summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/tdehtml/index.docbook
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/tdehtml/index.docbook')
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/tdehtml/index.docbook336
1 files changed, 336 insertions, 0 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/tdehtml/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/tdehtml/index.docbook
new file mode 100644
index 0000000000..f6e5827b98
--- /dev/null
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/tdehtml/index.docbook
@@ -0,0 +1,336 @@
+<?xml version="1.0" ?>
+<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN"
+"dtd/kdex.dtd" [
+<!ENTITY nsplugins-kcontrol SYSTEM "nsplugin.docbook">
+<!ENTITY % addindex "IGNORE">
+<!ENTITY % Slovak "INCLUDE"
+> <!-- change language only here -->
+]>
+
+<article lang="&language;">
+<articleinfo>
+
+<authorgroup>
+<author
+> <firstname
+>Krishna</firstname
+> <surname
+>Tateneni</surname
+> <affiliation
+><address
+><email
+> tateneni@pluto.njcc.com </email
+></address
+></affiliation
+> </author>
+<othercredit role="translator"
+><firstname
+>Stanislav</firstname
+> <surname
+>Višňovský</surname
+> <affiliation
+> <address
+><email
+>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email
+></address
+> </affiliation
+><contrib
+>Preklad</contrib
+></othercredit>
+</authorgroup>
+
+<date
+>2002-10-16</date>
+<releaseinfo
+>3.1</releaseinfo>
+
+<keywordset>
+<keyword
+>KDE</keyword>
+<keyword
+>KControl</keyword>
+<keyword
+>konqueror</keyword>
+<keyword
+>prehliadanie</keyword>
+</keywordset>
+
+</articleinfo>
+<sect1 id="konq-browsing">
+<title
+>Prehliadanie WWW pomocu &konqueror;</title>
+
+<para
+>Modul Prehliadač &konqueror; umožňuje nastaviť vzhľad a chovanie pre &konqueror; - integrovaný WWW prehliadač &kde;</para>
+
+<sect2 id="kbrowse-html">
+
+<title
+>Chovanie</title>
+
+<para
+>Prvá voľba umožňuje <guilabel
+>Povoliť vypĺňanie formulárov</guilabel
+>. Ak je zapnutá, &konqueror; sa pokúsi zapamätať si, čo ste zadali do formulárov a neskôr vyplniť to, čo ste už niekedy použili.</para>
+
+<para
+>Pomocou <guilabel
+>Maximálne doplnení</guilabel
+> môžete nastaviť počet formulárov, ktoré si &konqueror; bude pamätať.</para>
+
+<note
+><para
+>Samozrejme, všetko, čo &konqueror; za vás doplní, môžete potom pred poslaním formulára upraviť.</para
+></note>
+
+<para
+>Panel ďalej obsahuje možnosť <guilabel
+>Zmeniť kurzor nad odkazmi</guilabel
+>. Tým sa bude tvar kurzoru meniť vždy, keď prejde nad odkazom. Tak jednoducho nájdete odkazy, hlavne ak sú to obrázky.</para>
+
+<para
+>&konqueror; štandardne používa pre jednu stránku jedno okno, ale dokáže v jednom okne otvoriť viac <firstterm
+>záložiek</firstterm
+>. Navyše &konqueror; štandardne stredným tlačidlom myši otvára každý odkaz v novom okne. Ak zapnete <guilabel
+>Otvárať odkazy v novej záložke namiesto nového okna</guilabel
+>, bude stredné tlačidlo otvárať odkazy v novej záložke.</para>
+
+<para
+>Ak používate záložky v okne, môžete si vybrať, či sa nová záložka stane aktívnou (<quote
+>vpredu</quote
+>) alebo bude vzadu. Pri pomalom pripojení nainternet alebo počas čítania stránky, ktorá obsahuje veľa odkazov, možno budete chcieť načítať obsah novej záložky na pozadí zatiaľčo budete čítať aktuálnu stránku ďalej. V tom prípade túto voľbu vypnite. Ak chcete prejsť priamo na novú stránku, zapnite ju.</para>
