+msgstr "Impressora sèrie local"
+
+#: management/kmpropbackend.cpp:66
+msgid "Network Printer (socket)"
+msgstr "Impressora de xarxa (socket)"
+
+#: management/kmpropbackend.cpp:67
+msgid "SMB printers (Windows)"
+msgstr "Impressores SMB (Windows)"
+
+#: management/kmpropbackend.cpp:69
+msgid "File printer"
+msgstr "Fitxer d'impressora"
+
+#: management/kmpropbackend.cpp:70
+msgid "Serial Fax/Modem printer"
+msgstr "Impressora sèrie Fax/Mòdem"
+
+#: management/kmpropbackend.cpp:71
msgid ""
-" <qt>"
-"<p><b>Additional Tags</b></p> You may send additional commands to the CUPS "
-"server via this editable list. There are 3 purposes for this: "
-"<ul> "
-"<li>Use any current or future standard CUPS job option not supported by the "
-"TDEPrint GUI. </li> "
-"<li>Control any custom job option you may want to support in custom CUPS "
-"filters and backends plugged into the CUPS filtering chain.</li> "
-"<li>Send short messages to the operators of your production printers in your "
-"<em>Central Repro Department</em>. </ul> "
-"<p><b>Standard CUPS job options:</b> A complete list of standard CUPS job "
-"options is in the <a href=\"http://localhost:631/sum.html\">CUPS User Manual</a>"
-". Mappings of the kprinter user interface widgets to respective CUPS job "
-"option names are named in the various <em>WhatsThis</em> help items..</p> "
-"<p><b>Custom CUPS job options:</b> CUPS print servers may be customized with "
-"additional print filters and backends which understand custom job options. You "
-"can specify such custom job options here. If in doubt, ask your system "
-"administrator..</p> "
-"<p><b> </b></p> "
-"<p><b>Operator Messages:</b> You may send additional messages to the "
-"operator(s) of your production printers (e.g. in your <em>"
-"Central Repro Department</p>) Messages can be read by the operator(s) (or "
-"yourself) by viewing the <em>\"Job IPP Report\"</em> for the job.</p> <b>"
-"Examples:</b>"
-"<br> "
-"<pre> A standard CUPS job option:"
-"<br> <em>(Name) number-up</em> -- <em>(Value) 9</em> "
-"<br> "
-"<br> A job option for custom CUPS filters or backends:"
-"<br> <em>(Name) DANKA_watermark</em> -- <em>"
-"(Value) Company_Confidential</em> "
-"<br> "
-"<br> A message to the operator(s):"
-"<br> <em>(Name) Deliver_after_completion</em> -- <em>"
-"(Value) to_Marketing_Departm.</em>"
-"<br> </pre> "
-"<p><b>Note:</b> the fields must not include spaces, tabs or quotes. You may "
-"need to double-click on a field to edit it. "
-"<p><b>Warning:</b> Do not use such standard CUPS option names which also can be "
-"used through the TDEPrint GUI. Results may be unpredictable if they conflict, "
-" or if they are sent multiple times. For all options supported by the GUI, "
-"please do use the GUI. (Each GUI element's 'WhatsThis' names the related CUPS "
-"option name.) </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Etiquetes addicionals</b></p> Podeu enviar ordres addicionals al servidor "
-"CUPS via aquesta llista editable. Té 3 objectius: "
-"<ul> "
-"<li> Usar qualsevol opció de treball CUPS estàndard, actual o futura no "
-"acceptada per a l'IGU de TDEPrint. </li> "
-"<li>Controlar qualsevol opció de treball a mida que vulgueu acceptar amb "
-"filtres CUPS a mida i a dorsals endollats a la cadena de filtratge CUPS.</li> "
-"<li>Enviar missatges curts als operadors de les impressores de producció al <em>"
-"departament central de reprografia</em>.</ul> "
-"<p><b>Opcions de treball CUPS estàndard:</b> Una llista completa de les opcions "
-"de treball CUPS estàndard està al <a href=\"http://localhost:631/sum.html\">"
-"Manual d'usuari CUPS</a>. La correspondència dels estris de la interfície "
-"d'usuari kprinter amb els noms d'opció de treball CUPS respectius es menciona "
-"al diversos ítems d'ajuda <em>Què és això?</em>.</p> "
-"<p><b>Opcions de treball CUPS a mida:</b> Els servidors d'impressió CUPS es "
-"poden personalitzar amb filtres d'impressió addicionals i dorsals que entenen "
-"les opcions de treball a mida. Aquí podeu especificar aquestes opcions de "
-"treball a mida. Si teniu dubtes pregunteu a l'administrador del sistema.</p> "
-"<p><b></b></p> "
-"<p><b>Missatges a l'operador:</b> Podeu enviar missatges addicionals als "
-"operadors de les impressores de producció (p.ex. al <em>"
-"departament central de reprografia</em>) Els missatges poden llegir-los els "
-"operadors (o vós mateix) consultant l'<em>informe de treball IPP</em> "
-"del treball.</p> <b>Exemples:</b> "
-"<br> "
-"<pre> Una opció de treball CUPS estàndard: "
-"<br> <em>(Nom) number-up</em> -- <em>(Valor) 9</em> "
-"<br> "
-"<br> Una opció de treball per a filtres CUPS a mida o dorsals: "
-"<br> <em>(Nom) DANKA_watermark</em> -- <em>"
-"(Valor) Company_Confidential</em> "
-"<br> "
-"<br> Un missatge als operadors: "
-"<br> <em>(Nom) lliurament_en_acabar</em> -- <em>(Valor) "
-"al_departament_marketing.</em> "
-"<br> </pre> "
-"<p><b>Nota:</b> els camps no han d'incloure espais, tabuladors o cometes. "
-"Potser haureu de dobleclicar en un camp per a editar-lo. "
-"<p><b>Avís:</b> No useu els noms d'opció CUPS estàndard que també poden "
-"usar-se via l'IGU de TDEPrint. Els resultats poden ser imprevisibles si hi ha "
-"conflicte, o si s'envien diversos cops. Useu l'IGU per a totes les opcions que "
-"accepta. (Cada element d'IGU té una ajuda 'Què és això?' que diu quin nom "
-"d'opció CUPS hi correspon). </p></qt>"
+"_: Unknown Protocol\n"
+"Unknown"
+msgstr "Desconegut"
-#: cups/kptagspage.cpp:77
-msgid "Additional Tags"
-msgstr "Etiquetes addicionals"
+#: management/kmpropcontainer.cpp:35
+msgid "Change..."
+msgstr "Canvia..."
-#: cups/kptagspage.cpp:83
-msgid "Value"
-msgstr "Valor"
+#: management/kmpropdriver.cpp:36
+msgid "Manufacturer:"
+msgstr "Fabricant:"
-#: cups/kptagspage.cpp:92
-msgid "Read-Only"
-msgstr "Només lectura"
+#: management/kmpropdriver.cpp:37
+msgid "Printer model:"
+msgstr "Model d'impressora:"
-#: cups/kptagspage.cpp:115
-msgid "The tag name must not contain any spaces, tabs or quotes: <b>%1</b>."
-msgstr ""
-"El nom de marca no ha de contenir cap espai, tabulació o cometes: <b>%1</b>."
+#: management/kmpropdriver.cpp:38
+msgid "Driver info:"
+msgstr "Informació de controlador:"
-#: cups/kmpropbanners.cpp:50
-msgid "Banner Settings"
-msgstr "Arranjament del cartell"
+#: management/kmpropgeneral.cpp:37
+msgid "Printer name:"
+msgstr "Nom d'impressora:"
-#: cups/kmconfigcups.cpp:32
-msgid "CUPS Server"
-msgstr "Servidor CUPS"
+#: management/kmpropmembers.cpp:39 management/kmwend.cpp:59
+msgid "Members"
+msgstr "Membres"
-#: cups/kmconfigcups.cpp:33
-msgid "CUPS Server Settings"
-msgstr "Arranjament del servidor CUPS"
+#: management/kmpropmembers.cpp:40
+msgid "Class Members"
+msgstr "Membres de classe"
-#: tools/escputil/escpwidget.cpp:45
-msgid "EPSON InkJet Printer Utilities"
-msgstr "Utilitats de la impressora EPSON InkJet"
+#: management/kmpropwidget.cpp:50
+msgid ""
+"<qt>Unable to change printer properties. Error received from manager:<p>%1</"
+"p></qt>"
+msgstr ""
+"<qt>No es poden canviar les propietats de la impressora. S'ha rebut un error "
+"del gestor: <p>%1</p></qt>"
-#: tools/escputil/escpwidget.cpp:91
-msgid "&Use direct connection (might need root permissions)"
-msgstr "&Usa connexió directa (pot necessitar permisos de root)"
+#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:46
+msgid "Add Special Printer"
+msgstr "Afegiu impressora especial"
-#: tools/escputil/escpwidget.cpp:103
-msgid "Clea&n print head"
-msgstr "&Neteja el capçal d'impressora"
+#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:57 management/kxmlcommanddlg.cpp:115
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:866
+msgid "&Description:"
+msgstr "&Descripció:"
-#: tools/escputil/escpwidget.cpp:104
-msgid "&Print a nozzle test pattern"
-msgstr "Im&primeix un patró de prova d'injector"
+#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:58
+msgid "&Location:"
+msgstr "&Posició:"
-#: tools/escputil/escpwidget.cpp:105
-msgid "&Align print head"
-msgstr "&Alínia el capçal d'impressora"
+#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:66
+msgid "Command &Settings"
+msgstr "&Arranjament d'ordre"
-#: tools/escputil/escpwidget.cpp:106
-msgid "&Ink level"
-msgstr "Nivell de t&inta"
+#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:69
+msgid "Outp&ut File"
+msgstr "Fitxer de &sortida"
-#: tools/escputil/escpwidget.cpp:107
-msgid "P&rinter identification"
-msgstr "Identificació d'imp&ressora"
+#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:71
+msgid "&Enable output file"
+msgstr "&Habilita el fitxer de sortida"
-#: tools/escputil/escpwidget.cpp:153
-msgid "Internal error: no device set."
-msgstr "Error intern: no s'ha establert el dispositiu."
+#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:83 management/kxmlcommanddlg.cpp:116
+msgid "&Format:"
+msgstr "&Format:"
-#: tools/escputil/escpwidget.cpp:164
-#, c-format
-msgid "Unsupported connection type: %1"
-msgstr "Tipus de connexió no acceptada: %1"
+#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:88
+msgid "Filename e&xtension:"
+msgstr "E&xtensió de fitxer:"
-#: tools/escputil/escpwidget.cpp:171
+#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:105
msgid ""
-"An escputil process is still running. You must wait until its completion before "
-"continuing."
+"<p>The command will use an output file. If checked, make sure the command "
+"contains an output tag.</p>"
msgstr ""
-"Encara s'està executant un procés sputil. Heu d'esperar que acabi abans de "
-"continuar."
+"<p>L'ordre usarà un fitxer de sortida. Si està marcat, assegureu-vos que "
+"l'ordre usa una marca de sortida.</p>"
-#: tools/escputil/escpwidget.cpp:179
+#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:108
+#, c-format
msgid ""
-"The executable escputil cannot be found in your PATH environment variable. Make "
-"sure gimp-print is installed and that escputil is in your PATH."
+"<p>The command to execute when printing on this special printer. Either "
+"enter the command to execute directly, or associate/create a command object "
+"with/for this special printer. The command object is the preferred method as "
+"it provides support for advanced settings like mime type checking, "
+"configurable options and requirement list (the plain command is only "
+"provided for backward compatibility). When using a plain command, the "
+"following tags are recognized:</p><ul><li><b>%in</b>: the input file "
+"(required).</li><li><b>%out</b>: the output file (required if using an "
+"output file).</li><li><b>%psl</b>: the paper size in lower case.</li><li><b>"
+"%psu</b>: the paper size with the first letter in upper case.</li></ul>"
msgstr ""
-"No s'ha pogut trobar l'executable esputil a la variable d'entorn PATH. "
-"Assegureu-vos que gimp-print és instal·lat i que escputil està al vostre PATH."
+"<p>L'ordre a executar en imprimir en aquesta impressora especial. O bé "
+"introduïu l'ordre a executar directament o associeu/creeu un objecte d'ordre "
+"amb/per aquesta impressora especial. El mètode preferit és l'objecte d'ordre "
+"ja que permet l'ús d'arranjaments avançats com ara la comprovació dels tipus "
+"mime, les opcions configurables i les llistes de requeriments (l'ordre "
+"simple només es proporciona per a compatibilitat cap enrere). En usar una "
+"ordre simple es reconeixen els següents marcadors:</p><ul><li><b>%in</b>: el "
+"fitxer d'entrada (requerit). </li><li><b>%out</b>: el fitxer de sortida "
+"(requerit si s'usa un fitxer de sortida). </li><li><b>%psl</b>: la mida de "
+"paper en minúscules.</li><li><b>%psu</b>: la mida del paper amb la primera "
+"lletra en majúscules.</li></ul>"
-#: tools/escputil/escpwidget.cpp:204
-msgid "Internal error: unable to start escputil process."
-msgstr "Error intern: no s'ha pogut engegar el procés escputil."
+#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:118
+msgid ""
+"<p>The default mimetype for the output file (e.g. application/postscript).</"
+"p>"
+msgstr ""
+"<p>El tipus mime per omissió pel fitxer de sortida (e.g. application/"
+"postscript).</p>"
-#: tools/escputil/escpwidget.cpp:214
-msgid "Operation terminated with errors."
-msgstr "L'operació ha acabat amb errors."
+#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:121
+msgid "<p>The default extension for the output file (e.g. ps, pdf, ps.gz).</p>"
+msgstr ""
+"<p>L'extensió per omissió pel fitxer de sortida (e.g. ps, pdf, ps.gz).</p>"
-#: kprintprocess.cpp:75
-msgid "File transfer failed."
-msgstr "Ha fallat la transferència de fitxer."
+#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:170
+msgid "You must provide a non-empty name."
+msgstr "Heu de proporcionar un nom no buit."
-#: kprintprocess.cpp:81
-msgid "Abnormal process termination (<b>%1</b>)."
-msgstr "Finalització del procés anormal (<b>%1</b>)."
+#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:178
+#, c-format
+msgid "Invalid settings. %1."
+msgstr "Arranjament no vàlid: %1."
-#: kprintprocess.cpp:83
-msgid "<b>%1</b>: execution failed with message:<p>%2</p>"
-msgstr "<b>%1</b>: l'execució ha fallat amb el missatge:<p>%2</p>"
+#: management/kmspecialprinterdlg.cpp:197
+#, c-format
+msgid "Configuring %1"
+msgstr "S'està configurant %1"
-#: ppdloader.cpp:173
-msgid "(line %1): "
-msgstr "(línia %1): "
+#: management/kmwbackend.cpp:54
+msgid "Backend Selection"
+msgstr "Selecció de dorsal"
-#: lpd/kmlpdmanager.cpp:87
-msgid "Local printer queue (%1)"
-msgstr "Cua d'impressora local (%1)"
+#: management/kmwbackend.cpp:68
+msgid "You must select a backend."
+msgstr "Heu de seleccionar un dorsal."
-#: lpd/kmlpdmanager.cpp:87
+#: management/kmwbackend.cpp:115
+msgid "&Local printer (parallel, serial, USB)"
+msgstr "Impressora &local (paral·lel, sèrie, USB)"
+
+#: management/kmwbackend.cpp:116
msgid ""
-"_: Unknown type of local printer queue\n"
-"Unknown"
-msgstr "Desconeguda"
+"<qt><p>Locally-connected printer</p><p>Use this for a printer connected to "
+"the computer via a parallel, serial or USB port.</p></qt>"
+msgstr ""
+"<qt><p>Impressora connectada localment</p><p>Useu-ho per a una impressora "
+"connectada a l'ordinador via un port paral·lel, sèrie o USB.</p></qt>"
-#: lpd/kmlpdmanager.cpp:88
-msgid "<Not available>"
-msgstr "<No disponible>"
+#: management/kmwbackend.cpp:122
+msgid "&SMB shared printer (Windows)"
+msgstr "Impressora compartida &SMB (Windows)"
-#: lpd/kmlpdmanager.cpp:89
+#: management/kmwbackend.cpp:123
msgid ""
-"_: Unknown Driver\n"
-"Unknown"
-msgstr "Desconegut"
+"<qt><p>Shared Windows printer</p><p>Use this for a printer installed on a "
+"Windows server and shared on the network using the SMB protocol (samba).</"
+"p></qt>"
+msgstr ""
+"<qt><p>Impressora Windows compartida</p><p>Useu-ho per a una impressora "
+"instal·lada en un servidor Windows i compartida a la xarxa usant el protocol "
+"SMB (samba).</p></qt>"
-#: lpd/kmlpdmanager.cpp:95
-msgid "Remote LPD queue %1@%2"
-msgstr "Cua LPD remota %1@%2"
+#: management/kmwbackend.cpp:130
+msgid "&Remote LPD queue"
+msgstr "Cua LPD &remota"
-#: lpd/kmlpdmanager.cpp:158
-msgid "Unable to create spool directory %1 for printer %2."
-msgstr "No s'ha pogut crear el directori d'spool %1 per a la impressora %2."
