summaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
masterDEB kdpkg: Switch to cmake.Slávek Banko6 days
origin/HEADDEB kdpkg: Switch to cmake.Slávek Banko6 days
origin/masterDEB kdpkg: Switch to cmake.Slávek Banko6 days
origin/r14.0.xDEB kdpkg: Switch to cmake.Slávek Banko6 days
origin/v3.5.13-sruDEB: Fix symlinks between distributions to refer to _base.Slávek Banko6 weeks
r14.0.xDEB kdpkg: Switch to cmake.Slávek Banko6 days
v3.5.13-sruDEB: Fix symlinks between distributions to refer to _base.Slávek Banko6 weeks
 
TagDownloadAuthorAge
r14.0.6tde-packaging-r14.0.6.tar.gz  tde-packaging-r14.0.6.zip  Slávek Banko7 weeks
r14.0.5tde-packaging-r14.0.5.tar.gz  tde-packaging-r14.0.5.zip  Slávek Banko9 months
r14.0.4tde-packaging-r14.0.4.tar.gz  tde-packaging-r14.0.4.zip  Slávek Banko3 years
r14.0.3tde-packaging-r14.0.3.tar.gz  tde-packaging-r14.0.3.zip  Slávek Banko3 years
r14.0.2tde-packaging-r14.0.2.tar.gz  tde-packaging-r14.0.2.zip  Slávek Banko4 years
r14.0.1tde-packaging-r14.0.1.tar.gz  tde-packaging-r14.0.1.zip  Slávek Banko4 years
r14.0.0tde-packaging-r14.0.0.tar.gz  tde-packaging-r14.0.0.zip  Timothy Pearson4 years
v3.5.13.2tde-packaging-3.5.13.2.tar.gz  tde-packaging-3.5.13.2.zip  Slávek Banko6 years
v3.5.13.1tde-packaging-3.5.13.1.tar.gz  tde-packaging-3.5.13.1.zip  Slávek Banko7 years
v3.5.13tde-packaging-3.5.13.tar.gz  tde-packaging-3.5.13.zip  Timothy Pearson7 years
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
6 daysDEB kdpkg: Switch to cmake.HEADorigin/masterorigin/HEADmasterSlávek Banko16-200/+470
7 daysDEB kchmviewer: Switch to cmake.Slávek Banko18-326/+468
10 daysDEB kxmleditor: Switch to cmake.Slávek Banko10-258/+32
2019-05-05DEB kshowmail: Switch to cmake.Slávek Banko12-204/+28
2019-05-04DEB knemo: Switch to cmake.Slávek Banko6-62/+30
2019-05-02DEB tork: Disable build with --enable-final.Slávek Banko4-52/+14
2019-05-02DEB rosegarden: Deactivate apidox build.Slávek Banko2-4/+0
2019-05-02DEB krusader: Disable build with --enable-final.Slávek Banko4-38/+8
2019-05-02DEB kftpgrabber: Disable build with --enable-final.Slávek Banko4-48/+12
2019-05-02DEB kdbg: Disable build with --enable-final.Slávek Banko4-54/+6
[...]