summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-mk/messages/kdebase/kcmcrypto.po
blob: 50c0a9334d4780af47c7b02b73ea107ed9a7e3bc (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
# translation of kcmcrypto.po to Macedonian
#
# Copyright (C) 2000,2002,2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
#
# Danko Ilik <danko@mindless.com>, 2000,2002.
# Dimitar Indovski <dime@gord.com.mk>, 2002,2003.
# Novica Nakov <novica@bagra.net.mk>, 2003.
# Bozidar Proevski <bobibobi@freemail.com.mk>, 2004, 2005, 2006, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kcmcrypto\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-30 01:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-02 15:10+0100\n"
"Last-Translator: Bozidar Proevski <bobibobi@freemail.com.mk>\n"
"Language-Team: Macedonian <mkde-l10n@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#: crypto.cpp:107
msgid "%1 (%2 of %3 bits)"
msgstr "%1 (%2 од %3 бита)"

#: crypto.cpp:226
msgid ""
"<h1>Crypto</h1> This module allows you to configure SSL for use with most KDE "
"applications, as well as manage your personal certificates and the known "
"certificate authorities."
msgstr ""
"<h1>Криптографија</h1> Овој модул Ви овозможува да го конфигурирате SSL за "
"употреба со повеќето KDE апликации, како и да менаџирате со Вашите лични "
"сертификати и познатите авторитети за сертификати."

#: crypto.cpp:239
msgid "kcmcrypto"
msgstr "kcmcrypto"

#: crypto.cpp:239
msgid "KDE Crypto Control Module"
msgstr "KDE Контролен модул за криптографија"

#: crypto.cpp:241
msgid "(c) 2000 - 2001 George Staikos"
msgstr "(c) 2000 - 2001 George Staikos"

#: crypto.cpp:267
msgid "Enable &TLS support if supported by the server"
msgstr ""
"Овозможи ја поддршката за &TLS\n"
"ако е поддржана од серверот"

#: crypto.cpp:270
msgid ""
"TLS is the newest revision of the SSL protocol. It integrates better with other "
"protocols and has replaced SSL in protocols such as POP3 and SMTP."
msgstr ""
"TLS е најновата ревизија на протоколот SSL. Таа подобро се интегрира со други "
"протоколи и го има заменето SSL во протоколи како POP3 и SMTP."

#: crypto.cpp:275
msgid "Enable SSLv&2"
msgstr "Овозможи SSLv&2"

#: crypto.cpp:278
msgid ""
"SSL v2 is the second revision of the SSL protocol. It is most common to enable "
"v2 and v3."
msgstr ""
"SSL v2 е втората ревизија на протоколот SSL. Вообичаено е да се овозможат и v2 "
"и v3."

#: crypto.cpp:282
msgid "Enable SSLv&3"
msgstr "Овозможи SSLv&3"

#: crypto.cpp:285
msgid ""
"SSL v3 is the third revision of the SSL protocol. It is most common to enable "
"v2 and v3."
msgstr ""
"SSL v3 е третата ревизија на протоколот SSL. Вообичаено е да се овозможат и v2 "
"и v3."

#: crypto.cpp:291
msgid "SSLv2 Ciphers to Use"
msgstr "Достапни SSLv2-шифри"

#: crypto.cpp:292
msgid ""
"Select the ciphers you wish to enable when using the SSL v2 protocol. The "
"actual protocol used will be negotiated with the server at connection time."
msgstr ""
"Изберете ги шифрите кои што сакате да ги овозможите кога се користи протоколот "
"SSL v2. Конкретниот протокол што ќе се користи ќе биде договорен со серверот за "
"време на поврзувањето."

#: crypto.cpp:302
msgid ""
"SSL ciphers cannot be configured because this module was not linked with "
"OpenSSL."
msgstr ""
"SSL-шифрите не можат да се конфигурираат бидејќи овој модул не бил поврзан со "
"OpenSSL."

