summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-fy/messages/tdeutils/tdewalletmanager.po
blob: 479de1fc8933e0d5e21608ecda39b895bc3706fa (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
# translation of tdewalletmanager.po to Frysk
# translation of tdewalletmanager.po to
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
#
# Wilbert Berendsen <wbsoft@xs4all.nl>, 2003, 2004.
# Tom Albers <tomalbers@kde.nl>, 2004.
# Rinse de Vries <rinsedevries@kde.nl>, 2005, 2006, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tdewalletmanager\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-25 19:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-06 00:07+0100\n"
"Last-Translator: Berend Ytsma <berendy@gmail.com>\n"
"Language-Team: Frysk <kde-i18n-fry@kde.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Berend Ytsma"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "berendy@bigfoot.com"

#: allyourbase.cpp:197
msgid "An entry by the name '%1' already exists. Would you like to continue?"
msgstr "In item mei de namme '%1' bestiet al. Wolle jo trochgean?"

#: allyourbase.cpp:220
msgid "A folder by the name '%1' already exists.  What would you like to do?"
msgstr "In map mei de namme '%1' bestiet al. Wat wolle jo dwaan?"

#: allyourbase.cpp:220
#, fuzzy
msgid "Replace"
msgstr "Fe&rfange"

#: allyourbase.cpp:353
msgid "Folders"
msgstr "Mappen"

#: allyourbase.cpp:397
msgid "An unexpected error occurred trying to drop the item"
msgstr "Der barde in ûnferwachtse flater ûnder it slepen fan it item "

#: allyourbase.cpp:479
msgid "An unexpected error occurred trying to drop the entry"
msgstr "Der barde in ûnferwachtse flater ûnder it slepen fan it ynfier"

#: allyourbase.cpp:508
msgid ""
"An unexpected error occurred trying to delete the original folder, but the "
"folder has been copied successfully"
msgstr ""
"Der barde in ûnferwachtse flater ûnder it wiskjen fan de orizjinele map. De "
"map is wol mei sukses kopiearre"

#: allyourbase.cpp:659
msgid "That wallet file already exists.  You cannot overwrite wallets."
msgstr "Dizze slûftriem bstiet al. Slûven kinne net oerskreaun wurde."

#: kwmapeditor.cpp:43
msgid "Key"
msgstr "Sleutel"

#: kwmapeditor.cpp:44
msgid "Value"
msgstr "Wearde"

#: kwmapeditor.cpp:121
msgid "&New Entry"
msgstr "&Nije ynfier"

#: main.cpp:45
msgid "Show window on startup"
msgstr "Finster sjen litte by it starten"

#: main.cpp:46
msgid "For use by tdewalletd only"
msgstr "Allinne foar tdewalletd te brûken"

#: main.cpp:47
msgid "A wallet name"
msgstr "Namme fan in slûf"

#: main.cpp:51 main.cpp:70
msgid "TDE Wallet Manager"
msgstr "TDE Slûfbehear"

#: main.cpp:52
msgid "TDE Wallet Management Tool"
msgstr "TDE Slûfbehear"

#: main.cpp:54
msgid "(c) 2003,2004 George Staikos"
msgstr "(c) 2003,2004 George Staikos"

#: main.cpp:57
msgid "Primary author and maintainer"
msgstr "Haad skriuwer en ûnderhâlder"

#: main.cpp:58
msgid "Developer"
msgstr "Untwikkelder"

#: tdewalleteditor.cpp:81
msgid "&Show values"
msgstr "Wearden &sjen litte"

#: tdewalleteditor.cpp:161
msgid "&New Folder..."
msgstr "&Nije map..."

#: tdewalleteditor.cpp:167
msgid "&Delete Folder"
msgstr "Map wisk&je"

#: tdewalleteditor.cpp:175 tdewalletpopup.cpp:45
msgid "Change &Password..."
msgstr "Wachtwurd wizi&gje..."

#: tdewalleteditor.cpp:181
msgid "&Merge Wallet..."
msgstr "Slûf &gearfoegje..."

#: tdewalleteditor.cpp:187
msgid "&Import XML..."
msgstr "XML &ymportearje..."

#: tdewalleteditor.cpp:193
msgid "&Export..."
msgstr "&Eksportearje..."

#: tdewalleteditor.cpp:219
msgid ""
"This wallet was forced closed.  You must reopen it to continue working with "
"it."
msgstr ""
"Dizze slûf wurdt sluten troch in oare applikaasje. Jo moatte dizze no sels "
"wer iepenje as jo der fierder oan wurkje wolle. "

#: tdewalleteditor.cpp:254
msgid "Passwords"
msgstr "Wachtwurden"

#: tdewalleteditor.cpp:255
msgid "Maps"
msgstr "Kaarten"

#: tdewalleteditor.cpp:256
msgid "Binary Data"
msgstr "Binêre data"

#: tdewalleteditor.cpp:257
msgid "Unknown"
msgstr "Unbekend"

#: tdewalleteditor.cpp:296
msgid "Are you sure you wish to delete the folder '%1' from the wallet?"
msgstr "Wolle jo de map '%1' út de slûf wiskje?"

