summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-nds/messages/tdebase/kate.po
diff options
context:
space:
mode:
authorTimothy Pearson <kb9vqf@pearsoncomputing.net>2011-12-03 11:05:10 -0600
committerTimothy Pearson <kb9vqf@pearsoncomputing.net>2011-12-03 11:05:10 -0600
commitf7e7a923aca8be643f9ae6f7252f9fb27b3d2c3b (patch)
tree1f78ef53b206c6b4e4efc88c4849aa9f686a094d /tde-i18n-nds/messages/tdebase/kate.po
parent85ca18776aa487b06b9d5ab7459b8f837ba637f3 (diff)
downloadtde-i18n-f7e7a923aca8be643f9ae6f7252f9fb27b3d2c3b.tar.gz
tde-i18n-f7e7a923aca8be643f9ae6f7252f9fb27b3d2c3b.zip
Second part of prior commit
Diffstat (limited to 'tde-i18n-nds/messages/tdebase/kate.po')
-rw-r--r--tde-i18n-nds/messages/tdebase/kate.po1915
1 files changed, 1915 insertions, 0 deletions
diff --git a/tde-i18n-nds/messages/tdebase/kate.po b/tde-i18n-nds/messages/tdebase/kate.po
new file mode 100644
index 0000000000..3cec348a89
--- /dev/null
+++ b/tde-i18n-nds/messages/tdebase/kate.po
@@ -0,0 +1,1915 @@
+# Translation of kate.po to Low Saxon
+# translation of kate.po to
+# Copyright (C) 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
+#
+# Heiko Evermann <heiko@evermann.de>, 2004.
+# Volker Jockheck <volkae@gmx.net>, 2004.
+# Soenke Dibbern <s_dibbern@web.de>, 2004.
+# Sönke Dibbern <s_dibbern@web.de>, 2005, 2006.
+# SD <s_dibbern@web.de>, 2006.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: kate\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-14 01:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-12-29 23:49+0100\n"
+"Last-Translator: Sönke Dibbern <s_dibbern@web.de>\n"
+"Language-Team: Low Saxon <tde-i18n-nds@kde.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:276
+msgid "Failed to expand the command '%1'."
+msgstr "Expanderen vun den Befehl \"%1\" feshlslaan."
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:277
+msgid "Kate External Tools"
+msgstr "Extern Warktüüch"
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:427
+msgid "Edit External Tool"
+msgstr "Extern Warktüüch bewerken"
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:441
+msgid "&Label:"
+msgstr "&Naam:"
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:446
+msgid "The name will be displayed in the 'Tools->External' menu"
+msgstr "Disse Naam warrt in dat Menü \"Warktüüch -> Extern Warktüüch\" wiest"
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:456
+msgid "S&cript:"
+msgstr "Skri&pt:"
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:461
+msgid ""
+"<p>The script to execute to invoke the tool. The script is passed to /bin/sh "
+"for execution. The following macros will be expanded:</p>"
+"<ul>"
+"<li><code>%URL</code> - the URL of the current document."
+"<li><code>%URLs</code> - a list of the URLs of all open documents."
+"<li><code>%directory</code> - the URL of the directory containing the current "
+"document."
+"<li><code>%filename</code> - the filename of the current document."
+"<li><code>%line</code> - the current line of the text cursor in the current "
+"view."
+"<li><code>%column</code> - the column of the text cursor in the current view."
+"<li><code>%selection</code> - the selected text in the current view."
+"<li><code>%text</code> - the text of the current document.</ul>"
+msgstr ""
+"<p>De Befehl, de dat Warktüüch start, warrt an /bin/sh to'n Utföhren övergeven. "
+"Disse Tekenkeden köönt as Variabeln bruukt warrn:</p>"
+"<ul>"
+"<li><code>%URL</code> - de Adress (URL) vun't aktive Dokment."
+"<li><code>%URLs</code> - en List mit de Adressen vun all apen Dokmenten."
+"<li><code>%directory</code> - de Adress vun den Orner, binnen den dat aktive "
+"Dokment liggt."
+"<li><code>%filename</code> - de Dateinaam vun't aktive Dokment."
+"<li><code>%line</code> - de Reeg vun den Blinker in de aktive Ansicht."
+"<li><code>%column</code> - de Striep vun den Blinker in de aktive Ansicht."
+"<li><code>%selection</code> - de markeerte Text in de aktive Ansicht."
+"<li><code>%text</code> - de Text vun't aktive Dokment.</ul>"
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:479
+msgid "&Executable:"
+msgstr "&Utföhrbor Datei:"
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:484
+msgid ""
+"The executable used by the command. This is used to check if a tool should be "
+"displayed; if not set, the first word of <em>command</em> will be used."
+msgstr ""
+"De utföhrbore Datei för den Befehl. Dormit warrt pröövt, wat dat Warktüüch "
+"wiest warrn schall; wenn hier nix steiht, warrt dat eerste Woort vun <em>"
+"Befehl</em> bruukt."
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:490
+msgid "&Mime types:"
+msgstr "&MIME-Typen:"
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:495
+msgid ""
+"A semicolon-separated list of mime types for which this tool should be "
+"available; if this is left empty, the tool is always available. To choose from "
+"known mimetypes, press the button on the right."
+msgstr ""
+"En List vun MIME-Typen, ünnerdeelt vun Streekpünkt, för de dat Warktüüch bruukt "
+"warrn schall. Wenn hier nix steiht, kann dat Warktüüch jümmers bruukt warrn. "
+"Mit den Knoop rechterhand kannst Du vun de vörhannen MIME-Typen een utsöken."
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:504
+msgid "Click for a dialog that can help you creating a list of mimetypes."
+msgstr ""
+"Klick hier, wenn Du en Dialoog bruken wullt, de Di bi't Opstellen vun en List "
+"vun MIME-Typen hölpt."
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:508
+msgid "&Save:"
+msgstr "&Sekern:"
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:512
+msgid "None"
+msgstr "Keen"
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:512
+msgid "Current Document"
+msgstr "Aktiv Dokment"
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:512
+msgid "All Documents"
+msgstr "All Dokmenten"
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:516
+msgid ""
+"You can elect to save the current or all [modified] documents prior to running "
+"the command. This is helpful if you want to pass URLs to an application like, "
+"for example, an FTP client."
+msgstr ""
+"Du kannst instellen, dat aktive oder all (ännerte) Dokmenten to sekern, ehr de "
+"Befehl utföhrt warrt. Dat is goot, wenn Du URLs t.B. an en FTP-Programm "
+"övergeven wullt."
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:523
+msgid "&Command line name:"
+msgstr "Naam op de &Befehlsreeg:"
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:528
+msgid ""
+"If you specify a name here, you can invoke the command from the view command "
+"lines with exttool-the_name_you_specified_here. Please do not use spaces or "
+"tabs in the name."
+msgstr ""
+"Wenn Du hier en Naam angiffst, kannst Du den Befehl över dat \"Ansicht\"-Menü "
+"ünner \"Na de Befehlsreeg wesseln\" mit exttool-angeven_Naam opropen. Bitte "
+"bruuk keen Leertekens oder Tabs binnen den Naam."
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:539
+msgid "You must specify at least a name and a command"
+msgstr "Du muttst tominnst en Naam un en Befehl ingeven"
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:548
+msgid "Select the MimeTypes for which to enable this tool."
+msgstr "Söök de MIME-Typen ut, mit de de Befehl warken schall"
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:550
+msgid "Select Mime Types"
+msgstr "MIME-Typen utsöken"
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:568
+msgid "&New..."
+msgstr "&Nieg..."
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:576
+msgid "&Edit..."
+msgstr "&Bewerken..."
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:580
+msgid "Insert &Separator"
+msgstr "&Trennteken infögen"
+
+#: app/kateexternaltools.cpp:602
+msgid ""
+"This list shows all the configured tools, represented by their menu text."
+msgstr ""
+"Disse List wiest all instellte Warktüüch, se warrt dör ehren Menütext angeven."
+
+#: app/kateviewspace.cpp:320 app/kateviewspace.cpp:359
+msgid " INS "
+msgstr " Inf "
+
+#: app/kateviewspace.cpp:325 app/kateviewspace.cpp:363
+msgid " NORM "
+msgstr " Norm "
+
+#: app/kateviewspace.cpp:351
+msgid " Line: %1 Col: %2 "
+msgstr "Reeg: %1 Str: %2 "
+
+#: app/kateviewspace.cpp:355
+msgid " R/O "
+msgstr " b.l. "
+
+#: app/kateviewspace.cpp:357
+msgid " OVR "
+msgstr " Övr "
+
+#: app/kateviewspace.cpp:363
+msgid " BLK "
+msgstr " Blk "
+
+#: app/kateconsole.cpp:129
+msgid ""
+"Do you really want to pipe the text to the console? This will execute any "
+"contained commands with your user rights."
+msgstr ""
+"Wullt Du den Text redig na de Konsool wiederledden? All Befehlen binnen den "
+"Text warrt denn mit Dien Brukerrechten utföhrt."
+
+#: app/kateconsole.cpp:130
+msgid "Pipe to Console?"
+msgstr "Na Konsool wiederledden?"
+
+#: app/kateconsole.cpp:131
+msgid "Pipe to Console"
+msgstr "Na Konsool wiederledden"
+
+#: app/katemainwindow.cpp:212 app/katesavemodifieddialog.cpp:152
+msgid "Documents"
+msgstr "Dokmenten"
+
+#: app/katemainwindow.cpp:216
+msgid "Filesystem Browser"
+msgstr "Dateigrieper"
+
+#: app/kategrepdialog.cpp:71 app/katemainwindow.cpp:223
+msgid "Find in Files"
+msgstr "Binnen Dateien söken"
+
+#: app/katemainwindow.cpp:230
+msgid "Terminal"
+msgstr "Terminal"
+
+#: app/katemainwindow.cpp:242
+msgid "Create a new document"
+msgstr "Nieg Dokment opstellen"
+
+#: app/katemainwindow.cpp:243
+msgid "Open an existing document for editing"
+msgstr "Dokment för't Bewerken opmaken"
+
+#: app/katemainwindow.cpp:246 app/kwritemain.cpp:151
+msgid ""
+"This lists files which you have opened recently, and allows you to easily open "
+"them again."