+
+<para
+>Ak zatvoríte okno &konqueror;, ktoré obsahuje viac záložiek, &konqueror; sa vás spýta, či toto okno naozaj chcete zatvoriť. Toto chovanie môžete upraviť pomocou voľby <guilabel
+>Potvrdiť zatvorenie okien s viacerými záložkami</guilabel
+>.</para>
+
+<para
+>Pre zjednodušenie práce môžete zapnúť <guilabel
+>Kliknutie pravým tlačidlom prejde dozadu v histórii</guilabel
+>, kde kliknutím na prázdne miesto (nie na odkaz) v okne &konqueror; bude fungovať rovnako ako stlačenie <guiicon
+>Dozadu</guiicon
+>.</para>
+
+<para
+>Voľba <guilabel
+>Automaticky nahrať obrázky</guilabel
+>, ovláda, či sa majú obrázky na web stránka automaticky nahrávať. Ak nemáte príliš pomalé spojenie, obrázky asi nahrávať budete chcieť. Niektoré stránky sú bez nich dokonca nepoužiteľné. Aj keď nebude mať zapnuté automatické nahrávanie obrázkov, text stránky sa bude zobrazovať a obrázky si môžete neskôr načítať v prípade, že ich potrebujete.</para>
+
+<para
+><guilabel
+>Povoliť automaticky pozdržané znovunačítanie/presmerovanie</guilabel
+> umožňuje, aby webová stránka poslala novú stránku bez vašeho zásahu. Často je to pre vaše pohodlie. napríklad sa webová stránka presunula na nové <acronym
+>URL</acronym
+>. Veľa webmasterov v tomto prípade nastaví na starom mieste stránku, kde vás informuje o zmene a automaticky vás presmeruje na nové umiestnenie. Takéto funkcie ale môžu pôsobiť trochu chaoticky, prípadne otravne, takže je tu možnosť ich vypnúť.</para>
+
+<para
+>Ďalšie nastavenie je <guilabel
+>Podčiarknuť odkazy</guilabel
+>. Prvá voľba je <guilabel
+>Vždy</guilabel
+>. Potom bude text, ktorý predstavuje odkaz na stránke, podčiarknutý. Aj keď veľa stránok používa na zvýraznenie odkazov farby, podčiarknutie výrazne uľahčuje hľadanie odkazov v texte.</para>
+
+<para
+>Ak nemáte radi podčiarknuté odkazy, môžete si vybrať <guilabel
+>Nikdy</guilabel
+>. Odkazy potom nikdy podčiarknuté nebudú. No a stredná cesta je <guilabel
+>Vyzdvihnúť</guilabel
+>, takže odkazy budú podčiarknuté, ak na ne ukážete kurzorom myši. Inak podčiarknuté nebudú.</para>
+
+<para
+>Veľa webových stránok používa animované obrázky gif, čo môže dosť otravovať a v niektorých prípadoch zbytočne zaťažovať systém. Voľba <guilabel
+>Animácie</guilabel
+> umožňuje vybrať ako sa majú animácie zobrazovať. Štandardne sú zapnuté, ale môžete ich vypnúť alebo ich nechať animovať iba raz aj v prípade, že obrázok je nastavený tak, že sa animácia má opakovať.</para>
+
+</sect2>
+
+<sect2 id="kbrowse-appearance">
+
+<title
+>Písma</title>
+
+<para
+>V tejto záložke môžete definovať použitie písiem. Aj keď sú tvary a veľkostí písiem často súčasťou návrhu stránky WWW, môžete si zvoliť štandardné hodnoty, ktoré bude &konqueror; používať.</para>
+
+<para
+>Prvá vec, ktorú môžete nastaviť, je veľkosť písma. Dve nastavenia spolu umožňujú nastaviť písmo tak, aby vám to vyhovovalo.</para>
+
+<para
+><guilabel
+>Minimálna veľkosť písma</guilabel
+> určuje, že aj keď bude veľkosť písma definovaná stránkou, &konqueror; bude ignorovať požiadavky na zobrazenie písma menšieho ako je táto hodnota.</para>
+
+<para
+>Ďalej môžete nastaviť <guilabel
+>Veľkosť stredného písma</guilabel
+>. Je to písmo použité v prípade, že stránka nedefinuje vlastnú veľkosť písma, ale používa sa aj ako základ pre výpočet relatívnych veľkostí písiem. Takže značka <acronym
+>HTML</acronym
+> <quote
+>menšie</quote
