GNU general public licence - slovenský preklad

GNU general public licence - slovenský preklad

Preklad a html: Tibor Pittich
Jazyková korekcia a úpravy: Marek Grac

Verzia 2, jún 1991

Copyright (c) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 675 Mass Ave,
                      Cambridge, MA 02139, USA

Kopírovanie a distribúcia doslovných kópií tohoto licenčného dokumentu
sú dovolené komukoľvek, jeho zmeny sú však zakázané.

Preambula

Licencie pre väčšinu programového vybavenia sú navrhnuté tak, že vám upierajú právo jeho voľného zdieľania a upravovania. Zmyslom Všeobecnej verejnej licencie GNU je zaručiť voľnosť zdieľania a upravovania voľného programového vybavenia - pre zaistenie voľného prístupu k tomuto programovému vybaveniu pre všetkých jeho používateľov. Táto Všeobecná verejná licencia GNU sa vzťahuje na väčšinu programového vybavenia nadácie Free Software Foundation a na akýkoľvek iný program, ktorého autor sa prikloní k jej používaniu. Niektoré ďalšie programové vybavenia od Free Software Foundation sú namiesto toho pokryté Všeobecnou knižnou verejnou licenciou GNU. Môžete ju tiež použit pre svoje programy.

Ak hovoríme o voľnom programovom vybavení, máme na mysli slobodu, nie cenu. Naša Všeobecná verejná licencia je navrhnutá pre zaistenie toho, že môžete voľne šíriť kópie voľného programového vybavenia (a účtovať si za túto službu, ak chcete), že obdržíte zdrojový kód, alebo ho môžete získať, ak chcete, že môžete tento software meniť, alebo jeho časť používať v nových programoch, a že viete, že tieto veci môžete urobiť.

Aby sme mohli vaše práva chrániť, musíme vytvoriť obmezenia, ktoré zakážu komukoľvek vám tieto práva upierať, alebo vás žiadať, aby ste sa týchto práv zriekli. Tieto obmedzenia sa premietajú do istých povinností, ktoré musíte dodržať, ak šírite alebo modifikujete kópie dotyčného programového vybavenia.

Napríklad, ak šírite kópie takého programu zdarma alebo za poplatok, musíte poskytnúť príjemcovi všetky práva, ktoré máte sami. Musíte zaručiť, že príjemcovia tiež dostanú, alebo môžu získať zdrojový kód. Musíte im taktiež ukázať tieto podmienky, aby aj oni poznali svoje práva.

Vaše práva chránime v dvoch krokoch:
(1) autorizáciou programového vybavenia a
(2) ponukou tejto licence, ktorá vám dáva právoplatné povolenie ku kopírovaniu, šíreniu a modifikovaniu programového vybavenia.

Kvôli ochrane každého autora vrátane nás samotných chceme zaručiť, aby každý chápal skutočnosť, že pre voľné programové vybavenie neexistujú žiadne záruky. Ak je programové vybavenie niekým iným modifikované a poslané ďalej, chceme, aby príjemcovia vedeli, že to, čo majú, nie je originál. Preto sa akékoľvek problémy vnesené inými neodrazia na reputácii pôvodných autorov.

Každý voľne šírený program je neustále ohrozený softvérovými patentmi. Prajeme si zamedziť nebezpečiu, že redistribútori voľného programu obdržia samostatné patentové osvedčenia a tým učinia program viazaným. Aby sme tomu zamedzili, deklarovali sme, že každý patent musí umožňovať voľné šírenie, alebo nesmie byť vydaný vôbec.

Presné ustanovenia a podmienky pre kopírovanie, šírenie a modifikovanie sú uvedené ďalej.

Ustanovenia a podmienky pre kopírovanie, distribúciu a modifikáciu

Táto licencia sa vzťahuje na ktorýkoľvek program či iné dielo, ktoré obsahuje zmienku umiestnenú v ňom držiteľom autorských práv o tom, že dielo môže byť šírené podľa ustanovení Všeobecnej verejnej licencie GNU. V ďalšom texte znamená ,,Program'' každý taký program, alebo dielo a dielo založené na ,,Programe'' znamená buď Program samotný, alebo každé iné dielo z neho odvodené, ktoré podlieha autorskému zákonu; tým sa myslí dielo obsahujúce Program alebo jeho časť doslovne alebo s modifikáciami, prípadne v preklade do iného jazyka. (Naďalej je preklad zahrňovaný bez obmedzenia pod pojmom ,,modifikácia'' .) Každý užívateľ licencie je označovaní ako ,,Vy'' .