+msgstr ""
+"List de tolest opmaakten Dateien op, denn köönt se eenfach wedder opmaakt "
+"warrn."
+
+#: app/katemainwindow.cpp:248
+msgid "Save A&ll"
+msgstr "&All sekern"
+
+#: app/katemainwindow.cpp:249
+msgid "Save all open, modified documents to disk."
+msgstr "All opmaakt, ännert Dokmenten na de Fastplaat sekern."
+
+#: app/katemainwindow.cpp:251
+msgid "Close the current document."
+msgstr "Dit Dokment tomaken."
+
+#: app/katemainwindow.cpp:253
+msgid "Clos&e All"
+msgstr "All &tomaken"
+
+#: app/katemainwindow.cpp:254
+msgid "Close all open documents."
+msgstr "All apen Dokmenten tomaken."
+
+#: app/katemainwindow.cpp:256
+msgid "Send one or more of the open documents as email attachments."
+msgstr "Een oder mehr vun de apen Dokmenten as Nettbreefbilaag sennen."
+
+#: app/katemainwindow.cpp:258
+msgid "Close this window"
+msgstr "Dit Finster tomaken"
+
+#: app/katemainwindow.cpp:261
+msgid "Create a new Kate view (a new window with the same document list)."
+msgstr ""
+"En niege Ansicht opstellen (en nieg Finster mit de sülve Dokmentenlist)."
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:268 app/kateconfigdialog.cpp:269
+#: app/katemainwindow.cpp:265 app/katemainwindow.cpp:540
+msgid "External Tools"
+msgstr "Extern Warktüüch"
+
+#: app/katemainwindow.cpp:266
+msgid "Launch external helper applications"
+msgstr "Extern Hölper-Programmen starten"
+
+#: app/katemainwindow.cpp:272
+msgid "Open W&ith"
+msgstr "Opmaken m&it"
+
+#: app/katemainwindow.cpp:273
+msgid ""
+"Open the current document using another application registered for its file "
+"type, or an application of your choice."
+msgstr ""
+"Dat aktuelle Dokment mit en anner Programm opmaken, dat för den Dateityp "
+"registreert is, oder mit en Programm na Dien Wahl."
+
+#: app/katemainwindow.cpp:278 app/kwritemain.cpp:174
+msgid "Configure the application's keyboard shortcut assignments."
+msgstr "De Tastkombinatschonen för't Programm instellen."
+
+#: app/katemainwindow.cpp:281 app/kwritemain.cpp:177
+msgid "Configure which items should appear in the toolbar(s)."
+msgstr "Instellen, welk Knööp op de Warktüüchbalkens wiest warrt."
+
+#: app/katemainwindow.cpp:284
+msgid ""
+"Configure various aspects of this application and the editing component."
+msgstr ""
+"Verscheden Optschonen vun't Programm un de Bewerken-Komponent instellen."
+
+#: app/katemainwindow.cpp:288
+msgid "&Pipe to Console"
+msgstr "Na Konsool wieder&ledden"
+
+#: app/katemainwindow.cpp:291
+msgid "This shows useful tips on the use of this application."
+msgstr "Wiest sinnvull Tipps för't Bruken vun dit Programm."
+
+#: app/katemainwindow.cpp:295
+msgid "&Plugins Handbook"
+msgstr "Handbook för &Plugins"
+
+#: app/katemainwindow.cpp:296
+msgid "This shows help files for various available plugins."
+msgstr "Wiest Hülp-Dateien för verscheden verföögbore Plugins."
+
+#: app/katemainwindow.cpp:305
+msgid ""
+"_: Menu entry Session->New\n"
+"&New"
+msgstr "&Nieg"
+
+#: app/katemainwindow.cpp:308
+msgid "Save &As..."
+msgstr "Sekern &as..."
+
+#: app/katemainwindow.cpp:309
+msgid "&Manage..."
+msgstr "&Plegen..."
+
+#: app/katemainwindow.cpp:312
+msgid "&Quick Open"
+msgstr "Fi&x opmaken"
+
+#: app/katedocmanager.cpp:431 app/katemainwindow.cpp:340
+msgid "New file opened while trying to close Kate, closing aborted."
+msgstr ""
+"Niege Datei opmaakt, wielt Kate beendt warrn schull. Beennen wöör afbraken."
+
+#: app/katedocmanager.cpp:432 app/katemainwindow.cpp:341
+msgid "Closing Aborted"
+msgstr "Beennen afbraken"
+
+#: app/katemainwindow.cpp:489
+msgid ""
+"_: 'document name [*]', [*] means modified\n"
+"%1 [*]"
+msgstr "%1 [*]"
+
+#: app/katemainwindow.cpp:611
+msgid "&Other..."
+msgstr "&Anner..."
+
+#: app/katemainwindow.cpp:621
+msgid "Other..."
+msgstr "Anner..."
+
+#: app/katemainwindow.cpp:638
+msgid "Application '%1' not found!"
+msgstr "Programm \"%1\" lett sik nich finnen!"
+
+#: app/katemainwindow.cpp:638
+msgid "Application Not Found!"
+msgstr "Programm nich funnen!"
+
+#: app/katemainwindow.cpp:666
+msgid ""
+"<p>The current document has not been saved, and cannot be attached to an email "
+"message."
+"<p>Do you want to save it and proceed?"
+msgstr ""
+"<p>Dat aktive Dokment is nich sekert un kann keen Nettbreef bileggt warrn."
+"<p>Wullt Du dat sekern un wiedermaken ?"
+
+#: app/katemainwindow.cpp:669
+msgid "Cannot Send Unsaved File"
+msgstr "Nich sekert Dokment lett sik nich sennen"
+
+#: app/katemainwindow.cpp:677 app/katemainwindow.cpp:698
+msgid "The file could not be saved. Please check if you have write permission."
+msgstr ""
+"De Datei lett sik nich sekern. Bitte prööv, wat du Schriefverlöven hest."
+
+#: app/katemainwindow.cpp:688
+msgid ""
+"<p>The current file:"
+"<br><strong>%1</strong>"
+"<br>has been modified. Modifications will not be available in the attachment."
+"<p>Do you want to save it before sending it?"
+msgstr ""
+"<p>Dat aktive Dokment"
+"<br><strong>%1</strong>"
+"<br>is ännert worrn. De Ännern warrt in de Bilaag nich vörhannen wesen."
+"<p>Wullt Du dat sekern, ehr Du dat sennst?"
+
+#: app/katemainwindow.cpp:691
+msgid "Save Before Sending?"
+msgstr "Ehr't Sennen sekern?"
+
+#: app/katemainwindow.cpp:691
+msgid "Do Not Save"
+msgstr "Nich sekern"
+
+#: app/katemailfilesdialog.cpp:47
+msgid "Email Files"
+msgstr "Dateien mit Nettpost sennen"
+
+#: app/katemailfilesdialog.cpp:49 app/katemailfilesdialog.cpp:99
+msgid "&Show All Documents >>"
+msgstr "All Dokmenten &wiesen >>"
+
+#: app/katemailfilesdialog.cpp:52
+msgid "&Mail..."
+msgstr "&Nettpost..."
+
+#: app/katemailfilesdialog.cpp:57
+msgid ""
+"<p>Press <strong>Mail...</strong> to email the current document."
+"<p>To select more documents to send, press <strong>Show All "
+"Documents&nbsp;&gt;&gt;</strong>."
+msgstr ""
+"<p>Klick op <strong>Nettpost...</strong>, wenn Du dat aktive Dokment mit "
+"Nettpost sennen wullt."
+"<p>Wenn Du en Reeg Dokmenten för't Sennen utsöken wullt, klick op <strong>"
+"All Dokmenten wiesen&nbsp;&gt;&gt;</strong>."
+
+#: app/kateconfigplugindialogpage.cpp:81 app/katemailfilesdialog.cpp:61
+msgid "Name"
+msgstr "Naam"
+
+#: app/katefilelist.cpp:142 app/katefilelist.cpp:579
+#: app/katemailfilesdialog.cpp:62
+msgid "URL"
+msgstr "URL"
+
+#: app/katemailfilesdialog.cpp:104
+msgid "&Hide Document List <<"
+msgstr "Dokmentenlist &versteken <<"
+
+#: app/katemailfilesdialog.cpp:105
+msgid "Press <strong>Mail...</strong> to send selected documents"
+msgstr ""
+"Klick op <strong>Nettpost...</strong>, wenn Du de utsöchten Dokmenten sennen "
+"wullt"
+
+#: app/katemwmodonhddialog.cpp:61
+msgid "Documents Modified on Disk"
+msgstr "Dokmenten op Fastplaat ännert"
+
+#: app/katemwmodonhddialog.cpp:63
+msgid "&Ignore"
+msgstr "Över&gahn"
+
+#: app/katemwmodonhddialog.cpp:64
+msgid "&Overwrite"
+msgstr "Ö&verschrieven"
+
+#: app/katemwmodonhddialog.cpp:68
+msgid ""
+"Removes the modified flag from the selected documents and closes the dialog if "
+"there are no more unhandled documents."
+msgstr ""
+"Deit de \"Ännert\"-Mark vun de utsöchten Dokmenten weg. Wenn keen Dokmenten ahn "
+"Behanneln mehr na sünd, warrt de Dialoog tomaakt."