#: crypto.cpp:317
msgid "SSLv3 Ciphers to Use"
msgstr "Достапни SSLv3-шифри"

#: crypto.cpp:318
msgid ""
"Select the ciphers you wish to enable when using the SSL v3 protocol. The "
"actual protocol used will be negotiated with the server at connection time."
msgstr ""
"Изберете ги шифрите кои што сакате да ги овозможите кога се користи протоколот "
"SSL v2. Конкретниот протокол што ќе се користи ќе биде договорен со серверот за "
"време на поврзувањето."

#: crypto.cpp:332
msgid "Cipher Wizard"
msgstr "Волшебник за шифри"

#: crypto.cpp:335
msgid ""
"<qt>Use these preconfigurations to more easily configure the SSL encryption "
"settings. You can choose among the following modes: "
"<ul>"
msgstr ""
"<qt>Користете ги овие зададени конфигурации за полесно да ги конфигурирате "
"поставувањата за SSL-криптирањето. Може да изберете помеѓу следните режими: "
"<ul>"

#: crypto.cpp:338
msgid "Most Compatible"
msgstr "Најкомпатибилни"

#: crypto.cpp:339
msgid ""
"<li><b>Most Compatible:</b> Select the settings found to be most "
"compatible.</li>"
msgstr ""
"<li><b>Најкомпатибилни:</b> Изберете ги поставувањата кои се "
"најкомпатибилни.</li>"

#: crypto.cpp:340
msgid "US Ciphers Only"
msgstr "Само шифри за САД"

#: crypto.cpp:341
msgid ""
"<li><b>US Ciphers Only:</b> Select only the US strong (&gt;= 128 bit) "
"encryption ciphers.</li>"
msgstr ""
"<li><b>Само шифри за САД:</b> Изберете ги само силните (&gt;= 128 бита) шифри "
"за крипција од САД.</li>"

#: crypto.cpp:342
msgid "Export Ciphers Only"
msgstr "Само извозни шифри"

#: crypto.cpp:343
msgid ""
"<li><b>Export Ciphers Only:</b> Select only the weak ciphers (&lt;= 56 "
"bit).</li>"
msgstr ""
"<li><b>Само извозни шифри:</b> Изберете ги само слабите шифри (&lt;= 56 "
"бита)</li>"

#: crypto.cpp:344
msgid "Enable All"
msgstr "Овозможи ги сите"

#: crypto.cpp:345
msgid "<li><b>Enable All:</b> Select all SSL ciphers and methods.</li></ul>"
msgstr ""
"<li><b>Овозможи ги сите:</b> Изберете ги сите SSL шифри и методи.</li></ul>"

#: crypto.cpp:356
msgid "Warn on &entering SSL mode"
msgstr "&Предупреди при влез во SSL режим"

#: crypto.cpp:359
msgid "If selected, you will be notified when entering an SSL enabled site"
msgstr ""
"Ако е избрано, ќе бидете известени при влегување на страници на кои е овозможен "
"SSL."

#: crypto.cpp:363
msgid "Warn on &leaving SSL mode"
msgstr ""
"П&редупреди при\n"
"напуштање на SSL режим"

#: crypto.cpp:366
msgid "If selected, you will be notified when leaving an SSL based site."
msgstr ""
"Ако е избрано, ќе бидете известени при напуштање на страници кои се базирани на "
"SSL."

#: crypto.cpp:370
msgid "Warn on sending &unencrypted data"
msgstr ""
"Пр&едупреди при праќање\n"
"некриптирани податоци"

#: crypto.cpp:373
msgid ""
"If selected, you will be notified before sending unencrypted data via a web "
"browser."
msgstr ""
"Ако е избрано, ќе бидете известени пред праќањето на некриптирани податоци "
"преку веб прелистувачот."

#: crypto.cpp:378
msgid "Warn on &mixed SSL/non-SSL pages"
msgstr "Предупреди за &мешани SSL/не-SSL страници"

#: crypto.cpp:381
msgid ""
"If selected, you will be notified if you view a page that has both encrypted "
"and non-encrypted parts."
msgstr ""
"Ако е избрано, ќе бидете известени при гледање на страници кои имаат и "
"криптирани и некриптирани делови."

