summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--kbstateapplet/kbstateapplet.desktop2
-rw-r--r--kmag/kmag.desktop2
-rw-r--r--kmousetool/kmousetool/kmousetool.desktop2
-rw-r--r--kmouth/kmouth.desktop2
-rw-r--r--ksayit/Freeverb_plugin/ksayit_libFreeverb.desktop2
-rw-r--r--ksayit/Freeverb_plugin/ksayit_libFreeverb_service.desktop2
-rw-r--r--ksayit/src/ksayit.desktop2
-rw-r--r--kttsd/app-plugins/kate/ktexteditor_kttsd.desktop2
-rwxr-xr-xkttsd/clean_obsolete.sh2
-rw-r--r--kttsd/compat/interfaces/kspeech/dcoptexttospeech.desktop2
-rw-r--r--kttsd/debian/kttsd.install4
-rw-r--r--kttsd/filters/kttsd_filterplugin.desktop4
-rw-r--r--kttsd/filters/sbd/kttsd_sbdplugin.desktop4
-rw-r--r--kttsd/filters/stringreplacer/kttsd_stringreplacerplugin.desktop4
-rw-r--r--kttsd/filters/talkerchooser/kttsd_talkerchooserplugin.desktop4
-rw-r--r--kttsd/filters/xmltransformer/kttsd_xmltransformerplugin.desktop4
-rw-r--r--kttsd/kcmkttsmgr/kcmkttsd.desktop12
-rw-r--r--kttsd/kcmkttsmgr/kcmkttsmgr.cpp2
-rw-r--r--kttsd/kttsd/kttsd.desktop2
-rw-r--r--kttsd/kttsd/talkermgr.cpp2
-rw-r--r--kttsd/kttsmgr/kttsmgr.desktop2
-rw-r--r--kttsd/libkttsd/kttsd_synthplugin.desktop4
-rw-r--r--kttsd/players/akodeplayer/kttsd_akodeplugin.desktop2
-rw-r--r--kttsd/players/alsaplayer/kttsd_alsaplugin.desktop2
-rw-r--r--kttsd/players/artsplayer/kttsd_artsplugin.desktop2
-rw-r--r--kttsd/players/gstplayer/kttsd_gstplugin.desktop2
-rw-r--r--kttsd/players/kttsd_audioplugin.desktop2
-rw-r--r--kttsd/plugins/command/kttsd_commandplugin.desktop4
-rw-r--r--kttsd/plugins/epos/kttsd_eposplugin.desktop4
-rw-r--r--kttsd/plugins/festivalint/kttsd_festivalintplugin.desktop4
-rw-r--r--kttsd/plugins/flite/kttsd_fliteplugin.desktop4
-rw-r--r--kttsd/plugins/freetts/kttsd_freettsplugin.desktop4
-rw-r--r--kttsd/plugins/hadifix/kttsd_hadifixplugin.desktop4
33 files changed, 51 insertions, 51 deletions
diff --git a/kbstateapplet/kbstateapplet.desktop b/kbstateapplet/kbstateapplet.desktop
index bf5231d..70f60cb 100644
--- a/kbstateapplet/kbstateapplet.desktop
+++ b/kbstateapplet/kbstateapplet.desktop
@@ -98,4 +98,4 @@ Comment[vi]=Tiểu dụng bảng điều khiển hiển thị trạng thái phí
Comment[zh_CN]=显示修饰键状态的面板小程序
Comment[zh_TW]=一個顯示鍵盤狀態的面板小程式
Icon=key_enter
-X-KDE-Library=kbstate_panelapplet
+X-TDE-Library=kbstate_panelapplet
diff --git a/kmag/kmag.desktop b/kmag/kmag.desktop
index f0751ee..e6aa577 100644
--- a/kmag/kmag.desktop
+++ b/kmag/kmag.desktop
@@ -72,4 +72,4 @@ GenericName[uz@cyrillic]=Экранни катталаштирувчи
GenericName[vi]=Kính lúp Màn hình