+
+#: app/katemwmodonhddialog.cpp:71
+msgid ""
+"Overwrite selected documents, discarding the disk changes and closes the dialog "
+"if there are no more unhandled documents."
+msgstr ""
+"Överschrifft de utsöchten Dokmenten, ahn sik üm de Ännern op de Fastplaat to "
+"scheren. Wenn keen Dokmenten ahn Behanneln mehr na sünd, warrt de Dialoog "
+"tomaakt."
+
+#: app/katemwmodonhddialog.cpp:74
+msgid ""
+"Reloads the selected documents from disk and closes the dialog if there are no "
+"more unhandled documents."
+msgstr ""
+"Laadt de utsöchten Dokmenten nieg vun de Fastplaat. Wenn keen Dokmenten ahn "
+"Behanneln mehr na sünd, warrt de Dialoog tomaakt."
+
+#: app/katemwmodonhddialog.cpp:87
+msgid ""
+"<qt>The documents listed below has changed on disk."
+"<p>Select one or more at the time and press an action button until the list is "
+"empty.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>De nerrn oplist Dokmenten sünd op de Fastplaat ännert worrn."
+"<p>Markeer een oder mehr un söök ut, wat dor mit maakt warrn schall, bet de "
+"List leddig is.</qt>"
+
+#: app/katemwmodonhddialog.cpp:93
+msgid "Filename"
+msgstr "Dateinaam"
+
+#: app/katemwmodonhddialog.cpp:94
+msgid "Status on Disk"
+msgstr "Tostand op Fastplaat"
+
+#: app/katemwmodonhddialog.cpp:98
+msgid "Modified"
+msgstr "Ännert"
+
+#: app/katemwmodonhddialog.cpp:98
+msgid "Created"
+msgstr "Opstellt"
+
+#: app/katemwmodonhddialog.cpp:98
+msgid "Deleted"
+msgstr "Wegdaan"
+
+#: app/katemwmodonhddialog.cpp:108
+msgid "&View Difference"
+msgstr "&Verscheel ankieken"
+
+#: app/katemwmodonhddialog.cpp:111
+msgid ""
+"Calculates the difference between the the editor contents and the disk file for "
+"the selected document, and shows the difference with the default application. "
+"Requires diff(1)."
+msgstr ""
+"Reekt för de utsöchte Datei den Verscheel ut twischen den Editor- un den "
+"Dateiinholt op de Fastplaat, un wiest em mit dat Standardprogramm. Bruukt "
+"diff(1)."
+
+#: app/katemwmodonhddialog.cpp:163
+msgid ""
+"Could not save the document \n"
+"'%1'"
+msgstr ""
+"Dit Dokment lett sik nich sekern:\n"
+"\"%1\""
+
+#: app/katemwmodonhddialog.cpp:268
+msgid ""
+"The diff command failed. Please make sure that diff(1) is installed and in your "
+"PATH."
+msgstr ""
+"De Befehl \"diff\" is fehlslaan. Bitte stell seker, wat he installeert is un "
+"sik över Dien PATH-Variable finnen lett."
+
+#: app/katemwmodonhddialog.cpp:270
+msgid "Error Creating Diff"
+msgstr "Verscheel-Opstellen fehlslaan"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:91 app/kateconfigdialog.cpp:97
+#: app/kateconfigdialog.cpp:174 app/kateconfigdialog.cpp:243
+#: app/kateconfigdialog.cpp:252 app/kateconfigdialog.cpp:260
+#: app/kateconfigdialog.cpp:268 app/kateconfigdialog.cpp:317
+msgid "Application"
+msgstr "Programm"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:97
+msgid "General"
+msgstr "Allgemeen"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:98
+msgid "General Options"
+msgstr "Allgemeen Optschonen"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:105
+msgid "&Appearance"
+msgstr "&Utsehn"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:110
+msgid "&Show full path in title"
+msgstr "Helen Padd binnen den Titelbalken &wiesen"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:112
+msgid ""
+"If this option is checked, the full document path will be shown in the window "
+"caption."
+msgstr ""
+"Wenn aktiveert, warrt de hele Dokmenten-Padd binnen den Finstertitel wiest."
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:117
+msgid "&Behavior"
+msgstr "&Bedregen"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:122
+msgid "Sync &terminal emulator with active document"
+msgstr "Den &Konsool-Padd den Padd vun't aktive Dokment topassen"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:125
+msgid ""
+"If this is checked, the built in Konsole will <code>cd</code> "
+"to the directory of the active document when started and whenever the active "
+"document changes, if the document is a local file."
+msgstr ""
+"Wenn aktiveert, warrt Konsole mit <code>cd</code> na den Orner vun't aktive "
+"Dokment wesseln, jümmers bi't Starten un wenn dat Dokment ännert warrt (wenn "
+"dat en lokale Datei is)."
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:132
+msgid "Wa&rn about files modified by foreign processes"
+msgstr "Woh&rschoen, wenn anner Perzessen Dateien ännert"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:135
+msgid ""
+"If enabled, when Kate receives focus you will be asked what to do with files "
+"that have been modified on the hard disk. If not enabled, you will be asked "
+"what to do with a file that has been modified on the hard disk only when that "
+"file gains focus inside Kate."
+msgstr ""
+"Wenn aktiveert, warrt Kate Di to de fröhstmöögliche Tiet fragen, wat mit "
+"Dateien maakt warrn schall, de op de Fastplaat ännert wöörn. Wenn nich, warrst "
+"Du bloots fraagt, wenn en ännert Dokment binnen vun Kate den Fokus kriggt."
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:143
+msgid "Meta-Information"
+msgstr "Törn-Informatschonen"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:148
+msgid "Keep &meta-information past sessions"
+msgstr "&Törn-Informatschonen na't Törnenn nich wegdoon"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:151
+msgid ""
+"Check this if you want document configuration like for example bookmarks to be "
+"saved past editor sessions. The configuration will be restored if the document "
+"has not changed when reopened."
+msgstr ""
+"Aktiveer dit, wenn de Instellen för dat Dokment (t.B. Leestekens) sekert warrn "
+"schöölt. De Instellen warrt wedderherstellt, wenn sik dat Dokment nich ännert, "
+"ehr dat wedder mit Kate opmaakt warrt."
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:159
+msgid "&Delete unused meta-information after:"
+msgstr "Nich bruukte Törn-Informatschonen &wegdoon na:"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:161
+msgid "(never)"
+msgstr "(nienich)"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:162
+msgid " day(s)"
+msgstr " Daag"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:174
+msgid "Sessions"
+msgstr "Törns"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:175
+msgid "Session Management"
+msgstr "Törns plegen"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:181
+msgid "Elements of Sessions"
+msgstr "Törnelementen"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:186
+msgid "Include &window configuration"
+msgstr "&Finsterinstellen sekern"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:190
+msgid ""
+"Check this if you want all your views and frames restored each time you open "
+"Kate"
+msgstr ""
+"Aktiveer dit, wenn Du all Finstern, Rahmens un Ansichten bi't Starten vun Kate "
+"jümmers wedderherstellen laten wullt"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:195
+msgid "Behavior on Application Startup"
+msgstr "Bedregen bi Programmstart"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:199
+msgid "&Start new session"
+msgstr "Niegen Törn &starten"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:200
+msgid "&Load last-used session"
+msgstr "Tolest bruukten Törn &laden"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:201
+msgid "&Manually choose a session"
+msgstr "Törn vun &Hand utsöken"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:216
+msgid "Behavior on Application Exit or Session Switch"
+msgstr "Bedregen bi Programmenn oder Törnwesseln"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:220
+msgid "&Do not save session"
+msgstr "Törn &nich sekern"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:221
+msgid "&Save session"
+msgstr "Törn &sekern"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:222
+msgid "&Ask user"
+msgstr "Bruker &fragen"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:243
+msgid "File Selector"
+msgstr "Dateigrieper"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:245
+msgid "File Selector Settings"
+msgstr "Dateigrieper instellen"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:252
+msgid "Document List"
+msgstr "Dokmentenlist"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:253
+msgid "Document List Settings"
+msgstr "Dokmentenlist instellen"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:260 app/kateconfigdialog.cpp:317
+msgid "Plugins"
+msgstr "Plugins"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:261
+msgid "Plugin Manager"
+msgstr "Pluginpleger"
+
+#: app/kateconfigdialog.cpp:276 app/kateconfigdialog.cpp:282
+msgid "Editor"
+msgstr "Editor"
+
+#: app/kategrepdialog.cpp:102
+msgid "Pattern:"
+msgstr "Muster:"
+
+#: app/kategrepdialog.cpp:118
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Op Groot-/Lüttschrieven oppassen"
+
+#: app/kategrepdialog.cpp:123
+msgid "Regular expression"
+msgstr "Reguleer Utdruck"
+
+#: app/kategrepdialog.cpp:129
+msgid "Template:"
+msgstr "Vörlaag:"
+
+#: app/kategrepdialog.cpp:148
+msgid "Files:"
+msgstr "Dateien:"
+
+#: app/kategrepdialog.cpp:160
+msgid "Folder:"
+msgstr "Orner:"
+
+#: app/kategrepdialog.cpp:178
+msgid "Recursive"
+msgstr "Rekursiev"
+
+#: app/kategrepdialog.cpp:186 app/kategrepdialog.cpp:475
+msgid "Find"
+msgstr "Söken"
+
+#: app/kategrepdialog.cpp:201
+msgid ""
+"<p>Enter the expression you want to search for here."
+"<p>If 'regular expression' is unchecked, any non-space letters in your "
+"expression will be escaped with a backslash character."
