summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-mk/messages/tdeutils/kcmlirc.po
blob: e00c9faf0cf1503a2cff2fc3753899d39091bb02 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
# Copyright (C) 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# translation of kcmlirc.po to Macedonian
# Bozidar Proevski <bobibobi@freemail.com.mk>, 2004, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kcmlirc\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-25 19:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-08 10:34+0200\n"
"Last-Translator: Bozidar Proevski <bobibobi@freemail.com.mk>\n"
"Language-Team: Macedonian <mkde-l10n@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: mk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Божидар Проевски,Владимир Стефанов"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "bobibobi@freemail.com.mk,vladoboss@mt.net.mk"

#: addaction.cpp:99
msgid ""
"You did not select a mode of that remote control. Please use %1, or revert "
"back to select a different mode."
msgstr ""
"Не избравте режим за тој далечински управувач. Ве молиме користете %1, или "
"вратете се назад за да изберете друг режим."

#: addaction.cpp:101
msgid "Incorrect Remote Control Detected"
msgstr "Откриен е неправилен далечински управувач"

#: addaction.cpp:231
msgid "<anonymous>"
msgstr "<анонимен>"

#: addaction.cpp:343
msgid "anonymous"
msgstr "анонимен"

#: editaction.cpp:65 editaction.cpp:108 kcmlirc.cpp:133
msgid "[Exit current mode]"
msgstr "[Излез од тековниот режим]"

#: kcmlirc.cpp:56
msgid "TDE Lirc"
msgstr "TDE Lirc"

#: kcmlirc.cpp:56
msgid "The TDE IR Remote Control System"
msgstr "Системот за IR далечинско управување во TDE"

#: kcmlirc.cpp:56
msgid ""
"Use this to configure TDE's infrared remote control system in order to "
"control any TDE application with your infrared remote control."
msgstr ""
"Користете го ова за да го конфигурирате системот за далечинско управување во "
"TDE за да може да контролирате било која TDE-апликација со вашиот далечински "
"управувач."

#: kcmlirc.cpp:58
msgid ""
"<h1>Remote Controls</h1><p>This module allows you to configure bindings "
"between your remote controls and TDE applications. Simply select your remote "
"control and click Add under the Actions/Buttons list. If you want TDE to "
"attempt to automatically assign buttons to a supported application's "
"actions, try clicking the Auto-Populate button.</p><p>To view the recognised "
"applications and remote controls, simply select the <em>Loaded Extensions</"
"em> tab.</p>"
msgstr ""
"<h1>Далечински управувачи</h1><p>Овој модул ви овозможува да ги "
"конфигурирате командите меѓу вашиот далечински управувач и апликациите во "
"TDE. Едноставно изберете го вашиот далечински управувач и кликнете на Додај "
"во листата Акции/Копчиња. Ако сакате TDE да се обиде автоматски да ги додели "
"копчињата на поддржани акции од апликацијата, обидете се со кликање на "
"копчето Автопополни.</p><p>За да ги погледнете препознаените апликации и "
"далечински управувачи, изберете го јазичето <em>Вчитани екстензии</em>.</p>"

#: kcmlirc.cpp:62
msgid ""
"The Infrared Remote Control software is not currently running. This "
"configuration module will not work properly without it. Would you like to "
"start it now?"
msgstr ""
"Софтверот за Инфрацрвено далечинско управување моментално не работи. Овој "
"модул за конфигурација нема да работи правилно без него. Дали сакате да го "
"стартувате сега?"

#: kcmlirc.cpp:62
msgid "Software Not Running"
msgstr "Софтверот не работи"

#: kcmlirc.cpp:62
msgid "Start"
msgstr "Стартувај"

#: kcmlirc.cpp:62 kcmlirc.cpp:67
msgid "Do Not Start"
msgstr "Не стартувај"

#: kcmlirc.cpp:67
msgid ""
"Would you like the infrared remote control software to start automatically "
"when you begin TDE?"
msgstr ""
"Дали сакате софтверот за инфрацрвено далечинско управување да се стартува "
"автоматски кога го стартувате TDE?"