+> znamená menšie ako toto písmo.</para>
+
+<para
+>V oboch nastavaniach môžete vybrať presnú veľkosť písma v bodoch.</para>
+
+<para
+>Tieto voľby sú na sebe nezávislé. Stránky, ktoré nenastavujú veľkosť písma, alebo zisťujú štandardnú veľkosť, budú zobrazené veľkosťou <guilabel
+>Priemerná veľkosť písma</guilabel
+>, ale ak budú stránky požadovať veľkosť menšiu než <guilabel
+>Minimálna veľkosť písma</guilabel
+>, použije sa toto vaše nastavenie.</para>
+
+<para
+>Ostatné možnosti nastavujú písma odpovedajúce rôznym typom značiek v <acronym
+>HTML</acronym
+> stránkach. Nezabúdajte, že veľa stránok tieto nastavenia predefinuje. Ak kliknete na prvok obsahujúci meno písma, objaví sa zoznam písiem, z ktorých si môžete vybrať iné písmo. (Ak je v zozname písiem veľa, objaví sa vertikálny posuvník.)</para>
+
+<para
+>Pre každý <quote
+>typ</quote
+> značky a každé <guilabel
+>Kódovanie</guilabel
+> môžete nastaviť svoje písmo zmenením kódovania v rozbaľovacom zozname a potom výberom písma pre jednotlivé kategórie. To vám asi bude chvíľu trvať, takže možno budete chcieť zmeniť písma iba pre vaše štandardné kódovanie. Na Slovensku to je iso8859-2.</para>
+
+<para
+>Podtým je možné nastaviť <guilabel
+>Prispôsobenie veľkosti písma pre toto kódovanie</guilabel
+>. Niektoré písma, ktoré chcete použiť pre dané kódovanie alebo jazyk sú oveľa väčšie alebo menšie ako je priemerná veľkosť. Táto voľba ich vhodne upraví.</para>
+
+<para
+>Pre zobrazenie stránok môžete nastaviť kódovanie, ktoré má &konqueror; pre stránky predpokladať. Štandardné nastavenie je <guilabel
+>Použiť znakovú sadu jazyka</guilabel
+>, ale môžete to zmeniť na kódovanie zo zoznamu.</para>
+
+</sect2>
+
+<sect2 id="kbrowse-java">
+<title
+>&Java; a JavaScript</title>
+
+<para
+>Jazyk &Java; umožňuje sťahovanie a spúšťanie aplikácií v prehliadačoch v prípade, že máte nainštalovaný vhodný softvér. Veľa serverov jazyk &Java; používa (napríklad on-line banky alebo hracie servery). Mali by ste vedieť, že spúšťanie programov z neznámych zdrojov je nebezpečné, dokonca aj v prípade, že možné poškodenie nie je veľké.</para>
+
+<para
+>Voľby v časti <guilabel
+>Globálne nastavenia</guilabel
+> umožňujú zapnúť podporu pre jazyk Java štandardne pre všetky servery. Môžete sa aj rozhodnúť, že zapnete alebo vypnete jazyk &Java; pre jednotlivé servery. Politiku pre jednotlivých hostiteľov pridáte stlačidlom <guilabel
+>Pridať</guilabel
+>. Zobrazí sa dialóg, kde môžete zadať meno hostiteľa a vybrať akceptovanie alebo odmietnutie &Java; kódu z tohto hostiteľa, ktorý bude pridaný do zoznamu domén vľavo.</para>
+
+<para
+>Ak chcete zmeniť politiku pre niektorého hostiteľa, vyberte ho v zozname a stlačte tlačidlo <guilabel
+>Zmeniť...</guilabel
+>. Pomocou <guilabel
+>Odstrániť</guilabel
+> odstránite politiku pre vybraného hostiteľa, takže sa naň bude opäť vzťahovať globálne nastavenie. Politiky môžete načítavať zo súborov pomocou <guilabel
+>Import</guilabel
+>. Aktuálny zoznam politík uložíte do komprimovaného archívu pomocou <guilabel
+>Export</guilabel
+>.</para>
+
+<para
+>Nakoniec táto záložka obsahuje skupinu prvkov <guilabel
+>Nastavenia Javy</guilabel
+>. Tie umožňujú nastaviť, ako sa má &Java; spúšťať. Ak použijete <guilabel
+>Ukázať Java konzolu</guilabel
+>, &konqueror; bude zobrazovať okno konzole, z ktorej môžu aplikácie &Java; čítať a zapisovať text. Aj keď väčšina z nich nič také nerobí, môže sa to hodiť pri ladení aplikácií v jazyku &Java;.</para>