+"<p>Possible meta characters are:"
+"<br><b>.</b> - Matches any character"
+"<br><b>^</b> - Matches the beginning of a line"
+"<br><b>$</b> - Matches the end of a line"
+"<br><b>\\&lt;</b> - Matches the beginning of a word"
+"<br><b>\\&gt;</b> - Matches the end of a word"
+"<p>The following repetition operators exist:"
+"<br><b>?</b> - The preceding item is matched at most once"
+"<br><b>*</b> - The preceding item is matched zero or more times"
+"<br><b>+</b> - The preceding item is matched one or more times"
+"<br><b>{<i>n</i>}</b> - The preceding item is matched exactly <i>n</i> times"
+"<br><b>{<i>n</i>,}</b> - The preceding item is matched <i>n</i> or more times"
+"<br><b>{,<i>n</i>}</b> - The preceding item is matched at most <i>n</i> times"
+"<br><b>{<i>n</i>,<i>m</i>}</b> - The preceding item is matched at least <i>n</i>"
+", but at most <i>m</i> times."
+"<p>Furthermore, backreferences to bracketed subexpressions are available via "
+"the notation <code>\\#</code>."
+"<p>See the grep(1) documentation for the full documentation."
+msgstr ""
+"<p>Den reguleren Utdruck, na den söcht warrn schall, hier ingeven."
+"<p>Wenn \"Reguleer Utdruck\" nich utsöcht is, warrt all Tekens binnen den "
+"Utdruck en Torüchstreek vöranstellt (Utnahm: Leertekens)."
+"<p>Möögliche Platzholl-Tekens sünd:"
+"<br><b>.</b> - passt op all Tekens"
+"<br><b>^</b> - passt op en Reeganfang"
+"<br><b>$</b> - passt op en Reegenn"
+"<br><b>\\&lt;</b> - passt op en Woortanfang"
+"<br><b>\\&gt;</b> - passt op en Woortenn"
+"<p>Disse Tekens gifft Wedderhalen an:"
+"<br><b>?</b> - Dat vörutgahn Element keen- oder eenmaal"
+"<br><b>*</b> - Dat vörutgahn Element keen- oder mennigmaal"
+"<br><b>+</b> - Dat vörutgahn Element een- oder mennigmaal"
+"<br><b>{<i>n</i>}</b> - Dat vörutgahn Element akraat <i>n</i>-Maal"
+"<br><b>{<i>n</i>,}</b> - Dat vörutgahn Element <i>n</i>- oder mennigmaal"
+"<br><b>{<i>n</i>,<i>m</i>}</b> - Dat vörutgahn Element tominnst <i>n</i>"
+"- un tohööchst <i>m</i>-Maal"
+"<p>Denn sünd över de Schriefwies <code>\\n</code> (<code>\\1</code>, <code>"
+"\\2</code>,...) ok noch Torüchbetöög op inklemmte Ünnerutdrück mööglich."
+"<p>Kiek binnen de Dokmentatschoon vun grep(1) na de hele Verkloren."
+
+#: app/kategrepdialog.cpp:224
+msgid ""
+"Enter the file name pattern of the files to search here.\n"
+"You may give several patterns separated by commas."
+msgstr ""
+"Hier dat Dateinaam-Muster för de Dateien ingeven, de söcht warrn schöölt.\n"
+"Mehr Mustern mööt dör Kommas vun enanner afscheedt warrn."
+
+#: app/kategrepdialog.cpp:227
+#, c-format
+msgid ""
+"You can choose a template for the pattern from the combo box\n"
+"and edit it here. The string %s in the template is replaced\n"
+"by the pattern input field, resulting in the regular expression\n"
+"to search for."
+msgstr ""
+"Du kannst en Vörlaag för dat Muster ut de Utwahl utsöken\n"
+"un ehr hier bewerken. Ansteed vun de Tekenkeed \"%s\" in de\n"
+"Vörlaag warrt de Inholt vun dat Muster-Ingaavfeld insett, dat\n"
+"Resultaat is de reguleer Utdruck, na den söcht warrn schall."
+
+#: app/kategrepdialog.cpp:232
+msgid "Enter the folder which contains the files in which you want to search."
+msgstr "Bitte den Orner vun de Dateien ingeven, binnen de du söken wullt."
+
+#: app/kategrepdialog.cpp:234
+msgid "Check this box to search in all subfolders."
+msgstr "Aktiveer dit, wenn Du binnen all Ünnerornern söken wullt."
+
+#: app/kategrepdialog.cpp:236
+msgid ""
+"If this option is enabled (the default), the search will be case sensitive."
+msgstr ""
+"Wenn aktiveert (Standard), warrt bi't Söken twischen grote un lütte Bookstaven "
+"scheedt."
+
+#: app/kategrepdialog.cpp:238
+msgid ""
+"<p>If this is enabled, your pattern will be passed unmodified to <em>"
+"grep(1)</em>. Otherwise, all characters that are not letters will be escaped "
+"using a backslash character to prevent grep from interpreting them as part of "
+"the expression."
+msgstr ""
+"<p>Wenn aktiveert, warrt dat Muster ahn Ännern an <em>grep (1)</em> "
+"övergeven. Wenn nich, warrt all Tekens, de keen Bookstaven sünd, en "
+"Torüchstreek vöranstellt, dormit \"grep\" se nich as Deel vun den Utdruck "
+"versteiht.</p>"
+
+#: app/kategrepdialog.cpp:243
+msgid ""
+"The results of the grep run are listed here. Select a\n"
+"filename/line number combination and press Enter or doubleclick\n"
+"on the item to show the respective line in the editor."
+msgstr ""
+"Dat Resultaat vun den \"grep\"-Loop is hier oplist. Söök en\n"
+"Dateinaam/Reegnummer-Kombinatschoon ut un drück Ingaav, oder\n"
+"dubbelklick op den Indrag, wenn Du de Reeg binnen den Editor wiesen\n"
+"laten wullt."
+
+#: app/kategrepdialog.cpp:327
+msgid "You must enter an existing local folder in the 'Folder' entry."
+msgstr "Du muttst bi \"Orner\" en vörhannen lokalen Orner ingeven."
+
+#: app/kategrepdialog.cpp:328
+msgid "Invalid Folder"
+msgstr "Orner gellt nich"
+
+#: app/kategrepdialog.cpp:479
+msgid "<strong>Error:</strong><p>"
+msgstr "<strong>Fehler:</strong><p>"
+
+#: app/kategrepdialog.cpp:479
+msgid "Grep Tool Error"
+msgstr "Grep-Fehler"
+
+#: app/katemain.cpp:41
+msgid "Start Kate with a given session"
+msgstr "Kate mit en angeven Törn starten"
+
+#: app/katemain.cpp:43
+msgid "Use a already running kate instance (if possible)"
+msgstr "Bruuk en Finster vun Kate, dat al löppt (wenn mööglich)"
+
+#: app/katemain.cpp:45
+msgid "Only try to reuse kate instance with this pid"
+msgstr "Bloots versöken, dat Kate-Finster mit disse PID to bruken"
+
+#: app/katemain.cpp:47 app/kwritemain.cpp:532
+msgid "Set encoding for the file to open"
+msgstr "Koderen för de Datei angeven, de opmaakt warrn schall"
+
+#: app/katemain.cpp:49 app/kwritemain.cpp:533
+msgid "Navigate to this line"
+msgstr "Na disse Reeg gahn"
+
+#: app/katemain.cpp:51 app/kwritemain.cpp:534
+msgid "Navigate to this column"
+msgstr "Na dissen Striep gahn"
+
+#: app/katemain.cpp:53 app/kwritemain.cpp:531
+msgid "Read the contents of stdin"
+msgstr "Inholt vun stdin lesen"
+
+#: app/katemain.cpp:54 app/kwritemain.cpp:535
+msgid "Document to open"
+msgstr "Dokment för't Opmaken"
+
+#: app/katemain.cpp:63
+msgid "Kate"
+msgstr "Kate"
+
+#: app/katemain.cpp:64
+msgid "Kate - Advanced Text Editor"
+msgstr "Kate - Verwiedert Texteditor"
+
+#: app/katemain.cpp:65 app/kwritemain.cpp:552
+msgid "(c) 2000-2005 The Kate Authors"
+msgstr "(c) 2000-2005 De Autoren vun Kate"
+
+#: app/katemain.cpp:67 app/kwritemain.cpp:554
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Pleger"
+
+#: app/katemain.cpp:68 app/katemain.cpp:69 app/katemain.cpp:70
+#: app/katemain.cpp:75 app/kwritemain.cpp:555 app/kwritemain.cpp:556
+#: app/kwritemain.cpp:557 app/kwritemain.cpp:562
+msgid "Core Developer"
+msgstr "Schriever"
+
+#: app/katemain.cpp:71 app/kwritemain.cpp:558
+msgid "The cool buffersystem"
+msgstr "Dat deegte Puffersysteem"
+
+#: app/katemain.cpp:72 app/kwritemain.cpp:559
+msgid "The Editing Commands"
+msgstr "De Bewerken-Befehlen"
+
+#: app/katemain.cpp:73 app/kwritemain.cpp:560
+msgid "Testing, ..."
+msgstr "Utproberen, ..."
