summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-mk/messages/kdeaddons/lyrics.po
blob: 7beb7c313e79aad685e98f559577d3f463849dcf (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
# Copyright (C) 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# translation of lyrics.po to Macedonian
# Naum Kostovski <shadowseed@gmail.com>, 2006.
# Bozidar Proevski <bobibobi@freemail.com.mk>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lyrics\n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-24 01:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-02 12:00+0200\n"
"Last-Translator: Bozidar Proevski <bobibobi@freemail.com.mk>\n"
"Language-Team: Macedonian <mkde-l10n@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"

#: cmodule.cpp:47
msgid "Lyrics"
msgstr "Стихови"

#: cmodule.cpp:47
msgid "Configure Lyrics Plugin"
msgstr "Конфигурација на приклучокот за стихови"

#: cmodule.cpp:56
msgid "Search providers:"
msgstr "Машини за пребарување:"

#: cmodule.cpp:61 cmodule.h:24
msgid "New Search Provider"
msgstr "Нова машина за пребарување"

#: cmodule.cpp:62
msgid "Delete Search Provider"
msgstr "Избриши машина за пребарување"

#: cmodule.cpp:63
msgid "Move Up"
msgstr "Премести нагоре"

#: cmodule.cpp:64
msgid "Move Down"
msgstr "Премести надолу"

#: cmodule.cpp:69
msgid "Search Provider Properties"
msgstr "Својства на машината за пребарување"

#: cmodule.cpp:72
msgid "Name:"
msgstr "Име:"

#: cmodule.cpp:74
msgid "Query:"
msgstr "Прашање:"

#: cmodule.cpp:78
msgid ""
"For your query, you can use any property of your multimedia item, just "
"enclosing it with a $(property).\n"
"\n"
"Some common properties used are $(title), $(author) and $(album). For example, "
"to search in Google for the author, title and track, just use:\n"
"http://www.google.com/search?q=$(author)+$(title)+$(track)"
msgstr ""
"За Вашето барање може да користите кое било својство од мултимедијалниот "
"елемент, само заградете го со $(својство).\n"
"\n"
"Често користени својства се $(наслов), $(автор) и $(албум). На пример, ако "
"бараме на Google за автор, наслов и песна пишуваме:\n"
"http://www.google.com/search?q=$(author)+$(title)+$(track)"

#: cmodule.cpp:122
msgid ""
"You must have at least one search provider. The current one will not be "
"removed."
msgstr ""
"Мора да имате барем една машина за пребарување. Тековната нема да биде "
"отстранета."

#: lyrics.cpp:36
msgid "&Follow Noatun Playlist"
msgstr "&Следи ја листата со нумери на Noatun"

#: lyrics.cpp:38
msgid "&Link URL to File"
msgstr "&Поврзи URL со датотека"

#: lyrics.cpp:44
msgid "Search provider:"
msgstr "Машина за пребарување:"

#: lyrics.cpp:44
msgid "Search Provider"
msgstr "Машина за пребарување"

#: lyrics.cpp:45
msgid "&Search Provider"
msgstr "&Машина за пребарување"

#: lyrics.cpp:48
msgid "&View Lyrics"
msgstr "&Види стихови"

#: lyrics.cpp:63
msgid "Ready"
msgstr "Подготвен"

#: lyrics.cpp:82
msgid "Please enter the URL you want to go to:"
msgstr "Внесете го URL на кое сакате да одите:"

#: lyrics.cpp:101
msgid ""
"Choosing this option, the current URL will be attached to the current file. "
"This way, if you try to view the lyrics of this file later, you won't have to "
"search for it again. This information can be stored between sessions, as long "
"as your playlist stores metadata about the multimedia items (almost all the "
"playlists do). If you want to be able to search for other lyrics for this "
"music, you must select this option again to clear the stored URL."
msgstr ""
"Со избирање ја оваа опција тековниот URL ќе биде приложен кон тековната "
"датотека. На овој начин, ако се обидете да ги гледаме стиховите од оваа "
"датотека подоцна, нема да има потреба повторно да барате. Оваа информација може "
"да биде зачувана меѓу сесиите, сѐ додека вашата листа со нумери ги зачувува "
"мета-податоците за мултимедијалните датотеки (а скоро сите листи со нумери ги "
"зачувуваат). Ако сакате да барате други стихови за оваа музика, мора повторно "
"да ја изберете оваа опција за да го избришете зачуваниот URL."

