summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-csb/messages/tdebase/kpager.po
blob: 67bb331a6f1ddc992363fc0189a88bf058d71501 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
# translation of kpager.po to Kashubian
#
# Michôł Òstrowsczi <michol@linuxcsb.org>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kpager\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 18:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-18 13:44+0200\n"
"Last-Translator: Michôł Òstrowsczi <michol@linuxcsb.org>\n"
"Language-Team: Kashubian\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Michôł Òstrowsczi"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "michol@linuxcsb.org"

#: config.cpp:49
msgid "Enable window dragging"
msgstr "Włączë przecyganié òknów"

#: config.cpp:57
msgid "Show name"
msgstr "Pòkażë miono"

#: config.cpp:59
msgid "Show number"
msgstr "Pòkażë numer"

#: config.cpp:61
msgid "Show background"
msgstr "Pòkażë spòdlé"

#: config.cpp:63
msgid "Show windows"
msgstr "Pòkażë òkna"

#: config.cpp:66
msgid "Type of Window"
msgstr "Ôrt òkna"

#: config.cpp:71
msgid "Plain"
msgstr "Jednotne"

#: config.cpp:72
msgid "Icon"
msgstr "Ikòna"

#: config.cpp:74
msgid "Pixmap"
msgstr "Òbrôzk"

#: config.cpp:80
msgid "Layout"
msgstr "Ùkłôd"

#: config.cpp:84
msgid "Classical"
msgstr "Klasykòwi"

#: kpager.cpp:334
msgid "Mi&nimize"
msgstr "Mi&nimalizëjë"

#: kpager.cpp:335
msgid "Ma&ximize"
msgstr "Ma&ksymalizëjë"

#: kpager.cpp:340
msgid "&To Desktop"
msgstr "Na &pùlt"

#: kpager.cpp:592
msgid "&All Desktops"
msgstr "&Wszëtczé pùltë"

#: main.cpp:37
msgid "Create pager but keep the window hidden"
msgstr "Ùsadzë pòdzérk pùltu, le zatacë òkno"

#: main.cpp:68
msgid "Desktop Overview"
msgstr "Pòdzérk pùltów"

#: main.cpp:73
msgid "Original Developer/Maintainer"
msgstr "Òryginalny ùsôdzca/òpiekùn"

#: main.cpp:76 main.cpp:78
msgid "Developer"
msgstr "Ùsôdzca"

#: main.cpp:95
msgid "Desktop Pager"
msgstr "Pòdzérk pùltu"