+
+#: app/katemain.cpp:74 app/kwritemain.cpp:561
+msgid "Former Core Developer"
+msgstr "Verleden Schriever"
+
+#: app/katemain.cpp:76 app/kwritemain.cpp:563
+msgid "KWrite Author"
+msgstr "Autor vun KWrite"
+
+#: app/katemain.cpp:77 app/kwritemain.cpp:564
+msgid "KWrite port to KParts"
+msgstr "Överdregen vun KWrite na KParts"
+
+#: app/katemain.cpp:80 app/kwritemain.cpp:567
+msgid "KWrite Undo History, Kspell integration"
+msgstr "KWrite Torüchnehmenlist, Integratschoon vun KSpell"
+
+#: app/katemain.cpp:81 app/kwritemain.cpp:568
+msgid "KWrite XML Syntax highlighting support"
+msgstr "Markeren vun XML-Syntax för KWrite"
+
+#: app/katemain.cpp:82 app/kwritemain.cpp:569
+msgid "Patches and more"
+msgstr "Kodeplasters un anner Saken"
+
+#: app/katemain.cpp:83
+msgid "Developer & Highlight wizard"
+msgstr "Schriever un Markerenhölper"
+
+#: app/katemain.cpp:85 app/kwritemain.cpp:571
+msgid "Highlighting for RPM Spec-Files, Perl, Diff and more"
+msgstr "Markeren för RPM-Spec-Dateien, Perl, Diff un mehr"
+
+#: app/katemain.cpp:86 app/kwritemain.cpp:572
+msgid "Highlighting for VHDL"
+msgstr "Markeren för VHDL"
+
+#: app/katemain.cpp:87 app/kwritemain.cpp:573
+msgid "Highlighting for SQL"
+msgstr "Markeren för SQL"
+
+#: app/katemain.cpp:88 app/kwritemain.cpp:574
+msgid "Highlighting for Ferite"
+msgstr "Markeren för Ferite"
+
+#: app/katemain.cpp:89 app/kwritemain.cpp:575
+msgid "Highlighting for ILERPG"
+msgstr "Markeren för ILERPG"
+
+#: app/katemain.cpp:90 app/kwritemain.cpp:576
+msgid "Highlighting for LaTeX"
+msgstr "Markeren för LaTeX"
+
+#: app/katemain.cpp:91 app/kwritemain.cpp:577
+msgid "Highlighting for Makefiles, Python"
+msgstr "Markeren för Makefiles, Python"
+
+#: app/katemain.cpp:92 app/kwritemain.cpp:578
+msgid "Highlighting for Python"
+msgstr "Markeren för Python"
+
+#: app/katemain.cpp:94 app/kwritemain.cpp:580
+msgid "Highlighting for Scheme"
+msgstr "Markeren för Scheme"
+
+#: app/katemain.cpp:95 app/kwritemain.cpp:581
+msgid "PHP Keyword/Datatype list"
+msgstr "PHP Slötelwöör-/Datentypenlist"
+
+#: app/katemain.cpp:96 app/kwritemain.cpp:582
+msgid "Very nice help"
+msgstr "Bannig nette Ünnerstütten"
+
+#: app/katemain.cpp:97 app/kwritemain.cpp:583
+msgid "All people who have contributed and I have forgotten to mention"
+msgstr "All Lüüd, de wat bidragen hebbt un de ik hier nu vergeten heff"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1 app/katemain.cpp:99 app/kwritemain.cpp:585
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Sönke Dibbern"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3 app/katemain.cpp:99 app/kwritemain.cpp:585
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "s_dibbern@web.de"
+
+#: app/katedocmanager.cpp:395
+msgid ""
+"<p>The document '%1' has been modified, but not saved."
+"<p>Do you want to save your changes or discard them?"
+msgstr ""
+"<p>Dat Dokment \"%1\" wöör ännert, man nich sekert."
+"<p>Wullt Du Dien Ännern sekern oder wegsmieten?"
+
+#: app/katedocmanager.cpp:397
+msgid "Close Document"
+msgstr "Dokment tomaken"
+
+#: app/katedocmanager.cpp:483
+msgid "Reopening files from the last session..."
+msgstr "Törndateien warrt wedder opmaakt..."
+
+#: app/katedocmanager.cpp:490
+msgid "Starting Up"
+msgstr "An't Starten"
+
+#: app/katesession.cpp:78 app/katesession.cpp:102 app/katesession.cpp:252
+msgid "Default Session"
+msgstr "Standard-Törn"
+
+#: app/katesession.cpp:82
+msgid "Unnamed Session"
+msgstr "Nich nöömt Törn"
+
+#: app/katesession.cpp:104
+msgid "Session (%1)"
+msgstr "Törn (%1)"
+
+#: app/katesession.cpp:384
+msgid "Save Session?"
+msgstr "Törn sekern?"
+
+#: app/katesession.cpp:391
+msgid "Save current session?"
+msgstr "Aktuellen Törn sekern?"
+
+#: app/katesession.cpp:392
+msgid "Do not ask again"
+msgstr "Nich nochmaal fragen"
+
+#: app/katesession.cpp:482
+msgid "No session selected to open."
+msgstr "Keen Törn för't Opmaken angeven."
+
+#: app/katesession.cpp:482
+msgid "No Session Selected"
+msgstr "Keen Törn utsöcht"
+
+#: app/katesession.cpp:554
+msgid "Specify Name for Current Session"
+msgstr "Giff en Naam för den aktuellen Törn an"
+
+#: app/katesession.cpp:554 app/katesession.cpp:572 app/katesession.cpp:850
+msgid "Session name:"
+msgstr "Törnnaam:"
+
+#: app/katesession.cpp:561
+msgid "To save a new session, you must specify a name."
+msgstr "Wenn Du en niegen Törn sekern wullt, muttst Du en Naam angeven."
+
+#: app/katesession.cpp:561 app/katesession.cpp:579 app/katesession.cpp:857
+msgid "Missing Session Name"
+msgstr "Törnnaam fehlt"
+
+#: app/katesession.cpp:572
+msgid "Specify New Name for Current Session"
+msgstr "Giff en niegen Naam för den aktuellen Törn an"
+
+#: app/katesession.cpp:579 app/katesession.cpp:857
+msgid "To save a session, you must specify a name."
+msgstr "Wenn Du en Törn sekern wullt, muttst Du en Naam angeven."
+
+#: app/katesession.cpp:618
+msgid "Session Chooser"
+msgstr "Törn utsöken"
+
+#: app/katesession.cpp:623 app/katesession.cpp:715
+msgid "Open Session"
+msgstr "Törn opmaken"
+
+#: app/katesession.cpp:624
+msgid "New Session"
+msgstr "Nieg Törn"
+
+#: app/katesession.cpp:642 app/katesession.cpp:732 app/katesession.cpp:796
+msgid "Session Name"
+msgstr "Törnnaam"
+
+#: app/katesession.cpp:643 app/katesession.cpp:733 app/katesession.cpp:797
+msgid "Open Documents"
+msgstr "Dokmenten opmaken"
+
+#: app/katesession.cpp:660
+msgid "&Always use this choice"
+msgstr "&Jümmers disse Utwahl bruken"
+
+#: app/katesession.cpp:720
+msgid "&Open"
+msgstr "&Opmaken"
+
+#: app/katesession.cpp:781
+msgid "Manage Sessions"
+msgstr "Törns plegen"
+
+#: app/katesession.cpp:810
+msgid "&Rename..."
+msgstr "Ü&mnömen..."
+
+#: app/katesession.cpp:850
+msgid "Specify New Name for Session"
+msgstr "Giff en niegen Naam för den Törn an"
+
+#: app/katefilelist.cpp:139
+msgid "Sort &By"
+msgstr "Sorteren &na"
+
+#: app/katefilelist.cpp:142 app/katefilelist.cpp:579
+msgid "Opening Order"
+msgstr "Reeg vun't Opmaken"
+
+#: app/katefilelist.cpp:142 app/katefilelist.cpp:579
+msgid "Document Name"
+msgstr "Dokmentnaam"
+
+#: app/katefilelist.cpp:373
+msgid ""
+"<b>This file was changed (modified) on disk by another program.</b><br />"
+msgstr ""
+"<b>En anner Programm hett disse Datei op de Fastplaat ännert!</b><br />"
+
+#: app/katefilelist.cpp:375
+msgid ""
+"<b>This file was changed (created) on disk by another program.</b><br />"
+msgstr ""
+"<b>En anner Programm hett disse Datei op de Fastplaat nieg opstellt!</b><br />"
+
+#: app/katefilelist.cpp:377
+msgid ""
+"<b>This file was changed (deleted) on disk by another program.</b><br />"
+msgstr ""
+"<b>En anner Programm hett disse Datei op de Fastplaat wegdaan!</b><br />"
+
+#: app/katefilelist.cpp:553
+msgid "Background Shading"
+msgstr "Achtergrundklöör"
+
+#: app/katefilelist.cpp:559
+msgid "&Enable background shading"
+msgstr "Achtergrundklöör &anmaken"
+
+#: app/katefilelist.cpp:563
+msgid "&Viewed documents' shade:"
+msgstr "För &ankeken Dokmenten:"
+
+#: app/katefilelist.cpp:568
+msgid "&Modified documents' shade:"
+msgstr "För ä&nnert Dokmenten:"
+
+#: app/katefilelist.cpp:575
+msgid "&Sort by:"
+msgstr "&Sorteren na:"
+
+#: app/katefilelist.cpp:585
+msgid ""
+"When background shading is enabled, documents that have been viewed or edited "
+"within the current session will have a shaded background. The most recent "
+"documents have the strongest shade."
+msgstr ""
+"Wenn Achtergrundklören anmaakt sünd, kriegt ankeken oder ännert Dokmenten en "
+"infarvt Achtergrund. De tolest infarvten Dokmenten hebbt den dannigsten Toon."
+
+#: app/katefilelist.cpp:589
+msgid "Set the color for shading viewed documents."
+msgstr "De Klöör för't Infarven vun ankeken Dokmenten instellen"
+
+#: app/katefilelist.cpp:591
+msgid ""
+"Set the color for modified documents. This color is blended into the color for "
+"viewed files. The most recently edited documents get most of this color."
+msgstr ""
+"De Klöör för ännert Dokmenten instellen. Disse Klöör warrt mang de Klöör för "
+"ankeken Dokmenten mischt. De tolest ännert Dokmenten kriegt dat mehr vun disse "
+"Farv."
+
+#: app/katefilelist.cpp:596
+msgid "Set the sorting method for the documents."