+
+<para
+><guilabel
+>Vypnúť server appletov ak nie je aktívny</guilabel
+> umožňuje ušetriť zdroje ukončením &Java; Applet Server v dobe, keď sa nepoužíva namiesto toho, aby nečinne bežal na pozadí. Ak túto voľbu nepoužijete, &Java; applety budú rýchlejšie štartovať, ale bude to zaberať zdroje vášho systému aj v dobe, keď žiadne applety nepobežia. Ak je voľba použitá, môžete navyše nastaviť čas čakania.</para>
+
+<para
+>&konqueror; môže automaticky nájsť inštaláciu jazyka &Java;, alebo môžete zadať cestu k nej pomocou <guilabel
+>Použiť používateľskú Javu</guilabel
+>. Druhá metóda sa vám hodí, ak napríklad máte viacero inštalácií Java a chcete určiť, ktorá sa má používať. Ak potrebuje vaša &Java; Virtual Machine nejaké špeciálne parametre, zadajte ich do poľa <guilabel
+>Ďalšie argumenty pre Javu</guilabel
+>.</para>
+
+</sect2>
+
+<sect2 id="kbrowse-javascript">
+<title
+>JavaScript</title>
+
+<para
+>Aj keď sa tak volá, JavaScript nemá nič spoločné s jazykom &Java;.</para>
+
+<para
+>Prvá časť tejto záložky funguje rovnako ako nastavenie pre &Java;.</para>
+
+<para
+>Voľby v časti <guilabel
+>Globálne nastavenia</guilabel
+> umožňujú zapnúť podporu pre jazyk JavaScript štandardne pre všetky servery. Môžete sa aj rozhodnúť, že zapnete alebo vypnete JavaScript pre jednotlivé servery. Politiku pre jednotlivých hostiteľov pridáte stlačidlom <guilabel
+>Pridať</guilabel
+>. Zobrazí sa dialóg, kde môžete zadať meno hostiteľa a vybrať akceptovanie alebo odmietnutie kódu JavaScript z tohto hostiteľa, ktorý bude pridaný do zoznamu domén vľavo.</para>
+
+<para
+>Ak chcete zmeniť politiku pre niektorého hostiteľa, vyberte ho v zozname a stlačte tlačidlo <guilabel
+>Zmeniť...</guilabel
+>. Pomocou <guilabel
+>Odstrániť</guilabel
+> odstránite politiku pre vybraného hostiteľa, takže sa naň bude opäť vzťahovať globálne nastavenie. Politiky môžete načítavať zo súborov pomocou <guilabel
+>Import</guilabel
+>. Aktuálny zoznam politík uložíte do komprimovaného archívu pomocou <guilabel
+>Export</guilabel
+>.</para>
+
+<para
+>Posledná skupina volieb na tejto záložke udáva, čo sa stane, ak sa JavaScript pokúsi otvoriť nové okno. &konqueror; môže <guilabel
+>Povoliť</guilabel
+> takéto volania, <guilabel
+>Pýtať sa</guilabel
+> pri každej požiadavke, alebo <guilabel
+>Odmietnuť</guilabel
+> všetky požiadavky na nové okno.</para>
+
+<para
+>Nastavenie <guilabel
+>Inteligentne</guilabel
+> umožní zobraziť iba tie okná JavaScript, ktoré vytvorí odkaz, na ktorý ste klikli.</para>
+
+</sect2>
+
+<sect2 id="kbrowse-plugins">
+<title
+>Moduly</title>
+
+<para
+>Prvé nastavenie na tejto záložke je voľba <guilabel
+>Globálne povoliť moduly</guilabel
+>. Ak ju vypnete, &konqueror; nebude používať žiadne moduly. Ak ju zapnete, &konqueror; použije každý modul, ktorý nájde.</para>
+
+</sect2>
+
+&nsplugins-kcontrol;
+
+<sect2 id="kbrowse-author">
+
+<title
+>Autor kapitoly</title>
+
+<para
+>Túto kapitolu napísal: </para>
+<para
+>Krishna Tateneni <email
+>tateneni@pluto.njcc.com</email
+>.</para>
+
+<para
+>Doplnila Lauri Watts <email
+>lauri@kde.org</email
+></para>
+
+<para
+>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email
+>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email
+></para>
+
+</sect2>
+
+</sect1>
+
+</article> \ No newline at end of file