#: kcmlirc.cpp:67
msgid "Automatically Start?"
msgstr "Автоматски старт?"

#: kcmlirc.cpp:67
msgid "Start Automatically"
msgstr "Стартувај автоматски"

#: kcmlirc.cpp:337
msgid "Are you sure you want to remove %1 and all its actions?"
msgstr "Дали сте сигурни дека сакате да го отстраните %1 и сите негови акции?"

#: kcmlirc.cpp:337
msgid "Erase Actions?"
msgstr "Избриши акции?"

#: kcmlirc.cpp:359
msgid ""
"You may only drag the selected items onto a mode of the same remote control"
msgstr ""
"Избраните елементи може да ги одвлечете само на режим од истиот далечински "
"управувач"

#: kcmlirc.cpp:359
msgid "You May Not Drag Here"
msgstr "Тука не може да влечете"

#: kcmlirc.cpp:381
msgid "Actions <i>always</i> available"
msgstr "Акциите се <i>секогаш</i> достапни"

#: kcmlirc.cpp:381
msgid "Actions available only in mode <b>%1</b>"
msgstr "Акциите се достапни само во режимот <b>%1</b>"

#: kcmlirc.cpp:424 kcmlircbase.ui.h:28
msgid "Default"
msgstr ""

#: addactionbase.ui:94 kcmlirc.cpp:442 kcmlirc.cpp:472 kcmlirc.cpp:477
#, no-c-format
msgid "Applications"
msgstr "Апликации"

#: kcmlirc.cpp:451 kcmlirc.cpp:474 kcmlirc.cpp:487 newmode.ui:25
#, no-c-format
msgid "Remote Controls"
msgstr "Далечински управувачи"

#: kcmlirc.cpp:471 kcmlirc.cpp:485 kcmlirc.cpp:495
msgid "Information on <b>%1</b>:"
msgstr "Информации за <b>%1</b>:"

#: kcmlirc.cpp:473
msgid "Number of Applications"
msgstr "Број на апликации"

#: kcmlirc.cpp:475
msgid "Number of Remote Controls"
msgstr "Број на далечински управувачи"

#: kcmlirc.cpp:481 kcmlirc.cpp:491
msgid "Extension Name"
msgstr "Име на екстензија"

#: kcmlirc.cpp:482 kcmlirc.cpp:492
msgid "Extension Author"
msgstr "Автор на екстензија"

#: kcmlirc.cpp:483
msgid "Application Identifier"
msgstr "Идентификатор на апликација"

#: kcmlirc.cpp:484
msgid "Number of Actions"
msgstr "Број на акции"

#: kcmlirc.cpp:493
msgid "Remote Control Identifier"
msgstr "Идентификатор на далечински управувач"

#: kcmlirc.cpp:494
msgid "Number of Buttons"
msgstr "Број на копчиња"

#: kcmlircbase.ui.h:27
msgid "Remote Control"
msgstr "Далечински управувач"

#: kcmlircbase.ui.h:29
msgid "Icon"
msgstr "Икона"

#: addactionbase.ui:17
#, no-c-format
msgid "Add Action"
msgstr "Додај акција"

#: addactionbase.ui:24
#, no-c-format
msgid "Select Action to Carry Out on Button Press"
msgstr "Изберете акција за спроведување при притискање на копче"

#: addactionbase.ui:60
#, no-c-format
msgid "I wish to select an &application below for usage:"
msgstr "Сакам да изберам &апликација од долу за употреба:"

#: addactionbase.ui:159
#, no-c-format
msgid "I wish to manually select a &function from a running program"
msgstr "Сакам рачно да изберам &функција од активна програма"

#: addactionbase.ui:184
#, no-c-format
msgid "I wish to change the remote control's &mode"
msgstr "Сакам да го сменам режи&мот на далечинскиот управувач"

#: addactionbase.ui:213
#, no-c-format
msgid "Select Button to Configure"
msgstr "Изберете копче за конфигурирање"

#: addactionbase.ui:224
#, no-c-format
msgid ""
"You are attempting to configure an action for a button on [remote] (in mode "
"[mode]). Press a button on this remote control or select from the list."
msgstr ""
"Се обидувате да конфигурирате акција за копче на [remote] (во режимот "
"[mode]). Притиснете копче на овој далечински управувач или изберете од "
"листата."