#: crypto.cpp:394
msgid "Path to OpenSSL Shared Libraries"
msgstr "Патека до заедничките библиотеки на OpenSSL"

#: crypto.cpp:398
msgid "&Test"
msgstr "&Тест"

#: crypto.cpp:408
msgid "Use EGD"
msgstr "Користи EGD"

#: crypto.cpp:410
msgid "Use entropy file"
msgstr "Користи датотека со ентропија"

#: crypto.cpp:418 crypto.cpp:2278
msgid "Path to EGD:"
msgstr "Патека до EGD:"

#: crypto.cpp:424
msgid ""
"If selected, OpenSSL will be asked to use the entropy gathering daemon (EGD) "
"for initializing the pseudo-random number generator."
msgstr ""
"Ако е избрано, од OpenSSL ќе се побара да го користи даемонот за прибирање "
"ентропија (EGD) за иницијализација на генераторот на псевдо-случајни броеви."

#: crypto.cpp:427
msgid ""
"If selected, OpenSSL will be asked to use the given file as entropy for "
"initializing the pseudo-random number generator."
msgstr ""
"Ако е избрано, од OpenSSL ќе се побара да ја користи дадената датотека за "
"ентропија за иницијализација на генераторот на псевдо-случајни броеви."

#: crypto.cpp:430
msgid ""
"Enter the path to the socket created by the entropy gathering daemon (or the "
"entropy file) here."
msgstr ""
"Внесете ја тука патеката до приклучникот создаден од EGD (или од датотеката со "
"ентропија)."

#: crypto.cpp:433
msgid "Click here to browse for the EGD socket file."
msgstr "Кликнете тука за да ја пронајдете датотеката со EGD-сокет."

#: crypto.cpp:451
msgid ""
"This list box shows which certificates of yours KDE knows about. You can easily "
"manage them from here."
msgstr ""
"Оваа листа покажува за кои Ваши сертификати знае KDE. Од тука може лесно да "
"манипулирате со нив."

#: crypto.cpp:455 crypto.cpp:615 crypto.cpp:731
msgid "Common Name"
msgstr "Обично име"

#: crypto.cpp:456
msgid "Email Address"
msgstr "Е-пошт. адреса"

#: crypto.cpp:459 crypto.cpp:734
msgid "I&mport..."
msgstr "&Внеси..."

#: crypto.cpp:463 crypto.cpp:618
msgid "&Export..."
msgstr "&Изнеси..."

#: crypto.cpp:468 crypto.cpp:573
msgid "Remo&ve"
msgstr "&Отстрани"

#: crypto.cpp:473
msgid "&Unlock"
msgstr "От&клучи"

#: crypto.cpp:478
msgid "Verif&y"
msgstr "П&ровери"

#: crypto.cpp:483
msgid "Chan&ge Password..."
msgstr "Про&мени лозинка..."

#: crypto.cpp:493 crypto.cpp:648
msgid "This is the information known about the owner of the certificate."
msgstr "Ова се познатите информации за сопственикот на сертификатот."

#: crypto.cpp:495 crypto.cpp:650
msgid "This is the information known about the issuer of the certificate."
msgstr "Ова се познатите информации за издавачот на сертификатот."

#: crypto.cpp:498 crypto.cpp:653
msgid "Valid from:"
msgstr "Валиден од:"

#: crypto.cpp:499 crypto.cpp:654
msgid "Valid until:"
msgstr "Валиден до:"

#: crypto.cpp:504 crypto.cpp:663
msgid "The certificate is valid starting at this date."
msgstr "Сертификатот е валиден почнувајќи од оваа дата."

#: crypto.cpp:506 crypto.cpp:665
msgid "The certificate is valid until this date."
msgstr "Сертификатот е валиден до оваа дата."

#: crypto.cpp:508 crypto.cpp:701 crypto.cpp:765
msgid "MD5 digest:"
msgstr "MD5-отпечаток:"

#: crypto.cpp:511 crypto.cpp:704 crypto.cpp:768
msgid "A hash of the certificate used to identify it quickly."
msgstr ""
"Хаш (hash) на сертификатот кој се користи за негова брза идентификација."

#: crypto.cpp:515
msgid "On SSL Connection..."
msgstr "При SSL врска..."