+#: management/kmwbackend.cpp:131
+msgid ""
+"<qt><p>Print queue on a remote LPD server</p><p>Use this for a print queue "
+"existing on a remote machine running a LPD print server.</p></qt>"
+msgstr ""
+"<qt><p>Cua d'impressió a un servidor LPD remot</p><p>Useu-ho per a una cua "
+"d'impressió existent a una màquina remota que executi un servidor "
+"d'impressió LPD.</p></qt>"
-#: lpd/kmlpdmanager.cpp:165
-msgid "Unable to save information for printer <b>%1</b>."
-msgstr "No s'ha pogut desar la informació per a la impressora <b>%1</b>."
+#: management/kmwbackend.cpp:137
+msgid "Ne&twork printer (TCP)"
+msgstr "Impressora de &xarxa (TCP)"
-#: lpd/kmlpdmanager.cpp:193
+#: management/kmwbackend.cpp:138
msgid ""
-"Unable to set correct permissions on spool directory %1 for printer <b>%2</b>."
+"<qt><p>Network TCP printer</p><p>Use this for a network-enabled printer "
+"using TCP (usually on port 9100) as communication protocol. Most network "
+"printers can use this mode.</p></qt>"
msgstr ""
-"No s'han pogut establir els permisos correctes al directori d'spool %1 per a la "
-"impressora <b>%2</b>."
+"<qt><p>Impressora de xarxa TCP</p><p>Useu-ho per a una impressora habilitada "
+"en una xarxa usant TCP (normalment al port 9100) com a protocol de "
+"comunicació. La majoria d'impressores de xarxa poden usar aquest mode.</p></"
+"qt>"
-#: lpd/kmlpdmanager.cpp:237
-msgid "Permission denied: you must be root."
-msgstr "S'ha denegat el permís: heu de ser root."
+#: management/kmwclass.cpp:37
+msgid "Class Composition"
+msgstr "Composició de classe"
-#: lpd/kmlpdmanager.cpp:244
-msgid "Unable to execute command \"%1\"."
-msgstr "No s'ha pogut executar l'ordre \"%1\"."
+#: management/kmwclass.cpp:52
+msgid "Available printers:"
+msgstr "Impressores disponibles:"
-#: lpd/kmlpdmanager.cpp:317
-msgid "Unable to write printcap file."
-msgstr "No es pot escriure el fitxer printcap."
+#: management/kmwclass.cpp:53
+msgid "Class printers:"
+msgstr "Classes d'impressora:"
-#: lpd/kmlpdmanager.cpp:372
-msgid "Couldn't find driver <b>%1</b> in printtool database."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut trobar el controlador <b>%1</b> a la base de dades printtool."
+#: management/kmwclass.cpp:79
+msgid "You must select at least one printer."
+msgstr "Heu de seleccionar al menys una impressora."
-#: lpd/kmlpdmanager.cpp:411
-msgid "Couldn't find printer <b>%1</b> in printcap file."
-msgstr "No s'ha pogut trobar la impressora <b>%1</b> al fitxer printcap."
+#: management/kmwdriver.cpp:33
+msgid "Printer Model Selection"
+msgstr "Selecció del model d'impressora"
-#: lpd/kmlpdmanager.cpp:440
-msgid "No driver found (raw printer)"
-msgstr "No s'ha trobat el controlador (impressora en brut)"
+#: management/kmwdriver.cpp:80 management/kmwend.cpp:106
+#: management/kmwname.cpp:83
+msgid "Raw printer"
+msgstr "Impressora en brut"
-#: lpd/kmlpdmanager.cpp:442
-msgid "Printer type not recognized."
-msgstr "No s'ha reconegut el tipus d'impressora."
+#: management/kmwdriver.cpp:113
+msgid "Internal error: unable to locate the driver."
+msgstr "Error intern: no es pot trobar el controlador."
-#: lpd/kmlpdmanager.cpp:452
-msgid ""
-"The driver device <b>%1</b> is not compiled in your GhostScript distribution. "
-"Check your installation or use another driver."
-msgstr ""
-"El controlador de dispositiu <b>%1</b> no s'ha compilat a la vostra distribució "
-"GhostScript. Comproveu la instal·lació o useu un altre controlador."
+#: management/kmwdriverselect.cpp:37
+msgid "Driver Selection"
+msgstr "Selecció de controlador"
-#: lpd/kmlpdmanager.cpp:560
-msgid "Unable to write driver associated files in spool directory."
+#: management/kmwdriverselect.cpp:43
+msgid ""
+"<p>Several drivers have been detected for this model. Select the driver you "
+"want to use. You will have the opportunity to test it as well as to change "
+"it if necessary.</p>"
msgstr ""
-"No s'han pogut escriure els fitxers associats al controlador al directori "
-"d'spool."
+"<p>S'han detectat diversos controladors per a aquest model. Trieu el "
+"controlador que voleu usar. Tindreu l'oportunitat de provar-lo i canviar-lo "
+"si cal.</p>"
-#: lpd/kmlpduimanager.cpp:44
-msgid "Local printer (parallel, serial, USB)"
-msgstr "Impressora local (paral·lel, sèrie, USB)"
+#: management/kmwdriverselect.cpp:46
+msgid "Driver Information"
+msgstr "Informació del controlador"
-#: lpd/kmlpduimanager.cpp:46
-msgid "SMB shared printer (Windows)"
-msgstr "Impressora compartida SMB (Windows)"
+#: management/kmwdriverselect.cpp:62
+msgid "You must select a driver."
+msgstr "Heu de triar un controlador."
-#: lpd/kmlpduimanager.cpp:47
-msgid "Network printer (TCP)"
-msgstr "Impressora de xarxa (TCP)"
+#: management/kmwdriverselect.cpp:82
+msgid " [recommended]"
+msgstr " [recomanat]"
-#: lpd/kmlpduimanager.cpp:48
-msgid "File printer (print to file)"
-msgstr "Impressora fitxer (imprimeix a fitxer)"
+#: management/kmwdriverselect.cpp:113
+msgid "No information about the selected driver."
+msgstr "No hi ha informació quant al controlador seleccionat."
-#: lpd/lpdtools.cpp:31
-msgid "A4"
-msgstr "A4"
+#: management/kmwdrivertest.cpp:41
+msgid "Printer Test"
+msgstr "Prova d'impressora"
-#: lpd/lpdtools.cpp:32
-msgid "A3"
-msgstr "A3"
+#: management/kmwdrivertest.cpp:51
+msgid "<b>Manufacturer:</b>"
+msgstr "<b>Fabricant:</b>"
-#: lpd/lpdtools.cpp:33
-msgid "B4"
-msgstr "B4"
+#: management/kmwdrivertest.cpp:52
+msgid "<b>Model:</b>"
+msgstr "<b>Model:</b>"
-#: lpd/lpdtools.cpp:34
-msgid "B5"
-msgstr "B5"
+#: management/kmwdrivertest.cpp:53
+msgid "<b>Description:</b>"
+msgstr "<b>Descripció:</b>"
-#: lpd/lpdtools.cpp:233
-msgid "GhostScript settings"
-msgstr "Arranjament de GhostScript"
+#: management/kmwdrivertest.cpp:55
+msgid "&Test"
+msgstr "&Prova"
-#: lpd/lpdtools.cpp:254
-msgid "Resolution"
-msgstr "Resolució"
+#: kprintpreviewui.rc:16 management/kmwdrivertest.cpp:56
+#: management/networkscanner.cpp:103
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "&Settings"
+msgstr "Arranjament"
-#: lpd/lpdtools.cpp:277
-msgid "Color depth"
-msgstr "Fondària de color"
+#: management/kmwdrivertest.cpp:59
+msgid ""
+"<p>Now you can test the printer before finishing installation. Use the "
+"<b>Settings</b> button to configure the printer driver and the <b>Test</b> "
+"button to test your configuration. Use the <b>Back</b> button to change the "
+"driver (your current configuration will be discarded).</p>"
+msgstr ""
+"<p>Ara podeu provar la impressora abans d'acabar la instal·lació. Useu el "
+"botó <b>Arranjament</b> per configurar el controlador d'impressora i el botó "
+"<b>Prova</b> per provar la configuració. Useu el botó <b>Endarrera</b> per "
+"canviar el controlador (la configuració actual es llençarà).</p>"
-#: lpd/lpdtools.cpp:301
-msgid "Additional GS options"
-msgstr "Opcions GS addicionals"
+#: management/kmwdrivertest.cpp:117
+msgid "<qt>Unable to load the requested driver:<p>%1</p></qt>"
+msgstr "<qt>No pogut carregar el controlador sol·licitat:<p>%1</p></qt>"
-#: lpd/lpdtools.cpp:313
-msgid "Page size"
-msgstr "Mida de pàgina"
+#: management/kmwdrivertest.cpp:146
+msgid ""
+"Test page successfully sent to printer. Wait until printing is complete, "
+"then click the OK button."
+msgstr ""
+"La pàgina de prova s'ha enviat a la impressora amb èxit. Espereu fins que "
+"s'acabi la impressió, llavors cliqueu el botó Bé."
-#: lpd/lpdtools.cpp:329
-msgid "Pages per sheet"
-msgstr "Pàgines per full"
+#: management/kmwdrivertest.cpp:148
+msgid "Unable to test printer: "
+msgstr "No es pot provar la impressora: "
-#: lpd/lpdtools.cpp:345
-msgid "Left/right margin (1/72 in)"
-msgstr "Marge esquerra/dreta (1/72 polz)"
+#: management/kmwdrivertest.cpp:150
+msgid "Unable to remove temporary printer."
+msgstr "No s'ha pogut eliminar la impressora temporal."
-#: lpd/lpdtools.cpp:350
-msgid "Top/bottom margin (1/72 in)"
-msgstr "Marge dalt/baix (1/72 polz)"
+#: management/kmwdrivertest.cpp:153
+msgid "Unable to create temporary printer."
+msgstr "No s'ha pogut crear la impressora temporal."
-#: lpd/lpdtools.cpp:356
-msgid "Text options"
-msgstr "Opcions de text"
+#: management/kmwend.cpp:33
+msgid "Confirmation"
+msgstr "Confirmació"
-#: lpd/lpdtools.cpp:362
-msgid "Send EOF after job to eject page"
-msgstr "Envia un EOF després del treball per imprimir la pàgina"
+#: management/kmwend.cpp:50 management/kmwend.cpp:106 management/kmwend.cpp:109
+#: tdefilelist.cpp:102
+msgid "Type"
+msgstr "Tipus"
-#: lpd/lpdtools.cpp:370
-msgid "Fix stair-stepping text"
-msgstr "Arregla el text esglaonat"
+#: management/kmwend.cpp:52
+msgid "Location"
+msgstr "Localització"
-#: lpd/lpdtools.cpp:382
-msgid "Fast text printing (non-PS printers only)"
-msgstr "Impressió ràpida de text (només impressores no PS)"
+#: management/kmwend.cpp:53 management/kmwend.cpp:112
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:142 management/kxmlcommanddlg.cpp:545
+msgid "Description"
+msgstr "Descripció"
-#: kprinterpropertydialog.cpp:78 kprinterpropertydialog.cpp:138
-msgid "Printer Configuration"
-msgstr "Configuració d'impressora"
+#: management/kmwend.cpp:69
+msgid "Backend"
+msgstr "Dorsal"
-#: kprinterpropertydialog.cpp:138
-msgid "No configurable options for that printer."
-msgstr "No hi ha opcions configurables per a aquesta impressora."
+#: management/kmwend.cpp:74
+msgid "Device"
+msgstr "Dispositiu"
-#: droptionview.cpp:61
-msgid "Value:"
-msgstr "Valor:"
+#: management/kmwend.cpp:77
+msgid "Printer IP"
+msgstr "IP d'impressora"
-#: droptionview.cpp:167
-msgid "String value:"
-msgstr "Valor de cadena:"
+#: management/kmwend.cpp:78 management/kmwend.cpp:89
+msgid "Port"
+msgstr "Port"
-#: droptionview.cpp:306 droptionview.cpp:341
-msgid "No Option Selected"
-msgstr "No s'ha seleccionat cap opció"
+#: management/kmwend.cpp:81 management/kmwend.cpp:88
+msgid "Host"
+msgstr "Remot"
-#: kpposterpage.cpp:42
-msgid " <qt> 5. </qt>"
-msgstr " <qt> 5. </qt>"
+#: management/kmwend.cpp:82 rlpr/kmproprlpr.cpp:48
+msgid "Queue"
+msgstr "Cua"
-#: kpposterpage.cpp:46
+#: management/kmwend.cpp:85
#, fuzzy
-msgid ""
-" <qt> <b>Print Poster</b> (enabled or disabled). "
-"<p>If you enable this option, you can print posters of different sizes The "
-"printout will happen in the form <em>'tiles'</em> printed on smaller paper "
-"sizes, which you can stitch together later. <em>If you enable this option "
-"here, the <em>'Poster Printing' filter</em> will be auto-loaded in the "
-"'Filters' tab of this dialog. </p> "
-"<p>This tab is only visible if the external <em>'poster'</em> "
-"utility is discovered by TDEPrint on your system. [<em>'poster'</em> "
-"is a commandline utility that enables you to convert PostScript files into "
-"tiled printouts which allow for oversized appearance of the stitched-together "
-"tiles.] </p> "
-"<p><b>Note:</b> The standard version of 'poster' will not work. Your system "
-"must use a patched version of 'poster'. Ask your operating system vendor to "
-"provide a patched version of 'poster' if he does not already. </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt><b>Imprimeix pòster</b> (habilitat o deshabilitat). "
-"<p>Si habiliteu aquesta opció, podeu imprimir pòsters de diferents mides. La "
-"impressió es farà en forma de <em>'mosaic'</em> de fulls de paper més petits, "
-"que després podeu enganxar junts. <em>Si aquí habiliteu aquesta opció, el <em>"
-"filtre 'Impressió de pòster'</em> es carregarà automàticament a la pestanya "
-"'Filtres' d'aquest diàleg. </p> "
-"<p>Aquesta pestanya només és visible si TDEPrint troba la utilitat externa <em>"
-"'poster'</em> al vostre sistema. [<em>'poster'</em> és una utilitat de línia de "
-"comandaments que us permet convertir fitxers PostScript en impressions en "
-"mosaic per tal d'obtenir un format de mida gran en enganxar els fulls del "
-"mosaic.] </p> "
-"<p><b>Nota:</b> La versió estàndard de 'poster' no funcionarà. El sistema ha "
-"d'usar una versió apedaçada de 'poster'. Demaneu-li al proveïdor del sistema "
-"operatiu que us proporcioni una versió apedaçada de 'poster' si encara no ho ha "
-"fet. </p></qt>"
+msgid "File"
+msgstr "Arxiu:"
-#: kpposterpage.cpp:62
-msgid ""
-" <qt> <b>Tile Selection widget</b> "
-"<p>This GUI element is <em>not only for viewing</em> "
-"your selections: it also lets you interactively select the tile(s) you want to "
-"print. </p> "
-"<p><b>Hints</b> "
-"<ul> "
-"<li>Click any tile to select it for printing.</li> "
-"<li>To select multiple tiles to be printed at once, <em>'shift-click'</em> "
-"on the tiles ('shift-click' means: hold down the [SHIFT]-key on your keyboard "
-"and click with the mouse while [SHIFT]-key is held.) <em>Be aware</em> "
-"that the order of your clicking is also significant to the order of printing "
-"the different tiles. </li> </ul> <b>Note 1:</b> The order of your selection "
-"(and the order for printout of the tiles) is indicated by the contents of the "
-"text field below, labelled as <em>'Tile pages (to be printed):'</em>"
-"<p> <b>Note 2:</b> By default no tile is selected. Before you can print (a part "
-" of) your poster, you must select at least one tile. </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> <b>Estri de selecció de mosaic</b> "
-"<p>Aquest element IGU <em>no és només per a visualitzar</em> "
-"les seleccions: també permet seleccionar interactivament les peces del mosaic "
-"que voleu imprimir. </p> "
-"<p><b>Consells</b> "
-"<ul> "
-"<li>Cliqueu qualsevol peça per a seleccionar-la per a imprimir.</li> "
-"<li>Per a seleccionar a la vegada diverses peces per a imprimir, <em> "
-"'majús-cliqueu'</em> a les peces ('majús-cliqueu' significa: manteniu premuda "
-"la tecla [MAJÚS] del teclat i cliqueu amb el ratolí mentres es manté premuda la "
-"tecla [MAJÚS].) <em>Tingueu present</em> que l'ordre en què cliqueu també "
-"afecta l'ordre d'impressió de les diferents peces. </li> </ul> <b>Nota 1:</b> "
-"L'ordre de la vostra selecció (i l'ordre d'impressió de les peces) s'indica amb "
-"el contingut del camp de text de sota, etiquetat com a <em>"
-"'Pàgines de mosaic (a imprimir):'</em> "
-"<p> <b>Nota 2:</b>No se selecciona cap peça per omissió. Abans de què pugueu "
-"imprimir (una part) del pòster, heu de seleccionar al menys una peça. </p> </qt>"
+#: management/kmwend.cpp:91
+msgid "Account"
+msgstr "Compte"
-#: kpposterpage.cpp:83
-msgid ""
-" <qt> <b>Poster Size</b> "
-"<p>Select the poster size you want from the dropdown list. </p> "
-"Available sizes are all standard paper sizes up to 'A0'. [A0 is the same size "
-"as 16 sheets of A4, or '84cm x 118.2cm'.] </p> "
-"<p><b>Notice</b>, how the little preview window below changes with your change "
-"of poster size. It indicates to you how many tiles need to be printed to make "
-"the poster, given the selected paper size.</p> "
-"<p><b>Hint:</b> The little preview window below is not just a passive icon. You "
-"can click on its individual tiles to select them for printing. To select "
-"multiple tiles to be printed at once, you need to <em>'shift-click'</em> "
-"on the tiles ('shift-click' means: hold down the [SHIFT]-key on your keyboard "
-"and click with the mouse while [SHIFT]-key is held.) The order of your "
-"clicking is significant to the order of printing the different tiles. The order "
-"of your selection (and for the printed tiles) is indicated by the contents of "
-"the text field labelled as <em>'Tile pages (to be printed):'</em>"
-"<p> <b>Note:</b> By default no tile is selected. Before you can print (a part "
-"of) your poster, you must select at least one tile. </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> <b>Mida de pòster</b> "
-"<p>Seleccioneu la mida de pòster que voleu des de la llista desplegable. </p> "