GenericName[zh_CN]=屏幕放大镜
GenericName[zh_TW]=螢幕放大鏡
-Categories=Qt;KDE;Utility;Accessibility;
+Categories=Qt;TDE;Utility;Accessibility;
diff --git a/kmousetool/kmousetool/kmousetool.desktop b/kmousetool/kmousetool/kmousetool.desktop
index adb7a02..782e9e9 100644
--- a/kmousetool/kmousetool/kmousetool.desktop
+++ b/kmousetool/kmousetool/kmousetool.desktop
@@ -133,5 +133,5 @@ GenericName[uz@cyrillic]=Сичқончани авто-босиш
GenericName[vi]=Ấn Chuột Tự động
GenericName[zh_CN]=自动鼠标点击
GenericName[zh_TW]=自動滑鼠點擊
-Categories=Qt;KDE;Utility;Accessibility;
+Categories=Qt;TDE;Utility;Accessibility;
diff --git a/kmouth/kmouth.desktop b/kmouth/kmouth.desktop
index 65f8493..e906c81 100644
--- a/kmouth/kmouth.desktop
+++ b/kmouth/kmouth.desktop
@@ -76,4 +76,4 @@ GenericName[uk]=Графічний інтерфейс синтезатора м
GenericName[vi]=Giao diện Tổng hợp Giọng nói
GenericName[zh_CN]=语音合成器前端
GenericName[zh_TW]=語音合成器前端
-Categories=Qt;KDE;Utility;Accessibility;
+Categories=Qt;TDE;Utility;Accessibility;
diff --git a/ksayit/Freeverb_plugin/ksayit_libFreeverb.desktop b/ksayit/Freeverb_plugin/ksayit_libFreeverb.desktop
index 410c23a..5297acd 100644
--- a/ksayit/Freeverb_plugin/ksayit_libFreeverb.desktop
+++ b/ksayit/Freeverb_plugin/ksayit_libFreeverb.desktop
@@ -49,4 +49,4 @@ Comment[zh_CN]=KSayIt 的 Freeverb 插件
Comment[zh_TW]=KSayIt 的 Freeverb 外掛程式
ServiceTypes=KSayIt/FXPlugin
Type=Service
-X-KDE-Library=libFreeverb_plugin
+X-TDE-Library=libFreeverb_plugin
diff --git a/ksayit/Freeverb_plugin/ksayit_libFreeverb_service.desktop b/ksayit/Freeverb_plugin/ksayit_libFreeverb_service.desktop
index dbb02d7..162baa5 100644
--- a/ksayit/Freeverb_plugin/ksayit_libFreeverb_service.desktop
+++ b/ksayit/Freeverb_plugin/ksayit_libFreeverb_service.desktop
@@ -1,6 +1,6 @@
[Desktop Entry]
Type=ServiceType
-X-KDE-ServiceType=KSayIt/FXPlugin
+X-TDE-ServiceType=KSayIt/FXPlugin
Comment=A Freeverb Plugin for KSayIt
Comment[bg]=Приставка Freeverb за KTTSD
Comment[br]=Lugent Freeverb evit KSayIt
diff --git a/ksayit/src/ksayit.desktop b/ksayit/src/ksayit.desktop
index 424b09e..2996200 100644
--- a/ksayit/src/ksayit.desktop
+++ b/ksayit/src/ksayit.desktop
@@ -61,4 +61,4 @@ GenericName[uk]=Інтерфейс синтезу мовлення з текст
GenericName[vi]=Giao diện chuyển Văn bản thành Tiếng nói
GenericName[zh_CN]=文本到语音前端
GenericName[zh_TW]=文字轉語音前端程式
-Categories=Qt;KDE;Accessibility;Utility;
+Categories=Qt;TDE;Accessibility;Utility;
diff --git a/kttsd/app-plugins/kate/ktexteditor_kttsd.desktop b/kttsd/app-plugins/kate/ktexteditor_kttsd.desktop