+msgstr "De Sorteermetood för Dokmenten fastleggen"
+
+#: app/kwritemain.cpp:82
+msgid ""
+"A KDE text-editor component could not be found;\n"
+"please check your KDE installation."
+msgstr ""
+"En KDE-Texteditorkomponent wöör nich funnen !\n"
+"Bitte överprööv de KDE-Installatschoon."
+
+#: app/kwritemain.cpp:142
+msgid "Use this to close the current document"
+msgstr "Bruuk dat för't Tomaken vun't aktive Dokment"
+
+#: app/kwritemain.cpp:145
+msgid "Use this command to print the current document"
+msgstr "Bruuk dissen Befehl, wenn Du dat aktive Dokment drucken wullt"
+
+#: app/kwritemain.cpp:146
+msgid "Use this command to create a new document"
+msgstr "Bruuk dissen Befehl, wenn Du en nieg Dokment opstellen wullt"
+
+#: app/kwritemain.cpp:147
+msgid "Use this command to open an existing document for editing"
+msgstr ""
+"Bruuk dissen Befehl, wenn Du en vörhannen Dokment för't Bewerken opmaken wullt"
+
+#: app/kwritemain.cpp:155
+msgid "Create another view containing the current document"
+msgstr "En niege Ansicht mit dat sülve Dokment opstellen"
+
+#: app/kwritemain.cpp:157
+msgid "Choose Editor..."
+msgstr "Editor utsöken..."
+
+#: app/kwritemain.cpp:159
+msgid "Override the system wide setting for the default editing component"
+msgstr "De Systeem-Vörinstellen för de Editor-Komponent övergahn"
+
+#: app/kwritemain.cpp:161
+msgid "Close the current document view"
+msgstr "De aktuelle Dokment-Ansicht tomaken"
+
+#: app/kwritemain.cpp:167
+msgid "Use this command to show or hide the view's statusbar"
+msgstr ""
+"Bruuk dissen Befehl, wenn Du den Statusbalken vun de Ansicht wiesen oder "
+"versteken wullt"
+
+#: app/kwritemain.cpp:169
+msgid "Sho&w Path"
+msgstr "Padd &wiesen"
+
+#: app/kwritemain.cpp:171
+msgid "Hide Path"
+msgstr "Padd versteken"
+
+#: app/kwritemain.cpp:172
+msgid "Show the complete document path in the window caption"
+msgstr "Den helen Padd in den Finstertitel wiesen"
+
+#: app/kateviewmanager.cpp:375 app/kwritemain.cpp:229
+msgid "Open File"
+msgstr "Datei opmaken"
+
+#: app/kwritemain.cpp:253
+msgid ""
+"The given file could not be read, check if it exists or if it is readable for "
+"the current user."
+msgstr ""
+"De angeven Datei lett sik nich lesen, prööv wat dat ehr gifft un se för den "
+"aktiven Bruker leesbor is."
+
+#: app/kwritemain.cpp:549
+msgid "KWrite"
+msgstr "KWrite"
+
+#: app/kwritemain.cpp:551
+msgid "KWrite - Text Editor"
+msgstr "KWrite - Texteditor"
+
+#: app/kateapp.cpp:210 app/kateapp.cpp:322 app/kwritemain.cpp:682
+msgid ""
+"The file '%1' could not be opened: it is not a normal file, it is a folder."
+msgstr ""
+"De Datei \"%1\" lett sik nich opmaken. Dat is keen normaal Datei, dat is en "
+"Orner."
+
+#: app/kwritemain.cpp:696
+msgid "Choose Editor Component"
+msgstr "Editor-Komponent utsöken"
+
+#: app/kateviewmanager.cpp:97
+msgid "New Tab"
+msgstr "Nieg Paneel"
+
+#: app/kateviewmanager.cpp:100
+msgid "Close Current Tab"
+msgstr "Dit Paneel tomaken"
+
+#: app/kateviewmanager.cpp:104
+msgid "Activate Next Tab"
+msgstr "Nakamen Paneel aktiveren"
+
+#: app/kateviewmanager.cpp:109
+msgid "Activate Previous Tab"
+msgstr "Verleden Paneel aktiveren"
+
+#: app/kateviewmanager.cpp:116
+msgid "Split Ve&rtical"
+msgstr "&Pielliek delen"
+
+#: app/kateviewmanager.cpp:119
+msgid "Split the currently active view vertically into two views."
+msgstr "De opstunns aktive Ansicht pielliek in twee Ansichten delen."
+
+#: app/kateviewmanager.cpp:121
+msgid "Split &Horizontal"
+msgstr "&Waagrecht delen"
+
+#: app/kateviewmanager.cpp:124
+msgid "Split the currently active view horizontally into two views."
+msgstr "De opstunns aktive Ansicht waagrecht in twee Ansichten delen."
+
+#: app/kateviewmanager.cpp:126
+msgid "Cl&ose Current View"
+msgstr "Disse &Ansicht tomaken"
+
+#: app/kateviewmanager.cpp:130
+msgid "Close the currently active splitted view"
+msgstr "De opstunns aktive, deelte Ansicht tomaken"
+
+#: app/kateviewmanager.cpp:132
+msgid "Next View"
+msgstr "Nakamen Ansicht"
+
+#: app/kateviewmanager.cpp:135
+msgid "Make the next split view the active one."
+msgstr "De nakamen Deelansicht aktiv maken."
+
+#: app/kateviewmanager.cpp:137
+msgid "Previous View"
+msgstr "Verleden Ansicht"
+
+#: app/kateviewmanager.cpp:139
+msgid "Make the previous split view the active one."
+msgstr "De verleden Deelansicht aktiv maken."
+
+#: app/kateviewmanager.cpp:149
+msgid "Open a new tab"
+msgstr "En nieg Paneel opmaken"
+
+#: app/kateviewmanager.cpp:157
+msgid "Close the current tab"
+msgstr "Dat aktuelle Paneel tomaken"
+
+#: app/katemdi.cpp:140
+msgid "Tool &Views"
+msgstr "&Warktüüchansichten"
+
+#: app/katemdi.cpp:141
+msgid "Show Side&bars"
+msgstr "Kant&paneels wiesen"
+
+#: app/katemdi.cpp:143
+msgid "Hide Side&bars"
+msgstr "Kant&paneels versteken"
+
+#: app/katemdi.cpp:176
+#, c-format
+msgid "Show %1"
+msgstr "%1 wiesen"
+
+#: app/katemdi.cpp:179
+#, c-format
+msgid "Hide %1"
+msgstr "%1 versteken"
+
+#: app/katemdi.cpp:464
+msgid "Behavior"
+msgstr "Bedregen"
+
+#: app/katemdi.cpp:466
+msgid "Make Non-Persistent"
+msgstr "Utblennen tolaten"
+
+#: app/katemdi.cpp:466
+msgid "Make Persistent"
+msgstr "Nich utblennen"
+
+#: app/katemdi.cpp:468
+msgid "Move To"
+msgstr "Verschuven na de"
+
+#: app/katemdi.cpp:471
+msgid "Left Sidebar"
+msgstr "linke Kant"
+
+#: app/katemdi.cpp:474
+msgid "Right Sidebar"
+msgstr "rechte Kant"
+
+#: app/katemdi.cpp:477
+msgid "Top Sidebar"
+msgstr "Böverkant"
+
+#: app/katemdi.cpp:480
+msgid "Bottom Sidebar"
+msgstr "Ünnerkant"
+
+#: app/katemdi.cpp:778
+msgid ""
+"<qt>You are about to hide the sidebars. With hidden sidebars it is not possible "
+"to directly access the tool views with the mouse anymore, so if you need to "
+"access the sidebars again invoke <b>Window &gt; Tool Views &gt; Show "
+"Sidebars</b> in the menu. It is still possible to show/hide the tool views with "
+"the assigned shortcuts.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Du büst dorbi, de Sietpaneels to versteken. Wenn Du dat deist, kannst Du "
+"mit de Muus nich mehr op de Warktüüchansichten togriepen; man wenn Du dat doch "
+"wedder wullt, kiek ünner <b>Finster &gt; Warktüüchansichten &gt; Sietpaneels "
+"wiesen</b>. Dat blifft aver mööglich, de Warktüüchansichten över se ehr "
+"Tastkombinatschonen optoropen.</qt>"
+
+#: app/kateconfigplugindialogpage.cpp:82
+msgid "Comment"
+msgstr "Kommentar"
+
+#: app/kateconfigplugindialogpage.cpp:83
+msgid ""
+"Here you can see all available Kate plugins. Those with a check mark are "
+"loaded, and will be loaded again the next time Kate is started."
+msgstr ""
+"Hier sünd all verföögbore Kate-Plugins oplist. De, de en Haken hebbt, sünd "
+"laadt; se warrt ok wedder laadt, wenn Kate dat tokamen Maal start warrt."
+
+#: app/katesavemodifieddialog.cpp:78
+msgid "Save As (%1)"
+msgstr "Sekern as (%1)"
+
+#: app/katesavemodifieddialog.cpp:129
+msgid "Save Documents"
+msgstr "Dokmenten sekern"
+
+#: app/katesavemodifieddialog.cpp:132
+msgid "&Save Selected"
+msgstr "Utsöchte &sekern"
+
+#: app/katesavemodifieddialog.cpp:138
+msgid "&Abort Closing"
+msgstr "Tomaken &afbreken"
+
+#: app/katesavemodifieddialog.cpp:142
+msgid ""
+"<qt>The following documents have been modified. Do you want to save them before "
+"closing?</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Disse Dokmenten wöörn ännert. Wullt Du se sekern, ehr se tomaakt warrt?</qt>"
+
+#: app/katesavemodifieddialog.cpp:144
+msgid "Title"
+msgstr "Titel"
+
+#: app/katesavemodifieddialog.cpp:145
+msgid "Location"
+msgstr "Oort"
+
+#: app/katesavemodifieddialog.cpp:149
+msgid "Projects"
+msgstr "Projekten"
+
+#: app/katesavemodifieddialog.cpp:164
+msgid "Se&lect All"
+msgstr "A&ll utsöken"
+
+#: app/katesavemodifieddialog.cpp:211
+msgid ""
+"Data you requested to be saved could not be written. Please choose how you want "
+"to proceed."
