summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-nds/messages/tdebase/kcmcomponentchooser.po
diff options
context:
space:
mode:
authorTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-10 01:24:02 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-10 01:24:02 +0000
commit2704ee6256bfdfc11dd2a7a6485ad797d01649ff (patch)
treec2f8f2ebc6661edf89e44aaa5b67068013a0a732 /tde-i18n-nds/messages/tdebase/kcmcomponentchooser.po
parentb16b6bc6825c77828af2ddb94353555bf9b16dae (diff)
downloadtde-i18n-2704ee6256bfdfc11dd2a7a6485ad797d01649ff.tar.gz
tde-i18n-2704ee6256bfdfc11dd2a7a6485ad797d01649ff.zip
Update translation files
Updated by Update PO files to match POT (msgmerge) hook in Weblate.
Diffstat (limited to 'tde-i18n-nds/messages/tdebase/kcmcomponentchooser.po')
-rw-r--r--tde-i18n-nds/messages/tdebase/kcmcomponentchooser.po206
1 files changed, 84 insertions, 122 deletions
diff --git a/tde-i18n-nds/messages/tdebase/kcmcomponentchooser.po b/tde-i18n-nds/messages/tdebase/kcmcomponentchooser.po
index 1dc0a56bb6..b434473eb8 100644
--- a/tde-i18n-nds/messages/tdebase/kcmcomponentchooser.po
+++ b/tde-i18n-nds/messages/tdebase/kcmcomponentchooser.po
@@ -6,7 +6,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kcmcomponentchooser\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-29 12:05-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-06 17:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-26 11:59+0100\n"
"Last-Translator: Sönke Dibbern <s_dibbern@web.de>\n"
"Language-Team: Low Saxon <kde-i18n-nds@kde.org>\n"
@@ -16,13 +16,13 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.1\n"
-#: _translatorinfo.cpp:1
+#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Sönke Dibbern"
-#: _translatorinfo.cpp:3
+#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
@@ -46,10 +46,11 @@ msgstr "Nich bekannt"
#: componentchooser.cpp:408
msgid ""
-"<qt>You changed the default component of your choice. Do you want to save that "
-"change now?</qt>"
+"<qt>You changed the default component of your choice. Do you want to save "
+"that change now?</qt>"
msgstr ""
-"<qt>Du hest Dien Standardkomponent ännert. Wullt Du disse Ännern nu sekern?</qt>"
+"<qt>Du hest Dien Standardkomponent ännert. Wullt Du disse Ännern nu sekern?</"
+"qt>"
#: componentchooser.cpp:412
msgid "No description available"
@@ -57,8 +58,8 @@ msgstr "Keen Beschrieven verföögbor"
#: componentchooser.cpp:423 componentchooser.cpp:428
msgid ""
-"Choose from the list below which component should be used by default for the %1 "
-"service."
+"Choose from the list below which component should be used by default for the "
+"%1 service."
msgstr ""
"Söök ut de List ut, welk Komponent standardwies för den Deenst \"%1\" bruukt "
"warrt."
@@ -75,223 +76,184 @@ msgstr "Komponent utsöken"
msgid "(c), 2002 Joseph Wenninger"
msgstr "(c), 2002 Joseph Wenninger"
-#. i18n: file browserconfig_ui.ui line 49
-#: rc.cpp:3
+#: browserconfig_ui.ui:49
#, no-c-format
msgid "<qt>Open <b>http</b> and <b>https</b> URLs</qt>"
msgstr "<qt>Maak <b>http</b>- un <b>htpps</b>-Adressen (URLs) op</qt>"
-#. i18n: file browserconfig_ui.ui line 57
-#: rc.cpp:6
+#: browserconfig_ui.ui:57
#, no-c-format
msgid "in an application based on the contents of the URL"
msgstr "mit en Programm, dat na de Inhollen vun de Adress utwählt warrt"
-#. i18n: file browserconfig_ui.ui line 68
-#: rc.cpp:9
+#: browserconfig_ui.ui:68
#, no-c-format
msgid "in the following browser:"
msgstr "mit dissen Nettkieker:"
-#. i18n: file browserconfig_ui.ui line 120
-#: rc.cpp:12 rc.cpp:39 rc.cpp:72
+#: browserconfig_ui.ui:120 emailclientconfig_ui.ui:97
+#: terminalemulatorconfig_ui.ui:149
#, no-c-format
msgid "..."
msgstr "..."
