summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/docs/tdelibs/tdespell/index.docbook
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sk/docs/tdelibs/tdespell/index.docbook')
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdelibs/tdespell/index.docbook254
1 files changed, 254 insertions, 0 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdelibs/tdespell/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdelibs/tdespell/index.docbook
new file mode 100644
index 0000000000..81ef785cd3
--- /dev/null
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdelibs/tdespell/index.docbook
@@ -0,0 +1,254 @@
+<?xml version="1.0" ?>
+<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN" "dtd/kdex.dtd" [
+ <!ENTITY kappname "&kspell;">
+ <!ENTITY % Slovak "INCLUDE"
+> <!-- change language only here -->
+ <!ENTITY % addindex "IGNORE">
+]>
+
+<book lang="&language;">
+
+<bookinfo>
+<title
+>Manuál pre &kspell;</title>
+<authorgroup>
+<author
+> <firstname
+>David</firstname
+> <surname
+>Sweet</surname
+> <affiliation
+> <address
+><email
+>dsweet@chaos.umd.edu</email
+></address
+> </affiliation
+> </author>
+
+<othercredit role="translator"
+><firstname
+>Stanislav</firstname
+> <surname
+>Višňovský</surname
+> <affiliation
+> <address
+><email
+>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email
+></address
+> </affiliation
+><contrib
+>Preklad</contrib
+></othercredit>
+
+</authorgroup>
+<date
+>2002-02-24</date>
+<releaseinfo
+>1.00.00</releaseinfo>
+<abstract>
+<para
+>&kspell; je kontrola pravopisu používaná v aplikáciách KDE ako je &kate;, &kmail; a &kword;. Je to grafické rozhranie pre <application
+>International ISpell</application
+> a <application
+>ASpell</application
+>.</para>
+</abstract>
+<keywordset>
+<keyword
+>kontrola</keyword>
+<keyword
+>pravopisu</keyword>
+<keyword
+>kspell</keyword>
+<keyword
+>ispell</keyword>
+<keyword
+>aspell</keyword>
+<keyword
+>kontrola</keyword>
+<keyword
+>pravopis</keyword>
+<keyword
+>KDE</keyword>
+</keywordset>
+</bookinfo>
+
+<chapter id="misspelled-word-dialog">
+<title
+>Dialóg pre chybné slovo</title>
+
+<!-- This one might need a paragraph of its own) -->
+<para
+>(Ak nemáte nainštalovaný <application
+>ISpell</application
+>, môžete ho získať z <ulink url="http://fmg-www.cs.ucla.edu/geoff/ispell.html"
+>domovskej stránky International ISpell</ulink
+>. ASpell je dostupný na <ulink url="http://aspell.sourceforge.net/"
+>domovskej stránke ASpell</ulink
+>.) </para>
+
+<sect1 id="general-use">
+<title
+>Všeobecné použitie</title>
+
+<para
+><anchor id="spelldlg"/> Horné pole v dialógu zobrazuje pravdepodobne chybné slovo, ktoré sa našlo v dokumente. &kspell; sa pokúsi nájsť vhodné náhradné slovo. Je možné, že sa ich nájde viac ako jedno. Najlepší návrh je uvedený v poli <guilabel
+>Náhrada:</guilabel
+>. Tento návrh môžete prijať pomocou <guibutton
+>Nahradiť</guibutton
+>. Môžete si slovo vybrať aj zo zoznamu <guilabel
+>Návrhy</guilabel
+> a potom kliknúť na <guibutton
+>Nahradiť</guibutton
+>.</para>
+
+<para
+>Pre nechanie textu bez zmeny, použite <guilabel
+>Ignorovať</guilabel
+>.</para>
+
+<para
+>Tlačidlom <guibutton
+>Stop</guibutton
+> zastavíte kontrolu a už urobené zmeny potvrdíte.</para>
+
+<para
+>Pre zastavenie kontroly a zrušenie zmien stlačte <guibutton
+>Zrušiť</guibutton
+>.</para>
+
+<para
+>Kliknutím na <guibutton
