summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/docs/tdelibs/kspell/index.docbook
blob: 81ef785cd33335e75e3ace0405bd00cede9f3d61 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN" "dtd/kdex.dtd" [
  <!ENTITY kappname "&kspell;">
  <!ENTITY % Slovak "INCLUDE" 
> <!-- change language only here -->
  <!ENTITY % addindex "IGNORE">
]>

<book lang="&language;">

<bookinfo>
<title
>Manuál pre &kspell;</title>
<authorgroup>
<author
> <firstname
>David</firstname
> <surname
>Sweet</surname
> <affiliation
> <address
><email
>dsweet@chaos.umd.edu</email
></address
> </affiliation
> </author>

<othercredit role="translator"
><firstname
>Stanislav</firstname
> <surname
>Višňovský</surname
> <affiliation
> <address
><email
>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email
></address
> </affiliation
><contrib
>Preklad</contrib
></othercredit>

</authorgroup>
<date
>2002-02-24</date>
<releaseinfo
>1.00.00</releaseinfo>
<abstract>
<para
>&kspell; je kontrola pravopisu používaná v aplikáciách KDE ako je &kate;, &kmail; a &kword;. Je to grafické rozhranie pre <application
>International ISpell</application
> a <application
>ASpell</application
>.</para>
</abstract>
<keywordset>
<keyword
>kontrola</keyword>
<keyword
>pravopisu</keyword>
<keyword
>kspell</keyword>
<keyword
>ispell</keyword>
<keyword
>aspell</keyword>
<keyword
>kontrola</keyword>
<keyword
>pravopis</keyword>
<keyword
>KDE</keyword>
</keywordset>
</bookinfo>

<chapter id="misspelled-word-dialog">
<title
>Dialóg pre chybné slovo</title>

<!-- This one might need a paragraph of its own) -->
<para
>(Ak nemáte nainštalovaný <application
>ISpell</application
>, môžete ho získať z <ulink url="http://fmg-www.cs.ucla.edu/geoff/ispell.html"
>domovskej stránky International ISpell</ulink
>. ASpell je dostupný na <ulink url="http://aspell.sourceforge.net/"
>domovskej stránke ASpell</ulink
>.) </para>

<sect1 id="general-use">
<title
>Všeobecné použitie</title>

<para
><anchor id="spelldlg"/> Horné pole v dialógu zobrazuje pravdepodobne chybné slovo, ktoré sa našlo v dokumente. &kspell; sa pokúsi nájsť vhodné náhradné slovo. Je možné, že sa ich nájde viac ako jedno. Najlepší návrh je uvedený v poli <guilabel
>Náhrada:</guilabel
>. Tento návrh môžete prijať pomocou <guibutton
>Nahradiť</guibutton
>. Môžete si slovo vybrať aj zo zoznamu <guilabel
>Návrhy</guilabel
> a potom kliknúť na <guibutton
>Nahradiť</guibutton
>.</para>

<para
>Pre nechanie textu bez zmeny, použite <guilabel
>Ignorovať</guilabel
>.</para>

<para
>Tlačidlom <guibutton
>Stop</guibutton
> zastavíte kontrolu a už urobené zmeny potvrdíte.</para>

<para
>Pre zastavenie kontroly a zrušenie zmien stlačte <guibutton
>Zrušiť</guibutton
>.</para>

<para
>Kliknutím na <guibutton
>Nahradiť všetky</guibutton
> najprv urobí to, čo <guibutton
>Nahradiť</guibutton
>, ale zároveň už bude automaticky toto chybné slovo nahradovať vybraným správnym slovom v prípade, že ho znovu v dokumente nájde.</para>

<para
>Tlačidlo <guibutton
>Ignorovať všetky</guibutton
> bude ignorovať toto slovo a aj všetky jeho výskyty v budúcnosti.</para>

<para
>Kliknutím na <guibutton
>Pridať</guibutton
> chybné slovo pridáte do vášho osobného slovníka (je iný než systémový, takže tieto zmeny ostatní používatelia neuvidia).</para>
</sect1>
</chapter>

<chapter id="configuration-dialog">
<title
>Dialóg nastavenia </title>
<anchor id="configuration"/>

<sect1 id="dictionaries">
<title
>Slovníky</title>

<para
>Pre kontrolu pravopisu si môžete vybrať slovník zo zoznamu nainštalovaných jazykov.</para>
</sect1>

<sect1 id="encodings">
<title
>Kódovanie</title>

<para
>Najčastejšie používané kódovania znakov sú: <variablelist
> <varlistentry
> <term
>US-ASCII</term
> <listitem
> <para
>Toto je znaková sada používaná pre anglický text.</para
> </listitem
> </varlistentry
> <varlistentry
> <term
>ISO-8859-1</term
> <listitem
> <para
>Táto sa používa pre západoeurópske jazyky.</para
> </listitem
> </varlistentry
> <varlistentry
> <term
>UTF-8</term
> <listitem
> <para
>Toto je kódovanie Unicode, ktoré je možné použiť pre skoro každý jazyk, ak váš systém obsahuje nutné písma.</para
> </listitem
> </varlistentry
> </variablelist
> </para>

<para
>Mali by ste vybrať také, ktoré odpovedá používanej znakovej sade. V niektorých prípadoch slovníky podporujú viac kódovaní. Napríklad slovník môže akceptovať znaky s dĺžňami a mäkčeňmi pri použití <guilabel
>ISO-8859-2</guilabel
> ale aj emailový štýl znakov (napríklad <literal
>'a</literal
> pre <literal
>á</literal
>) pri použití <guilabel
>US-ASCII</guilabel
>. Prosím, prečítajte si informácie o distribúcii vášho slovníka.</para>
</sect1>

<sect1 id="spell-checking-client">
<title
>Klient kontroly pravopisu</title>

<para
>Môžete si vybrať, či sa má použiť <application
>ISpell</application
> alebo <application
>ASpell</application
> ako klient pre kontrolu pomocou &kspell;. <application
>ISpell</application
> je rozšírenejší a má lepšiu medzinárodnú podporu, ale <application
>ASpell</application
> získava na popularite, pretože vraj poskytuje lepšie návrhy pri náhrade.</para>
</sect1>

<sect1 id="other">
<title
>Iné</title>

<para
>Doporučuje sa, že by ste nemali meniť prvé dve možnosti ak ste si neprečítali manuálovú stránku <application
>ISpell</application
>.</para>
</sect1>
</chapter>

<chapter id="contact-information">
<title
>Kontaktné informácie</title>

<para
>Dalši informácie o &kspell; nájdete na <ulink url="http://www.chaos.umd.edu/~dsweet/KDE/KSpell"
>domovskej stránke &kspell;</ulink
>. Nájdete tam hlavne informácie o programoní pomocou C++ triedy &kspell;.</para>

<para
>Autorovi/správcovi môžete poslať prípadné otázky a komentáre na adresu <email
>dsweet@kde.org</email
>.</para>

<para
>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email
>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email
></para>

</chapter>
&documentation.index; 
</book>
<!--
Local Variables:
mode: sgml
sgml-omittag: nil
sgml-shorttag: t
sgml-general-insert-case: lower
End:
-->