#: crypto.cpp:516
msgid "&Use default certificate"
msgstr "Користи го &почетниот сертификат"

#: crypto.cpp:517
msgid "&List upon connection"
msgstr "&Листа по поврзување"

#: crypto.cpp:518
msgid "&Do not use certificates"
msgstr "&Не користи сертификати"

#: crypto.cpp:522 crypto.cpp:592 crypto.cpp:708 crypto.cpp:772
msgid ""
"SSL certificates cannot be managed because this module was not linked with "
"OpenSSL."
msgstr ""
"Со SSL сертификатите не може да се манипулира бидејќи овој модул не е поврзан "
"со OpenSSL."

#: crypto.cpp:537
msgid "Default Authentication Certificate"
msgstr ""
"Почетен сертификат за\n"
"проверка за автентичност"

#: crypto.cpp:538
msgid "Default Action"
msgstr "Почетна акција"

#: crypto.cpp:539
msgid "&Send"
msgstr "&Испрати"

#: crypto.cpp:540 crypto.cpp:691
msgid "&Prompt"
msgstr "&Прашај"

#: crypto.cpp:541
msgid "Do &not send"
msgstr "&Не испраќај"

#: crypto.cpp:543
msgid "Default certificate:"
msgstr "Почетен сертификат:"

#: crypto.cpp:550
msgid "Host authentication:"
msgstr "Проверка за автентичност на серверот:"

#: crypto.cpp:554
msgid "Host"
msgstr "Сервер"

#: crypto.cpp:555
msgid "Certificate"
msgstr "Сертификат"

#: crypto.cpp:556 crypto.cpp:688
msgid "Policy"
msgstr "Политика"

#: crypto.cpp:558
msgid "Host:"
msgstr "Сервер:"

#: crypto.cpp:559
msgid "Certificate:"
msgstr "Сертификат:"

#: crypto.cpp:566
msgid "Action"
msgstr "Акција"

#: crypto.cpp:567 crypto.h:185
msgid "Send"
msgstr "Испрати"

#: crypto.cpp:568 crypto.h:191
msgid "Prompt"
msgstr "Прашај"

#: crypto.cpp:569
msgid "Do not send"
msgstr "Не испраќај"

#: crypto.cpp:572
msgid "Ne&w"
msgstr "Но&ва"

#: crypto.cpp:611
msgid ""
"This list box shows which site and person certificates KDE knows about. You can "
"easily manage them from here."
msgstr ""
"Оваа листа покажува за кои сертификати на лица и страници знае KDE. Од тука "
"може лесно да манипулирате со нив."

#: crypto.cpp:614 crypto.cpp:729
msgid "Organization"
msgstr "Организација"

#: crypto.cpp:621
msgid ""
"This button allows you to export the selected certificate to a file of various "
"formats."
msgstr ""
"Ова копче Ви овозможува да го изнесете избраниот сертификат во датотека од "
"разновидни формати."

#: crypto.cpp:628
msgid ""
"This button removes the selected certificate from the certificate cache."
msgstr "Ова копче го отстранува избраниот сертификат од кешот на сертификати."

#: crypto.cpp:632
msgid "&Verify"
msgstr "&Провери"

#: crypto.cpp:635
msgid "This button tests the selected certificate for validity."
msgstr "Ова копче ја тестира валидноста на избраниот сертификат."

#: crypto.cpp:668
msgid "Cache"
msgstr "Кеш"

#: crypto.cpp:669
msgid "Permanentl&y"
msgstr "&Трајно"

#: crypto.cpp:670
msgid "&Until"
msgstr "&До"

#: crypto.cpp:681
msgid "Select here to make the cache entry permanent."
msgstr "Изберете тука за да ја направите ставката во кешот трајна."

#: crypto.cpp:683
msgid "Select here to make the cache entry temporary."
msgstr "Изберете тука за да ја направите ставката во кешот привремена."

#: crypto.cpp:685
msgid "The date and time until the certificate cache entry should expire."
msgstr "Датумот и времето до кога треба да застари ставката во кешот."

