summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmcolors.po
blob: e660a82caea64eb03cce27ededc3aa1df49b6176 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
# translation of kcmcolors.po to Slovak
# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
#
# Marián Čavojský <cavojsky@soria-grey.sk>, 2000.
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2001-2002.
# Stanislav Visnovsky <stano@ms.mff.cuni.cz>, 2002.
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>, 2003, 2004.
# Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kcmcolors\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 18:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-29 18:37+0200\n"
"Last-Translator: Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>\n"
"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Richard Frič"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "Richard.Fric@kdemail.net"

#: colorscm.cpp:100
#, fuzzy
msgid ""
"<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for "
"the Trinity desktop. The different elements of the desktop, such as title "
"bars, menu text, etc., are called \"widgets\". You can choose the widget "
"whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking "
"on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings "
"as complete color schemes, which can also be modified or deleted. TDE comes "
"with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All "
"TDE applications will obey the selected color scheme. Non-TDE applications "
"may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled."
msgstr ""
"<h1>Farby</h1> Tento modul vám umožňuje vybrať si farebnú schému pre "
"pracovné plochyTDE. Rozdielne časti plochy, ako sú titulok okna, text menu, "
"atď., sa označujú ako \"prvky\". Prvky, ktorým chcete zmeniť farbu, môžete "
"vybrať zo zoznamu, alebo kliknutím na grafickú reprezentáciu pracovnej "
"plochy.<p> Nastavenia farieb si môžete si uložiť ako kompletnú farebnú "
"schému, ktorú je možné aj upravovať alebo zmazať. TDE obsahuje už niekoľko "
"predvytvorených farebných schém, ktoré môžu tvoriť základ vašich vlastných."
"<p> Všetky TDE aplikácie sa budú správať podľa vybranej farebnej schémy. Non-"
"TDE aplikácie môžu tiež reagovať na niektoré alebo na všetky farebné "
"nastavenia, ak je táto možnosť povolená."

#: colorscm.cpp:133
msgid ""
"This is a preview of the color settings which will be applied if you click "
"\"Apply\" or \"OK\". You can click on different parts of this preview image. "
"The widget name in the \"Widget color\" box will change to reflect the part "
"of the preview image you clicked."
msgstr ""
"Toto je predbežné zobrazenie nastavenia farieb, ktoré sa aplikuje ak "
"kliknete na \"Aplikovať\" alebo \"OK\". Môžete kliknúť do rôznych častí "
"tohoto predbežného obrázku. Meno prvku v položke \"Farba prvku\" bude "
"zmenený podľa toho kam do obrázku kliknete."

#: colorscm.cpp:145
msgid "Color Scheme"
msgstr "Farebná schéma"

#: colorscm.cpp:154
msgid ""
"This is a list of predefined color schemes, including any that you may have "
"created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the "
"list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> "
"Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the "
"current scheme, those changes will be lost if you select another color "
"scheme."
msgstr ""
"Toto je zoznam preddefinovaných farebných schém, zahŕňajúci všetky, ktoré "
"máte vytvorené. Môžete si predbežne zobraziť existujúcu farebnú schému, "
"vybraním zo zoznamu. Aktuálna schéma bude nahradená označenou.<p> "
"Upozornenie: Ak ste nedali aplikovať niektoré zmeny, ktoré ste vykonali  v "
"aktuálnej schéme, tieto zmeny sa stratia, keď vyberiete inú farebnú schému."

#: colorscm.cpp:162
msgid "&Save Scheme..."
msgstr "&Uložiť schému..."

#: colorscm.cpp:165
msgid ""
"Press this button if you want to save the current color settings as a color "
"scheme. You will be prompted for a name."
msgstr ""
"Stlačte toto tlačidlo ak chcete uložiť aktuálnu farebnú schému ako novú "
"farebnú schému. Bude od vás požadované meno."

#: colorscm.cpp:169
msgid "R&emove Scheme"
msgstr "Od&strániť schému"

#: colorscm.cpp:173
msgid ""
"Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button "
"is disabled if you do not have permission to delete the color scheme."
msgstr ""
"Stlačte toto tlačidlo k odstráneniu farebnej schémy. Poznámka.: Toto "
"tlačidlo nie je prístupné, ak nemáte práva ku odstráneniu tejto farebnej "
"schémy."