+msgstr ""
+"Daten, de Du sekern wullt, laat sik nich schrieven. Bitte söök ut, wodennig Du "
+"wiedermaken wullt."
+
+#: app/katefileselector.cpp:170
+msgid "Current Document Folder"
+msgstr "Orner vun't aktive Dokment"
+
+#: app/katefileselector.cpp:198
+msgid ""
+"<p>Here you can enter a path for a folder to display."
+"<p>To go to a folder previously entered, press the arrow on the right and "
+"choose one. "
+"<p>The entry has folder completion. Right-click to choose how completion should "
+"behave."
+msgstr ""
+"<p>Hier kannst du den Padd vun en Orner ingeven, de wiest warrn schall."
+"<p>Wenn Du na en Orner wesseln wullt, de al ingeven wöör, klick op den Piel "
+"rechterhand un söök en ut."
+"<p>Dat Ingaavfeld arbeidt mit automaatsche Kompletteren. Över dat "
+"Rechtsklickmenü kannst Du instellen, wodennig de Kompletteren arbeiden schall."
+
+#: app/katefileselector.cpp:203
+msgid ""
+"<p>Here you can enter a name filter to limit which files are displayed."
+"<p>To clear the filter, toggle off the filter button to the left."
+"<p>To reapply the last filter used, toggle on the filter button."
+msgstr ""
+"<p>Hier kann en Naamfilter angeven warrn, de de wiesten Dateien ingrenzt."
+"<p>Wenn Du den Filter leddig maken wullt, maak em linkerhand mit den Knoop ut."
+"<p>Wenn Du en tweet Maal op den Knoop klickst, warrt de tolest bruukte Filter "
+"wedder aktiveert."
+
+#: app/katefileselector.cpp:207
+msgid ""
+"<p>This button clears the name filter when toggled off, or reapplies the last "
+"filter used when toggled on."
+msgstr ""
+"<p>Disse Knoop maakt den Filter ut, wenn he aktiveert is, oder aktiveert den "
+"tolest bruukten Filter."
+
+#: app/katefileselector.cpp:321
+msgid "Apply last filter (\"%1\")"
+msgstr "Lesten Filter aktiveren (\"%1\")"
+
+#: app/katefileselector.cpp:326
+msgid "Clear filter"
+msgstr "Filter leddig maken"
+
+#: app/katefileselector.cpp:536
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Warktüüchbalken"
+
+#: app/katefileselector.cpp:538
+msgid "A&vailable actions:"
+msgstr "&Verföögbor Akschonen:"
+
+#: app/katefileselector.cpp:539
+msgid "S&elected actions:"
+msgstr "&Utsöcht Akschonen:"
+
+#: app/katefileselector.cpp:547
+msgid "Auto Synchronization"
+msgstr "Automaatsch synkroniseren"
+
+#: app/katefileselector.cpp:548
+msgid "When a docu&ment becomes active"
+msgstr "Bi't Aktiveren vun't Dok&ment"
+
+#: app/katefileselector.cpp:549
+msgid "When the file selector becomes visible"
+msgstr "Wenn de Dateigrieper sichtbor warrt"
+
+#: app/katefileselector.cpp:556
+msgid "Remember &locations:"
+msgstr "Besöcht Adressen se&kern:"
+
+#: app/katefileselector.cpp:563
+msgid "Remember &filters:"
+msgstr "&Filtern sekern:"
+
+#: app/katefileselector.cpp:570
+msgid "Session"
+msgstr "Törn"
+
+#: app/katefileselector.cpp:571
+msgid "Restore loca&tion"
+msgstr "Adress wedder opsö&ken"
+
+#: app/katefileselector.cpp:572
+msgid "Restore last f&ilter"
+msgstr "Tolest bruukten F&ilter aktiveren"
+
+#: app/katefileselector.cpp:592
+msgid ""
+"<p>Decides how many locations to keep in the history of the location combo box."
+msgstr "<p>Gifft an, woveel Adressen in't Utsöökfeld wohrt warrt."
+
+#: app/katefileselector.cpp:597
+msgid ""
+"<p>Decides how many filters to keep in the history of the filter combo box."
+msgstr "<p>Gifft an, woveel Filtern in't Utsöökfeld wohrt warrt."
+
+#: app/katefileselector.cpp:602
+msgid ""
+"<p>These options allow you to have the File Selector automatically change "
+"location to the folder of the active document on certain events."
+"<p>Auto synchronization is <em>lazy</em>, meaning it will not take effect until "
+"the file selector is visible."
+"<p>None of these are enabled by default, but you can always sync the location "
+"by pressing the sync button in the toolbar."
+msgstr ""
+"<p>Disse Optschonen laat den Dateigrieper bi wiss Begeven automaatsch na den "
+"Orner vun't aktive Dokment wesseln."
+"<p>Automaatsch synkroniseren is <em>traag</em>: Nix passeert, ehr nich de "
+"Dateigrieper sichtbor is."
+"<p>Standardwies is keen Optschoon aktiveert, man Du kannst den Padd jümmers "
+"synkroniseren, wenn du op den Synkroniseren-Knoop op den Warktüüchbalken "
+"klickst."
+
+#: app/katefileselector.cpp:611
+msgid ""
+"<p>If this option is enabled (default), the location will be restored when you "
+"start Kate."
+"<p><strong>Note</strong> that if the session is handled by the KDE session "
+"manager, the location is always restored."
+msgstr ""
+"<p>Wenn disse Optschoon aktiveert is (Standard), warrt na de leste Adress "
+"wesselt, wenn Kate start.</p>"
+"<p><strong>Beacht bitte,</strong> dat jümmers na de leste Adress wesselt warrt, "
+"wenn de KDE-Törnpleger den Törn passt.</p>"
+
+#: app/katefileselector.cpp:615
+msgid ""
+"<p>If this option is enabled (default), the current filter will be restored "
+"when you start Kate."
+"<p><strong>Note</strong> that if the session is handled by the KDE session "
+"manager, the filter is always restored."
+"<p><strong>Note</strong> that some of the autosync settings may override the "
+"restored location if on."
+msgstr ""
+"<p>Wenn disse Optschoon aktiveert is (Standard), warrt bi't Starten de aktive "
+"Filter wedder aktiveert.</p>"
+"<p><strong>Beacht bitte</strong>, dat de Filter jümmers aktiveert warrt, wenn "
+"de KDE-Törnpleger den Törn passt.</p>"
+"<p><strong>Beacht bitte</strong>, dat en Reeg vun de "
+"Autosynkroniseren-Instellen de leste Adress överschrieven köönt, wenn se "
+"aktiveert sünd.</p>"
+
+#. i18n: file ./data/kateui.rc line 43
+#: rc.cpp:9
+#, no-c-format
+msgid "&Document"
+msgstr "&Dokment"
+
+#. i18n: file ./data/kateui.rc line 62
+#: rc.cpp:18
+#, no-c-format
+msgid "Sess&ions"
+msgstr "Tö&rns"
+
+#. i18n: file ./data/kateui.rc line 85
+#: rc.cpp:24
+#, no-c-format
+msgid "&Window"
+msgstr "&Finster"
+
+#: tips.cpp:3
+msgid ""
+"<p>Kate comes with a nice set of plugins, providing simple\n"
+"and advanced features of all sorts.</p>\n"
+"<p>You can enable/disable plugins to suit your needs in the configuration "
+"dialog,\n"
+"choose <strong>Settings -&gt;configure</strong> to launch that.</p>\n"
+msgstr ""
+"<p>Kate warrt mit en groot Sett vun Plugins levert, de eenfache\n"
+"un verwiederte Funkschonen vun all Sorten praatstellen.</p>\n"
+"<p>De Plugins köönt all na Dien Pläseer in den Instellen-Dialoog\n"
+"aktiveert un utschalt warrn.\n"
+"Gah na <strong>Instellen -&gt;Kate instellen</strong>"
+", wenn Du dor hen wullt.</p>\n"
+
+#: tips.cpp:11
+msgid ""
+"<p>You can swap the characters on each side of the cursor just by pressing\n"
+"<strong>Ctrl+T</strong></p>\n"
+msgstr ""
+"<p>De Tekens op beed Sieden vun den Blinker köönt eenfach tuuscht warrn:\n"
+"<strong>STRG+T</strong> drücken.</p>\n"
+
+#: tips.cpp:17
+msgid ""
+"<p>You can export the current document as a HTML file, including\n"
+"syntax highlighting.</p>\n"
+"<p>Just choose <strong>File -&gt; Export -&gt; HTML...</strong></p>\n"
+msgstr ""
+"<p>Du kannst dat aktive Dokment as en HTML-Datei sekern, ok Syntaxmarkeren "
+"blievt sichtbor.</p>\n"
+"<p>Gah eenfach na <strong>Datei -&gt;Exporteren -&gt; HTML...</strong></p>\n"
+
+#: tips.cpp:24
+msgid ""
+"<p>You can split the Kate editor as many times as you like and\n"
+"in either direction. Each frame has its own status bar and\n"
+"can display any open document.</p>\n"
+"<p>Just choose "
+"<br><strong>View -&gt; Split [ Horizontal | Vertical ]</strong></p>\n"
+msgstr ""
+"<p>Du kannst den Kate-Editor so faken delen as du wullt, un in\n"
+"all Richten. Elkeen Ansicht hett sien egen Statusbalken un kann\n"
