summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-nds/messages/tdebase/klipper.po
blob: 67a292695f6058046a0ba037b7b3a072dd2fa0f5 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
# translation of klipper.po to
# translation of klipper.po to Low Saxon
# Copyright (C) 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
#
# Heiko Evermann <heiko@evermann.de>, 2004.
# Volker Jockheck <volkae@gmx.net>, 2004.
# Soenke Dibbern <s_dibbern@web.de>, 2004.
# Sönke Dibbern <s_dibbern@web.de>, 2005, 2006.
# SD <s_dibbern@web.de>, 2005.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: klipper\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-17 10:33+0200\n"
"Last-Translator: Sönke Dibbern <s_dibbern@web.de>\n"
"Language-Team: Low Saxon <kde-i18n-nds@kde.org>\n"
"Language: nds\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"

#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Sönke Dibbern"

#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "s_dibbern@web.de"

#: configdialog.cpp:49
msgid "&General"
msgstr "&Allgemeen"

#: configdialog.cpp:52
msgid "Ac&tions"
msgstr "A&kschonen"

#: configdialog.cpp:55
msgid "Global &Shortcuts"
msgstr "Globaal T&astkombinatschonen"

#: configdialog.cpp:99
msgid "&Popup menu at mouse-cursor position"
msgstr "Menü an Muuspositschoon o&pmaken"

#: configdialog.cpp:101
msgid "Save clipboard contents on e&xit"
msgstr "Inholt vun de Twischenaflaag bi't Beennen se&kern"

#: configdialog.cpp:103
msgid "Remove whitespace when executing actions"
msgstr "Freetekens wegmaken, wenn Akschonen utföhrt warrt"

#: configdialog.cpp:105
msgid ""
"Sometimes, the selected text has some whitespace at the end, which, if "
"loaded as URL in a browser would cause an error. Enabling this option "
"removes any whitespace at the beginning or end of the selected string (the "
"original clipboard contents will not be modified)."
msgstr ""
"Mennigmaal hett markeert Text Freetekens an't Enn. Dat kann to Fehlers "
"föhren, wenn de Text as URL in'n Nettkieker inföögt warrt. Wenn disse "
"Optschoon aktiveert is, warrt all Freetekens vörn un achtern vun den "
"markeerten Text wegmaakt. De Inholt vun de Twischenaflaag warrt dor nich bi "
"ännert."

#: configdialog.cpp:107
msgid "&Replay actions on an item selected from history"
msgstr "Akschonen för en Indrag ut de Vörgeschicht nochmaal utföh&ren"

#: configdialog.cpp:110
msgid "Pre&vent empty clipboard"
msgstr "Leddige Twischenaflaag ü&mgahn"

#: configdialog.cpp:112
msgid ""
"Selecting this option has the effect, that the clipboard can never be "
"emptied. E.g. when an application exits, the clipboard would usually be "
"emptied."
msgstr ""
"Wenn disse Optschoon aktiveert is, warrt de Twischenaflaag nich leddig "
"maakt. Normalerwies warrt se t.B. leddig maakt, wenn en Programm beendt "
"warrt."

#: configdialog.cpp:117
msgid "&Ignore selection"
msgstr "Markeren ö&vergahn"

#: configdialog.cpp:119
msgid ""
"This option prevents the selection being recorded in the clipboard history. "
"Only explicit clipboard changes are recorded."
msgstr ""
"Disse Optschoon verhöödt, dat de Markeren in de Twischenaflaag-Vörgeschicht "
"opnahmen warrt. Bloots direkte Ännern warrt opnahmen."

#: configdialog.cpp:123
msgid "Clipboard/Selection Behavior"
msgstr "Twischenaflaag / Markeren-Bedregen"

#: configdialog.cpp:127
msgid ""
"<qt>There are two different clipboard buffers available:"
"<br><br><b>Clipboard</b> is filled by selecting something and pressing Ctrl"
"+C, or by clicking \"Copy\" in a toolbar or menubar.<br><br><b>Selection</b> "
"is available immediately after selecting some text. The only way to access "
"the selection is to press the middle mouse button.<br><br>You can configure "
"the relationship between Clipboard and Selection.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Dat gifft twee verscheden Twischenaflaag-Puffers: <br><br>De "
"<b>Twischenaflaag</b> warrt füllt, wenn wat markeert un denn Strg+C drückt "
"oder op \"Koperen\" in en Warktüüch- oder Menübalken klickt warrt.<br><br>En "
"<b>Markeren</b> is direktemang verföögbor, na dat Text markeert worrn is. Se "
"kann bloots dör Drücken vun den Middel-Muusknoop inföögt warrn.<br><br>Du "
"kannst den Tosamenhang vun Twischenaflaag un Markeren fastleggen.</qt>"

#: configdialog.cpp:138
msgid "Sy&nchronize contents of the clipboard and the selection"
msgstr "I&nholt vun Twischenaflaag un Markeren synkroniseren"

#: configdialog.cpp:141
#, fuzzy
msgid "Selecting this option synchronizes these two buffers."
msgstr ""
"Disse Optschoon synkroniseert disse twee Puffers, so dat se as in TDE 1.x un "
"2.x arbeidt."