-"Les mides disponibles són les mides de paper estàndard fins a 'A0'. [A0 és la "
-"mateixa mida que 16 fulls A4, o '84cm x 118.2cm'.] </p> "
-"<p><b>Fixeu-vos</b>, com la petita finestra de vista prèvia de sota canvia amb "
-"els vostres canvis de la mida de pòster. Us indica quantes peces s'han "
-"d'imprimir per a fer el pòster, d'acord amb la mida de paper seleccionada.</p> "
-"<p><b>Consell:</b> La petita finestra de vista prèvia de sota no és una icona "
-"passiva únicament. Podeu clicar-hi a les peces individuals per a "
-"seleccionar-les per imprimir. Per a seleccionar a la vegada diverses peces per "
-"imprimir, heu de <em>'majús-clicar'</em> a les peces ('majús-clicar' significa: "
-"mantenir premuda la tecla [MAJÚS] del teclat i clicar amb el ratolí mentres es "
-"manté premuda la tecla [MAJÚS].) L'ordre en què cliqueu afecta l'ordre "
-"d'impressió de les diferents peces. L'ordre de la vostra selecció (i per a les "
-"peces impreses) s'indica amb el contingut del camp de text etiquetat com a <em>"
-"'Pàgines de mosaic (a imprimir):'</em> "
-"<p> <b>Nota:</b>No se selecciona cap peça per omissió. Abans de què pugueu "
-"imprimir (una part) del pòster, heu de seleccionar al menys una peça. </p> </qt>"
+#: management/kmwend.cpp:96
+msgid "URI"
+msgstr "URI"
-#: kpposterpage.cpp:102
-msgid ""
-" <qt> <b>Paper Size</b> "
-"<p>This field indicates the paper size the poster tiles will be printed on. To "
-"select a different paper size for your poster tiles, go to the 'General' tab "
-"of this dialog and select one from the dropdown list. </p> "
-"Available sizes are most standard paper sizes supported by your printer. Your "
-"printer's supported paper sizes are read from the printer driver info (as laid "
-"down in the <em>'PPD'</em>, the printer description file). <em>"
-"Be aware that the 'Paper Size' selected may not be supported by 'poster' "
-"(example: 'HalfLetter') while it may well be supported by your printer.</em> "
-"If you hit that obstacle, simply use another, supported Paper Size, like 'A4' "
-"or 'Letter'. "
-"<p><b>Notice</b>, how the little preview window below changes with your change "
-"of paper size. It indicates how many tiles need to be printed to make up the "
-"poster, given the selected paper and poster size.</p> "
-"<p><b>Hint:</b> The little preview window below is not just a passive icon. You "
-"can click on its individual tiles to select them for printing. To select "
-"multiple tiles to be printed at once, you need to <em>'shift-click'</em> "
-"on the tiles ('shift-click' means: hold down the [SHIFT]-key on your keyboard "
-"and click with the mouse while [SHIFT]-key is held.) The order of your "
-"clicking is significant to the order of printing the different tiles. The order "
-"of your selection (and for the printed tiles) is indicated by the contents of "
-"the text field labelled as <em>'Tile pages (to be printed):'</em>"
-"<p> <b>Note:</b> By default no tile is selected. Before you can print (a part "
-"of) your poster, you must select at least one tile. </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt><b>Mida de paper</b> "
-"<p> Aquest camp indica la mida de paper on s'imprimiran les peces del pòster. "
-"Per a seleccionar una mida de paper diferent per a les peces del pòster, aneu a "
-"la pestanya 'General' d'aquest diàleg i seleccioneu-ne una des de la llista "
-"desplegable.</p> Les mides disponibles són la majoria de mides de paper "
-"estàndard acceptades per la impressora. Les mides de paper acceptades per la "
-"impressora es llegeixen des de la informació del controlador de la impressora "
-"(tal com es descriu al fitxer de descripció de la impressora <em>'PPD'</em>"
-"). <em>Tingueu present que la 'mida de paper' seleccionada pot no ser acceptada "
-"per 'poster' (per exemple: 'Mitja carta') encara que pugui ser acceptada per la "
-"impressora.</em> Si us trobeu amb aquest obstacle, només cal que useu una altra "
-"mida de paper acceptada, com ara 'A4' o 'Carta'. "
-"<p><b>Fixeu-vos</b> com la petita finestra de vista prèvia de sota canvia quan "
-"canvieu la mida de paper. Indica quantes peces s'hauran d'imprimir per a "
-"composar el pòster, d'acord amb el paper seleccionat i la mida del pòster.</p> "
-"<p><b>Consell:</b> La petita finestra de vista prèvia de sota no és una icona "
-"passiva únicament. Podeu clicar-hi a les peces individuals per a "
-"seleccionar-les per imprimir. Per a seleccionar a la vegada diverses peces per "
-"imprimir, heu de <em>'majús-clicar'</em> a les peces ('majús-clicar' significa: "
-"mantenir premuda la tecla [MAJÚS] del teclat i clicar amb el ratolí mentres es "
-"manté premuda la tecla [MAJÚS].) L'ordre en què cliqueu afecta l'ordre "
-"d'impressió de les diferents peces. L'ordre de la vostra selecció (i per a les "
-"peces impreses) s'indica amb el contingut del camp de text etiquetat com a <em>"
-"'Pàgines de mosaic (a imprimir):'</em> "
-"<p> <b>Nota:</b>No se selecciona cap peça per omissió. Abans de què pugueu "
-"imprimir (una part) del pòster, heu de seleccionar al menys una peça. </p> </qt>"
+#: management/kmwend.cpp:109
+msgid "DB driver"
+msgstr "Controlador DB"
-#: kpposterpage.cpp:126
-msgid ""
-" <qt> <b>Cut Margin selection</b> "
-"<p>Slider and spinbox let you determine a <em>'cut margin'</em> "
-"which will be printed onto each tile of your poster to help you cut the pieces "
-"as needed. </p> "
-"<p><b>Notice</b>, how the little preview window above changes with your change "
-"of cut margins. It indicates to you how much space the cut margins will take "
-"away from each tile. "
-"<p><b>Be aware</b>, that your cut margins need to be equal to or greater than "
-"the margins your printer uses. The printer's capabilities are described in the "
-"<em>'ImageableArea'</em> keywords of its driver PPD file. </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt><b>Selecció del marge de tall</b> "
-"<p>El cursor i la caixa de valors us permeten determinar un <em>"
-"'marge de tall'</em> que s'imprimirà a cada peça del pòster per ajudar-vos a "
-"tallar les peces com calgui.</p> "
-"<p><b>Fixeu-vos</b> com la petita finestra de vista prèvia de sota canvia quan "
-"canvieu els marges de tall. Us indica quant d'espai s'emportaran de cada peça "
-"els marges de tall. "
-"<p><b>Tingueu present</b> que els marges de tall han d'ésser iguals o més grans "
-"que els marges que usa la impressora. Les capacitats de la impressora es "
-"descriuen a les paraules clau <em>'ImageableArea'</em> "
-"del fitxer controlador PPD.</p></qt>"
+#: management/kmwend.cpp:109
+msgid "External driver"
+msgstr "Controlador extern"
-#: kpposterpage.cpp:137
+#: management/kmwend.cpp:110
+msgid "Manufacturer"
+msgstr "Fabricant"
+
+#: management/kmwend.cpp:111
+msgid "Model"
+msgstr "Model"
+
+#: management/kmwfile.cpp:35
+msgid "File Selection"
+msgstr "Selecció de fitxer"
+
+#: management/kmwfile.cpp:41
msgid ""
-" <qt> <b>Order and number of tile pages to be printed</b> "
-"<p>This field displays and sets the individual tiles to be printed, as well as "
-"the order for their printout. </p> You can file the field with 2 different "
-"methods: "
-"<ul> "
-"<li>Either use the interactive thumbnail preview above and '[SHIFT]-click' on "
-"the tiles. </li> "
-"<li>Or edit this text field accordingly. </li> </ul> "
-"<p>When editing the field, you can use a '3-7' syntax instead of a '3,4,5,6,7' "
-"one. </p> "
-"<p><b>Examples:</b></p> "
-"<pre> \"2,3,7,9,3\" "
-"<br> \"1-3,6,8-11\" </qt>"
+"<p>The printing will be redirected to a file. Enter here the path of the "
+"file you want to use for redirection. Use an absolute path or the browse "
+"button for graphical selection.</p>"
msgstr ""
-"<qt><b>Ordre i nombre de pàgines mosaic a imprimir</b> "
-"<p>Aquest camp mostra i estableix les peces individuals a imprimir, així com "
-"l'ordre per a la impressió.</p> Podeu omplir el camp amb dos mètodes diferents: "
-"<ul> "
-"<li>Bé useu la vista prèvia de miniatura superior i 'majús-cliqueu' a les "
-"peces.</li> "
-"<li>O bé editeu aquest degudament.</li></ul> "
-"<p>En editar el camp podeu usar una sintaxi '3-7' en comptes d'una "
-"'3,4,5,6,7'.</p> "
-"<p><b>Exemples:</b></p> "
-"<pre> \"2,3,7,9,3\" "
-"<br> \"1-3,6,8-11\" </qt>"
-
-#: kpposterpage.cpp:154
-msgid "Poster"
-msgstr "Pòster"
+"<p>La impressió es redireccionarà a un fitxer. Introduïu aquí el camí del "
+"fitxer que voleu usar per a la redirecció. Useu un camí absolut o el botó de "
+"fullejar per a la selecció gràfica.</p>"
-#: kpposterpage.cpp:156
-msgid "&Print poster"
-msgstr "Im&primeix pòster"
+#: management/kmwfile.cpp:44
+msgid "Print to file:"
+msgstr "Imprimeix al fitxer:"
-#: kpposterpage.cpp:170
-msgid "Poste&r size:"
-msgstr "Mida de pòste&r:"
+#: management/kmwfile.cpp:66
+msgid "Directory does not exist."
+msgstr "El directori no existeix."
-#: kpposterpage.cpp:172
-msgid "Media size:"
-msgstr "Mida de pàgina:"
+#: management/kmwinfopage.cpp:32
+msgid "Introduction"
+msgstr "Introducció"
-#: kpposterpage.cpp:174
-msgid "Pri&nt size:"
-msgstr "Mida d'i&mpressió:"
+#: management/kmwinfopage.cpp:37
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<p>Welcome,</p><br><p>This wizard will help to install a new printer on your "
+"computer. It will guide you through the various steps of the process of "
+"installing and configuring a printer for your printing system. At each step, "
+"you can always go back using the <b>Back</b> button.</p><br><p>We hope you "
+"enjoy this tool!</p><br>"
+msgstr ""
+"<p>Benvinguts,</p><br><p>Aquest assistent us ajudarà a instal·lar una nova "
+"impressora al vostre ordinador. Us guiarà pels diversos passos del procés "
+"d'instal·lació i configuració d'una impressora pel vostre sistema "
+"d'impressió. A cada pas, sempre podeu retrocedir fent servir el botó "
+"<b>Endarrera</b>.</p><br><p>Esperem que xalareu amb aquesta eina !</p><br><p "
+"align=right><i>L'equip d'impressió TDE.</i>.</p>"
-#: kpposterpage.cpp:181
-#, no-c-format
-msgid "C&ut margin (% of media):"
-msgstr "Marge de t&all (% del suport):"
+#: management/kmwizard.cpp:64 management/kmwizard.cpp:209
+msgid "&Next >"
+msgstr "&Següent >"
-#: kpposterpage.cpp:185
-msgid "&Tile pages (to be printed):"
-msgstr "Pàgines &mosaic (a imprimir):"
+#: management/kmwizard.cpp:66
+msgid "< &Back"
+msgstr "< &Endarrera"
-#: kpposterpage.cpp:192
-msgid "Link/unlink poster and print size"
-msgstr "Enllaça/separa la mida de pòster i impressió"
+#: management/kmwizard.cpp:131 management/kmwizard.cpp:166
+#: management/kmwizard.cpp:191
+msgid "Add Printer Wizard"
+msgstr "Assistent per afegir impressores"
-#: kpposterpage.cpp:257
-msgid "Unknown"
-msgstr "Desconegut"
+#: management/kmwizard.cpp:166
+msgid "Modify Printer"
+msgstr "Modifica la impressora"
-#: kmjob.cpp:114
-msgid "Queued"
-msgstr "En cua"
+#: management/kmwizard.cpp:191
+msgid "Unable to find the requested page."
+msgstr "No pogut trobar la pàgina demanada."
-#: kmjob.cpp:117
-msgid "Held"
-msgstr "Aturat"
+#: management/kmwizard.cpp:207 management/kmwizard.cpp:234
+msgid "&Finish"
+msgstr "&Acaba"
-#: kmjob.cpp:123
-msgid "Canceled"
-msgstr "Cancel·lat"
+#: management/kmwlocal.cpp:38
+msgid "Local Port Selection"
+msgstr "Selecció de port local"
-#: kmjob.cpp:126
-msgid "Aborted"
-msgstr "Avortat"
+#: management/kmwlocal.cpp:50
+msgid "Local System"
+msgstr "Sistema local"
-#: kmjob.cpp:129
-msgid "Completed"
-msgstr "Completat"
+#: management/kmwlocal.cpp:57
+msgid "Parallel"
+msgstr "Paral·lel"
-#: foomatic/kmfoomaticmanager.cpp:70
-msgid "This is not a Foomatic printer"
-msgstr "Això no és una impressora Tomàtica"
+#: management/kmwlocal.cpp:58
+msgid "Serial"
+msgstr "Sèrie"
-#: foomatic/kmfoomaticmanager.cpp:75
-msgid "Some printer information are missing"
-msgstr "Manca alguna informació d'impressora"
+#: management/kmwlocal.cpp:59
+msgid "USB"
+msgstr "USB"
-#: marginwidget.cpp:37
+#: management/kmwlocal.cpp:63
msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Top Margin</b></p>. "
-"<p>This spinbox/text edit field lets you control the top margin of your "
-"printout if the printing application does not define its margins internally. "
-"</p> "
-"<p>The setting works for instance for ASCII text file printing, or for printing "
-"from KMail and and Konqueror.. </p> "
-"<p><b>Note:</b></p>This margin setting is not intended for KOffice or "
-"OpenOffice.org printing, because these applications (or rather their users) "
-"are expected to do it by themselves. It also does not work for PostScript or "
-"PDF file, which in most cases have their margins hardcoded internally.</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o page-top=... # use values from \"0\" or higher. \"72\" is "
-"equal to 1 inch. </pre> </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Marge superior</b></p>. "
-"<p>Aquest camp d'edició us permet controlar el marge superior de la impressió "
-"si l'aplicació que imprimeix no defineix els marges internament.</p> "
-"<p>L'arranjament funciona, per exemple, per a la impressió de fitxers ASCII, o "
-"per a imprimir des de KMail i Konqueror. </p> "
-"<p><b>Nota:</b></p>Aquest arranjament de marge no està pensat per a la "
-"impressió KOffice o OpenOffice.org, perquè s'espera que aquestes aplicacions (o "
-"més aviat els seus usuaris) ho gestionin elles mateixes. Tampoc funciona per a "
-"fitxers PostScript o PDF que tenen els marges codificats a mà internament en la "
-"majoria dels casos.</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em> "
-"<pre> -o page-top=... # usa valors des de \"0\" o superior. \"72\" és "
-"igual a 1 polzada. </pre> </p> </qt>"
+"<p>Select a valid detected port, or enter directly the corresponding URI in "
+"the bottom edit field.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Seleccioneu un port vàlid detectat, o introduïu directament l'URI "
+"corresponent al camp d'edició de sota.</p>"
-#: marginwidget.cpp:57
+#: management/kmwlocal.cpp:78
msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Bottom Margin</b></p>. "
-"<p>This spinbox/text edit field lets you control the bottom margin of your "
-"printout if the printing application does not define its margins internally. "
-"</p> "
-"<p>The setting works for instance for ASCII text file printing, or for printing "
-"from KMail and and Konqueror. </p> "
-"<p><b>Note:</b></p>This margin setting is not intended for KOffice or "
-"OpenOffice.org printing, because these applications (or rather their users) "
-"are expected to do it by themselves. It also does not work for PostScript or "
-"PDF file, which in most cases have their margins hardcoded internally.</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o page-bottom=... # use values from \"0\" or higher. \"72\" is "
-"equal to 1 inch. </pre> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Marge inferior</b></p>. "
-"<p>Aquest camp d'edició us permet controlar el marge inferior de la impressió "
-"si l'aplicació que imprimeix no defineix els marges internament.</p> "
-"<p>L'arranjament funciona, per exemple, per a la impressió de fitxers ASCII, o "
-"per a imprimir des de KMail i Konqueror. </p> "
-"<p><b>Nota:</b></p>Aquest arranjament de marge no està pensat per a la "
-"impressió KOffice o OpenOffice.org, perquè s'espera que aquestes aplicacions (o "
-"més aviat els seus usuaris) ho gestionin elles mateixes. Tampoc funciona per a "
-"fitxers PostScript o PDF que tenen els marges codificats a mà internament en la "
-"majoria dels casos.</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em> "
-"<pre> -o page-bottom=... # use des de \"0\" o superior. \"72\" és igual "
-"a 1 polzada. </pre> </p> </qt>"
+"_: The URI is empty\n"
+"Empty URI."