#: tdewalleteditor.cpp:300
msgid "Error deleting folder."
msgstr "Flater by it wiskjen fan de map."

#: tdewalleteditor.cpp:319
msgid "New Folder"
msgstr "Nije map"

#: tdewalleteditor.cpp:320
msgid "Please choose a name for the new folder:"
msgstr "Jou de nije map in namme:"

#: tdewalleteditor.cpp:330
msgid "Sorry, that folder name is in use. Try again?"
msgstr "Dy namme wurdt al brûkt! Op 'e nij besykje?"

#: tdewalleteditor.cpp:330 tdewalleteditor.cpp:662
msgid "Try Again"
msgstr "Op 'e nij besykje"

#: tdewalleteditor.cpp:330 tdewalleteditor.cpp:662 tdewalletmanager.cpp:376
msgid "Do Not Try"
msgstr "Net besykje"

#: tdewalleteditor.cpp:369
#, c-format
msgid "Error saving entry. Error code: %1"
msgstr ""
"Der barde in falter ûnder it bewarjen fan it item. De flaterkoade is: %1"

#: tdewalleteditor.cpp:404 tdewalleteditor.cpp:737
#, c-format
msgid "Password: %1"
msgstr "Wachtwurd: %1"

#: tdewalleteditor.cpp:416 tdewalleteditor.cpp:739
#, c-format
msgid "Name-Value Map: %1"
msgstr "Namme-waarde kaart: %1"

#: tdewalleteditor.cpp:424 tdewalleteditor.cpp:741
#, c-format
msgid "Binary Data: %1"
msgstr "Binêre data: %1"

#: tdewalleteditor.cpp:588 tdewalleteditor.cpp:598
msgid "&New..."
msgstr "&Nij..."

#: tdewalleteditor.cpp:589
msgid "&Rename"
msgstr "Omnea&me"

#: tdewalleteditor.cpp:590 tdewalletpopup.cpp:70
#, fuzzy
msgid "&Delete"
msgstr "Map wisk&je"

#: tdewalleteditor.cpp:650
msgid "New Entry"
msgstr "Nije ynfier"

#: tdewalleteditor.cpp:651
msgid "Please choose a name for the new entry:"
msgstr "Jou de nije ynfier in namme:"

#: tdewalleteditor.cpp:662
msgid "Sorry, that entry already exists. Try again?"
msgstr "Dizze namme wurdt al brûkt! Op 'e nij besykje?"

#: tdewalleteditor.cpp:679 tdewalleteditor.cpp:690
msgid "An unexpected error occurred trying to add the new entry"
msgstr "Der barde in ûnferwachtse flater ûnder it taheakjen fan in nije ynfier"

#: tdewalleteditor.cpp:733
msgid "An unexpected error occurred trying to rename the entry"
msgstr "Der barde in ûnferwachtse flater ûnder it omneamen fan de ynfier"

#: tdewalleteditor.cpp:753
msgid "Are you sure you wish to delete the item '%1'?"
msgstr "Wolle jo it item '%1' wiskje?"

#: tdewalleteditor.cpp:757
msgid "An unexpected error occurred trying to delete the entry"
msgstr "Der barde in ûnferwachtse flater ûnder it wiskjen fan de ynfier"

#: tdewalleteditor.cpp:785
msgid "Unable to open the requested wallet."
msgstr "De slûf wer om frege wurdt koe net iepene wurde."

#: tdewalleteditor.cpp:821
msgid "Unable to access wallet '<b>%1</b>'."
msgstr "Gjin tagong ta slûf '<b>%1</b>'."

#: tdewalleteditor.cpp:850 tdewalleteditor.cpp:880 tdewalleteditor.cpp:910
#: tdewalleteditor.cpp:1001
msgid ""
"Folder '<b>%1</b>' already contains an entry '<b>%2</b>'.  Do you wish to "
"replace it?"
msgstr ""
"De map '<b>%1</b>' befettet al in ynfier mei de namme '<b>%2</b>'. Wolle jo "
"it ferfange?"

#: tdewalleteditor.cpp:949
msgid "Unable to access XML file '<b>%1</b>'."
msgstr "Gjin tagong ta XML-triem '<b>%1</b>'."

#: tdewalleteditor.cpp:955
msgid "Error opening XML file '<b>%1</b>' for input."
msgstr "Flater by it iepenjen fan XML-triem '<b>%1</b>' foar ynfier."

#: tdewalleteditor.cpp:962
msgid "Error reading XML file '<b>%1</b>' for input."
msgstr "Flater by it lêzen fan XML-triem '<b>%1</b>' faor ynfier."

#: tdewalleteditor.cpp:969
msgid "Error: XML file does not contain a wallet."
msgstr "Flater: XML-triem befettet gjin slûf."

#: tdewalleteditor.cpp:1109
msgid "The file '%1' already exists. Would you like to overwrite this file?"
msgstr "De triem '%1' bestiet al. Wolle jo it oerskriuwe?"