#: configdialog.cpp:144
msgid "Separate clipboard and selection"
msgstr "Twischenaflaag un Markeren scheden"

#: configdialog.cpp:147
msgid ""
"Using this option will only set the selection when highlighting something "
"and the clipboard when choosing e.g. \"Copy\" in a menubar."
msgstr ""
"Wenn disse Optschoon aktiveert is, warrt de Markeren-Puffer bloots füllt, "
"wenn wat markeert warrt, un de Twischenaflaag bloots, wenn t.B. op \"Koperen"
"\" in en Warktüüchbalken klickt warrt."

#: configdialog.cpp:154
msgid "Tim&eout for action popups:"
msgstr "Ti&etgrenz för't Akschonen-Menü:"

#: configdialog.cpp:156
msgid " sec"
msgstr " s"

#: configdialog.cpp:157
msgid "A value of 0 disables the timeout"
msgstr "Mit 0 as Weert gellt keen Tietgrenz"

#: configdialog.cpp:160
msgid "C&lipboard history size:"
msgstr "Grött för de Vörgeschicht vun de Twischenaf&laag:"

#: configdialog.cpp:182
msgid ""
"_n:  entry\n"
" entries"
msgstr ""
"  Indrag\n"
" Indrääg"

#: configdialog.cpp:228
msgid "Action &list (right click to add/remove commands):"
msgstr "Akschonen&list (Rechtsklick för't Tofögen / Wegdoon vun Befehlen):"

#: configdialog.cpp:232
msgid ""
"Regular Expression (see https://trinitydesktop.org/docs/qt3/qregexp."
"html#details)"
msgstr ""
"Reguleer Utdruck (kiek op https://trinitydesktop.org/docs/qt3/qregexp."
"html#details)"

#: configdialog.cpp:233
msgid "Description"
msgstr "Beschrieven"

#: configdialog.cpp:285
msgid "&Use graphical editor for editing regular expressions"
msgstr "Graafschen Editor för't Bewerken vun regulere Utdrück br&uken"

#: configdialog.cpp:294
msgid "&Add Action"
msgstr "Akschoon &tofögen"

#: configdialog.cpp:297
msgid "&Delete Action"
msgstr "Akschoon &wegdoon"

#: configdialog.cpp:300
#, c-format
msgid ""
"Click on a highlighted item's column to change it. \"%s\" in a command will "
"be replaced with the clipboard contents."
msgstr ""
"Klick op den Striep vun en markeerten Indrag, wenn Du dat ännern wullt. "
"Ansteed vun \"%s\" warrt de Inholt vun de Twischenaflaag in den Befehl "
"insett."

#: configdialog.cpp:306
msgid "Advanced..."
msgstr "Verwiedert..."

#: configdialog.cpp:331
msgid "Add Command"
msgstr "Befehl tofögen"

#: configdialog.cpp:332
msgid "Remove Command"
msgstr "Befehl wegdoon"

#: configdialog.cpp:342
msgid "Click here to set the command to be executed"
msgstr "Klick hier, wenn Du den utföhrten Befehl fastleggen wullt"

#: configdialog.cpp:343
msgid "<new command>"
msgstr "<Nieg Befehl>"

#: configdialog.cpp:365
msgid "Click here to set the regexp"
msgstr "Klick hier, wenn Du den reguleren Utdruck fastleggen wullt"

#: configdialog.cpp:366
msgid "<new action>"
msgstr "<Nieg Akschoon>"

#: configdialog.cpp:406
msgid "Advanced Settings"
msgstr "Verwiedert Instellen"

#: configdialog.cpp:423
msgid "D&isable Actions for Windows of Type WM_CLASS"
msgstr "Akschonen för Finstern vun den Typ WM_CLASS ver&höden"