Iné činnosti ako kopírovanie, šírenie a modifikácia nie sú pokryté touto licenciou; siahajú mimo jej rámec. Akt spustenia programu nie je obmedzený a výstup z Programu je pokrytý iba vtedy, ak obsah výstupu tvorí dielo založené na Programe (nezávisle na tom, či bolo vytvorené činnosťou Programu). Posúdenie platnosti predchádzajúcej vety závisí na tom, čo Program vykonáva.

 1. Môžete kopírovať a šíriť doslovné kópie zdrojového kódu Programu tak, ako ste ho obdržali a na ľubovoľnom médiu za predpokladu, že na každej kópii viditeľne a náležite zverejníte zmienku o autorských právach a absencii záruky; necháte nedotknuté všetky zmienky vzťahujúce sa k tejto licenci a k absenci záruky a dáte každému príjemcovi spolu s Programom kópiu tejto licencie.

  Za fyzický akt prenesenia kópie môžete žiadať poplatok a podľa vlastného uváženia môžete ponúknuť za poplatok záručnú ochranu.

 2. Môžete modifikovať vašu kópiu alebo kópiu Programu alebo ktorékoľvek jeho časti a tak vytvoriť dielo založené na Programe, kopírovať a rozširovať také modifikácie či dielo podľa platnej podmienky sekcie 1 za predpokladu, že splníte všetky tieto podmienky:

  a) Modifikované súbory musíte doplniť zreteľnou zmienkou uvádzajúcou, že ste súbory zmenil a dátum každej zmeny.

  b) Musíte umožniť, aby akékoľvek vami publikované či rozširované dielo, ktoré obsahuje celok alebo len časti Programu alebo akúkoľvek jeho časť, poprípade je z Programu alebo jeho časti odvodené, mohlo byť ako celok bezplatne poskytnuté každej tretej osobe v súlade s ustanoveniami tejto licencie.

  c) Ak modifikovaný program pracuje tak, že číta interaktívne povely, musíte zaistiť, že pri najbežnejšom spôsobe jeho spustenia vytlačí alebo zobrazí hlásenie zahrňujúce príslušnú zmienku o autorskom práve a uvedie, že neexistuje žiadna záruka (poprípade, že záruku poskytujete vy), a že užívatelia môžu za týchto podmienok Program redistribuovať, a užívateľ musí byť oboznámený, akým spôsobom môže nahliadnuť do kópie tejto licencie. (Výnimka: v prípade, že sám program je interaktívny, ale žiadne také hlásenie nevypisuje, nepožaduje sa, aby vaše dielo založené na Programe takéto hlásenie vypisovalo.)

  Tieto požiadavky sa vzťahujú k modifikovanému dielu ako celku. Pokiaľ je možné identifikovať časti takéhoto diela, ktoré zrejme nie sú odvodené z Programu a môžu byť samé o sebe rozumne považované za nezávislé a samostatné diela, potom sa táto licencia a jej ustanovenia nevzťahujú na tieto časti, ak sú šírené ako nezávislé diela. Ak však tieto časti rozširujete ako časti celku, ktorým je dielo založené na Programe, musí byť rozširovanie tohoto celku podriadené ustanoveniam tejto licencie tak, že sa povolenia poskytnuté ďalším užívateľom rozšíria na celé dielo, teda na všetky jeho časti bez ohľadu na to, kto ktorú časť napísal.

  Zmyslom tohoto paragrafu teda nie je získanie práv na dielo celkom napísané vami, ani popieranie vašich práv voči nemu, skutočným zmyslom je výkon práva na "riadenie" distribúcie odvodených alebo kolektívnych diel založených na Programe.

  Iba spojenie iného diela, ktoré nie je na Programe založené, s Programom (alebo dielom založeným na Programe) na pamäťovom, alebo distribučnom médiu, nespadá toto iné dielo do pôsobnosti tejto licencie.