index aac7e0c..7985419 100644
--- a/kttsd/app-plugins/kate/ktexteditor_kttsd.desktop
+++ b/kttsd/app-plugins/kate/ktexteditor_kttsd.desktop
@@ -97,7 +97,7 @@ Comment[zh_CN]=添加可读出文本的菜单项
Comment[zh_TW]=新增朗讀文字的目錄
Type=Service
ServiceTypes=KTextEditor/Plugin
-X-KDE-Library=ktexteditor_kttsd
+X-TDE-Library=ktexteditor_kttsd
X-Kate-Version=2.2
MimeType=text/plain
Icon=kttsd
diff --git a/kttsd/clean_obsolete.sh b/kttsd/clean_obsolete.sh
index d5deb01..266f39d 100755
--- a/kttsd/clean_obsolete.sh
+++ b/kttsd/clean_obsolete.sh
@@ -45,7 +45,7 @@ rm -f $PREFIX/share/servicetypes/kttsd.desktop
# Change made on or about 18 Dec 2004.
$LIBTOOL --mode=uninstall $PREFIX/lib/trinity/kcm_kttsmgr
rm -f $PREFIX/share/applnk/Settings/Accessibility/kcmkttsmgr.desktop
-rm -f $PREFIX/share/applications/kde/kcmkttsmgr.desktop
+rm -f $PREFIX/share/applications/tde/kcmkttsmgr.desktop
# Renamed libkttsjobmgr to libkttsjobmgrpart per tdelibs/NAMING convention
# on or about 19 Oct 2004:
diff --git a/kttsd/compat/interfaces/kspeech/dcoptexttospeech.desktop b/kttsd/compat/interfaces/kspeech/dcoptexttospeech.desktop
index 637cb7e..48a8d34 100644
--- a/kttsd/compat/interfaces/kspeech/dcoptexttospeech.desktop
+++ b/kttsd/compat/interfaces/kspeech/dcoptexttospeech.desktop
@@ -1,6 +1,6 @@
[Desktop Entry]
Type=ServiceType
-X-KDE-ServiceType=DCOP/Text-to-Speech
+X-TDE-ServiceType=DCOP/Text-to-Speech
Comment=Text-to-Speech Service with a DCOP interface
Comment[bg]=Модул за синтез на глас с интерфейс DCOP
Comment[bs]=Servis za čitanje teksta za DCOP interfejsom
diff --git a/kttsd/debian/kttsd.install b/kttsd/debian/kttsd.install
index 1c3f527..0b6d2de 100644
--- a/kttsd/debian/kttsd.install
+++ b/kttsd/debian/kttsd.install
@@ -101,7 +101,7 @@ debian/tmp/usr/share/icons/crystalsvg/64x64/apps/kttsd.png
debian/tmp/usr/share/icons/crystalsvg/128x128/apps/kttsd.png
debian/tmp/usr/share/icons/crystalsvg/scalable/apps/kttsd.svgz
-debian/tmp/usr/share/applications/kde/kcmkttsd.desktop
-debian/tmp/usr/share/applications/kde/kttsmgr.desktop
+debian/tmp/usr/share/applications/tde/kcmkttsd.desktop
+debian/tmp/usr/share/applications/tde/kttsmgr.desktop
debian/tmp/usr/share/locale/*/LC_MESSAGES/
diff --git a/kttsd/filters/kttsd_filterplugin.desktop b/kttsd/filters/kttsd_filterplugin.desktop
index 757ca51..59140dc 100644
--- a/kttsd/filters/kttsd_filterplugin.desktop
+++ b/kttsd/filters/kttsd_filterplugin.desktop
@@ -1,6 +1,6 @@
[Desktop Entry]
Type=ServiceType
-X-KDE-ServiceType=KTTSD/FilterPlugin