+>Nahradiť všetky</guibutton
+> najprv urobí to, čo <guibutton
+>Nahradiť</guibutton
+>, ale zároveň už bude automaticky toto chybné slovo nahradovať vybraným správnym slovom v prípade, že ho znovu v dokumente nájde.</para>
+
+<para
+>Tlačidlo <guibutton
+>Ignorovať všetky</guibutton
+> bude ignorovať toto slovo a aj všetky jeho výskyty v budúcnosti.</para>
+
+<para
+>Kliknutím na <guibutton
+>Pridať</guibutton
+> chybné slovo pridáte do vášho osobného slovníka (je iný než systémový, takže tieto zmeny ostatní používatelia neuvidia).</para>
+</sect1>
+</chapter>
+
+<chapter id="configuration-dialog">
+<title
+>Dialóg nastavenia </title>
+<anchor id="configuration"/>
+
+<sect1 id="dictionaries">
+<title
+>Slovníky</title>
+
+<para
+>Pre kontrolu pravopisu si môžete vybrať slovník zo zoznamu nainštalovaných jazykov.</para>
+</sect1>
+
+<sect1 id="encodings">
+<title
+>Kódovanie</title>
+
+<para
+>Najčastejšie používané kódovania znakov sú: <variablelist
+> <varlistentry
+> <term
+>US-ASCII</term
+> <listitem
+> <para
+>Toto je znaková sada používaná pre anglický text.</para
+> </listitem
+> </varlistentry
+> <varlistentry
+> <term
+>ISO-8859-1</term
+> <listitem
+> <para
+>Táto sa používa pre západoeurópske jazyky.</para
+> </listitem
+> </varlistentry
+> <varlistentry
+> <term
+>UTF-8</term
+> <listitem
+> <para
+>Toto je kódovanie Unicode, ktoré je možné použiť pre skoro každý jazyk, ak váš systém obsahuje nutné písma.</para
+> </listitem
+> </varlistentry
+> </variablelist
+> </para>
+
+<para
+>Mali by ste vybrať také, ktoré odpovedá používanej znakovej sade. V niektorých prípadoch slovníky podporujú viac kódovaní. Napríklad slovník môže akceptovať znaky s dĺžňami a mäkčeňmi pri použití <guilabel
+>ISO-8859-2</guilabel
+> ale aj emailový štýl znakov (napríklad <literal
+>'a</literal
+> pre <literal
+>á</literal
+>) pri použití <guilabel
+>US-ASCII</guilabel
+>. Prosím, prečítajte si informácie o distribúcii vášho slovníka.</para>
+</sect1>
+
+<sect1 id="spell-checking-client">
+<title
+>Klient kontroly pravopisu</title>
+
+<para
+>Môžete si vybrať, či sa má použiť <application
+>ISpell</application
+> alebo <application
+>ASpell</application
+> ako klient pre kontrolu pomocou &kspell;. <application
+>ISpell</application
+> je rozšírenejší a má lepšiu medzinárodnú podporu, ale <application
+>ASpell</application
+> získava na popularite, pretože vraj poskytuje lepšie návrhy pri náhrade.</para>
+</sect1>
+
+<sect1 id="other">
+<title
+>Iné</title>
+
+<para
+>Doporučuje sa, že by ste nemali meniť prvé dve možnosti ak ste si neprečítali manuálovú stránku <application
+>ISpell</application
+>.</para>
+</sect1>
+</chapter>
+
+<chapter id="contact-information">
+<title
+>Kontaktné informácie</title>
+
+<para
+>Dalši informácie o &kspell; nájdete na <ulink url="http://www.chaos.umd.edu/~dsweet/KDE/KSpell"
+>domovskej stránke &kspell;</ulink
+>. Nájdete tam hlavne informácie o programoní pomocou C++ triedy &kspell;.</para>
+
+<para
+>Autorovi/správcovi môžete poslať prípadné otázky a komentáre na adresu <email
+>dsweet@kde.org</email
+>.</para>
+
+<para
+>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email
+>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email
+></para>
+
+</chapter>
+&documentation.index;
+</book>
+<!--
+Local Variables:
+mode: sgml
+sgml-omittag: nil
+sgml-shorttag: t
+sgml-general-insert-case: lower
+End:
+-->
+