+msgstr "L'URI és buit."
-#: marginwidget.cpp:76
+#: management/kmwlocal.cpp:83
+msgid "The local URI doesn't correspond to a detected port. Continue?"
+msgstr "L'URI local no correspon a un port detectat. Continuo?"
+
+#: management/kmwlocal.cpp:85
+msgid "Select a valid port."
+msgstr "Trieu un port vàlid."
+
+#: management/kmwlocal.cpp:166
+msgid "Unable to detect local ports."
+msgstr "No s'han pogut detectar ports locals."
+
+#: management/kmwlpd.cpp:41
+msgid "LPD Queue Information"
+msgstr "Informació de cua d'LPD"
+
+#: management/kmwlpd.cpp:44
+#, fuzzy
msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Left Margin</b></p>. "
-"<p>This spinbox/text edit field lets you control the left margin of your "
-"printout if the printing application does not define its margins internally. "
-"</p> "
-"<p>The setting works for instance for ASCII text file printing, or for printing "
-"from KMail and and Konqueror. </p> "
-"<p><b>Note:</b></p>This margin setting is not intended for KOffice or "
-"OpenOffice.org printing, because these applications (or rather their users) "
-"are expected to do it by themselves. It also does not work for PostScript or "
-"PDF file, which in most cases have their margins hardcoded internally.</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o page-left=... # use values from \"0\" or higher. \"72\" is "
-"equal to 1 inch. </pre> </qt>"
+"<p>Enter the information concerning the remote LPD queue this wizard will "
+"check it before continuing.</p>"
msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Marge esquerre</b></p>. "
-"<p>Aquest camp d'edició us permet controlar el marge esquerre de la impressió "
-"si l'aplicació que imprimeix no defineix els marges internament.</p> "
-"<p>L'arranjament funciona, per exemple, per a la impressió de fitxers ASCII, o "
-"per a imprimir des de KMail i Konqueror. </p> "
-"<p><b>Nota:</b></p>Aquest arranjament de marge no està pensat per a la "
-"impressió KOffice o OpenOffice.org, perquè s'espera que aquestes aplicacions (o "
-"més aviat els seus usuaris) ho gestionin elles mateixes. Tampoc funciona per a "
-"fitxers PostScript o PDF que tenen els marges codificats a mà internament en la "
-"majoria dels casos.</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em> "
-"<pre> -o page-left=... # use des de \"0\" o superior. \"72\" és igual a "
-"1 polzada. </pre> </p> </qt>"
+"<p>Introduïu la informació respecte a la cua LPD remota; aquest assistent ho "
+"comprovarà abans de continuar.</p>"
-#: marginwidget.cpp:95
+#: management/kmwlpd.cpp:47 rlpr/kmproprlpr.cpp:35 rlpr/kmwrlpr.cpp:63
+msgid "Queue:"
+msgstr "Cua:"
+
+#: management/kmwlpd.cpp:54
+msgid "Some information is missing."
+msgstr "Falta alguna informació."
+
+#: management/kmwlpd.cpp:61
+#, fuzzy
+msgid "Cannot find queue %1 on server %2 do you want to continue anyway?"
+msgstr "No es pot trobar la cua %1 al servidor %2; voleu continuar tot i això?"
+
+#: management/kmwname.cpp:34
+msgid "General Information"
+msgstr "Informació general"
+
+#: management/kmwname.cpp:37
msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Right Margin</b></p>. "
-"<p>This spinbox/text edit field lets you control the right margin of your "
-"printout if the printing application does not define its margins internally. "
-"</p> "
-"<p>The setting works for instance for ASCII text file printing, or for printing "
-"from KMail and and Konqueror. </p> "
-"<p><b>Note:</b></p>This margin setting is not intended for KOffice or "
-"OpenOffice.org printing, because these applications (or rather their users) "
-"are expected to do it by themselves. It also does not work for PostScript or "
-"PDF file, which in most cases have their margins hardcoded internally.</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o page-right=... # use values from \"0\" or higher. \"72\" is "
-"equal to 1 inch. </pre> </qt>"
+"<p>Enter the information concerning your printer or class. <b>Name</b> is "
+"mandatory, <b>Location</b> and <b>Description</b> are not (they may even not "
+"be used on some systems).</p>"
msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Marge dret</b></p>. "
-"<p>Aquest camp d'edició us permet controlar el marge dret de la impressió si "
-"l'aplicació que imprimeix no defineix els marges internament.</p> "
-"<p>L'arranjament funciona, per exemple, per a la impressió de fitxers ASCII, o "
-"per a imprimir des de KMail i Konqueror. </p> "
-"<p><b>Nota:</b></p>Aquest arranjament de marge no està pensat per a la "
-"impressió KOffice o OpenOffice.org, perquè s'espera que aquestes aplicacions (o "
-"més aviat els seus usuaris) ho gestionin elles mateixes. Tampoc funciona per a "
-"fitxers PostScript o PDF que tenen els marges codificats a mà internament en la "
-"majoria dels casos.</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em> "
-"<pre> -o page-right=... # use des de \"0\" o superior. \"72\" és igual "
-"a 1 polzada. </pre> </p> </qt>"
+"<p>Introduïu la informació respecte a la vostra impressora o classe. <b>Nom</"
+"b> és obligatori, <b>Localització</b> i <b>Descripció</b> no ho són (fins i "
+"tot poden no usar-se en alguns sistemes).</p>"
-#: marginwidget.cpp:114
+#: management/kmwname.cpp:39
+msgid "Name:"
+msgstr "Nom:"
+
+#: management/kmwname.cpp:48
+msgid "You must supply at least a name."
+msgstr "Heu de donar un nom com a mínim."
+
+#: management/kmwname.cpp:56
+#, fuzzy
msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Change Measurement Unit<b></p>. "
-"<p>You can change the units of measurement for the page margins here. Select "
-"from Millimeter, Centimeter, Inch or Pixels (1 pixel == 1/72 inch). </p> </qt>"
+"It is usually not a good idea to include spaces in printer name: it may "
+"prevent your printer from working correctly. The wizard can strip all spaces "
+"from the string you entered, resulting in %1 what do you want to do?"
msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Canvia la unitat de mesura<b></p>. "
-"<p> Aquí podeu canviar les unitats de mesura per als marges de pàgina. "
-"Seleccioneu entre mil·límetre, centímetre, polzada o píxel (1 píxel == 1/72 de "
-"polzada). </p> </qt>"
+"Habitualment no és una bona idea incloure espais al nom de la impressora:pot "
+"impedir que la impressora funcioni correctament. L'assistent pot eliminar "
+"tots els espais del text que heu introduït, d'on resultarà %1; què voleu fer?"
-#: marginwidget.cpp:121
-msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>Custom Margins Checkbox</b></p>. "
-"<p>Enable this checkbox if you want to modify the margins of your printouts "
-"<p>You can change margin settings in 4 ways: "
-"<ul> "
-"<li>Edit the text fields. </li> "
-"<li>Click spinbox arrows. </li> "
-"<li>Scroll wheel of wheelmouses. </li> "
-"<li>Drag margins in preview frame with mouse. </li> </ul> <b>Note:</b> "
-"The margin setting does not work if you load such files directly into "
-"kprinter, which have their print margins hardcoded internally, like as most "
-"PDF or PostScript files. It works for all ASCII text files however. It also may "
-"not work with non-TDE applications which fail to fully utilize the TDEPrint "
-"framework, such as OpenOffice.org. </p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>Opció de marges a mida</b></p>. "
-"<p> Habiliteu aquesta opció si voleu modificar els marges de les impressions. "
-"<p>Podeu canviar els valors de marge de 4 maneres: "
-"<ul> "
-"<li>Editeu els camps de text.</li> "
-"<li>Cliqueu a les fletxes de la caixa de valors.</li> "
-"<li>Desplaceu la roda als ratolins amb roda.</li>"
-"<li>Arrossegueu els marges amb el ratolí al marc de vista prèvia. </li></ul> <b>"
-"Nota:</b> L'arranjament de marge no funciona si carregueu directament a "
-"kprinter aquells fitxers que tenen els marges codificats a mà internament, com "
-"ara la majoria de fitxers PDF o PostScript. En canvi funciona per a tots els "
-"fitxers ASCII. També potser que no funcioni amb aplicacions no TDE que no "
-"utilitzen completament l'estructura TDEPrint, com ara OpenOffice.org.</p> </qt>"
+#: management/kmwname.cpp:62
+msgid "Strip"
+msgstr "Elimina"
-#: marginwidget.cpp:138
+#: management/kmwpassword.cpp:37
+msgid "User Identification"
+msgstr "Identificació d'usuari"
+
+#: management/kmwpassword.cpp:43
msgid ""
-" <qt> "
-"<p><b>\"Drag-your-Margins\" </p>. "
-"<p>Use your mouse to drag and set each margin on this little preview window. "
-"</p> </qt>"
+"<p>This backend may require a login/password to work properly. Select the "
+"type of access to use and fill in the login and password entries if needed.</"
+"p>"
msgstr ""
-"<qt> "
-"<p><b>\"Arrossegueu els marges\" </p>. "
-"<p> Useu el ratolí per a arrossegar i establir cada marge en aquesta petita "
-"finestra de vista prèvia.</p></qt>"
+"<p>Potser cal un usuari/contrasenya per tal que el dorsal funcioni "
+"correctament. Trieu el tipus d'accés a usar i ompliu les entrades d'usuari i "
+"contrasenya si cal.</p>"
-#: marginwidget.cpp:148
-msgid "&Use custom margins"
-msgstr "&Usa marges a mida"
+#: management/kmwpassword.cpp:49
+msgid "&Login:"
+msgstr "&Connexió:"
-#: marginwidget.cpp:158
-msgid "&Top:"
-msgstr "&Dalt:"
+#: management/kmwpassword.cpp:53
+msgid "&Anonymous (no login/password)"
+msgstr "&Anònim (sense usuari/contrasenya)"
-#: marginwidget.cpp:159
-msgid "&Bottom:"
-msgstr "&Baix:"
+#: management/kmwpassword.cpp:54
+msgid "&Guest account (login=\"guest\")"
+msgstr "Compte &hoste (usuari=\"hoste\")"
-#: marginwidget.cpp:160
-msgid "Le&ft:"
-msgstr "E&squerra:"
+#: management/kmwpassword.cpp:55
+msgid "Nor&mal account"
+msgstr "Compte nor&mal"
-#: marginwidget.cpp:161
-msgid "&Right:"
-msgstr "&Dreta:"
+#: management/kmwpassword.cpp:88
+msgid "Select one option"
+msgstr "Trieu una opció"
-#: marginwidget.cpp:164
-msgid "Pixels (1/72nd in)"
-msgstr "Píxels (1/72au pl)"
+#: management/kmwpassword.cpp:90
+msgid "User name is empty."
+msgstr "El nom d'usuari és buit."
-#: marginwidget.cpp:167
-msgid "Inches (in)"
-msgstr "Polzades (in)"
+#: management/kmwsmb.cpp:35
+msgid "SMB Printer Settings"
+msgstr "Arranjament d'impressora SMB"
-#: marginwidget.cpp:168
-msgid "Centimeters (cm)"
-msgstr "Centímetres (cm)"
+#: management/kmwsmb.cpp:41
+msgid "Scan"
+msgstr "Explora"
-#: marginwidget.cpp:169
-msgid "Millimeters (mm)"
-msgstr "Mil·límetres (mm)"
+#: management/kmwsmb.cpp:42
+msgid "Abort"
+msgstr "Avorta"
-#: kmvirtualmanager.cpp:161
-msgid ""
-"<qt>You are about to set a pseudo-printer as your personal default. This "
-"setting is specific to TDE and will not be available outside TDE applications. "
-"Note that this will only make your personal default printer as undefined for "
-"non-TDE applications and should not prevent you from printing normally. Do you "
-"really want to set <b>%1</b> as your personal default?</qt>"
-msgstr ""
-"<qt>Esteu a punt d'establir una pseudo impressora com a omissió personal. "
-"Aquest arranjament és específic del TDE i no estarà disponible fora de les "
-"aplicacions TDE. Tingueu present que això només farà que la vostra impressora "
-"personal per omissió no estigui definida per a les aplicacions no TDE i no us "
-"hauria d'impedir imprimir normalment. De veres voleu establir <b>%1</b> "
-"com a omissió personal?</qt>"
+#: management/kmwsmb.cpp:44
+msgid "Workgroup:"
+msgstr "Grup de treball:"
-#: lpr/editentrydialog.cpp:40
-msgid "Aliases:"
-msgstr "Alies:"
+#: management/kmwsmb.cpp:45
+msgid "Server:"
+msgstr "Servidor:"
-#: lpr/editentrydialog.cpp:47
-msgid "Number"
-msgstr "Número"
+#: management/kmwsmb.cpp:46 tools/escputil/escpwidget.cpp:99
+msgid "Printer:"
+msgstr "Impressora:"
-#: lpr/editentrydialog.cpp:72
+#: management/kmwsmb.cpp:81 rlpr/kmrlprmanager.cpp:45
+msgid "Empty printer name."
+msgstr "El nom d'impressora està buit."
+
+#: management/kmwsmb.cpp:99
#, c-format
-msgid "Printcap Entry: %1"
-msgstr "Entrada de printcap: %1"
+msgid "Login: %1"
+msgstr "Usuari: %1"
-#: lpr/lpchelper.cpp:235 lpr/lpchelper.cpp:273 lpr/lpchelper.cpp:291
-#: lpr/lpchelper.cpp:314
-msgid "The executable %1 couldn't be found in your PATH."
-msgstr "L'executable %1 no s'ha pogut trobar al vostre PATH."
+#: management/kmwsmb.cpp:99
+msgid "<anonymous>"
+msgstr "<anonymous>"
-#: lpr/lpchelper.cpp:256 lpr/lpchelper.cpp:280 lpr/lpchelper.cpp:298
-msgid "Permission denied."
-msgstr "Permís denegat."
+#: management/kmwsocket.cpp:38
+msgid "Network Printer Information"
+msgstr "Informació d'impressora de xarxa"
-#: lpr/lpchelper.cpp:259
-msgid "Printer %1 does not exist."
-msgstr "La impressora %1 no existeix."
+#: management/kmwsocket.cpp:48
+msgid "&Printer address:"
+msgstr "Adreça d'im&pressora:"
-#: lpr/lpchelper.cpp:263
-#, c-format
-msgid "Unknown error: %1"
-msgstr "Error desconegut: %1"
+#: management/kmwsocket.cpp:49
+msgid "P&ort:"
+msgstr "P&ort:"
-#: lpr/lpchelper.cpp:282
-#, c-format
-msgid "Execution of lprm failed: %1"
-msgstr "Ha fallat l'execució de lprm: %1"
+#: management/kmwsocket.cpp:99
+msgid "You must enter a printer address."
+msgstr "Heu d'introduir una adreça d'impressora."
-#: lpr/matichandler.cpp:82
-msgid "Network printer"
-msgstr "Impressora de xarxa"
+#: management/kmwsocket.cpp:110
+msgid "Wrong port number."
+msgstr "Número de port erroni."
-#: lpr/lprhandler.cpp:81 lpr/matichandler.cpp:86
-#, c-format
-msgid "Local printer on %1"
-msgstr "Impressora local a %1"
+#: management/kmwsocketutil.cpp:52 management/networkscanner.cpp:338
+msgid "&Subnetwork:"
+msgstr "&Subxarxa:"
-#: lpr/matichandler.cpp:245
-msgid "Internal error."
-msgstr "Error intern."
+#: management/kmwsocketutil.cpp:54 management/networkscanner.cpp:340
+msgid "&Timeout (ms):"
+msgstr "&Expiració (ms):"
-#: lpr/matichandler.cpp:339
-msgid ""
-"You probably don't have the required permissions to perform that operation."
-msgstr ""
-"Probablement no teniu els permisos requerits per efectuar aquesta operació."
+#: management/kmwsocketutil.cpp:92 management/networkscanner.cpp:378
+msgid "Scan Configuration"
+msgstr "Explora la configuració"
-#: lpr/apshandler.cpp:215 lpr/lprhandler.cpp:127 lpr/lprngtoolhandler.cpp:276
-#: lpr/matichandler.cpp:421
-#, c-format
-msgid "Unsupported backend: %1."
-msgstr "Dorsal no acceptat: %1."
+#: management/kmwsocketutil.cpp:104 management/kmwsocketutil.cpp:110
+#: management/networkscanner.cpp:390 management/networkscanner.cpp:396
+msgid "Wrong subnetwork specification."
+msgstr "Especificació de subxarxa errònia."
-#: lpr/matichandler.cpp:426
-msgid ""
-"Unable to find executable lpdomatic. Check that Foomatic is correctly installed "
-"and that lpdomatic is installed in a standard location."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut trobar l'executable lpdomatic. Comproveu que Foomatic està "
-"instal·lat correctament i que lpdomatic està instal·lat a una ubicació "
-"estàndard."