-#. i18n: file componentchooser_ui.ui line 43
-#: rc.cpp:15
+#: componentchooser_ui.ui:43
#, no-c-format
msgid "Default Component"
msgstr "Standardkomponent"
-#. i18n: file componentchooser_ui.ui line 46
-#: rc.cpp:18
+#: componentchooser_ui.ui:46
#, no-c-format
msgid ""
-"Here you can change the component program. Components are programs that handle "
-"basic tasks, like the terminal emulator, the text editor and the email client. "
-"Different TDE applications sometimes need to invoke a console emulator, send a "
-"mail or display some text. To do so consistently, these applications always "
-"call the same components. You can choose here which programs these components "
-"are."
+"Here you can change the component program. Components are programs that "
+"handle basic tasks, like the terminal emulator, the text editor and the "
+"email client. Different TDE applications sometimes need to invoke a console "
+"emulator, send a mail or display some text. To do so consistently, these "
+"applications always call the same components. You can choose here which "
+"programs these components are."
msgstr ""
-"Hier kannst Du de Komponenten fastleggen. Komponenten sünd Programmen, de faken "
-"bruukte Opgaven övernehmt, as de Terminalemulator, de Texteditor un dat "
-"Nettpostprogramm. En Reeg TDE-Programmen mööt af un an maal en Terminalemulator "
-"opropen, en Nettbreef sennen oder en beten Text dorstellen. Dormit dat eenfach "
-"blifft, schöölt se jümmers de sülven Programmen bruken. Du kannst hier disse "
-"Komponentprogrammen utsöken."
-
-#. i18n: file componentchooser_ui.ui line 75
-#: rc.cpp:21
+"Hier kannst Du de Komponenten fastleggen. Komponenten sünd Programmen, de "
+"faken bruukte Opgaven övernehmt, as de Terminalemulator, de Texteditor un "
+"dat Nettpostprogramm. En Reeg TDE-Programmen mööt af un an maal en "
+"Terminalemulator opropen, en Nettbreef sennen oder en beten Text dorstellen. "
+"Dormit dat eenfach blifft, schöölt se jümmers de sülven Programmen bruken. "
+"Du kannst hier disse Komponentprogrammen utsöken."
+
+#: componentchooser_ui.ui:75
#, no-c-format
msgid "Component Description"
msgstr "Komponentbeschrieven"
-#. i18n: file componentchooser_ui.ui line 78
-#: rc.cpp:24
+#: componentchooser_ui.ui:78
#, no-c-format
msgid ""
-"Here you can read a small description of the currently selected component. To "
-"change the selected component, click on the list to the left. To change the "
-"component program, please choose it below."
+"Here you can read a small description of the currently selected component. "
+"To change the selected component, click on the list to the left. To change "
+"the component program, please choose it below."
msgstr ""
"Hier kannst Du en korte Beschrieven för de aktuell utsöchte Komponent lesen. "
"Wenn Du en anner Komponent utsöken wullt, klick linkerhand op en Listindrag. "
"Wenn Du dat bruukte Programm ännern wullt, söök dat nerrn ut."
-#. i18n: file componentchooser_ui.ui line 119
-#: rc.cpp:27
+#: componentchooser_ui.ui:119
#, no-c-format
msgid ""
"<qt>\n"
"<p>This list shows the configurable component types. Click the component you "
"want to configure.</p>\n"
"<p>In this dialog you can change TDE default components. Components are "
-"programs that handle basic tasks, like the terminal emulator, the text editor "
-"and the email client. Different TDE applications sometimes need to invoke a "
-"console emulator, send a mail or display some text. To do so consistently, "
-"these applications always call the same components. Here you can select which "
-"programs these components are.</p>\n"
+"programs that handle basic tasks, like the terminal emulator, the text "
+"editor and the email client. Different TDE applications sometimes need to "
+"invoke a console emulator, send a mail or display some text. To do so "
+"consistently, these applications always call the same components. Here you "
