summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-csb/messages/tdebase/khotkeys.po
blob: bde687d1051b2402aad8d300ab51f3553bf6f18b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
# translation of khotkeys.po to Kashubian
# Michôł Òstrowsczi <michol@linuxcsb.org>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: khotkeys\n"
"POT-Creation-Date: 2022-08-09 18:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-21 16:58+0100\n"
"Last-Translator: Michôł Òstrowsczi <michol@linuxcsb.org>\n"
"Language-Team: Kashubian\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Michôł Òstrowsczi"

#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "michol@linuxcsb.org"

#: app/app.cpp:147 kcontrol/kcmkhotkeys.cpp:89
msgid "KHotKeys"
msgstr "KHotKeys"

#: app/app.cpp:148
msgid "KHotKeys daemon"
msgstr "Ùsłużnota KHotKeys"

#: arts/soundrecorder_arts.cpp:58
msgid "khotkeys"
msgstr ""

#: kcontrol/action_group_tab.cpp:54 kcontrol/action_group_tab.cpp:72
#: kcontrol/general_tab.cpp:94 kcontrol/general_tab.cpp:112
#: kcontrol/ui/action_group_tab_ui.ui:63 kcontrol/ui/general_tab_ui.ui:95
#, no-c-format
msgid "&Disable"
msgstr "&Wëłączë"

#: kcontrol/action_group_tab.cpp:70 kcontrol/general_tab.cpp:110
msgid "&Disable (group is disabled)"
msgstr "&Wëłączë (grëpa je wëłączonô)"

#: kcontrol/action_list_widget.cpp:46
msgid "Command/URL..."
msgstr "Pòlét/URL..."

#: kcontrol/action_list_widget.cpp:47
msgid "TDE Menu Entry..."
msgstr "Môl menu K..."

#: kcontrol/action_list_widget.cpp:48
msgid "DCOP Call..."
msgstr "Fùnkcëjô DCOP..."

#: kcontrol/action_list_widget.cpp:49
msgid "Keyboard Input..."
msgstr "Wprowadzenié z klawiaturë..."

#: kcontrol/action_list_widget.cpp:50
msgid "Activate Window..."
msgstr "Aktiwùjë òkno..."

#: kcontrol/condition_list_widget.cpp:47
msgid "Active Window..."
msgstr "Aktiwné òkno..."

#: kcontrol/condition_list_widget.cpp:48
msgid "Existing Window..."
msgstr "Òbstojącé òkno..."

#: kcontrol/condition_list_widget.cpp:49 shared/conditions.cpp:414
msgid ""
"_: Not_condition\n"
"Not"
msgstr "Nié"

#: kcontrol/condition_list_widget.cpp:50 shared/conditions.cpp:458
msgid ""
"_: And_condition\n"
"And"
msgstr "Ë"

#: kcontrol/condition_list_widget.cpp:51 shared/conditions.cpp:499
msgid ""
"_: Or_condition\n"
"Or"
msgstr "Abò"

#: kcontrol/condition_list_widget.cpp:159
msgid ""
"A group is selected.\n"
"Add the new condition in this selected group?"
msgstr ""
"Wëbróné je grëpa.\n"
"Dodac nową zastrzégã do wëbróné grëpë?"

#: kcontrol/condition_list_widget.cpp:159
msgid "Add in Group"
msgstr "Dodôj do grëpë"

#: kcontrol/condition_list_widget.cpp:159
msgid "Ignore Group"
msgstr "Ignorëjë grëpã"

#: kcontrol/condition_list_widget.cpp:368
#: kcontrol/condition_list_widget.cpp:391
#: kcontrol/windowdef_list_widget.cpp:216
msgid "Window Details"
msgstr "Detale òkna"

#: kcontrol/dcop_widget.cpp:37
msgid ""
"_: to try\n"
"&Try"
msgstr "&Testujë"

#: kcontrol/dcop_widget.cpp:83
msgid "Failed to run KDCOP"
msgstr "Felô òbczas zrëszaniô KDCOP"