+X-TDE-ServiceType=KTTSD/FilterPlugin
-[PropertyDef::X-KDE-Languages]
+[PropertyDef::X-TDE-Languages]
Type=TQStringList
diff --git a/kttsd/filters/sbd/kttsd_sbdplugin.desktop b/kttsd/filters/sbd/kttsd_sbdplugin.desktop
index 0e8a483..dacf353 100644
--- a/kttsd/filters/sbd/kttsd_sbdplugin.desktop
+++ b/kttsd/filters/sbd/kttsd_sbdplugin.desktop
@@ -87,5 +87,5 @@ Comment[vi]=Trình bổ sung Lọc Nhận dạng Ranh giới Câu văn cho KTTS
Comment[zh_TW]=KTTS 使用的偵測句子是否已結束的外掛程式
Type=Service
ServiceTypes=KTTSD/FilterPlugin
-X-KDE-Library=libkttsd_sbdplugin
-X-KDE-Languages=en,en_US,en_GB,en_CA,es,es_mx,cy,de,fi,cs,pl
+X-TDE-Library=libkttsd_sbdplugin
+X-TDE-Languages=en,en_US,en_GB,en_CA,es,es_mx,cy,de,fi,cs,pl
diff --git a/kttsd/filters/stringreplacer/kttsd_stringreplacerplugin.desktop b/kttsd/filters/stringreplacer/kttsd_stringreplacerplugin.desktop
index df8214c..c50eeb2 100644
--- a/kttsd/filters/stringreplacer/kttsd_stringreplacerplugin.desktop
+++ b/kttsd/filters/stringreplacer/kttsd_stringreplacerplugin.desktop
@@ -88,5 +88,5 @@ Comment[vi]=Trình bổ sung Lọc Thay Chuỗi Chung cho KTTS
Comment[zh_TW]=KTTS 使用的字串置換外掛程式
Type=Service
ServiceTypes=KTTSD/FilterPlugin
-X-KDE-Library=libkttsd_stringreplacerplugin
-X-KDE-Languages=en,en_US,en_GB,en_CA,es,es_mx,cy,de,fi,cs,pl
+X-TDE-Library=libkttsd_stringreplacerplugin
+X-TDE-Languages=en,en_US,en_GB,en_CA,es,es_mx,cy,de,fi,cs,pl
diff --git a/kttsd/filters/talkerchooser/kttsd_talkerchooserplugin.desktop b/kttsd/filters/talkerchooser/kttsd_talkerchooserplugin.desktop
index cdf1e45..d8deaba 100644
--- a/kttsd/filters/talkerchooser/kttsd_talkerchooserplugin.desktop
+++ b/kttsd/filters/talkerchooser/kttsd_talkerchooserplugin.desktop
@@ -85,5 +85,5 @@ Comment[vi]=Trình bổ sung Lọc Chọn Máy nói Chung cho KTTS
Comment[zh_TW]=KTTS 使用的語音選擇外掛程式
Type=Service
ServiceTypes=KTTSD/FilterPlugin
-X-KDE-Library=libkttsd_talkerchooserplugin
-X-KDE-Languages=en,en_US,en_GB,en_CA,es,es_mx,cy,de,fi,cs,pl
+X-TDE-Library=libkttsd_talkerchooserplugin
+X-TDE-Languages=en,en_US,en_GB,en_CA,es,es_mx,cy,de,fi,cs,pl
diff --git a/kttsd/filters/xmltransformer/kttsd_xmltransformerplugin.desktop b/kttsd/filters/xmltransformer/kttsd_xmltransformerplugin.desktop
index 6935088..0992c83 100644
--- a/kttsd/filters/xmltransformer/kttsd_xmltransformerplugin.desktop
+++ b/kttsd/filters/xmltransformer/kttsd_xmltransformerplugin.desktop
@@ -84,5 +84,5 @@ Comment[vi]=Trình bổ sung Lọc Chuyển đổi XML Chung cho KTTS