#: lyrics.cpp:117
msgid "Loading..."
msgstr "Вчитувам..."

#: lyrics.cpp:124
msgid "Loaded"
msgstr "Вчитано"

#: lyrics.cpp:125
#, c-format
msgid "Lyrics: %1"
msgstr "Стихови: %1"

#: lyrics.cpp:180
msgid ""
"You can only view the lyrics of the current song, and currently there is none."
msgstr ""
"Може да ги гледате стиховите само од тековната песна, а моментално стихови "
"нема."

#: lyrics.cpp:199
#, c-format
msgid "Loading Lyrics for %1"
msgstr "Вчитувам стихови за %1"

#: lyrics.cpp:203
msgid ""
"<HTML><BODY>"
"<p><strong>Please wait! Searching for...</strong></p>"
"<TABLE BORDER=1 WIDTH=\"100%\"><TR><TD BGCOLOR=\"#707671\"><strong>"
"Title</strong></TD><TD>%1</TD></TR><TR><TD BGCOLOR=\"#707671\"><strong>"
"Author</strong></TD><TD>%2</TD></TR><TR><TD BGCOLOR=\"#707671\"><strong>"
"Album</strong></TD><TD>%3</TD></TR></TABLE>"
msgstr ""
"<HTML><BODY>"
"<p><strong>Почекајте! Барам за...</strong></p><TABLE BORDER=1 WIDTH=\"100%\">"
"<TR><TD BGCOLOR=\"#707671\"><strong>Наслов</strong></TD><TD>%1</TD></TR><TR>"
"<TD BGCOLOR=\"#707671\"><strong>Автор</strong></TD><TD>%2</TD></TR><TR>"
"<TD BGCOLOR=\"#707671\"><strong>Албум</strong></TD><TD>%3</TD></TR></TABLE>"

#: lyrics.cpp:221
msgid ""
"<hr>"
"<p><strong>Searching at %1</strong>"
"<br><small>(<a href=\"%3\">%2</a></small>)</p>"
msgstr ""
"<hr>"
"<p><strong>Барам на %1</strong>"
"<br><small>(<a href=\"%3\">%2</a></small>)</p>"

#: lyrics.cpp:229
msgid ""
"<hr>"
"<p><strong>Using the stored URL</strong>"
"<br><small>(<a href=\"%2\">%1</a></small>)</p>"
msgstr ""
"<hr>"
"<p><strong>Го користам зачуваниот URL</strong>"
"<br><small>(<a href=\"%2\">%1</a></small>)</p>"

#: lyrics.cpp:235
msgid ""
"In order to find the lyrics for the current song, this plugin uses the "
"properties stored with each song, such as its title, author and album. These "
"properties are usually retrieved by a tag reader, but in some cases they may "
"not be present or be incorrect. In that case, the Lyrics plugin will not be "
"able to find the lyrics until these properties are fixed (you can fix them "
"using the tag editor).\n"
"Hint: The lucky tag plugin, present in the tdeaddons module, can try to guess "
"properties such as title and author from the filename of a song. Enabling it "
"may increase the probability of finding lyrics."
msgstr ""
"За да ги најде стиховите за тековната песна, овој прилучок ги користи "
"својствата зачувани во секоја песна, како што се насловот, авторот и албумот. "
"Овие особини обично ги презема читач на ознаки, но во некои случаи може да не "
"постојат ознаки или тие да бидат погрешни. Во тој случај, приклучокот за "
"стихови нема да може да ги најде стиховите сѐ додека особините не се поправат "
"(може да ги поправите со уредувачот на ознаки).\n"
"Совет: Приклучокот за среќни тагови, присутен во модулот tdeaddons, може да се "
"обиде да ги претпостави особините како што се наслов и автор од името на "
"датотеката. Неговото овозможување може да ја зголеми веројатноста за пронаоѓање "
"на стиховите."