#: kcontrol/general_tab.cpp:45
msgid "Generic"
msgstr "Generikòwi"

#: kcontrol/general_tab.cpp:49
msgid "Keyboard Shortcut -> Command/URL (simple)"
msgstr "Klawiszowô skrodzëna -> Pòlét/URL (prosti)"

#: kcontrol/general_tab.cpp:53
msgid "TDE Menu Entry (simple)"
msgstr "Môl menu K (prosti)"

#: kcontrol/general_tab.cpp:57
msgid "Keyboard Shortcut -> DCOP Call (simple)"
msgstr "Klawiszowô skrodzëna -> Fùnkcëjô DCOP (prosté)"

#: kcontrol/general_tab.cpp:61
msgid "Keyboard Shortcut -> Keyboard Input (simple)"
msgstr "Klawiszowô skrodzëna -> Wprowadzenié z klawiaturë (prosté)"

#: kcontrol/general_tab.cpp:65
msgid "Gesture -> Keyboard Input (simple)"
msgstr "Gest -> Wprowadzenié z klawiaturë (prosté)"

#: kcontrol/general_tab.cpp:69
msgid "Keyboard Shortcut -> Activate Window (simple)"
msgstr "Klawiszowô skrodzëna -> Aktiwùjë òkno (prosté)"

#: kcontrol/gesturerecordpage.cpp:35
msgid ""
"Draw the gesture you would like to record below. Press and hold the left "
"mouse button while drawing, and release when you have finished.\n"
"\n"
"You will be required to draw the gesture 3 times. After each drawing, if "
"they match, the indicators below will change to represent which step you are "
"on.\n"
"\n"
"If at any point they do not match, you will be required to restart. If you "
"want to force a restart, use the reset button below.\n"
"\n"
"Draw here:"
msgstr ""
"Zrobi mëszą gest, jaczi chcesz zapisac. Wcësni ë przëtrzëmôj lewą knąpã "
"mëszë òbczas robieniô gestu ë pùszczë, czedë bãdzesz miôł skùńczoné.\n"
"\n"
"Gest nót je zrobic 3 razë. Wiedno, czedë gestë słëchają, wëdowiédzô ò "
"zôstnym krokù òstanié zmienionô.\n"
"\n"
"Czej gest nie mdze juwerny do pòprzédniégò, nót mdze gò òd zaczątkù "
"pòwtórzëc. Eżlë chcesz wëmùszëc pòwtórzenié, brëkùjë knąpë 'Pòwtórzë'.\n"
"\n"
"Zrobi gest tuwò:"

#: kcontrol/gesturerecordpage.cpp:64
msgid "&Reset"
msgstr "&Pòwtórzë"

#: kcontrol/gesturerecordpage.cpp:106 kcontrol/gesturerecordpage.cpp:122
msgid "Your gestures did not match."
msgstr "Twòjé gestë nie są juwerné."

#: kcontrol/gesturerecordpage.cpp:128
msgid ""
"You have already completed the three required drawings. Either press 'Ok' to "
"save or 'Reset' to try again."
msgstr ""
"Môsz skùńczoné robienié trzech gestów. Wcësni 'OK', bë zapisac gest, abò "
"'Pòwtórzë', bë spróbòwac znowa."

#: kcontrol/gestures_settings_tab.cpp:33
msgid "Button 2 (middle)"
msgstr "Knąpa 2 (wëstrzédnô)"

#: kcontrol/gestures_settings_tab.cpp:34
msgid "Button 3 (secondary)"
msgstr "Knąpa 3 (dodôwnô)"

#: kcontrol/gestures_settings_tab.cpp:35
msgid "Button 4 (often wheel up)"
msgstr "Knąpa 4 (zwëkòwò kółkò w górã)"

#: kcontrol/gestures_settings_tab.cpp:36
msgid "Button 5 (often wheel down)"
msgstr "Knąpa 5 (zwëkòwò kółkò w dół)"