Comment[zh_TW]=KTTS 使用的一般 XML 轉換外掛程式
Type=Service
ServiceTypes=KTTSD/FilterPlugin
-X-KDE-Library=libkttsd_xmltransformerplugin
-X-KDE-Languages=en,en_US,en_GB,en_CA,es,es_mx,cy,de,fi,cs,pl
+X-TDE-Library=libkttsd_xmltransformerplugin
+X-TDE-Languages=en,en_US,en_GB,en_CA,es,es_mx,cy,de,fi,cs,pl
diff --git a/kttsd/kcmkttsmgr/kcmkttsd.desktop b/kttsd/kcmkttsmgr/kcmkttsd.desktop
index b54e66e..2348b29 100644
--- a/kttsd/kcmkttsmgr/kcmkttsd.desktop
+++ b/kttsd/kcmkttsmgr/kcmkttsd.desktop
@@ -98,7 +98,7 @@ StartupNotify=false
StartupWMClass=
Exec=kcmshell kcmkttsd
Icon=kttsd
-Categories=Qt;KDE;Utility;Accessibility;
+Categories=Qt;TDE;Utility;Accessibility;
Keywords=kttsd,kcmkttsmgr,kttsmgr,tts,ttsd,ktts,text,to,speech,speak,synthesizer,synth,festival,command,freetts,proklam,via,voice
Keywords[bg]=синтез, глас, говор, текст, kttsd, kcmkttsmgr, kttsmgr, tts, ttsd, ktts, text, to, speech, speak, synthesizer, synth, festival, command, freetts, proklam, via, voice
Keywords[br]=kttsd,kcmkttsmgr,kttsmgr,tts,ttsd,ktts,skrid,da,prezegenn,komz,synthesizer,synth,festival,urzhiad,freetts,proklam,via,mouezh
@@ -134,9 +134,9 @@ Keywords[sv]=kttsd,kcmkttsmgr,kttsmgr,tts,ttsd,ktts,text,till,tal,läsa,syntes,s
Keywords[tg]=kttsd,kcmkttsmgr,kttsmgr,tts,ttsd,ktts,text,to,speech,speak,synthesizer,synth,festival,command,freetts,proklam,via,voice,овоз,ибора,таҳлили овоз
Keywords[uk]=kttsd,kcmkttsmgr,kttsmgr,tts,ttsd,ktts,text,to,speech,speak,synthesizer,synth,festival,command,freetts,proklam,via,voice,мовлення,синтез,голос,текст,команда,через
Keywords[vi]=kttsd,kcmkttsmgr,kttsmgr,tts,ttsd,ktts,văn bản,sang,tiếng nói,nói,tổng hợp,tạp,festival,lệnh,freets,proklam,qua,giọng nói
-X-KDE-FactoryName=kttsd
-X-KDE-ParentApp=kcontrol
-X-KDE-SubstituteUID=false
-X-KDE-ModuleType=Library
-X-KDE-Library=kttsd
+X-TDE-FactoryName=kttsd
+X-TDE-ParentApp=kcontrol
+X-TDE-SubstituteUID=false
+X-TDE-ModuleType=Library
+X-TDE-Library=kttsd
Terminal=false
diff --git a/kttsd/kcmkttsmgr/kcmkttsmgr.cpp b/kttsd/kcmkttsmgr/kcmkttsmgr.cpp
index d6c3461..d6addf9 100644
--- a/kttsd/kcmkttsmgr/kcmkttsmgr.cpp
+++ b/kttsd/kcmkttsmgr/kcmkttsmgr.cpp
@@ -530,7 +530,7 @@ void KCMKttsMgr::load()
for(unsigned int i=0; i < offers.count() ; ++i)
{
TQString synthName = offers[i]->name();
- TQStringList languageCodes = offers[i]->property("X-KDE-Languages").toStringList();
+ TQStringList languageCodes = offers[i]->property("X-TDE-Languages").toStringList();
// Add language codes to the language-to-language code map.