+#: management/kmwsocketutil.cpp:118 management/networkscanner.cpp:404
+msgid "Wrong timeout specification."
+msgstr "Especificació d'expiració errònia."
-#: lpr/matichandler.cpp:457
-#, c-format
-msgid "Unable to remove driver file %1."
-msgstr "No s'ha pogut eliminar el fitxer de control·lador %1."
+#: management/kmwsocketutil.cpp:121 management/networkscanner.cpp:407
+msgid "Wrong port specification."
+msgstr "Especificació errònia de port."
-#: lpr/apshandler.cpp:112 lpr/lprhandler.cpp:74 lpr/lprngtoolhandler.cpp:72
-msgid "Network printer (%1)"
-msgstr "Impressora de xarxa (%1)"
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:108
+msgid "Integer"
+msgstr "Integer"
-#: lpr/lprngtoolhandler.cpp:99
-msgid "IFHP Driver (%1)"
-msgstr "Controlador IFHP (%1)"
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:109
+msgid "Float"
+msgstr "Float"
-#: lpr/lprngtoolhandler.cpp:99 lpr/lprngtoolhandler.cpp:170
-msgid "unknown"
-msgstr "desconegut"
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:110
+msgid "List"
+msgstr "Llista"
-#: lpr/lprngtoolhandler.cpp:162
-msgid "No driver defined for that printer. It might be a raw printer."
-msgstr ""
-"No s'ha definit cap controlador per a aquesta impressora. Deu ser una "
-"impressora en brut."
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:118
+msgid "Default &value:"
+msgstr "&Valor per omissió:"
-#: lpr/lprngtoolhandler.cpp:170
-msgid "LPRngTool Common Driver (%1)"
-msgstr "Controlador comú per a LPRngTool (%1)"
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:119
+msgid "Co&mmand:"
+msgstr "&Ordre:"
-#: lpr/apshandler.cpp:258 lpr/apshandler.cpp:289 lpr/lprngtoolhandler.cpp:323
-#, c-format
-msgid "Invalid printer backend specification: %1"
-msgstr "Especificació del dorsal d'impressora no vàlid: %1"
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:126
+msgid "&Persistent option"
+msgstr "Opció &persistent"
-#: lpr/kmlprmanager.cpp:289
-msgid "The printcap file is a remote file (NIS). It cannot be written."
-msgstr "El fitxer printcap és un fitxer remot (NIS). No es pot escriure."
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:128
+msgid "Va&lues"
+msgstr "Va&lors"
-#: lpr/kmlprmanager.cpp:305
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:136
+msgid "Minimum v&alue:"
+msgstr "V&alor mínim:"
+
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:137
+msgid "Ma&ximum value:"
+msgstr "Valor mà&xim:"
+
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:150
+msgid "Add value"
+msgstr "Afegeix valor"
+
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:151
+msgid "Delete value"
+msgstr "Esborra valor"
+
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:153
+msgid "Apply changes"
+msgstr "Aplica els canvis"
+
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:154
+msgid "Add group"
+msgstr "Afegeix grup"
+
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:155
+msgid "Add option"
+msgstr "Afegeix opció"
+
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:156
+msgid "Delete item"
+msgstr "Esborra ítem"
+
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:157 tdefilelist.cpp:135
+msgid "Move up"
+msgstr "Amunt"
+
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:158 tdefilelist.cpp:142
+msgid "Move down"
+msgstr "Avall"
+
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:162
+msgid "&Input From"
+msgstr "&Entrada des de"
+
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:163
+msgid "O&utput To"
+msgstr "&Sortida a"
+
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:164 management/kxmlcommanddlg.cpp:166
+msgid "File:"
+msgstr "Arxiu:"
+
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:165 management/kxmlcommanddlg.cpp:167
+msgid "Pipe:"
+msgstr "Pipe:"
+
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:285
msgid ""
-"Unable to save printcap file. Check that you have write permissions for that "
-"file."
+"An identification string. Use only alphanumeric characters except spaces. "
+"The string <b>__root__</b> is reserved for internal use."
msgstr ""
-"No es pot desar el fitxer printcap. Comproveu que teniu permís d'escriptura per "
-"aquest fitxer."
+"Una cadena d'identificació. Useu només caràcters alfanumèrics, excepte "
+"espais. La cadena <b>__root__</b> està reservada per a ús intern."
-#: lpr/kmlprmanager.cpp:330
-msgid "Internal error: no handler defined."
-msgstr "Error intern: sense manipulador definit."
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:289
+msgid ""
+"A description string. This string is shown in the interface, and should be "
+"explicit enough about the role of the corresponding option."
+msgstr ""
+"Una cadena de descripció. La cadena es mostra a la interfície, i hauria "
+"d'ésser prou explícita quant al paper de l'opció corresponent."
-#: lpr/kmlprmanager.cpp:344
-msgid "Couldn't determine spool directory. See options dialog."
-msgstr "No es pot determinar el directori d'spool. Veieu el diàleg d'opcions."
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:293
+msgid ""
+"The type of the option. This determines how the option is presented "
+"graphically to the user."
+msgstr ""
+"El tipus de l'opció. Això determina com es presenta l'opció gràficament a "
+"l'usuari."
-#: lpr/kmlprmanager.cpp:350
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:297
msgid ""
-"Unable to create the spool directory %1. Check that you have the required "
-"permissions for that operation."
+"The format of the option. This determines how the option is formatted for "
+"inclusion in the global command line. The tag <b>%value</b> can be used to "
+"represent the user selection. This tag will be replaced at run-time by a "
+"string representation of the option value."
msgstr ""
-"No s'ha pogut crear el directori d'spool %1. Comproveu que teniu els permisos "
-"requerits per aquesta operació."
+"El format de l'opció. Això determina com es formata l'opció per a la "
+"inclusió a la línia d'ordres global. L'etiqueta <b>%value</b> pot usar-se "
+"per a representar la selecció de l'usuari. Aquesta etiqueta se substituirà "
+"en temps d'execució per una representació del valor de l'opció."
-#: lpr/kmlprmanager.cpp:382
-#, c-format
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:303
msgid ""
-"The printer has been created but the print daemon could not be restarted. %1"
+"The default value of the option. For non persistent options, nothing is "
+"added to the command line if the option has that default value. If this "
+"value does not correspond to the actual default value of the underlying "
+"utility, make the option persistent to avoid unwanted effects."
msgstr ""
-"La impressora s'ha creat però no s'ha pogut tornar a engegar el dimoni de la "
-"impressió. %1"
+"El valor per omissió per a l'opció. Per a opcions no persistents, no "
+"s'afegeix res a la línia d'ordres si l'opció té el valor per omissió. Si "
+"aquest valor no correspon al valor per omissió actual de la utilitat "
+"subjacent, feu l'opció persistent per a evitar efectes no desitjats."
-#: lpr/kmlprmanager.cpp:410
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:309
msgid ""
-"Unable to remove spool directory %1. Check that you have write permissions for "
-"that directory."
+"Make the option persistent. A persistent option is always written to the "
+"command line, whatever its value. This is useful when the chosen default "
+"value does not match with the actual default value of the underlying utility."
msgstr ""
-"No s'ha pogut eliminar el directori d'spool %1. Comproveu que teniu permisos "
-"d'escriptura per aquest directori."
+"Fes persistent l'opció. Una opció persistent sempre s'escriu a la línia "
+"d'ordres, sigui quin sigui el seu valor. Això és útil quan el valor per "
+"omissió escollit no coincideix amb el valor per omissió actual de la "
+"utilitat subjacent."
-#: lpr/kmlprmanager.cpp:458
-msgid "&Edit printcap Entry..."
-msgstr "&Edita entrada printcap..."
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:313
+#, c-format
+msgid ""
+"The full command line to execute the associated underlying utility. This "
+"command line is based on a mechanism of tags that are replaced at run-time. "
+"The supported tags are:<ul><li><b>%filterargs</b>: command options</"
+"li><li><b>%filterinput</b>: input specification</li><li><b>%filteroutput</"
+"b>: output specification</li><li><b>%psu</b>: the page size in upper case</"
+"li><li><b>%psl</b>: the page size in lower case</li></ul>"
+msgstr ""
+"La línia d'ordres completa per a executar la utilitat associada. Aquesta "
+"línia d'ordres està basada en un mecanisme d'etiquetes que se substitueixen "
+"en temps d'execució. Les etiquetes acceptades són: <ul> <li><b>%filterargs</"
+"b>: opcions d'ordre</li> <li><b>%filterinput</b>: especificació d'entrada</"
+"li> <li><b>%filteroutput</b>: especificació de sortida</li> <li><b>%psu</b>: "
+"la mida de pàgina en majúscules</li> <li><b>%psl</b>: la mida de pàgina en "
+"minúscules</li>"
-#: lpr/kmlprmanager.cpp:473
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:323
+#, c-format
msgid ""
-"Editing a printcap entry manually should only be done by confirmed system "
-"administrator. This may prevent your printer from working. Do you want to "
-"continue?"
+"Input specification when the underlying utility reads input data from a "
+"file. Use the tag <b>%in</b> to represent the input filename."
msgstr ""
-"Només un administrador de sistemes confirmat hauria d'editar una entrada "
-"printcap manualment. Això pot fer que la vostra impressora no funcioni. Voleu "
-"continuar?"
+"Especificació d'entrada quan la utilitat subjacent llegeix les dades "
+"d'entrada d'un fitxer. Useu l'etiqueta <b>%in</b> per a representar el nom "
+"del fitxer d'entrada."
-#: lpr/kmlprmanager.cpp:489
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:327
#, c-format
-msgid "Spooler type: %1"
-msgstr "Tipus d'espúler: %1"
+msgid ""
+"Output specification when the underlying utility writes output data to a "
+"file. Use the tag <b>%out</b> to represent the output filename."
+msgstr ""
+"Especificació de sortida quan la utilitat subjacent escriu les dades de "
+"sortida a un fitxer. Useu l'etiqueta <b>%out</b> per a representar el nom "
+"del fitxer de sortida."
-#: lpr/apshandler.cpp:68
-msgid "APS Driver (%1)"
-msgstr "Controlador APS (%1)"
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:331
+msgid ""
+"Input specification when the underlying utility reads input data from its "
+"standard input."
+msgstr ""
+"Especificació d'entrada quan la utilitat subjacent llegeix les dades "
+"d'entrada de l'entrada estàndard."
-#: lpr/apshandler.cpp:221
-#, c-format
-msgid "Unable to create directory %1."
-msgstr "No s'ha pogut crear el directori %1."
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:335
+msgid ""
+"Output specification when the underlying utility writes output data to its "
+"standard output."
+msgstr ""
+"Especificació de sortida quan la utilitat subjacent escriu les dades de "
+"sortida a la sortida estàndard."
-#: lpr/apshandler.cpp:241
-#, c-format
-msgid "Missing element: %1."
-msgstr "Falta un element: %1."
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:339
+#, fuzzy
+msgid ""
+"A comment about the underlying utility, which can be viewed by the user from "
+"the interface. This comment string supports basic HTML tags like &lta&gt, "
+"&ltb&gt or &lti&gt."
+msgstr ""
+"Un comentari quant a la utilitat subjacent, que l'usuari pot veure des de la "
+"interfície. Aquesta cadena de comentari accepta etiquetes HTML bàsiques com "
+"ara &lt;a&gt;, &lt;b&gt; or &lt;i&gt;."
-#: lpr/apshandler.cpp:264 lpr/apshandler.cpp:295 lpr/apshandler.cpp:367
-#, c-format
-msgid "Unable to create the file %1."
-msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer: %1."
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:568
+msgid ""
+"Invalid identification name. Empty strings and \"__root__\" are not allowed."
+msgstr ""
+"Nom d'identificació no vàlid. No es permeten cadenes buides ni \"__root__\"."
-#: lpr/apshandler.cpp:322
-msgid "The APS driver is not defined."
-msgstr "El controlador APS no està definit."
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:649 management/kxmlcommanddlg.cpp:652
+msgid "New Group"
+msgstr "Grup nou"
-#: lpr/apshandler.cpp:380
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:668 management/kxmlcommanddlg.cpp:671
+msgid "New Option"
+msgstr "Nova opció"
+
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:795 management/kxmlcommanddlg.cpp:939
#, c-format
-msgid "Unable to remove directory %1."
-msgstr "No s'ha pogut eliminar el directori %1."
+msgid "Command Edit for %1"
+msgstr "Ordre d'edició per a %1"
-#: lpr/kmlprjobmanager.cpp:83
-msgid "Unsupported operation."
-msgstr "Operació no acceptada."
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:833
+msgid "&Mime Type Settings"
+msgstr "Arranjament de tipus &mime"
-#: lpr/lprhandler.cpp:59 lpr/lprhandler.cpp:97
-msgid "Unknown (unrecognized entry)"
-msgstr "Desconegut (entrada no reconeguda)"
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:839
+msgid "Supported &Input Formats"
+msgstr "Formats d'&entrada acceptats"
-#: lpr/lprhandler.cpp:67 lpr/lprhandler.cpp:91
-msgid "Remote queue (%1) on %2"
-msgstr "Cua remota (%1) a (%2)"
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:851
+msgid "&Edit Command..."
+msgstr "Ordre d'&edició..."
-#: lpr/lprhandler.cpp:104 lpr/lprhandler.cpp:110 lpr/lprhandler.cpp:116
-msgid "Unrecognized entry."
-msgstr "Entrada no reconeguda"
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:868
+msgid "Output &format:"
+msgstr "&Format de sortida:"
-#: lpr/kmconfiglpr.cpp:33 lpr/kmconfiglpr.cpp:37
-msgid "Spooler"
-msgstr "Espuler"
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:870
+msgid "ID name:"
+msgstr "Nom d'ID:"
-#: lpr/kmconfiglpr.cpp:34
-msgid "Spooler Settings"
-msgstr "Arranjament d'espuler"
+#: management/kxmlcommanddlg.cpp:1033
+msgid "exec:/"
+msgstr "exec:/"
-#: ext/kmextmanager.cpp:41
-msgid "PS_printer"
-msgstr "Impressora PS"
+#: management/kxmlcommandselector.cpp:54
+msgid "New command"
+msgstr "Nova ordre"
-#: ext/kmextmanager.cpp:43
-msgid "PostScript file generator"
-msgstr "Generador de fitxers PostScript"
+#: management/kxmlcommandselector.cpp:55
+msgid "Edit command"
+msgstr "Edita ordre"
-#: ext/kextprinterimpl.cpp:47
-msgid "Empty print command."
-msgstr "L'ordre d'impressió està buida."
+#: management/kxmlcommandselector.cpp:72
+msgid "&Browse..."
+msgstr "&Fulleja..."
-#: driver.cpp:385 foomatic2loader.cpp:268
-msgid "Adjustments"
-msgstr "Ajustos"
+#: management/kxmlcommandselector.cpp:73
+msgid "Use co&mmand:"
+msgstr "Usa l'&ordre:"
-#: driver.cpp:387
-msgid "JCL"
-msgstr "JCL"
+#: management/kxmlcommandselector.cpp:174
+msgid "Command Name"
+msgstr "Nom de l'ordre"
-#: kpcopiespage.cpp:46
+#: management/kxmlcommandselector.cpp:174
+msgid "Enter an identification name for the new command:"
+msgstr "Introduïu un nom d'identificació per a la nova ordre:"
+
+#: management/kxmlcommandselector.cpp:183
msgid ""
-" <qt>"
-"<p><b>Page Selection</b></p> "
-"<p>Here you can control if you print a certain selection only out of all the "
-"pages from the complete document. </p> </qt>"
+"A command named %1 already exists. Do you want to continue and edit the "
+"existing one?"
+msgstr "Ja existeix una ordre anomenada %1. Voleu continuar i editar-la?"
+
+#: management/kxmlcommandselector.cpp:220
+msgid "Internal error. The XML driver for the command %1 could not be found."
msgstr ""
-" <qt> "
-"<p><b>Selecció de pàgina</b> </p>"
-"<p>Aquí podeu controlar si imprimiu només una certa selecció entre totes les "
-"pàgines del document complet.</p> </qt>"
+"Error intern. No s'ha pogut trobar el controlador XML per a l'ordre %1."
-#: kpcopiespage.cpp:51
+#: management/kxmlcommandselector.cpp:238
+msgid "output"
+msgstr "Sortida"
+
+#: management/kxmlcommandselector.cpp:242
+msgid "undefined"
+msgstr "sense definició"
+
+#: management/kxmlcommandselector.cpp:247
+msgid "not allowed"
+msgstr "no permès"
+
+#: management/kxmlcommandselector.cpp:253
+msgid "(Unavailable: requirements not satisfied)"
+msgstr "(No disponible: no s'han satisfet els requeriments)"
+
+#: management/networkscanner.cpp:104 management/networkscanner.cpp:184
+msgid "Sc&an"
+msgstr "&Explora"
+
+#: management/networkscanner.cpp:111
+msgid "Network scan:"
+msgstr "Exploració de xarxa:"
+
+#: management/networkscanner.cpp:112 management/networkscanner.cpp:299
+#: management/networkscanner.cpp:310
+#, c-format
+msgid "Subnet: %1"
+msgstr "Subxarxa: %1"
+
+#: management/networkscanner.cpp:161
msgid ""
-" <qt><b>All Pages:</b> Select \"All\" to print the complete document. Since "
-"this is the default, it is pre-selected. </p> </qt>"
+"You are about to scan a subnet (%1.*) that does not correspond to the "
+"current subnet of this computer (%2.*). Do you want to scan the specified "
+"subnet anyway?"
msgstr ""
-" <qt><b>Totes les pàgines:</b> Seleccioneu \"Tot\" per a imprimir el document "
-"complet. Com que aquesta és l'omissió,està pre-seleccionat.</p> </qt>"
+"Esteu a punt d'explorar una subxarxa (%1.*) que no correspon a la subxarxa "
+"actual d'aquest ordinador (%2.*). Voleu explorar la subxarxa especificada de "
+"totes maneres?"