#: kcontrol/gestures_settings_tab.cpp:37
msgid "Button 6 (if available)"
msgstr "Knąpa 6 (eżlë przistãpnô)"

#: kcontrol/gestures_settings_tab.cpp:38
msgid "Button 7 (if available)"
msgstr "Knąpa 7 (eżlë przistãpnô)"

#: kcontrol/gestures_settings_tab.cpp:39
msgid "Button 8 (if available)"
msgstr "Knąpa 8 (eżlë przistãpnô)"

#: kcontrol/gestures_settings_tab.cpp:40
msgid "Button 9 (if available)"
msgstr "Knąpa 9 (eżlë przistãpnô)"

#: kcontrol/kcmkhotkeys.cpp:92
msgid "(c) 1999-2005 Lubos Lunak"
msgstr "(c) 1999-2005 Lubos Lunak"

#: kcontrol/kcmkhotkeys.cpp:93
msgid "Maintainer"
msgstr "Òpiekùn"

#: kcontrol/kcmkhotkeys.cpp:223
msgid "New Action"
msgstr "Nowé dzejanié"

#: kcontrol/kcmkhotkeys.cpp:244
msgid "New Action Group"
msgstr "Nowô grëpa dzejaniów"

#: kcontrol/kcmkhotkeys.cpp:276
msgid "Select File with Actions to Be Imported"
msgstr "Wëbierzë lopk z dzejaniama do zaimpòrtowaniô"

#: kcontrol/kcmkhotkeys.cpp:283
msgid ""
"Import of the specified file failed. Most probably the file is not a valid "
"file with actions."
msgstr ""
"Impòrtowanié pòdónégò lopkù nie darzëło sã. Gwësno nie je to pòprówny lopk z "
"dzejaniama."

#: kcontrol/menuedit.cpp:95 shared/settings.cpp:250
msgid "These entries were created using Menu Editor."
msgstr "Te môlë òsta zrobioné w Editorze menu."

#: kcontrol/menuedit.cpp:236 kcontrol/menuedit.cpp:237
#: kcontrol/menuedit.cpp:276
msgid "TDE Menu - "
msgstr "Menu K - "

#: kcontrol/tab_widget.cpp:417
msgid "Info"
msgstr "Wëdowiédzô"

#: kcontrol/tab_widget.cpp:418
msgid "General Settings"
msgstr "Òglowé ùstôwë"

#: kcontrol/tab_widget.cpp:419
msgid "Gestures Settings"
msgstr "Ùstôwë gestów"

#: kcontrol/tab_widget.cpp:420 kcontrol/tab_widget.cpp:421
msgid "General"
msgstr "Òglowé"

#: kcontrol/tab_widget.cpp:422
msgid "Triggers"
msgstr "Przestôwnik"

#: kcontrol/tab_widget.cpp:423
msgid "Keyboard Shortcut"
msgstr "Klawiszowô skrodzëna"

#: kcontrol/tab_widget.cpp:424
msgid "Gestures"
msgstr "Gestë"

#: kcontrol/tab_widget.cpp:425 kcontrol/ui/actions_listview_widget_ui.ui:30
#, no-c-format
msgid "Actions"
msgstr "Dzejania"

#: kcontrol/tab_widget.cpp:426
msgid "Command/URL Settings"
msgstr "Ùstôwë pòlétów/URL"

#: kcontrol/tab_widget.cpp:427
msgid "Menu Entry Settings"
msgstr "ùstôwë môlów menu"

#: kcontrol/tab_widget.cpp:428
msgid "DCOP Call Settings"
msgstr "Ùstôwë fùnkcëjów DCOP"

#: kcontrol/tab_widget.cpp:429
msgid "Keyboard Input Settings"
msgstr "Ùstôwë wprowadzëniô z klawiaturë"

#: kcontrol/tab_widget.cpp:430 kcontrol/ui/keyboard_input_widget_ui.ui:123
#: kcontrol/ui/window_trigger_widget_ui.ui:81
#, no-c-format
msgid "Window"
msgstr "Òkno"

#: kcontrol/tab_widget.cpp:431
msgid "Conditions"
msgstr "Leżnosce"

#: kcontrol/tab_widget.cpp:432
msgid "Voices Settings"
msgstr "Ùstôwë głosów"

#: kcontrol/triggers_tab.cpp:51
msgid "Shortcut Trigger..."
msgstr "Wëwòłującô skrodzëna..."