#: crypto.cpp:689
msgid "Accep&t"
msgstr "&Прифати"

#: crypto.cpp:690
msgid "Re&ject"
msgstr "&Одбиј"

#: crypto.cpp:695
msgid "Select this to always accept this certificate."
msgstr "Изберете го ова за секогаш да го прифаќате овој сертификат."

#: crypto.cpp:697
msgid "Select this to always reject this certificate."
msgstr "Изберете го ова за секогаш да го одбивате овој сертификат."

#: crypto.cpp:699
msgid ""
"Select this if you wish to be prompted for action when receiving this "
"certificate."
msgstr ""
"Изберете го ова ако сакате да бидете запрашани за акција при примањето на овој "
"сертификат."

#: crypto.cpp:725
msgid ""
"This list box shows which certificate authorities KDE knows about. You can "
"easily manage them from here."
msgstr ""
"Оваа листа покажува за кои авторитети за сертификати знае KDE. Од тука може "
"лесно да манипулирате со нив."

#: crypto.cpp:730
msgid "Organizational Unit"
msgstr "Организациска единица"

#: crypto.cpp:743
msgid "Res&tore"
msgstr "Вра&ти назад"

#: crypto.cpp:753
msgid "Accept for site signing"
msgstr "Прифати за потпишување на страница"

#: crypto.cpp:754
msgid "Accept for email signing"
msgstr "Прифати за потпишување на е-пошта"

#: crypto.cpp:755
msgid "Accept for code signing"
msgstr "Прифати за потпишување на код"

#: crypto.cpp:787
msgid "Warn on &self-signed certificates or unknown CA's"
msgstr ""
"Предупреди при &самопотпишани сертификати или непознати авторитети за "
"сертификати"

#: crypto.cpp:789
msgid "Warn on &expired certificates"
msgstr "Предупреди за &застарени сертификати"

#: crypto.cpp:791
msgid "Warn on re&voked certificates"
msgstr "Предупреди за п&овлечени сертификати"

#: crypto.cpp:801
msgid ""
"This list box shows which sites you have decided to accept a certificate from "
"even though the certificate might fail the validation procedure."
msgstr ""
"Оваа листа покажува за кои страници сте решиле да го прифатите сертификатот "
"иако сертификатот би можел да не ја помине процедурата за валидација."

#: crypto.cpp:809
msgid "&Add"
msgstr "&Додај"

#: crypto.cpp:822
msgid ""
"These options are not configurable because this module was not linked with "
"OpenSSL."
msgstr ""
"Овие опции не може да се конфигурираат бидејќи овој модул не е поврзан со "
"OpenSSL."

#: certexport.cpp:93 certexport.cpp:108 certexport.cpp:116 crypto.cpp:832
#: crypto.cpp:1039 crypto.cpp:1341 crypto.cpp:1370 crypto.cpp:1387
#: crypto.cpp:1389 crypto.cpp:1572 crypto.cpp:1590 crypto.cpp:1642
#: crypto.cpp:1674 crypto.cpp:1676 crypto.cpp:1870 crypto.cpp:1890
#: crypto.cpp:1956 crypto.cpp:1963 crypto.cpp:1978 crypto.cpp:2030
msgid "SSL"
msgstr "SSL"

#: crypto.cpp:834 crypto.cpp:2258 crypto.cpp:2266 crypto.cpp:2270
msgid "OpenSSL"
msgstr "OpenSSL"

#: crypto.cpp:836
msgid "Your Certificates"
msgstr "Ваши сертификати"

#: crypto.cpp:837
msgid "Authentication"
msgstr "Проверка за автентичност"

#: crypto.cpp:838
msgid "Peer SSL Certificates"
msgstr "SSL-сертификати отспротива"

#: crypto.cpp:839
msgid "SSL Signers"
msgstr "Потпишувачи на SSL "

#: crypto.cpp:842
msgid "Validation Options"
msgstr "Опции за валидација"

#: crypto.cpp:1035
msgid ""
"If you do not select at least one SSL algorithm, either SSL will not work or "
"the application may be forced to choose a suitable default."
msgstr ""
"Ако не изберете барем еден SSL алгоритам, или SSL нема да работи или "
"апликацијата може да биде приморана да избере соодветен почетен."