TQStringList::ConstIterator endLanguages(languageCodes.constEnd());
for( TQStringList::ConstIterator it = languageCodes.constBegin(); it != endLanguages; ++it )
diff --git a/kttsd/kttsd/kttsd.desktop b/kttsd/kttsd/kttsd.desktop
index b453fb3..2d999c0 100644
--- a/kttsd/kttsd/kttsd.desktop
+++ b/kttsd/kttsd/kttsd.desktop
@@ -5,7 +5,7 @@ Icon=kttsd
ServiceTypes=DCOP/Text-to-Speech
X-DCOP-ServiceType=Unique
X-DCOP-ServiceName=kttsd
-X-KDE-StartupNotify=false
+X-TDE-StartupNotify=false
Name=KTTSD
Name[zh_TW]=KTTSd
Comment=TDE Text To Speech Daemon
diff --git a/kttsd/kttsd/talkermgr.cpp b/kttsd/kttsd/talkermgr.cpp
index a6e5a9c..d9583fe 100644
--- a/kttsd/kttsd/talkermgr.cpp
+++ b/kttsd/kttsd/talkermgr.cpp
@@ -324,7 +324,7 @@ bool TalkerMgr::autoconfigureTalker(const TQString& langCode, KConfig* config)
for(unsigned int i=0; i < offers.count() ; ++i)
{
// See if this plugin supports the desired language.
- TQStringList languageCodes = offers[i]->property("X-KDE-Languages").toStringList();
+ TQStringList languageCodes = offers[i]->property("X-TDE-Languages").toStringList();
if (languageCodes.contains(languageCode))
{
TQString desktopEntryName = offers[i]->desktopEntryName();
diff --git a/kttsd/kttsmgr/kttsmgr.desktop b/kttsd/kttsmgr/kttsmgr.desktop
index 4bb0352..f243696 100644
--- a/kttsd/kttsmgr/kttsmgr.desktop
+++ b/kttsd/kttsmgr/kttsmgr.desktop
@@ -95,4 +95,4 @@ Comment[uk]=Менеджер TDE для синтезу мовлення з те
Comment[vi]=Trình quản lý Văn bản sang Tiếng nói TDE
Comment[zh_TW]=TDE 文字轉語音管理員
Terminal=false
-Categories=Qt;KDE;Utility;Accessibility;
+Categories=Qt;TDE;Utility;Accessibility;
diff --git a/kttsd/libkttsd/kttsd_synthplugin.desktop b/kttsd/libkttsd/kttsd_synthplugin.desktop
index cb11475..1d185ee 100644
--- a/kttsd/libkttsd/kttsd_synthplugin.desktop
+++ b/kttsd/libkttsd/kttsd_synthplugin.desktop
@@ -2,7 +2,7 @@
Name=KTTSD
Name[zh_TW]=KTTSd
Type=ServiceType
-X-KDE-ServiceType=KTTSD/SynthPlugin
+X-TDE-ServiceType=KTTSD/SynthPlugin
-[PropertyDef::X-KDE-Languages]
+[PropertyDef::X-TDE-Languages]
Type=TQStringList
diff --git a/kttsd/players/akodeplayer/kttsd_akodeplugin.desktop b/kttsd/players/akodeplayer/kttsd_akodeplugin.desktop
index cc2c4bf..3ac3c2a 100644
--- a/kttsd/players/akodeplayer/kttsd_akodeplugin.desktop
+++ b/kttsd/players/akodeplayer/kttsd_akodeplugin.desktop
@@ -86,4 +86,4 @@ Comment[vi]=Trình bổ sung âm thanh KTTSD aKode
Comment[zh_TW]=KTTSd aKode 語音外掛程式
Type=Service
ServiceTypes=KTTSD/AudioPlugin
-X-KDE-Library=libkttsd_akodeplugin
+X-TDE-Library=libkttsd_akodeplugin