#: kcontrol/triggers_tab.cpp:52
msgid "Gesture Trigger..."
msgstr "Wëwòłujący gest..."

#: kcontrol/triggers_tab.cpp:53
msgid "Window Trigger..."
msgstr "Wëwòłującé òkno..."

#: kcontrol/triggers_tab.cpp:56
msgid "Voice Trigger..."
msgstr "Wëwòłujący głos..."

#: kcontrol/triggers_tab.cpp:226
msgid "Select keyboard shortcut:"
msgstr "Wëbierzë klawiszową skrodzënã:"

#: kcontrol/voicerecorder.cpp:74
msgid "Recording..."
msgstr "Nagriwóné..."

#: kcontrol/voicerecorder.cpp:124
msgid ""
"The word you recorded is too close to the existing reference '%1'. Please "
"record another word."
msgstr ""
"Słowò, jaczé môsz nagróné, za baro słëchô do pòlétu '%1'. Proszã nagrac jine "
"słowò."

#: kcontrol/voicerecorder.cpp:131
msgid ""
"Unable to extract voice information from noise.\n"
"If this error occurs repeatedly, it suggests that there is either too much "
"background noise, or the quality of your microphone is too poor."
msgstr ""
"Nie mòże rozpòznac głosu przez szëmòt.\n"
"Eżlë ne wiadło zjôwiô sã dosc czãsto, òznôczô to, że równiô szëmòtu je za "
"wiôlgô abò mikrofón mô niesygający kwalitet."

#: kcontrol/voicerecordpage.cpp:31
msgid ""
"Enter a code for the sound (e.g. the word you are saying) and record the "
"same word twice."
msgstr ""
"Pòdôj kòd dlô tegò zwãkù (czëlë słowò, co òsta nagróné) ë nagrôj to słowò "
"dwa razë."

#: kcontrol/voicerecordpage.cpp:81
msgid "<qt>%1<br><font color='red'>The sound code already exists</font></qt>"
msgstr "<qt>%1<br><font color='red'>Kòd zwãkù ju òbstoji</font></qt>"

#: kcontrol/voicerecordpage.cpp:89
msgid ""
"<qt>%1<br><font color='red'>One of the sound references is not correct</"
"font></qt>"
msgstr ""
"<qt>%1<br><font color='red'>Jednô z referencëjów zwãkù je zmiłkòwô</font></"
"qt>"

#: kcontrol/windowdef_list_widget.cpp:45
msgid "Simple Window..."
msgstr "Prosté òkno..."

#: shared/actions.cpp:159 shared/actions.cpp:173 shared/actions.cpp:178
msgid "KHotKeys was unable to execute"
msgstr ""

#: shared/actions.cpp:159
msgid "Please verify existence of the service"
msgstr ""

#: shared/actions.cpp:159
msgid "Unable to launch service!"
msgstr ""

#: shared/actions.cpp:173 shared/actions.cpp:178
msgid "Please verify existence and permissions of the executable file"
msgstr ""

#: shared/actions.cpp:173 shared/actions.cpp:178
msgid "Unable to launch program"
msgstr ""

#: shared/actions.cpp:186
msgid "Command/URL : "
msgstr "Pòlét/URL : "

#: shared/actions.cpp:223
msgid "Menuentry : "
msgstr "Môl menu : "

#: shared/actions.cpp:307
msgid "DCOP : "
msgstr "DCOP : "

#: shared/actions.cpp:401
msgid "Keyboard input : "
msgstr "Wprowadzenié z klawiaturë : "