-#: kpcopiespage.cpp:55
-#, fuzzy
+#: management/networkscanner.cpp:164
+msgid "&Scan"
+msgstr "&Explora"
+
+#: management/smbview.cpp:44
+msgid "Comment"
+msgstr "Comentari"
+
+#: management/tdeprint_management_module.cpp:48
+msgid "Select Command"
+msgstr "Tria ordre"
+
+#: marginpreview.cpp:135
+msgid "No preview available"
+msgstr "Sense vista prèvia disponible"
+
+#: marginwidget.cpp:37
msgid ""
-" <qt><b>Current Page:</b> Select <em>\"Current\"</em> "
-"if you want to print the page currently visible in your KDE application.</p> "
-"<p><b>Note:</b> this field is disabled if you print from non-TDE applications "
-"like Mozilla or OpenOffice.org, since here TDEPrint has no means to determine "
-"which document page you are currently viewing.</p></qt>"
-msgstr ""
-" <qt><b>Pàgina actual:</b> Seleccioneu <em>\"Actual\"</em> "
-"si voleu imprimir la pàgina visible actualment a l'aplicació TDE.</p> "
-"<p><b>Nota:</b> aquest camp està deshabilitat si imprimiu des d'aplicacions no "
-"TDE com Mozilla o OpenOffice.org, ja que en aquest cas TDEPrint no té manera de "
-"determinar quina pàgina del document esteu veient actualment.</p></qt>"
+" <qt> <p><b>Top Margin</b></p>. <p>This spinbox/text edit field lets you "
+"control the top margin of your printout if the printing application does "
+"not define its margins internally. </p> <p>The setting works for instance "
+"for ASCII text file printing, or for printing from KMail and and "
+"Konqueror.. </p> <p><b>Note:</b></p>This margin setting is not intended for "
+"KOffice or OpenOffice.org printing, because these applications (or rather "
+"their users) are expected to do it by themselves. It also does not work for "
+"PostScript or PDF file, which in most cases have their margins hardcoded "
+"internally.</p> <br> <hr> <p><em><b>Additional hint for power users:</b> "
+"This TDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option "
+"parameter:</em> <pre> -o page-top=... # use values from \"0\" or "
+"higher. \"72\" is equal to 1 inch. </pre> </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Marge superior</b></p>. <p>Aquest camp d'edició us permet "
+"controlar el marge superior de la impressió si l'aplicació que imprimeix no "
+"defineix els marges internament.</p> <p>L'arranjament funciona, per exemple, "
+"per a la impressió de fitxers ASCII, o per a imprimir des de KMail i "
+"Konqueror. </p> <p><b>Nota:</b></p>Aquest arranjament de marge no està "
+"pensat per a la impressió KOffice o OpenOffice.org, perquè s'espera que "
+"aquestes aplicacions (o més aviat els seus usuaris) ho gestionin elles "
+"mateixes. Tampoc funciona per a fitxers PostScript o PDF que tenen els "
+"marges codificats a mà internament en la majoria dels casos.</p> <br> <hr> "
+"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> Aquest element de "
+"l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de línia de "
+"comandaments del treball CUPS: </em> <pre> -o page-top=... # usa "
+"valors des de \"0\" o superior. \"72\" és igual a 1 polzada. </pre> </p> </"
+"qt>"
-#: kpcopiespage.cpp:60
+#: marginwidget.cpp:57
msgid ""
-" <qt><b>Page Range:</b> Choose a \"Page Range\" to select a subset of the "
-"complete document pages to be printed. The format is <em>"
-"\"n,m,o-p,q,r,s-t, u\"</em>.</p> "
-"<p><b>Example:</b> <em>\"4,6,10-13,17,20,23-25\"</em> "
-"will print the pages 4, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 23, 24, 25 of your "
-"document.</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o page-ranges=... # example: \"4,6,10-13,17,20,23-25\" </pre> "
-"</p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> <b>Interval de pàgines</b> Trieu un \"Interval de pàgines\" per a "
-"seleccionar un subconjunt de totes les pàgines del document per a imprimir. El "
-"format és <em>\"n,m,o-p,q,r,s-t, u\"</em>.</p> "
-"<p><b>Exemple:</b> <em>\"4,6,10-13,17,20,23-25\"</em> "
-"imprimirà les pàgines del document 4, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 23, 24, 25.</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o page-ranges=... # exemple: \"4,6,10-13,17,20,23-25\" </pre> "
-"</p> </qt>"
+" <qt> <p><b>Bottom Margin</b></p>. <p>This spinbox/text edit field lets "
+"you control the bottom margin of your printout if the printing application "
+"does not define its margins internally. </p> <p>The setting works for "
+"instance for ASCII text file printing, or for printing from KMail and and "
+"Konqueror. </p> <p><b>Note:</b></p>This margin setting is not intended for "
+"KOffice or OpenOffice.org printing, because these applications (or rather "
+"their users) are expected to do it by themselves. It also does not work for "
+"PostScript or PDF file, which in most cases have their margins hardcoded "
+"internally.</p> <br> <hr> <p><em><b>Additional hint for power users:</b> "
+"This TDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option "
+"parameter:</em> <pre> -o page-bottom=... # use values from \"0\" or "
+"higher. \"72\" is equal to 1 inch. </pre> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Marge inferior</b></p>. <p>Aquest camp d'edició us permet "
+"controlar el marge inferior de la impressió si l'aplicació que imprimeix no "
+"defineix els marges internament.</p> <p>L'arranjament funciona, per exemple, "
+"per a la impressió de fitxers ASCII, o per a imprimir des de KMail i "
+"Konqueror. </p> <p><b>Nota:</b></p>Aquest arranjament de marge no està "
+"pensat per a la impressió KOffice o OpenOffice.org, perquè s'espera que "
+"aquestes aplicacions (o més aviat els seus usuaris) ho gestionin elles "
+"mateixes. Tampoc funciona per a fitxers PostScript o PDF que tenen els "
+"marges codificats a mà internament en la majoria dels casos.</p> <br> <hr> "
+"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> Aquest element de "
+"l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de línia de "
+"comandaments del treball CUPS: </em> <pre> -o page-bottom=... # use "
+"des de \"0\" o superior. \"72\" és igual a 1 polzada. </pre> </p> </qt>"
-#: kpcopiespage.cpp:74
+#: marginwidget.cpp:76
msgid ""
-" <qt><b>Page Set:</b> "
-"<p>Choose <em>\"All Pages\"</em>, <em>\"Even Pages\"</em> or <em>"
-"\"Odd Pages\"</em> if you want to print a page selection matching one of these "
-"terms. The default is <em>\"All Pages\"</em>.</p> "
-"<p><b>Note:</b> If you combine a selection of a <em>\"Page Range\"</em> "
-"with a <em>\"Page Set\"</em> of <em>\"Odd\"</em> or <em>\"Even\"</em>"
-", you will only get the odd or even pages from the originally selected page "
-"range. This is useful if you odd or even pages from the originally selected "
-"page range. This is useful if you want to print a page range in duplex on a "
-"simplex-only printer. In this case you can feed the paper to the printer twice; "
-"in the first pass, select \"Odd\" or \"Even\" (depending on your printer "
-"model), in second pass select the other option. You may need to <em>"
-"\"Reverse\"</em> the output in one of the passes (depending on your printer "
-"model).</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o page-set=... # example: \"odd\" or \"even\" </pre> </p> "
-"</qt>"
+" <qt> <p><b>Left Margin</b></p>. <p>This spinbox/text edit field lets you "
+"control the left margin of your printout if the printing application does "
+"not define its margins internally. </p> <p>The setting works for instance "
+"for ASCII text file printing, or for printing from KMail and and Konqueror. "
+"</p> <p><b>Note:</b></p>This margin setting is not intended for KOffice or "
+"OpenOffice.org printing, because these applications (or rather their users) "
+"are expected to do it by themselves. It also does not work for PostScript "
+"or PDF file, which in most cases have their margins hardcoded internally.</"
+"p> <br> <hr> <p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint "
+"GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
+"<pre> -o page-left=... # use values from \"0\" or higher. \"72\" is "
+"equal to 1 inch. </pre> </qt>"
msgstr ""
-" <qt><b>Conjunt de pàgines:</b> "
-"<p>Trieu <em>\"Totes les pàgines\"</em>, <em>\"Pàgines parells\"</em> o <em>"
-"\"Pàgines senars\"</em> si voleu imprimir una selecció de pàgines corresponent "
-"a un d'aquests conceptes. L'omissió és <em>\"Totes les pàgines\"</em>.</p> "
-"<p><b>Nota:</b> Si combineu una selecció d'un <em>\"Interval de pàgines\"</em> "
-"amb un <em>\"Conjunt de pàgines\"</em> de <em>\"Senars\"</em> o <em>"
-"\"Parells\"</em>, només obtindreu les pàgines senars o parells de l'interval "
-"seleccionat originalment. Això és útil si voleu imprimir un interval de pàgines "
-"per doble cara en una impressora de simple cara. En aquest cas podeu posar dos "
-"cops el paper a la impressora; el primer cop trieu \"Senars\" o \"Parells\" "
-"(segons el model d'impressora), el segon cop trieu l'altra opció. Potser caldrà "
-"que trieu l'opció <em>\"Inverteix\"</em> un dels dos cops (depenent del model "
-"d'impressora).</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o page-set=... # exemple: \"odd\" o \"even\" </pre> </p> "
-"</qt>"
+"<qt> <p><b>Marge esquerre</b></p>. <p>Aquest camp d'edició us permet "
+"controlar el marge esquerre de la impressió si l'aplicació que imprimeix no "
+"defineix els marges internament.</p> <p>L'arranjament funciona, per exemple, "
+"per a la impressió de fitxers ASCII, o per a imprimir des de KMail i "
+"Konqueror. </p> <p><b>Nota:</b></p>Aquest arranjament de marge no està "
+"pensat per a la impressió KOffice o OpenOffice.org, perquè s'espera que "
+"aquestes aplicacions (o més aviat els seus usuaris) ho gestionin elles "
+"mateixes. Tampoc funciona per a fitxers PostScript o PDF que tenen els "
+"marges codificats a mà internament en la majoria dels casos.</p> <br> <hr> "
+"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> Aquest element de "
+"l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de línia de "
+"comandaments del treball CUPS: </em> <pre> -o page-left=... # use "
+"des de \"0\" o superior. \"72\" és igual a 1 polzada. </pre> </p> </qt>"
-#: kpcopiespage.cpp:97
+#: marginwidget.cpp:95
msgid ""
-" <qt><b>Output Settings:</b> Here you can determine the number of copies, the "
-"output order and the collate mode for the pages of your printjob. (Note, that "
-"the maximum number of copies allowed to print may be restricted by your print "
-"subsystem.)</p> "
-"<p>The 'Copies' setting defaults to 1. </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o copies=... # examples: \"5\" or \"42\" "
-"<br> -o outputorder=... # example: \"reverse\" "
-"<br> -o Collate=... # example: \"true\" or \"false\" </pre> </p> "
-".</qt>"
+" <qt> <p><b>Right Margin</b></p>. <p>This spinbox/text edit field lets you "
+"control the right margin of your printout if the printing application does "
+"not define its margins internally. </p> <p>The setting works for instance "
+"for ASCII text file printing, or for printing from KMail and and Konqueror. "
+"</p> <p><b>Note:</b></p>This margin setting is not intended for KOffice or "
+"OpenOffice.org printing, because these applications (or rather their users) "
+"are expected to do it by themselves. It also does not work for PostScript "
+"or PDF file, which in most cases have their margins hardcoded internally.</"
+"p> <br> <hr> <p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint "
+"GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
+"<pre> -o page-right=... # use values from \"0\" or higher. \"72\" is "
+"equal to 1 inch. </pre> </qt>"
msgstr ""
-"<qt><b>Valors de sortida:</b> Aquí podeu determinar el nombre de còpies, "
-"l'ordre de sortida i el mode d'ordenació per a les pàgines del treball "
-"d'impressió. (Tingueu present que el nombre màxim de còpies permeses pot estar "
-"restringit pel subsistema d'impressió).</p> "
-"<p>El valor 'Còpies' per omissió és 1. </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o copies=... # exemples: \"5\" o \"42\" "
-"<br> -o outputorder=... # exemple: \"reverse\" "
-"<br> -o Collate=... # exemple: \"true\" o \"false\" </pre> </p> "
-".</qt>"
+"<qt> <p><b>Marge dret</b></p>. <p>Aquest camp d'edició us permet controlar "
+"el marge dret de la impressió si l'aplicació que imprimeix no defineix els "
+"marges internament.</p> <p>L'arranjament funciona, per exemple, per a la "
+"impressió de fitxers ASCII, o per a imprimir des de KMail i Konqueror. </p> "
+"<p><b>Nota:</b></p>Aquest arranjament de marge no està pensat per a la "
+"impressió KOffice o OpenOffice.org, perquè s'espera que aquestes aplicacions "
+"(o més aviat els seus usuaris) ho gestionin elles mateixes. Tampoc funciona "
+"per a fitxers PostScript o PDF que tenen els marges codificats a mà "
+"internament en la majoria dels casos.</p> <br> <hr> <p><em><b>Consell "
+"addicional per a usuaris avançats:</b> Aquest element de l'IGU de TDEPrint "
+"coincideix amb el paràmetre opcional de línia de comandaments del treball "
+"CUPS: </em> <pre> -o page-right=... # use des de \"0\" o superior. "
+"\"72\" és igual a 1 polzada. </pre> </p> </qt>"
-#: kpcopiespage.cpp:115
+#: marginwidget.cpp:114
msgid ""
-" <qt><b>Number of Copies:</b> Determine the number of requested copies here. "
-"You can increase or decrease the number of printed copies by clicking on the up "
-"and down arrows. You can also type the figure directly into the box. </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o copies=... # examples: \"5\" or \"42\" </pre> </p> "
-"</qt>"
+" <qt> <p><b>Change Measurement Unit<b></p>. <p>You can change the units of "
+"measurement for the page margins here. Select from Millimeter, Centimeter, "
+"Inch or Pixels (1 pixel == 1/72 inch). </p> </qt>"
msgstr ""
-" <qt><b>Nombre de còpies:</b> Aquí determineu el nombre de còpies demanades. "
-"Podeu augmentar o disminuir el nombre clicant a les fletxes amunt i avall. "
-"També podeu introduir el nombre directament a la caixa. </p>"
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o copies=... # exemple: \"5\" o \"42\" </pre> </p> </qt>"
+"<qt> <p><b>Canvia la unitat de mesura<b></p>. <p> Aquí podeu canviar les "
+"unitats de mesura per als marges de pàgina. Seleccioneu entre mil·límetre, "
+"centímetre, polzada o píxel (1 píxel == 1/72 de polzada). </p> </qt>"
-#: kpcopiespage.cpp:128
+#: marginwidget.cpp:121
msgid ""
-" <qt><b>Collate Copies</b> "
-"<p>If the <em>\"Collate\"</em> checkbox is enabled (default), the output order "
-"for multiple copies of a multi-page document will be \"1-2-3-..., 1-2-3-..., "
-"1-2-3-...\".</p> "
-"<p>If the <em>\"Collate\"</em> checkbox is disabled, the output order for "
-"multiple copies of a multi-page document will be \"1-1-1-..., 2-2-2-..., "
-"3-3-3-...\".</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o Collate=... # example: \"true\" or \"false\" </pre> </p> "
-"</qt>"
-msgstr ""
-" <qt><b>Encadena les còpies</b> "
-"<p>Si l'opció <em>\"Encadena\"</em> està habilitada (omissió), l'ordre de "
-"sortida d'un document multi-pàgina serà \"1-2-3-..., 1-2-3-..., 1-2-3-...\".</p> "
-"<p>Si l'opció <em>\"Encadena\"</em> està deshabilitada, l'ordre de sortida d'un "
-"document multi-pàgina serà \"1-1-1-..., 2-2-2-..., 3-3-3-...\".</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o Collate=... # exemple: \"true\" o \"false\" </pre> </p> "
-"</qt>"
+" <qt> <p><b>Custom Margins Checkbox</b></p>. <p>Enable this checkbox if "
+"you want to modify the margins of your printouts <p>You can change margin "
+"settings in 4 ways: <ul> <li>Edit the text fields. </li> <li>Click "
+"spinbox arrows. </li> <li>Scroll wheel of wheelmouses. </li> <li>Drag "
+"margins in preview frame with mouse. </li> </ul> <b>Note:</b> The margin "
+"setting does not work if you load such files directly into kprinter, which "
+"have their print margins hardcoded internally, like as most PDF or "
+"PostScript files. It works for all ASCII text files however. It also may "
+"not work with non-TDE applications which fail to fully utilize the "
+"TDEPrint framework, such as OpenOffice.org. </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>Opció de marges a mida</b></p>. <p> Habiliteu aquesta opció si "
+"voleu modificar els marges de les impressions. <p>Podeu canviar els valors "
+"de marge de 4 maneres: <ul> <li>Editeu els camps de text.</li> <li>Cliqueu a "
+"les fletxes de la caixa de valors.</li> <li>Desplaceu la roda als ratolins "
+"amb roda.</li><li>Arrossegueu els marges amb el ratolí al marc de vista "
+"prèvia. </li></ul> <b>Nota:</b> L'arranjament de marge no funciona si "
+"carregueu directament a kprinter aquells fitxers que tenen els marges "
+"codificats a mà internament, com ara la majoria de fitxers PDF o PostScript. "
+"En canvi funciona per a tots els fitxers ASCII. També potser que no funcioni "
+"amb aplicacions no TDE que no utilitzen completament l'estructura TDEPrint, "
+"com ara OpenOffice.org.</p> </qt>"
-#: kpcopiespage.cpp:142
+#: marginwidget.cpp:138
msgid ""
-" <qt><b>Reverse Order</b> "
-"<p> If the <em>\"Reverse\"</em> checkbox is enabled, the output order for "
-"multiple copies of a multi-page document will be \"...-3-2-1, ...-3-2-1, "
-"...-3-2-1\", if you also have <em>en</em>abled the <em>\"Collate\"</em> "
-"checkbox at the same time (the usual usecase).</p> "
-"<p>If the <em>\"Reverse\"</em> checkbox is enabled, the output order for "
-"multiple copies of a multi-page document will be \"...-3-3-3, ...-2-2-2, "
-"...-1-1-1\", if you have <em>dis</em>abled the <em>\"Collate\"</em> "
-"checkbox at the same time. </p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Additional hint for power users:</b> This TDEPrint GUI element "
-"matches with the CUPS commandline job option parameter:</em> "
-"<pre> -o outputorder=... # example: \"reverse\" </pre> </p> </qt>"
-msgstr ""
-" <qt><b>Inverteix l'ordre</b> "
-"<p>Si l'opció <em>\"Inverteix\"</em> està habilitada, l'ordre de sortida d'un "
-"document multi-pàgina serà \"...-3-2-1, ...-3-2-1, ...-3-2-1, si també heu <em> "
-"habilitat</em> l'opció <em>\"Encadena\"</em> a la vegada (el cas d'ús "
-"habitual).</p> "
-"<p>Si l'opció <em>\"Inverteix\"</em> està habilitada, l'ordre de sortida d'un "
-"document multi-pàgina serà \"...-3-3-3, ...-2-2-2, ...-1-1-1\", si a la vegada "
-"heu <em>deshabilitat</em> l'opció <em>\"Encadena\"</em>.</p> "
-"<br> "
-"<hr> "
-"<p><em><b>Consell addicional per a usuaris avançats:</b> "
-"Aquest element de l'IGU de TDEPrint coincideix amb el paràmetre opcional de "
-"línia de comandaments del treball CUPS: </em>"
-"<pre> -o outputorder=... # exemple: \"reverse\" </pre> </p> </qt>"
+" <qt> <p><b>\"Drag-your-Margins\" </p>. <p>Use your mouse to drag and set "
+"each margin on this little preview window. </p> </qt>"
+msgstr ""
+"<qt> <p><b>\"Arrossegueu els marges\" </p>. <p> Useu el ratolí per a "
+"arrossegar i establir cada marge en aquesta petita finestra de vista prèvia."