diff --git a/kttsd/players/alsaplayer/kttsd_alsaplugin.desktop b/kttsd/players/alsaplayer/kttsd_alsaplugin.desktop
index 36eec0b..b43b47e 100644
--- a/kttsd/players/alsaplayer/kttsd_alsaplugin.desktop
+++ b/kttsd/players/alsaplayer/kttsd_alsaplugin.desktop
@@ -86,4 +86,4 @@ Comment[vi]=Trình bổ sung âm thanh KTTSD ALSA
Comment[zh_TW]=KTTSd ALSA 語音外掛程式
Type=Service
ServiceTypes=KTTSD/AudioPlugin
-X-KDE-Library=libkttsd_alsaplugin
+X-TDE-Library=libkttsd_alsaplugin
diff --git a/kttsd/players/artsplayer/kttsd_artsplugin.desktop b/kttsd/players/artsplayer/kttsd_artsplugin.desktop
index 9eef151..4bd84a7 100644
--- a/kttsd/players/artsplayer/kttsd_artsplugin.desktop
+++ b/kttsd/players/artsplayer/kttsd_artsplugin.desktop
@@ -88,4 +88,4 @@ Comment[vi]=Trình bổ sung âm thanh KTTSD aRts
Comment[zh_TW]=KTTSd aRts 語音外掛程式
Type=Service
ServiceTypes=KTTSD/AudioPlugin
-X-KDE-Library=libkttsd_artsplugin
+X-TDE-Library=libkttsd_artsplugin
diff --git a/kttsd/players/gstplayer/kttsd_gstplugin.desktop b/kttsd/players/gstplayer/kttsd_gstplugin.desktop
index 7646cee..d21ca99 100644
--- a/kttsd/players/gstplayer/kttsd_gstplugin.desktop
+++ b/kttsd/players/gstplayer/kttsd_gstplugin.desktop
@@ -89,4 +89,4 @@ Comment[vi]=Trình bổ sung âm thanh KTTSD GStreamer
Comment[zh_TW]=KTTSd GStreamer 語音外掛程式
Type=Service
ServiceTypes=KTTSD/AudioPlugin
-X-KDE-Library=libkttsd_gstplugin
+X-TDE-Library=libkttsd_gstplugin
diff --git a/kttsd/players/kttsd_audioplugin.desktop b/kttsd/players/kttsd_audioplugin.desktop
index ae39e7c..6d915ee 100644
--- a/kttsd/players/kttsd_audioplugin.desktop
+++ b/kttsd/players/kttsd_audioplugin.desktop
@@ -1,6 +1,6 @@
[Desktop Entry]
Type=ServiceType
-X-KDE-ServiceType=KTTSD/AudioPlugin
+X-TDE-ServiceType=KTTSD/AudioPlugin
Comment=Audio Plugin for KTTSD
Comment[bg]=Аудио приставка на KTTSD
Comment[br]=Lugent klevet evit KTTSD
diff --git a/kttsd/plugins/command/kttsd_commandplugin.desktop b/kttsd/plugins/command/kttsd_commandplugin.desktop
index c141790..ddcaa84 100644
--- a/kttsd/plugins/command/kttsd_commandplugin.desktop
+++ b/kttsd/plugins/command/kttsd_commandplugin.desktop
@@ -88,5 +88,5 @@ Comment[vi]=Tổng hợp giọng nói chung cho việc ra lệnh
Comment[zh_TW]=從命令列的一般語音合成器
Type=Service
ServiceTypes=KTTSD/SynthPlugin
-X-KDE-Library=libkttsd_commandplugin
-X-KDE-Languages=other
+X-TDE-Library=libkttsd_commandplugin
+X-TDE-Languages=other
diff --git a/kttsd/plugins/epos/kttsd_eposplugin.desktop b/kttsd/plugins/epos/kttsd_eposplugin.desktop
index 7673929..c7fa70c 100644
--- a/kttsd/plugins/epos/kttsd_eposplugin.desktop
+++ b/kttsd/plugins/epos/kttsd_eposplugin.desktop