#: shared/actions.cpp:447
msgid "Activate window : "
msgstr "Aktiwùjë òkno: "

#: shared/conditions.cpp:297
msgid "Active window: "
msgstr "Aktiwné òkno: "

#: shared/conditions.cpp:366
msgid "Existing window: "
msgstr "Òbstójé òkno: "

#: shared/khotkeysglobal.h:48
msgid "Menu Editor entries"
msgstr "Môlë Editora menu"

#: shared/settings.cpp:70
msgid ""
"This \"actions\" file has already been imported before. Are you sure you "
"want to import it again?"
msgstr ""
"Nen lopk \"dzejaniów\" òstôł ju chùtczi zaimpòrtowóny. Na gwës zaimpòrtowac "
"gò znowa?"

#: shared/settings.cpp:81
msgid ""
"This \"actions\" file has no ImportId field and therefore it cannot be "
"determined whether or not it has been imported already. Are you sure you "
"want to import it?"
msgstr ""
"Nen lopk \"dzejaniów\" nie zamëkô w se pòla ImportId ë dlôtë nie jidze "
"òtaksowac, czë béł ju chùtczi impòrtowóny. Na gwës gò zaimpòrtowac?"

#: shared/triggers.cpp:153
msgid "Shortcut trigger: "
msgstr "Wëwòłującô skrodzëna: "

#: shared/triggers.cpp:318
msgid "Window trigger: "
msgstr "Wëwòłującé òkno: "

#: shared/triggers.cpp:354
msgid "Gesture trigger: "
msgstr "Gest wywołujący: "

#: shared/triggers.cpp:414
msgid "Voice trigger: "
msgstr "Wëwòłujący głos: "

#: shared/voices.cpp:211
msgid "Voice"
msgstr "Głos"

#: shared/windows.cpp:371
msgid "Window simple: "
msgstr "Prosté òkno: "

#: kcontrol/ui/action_group_tab_ui.ui:30
#, no-c-format
msgid "Action group &name:"
msgstr "&Miono grëpë dzejaniów:"

#: kcontrol/ui/action_group_tab_ui.ui:88 kcontrol/ui/general_tab_ui.ui:120
#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:30
#, no-c-format
msgid "&Comment:"
msgstr "&Dopòwiesc:"

#: kcontrol/ui/action_list_widget_ui.ui:30
#: kcontrol/ui/condition_list_widget_ui.ui:30 kcontrol/ui/triggers_tab_ui.ui:30
#: kcontrol/ui/windowdef_list_widget_ui.ui:30
#, no-c-format
msgid "Comment:"
msgstr "Dopòwiesc:"

#: kcontrol/ui/action_list_widget_ui.ui:73
#: kcontrol/ui/condition_list_widget_ui.ui:73 kcontrol/ui/triggers_tab_ui.ui:73
#: kcontrol/ui/windowdef_list_widget_ui.ui:73
#, no-c-format
msgid "&New"
msgstr "&Nowi"

#: kcontrol/ui/action_list_widget_ui.ui:81
#: kcontrol/ui/condition_list_widget_ui.ui:81 kcontrol/ui/triggers_tab_ui.ui:81
#: kcontrol/ui/windowdef_list_widget_ui.ui:81
#, no-c-format
msgid "&Modify..."
msgstr "&Zmieni..."

#: kcontrol/ui/command_url_widget_ui.ui:38
#, no-c-format
msgid "Command/URL to execute:"
msgstr "Pòlét/URL do zrëszeniô:"

#: kcontrol/ui/dcop_widget_ui.ui:30
#, no-c-format
msgid "Remote &application:"
msgstr "&Dalekô programa:"

#: kcontrol/ui/dcop_widget_ui.ui:63
#, no-c-format
msgid "Remote &object:"
msgstr "Daleczi &òbiekt:"

#: kcontrol/ui/dcop_widget_ui.ui:96
#, no-c-format
msgid "Called &function:"
msgstr "Wëwòłanô &fùnkcëjô:"