+"</p></qt>"
-#: kpcopiespage.cpp:163
-msgid "C&opies"
-msgstr "Còp&ies"
+#: marginwidget.cpp:148
+msgid "&Use custom margins"
+msgstr "&Usa marges a mida"
-#: kpcopiespage.cpp:167
-msgid "Page Selection"
-msgstr "Selecció de pàgina"
+#: marginwidget.cpp:158
+msgid "&Top:"
+msgstr "&Dalt:"
-#: kpcopiespage.cpp:169
-msgid "&All"
-msgstr "&Totes"
+#: marginwidget.cpp:159
+msgid "&Bottom:"
+msgstr "&Baix:"
-#: kpcopiespage.cpp:171
-msgid "Cu&rrent"
-msgstr "A&ctual"
+#: marginwidget.cpp:160
+msgid "Le&ft:"
+msgstr "E&squerra:"
-#: kpcopiespage.cpp:173
-msgid "Ran&ge"
-msgstr "Inter&val"
+#: marginwidget.cpp:161
+msgid "&Right:"
+msgstr "&Dreta:"
-#: kpcopiespage.cpp:178
+#: marginwidget.cpp:164
+msgid "Pixels (1/72nd in)"
+msgstr "Píxels (1/72au pl)"
+
+#: marginwidget.cpp:167
+msgid "Inches (in)"
+msgstr "Polzades (in)"
+
+#: marginwidget.cpp:168
+msgid "Centimeters (cm)"
+msgstr "Centímetres (cm)"
+
+#: marginwidget.cpp:169
+msgid "Millimeters (mm)"
+msgstr "Mil·límetres (mm)"
+
+#: plugincombobox.cpp:33
msgid ""
-"<p>Enter pages or group of pages to print separated by commas (1,2-5,8).</p>"
+" <qt><b>Print Subsystem Selection</b> <p>This combo box shows (and lets you "
+"select) a print subsystem to be used by TDEPrint. (This print subsystem "
+"must, of course, be installed inside your Operating System.) TDEPrint "
+"usually auto-detects the correct print subsystem by itself upon first "
+"startup. Most Linux distributions have \"CUPS\", the <em>Common UNIX "
+"Printing System</em>. </qt>"
msgstr ""
-"<p>Introduïu les pàgines o els grups de pàgines a imprimir separades per comes "
-"(1,2-5,8).</p>"
+" <qt><b>Selecció de subsistema d'impressió</b> <p>Aquesta llista de selecció "
+"mostra (i permet seleccionar) un subsistema d'impressió que usarà TDEPrint. "
+"(Naturalment, aquest subsistema d'impressió ha d'estar instal·lat al sistema "
+"operatiu.) TDEPrint normalment detecta automàticament el subsistema correcte "
+"d'impressió en engegar per primer cop. La majoria de distribucions Linux "
+"tenen \"CUPS\", <em>Common Unix Printing System</em>. </qt>"
-#: kpcopiespage.cpp:182
-msgid "Output Settings"
-msgstr "Arranjament de sortida"
+#: plugincombobox.cpp:45
+msgid "Print s&ystem currently used:"
+msgstr "S&istema d'impressió usat actualment:"
-#: kpcopiespage.cpp:184
-msgid "Co&llate"
-msgstr "&Encadena"
+#: plugincombobox.cpp:91
+msgid ""
+" <qt><b>Current Connection</b> <p>This line shows which CUPS server your PC "
+"is currently connected to for printing and retrieving printer info. To "
+"switch to a different CUPS server, click \"System Options\", then select "
+"\"Cups server\" and fill in the required info. </qt>"
+msgstr ""
+" <qt><b>Connexió actual</b> <p>Aquesta línia mostra a quin servidor CUPS "
+"està connectar actualment el vostre PC per a imprimir i recuperar informació "
+"d'impressora. Per a canviar a un servidor CUPS diferent, cliqueu \"Opcions "
+"del sistema\", llavors seleccioneu \"Servidor Cups\" i ompliu la informació "
+"requerida. </qt>"
-#: kpcopiespage.cpp:186
-msgid "Re&verse"
-msgstr "In&verteix"
+#: posterpreview.cpp:115
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Poster preview not available. Either the <b>poster</b> executable is not "
+"properly installed, or you don't have the required version"
+msgstr ""
+"No està disponible la vista prèvia del pòster. O bé l'executable <b>pòster</"
+"b> no està instal·lat correctament."
-#: kpcopiespage.cpp:191
-msgid "Cop&ies:"
-msgstr "Còp&ies:"
+#: ppdloader.cpp:232
+msgid "(line %1): "
+msgstr "(línia %1): "
-#: kpcopiespage.cpp:198
-msgid "All Pages"
-msgstr "Totes les pàgines"
+#: rlpr/kmconfigproxy.cpp:29
+msgid "Proxy"
+msgstr "Procurador"
-#: kpcopiespage.cpp:199
-msgid "Odd Pages"
-msgstr "Pàgines senars"
+#: rlpr/kmconfigproxy.cpp:30
+msgid "RLPR Proxy Server Settings"
+msgstr "Arranjament del servidor de procuració RLPR"
-#: kpcopiespage.cpp:200
-msgid "Even Pages"
-msgstr "Pàgines parells"
+#: rlpr/kmproprlpr.cpp:49 rlpr/kmwrlpr.cpp:50
+msgid "Remote LPD Queue Settings"
+msgstr "Arranjament de la cua remota LPD"
-#: kpcopiespage.cpp:202
-msgid "Page &set:"
-msgstr "Conjunt de pàgine&s:"
+#: rlpr/kmproxywidget.cpp:32
+msgid "Proxy Settings"
+msgstr "Arranjament del procurador"
-#: kpcopiespage.cpp:257
-msgid "Pages"
-msgstr "Pàgines"
+#: rlpr/kmproxywidget.cpp:36
+msgid "&Use proxy server"
+msgstr "&Usa servidor de procuració"
+
+#: rlpr/kmrlprmanager.cpp:47 rlpr/kmwrlpr.cpp:85
+msgid "Empty host name."
+msgstr "El nom de remot està buit."
+
+#: rlpr/kmrlprmanager.cpp:49 rlpr/kmwrlpr.cpp:87
+msgid "Empty queue name."
+msgstr "El nom de cua està buit."
+
+#: rlpr/kmrlprmanager.cpp:63
+msgid "Printer not found."
+msgstr "No s'ha trobat la impressora."
+
+#: rlpr/kmrlprmanager.cpp:75
+msgid "Not implemented yet."
+msgstr "Encara no s'ha implementat."
+
+#: rlpr/kmwrlpr.cpp:124
+msgid "Remote queue %1 on %2"
+msgstr "Cua remota %1 a %2"
+
+#: rlpr/kmwrlpr.cpp:199
+msgid "No Predefined Printers"
+msgstr "Sense impressores predefinides"
+
+#: rlpr/krlprprinterimpl.cpp:73
+msgid "The printer is incompletely defined. Try to reinstall it."
+msgstr "La impressora no s'ha definit per complet. Proveu a reinstal·lar-la."
#: tdefilelist.cpp:42
msgid ""
-" <qt> <b>Add File button</b> "
-"<p>This button calls the <em>'File Open'</em> dialog to let you select a file "
-"for printing. Note, that "
-"<ul>"
-"<li>you can select ASCII or International Text, PDF, PostScript, JPEG, TIFF, "
-"PNG, GIF and many other graphic formats. "
-"<li>you can select various files from different paths and send them as one "
-"\"multi-file job\" to the printing system. </ul> </qt>"
-msgstr ""
-" <qt><b>Botó Afegeix fitxer</b> "
-"<p>Aquest botó crida el diàleg \"Obre fitxer\" que us permet seleccionar un "
-"fitxer per a imprimir. Tingueu present que "
-"<ul> "
-"<li> podeu seleccionar ASCII o Text Internacional, PDF, PostScript, JPEG, TIFF, "
-"PNG, GIF i molts altres formats gràfics. "
-"<li>podeu seleccionar diversos fitxers des de diferents camins i enviar-los al "
-"sistema d'impressió com a \"treball multi-fitxer\". </ul> </qt>"
+" <qt> <b>Add File button</b> <p>This button calls the <em>'File Open'</em> "
+"dialog to let you select a file for printing. Note, that <ul><li>you can "
+"select ASCII or International Text, PDF, PostScript, JPEG, TIFF, PNG, GIF "
+"and many other graphic formats. <li>you can select various files from "
+"different paths and send them as one \"multi-file job\" to the printing "
+"system. </ul> </qt>"
+msgstr ""
+" <qt><b>Botó Afegeix fitxer</b> <p>Aquest botó crida el diàleg \"Obre fitxer"
+"\" que us permet seleccionar un fitxer per a imprimir. Tingueu present que "
+"<ul> <li> podeu seleccionar ASCII o Text Internacional, PDF, PostScript, "
+"JPEG, TIFF, PNG, GIF i molts altres formats gràfics. <li>podeu seleccionar "
+"diversos fitxers des de diferents camins i enviar-los al sistema d'impressió "
+"com a \"treball multi-fitxer\". </ul> </qt>"
#: tdefilelist.cpp:54
msgid ""
-" <qt> <b>Remove File button</b> "
-"<p>This button removes the highlighted file from the list of to-be-printed "
-"files. </qt>"
+" <qt> <b>Remove File button</b> <p>This button removes the highlighted file "
+"from the list of to-be-printed files. </qt>"
msgstr ""
-" <qt><b>Botó Elimina fitxer</b> "
-"<p>Aquest botó elimina el fitxer ressaltat de la llista de fitxers a imprimir. "
-"</qt>"
+" <qt><b>Botó Elimina fitxer</b> <p>Aquest botó elimina el fitxer ressaltat "
+"de la llista de fitxers a imprimir. </qt>"
#: tdefilelist.cpp:59
msgid ""
-" <qt> <b>Move File Up button</b> "
-"<p>This button moves the highlighted file up in the list of files to be "
-"printed.</p> "
-"<p>In effect, this changes the order of the files' printout.</p> </qt>"
+" <qt> <b>Move File Up button</b> <p>This button moves the highlighted file "
+"up in the list of files to be printed.</p> <p>In effect, this changes the "
+"order of the files' printout.</p> </qt>"
msgstr ""
-" <qt> <b>Botó Puja el fitxer</b> "
-"<p>Aquest botó puja el fitxer ressaltat dins de la llista de fitxers a "
-"imprimir.</p> "
-"<p>Això té l'efecte de canviar l'ordre d'impressió dels fitxers.</p> </qt>"
+" <qt> <b>Botó Puja el fitxer</b> <p>Aquest botó puja el fitxer ressaltat "
+"dins de la llista de fitxers a imprimir.</p> <p>Això té l'efecte de canviar "
+"l'ordre d'impressió dels fitxers.</p> </qt>"
#: tdefilelist.cpp:66
msgid ""
-" <qt> <b>Move File Down button</b> "
-"<p>This button moves the highlighted file down in the list of files to be "
-"printed.</p> "
-"<p>In effect, this changes the order of the files' printout.</p> </qt>"
+" <qt> <b>Move File Down button</b> <p>This button moves the highlighted file "
+"down in the list of files to be printed.</p> <p>In effect, this changes the "
+"order of the files' printout.</p> </qt>"
msgstr ""
-" <qt> <b>Botó Baixa el fitxer</b> "
-"<p>Aquest botó baixa el fitxer ressaltat dins de la llista dels fitxers a "
-"imprimir.</p> "
-"<p>Això té l'efecte de canviar l'ordre d'impressió dels fitxers.</p> </qt>"
+" <qt> <b>Botó Baixa el fitxer</b> <p>Aquest botó baixa el fitxer ressaltat "
+"dins de la llista dels fitxers a imprimir.</p> <p>Això té l'efecte de "
+"canviar l'ordre d'impressió dels fitxers.</p> </qt>"
#: tdefilelist.cpp:73
msgid ""
-" <qt> <b>File Open button</b> "
-"<p>This button tries to open the highlighted file, so you can view or edit it "
-"before you send it to the printing system.</p> "
-"<p>If you open files, TDEPrint will use the application matching the MIME type "
-"of the file.</p> </qt>"
+" <qt> <b>File Open button</b> <p>This button tries to open the highlighted "
+"file, so you can view or edit it before you send it to the printing system.</"
+"p> <p>If you open files, TDEPrint will use the application matching the MIME "
+"type of the file.</p> </qt>"
msgstr ""
-" <qt> <b>Botó Obre fitxer</b> "
-"<p>Aquest botó prova d'obrir el fitxer ressaltat, per tal de poder-lo veure o "
-"editar abans d'enviar-lo al sistema d'impressió.</p> "
-"<p>Si obriu fitxers, TDEPrint usarà l'aplicació coincident amb el tipus MIME "
-"del fitxer.</p> </qt>"
+" <qt> <b>Botó Obre fitxer</b> <p>Aquest botó prova d'obrir el fitxer "
+"ressaltat, per tal de poder-lo veure o editar abans d'enviar-lo al sistema "
+"d'impressió.</p> <p>Si obriu fitxers, TDEPrint usarà l'aplicació coincident "
+"amb el tipus MIME del fitxer.</p> </qt>"
#: tdefilelist.cpp:82
msgid ""
-" <qt> <b>File List view</b> "
-"<p>This list displays all the files you selected for printing. You can see the "
-"file name(s), file path(s) and the file (MIME) type(s) as determined by "
-"TDEPrint. You may re-arrange the initial order of the list with the help of "
-"the arrow buttons on the right.</p> "
-"<p>The files will be printed as a single job, in the same order as displayed in "
-"the list.</p> "
-"<p><b>Note:</b> You can select multiple files. The files may be in multiple "
-"locations. The files may be of multiple MIME types. The buttons on the right "
-"side let you add more files, remove already selected files from the list, "
-"re-order the list (by moving files up or down), and open files. If you open "
-"files, TDEPrint will use the application matching the MIME type of the file.</p> "
-"</qt>"
+" <qt> <b>File List view</b> <p>This list displays all the files you selected "
+"for printing. You can see the file name(s), file path(s) and the file (MIME) "
+"type(s) as determined by TDEPrint. You may re-arrange the initial order of "
+"the list with the help of the arrow buttons on the right.</p> <p>The files "
+"will be printed as a single job, in the same order as displayed in the list."