 3. Môžete kopírovať a rozširovať Program alebo dielo na ňom založené (viď sekciu 2) v objektovej alebo spustiteľnej podobe podľa ustanovení sekcií 1 a 2 vyššie, ak splníte niektorú z nasledujúcich náležitostí:

  a) Doplníte ho zdrojovým kódom v strojovo čitateľnej forme. Zdrojový kód musí byť rozširovaný podľa ustanovení sekcií 1 a 2, a to na médiu bežne používanom pre výmenu programového vybavenia.

  b) Doplníte ho písomnou ponukou najmenej na tri roky, podľa ktorej poskytnete akejkoľvek tretej strane za poplatok neprevyšujúci vaše náklady vynaložené na fyzickú výrobu zdrojovej distribúce, kompletnej strojovo čiteľnú kópiu zodpovedajúcu zdrojovému kódu, ktorý musí byť šírený podľa ustanovení sekcií 1 a 2 na médiu bežne používanom pre výmenu programového vybavenia.

  c) Doplníte ho informáciami, ktoré ste dostal ohľadom ponuky na poskytnutie zdrojového kódu. (Táto alternatíva je povolená len pre nekomerčné šírenie a to iba vtedy, ak ste obdržali program v objektovom alebo spustiteľnom tvare spolu s takouto ponukou v súlade s položkou b) vyššie.)

  Zdrojový kód k dielu je najvhodnejšou formou diela z hľadiska jeho prípadných modifikácií. Pre dielo v spustiteľnom tvare znamená úplný zdrojový kód všetok zdrojový kód pre všetky moduly, ktoré obsahuje, vrátane akýchkoľvek ďalších súborov pre definíciu rozhrania, dávkové súbory potrebné pre kompiláciu a inštaláciu spustiteľného programu. Zvláštnou výnimkou sú tie programové komponenty, které sú normálne šírené (buď v zdrojovej, alebo binárnej forme) s hlavnými súčasťami operačného systému, na ktorom spustiteľný program beží (tj. s kompilátorom, jadrom apod.). Tieto komponenty nemusia byť šírené so zdrojovým kódom, pokiaľ komponent sám nesprevádza spustiteľnú podobu diela.

  Ak je šírenie objektového alebo spustiteľného kódu konané ponukou prístupu ku kopírovaniu z určitého miesta, potom sa za distribúciu zdrojového kódu počíta aj ponúknutie ekvivalentného prístupu ku kopírovaniu zdrojového kódu z rovnakého miesta, aj keď pritom nie sú tretie strany nútené ku skopírovaniu zdrojového kódu spolu s objektovým.

 4. Nesmiete kopírovať, modifikovať, poskytovať sublicencie, alebo šíriť Program iným spôsobom, ako vyslovene uvedeným v tejto licencii. Akýkoľvek iný pokus o kopírovanie, modifikovanie, poskytnutie sublicencie, alebo šírenie Programu je neplatný a automaticky ukončí vaše práva dané touto licenciou. Strany, ktoré od vás obdržali kópie alebo práva v súlade s touto licenciou, však nemajú svoje licencie ukončené, pokiaľ sa im plne podriaďujú.

 5. Nie je vašou povinnosťou túto licenciu prijať, pretože ste ju nepodpísali. Nič iného vám však nedáva možnosť kopírovať alebo šíriť Program alebo odvodené diela. V prípade, že túto licenciu neprijmete, sú tieto činnosti zákonom zakázané. Tým pádom modifikáciou, alebo šírením Programu (alebo každého diela založeného na Programe) vyjadrujete svoje podriadenie sa licencii a všetkým jej ustanoveniam a podmienkam pre kopírovanie, modifikovanie a šírenie Programu a diel na ňom založených.

 6. Vždy, keď redistribuujete Program (alebo dielo založené na Programe), získava príjemca od pôvodného držiteľa licencie právo kopírovať, modifikovat a šíriť Program v súlade s týmito ustanoveniami a podmienkami. Nesmiete klásť žiadne prekážky výkonu tu zaručených práv príjemcu. Nie ste zodpovedný za vymáhanie dodržiavania tejto licence tretími stranami.

 7. Ak sú vám z rozhodnutia súdu, obvinením z porušenia patentu, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu (nielen v súvislosti s patentami) uložené také podmienky (či už príkazom súdu, zmluvou, alebo inak), ktoré sa vylučujú s podmienkami tejto licencie, nie ste tým oslobodený od podmienok tejto licencie. Ak nemôžete šíriť Program tak, aby ste vyhoveli zároveň svojim záväzkom vyplývajúcim z tejto licencie a iným platným záväzkom, nesmiete ho v dôsledku toho šíriť vôbec. Ak by napríklad patentové osvedčenie nepovoľovalo bezplatnú redistribúciu Programu každým, kto vašim pričinením získa priamo alebo nepriamo jeho kópie, potom by jediný možný spôsob, ako vyhovieť patentovému osedčeniu a zároveň aj tejto licencii, spočíval v ukončení distribúcie Programu

  Pokiaľ by sa za nejakých špecifických okolností javila niektorá časť tohoto paragrafu ako neplatná alebo nevynútiteľná, považuje sa za smerodatnú rovnováha vyjadrená týmto paragrafom a paragraf ako celok sa považuje za smerodatný za iných okolností.