#: kcontrol/ui/dcop_widget_ui.ui:129
#, no-c-format
msgid "Arguments:"
msgstr "Argùmentë:"

#: kcontrol/ui/dcop_widget_ui.ui:193
#, no-c-format
msgid "&Try"
msgstr "&Testujë"

#: kcontrol/ui/dcop_widget_ui.ui:218
#, no-c-format
msgid "Run &KDCOP"
msgstr "Zrëszë &KDCOP"

#: kcontrol/ui/general_settings_tab_ui.ui:24
#, no-c-format
msgid "Disable KHotKeys daemon"
msgstr "Wëłączë ùsłëżnotã KHotKeys"

#: kcontrol/ui/general_settings_tab_ui.ui:57
#, no-c-format
msgid "Import New Actions..."
msgstr "Impòrtëjë nowé dzejania..."

#: kcontrol/ui/general_tab_ui.ui:30
#, no-c-format
msgid "Action &name:"
msgstr "&Miono dzejania:"

#: kcontrol/ui/general_tab_ui.ui:60
#, no-c-format
msgid "Action &type:"
msgstr "&Ôrt dzejania:"

#: kcontrol/ui/gesture_triggers_tab_ui.ui:36
#, no-c-format
msgid "Gestures:"
msgstr "Gestë:"

#: kcontrol/ui/gesture_triggers_tab_ui.ui:153
#: kcontrol/ui/gesture_triggers_tab_ui.ui:289
#: kcontrol/ui/gesture_triggers_tab_ui.ui:425
#, no-c-format
msgid "Edit..."
msgstr "Edicëjô..."

#: kcontrol/ui/gestures_settings_tab_ui.ui:24
#, no-c-format
msgid "Disable mouse gestures globally"
msgstr "Wëłączë globalno gestë mëszą"

#: kcontrol/ui/gestures_settings_tab_ui.ui:40
#, no-c-format
msgid "Mouse button:"
msgstr "Knąpa mëszë:"

#: kcontrol/ui/gestures_settings_tab_ui.ui:66
#, no-c-format
msgid "Gesture timeout (ms):"
msgstr "Limit czasu gesta (ms):"

#: kcontrol/ui/gestures_settings_tab_ui.ui:90
#, no-c-format
msgid "Windows to Exclude"
msgstr "Wëłączoné òkna"

#: kcontrol/ui/info_tab_ui.ui:16
#, no-c-format
msgid "Info_tab_ui"
msgstr "Info_tab_ui"

#: kcontrol/ui/info_tab_ui.ui:33
#, no-c-format
msgid ""
"<p>This module allows configuring input actions, like mouse gestures, "
"keyboard shortcuts for performing commands, launching applications or DCOP "
"calls, and similar.</p>\n"
"<p><b>NOTE: </b>If you are not an experienced user, you should be careful "
"with modifying the actions, and should limit your changes mainly to enabling/"
"disabling actions, and changing triggers.</p>"
msgstr ""
"<p>Nen mòduł pòzwôlô kònfigùrowac dzejanié różnëch zletczeniów, taczich "
"jakno gëstë mëszą czë klawiszowé skrodzënë do zrëszania pòlétów, zrëszaniô "
"programów czë fùnkcjów DCOP ëtd.</p>\n"
"<p><b>Bôczënk:</b> Nieòbëti brëkòwnice mùszą ùtrzëmac òbzérnosc przë "
"mòdifikòwanim dzejaniów, a zjinaczi ògreńczac barżi do włączaniô/wëłączaniô "
"dzejaniów ë kònfigùracëji ôrtu jich wëwòłaniô.</p>"

#: kcontrol/ui/keyboard_input_widget_ui.ui:16
#, no-c-format
msgid "Keyboard_input_widget_ui"
msgstr "Keyboard_input_widget_ui"

#: kcontrol/ui/keyboard_input_widget_ui.ui:33
#, no-c-format
msgid "Keyboard input:"
msgstr "Wprowadzenié z klawiatury:"

#: kcontrol/ui/keyboard_input_widget_ui.ui:66
#, no-c-format
msgid "Modify..."
msgstr "Zmieni..."