#: crypto.cpp:1087
msgid "If you do not select at least one cipher, SSLv2 will not work."
msgstr "Ако не изберете барем една шифра, SSLv2 нема да работи."

#: crypto.cpp:1089
msgid "SSLv2 Ciphers"
msgstr "SSLv2 шифри"

#: crypto.cpp:1106
msgid "If you do not select at least one cipher, SSLv3 will not work."
msgstr "Ако не изберете барем една шифра, SSLv3 нема да работи."

#: crypto.cpp:1108
msgid "SSLv3 Ciphers"
msgstr "SSLv3 шифри"

#: crypto.cpp:1340
msgid "Could not open the certificate."
msgstr "Не може да се отвори сертификатот."

#: crypto.cpp:1370
msgid "Error obtaining the certificate."
msgstr "Грешка при добивањето на сертификатот."

#: crypto.cpp:1387 crypto.cpp:1674
msgid "This certificate passed the verification tests successfully."
msgstr "Овој сертификат успешно го помина тестот за верификација."

#: crypto.cpp:1389 crypto.cpp:1676
msgid "This certificate has failed the tests and should be considered invalid."
msgstr ""
"Овој сертификат не го помина тестот за верификација и треба да се смета за "
"невалиден."

#: crypto.cpp:1566
msgid "Certificate password"
msgstr "Лозинка на сертификатот"

#: crypto.cpp:1572
msgid "The certificate file could not be loaded. Try a different password?"
msgstr ""
"Датотеката со сертификатот не може да се вчита. Ќе се обидете со друга лозинка?"

#: crypto.cpp:1572
msgid "Try"
msgstr "Обиди се"

#: crypto.cpp:1572
msgid "Do Not Try"
msgstr "Не се обидувај"

#: crypto.cpp:1590
msgid ""
"A certificate with that name already exists. Are you sure that you wish to "
"replace it?"
msgstr ""
"Сертификат со тоа име веќе постои. Дали сте сигурен дека сакате да го замените?"

#: crypto.cpp:1623 crypto.cpp:1655 crypto.cpp:1703
msgid "Enter the certificate password:"
msgstr "Внесете ја лозинката на сертификатот:"

#: crypto.cpp:1629 crypto.cpp:1661 crypto.cpp:1709 crypto.cpp:1807
msgid "Decoding failed. Please try again:"
msgstr "Декодирањето не успеа. Ве молиме обидете се повторно:"

#: crypto.cpp:1642
msgid "Export failed."
msgstr "Изнесувањето не успеа."

#: crypto.cpp:1802
msgid "Enter the OLD password for the certificate:"
msgstr "Внесете ја СТАРАТА лозинка за сертификатот:"

#: crypto.cpp:1815
msgid "Enter the new certificate password"
msgstr "Внесете ја новата лозинка за сертификатот:"

#: crypto.cpp:1867 crypto.cpp:1962
msgid "This is not a signer certificate."
msgstr "Ова не е сертификат за потпишување."

#: crypto.cpp:1887 crypto.cpp:1977
msgid "You already have this signer certificate installed."
msgstr "Веќе го имате инсталирано овој сертификат за потпишување."

#: crypto.cpp:1955
msgid "The certificate file could not be loaded."
msgstr "Датотеката со сертификатот не може да се вчита."

#: crypto.cpp:2006
msgid "Do you want to make this certificate available to KMail as well?"
msgstr "Дали сакате да го направите овој сертификат достапен и за KMail?"

#: crypto.cpp:2006
msgid "Make Available"
msgstr "Направи достапен"

#: crypto.cpp:2006
msgid "Do Not Make Available"
msgstr "Не прави достапен"

#: crypto.cpp:2012
msgid ""
"Could not execute Kleopatra. You might have to install or update the kdepim "
"package."
msgstr ""
"Не може да се изврши Kleopatra. Можеби ќе треба да го инсталирате или ажурирате "
"пакетот kdepim."

#: crypto.cpp:2030
msgid ""
"This will revert your certificate signers database to the KDE default.\n"
"This operation cannot be undone.\n"
"Are you sure you wish to continue?"
msgstr ""
"Ова ќе ја врати Вашата база со сертификати за потпишување на основната KDE "
"база.\n"
"Оваа операција не може да се врати назад.\n"
"Дали сте сигурен дека сакате да продолжите?"