  Zmyslom tohto paragrafu nie je navádzanie vás k porušovaniu patentov či iných ustanovení autorského práva, alebo tieto ustanovenia spochybňovať. Jediným jeho zmyslom je ochrana integrity systému šírenia voľného programového vybavenia, ktoré je podložené verejnými licenčnými predpismi. Mnohí ľudia poskytli svoje príspevky do širokého okruhu programového vybavenia šíreného týmto systémom, spoliehajúc sa na jeho dôsledné uplatňovanie. Záleží na autorovi/darcovi, aby sa rozhodol, či si praje šíriť programové vybavenie pomocou nejakého iného systému a žiaden užívateľ licencie nemôže takéto rozhodnutie spochybňovať.

  Zmyslom tohoto paragrafu je spätne vysvetliť to, čo je považované za dôsledok plynúci zo zvyšku tejto licencie.

 8. Ak je šírenie či použitie Programu v niektorých krajinách obmedzené, buď patentmi, alebo autorsky chránenými rozhraniami, môže držiteľ pôvodných autorských práv, ktorý zveruje Program do pôsobnosti tejto licencie, pridať výslovné obmezenie pre geografické šírenie vylučujúce takéto krajiny, takže šírenie je povolené len v tých krajinách, ktoré nie sú týmto spôsobom vylúčené. Táto licencia zahrňuje v tomto prípade takéto obmedzenia presne tak, ako bolo napísané v texte tejto licencie.

 9. Free Software Foundation môže občas vydať upravené, alebo nové verzie Všeobecnej verejnej licencie. Takéto nové verzie sa budú svojim duchom podobať súčastnej verzii, v konkrétnych veciach sa však môžu líšiť s ohľadom na nové problémy či záujmy.

  Každej novej verzii je pridelené rozlišujúce číslo verzie. Pokiaľ Program špecifikuje číslo verzie, ktorá sa na neho vzťahuje, a ,,všetky nasledujúce verzie'' , môžete sa podľa uváženia riadiť ustanoveniami a podmienkami buď onej konkrétnej verzie, alebo kterejkoľvek nasledujúcej verzie, ktorú vydala Free Software Foundation. Ak Program nešpecifikuje číslo verzie tejto licencie, môžete si vybrať ľubovoľnú verziu, akú kedy Free Software Foundation vydala.

 10. Ak si prajete zahrnúť časti Programu do iných voľných programov, ktorých distribučné podmienky sú odlišné, zašlite autorovi žiadosť o povolenie. V prípade programového vybavenia, ku ktorému vlastní autorské práva Free Software Foundation, napíšte Free Software Foundation; niekedy robíme výnimky z tu uvedených ustanovení. Naše rozhodnutie bude vedené dvomi cieľmi: zachovaním voľnej povahy všetkých odvodenín nášho voľného programového vybavenia a podporou zdieľania a opätovného využitia programového vybavenia.

  ZÁRUKA SA NEPOSKYTUJE

 11. VZHĽADOM K BEZPLATNÉMU POSKYTNUTIU LICENCIE K PROGRAMU SA NA PROGRAM NEVZŤAHUJE ŽIADNA ZÁRUKA, A TO V MIERE POVOLENEJ ZÁKONOM. POKIAĽ NIE JE PÍSOMNE UVEDENÉ INAK, POSKYTUJÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV PRÍPADNE INÉ STRANY PROGRAM ,,TAK, AKO JE'', BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI VÝSLOVNEJ, ALEBO VYPLÝVAJÚCEJ, VRÁTANE, ALE NIE LEN, ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. POKIAĽ IDE O KVALITU A VÝKONNOSŤ PROGRAMU, LEŽÍ VŠETKO RIZIKO NA VÁS. AK BY SA V PROGRAME PREJAVILY CHYBY, SPADAJÚ NÁKLADY ZA VŠETKU POTREBNÚ ÚDRŽBU, OPRAVY ČI NÁPRAVU NA VÁŠ VRUB.
 12. V ŽIADNOM PRÍPADE, S VÝNIMKOU TOHO, KEĎ TO VYŽADUJE PLATNÝ ZÁKON, ALEBO KEĎ TO BOLO PÍSOMNE ODSÚHLASENÉ, VÁM NEBUDE ŽIADNY Z DRŽITEĽOV AUTORSKÝCH PRÁV ANI ŽIADNA INÁ STRANA, KTORÁ SMIE MODIFIKOVAŤ ČI ŠÍŘIŤ PROGRAM V SÚLADE S PREDCHÁDZAJÚCIMI USTANOVENIAMI, ZODPOVEDNÝ ZA ŠKODY, VRÁTANE VŠETKÝCH VŠEOBECNÝCH, ŠPECIÁLNYCH, NÁHODNÝCH, ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKôD VYPLÝVAJÚCICH Z POUŽÍVANIA, ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ PROGRAM (VRÁTANE - ALE NIE IBA - STRATY ALEBO SKRESLENIA DÁT, ALEBO TRVALÝCH ŠKÔD SPÔSOBENÝCH VÁM ALEBO TRETÍM STRANÁM, ALEBO ZLYHANÍM FUNKCIE PROGRAMU V SÚČINNOSTI S INÝMI PROGRAMAMI), A TO AJ V PRÍPADE, ŽE TAKÝTO DRŽITEĽ AUTORSKÝCH PRÁV ALEBO INÁ STRANA, BOLI UPOZORNENÉ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