#: kcontrol/ui/keyboard_input_widget_ui.ui:76
#, no-c-format
msgid "Send Input To"
msgstr "Wëslë wprowadzenié do"

#: kcontrol/ui/keyboard_input_widget_ui.ui:79
#, no-c-format
msgid ""
"Specify the window where the keyboard input should be sent to:<ul>\n"
"<li><em>Action window:</em> The window where the triggering action happened; "
"this is usually the currently active window, except for mouse gesture "
"triggers - where it is the window under mouse - and window triggers -where "
"it is the window triggering the action.</li>\n"
"<li><em>Active window:</em> The currently active window.</li>\n"
"<li><em>Specific window:</em> Any window matching the given criteria.</li>\n"
"</ul>"
msgstr ""
"Wëbierzë òkno, do jaczégò mają bëc sélónë céchë wprowadzany z klawiaturë:\n"
"<ul> <li><em>Òkno dzejania:</em> Òkno, dla jaczégò zaszło dzejanié - zwëkòwò "
"je to aktiwne òkno, w przëtrôfkù gestów mëszë - òkno pòd kùrsorã mëszë, zôs "
"w przëtrôfkù dzejaniów wëwòłónëch przez òkno - òkno wëwòłującé dzejanié.</"
"li><li><em>Aktiwné òkno:</em> Aktiwné òkno w tim sztërkù.</li> "
"<li><em>Wëbróné òkno:</em> Równo jaczé òkno, co zjiscëwò pòdóné leżnosce.</"
"li></ul>"

#: kcontrol/ui/keyboard_input_widget_ui.ui:94
#, no-c-format
msgid "Action window"
msgstr "Òkno dzejania"

#: kcontrol/ui/keyboard_input_widget_ui.ui:105
#, no-c-format
msgid "Active window"
msgstr "Aktiwné òkno"

#: kcontrol/ui/keyboard_input_widget_ui.ui:113
#, no-c-format
msgid "Specific window"
msgstr "Wëbróné òkno"

#: kcontrol/ui/main_buttons_widget_ui.ui:38
#, no-c-format
msgid "&New Action"
msgstr "&Nowé dzejanié"

#: kcontrol/ui/main_buttons_widget_ui.ui:46
#, no-c-format
msgid "New &Group"
msgstr "Nowô &grëpa"

#: kcontrol/ui/main_buttons_widget_ui.ui:54
#, no-c-format
msgid "Delete Action"
msgstr "Rëmôj dzejanié"

#: kcontrol/ui/main_buttons_widget_ui.ui:76
#, no-c-format
msgid "Global &Settings"
msgstr "&Globalné ùstôwë"

#: kcontrol/ui/menuentry_widget_ui.ui:30
#, no-c-format
msgid "Menu entry to execute:"
msgstr "Môl menu do zrëszëniô:"

#: kcontrol/ui/menuentry_widget_ui.ui:60
#, no-c-format
msgid "&Browse..."
msgstr "Prze&zérôj..."

#: kcontrol/ui/voice_input_widget_ui.ui:46
#, no-c-format
msgid "&Play"
msgstr "&Grôj"

#: kcontrol/ui/voice_input_widget_ui.ui:54
#, no-c-format
msgid "&Record"
msgstr "&Nagrôj"

#: kcontrol/ui/voice_input_widget_ui.ui:62
#, no-c-format
msgid "&Stop"
msgstr "&Zatrzëmôj"

#: kcontrol/ui/voice_settings_tab_ui.ui:24
#, no-c-format
msgid ""
"In order to trigger a spoken action, you have to press the key (or "
"combination of keys) configured below, speak the command and then press the "
"same key again once you have finished speaking."
msgstr ""
"Żebë włączëc głosowé dzejanié, nót je wcësnąc klawiszã (abò kòmbinacëjã "
"klawiszów) pòdónëch niżi, rzec pòlét a zôs wcësnąc znowa nã samą klawiszã."