#: configdialog.cpp:426
msgid ""
"<qt>This lets you specify windows in which Klipper should not invoke "
"\"actions\". Use<br><br><center><b>xprop | grep WM_CLASS</b></center><br>in "
"a terminal to find out the WM_CLASS of a window. Next, click on the window "
"you want to examine. The first string it outputs after the equal sign is the "
"one you need to enter here.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Mit disse Optschoon kannst du Finstern angeven, binnen de Klipper keen "
"\"Akschonen\" opropen schall. In en Konsool kannst "
"Du<br><br><center><b>xprop | grep WM_CLASS</b></center> bruken, wenn Du de "
"WM_CLASS vun en Finster rutfinnen wullt. Achteran klick op dat Finster, dat "
"Du ünnersöken wullt. De eerste Tekenkeed achter dat Liekteken is de, de Du "
"hier angeven muttst.</qt>"

#: klipperbindings.cpp:29
msgid "Clipboard"
msgstr "Twischenaflaag"

#: klipperbindings.cpp:31
msgid "Show Klipper Popup-Menu"
msgstr "Klipper-Opdukmenü wiesen"

#: klipperbindings.cpp:32
msgid "Manually Invoke Action on Current Clipboard"
msgstr "Akschoon för de aktuelle Twischenaflaag vun Hand opropen"

#: klipperbindings.cpp:33
msgid "Enable/Disable Clipboard Actions"
msgstr "Twischenaflaag-Akschonen tolaten/utmaken"

#: klipperpopup.cpp:99
msgid "<empty clipboard>"
msgstr "<Leddig Twüschenaflaag>"

#: klipperpopup.cpp:100
msgid "<no matches>"
msgstr "<keen Övereenstimmen>"

#: klipperpopup.cpp:147
msgid "Klipper - Clipboard Tool"
msgstr "Klipper - Twischenaflaagwarktüüch"

#: popupproxy.cpp:154
msgid "&More"
msgstr "&Mehr"

#: toplevel.cpp:159
msgid "C&lear Clipboard History"
msgstr "Twischenaflaag-Vörgeschicht &leddig maken"

#: toplevel.cpp:168
msgid "&Configure Klipper..."
msgstr "Klipper &instellen..."

#: toplevel.cpp:232
msgid "Klipper - clipboard tool"
msgstr "Klipper - Twischenaflaagwarktüüch"

#: toplevel.cpp:543
msgid ""
"You can enable URL actions later by right-clicking on the Klipper icon and "
"selecting 'Enable Actions'"
msgstr ""
"Du kannst URL-Akschonen ok later noch tolaten, wenn Du op dat Klipper-"
"Lüttbild rechtsklickst un \"Akschonen tolaten\" utsöchst"

#: toplevel.cpp:610
msgid ""
"Should Klipper start automatically\n"
"when you login?"
msgstr ""
"Schall Klipper automaatsch starten,\n"
"wenn Du di anmeldst ?"

#: toplevel.cpp:610
msgid "Automatically Start Klipper?"
msgstr "Klipper automaatsch starten?"

#: toplevel.cpp:610
msgid "Start"
msgstr "Starten"

#: toplevel.cpp:610
msgid "Do Not Start"
msgstr "Nich starten"

#: toplevel.cpp:665
msgid "Enable &Actions"
msgstr "&Akschonen tolaten"

#: toplevel.cpp:669
msgid "&Actions Enabled"
msgstr "&Akschonen sünd tolaten"

#: toplevel.cpp:1104
msgid "TDE cut & paste history utility"
msgstr "TDE-Vörgeschichtwarktüüch för't Knippen & Infögen"

#: toplevel.cpp:1108
msgid "Klipper"
msgstr "Klipper"

#: toplevel.cpp:1115
msgid "Author"
msgstr "Autor"

#: toplevel.cpp:1119
msgid "Original Author"
msgstr "Orginaalautor"

#: toplevel.cpp:1123
msgid "Contributor"
msgstr "Bidreger"

#: toplevel.cpp:1127
msgid "Bugfixes and optimizations"
msgstr "Kode richten un verbetern"

#: toplevel.cpp:1131
msgid "Maintainer"
msgstr "Pleger"

#: urlgrabber.cpp:174
msgid " - Actions For: "
msgstr " - Akschonen för: "

#: urlgrabber.cpp:196
msgid "Disable This Popup"
msgstr "Dit Popup utmaken"

#: urlgrabber.cpp:200
msgid "&Edit Contents..."
msgstr "Inholden b&ewerken..."

#: urlgrabber.cpp:271
msgid "Edit Contents"
msgstr "Inholden bewerken"

#, fuzzy
#~ msgid "Configure"
#~ msgstr "Klipper &instellen..."