#: addactionbase.ui:258 kcmlircbase.ui:227
#, no-c-format
msgid "Button"
msgstr "Копче"

#: addactionbase.ui:308 addactionbase.ui:482
#, no-c-format
msgid "Select Program Function"
msgstr "Изберете функција од програмата"

#: addactionbase.ui:324 kcmlircbase.ui:238
#, no-c-format
msgid "Program"
msgstr "Програма"

#: addactionbase.ui:335
#, fuzzy, no-c-format
msgid "IR Kick"
msgstr "IR Kick"

#: addactionbase.ui:343
#, no-c-format
msgid "Xine"
msgstr "Xine"

#: addactionbase.ui:351 addactionbase.ui:358
#, no-c-format
msgid "kicker"
msgstr "kicker"

#: addactionbase.ui:367 addactionbase.ui:390
#, no-c-format
msgid "noatun"
msgstr "noatun"

#: addactionbase.ui:374
#, no-c-format
msgid "Marquis"
msgstr "Marquis"

#: addactionbase.ui:382
#, no-c-format
msgid "Noatun"
msgstr "Noatun"

#: addactionbase.ui:429 addactionbase.ui:541 editactionbase.ui:34
#: kcmlircbase.ui:249
#, no-c-format
msgid "Function"
msgstr "Функција"

#: addactionbase.ui:440
#, no-c-format
msgid "Parameter"
msgstr "Параметар"

#: addactionbase.ui:451
#, no-c-format
msgid "Prototype"
msgstr "Прототип"

#: addactionbase.ui:507
#, no-c-format
msgid "&Perform a function in the application:"
msgstr "&Изврши функција во апликацијата:"

#: addactionbase.ui:552 editactionbase.ui:603 kcmlircbase.ui:260
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Options"
msgstr "<b>Опции</b>"

#: addactionbase.ui:563
#, no-c-format
msgid "Description"
msgstr "Опис"

#: addactionbase.ui:594
#, no-c-format
msgid "&Just start the application. Do not do anything else."
msgstr "&Само стартувај ја апликацијата. Не прави ништо друго."

#: addactionbase.ui:623
#, no-c-format
msgid "Populate Parameters"
msgstr "Пополни ги параметрите"

#: addactionbase.ui:632
#, no-c-format
msgid "Option Description"
msgstr "Опис на опцијата"

#: addactionbase.ui:643
#, no-c-format
msgid "Value"
msgstr "Вредност"

#: addactionbase.ui:654
#, no-c-format
msgid "Type"
msgstr "Тип"

#: addactionbase.ui:665
#, no-c-format
msgid "Place"
msgstr "Место"

#: addactionbase.ui:727
#, no-c-format
msgid "Parameter:"
msgstr "Параметар:"

#: addactionbase.ui:976
#, no-c-format
msgid "Finishing Up"
msgstr "Привршувам"

#: addactionbase.ui:992
#, no-c-format
msgid "Miscellaneous Options"
msgstr "Разни опции"

#: addactionbase.ui:1014
#, no-c-format
msgid "This action is &repeatable if the button is held down"
msgstr "Оваа акција е повто&рлива ако копчето се задржи"

#: addactionbase.ui:1022
#, no-c-format
msgid "This action causes the application to &start if not already running"
msgstr "Оваа акција ќе направи апликацијата да се &стартува ако веќе не работи"

#: addactionbase.ui:1058 editactionbase.ui:741
#, no-c-format
msgid "Multiple Instances"
msgstr "Повеќекратни инстанци"

#: addactionbase.ui:1086 editactionbase.ui:769
#, no-c-format
msgid ""
"This application may have multiple instances. In the case of having multiple "
"instances at once when this action should be executed, choose a course of "
"action:"
msgstr ""
"Оваа апликација може да има повеќекратни инстанци. Во случај на постоење на "
"повеќекратни инстанци кога треба да се изврши оваа акција, изберете што да "
"се прави:"