@@ -83,5 +83,5 @@ Comment[vi]=Trình tổng hợp Văn bản sang Tiếng nói Epos
Comment[zh_TW]=Epos TTS 語音合成器
Type=Service
ServiceTypes=KTTSD/SynthPlugin
-X-KDE-Library=libkttsd_eposplugin
-X-KDE-Languages=cs,sk
+X-TDE-Library=libkttsd_eposplugin
+X-TDE-Languages=cs,sk
diff --git a/kttsd/plugins/festivalint/kttsd_festivalintplugin.desktop b/kttsd/plugins/festivalint/kttsd_festivalintplugin.desktop
index e8776da..68eea05 100644
--- a/kttsd/plugins/festivalint/kttsd_festivalintplugin.desktop
+++ b/kttsd/plugins/festivalint/kttsd_festivalintplugin.desktop
@@ -68,5 +68,5 @@ Comment[vi]=Trình tổng hợp tiếng nói Festival
Comment[zh_TW]=Festival 語音合成器
Type=Service
ServiceTypes=KTTSD/SynthPlugin
-X-KDE-Library=libkttsd_festivalintplugin
-X-KDE-Languages=en,en_US,en_GB,en_CA,es,es_mx,cy,de,fi,cs,pl,ru,it,sw,zu,fr_CA,vi
+X-TDE-Library=libkttsd_festivalintplugin
+X-TDE-Languages=en,en_US,en_GB,en_CA,es,es_mx,cy,de,fi,cs,pl,ru,it,sw,zu,fr_CA,vi
diff --git a/kttsd/plugins/flite/kttsd_fliteplugin.desktop b/kttsd/plugins/flite/kttsd_fliteplugin.desktop
index 2105253..45ccad6 100644
--- a/kttsd/plugins/flite/kttsd_fliteplugin.desktop
+++ b/kttsd/plugins/flite/kttsd_fliteplugin.desktop
@@ -55,5 +55,5 @@ Comment[vi]=Trình tổng hợp tiếng nói Festival Lite (flite)
Comment[zh_TW]=Festival Lite (flite) 語音合成器
Type=Service
ServiceTypes=KTTSD/SynthPlugin
-X-KDE-Library=libkttsd_fliteplugin
-X-KDE-Languages=en,en_US,en_GB
+X-TDE-Library=libkttsd_fliteplugin
+X-TDE-Languages=en,en_US,en_GB
diff --git a/kttsd/plugins/freetts/kttsd_freettsplugin.desktop b/kttsd/plugins/freetts/kttsd_freettsplugin.desktop
index cdfab63..fb04571 100644
--- a/kttsd/plugins/freetts/kttsd_freettsplugin.desktop
+++ b/kttsd/plugins/freetts/kttsd_freettsplugin.desktop
@@ -47,5 +47,5 @@ Comment[vi]=Trình tổng hợp tiếng nói Tự do
Comment[zh_TW]=FreeTTS 語音合成器
Type=Service
ServiceTypes=KTTSD/SynthPlugin
-X-KDE-Library=libkttsd_freettsplugin
-X-KDE-Languages=en,en_US,en_GB
+X-TDE-Library=libkttsd_freettsplugin
+X-TDE-Languages=en,en_US,en_GB
diff --git a/kttsd/plugins/hadifix/kttsd_hadifixplugin.desktop b/kttsd/plugins/hadifix/kttsd_hadifixplugin.desktop
index 2db3e1c..ccd23b2 100644
--- a/kttsd/plugins/hadifix/kttsd_hadifixplugin.desktop
+++ b/kttsd/plugins/hadifix/kttsd_hadifixplugin.desktop
@@ -47,5 +47,5 @@ Comment[vi]=Hệ thống tổng hợp tiếng nói Đức hadifix
Comment[zh_TW]=德語 hadifix 文字轉語音系統
Type=Service
ServiceTypes=KTTSD/SynthPlugin
-X-KDE-Library=libkttsd_hadifixplugin
-X-KDE-Languages=de,hu
+X-TDE-Library=libkttsd_hadifixplugin
+X-TDE-Languages=de,hu