#: kcontrol/ui/voice_settings_tab_ui.ui:43
#, no-c-format
msgid "Shortcut:"
msgstr "Skrodzënô:"

#: kcontrol/ui/voice_settings_tab_ui.ui:51
#, no-c-format
msgid "None"
msgstr "Felënk"

#: kcontrol/ui/voice_settings_tab_ui.ui:95
#, no-c-format
msgid ""
"<b>Note:</b> To get voice recognition working correctly and in full duplex "
"mode: \n"
"make sure <i>Full duplex</i> is checked in your <i>Sound System</i> options."
msgstr ""
"<b>Bôczënk:</b> Żebë rozpòznanié głosu dzejało bezzmiłkòwò, w duplkeksowim "
"tribie, proszã sprôwdzëc, czë włączonô je òptacëjô <i>fùl dupleks</i> w "
"ùstawach <i>serwerë zwãkù</i>."

#: kcontrol/ui/window_trigger_widget_ui.ui:30
#, no-c-format
msgid "Trigger When"
msgstr "Przełączë czedë"

#: kcontrol/ui/window_trigger_widget_ui.ui:47
#, no-c-format
msgid "Window appears"
msgstr "Òkno sã zjôwi"

#: kcontrol/ui/window_trigger_widget_ui.ui:55
#, no-c-format
msgid "Window disappears"
msgstr "Òkno zdżinié"

#: kcontrol/ui/window_trigger_widget_ui.ui:63
#, no-c-format
msgid "Window activates"
msgstr "Òkno òstanié aktiwòwóné"

#: kcontrol/ui/window_trigger_widget_ui.ui:71
#, no-c-format
msgid "Window deactivates"
msgstr "Òkno nie mdze ju dali aktiwné"

#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:77
#, no-c-format
msgid "Window &title:"
msgstr "&Titel òkna:"

#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:86
#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:175
#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:264
#, no-c-format
msgid "Is Not Important"
msgstr "Nie je wôżné"

#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:91
#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:180
#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:269
#, no-c-format
msgid "Contains"
msgstr "Zamëkô"

#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:96
#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:185
#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:274
#, no-c-format
msgid "Is"
msgstr "Je równy"

#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:101
#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:190
#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:279
#, no-c-format
msgid "Matches Regular Expression"
msgstr "Słëchô do regùlarnégò wësłowa"

#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:106
#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:195
#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:284
#, no-c-format
msgid "Does Not Contain"
msgstr "Nie zamëkô"

#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:111
#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:200
#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:289
#, no-c-format
msgid "Is Not"
msgstr "Nie je równy"

#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:116
#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:205
#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:294
#, no-c-format
msgid "Does Not Match Regular Expression"
msgstr "Nie słëchô do regùlarnégò wësłowa"

#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:166
#, no-c-format
msgid "Window c&lass:"
msgstr "&Klasa òkna:"

#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:255
#, no-c-format
msgid "Window &role:"
msgstr "&Fùnkcjô òkna:"

#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:361
#, no-c-format
msgid "&Autodetect"
msgstr "&Aùtomatno rozpòznôj"

#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:405
#, no-c-format
msgid "Window Types"
msgstr "Ôrtë òknów"

#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:422
#, no-c-format
msgid "Normal"
msgstr "Zwëkòwé"

#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:430
#, no-c-format
msgid "Dialog"
msgstr "Dialogòwé"

#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:438
#, no-c-format
msgid "Desktop"
msgstr "Pùlt"

#: kcontrol/ui/windowdef_simple_widget_ui.ui:446
#, no-c-format
msgid "Dock"
msgstr "Zadokòwóné"

#, fuzzy
#~ msgid "Delete"
#~ msgstr "Rëmôj dzejanié"