#: addactionbase.ui:1123 editactionbase.ui:806
#, no-c-format
msgid "&Ignore the action"
msgstr "&Игнорирај ја акцијата"

#: addactionbase.ui:1137
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Send the action to the instance hi&ghest in the window stacking order"
msgstr ""
"Испрати ја акцијата на нај&високата инстанца во подредувањето на прозорците"

#: addactionbase.ui:1148 editactionbase.ui:831
#, no-c-format
msgid "Send the action to the instance &lowest in window stacking order"
msgstr ""
"Испрати ја акцијата на нај&ниската инстанца во подредувањето на прозорците"

#: addactionbase.ui:1159
#, no-c-format
msgid "Send the action to &all instances"
msgstr "Испрати ја акцијата на &сите инстанци"

#: addactionbase.ui:1188
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Select Required Mode Change"
msgstr "Изберете смена на потребниот режим"

#: addactionbase.ui:1216
#, no-c-format
msgid "&Switch to mode:"
msgstr "&Префрли се на режим:"

#: addactionbase.ui:1247
#, no-c-format
msgid "Mode"
msgstr "Режим"

#: addactionbase.ui:1295
#, no-c-format
msgid "&Exit current mode"
msgstr "&Излези од активниот режим"

#: addactionbase.ui:1323
#, no-c-format
msgid "<b>Options</b>"
msgstr "<b>Опции</b>"

#: addactionbase.ui:1345 editactionbase.ui:694
#, no-c-format
msgid "E&xecute all other actions before mode change (in original mode)"
msgstr ""
"&Изврши ги сите други акции пред смената на режимот (во оригиналниот режим)"

#: addactionbase.ui:1356 editactionbase.ui:708
#, no-c-format
msgid "Exec&ute all actions after mode change (in new mode)"
msgstr "Изв&рши ги сите акции по смената на режимот (во новиот режим)"

#: editactionbase.ui:16
#, no-c-format
msgid "Edit Action"
msgstr "Уреди акција"

#: editactionbase.ui:89
#, no-c-format
msgid "O&bject:"
msgstr "О&бјект:"

#: editactionbase.ui:125
#, no-c-format
msgid "&Perform function:"
msgstr "&Изврши функција:"

#: editactionbase.ui:149
#, no-c-format
msgid "Just start application"
msgstr "Само стартувај ја апликацијата"

#: editactionbase.ui:162
#, no-c-format
msgid "Fu&nction:"
msgstr "Фу&нкција:"

#: editactionbase.ui:173
#, no-c-format
msgid "&Application:"
msgstr "&Апликација:"

#: editactionbase.ui:205
#, no-c-format
msgid "&Use application:"
msgstr "&Користи апликација:"

#: editactionbase.ui:219
#, no-c-format
msgid "App&lication:"
msgstr "Ап&ликација:"

#: editactionbase.ui:230
#, no-c-format
msgid "Use &DCOP:"
msgstr "Корис&ти DCOP:"

#: editactionbase.ui:518
#, no-c-format
msgid "A&pplication/DCOP options:"
msgstr "Опции за а&пликацијата/DCOP:"

#: editactionbase.ui:556
#, no-c-format
msgid "Change &mode to:"
msgstr "Смени режи&м во:"

#: editactionbase.ui:614
#, no-c-format
msgid "<b>DCOP/Application Action Options</b>"
msgstr "<b>Опции за акции од DCOP/апликација</b>"

#: editactionbase.ui:636
#, no-c-format
msgid "&Action repeats if button is held down"
msgstr "&Акцијата се повторува ако копчето се држи"

#: editactionbase.ui:644
#, no-c-format
msgid "&Start program/service if not already running"
msgstr "&Стартувај програма/сервис ако веќе не работи"

#: editactionbase.ui:669
#, no-c-format
msgid "<b>Mode Change Options</b>"
msgstr "<b>Опции за смена на режим</b>"

#: editactionbase.ui:820
#, no-c-format
msgid "Send the action to the instance hi&ghest in window stacking order"
msgstr ""
"Испрати ја акцијата на нај&високата инстанца во подредувањето на прозорците"