+"</p> <p><b>Note:</b> You can select multiple files. The files may be in "
+"multiple locations. The files may be of multiple MIME types. The buttons on "
+"the right side let you add more files, remove already selected files from "
+"the list, re-order the list (by moving files up or down), and open files. "
+"If you open files, TDEPrint will use the application matching the MIME type "
+"of the file.</p> </qt>"
msgstr ""
-" <qt> <b>Vista llista de fitxers</b> "
-"<p>Aquesta llista mostra tots els fitxers que heu seleccionat per imprimir. "
-"Podeu veure els noms dels fitxers, els camins i els tipus MIME dels fitxers tal "
-"com TDEPrint els ha determinats. Podeu reordenar l'ordre inicial de la llista "
-"amb l'ajuda dels botons fletxa de la dreta.</p> "
-"<p>Els fitxers s'imprimiran com un sol treball, en el mateix ordre en què es "
-"mostren a la llista.</p> "
-"<p><b>Nota:</b> Podeu seleccionar múltiples fitxers. Els fitxers poden estar en "
-"múltiples localitzacions. Els fitxers poden ser de múltiples tipus MIME. Els "
-"botons de la banda dreta us permeten afegir més fitxers, eliminar de la llista "
-"fitxers ja seleccionats, reordenar la llista (pujant i baixant fitxers) i obrir "
-"fitxers. Si obriu fitxers, TDEPrint usarà l'aplicació coincident amb el tipus "
-"MIME del fitxer.</p> </qt>"
+" <qt> <b>Vista llista de fitxers</b> <p>Aquesta llista mostra tots els "
+"fitxers que heu seleccionat per imprimir. Podeu veure els noms dels fitxers, "
+"els camins i els tipus MIME dels fitxers tal com TDEPrint els ha "
+"determinats. Podeu reordenar l'ordre inicial de la llista amb l'ajuda dels "
+"botons fletxa de la dreta.</p> <p>Els fitxers s'imprimiran com un sol "
+"treball, en el mateix ordre en què es mostren a la llista.</p> <p><b>Nota:</"
+"b> Podeu seleccionar múltiples fitxers. Els fitxers poden estar en múltiples "
+"localitzacions. Els fitxers poden ser de múltiples tipus MIME. Els botons de "
+"la banda dreta us permeten afegir més fitxers, eliminar de la llista fitxers "
+"ja seleccionats, reordenar la llista (pujant i baixant fitxers) i obrir "
+"fitxers. Si obriu fitxers, TDEPrint usarà l'aplicació coincident amb el "
+"tipus MIME del fitxer.</p> </qt>"
#: tdefilelist.cpp:103
msgid "Path"
@@ -7040,206 +6626,132 @@ msgid "Open file"
msgstr "Obre fitxer"
#: tdefilelist.cpp:149
+#, fuzzy
msgid ""
-"Drag file(s) here or use the button to open a file dialog. Leave empty for <b>"
-"&lt;STDIN&gt;</b>."
+"Drag file(s) here or use the button to open a file dialog. Leave empty for "
+"<b>&ltSTDIN&gt</b>."
msgstr ""
-"Arrossegueu el(s) fitxer(s) aquí o useu el botó per obrir un diàleg de fitxers. "
-"Deixeu-ho buit per a <b>&lt;STDIN&gt;</b>."
-
-#: kmmanager.cpp:70
-msgid "This operation is not implemented."
-msgstr "Aquesta operació no s'ha implementat."
+"Arrossegueu el(s) fitxer(s) aquí o useu el botó per obrir un diàleg de "
+"fitxers. Deixeu-ho buit per a <b>&lt;STDIN&gt;</b>."
-#: kmmanager.cpp:169
-msgid "Unable to locate test page."
-msgstr "No s'ha pogut localitzar la pàgina de prova."
-
-#: kmmanager.cpp:449
-msgid "Can't overwrite regular printer with special printer settings."
+#: tdeprintd.cpp:176
+msgid ""
+"Some of the files to print are not readable by the TDE print daemon. This "
+"may happen if you are trying to print as a different user to the one "
+"currently logged in. To continue printing, you need to provide root's "
+"password."
msgstr ""
-"No es pot sobreescriure la impressora habitual amb arranjaments especials."
+"El dimoni d'impressió TDE no pot llegir alguns dels fitxer a imprimir. Això "
+"pot passar si proveu d'imprimir amb un usuari diferent del que està "
+"connectat actualment. Per continuar imprimint heu de donar la contrasenya de "
+"root."
-#: kmmanager.cpp:478
-#, c-format
-msgid "Parallel Port #%1"
-msgstr "Port paral·lel #%1"
+#: tdeprintd.cpp:181
+msgid "Provide root's Password"
+msgstr "Proporcioneu la contrasenya de root"
-#: kmmanager.cpp:486 kmmanager.cpp:502 kxmlcommand.cpp:661
+#: tdeprintd.cpp:200 tdeprintd.cpp:202
#, c-format
-msgid "Unable to load TDE print management library: %1"
-msgstr "No s'ha pogut carregar la biblioteca de gestió d'impressió TDE: %1"
+msgid "Printing Status - %1"
+msgstr "Estat d'impressió - %1"
-#: kmmanager.cpp:491 kxmlcommand.cpp:669
-msgid "Unable to find wizard object in management library."
-msgstr "No s'ha pogut trobar l'objecte assistent a la biblioteca de gestió."
+#: tdeprintd.cpp:263
+msgid "Printing system"
+msgstr "Sistema d'impressió"
-#: kmmanager.cpp:507
-msgid "Unable to find options dialog in management library."
-msgstr "No s'ha pogut trobar el diàleg d'opcions a la biblioteca de gestió."
+#: tdeprintd.cpp:266
+msgid "Authentication failed (user name=%1)"
+msgstr "Ha fallat l'autenticació (nom d'usuari=%1)"
-#: kmmanager.cpp:534
-msgid "No plugin information available"
-msgstr "No hi ha disponible informació d'endollat"
+#: tools/escputil/escpwidget.cpp:45
+msgid "EPSON InkJet Printer Utilities"
+msgstr "Utilitats de la impressora EPSON InkJet"
-#: marginpreview.cpp:135
-msgid "No preview available"
-msgstr "Sense vista prèvia disponible"
+#: tools/escputil/escpwidget.cpp:91
+msgid "&Use direct connection (might need root permissions)"
+msgstr "&Usa connexió directa (pot necessitar permisos de root)"
-#: kxmlcommand.cpp:789
-msgid "One of the command object's requirements is not met."
-msgstr "No es compleix un dels requeriments de l'objecte d l'ordre."
+#: tools/escputil/escpwidget.cpp:103
+msgid "Clea&n print head"
+msgstr "&Neteja el capçal d'impressora"
-#: kxmlcommand.cpp:797 kxmlcommand.cpp:802
+#: tools/escputil/escpwidget.cpp:104
+msgid "&Print a nozzle test pattern"
+msgstr "Im&primeix un patró de prova d'injector"
+
+#: tools/escputil/escpwidget.cpp:105
+msgid "&Align print head"
+msgstr "&Alínia el capçal d'impressora"
+
+#: tools/escputil/escpwidget.cpp:106
+msgid "&Ink level"
+msgstr "Nivell de t&inta"
+
+#: tools/escputil/escpwidget.cpp:107
+msgid "P&rinter identification"
+msgstr "Identificació d'imp&ressora"
+
+#: tools/escputil/escpwidget.cpp:153
+msgid "Internal error: no device set."
+msgstr "Error intern: no s'ha establert el dispositiu."
+
+#: tools/escputil/escpwidget.cpp:164
#, c-format
-msgid "The command does not contain the required tag %1."
-msgstr "L'ordre no conté el marcador requerit %1."
+msgid "Unsupported connection type: %1"
+msgstr "Tipus de connexió no acceptada: %1"
-#: driverview.cpp:47
+#: tools/escputil/escpwidget.cpp:171
msgid ""
-" <qt> <b>List of Driver Options (from PPD)</b>. "
-"<p>The upper pane of this dialog page contains all printjob options as laid "
-"down in the printer's description file (PostScript Printer Description == "
-"'PPD') </p> "
-"<p>Click on any item in the list and watch the lower pane of this dialog page "
-"display the available values. </p> "
-"<p>Set the values as needed. Then use one of the pushbuttons below to "
-"proceed:</p> "
-"<ul> "
-"<li><em>'Save'</em> your settings if you want to re-use them in your next "
-"job(s) too. <em>'Save'</em> will store your settings permanently until you "
-"change them again. </li>. "
-"<li>Click <em>'OK'</em> (without a prior click on <em>'Save'</em>"
-", if you want to use your selected settings just once, for the next print job. "
-"<em>'OK'</em> will forget your current settings when kprinter is closed again, "
-"and will start next time with the previously saved defaults. </li> "
-"<li><em>'Cancel'</em> will not change anything. If you proceed to print after "
-"clicking <em>'Cancel'</em>, the job will print with the default settings of "
-"this queue. </ul> "
-"<p><b>Note.</b> The number of available job options depends strongly on the "
-"actual driver used for your print queue. <em>'Raw'</em> "
-"queues do not have a driver or a PPD. For raw queues this tab page is not "
-"loaded by TDEPrint, and thus is not present in the kprinter dialog.</p> </qt>"
-msgstr ""
-"<qt> <b>Llista d'opcions de controlador (des de PPD)</b>. "
-"<p> La part superior d'aquesta pàgina de diàleg conté totes les opcions de "
-"treball d'impressió tal com es descriuen al fitxer de definició d'impressora "
-"(PostScript Printer Description == 'PPD') </p> "
-"<p>Cliqueu a qualsevol ítem de la llista i observeu com es mostren els valors "
-"disponibles a la part inferior d'aquest diàleg. </p> "
-"<p>Establiu els valors que calgui. Llavors useu un del botons de sota per a "
-"continuar:</p> "
-"<ul> "
-"<li><em>'Desa'</em> els valors si voleu tornar-los a usar als treballs "
-"següents. <em>'Desa'</em> conservarà els valors permanentment fins que els "
-"torneu a canviar. </li> "
-"<li>Cliqueu <em>'Bé'</em> (sense clicar previament a <em>'Desa'</em>"
-"), si voleu usar els valors seleccionats només un cop, per al treball "
-"d'impressió següent. <em>'Bé'</em> oblidarà els valors actuals en tancar "
-"kprint, i engegarà el següent cop amb els valors desats previament. </li> "
-"<li><em>'Cancel·la'</em> no canviarà res. Si imprimiu després de clicar <em>"
-"'Cancel·la'</em>, el treball s'imprimirà amb els valors per omissió d'aquesta "
-"cua. </ul> "
-"<p><b>Nota.</b> El nombre d'opcions de treball disponibles depèn molt del "
-"controlador concret que s'usa per a la cua d'impressió. Les cues en <em>"
-"'brut'</em> no tenen un controlador o una PPD. TDEPrint no carrega aquesta "
-"pàgina de pestanyes per a les cues en brut i, per tant, no és present al diàleg "
-"kprinter.</p> </qt>"
+"An escputil process is still running. You must wait until its completion "
+"before continuing."
+msgstr ""
+"Encara s'està executant un procés sputil. Heu d'esperar que acabi abans de "
+"continuar."
-#: driverview.cpp:71
+#: tools/escputil/escpwidget.cpp:179
msgid ""
-" <qt> <b>List of Possible Values for given Option (from PPD)</b>. "
-"<p>The lower pane of this dialog page contains all possible values of the "
-"printoption highlighted above, as laid down in the printer's description file "
-"(PostScript Printer Description == 'PPD') </p> "
-"<p>Select the value you want and proceed. </p> "
-"<p>Then use one of the pushbuttons below to leave this dialog:</p> "
-"<ul> "
-"<li><em>'Save'</em> your settings if you want to re-use them in your next "
-"job(s) too. <em>'Save'</em> will store your settings permanently until you "
-"change them again. </li>. "
-"<li>Click <em>'OK'</em> if you want to use your selected settings just once, "
-"for the next print job. <em>'OK'</em> will forget your current settings when "
-"kprinter is closed again, and will start next time with your previous "
-"defaults. </li> "
-"<li><em>'Cancel'</em> will not change anything. If you proceed to print after "
-"clicking <em>'Cancel'</em>, the job will print with the default settings of "
-"this queue. </ul> "
-"<p><b>Note.</b> The number of available job options depends strongly on the "
-"actual driver used for your print queue. <em>'Raw'</em> "
-"queues do not have a driver or a PPD. For raw queues this tab page is not "
-"loaded by TDEPrint, and thus is not present in the kprinter dialog.</p> </qt>"
+"The executable escputil cannot be found in your PATH environment variable. "
+"Make sure gimp-print is installed and that escputil is in your PATH."
msgstr ""
-"<qt> <b>Llista de valors possibles per a l'opció donada (des de PPD)</b>. "
-"<p> La part superior d'aquesta pàgina de diàleg conté totes les opcions de "
-"treball d'impressió tal com es descriuen al fitxer de definició d'impressora "
-"(PostScript Printer Description == 'PPD') </p> "
-"<p>Seleccioneu el valor que voleu i continueu. </p> "
-"<p>Llavors useu un del botons de sota per a abandonar aquest diàleg:</p> "
-"<ul> "
-"<li><em>'Desa'</em> els valors si voleu tornar-los a usar als treballs "
-"següents. <em>'Desa'</em> conservarà els valors permanentment fins que els "
-"torneu a canviar. </li> "
-"<li>Cliqueu <em>'Bé'</em> si voleu usar els valors seleccionats només un cop, "
-"per al treball d'impressió següent. <em>'Bé'</em> oblidarà els valors actuals "
-"en tancar kprint, i engegarà el següent cop amb els valors desats previament. "
-"</li> "
-"<li><em>'Cancel·la'</em> no canviarà res. Si imprimiu després de clicar <em>"
-"'Cancel·la'</em>, el treball s'imprimirà amb els valors per omissió d'aquesta "
-"cua. </ul> "
-"<p><b>Nota.</b> El nombre d'opcions de treball disponibles depèn molt del "
-"controlador concret que s'usa per a la cua d'impressió. Les cues en <em>"
-"'brut'</em> no tenen un controlador o una PPD. TDEPrint no carrega aquesta "
-"pàgina de pestanyes per a les cues en brut i, per tant, no és present al diàleg "
-"kprinter.</p> </qt>"
+"No s'ha pogut trobar l'executable esputil a la variable d'entorn PATH. "
+"Assegureu-vos que gimp-print és instal·lat i que escputil està al vostre "
+"PATH."
-#: kprintaction.cpp:117 kprintaction.cpp:122 kprintaction.cpp:127
-msgid "&Export..."
-msgstr "E&xporta..."
+#: tools/escputil/escpwidget.cpp:204
+msgid "Internal error: unable to start escputil process."
+msgstr "Error intern: no s'ha pogut engegar el procés escputil."
-#: kmfactory.cpp:221
-msgid "<qt>There was an error loading %1. The diagnostic is:<p>%2</p></qt>"
-msgstr ""
-"<qt>Hi ha hagut un error en carregar %1.El diagnòstic és:"
-"<p>%2</p></qt>"
+#: tools/escputil/escpwidget.cpp:214
+msgid "Operation terminated with errors."
+msgstr "L'operació ha acabat amb errors."
-#: kmspecialmanager.cpp:53
+#: util.h:64
#, fuzzy
-msgid ""
-"A file share/tdeprint/specials.desktop was found in your local KDE directory. "
-"This file probably comes from a previous KDE release and should be removed in "
-"order to manage global pseudo printers."
-msgstr ""
-"S'ha trobat un fitxer share/tdeprint/specials.desktop al directori local TDE. "
-"Aquest fitxer probablement ve d'un lliurament anterior del TDE i s'hauria "
-"d'esborrar per tal de gestionar les pseudo impressores globals."
+msgid "Envelope C5"
+msgstr "Sobre #10 US"
-#: tdeprintd.cpp:176
-msgid ""
-"Some of the files to print are not readable by the TDE print daemon. This may "
-"happen if you are trying to print as a different user to the one currently "
-"logged in. To continue printing, you need to provide root's password."
-msgstr ""
-"El dimoni d'impressió TDE no pot llegir alguns dels fitxer a imprimir. Això pot "
-"passar si proveu d'imprimir amb un usuari diferent del que està connectat "
-"actualment. Per continuar imprimint heu de donar la contrasenya de root."
+#: util.h:65
+#, fuzzy
+msgid "Envelope DL"
+msgstr "Sobre #10 US"
-#: tdeprintd.cpp:181
-msgid "Provide root's Password"
-msgstr "Proporcioneu la contrasenya de root"
+#: util.h:66
+msgid "Envelope US #10"
+msgstr ""
-#: tdeprintd.cpp:200 tdeprintd.cpp:202
-#, c-format
-msgid "Printing Status - %1"
-msgstr "Estat d'impressió - %1"
+#: util.h:67
+msgid "Executive"
+msgstr ""
-#: tdeprintd.cpp:263
-msgid "Printing system"
-msgstr "Sistema d'impressió"
+#: kprintpreviewui.rc:4
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "&File"
+msgstr "&Fitxers"
-#: tdeprintd.cpp:266
-msgid "Authentication failed (user name=%1)"
-msgstr "Ha fallat l'autenticació (nom d'usuari=%1)"
+#: kprintpreviewui.rc:13
+#, no-c-format
+msgid "&PageMarks"
+msgstr "Marcadors de &pàgina"
#~ msgid "%1 &Handbook"
#~ msgstr "%1 &Manual"