#: tdewalleteditor.cpp:1109
msgid "Overwrite"
msgstr "Oerskriuwe"

#: tdewalletmanager.cpp:63 tdewalletmanager.cpp:322
msgid "TDE Wallet: No wallets open."
msgstr "TDE Slûfbehear: Gjin slûven iepen."

#: tdewalletmanager.cpp:71 tdewalletmanager.cpp:177
msgid "TDE Wallet: A wallet is open."
msgstr "TDE Slûfbehear: In slûf iepen."

#: tdewalletmanager.cpp:115 tdewalletpopup.cpp:37
msgid "&New Wallet..."
msgstr "&Nije slûf..."

#: tdewalletmanager.cpp:118
msgid "Configure &Wallet..."
msgstr "Slûf &ynstelle..."

#: tdewalletmanager.cpp:124
msgid "Close &All Wallets"
msgstr "&Alle slûven slute"

#: tdewalletmanager.cpp:223
msgid "Are you sure you wish to delete the wallet '%1'?"
msgstr "Wolle jo de slûf '%1' wiskje?"

#: tdewalletmanager.cpp:229
#, c-format
msgid "Unable to delete the wallet. Error code was %1."
msgstr ""
"Der barde in flarer ûnder it wiskjen fan de slûf. De flaterkoade is %1."

#: tdewalletmanager.cpp:238
msgid ""
"Unable to close wallet cleanly. It is probably in use by other applications. "
"Do you wish to force it closed?"
msgstr ""
"De slûf koe net sluten wurde. Miskien wurdt dizze noch brûkt troch in oare "
"applikaasje. Wolle jo de slûf forsearre slute?"

#: tdewalletmanager.cpp:238
msgid "Force Closure"
msgstr "Slute forsearje"

#: tdewalletmanager.cpp:238
msgid "Do Not Force"
msgstr "Net forsearje"

#: tdewalletmanager.cpp:242
#, c-format
msgid "Unable to force the wallet closed. Error code was %1."
msgstr ""
"Der barde in flater ûnder it forsearre sluten fan de slûf. De flaterkoade "
"is: %1."

#: tdewalletmanager.cpp:263 tdewalletmanager.cpp:305
#, c-format
msgid "Error opening wallet %1."
msgstr "Der barde in flater ûnder it iepenjen fan de slûf %1."

#: tdewalletmanager.cpp:357
msgid "Please choose a name for the new wallet:"
msgstr "Jou de nije slûf in namme:"

#: tdewalletmanager.cpp:365
msgid "New Wallet"
msgstr "Nije slûf"

#: tdewalletmanager.cpp:376
msgid "Sorry, that wallet already exists. Try a new name?"
msgstr "Dizze namme wurdt al brûkt! Wolle jo in oare namme besykje?"

#: tdewalletmanager.cpp:376
msgid "Try New"
msgstr "Nij besykje"

#: tdewalletmanager.cpp:384
msgid "Please choose a name that contains only alphanumeric characters:"
msgstr "Kies in namme dy't allinne út alfanumerike-tekens bestiet:"

#: tdewalletpopup.cpp:41
msgid "&Open..."
msgstr ""

#: tdewalletpopup.cpp:60
msgid "Disconnec&t"
msgstr "Ferbining fer&brekke"

#: kbetterthankdialogbase.ui:60
#, no-c-format
msgid "&Replace"
msgstr "Fe&rfange"

#: kbetterthankdialogbase.ui:71
#, no-c-format
msgid "Replace &All"
msgstr "&Alles ferfange"

#: kbetterthankdialogbase.ui:79
#, no-c-format
msgid "&Skip"
msgstr "Oer&slaan"

#: kbetterthankdialogbase.ui:87
#, no-c-format
msgid "Skip A&ll"
msgstr "A&lles oerslaan"

#: tdewalleteditor.rc:4 tdewalletmanager.rc:4
#, no-c-format
msgid "&File"
msgstr ""

#: tdewalleteditor.rc:14 tdewalletmanager.rc:11
#, no-c-format
msgid "&Help"
msgstr ""

#: tdewalletmanager.rc:8
#, no-c-format
msgid "&Settings"
msgstr ""

#: walletwidget.ui:100
#, no-c-format
msgid "&Undo"
msgstr ""

#: walletwidget.ui:167
#, no-c-format
msgid "&Save"
msgstr ""

#: walletwidget.ui:237
#, no-c-format
msgid "Hide &Contents"
msgstr "&Ynhâld ferstopje"

#: walletwidget.ui:269
#, no-c-format
msgid ""
"This is a binary data entry.  It cannot be editted as its format is unknown "
"and application specific."
msgstr ""
"Dit is in binêre data ynfier. It kin net bewurke wurde omdat it formaat "
"ûnbekend en applikaasje spesifyk is."

#: walletwidget.ui:398
#, no-c-format
msgid "Show &Contents"
msgstr "&Ynhâld sjen litte"