+"can select which programs these components are.</p>\n"
"</qt>"
msgstr ""
"<qt>\n"
"<p>Disse List wiest de Komponenten, de instellt warrn köönt. Klick op de "
"Komponent, de Du ännern wullt.</p>\n"
-"<p>Mit dissen Dialoog kannst Du de TDE-Standardkomponenten ännern. Komponenten "
-"sünd Programmen, de faken bruukte Opgaven övernehmt, as de Terminalemulator, "
-"dat Nettpostprogramm un de Texteditor. En Reeg TDE-Programmen mööt af un an "
-"maal en Terminalemulator opropen, en Nettbreef sennen oder en beten Text "
-"dorstellen. Dormit dat eenfach blifft, schöölt se jümmers de sülven Programmen "
-"bruken. Du kannst hier disse Komponentprogrammen utsöken.</p>\n"
+"<p>Mit dissen Dialoog kannst Du de TDE-Standardkomponenten ännern. "
+"Komponenten sünd Programmen, de faken bruukte Opgaven övernehmt, as de "
+"Terminalemulator, dat Nettpostprogramm un de Texteditor. En Reeg TDE-"
+"Programmen mööt af un an maal en Terminalemulator opropen, en Nettbreef "
+"sennen oder en beten Text dorstellen. Dormit dat eenfach blifft, schöölt se "
+"jümmers de sülven Programmen bruken. Du kannst hier disse "
+"Komponentprogrammen utsöken.</p>\n"
"</qt>"
-#. i18n: file emailclientconfig_ui.ui line 83
-#: rc.cpp:33
+#: emailclientconfig_ui.ui:83
#, no-c-format
msgid ""
-"<ul> "
-"<li>%t: Recipient's address</li> "
-"<li>%s: Subject</li> "
-"<li>%c: Carbon Copy (CC)</li> "
-"<li>%b: Blind Carbon Copy (BCC)</li> "
-"<li>%B: Template body text</li> "
-"<li>%A: Attachment </li> </ul>"
+"<ul> <li>%t: Recipient's address</li> <li>%s: Subject</li> <li>%c: Carbon "
+"Copy (CC)</li> <li>%b: Blind Carbon Copy (BCC)</li> <li>%B: Template body "
+"text</li> <li>%A: Attachment </li> </ul>"
msgstr ""
-"<ul> "
-"<li>%t: Adressaat</li> "
-"<li>%s: Bedröppt</li> "
-"<li>%c: Kopie (CC)</li> "
-"<li>%b: Blindkopie (BCC)</li> "
-"<li>%B: Textvörlaag</li> "
-"<li>%A: Bilaag </li> </ul>"
-
-#. i18n: file emailclientconfig_ui.ui line 86
-#: rc.cpp:36
+"<ul> <li>%t: Adressaat</li> <li>%s: Bedröppt</li> <li>%c: Kopie (CC)</li> "
+"<li>%b: Blindkopie (BCC)</li> <li>%B: Textvörlaag</li> <li>%A: Bilaag </li> "
+"</ul>"
+
+#: emailclientconfig_ui.ui:86
#, no-c-format
msgid ""
"Press this button to select your favorite email client. Please note that the "
"file you select has to have the executable attribute set in order to be "
-"accepted."
-"<br> You can also use several placeholders which will be replaced with the "
-"actual values when the email client is called:"
-"<ul> "
-"<li>%t: Recipient's address</li> "
-"<li>%s: Subject</li> "
-"<li>%c: Carbon Copy (CC)</li> "
-"<li>%b: Blind Carbon Copy (BCC)</li> "
-"<li>%B: Template body text</li> "
-"<li>%A: Attachment </li> </ul>"
+"accepted.<br> You can also use several placeholders which will be replaced "
+"with the actual values when the email client is called:<ul> <li>%t: "
+"Recipient's address</li> <li>%s: Subject</li> <li>%c: Carbon Copy (CC)</li> "
+"<li>%b: Blind Carbon Copy (BCC)</li> <li>%B: Template body text</li> <li>%A: "
+"Attachment </li> </ul>"
msgstr ""
"Drück op dissen Knoop, wenn Du Dien vörtrocken Nettpostprogramm fastleggen "
"wullt. Bitte beacht, dat de utsöchte Datei de Utföhrbor-Mark hebben mutt."
"<br> Du kannst en Reeg Platzhollers bruken, för de bi't Opropen vun dat "
-"Nettpostprogramm Weerten inföögt warrt:"
-"<ul> "
-"<li>%t: Adressaat</li> "
-"<li>%s: Bedröppt</li> "
-"<li>%c: Kopie (CC)</li> "
-"<li>%b: Blindkopie (BCC)</li> "
-"<li>%B: Textvörlaag</li> "
-"<li>%A: Bilaag </li> </ul>"
-
-#. i18n: file emailclientconfig_ui.ui line 100
-#: rc.cpp:42
+"Nettpostprogramm Weerten inföögt warrt:<ul> <li>%t: Adressaat</li> <li>%s: "
+"Bedröppt</li> <li>%c: Kopie (CC)</li> <li>%b: Blindkopie (BCC)</li> <li>%B: "
+"Textvörlaag</li> <li>%A: Bilaag </li> </ul>"
+
+#: emailclientconfig_ui.ui:100
#, no-c-format
msgid "Click here to browse for the mail program file."
msgstr ""
"Klick hier, wenn Du in't Dateisysteem na de utföhrbore Datei kieken wullt."