Ako uplatniť tieto ustanovenia na vaše nové programy

Ak vyviniete nový program a chcete, aby bol verejnosti čo najviac k úžitku, môžete to najlepšie dosiahnuť tým, že ho prehlásite za voľné programové vybavenie, ktoré môže ktokoľvek redistribuovať a meniť za tu uvedených podmienok.

Na to stačí pripojiť k programu nasledujúce údaje. Nejbezpečnejšou cestou je ich pripojenie na začiatok každého zdrojového súboru, čím sa najúčinnejšie poukáže na vylúčenie záruky. V každom súbore by potom mal byť prinajmenšom riadok s ,,copyrightom'' a odkaz na miesto, kde možno získať úplné údaje.

  riadok s menom programu a náhľadom toho, čo robí
  Copyright (C) 19yy meno autora

  Tento program je voľné programové vybavenie; môžete ho šíriť a
modifikovať podľa ustanovení Všeobecnej verejnej licencie GNU, vydávanej
nadáciou Free Software Foundation; a to buď verzie 2 tejto licencie, alebo
(podľa vášho uváženia) kterejkoľvek neskoršej verzie.

  Tento program je rozširovaný v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ
AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; neposkytujú sa ani odvodené záruky PREDAJNOSTI,
alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL.
Ďalšie podrobnosti hľadajte vo Všeobecnej verejnej licencii GNU.

  Kópiu Všeobecnej verejnej licencie GNU ste mali dostať spolu s týmto
programom. Ak sa tak nestalo, požiadajte o ňu
Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Pripojte tiež informáciu o tom, ako je možné sa s vami spojiť elektronickou a papierovou poštou.

Pokiaľ je program interaktívny, zariaďte, aby sa pri štarte v interaktívnom móde vypísalo hlásenie podobné tomutu:

  Gnomovision verzia 69, Copyright (C) 19yy meno autora
  Gnomovision je ABSOLÚTNE BEZ ZÁRUKY; podrobnosti sa dozviete zadaním
show w. Ide o voľné programové vybavenie a jeho šírenie za istých podmienok
je vítané; podrobnosti získate zadaním show c.

Hypotetické povely show w a show c by mali zobraziť príslušné pasáže Všeobecnej verejnej licencie. Zodpovedajúce povely ale nemusia byť práve show w a show c: môžu to byť napríklad stlačenia tlačítka na myši, alebo položky v menu - čokoľvek, čo sa do vášho programu hodí.

Pokiaľ je to nutné, mali by ste tiež vybaviť u svojho zamestnávateľa (ak pracujete ako programátor) alebo predstaviteľov vašej školy, ak je niekto taký, aby podpísal ,,zrieknutie sa autorských práv'' . Tu je vzor (mená zmeňte):

 Yoyodyne, a.s., sa týmto zrieka všetkého záujmu o autorské práva k programu
 `Gnomovision' (prekladač s nakladačom) napísaného Jamesom Hackerom.

 Tomáš Zložitý --- podpis, 1. január 1999
 Tomáš Zložitý, viac než prezident

Táto Všeobecná verejná licencia neumožňuje zahrnutie vašeho programu do iných než voľných programov. Ak je váš program knižnicou podprogramov, môžete zvážiť, či je užitočné umožniť zostavovanie aj viazaných aplikačných programov s vašou knižnicou. V takom prípade použite Všeobecnú knižnú licenciu GNU namiesto tejto licencie.