#: crypto.cpp:2030
msgid "Revert"
msgstr "Врати"

#: crypto.cpp:2256 crypto.cpp:2264
msgid "Failed to load OpenSSL."
msgstr "Не успеа вчитувањето на OpenSSL."

#: crypto.cpp:2257
msgid "libssl was not found or successfully loaded."
msgstr "libssl не беше пронајден или не е успешно вчитан."

#: crypto.cpp:2265
msgid "libcrypto was not found or successfully loaded."
msgstr "libcrypto не беше пронајден или не е успешно вчитан."

#: crypto.cpp:2270
msgid "OpenSSL was successfully loaded."
msgstr "OpenSSL е успешно вчитан."

#: crypto.cpp:2289
msgid "Path to entropy file:"
msgstr "Патека до датотеката за ентропија:"

#: crypto.cpp:2302
msgid "Personal SSL"
msgstr "Личен SSL"

#: crypto.cpp:2303
msgid "Server SSL"
msgstr "Серверски SSL"

#: crypto.cpp:2304
msgid "S/MIME"
msgstr "S/MIME"

#: crypto.cpp:2305
msgid "PGP"
msgstr "PGP"

#: crypto.cpp:2306
msgid "GPG"
msgstr "GPG"

#: crypto.cpp:2307
msgid "SSL Personal Request"
msgstr "SSL лично барање"

#: crypto.cpp:2308
msgid "SSL Server Request"
msgstr "SSL серверско барање"

#: crypto.cpp:2309
msgid "Netscape SSL"
msgstr "Netscape SSL"

#: crypto.cpp:2310
msgid ""
"_: Server certificate authority\n"
"Server CA"
msgstr "Сервер на авторитет за сертификати"

#: crypto.cpp:2311
msgid ""
"_: Personal certificate authority\n"
"Personal CA"
msgstr "Личен авторитет за сертификати"

#: crypto.cpp:2312
msgid ""
"_: Secure MIME certificate authority\n"
"S/MIME CA"
msgstr "S/MIME CA"

#: crypto.cpp:2404
msgid "None"
msgstr "Ништо"

#: certexport.cpp:44
msgid "X509 Certificate Export"
msgstr "Изнесување на X509-сертификат"

#: certexport.cpp:46
msgid "Format"
msgstr "Формат"

#: certexport.cpp:47
msgid "&PEM"
msgstr "&PEM"

#: certexport.cpp:48
msgid "&Netscape"
msgstr "&Netscape"

#: certexport.cpp:49
msgid "&DER/ASN1"
msgstr "&DER/ASN1"

#: certexport.cpp:50
msgid "&Text"
msgstr "&Текст"

#: certexport.cpp:54
msgid "Filename:"
msgstr "Име на датотека:"

#: certexport.cpp:65
msgid "&Export"
msgstr "&Изнеси"

#: certexport.cpp:93
msgid "Internal error. Please report to kfm-devel@kde.org."
msgstr "Интерна грешка. Ве молиме, пријавете на kfm-devel@kde.org."

#: certexport.cpp:108
msgid "Error converting the certificate into the requested format."
msgstr "Грешка при конвертирање на сертификатот во бараниот формат."

#: certexport.cpp:116
msgid "Error opening file for output."
msgstr "Грешка при отворањето на датотека за запишување."

#: kdatetimedlg.cpp:39
msgid "Date & Time Selector"
msgstr "Избор на датум и време"

#: kdatetimedlg.cpp:44
msgid "Hour:"
msgstr "Час:"

#: kdatetimedlg.cpp:49
msgid "Minute:"
msgstr "Минута:"

#: kdatetimedlg.cpp:54
msgid "Second:"
msgstr "Секунда:"

#: crypto.h:188
#, fuzzy
msgid "Don't Send"
msgstr "Не испраќај"

#: _translatorinfo.cpp:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Божидар Проевски"

#: _translatorinfo.cpp:3
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "bobibobi@freemail.com.mk"