#: editactionbase.ui:842
#, no-c-format
msgid "Send the action to all i&nstances"
msgstr "Испрати ја акцијата на &сите инстанци"

#: editactionbase.ui:886
#, no-c-format
msgid "&Help"
msgstr ""

#: editactionbase.ui:889
#, no-c-format
msgid "F1"
msgstr "F1"

#: editactionbase.ui:917 editmodebase.ui:246 newmode.ui:111 selectprofile.ui:88
#, no-c-format
msgid "&OK"
msgstr ""

#: editactionbase.ui:931 editmodebase.ui:254 newmode.ui:119 selectprofile.ui:99
#, no-c-format
msgid "&Cancel"
msgstr ""

#: editmodebase.ui:16
#, no-c-format
msgid "Edit Mode"
msgstr "Уреди режим"

#: editmodebase.ui:27
#, no-c-format
msgid "<b>Description</b>"
msgstr "<b>Опис</b>"

#: editmodebase.ui:57
#, no-c-format
msgid "&Icon for system tray:"
msgstr "&Икона за системската лента:"

#: editmodebase.ui:130
#, no-c-format
msgid "&Mode name:"
msgstr "&Име на режим:"

#: editmodebase.ui:160
#, no-c-format
msgid "<b>Behavior</b>"
msgstr "<b>Однесување</b>"

#: editmodebase.ui:182
#, no-c-format
msgid "Mo&de is the default for its remote control"
msgstr "Р&ежимот е почетен за неговиот далечински управувач"

#: kcmlircbase.ui:17
#, no-c-format
msgid "Linux Infrared Remote Control"
msgstr "Инфрацрвено далечинско управување во Линукс"

#: kcmlircbase.ui:38
#, no-c-format
msgid "Controller Functions"
msgstr "Функции на контролерот"

#: kcmlircbase.ui:75
#, no-c-format
msgid ""
"There are currently no remote controls available. You must first set up LIRC "
"correctly; see www.lirc.org for more information."
msgstr ""
"Моментално нема достапни далечински управувачи. Прво треба правилно да го "
"наместите LIRC; видете на www.lirc.org за повеќе информации."

#: kcmlircbase.ui:104
#, no-c-format
msgid "Remote controls and modes:"
msgstr "Далечински управувачи и режими:"

#: kcmlircbase.ui:110 kcmlircbase.ui:121
#, no-c-format
msgid "New Column"
msgstr "Нова колона"

#: kcmlircbase.ui:176
#, no-c-format
msgid "&Add..."
msgstr "&Додај..."

#: kcmlircbase.ui:187
#, no-c-format
msgid "&Edit..."
msgstr "Ур&еди..."

#: kcmlircbase.ui:198
#, fuzzy, no-c-format
msgid "&Remove"
msgstr "&Отстрани"

#: kcmlircbase.ui:271
#, no-c-format
msgid "Notes"
msgstr "Забелешки"

#: kcmlircbase.ui:342
#, no-c-format
msgid "Auto-Populate..."
msgstr "Автопополни..."

#: kcmlircbase.ui:356
#, no-c-format
msgid "A&dd..."
msgstr "&Додај..."

#: kcmlircbase.ui:367
#, no-c-format
msgid "Ed&it..."
msgstr "Ур&еди..."

#: kcmlircbase.ui:378
#, no-c-format
msgid "Re&move"
msgstr "&Отстрани"

#: kcmlircbase.ui:395
#, no-c-format
msgid "Loaded Extensions"
msgstr "Вчитани екстензии"

#: kcmlircbase.ui:411 kcmlircbase.ui:452
#, no-c-format
msgid "Name"
msgstr "Име"

#: kcmlircbase.ui:463
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Information"
msgstr "&Игнорирај ја акцијата"

#: newmode.ui:16
#, no-c-format
msgid "New Mode"
msgstr "Нов режим"

#: newmode.ui:54
#, no-c-format
msgid "Name:"
msgstr "Име:"

#: selectprofile.ui:16
#, no-c-format
msgid "Select Profile to Add"
msgstr "Изберете профил за додавање"

#: selectprofile.ui:25
#, no-c-format
msgid "Profile Name"
msgstr "Име на профил"