-#. i18n: file emailclientconfig_ui.ui line 113
-#: rc.cpp:45
+#: emailclientconfig_ui.ui:113
#, no-c-format
msgid "&Run in terminal"
msgstr "In en &Terminal starten"
-#. i18n: file emailclientconfig_ui.ui line 116
-#: rc.cpp:48
+#: emailclientconfig_ui.ui:116
#, no-c-format
msgid ""
-"Activate this option if you want the selected email client to be executed in a "
-"terminal (e.g. <em>Konsole</em>)."
+"Activate this option if you want the selected email client to be executed in "
+"a terminal (e.g. <em>Konsole</em>)."
msgstr ""
-"Aktiveer dit, wenn dat utsöchte Nettpostprogramm op en Terminal (t.B. <em>"
-"Konsole</em>) utföhrt warrn schall."
+"Aktiveer dit, wenn dat utsöchte Nettpostprogramm op en Terminal (t.B. "
+"<em>Konsole</em>) utföhrt warrn schall."
-#. i18n: file emailclientconfig_ui.ui line 141
-#: rc.cpp:51
+#: emailclientconfig_ui.ui:141
#, no-c-format
msgid "&Use KMail as preferred email client"
msgstr "KMail as vörtrocken Nettpostprogramm br&uken"
-#. i18n: file emailclientconfig_ui.ui line 144
-#: rc.cpp:54
+#: emailclientconfig_ui.ui:144
#, no-c-format
msgid "Kmail is the standard Mail program for the TDE desktop."
msgstr "KMail is dat Standard-Nettpostprogramm vun TDE."
-#. i18n: file emailclientconfig_ui.ui line 152
-#: rc.cpp:57
+#: emailclientconfig_ui.ui:152
#, no-c-format
msgid "Use a different &email client:"
msgstr "En anner N&ettpostprogramm bruken:"
-#. i18n: file emailclientconfig_ui.ui line 155
-#: rc.cpp:60
+#: emailclientconfig_ui.ui:155
#, no-c-format
msgid "Select this option if you want to use any other mail program."
msgstr "Aktiveer dit, wenn Du jichtenseen anner Nettpostprogramm bruken wullt."
-#. i18n: file terminalemulatorconfig_ui.ui line 72
-#: rc.cpp:63
+#: terminalemulatorconfig_ui.ui:72
#, no-c-format
msgid "Use a different &terminal program:"
msgstr "En anner &Terminalprogramm bruken:"
-#. i18n: file terminalemulatorconfig_ui.ui line 97
-#: rc.cpp:66
+#: terminalemulatorconfig_ui.ui:97
#, no-c-format
msgid "&Use Konsole as terminal application"
msgstr "Konsole as vörtrocken Terminalprogramm br&uken"
-#. i18n: file terminalemulatorconfig_ui.ui line 130
-#: rc.cpp:69
+#: terminalemulatorconfig_ui.ui:130
#, no-c-format
msgid ""
-"Press this button to select your favorite terminal client. Please note that the "
-"file you select has to have the executable attribute set in order to be "
-"accepted."
-"<br> Also note that some programs that utilize Terminal Emulator will not work "
-"if you add command line arguments (Example: konsole -ls)."
+"Press this button to select your favorite terminal client. Please note that "
+"the file you select has to have the executable attribute set in order to be "
+"accepted.<br> Also note that some programs that utilize Terminal Emulator "
+"will not work if you add command line arguments (Example: konsole -ls)."
msgstr ""
"Drück op dissen Knoop, wenn Du Dien vörtrockenTerminalprogramm fastleggen "
"wullt. Bitte beacht, dat de utsöchte Datei de Utföhrbor-Mark hebben mutt."
"<br> Beacht ok, dat en poor Programmen, de en Terminalemulator bruukt, nich "
"funkscheneert, wenn Du Befehlsreegoptschonen angiffst (t.B. \"konsole -ls\")."
-#. i18n: file terminalemulatorconfig_ui.ui line 152
-#: rc.cpp:75
+#: terminalemulatorconfig_ui.ui:152
#, no-c-format
msgid "Click here to browse for terminal program."
msgstr ""