+"all opmaakte Dokmenten wiesen.</p>\n"
+"<p>Gah eenfach na "
+"<br><strong>Ansicht -&gt;[ Pielliek | Waagrecht ] Delen </strong></p>\n"
+
+#: tips.cpp:32
+msgid ""
+"<p>You can drag the Tool views (<em>File List</em> and <em>File Selector</em>)\n"
+"to any side that you want them in Kate, or stack them, or even tear them off "
+"the\n"
+"main window.</p>\n"
+msgstr ""
+"<p>Du kannst de Warktüüchansichten (<em>Dateilist</em> un <em>Dateigrieper</em>"
+")\n"
+"na jichtenseen Siet trecken, wor Du se hebben wullt, oder ok överenanner "
+"stapeln,\n"
+"oder sogor vun't Hööftfinster aflösen.</p>\n"
+
+#: tips.cpp:39
+msgid ""
+"<p>Kate has a built-in terminal emulator, just click on <strong>"
+"\"Terminal\"</strong> at\n"
+"the bottom to show or hide it as you desire.</p>\n"
+msgstr ""
+"<p>Kate hett en inbuut Terminalemulator: Eenfach nerrn op <strong>"
+"\"Terminal\"</strong>\n"
+"klicken, denn warrt he wiest oder versteken, jüst as du magst.</p>\n"
+
+#: tips.cpp:45
+msgid ""
+"<p>Kate can highlight the current line with a\n"
+"<table bgcolor=\"yellow\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" "
+"width=\"100%\">"
+"<tr>"
+"<td>different\n"
+"background color.<strong>|</strong></td></tr></table></p>\n"
+"<p>You can set the color in the <em>Colors</em> page of the configuration\n"
+"dialog.</p>\n"
+msgstr ""
+"<p>Kate kann de aktuelle Reeg\n"
+"<table bgcolor=\"yellow\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" "
+"width=\"100%\">"
+"<tr>"
+"<td>mit en anner\n"
+"Achtergrundklöör markeren.<strong>|</strong></td></tr></table></p>\n"
+"<p>Du kannst de Klöör op de <em>Klören</em>-Siet vun den\n"
+"Instellen-Dialoog fastleggen.</p>\n"
+
+#: tips.cpp:54
+msgid ""
+"<p>You can open the currently edited file in any other application from within\n"
+"Kate.</p>\n"
+"<p>Choose <strong>File -&gt; Open With</strong> for the list of programs\n"
+"configured\n"
+"for the document type. There is also an option <strong>Other...</strong> to\n"
+"choose any application on your system.</p>\n"
+msgstr ""
+"<p>Du kannst dat aktive Dokment vun Kate ut in all anner\n"
+"Programmen opmaken.</p>\n"
+"<p>Gah na <strong>Datei -&gt; Opmaken mit</strong>. Dor warrt\n"
+"en List vun Programmen för den aktiven Dokmenttyp wiest.\n"
+"Dor gifft dat ok en Optschoon <strong>Anner...</strong>, mit de\n"
+"Du all Programmen op Dien Systeem utwählen kannst.</p>\n"
+
+#: tips.cpp:64
+msgid ""
+"<p>You can configure the editor to always display the line numbers and/or\n"
+"bookmark panes when started from the <strong>View Defaults</strong> "
+"page of the\n"
+"configuration dialog.</p>\n"
+msgstr ""
+"<p>Du kannst den Editor so instellen, dat jümmers de Nummern vun de\n"
+"Regen un/oder de Leestekens wiest warrt. De Instellen finnst Du op de\n"
+"<strong>Standardansicht</strong>-Siet vun den Instellen-Dialoog.</p>\n"
+
+#: tips.cpp:71
+msgid ""
+"<p>You can download new or updated <em>Syntax highlight definitions</em> from\n"
+"the <strong>Highlighting</strong> page in the configuration dialog.</p>\n"
+"<p>Just click the <em>Download...</em> button on the <em>Highlight Modes</em>\n"
+"tab (You have to be online, of course...).</p>\n"
+msgstr ""
+"<p>Du kannst niege oder opfrischte <em>Syntaxmarkeren-Regeln</em> över\n"
+"de <strong>Syntaxmarkeren</strong>-Siet vun den Instellen-Dialoog daalladen.</p>"
+"\n"
+"<p>Eenfach op den <em>Daalladen...</em>-Knoop op de <em>Syntaxmarkeren</em>"
+"-Dialoogsiet klicken.\n"
+"(Du muttst natürlich in't Nett könen...)</p>\n"
+
+#: tips.cpp:79
+msgid ""
+"<p>You can cycle through all open documents by pressing <strong>"
+"Alt+Left</strong>\n"
+"or <strong>Alt+Right</strong>. The next/previous document will immediately be "
+"displayed\n"
+"in the active frame.</p>\n"
+msgstr ""
+"<p>Du kannst dör all apen Dokmenten gahn, wenn Du <strong>ALT+Links</strong>\n"
+"oder <strong>ALT+Rechts</strong> drückst. Dat nakamen / verleden Dokment warrt\n"
+"denn in de aktive Ansicht wiest.</p>\n"
+
+#: tips.cpp:86
+msgid ""
+"<p>You can do cool sed-like regular expression replacements using <em>"
+"Command Line</em>.</p>\n"
+"<p>For example, press <strong>F7</strong> and enter <code>"
+"s /oldtext/newtext/g</code>\n"
+"to replace &quot;oldtext&quot; with &quot;newtext&quot; throughout the current\n"
+"line.</p>\n"
+msgstr ""
+"<p>Du kannst vigeliensche Utwesseln as mit \"sed\" utföhren, wenn Du de <em>"
+"Befehlsreeg</em> bruukst.</p>\n"
+"<p>As Bispeel: Drück <strong>F7</strong> un giff <code>"
+"s/OolText/NiegText/g</code> in,\n"
+"denn warrt överall in de aktuelle Reeg &quot;NiegText&quot; ansteed vun "
+"&quot;OolText&quot; insett.</p>\n"
+
+#: tips.cpp:94
+msgid ""
+"<p>You can repeat your last search by just pressing <strong>F3</strong>, or\n"
+"<strong>Shift+F3</strong> if you want to search backwards.</p>\n"
+msgstr ""
+"<p>Du kannst de leste Söök mit <strong>F3</strong> eenfach wedderhalen.\n"
+"Wenn Du na Achtern söken wullt, drück eenfach <strong>Ümschalt+F3</strong>.</p>"
+"\n"
+
+#: tips.cpp:100
+msgid ""
+"<p>You can filter the files displayed in the <em>File Selector</em> tool view.\n"
+"</p>\n"
+"<p>Simply enter your filter in the filter entry at the bottom, for example:\n"
+"<code>*.html *.php</code> if you only want to see HTML and PHP files in the\n"
+"current folder.</p>\n"
+"<p>The File Selector will even remember your filters for you.</strong></p>\n"
+msgstr ""
+"<p>Du kannst de Dateien filtern, de in den <em>Dateigrieper</em> "
+"wiest warrt.</p>\n"
+"<p>Giff eenfach Dien Filter in dat Filterfeld nerrn in, t.B.:\n"
+"<code>*.html *.php</code>, wenn Du bloots HTML- un PHP-Dateien binnen\n"
+"den aktiven Orner ankieken wullt.</p>\n"
+"<p>De Dateigrieper warrt Di sogor Diene Filters wohren.</p>\n"
+
+#: tips.cpp:110
+msgid ""
+"<p>You can have two views - or even more - of the same document in Kate. "
+"Editing\n"
+"in either will be reflected in both.</p>\n"
+"<p>So if you find yourself scrolling up and down to look at text at the other\n"
+"end of a document, just press <strong>Ctrl+Shift+T</strong> to split\n"
+"horizontally.</p>\n"
+msgstr ""
+"<p>Du kannst twee oder ok mehr Ansichten vun dat sülve Dokment in Kate hebben.\n"
+"Ännern binnen de en warrt ok binnen de anner wiest.</p>\n"
+"<p>Wenn Du also markst, dat hooch- un daalrullst, üm Text an dat anner Enn\n"
+"vun't Dokment antokieken, drück eenfach <strong>STRG+Ümschalt+T</strong>,\n"
+"denn warrt de Ansicht waagrecht opdeelt.</p>\n"
+
+#: tips.cpp:119
+msgid ""
+"<p>Press <strong>F8</strong> or <strong>Shift+F8</strong> to switch to the\n"
+"next/previous frame.</p>\n"
+msgstr ""
+"<p>Drück <strong>F8</strong> oder <strong>Ümschalt+F8</strong>, wenn\n"
+"Du na de nakamen / verleden Ansicht wesseln wullt.</p>\n"
+
+#~ msgid "Start Kate (no arguments)"
+#~ msgstr "Kate starten (ahn Argumenten)"
+
+#~ msgid "New Kate Session"
+#~ msgstr "Nieg Kate-Törn"
+
+#~ msgid "New Anonymous Session"
+#~ msgstr "Nieg Törn, ahn Naam"
+
+#~ msgid "Reload Session List"
+#~ msgstr "Törnlist nieg laden"
+
+#~ msgid "Please enter a name for the new session"
+#~ msgstr "Giff bitte en Naam för den niegen Törn in"
+
+#~ msgid "An unnamed session will not be saved automatically. Do you want to create such a session?"
+#~ msgstr "En Törn ahn Naam warrt nich automaatsch sekert. Wullt Du so en Törn opstellen?"
+
+#~ msgid "Create anonymous session?"
+#~ msgstr "Törn ahn Naam opstellen?"
+
+#~ msgid "You allready have a session named %1. Do you want to open that session?"
+#~ msgstr "Du hest al en Törn mit den Naam \"%1\". Wullt Du dissen Törn opmaken?"
+
+#~ msgid "Session exists"
+#~ msgstr "Gifft Törn al"