#: colorscm.cpp:177
msgid "I&mport Scheme..."
msgstr "&Importovať schému..."

#: colorscm.cpp:180
msgid ""
"Press this button to import a new color scheme. Note that the color scheme "
"will only be available for the current user."
msgstr ""
"Stlačte toto tlačidlo pre import novej farebnej schémy. Uvedomte si, že táto "
"schéma bude dostupná iba pre vás ako aktuálneho užívateľa."

#: colorscm.cpp:188
msgid "&Widget Color"
msgstr "Farba pr&vku"

#: colorscm.cpp:199
msgid "Inactive Title Bar"
msgstr "Neaktívny titulok okna"

#: colorscm.cpp:200
msgid "Inactive Title Text"
msgstr "Text neaktívneho titulku"

#: colorscm.cpp:201
msgid "Inactive Title Blend"
msgstr "Miešanie neaktívneho titulku"

#: colorscm.cpp:202
msgid "Active Title Bar"
msgstr "Aktívny titulok okna"

#: colorscm.cpp:203
msgid "Active Title Text"
msgstr "Text aktívneho titulku"

#: colorscm.cpp:204
msgid "Active Title Blend"
msgstr "Miešanie aktívneho titulku"

#: colorscm.cpp:205
msgid "Window Background"
msgstr "Pozadie okna"

#: colorscm.cpp:206
msgid "Window Text"
msgstr "Text okna"

#: colorscm.cpp:207
msgid "Selected Background"
msgstr "Pozadie vybraného"

#: colorscm.cpp:208
msgid "Selected Text"
msgstr "Vybraný text"

#: colorscm.cpp:209
msgid "Standard Background"
msgstr "Štandardné pozadie"

#: colorscm.cpp:210
msgid "Standard Text"
msgstr "Štandardný text"

#: colorscm.cpp:211
msgid "Button Background"
msgstr "Pozadie tlačidla"

#: colorscm.cpp:212
msgid "Button Text"
msgstr "Text tlačidla"

#: colorscm.cpp:213
msgid "Active Title Button"
msgstr "Titulok aktívneho tlačidla"

#: colorscm.cpp:214
msgid "Inactive Title Button"
msgstr "Titulok neaktívneho tlačidla"

#: colorscm.cpp:215
msgid "Active Window Frame"
msgstr "Rám aktívneho okna"

#: colorscm.cpp:216
msgid "Active Window Handle"
msgstr "Ovládanie aktívneho okna"

#: colorscm.cpp:217
msgid "Inactive Window Frame"
msgstr "Rám neaktívneho okna"

#: colorscm.cpp:218
msgid "Inactive Window Handle"
msgstr "Ovládanie neaktívneho okna"

#: colorscm.cpp:219
msgid "Link"
msgstr "Linka"

#: colorscm.cpp:220
msgid "Followed Link"
msgstr "Navštívený odkaz"

#: colorscm.cpp:221
msgid "Alternate Background in Lists"
msgstr "Zmeniť pozadie v zoznamoch"

#: colorscm.cpp:227
msgid ""
"Click here to select an element of the TDE desktop whose color you want to "
"change. You may either choose the \"widget\" here, or click on the "
"corresponding part of the preview image above."
msgstr ""
"Kliknite sem, aby ste si vybrali element TDE desktopu, ktorému chcete zmeniť "
"farbu. Môžete si tiež vybrať \"prvok\" tu, alebo kliknúť na odpovedajúcu "
"časť na hornom obrázku."

#: colorscm.cpp:238
msgid ""
"Click here to bring up a dialog box where you can choose a color for the "
"\"widget\" selected in the above list."
msgstr ""
"Kliknite sem aby ste vyvolali dialógové okno, v ktorom si môžete vybrať "
"farbu pre \"prvok\" vyznačený v hornom zozname."

#: colorscm.cpp:242
msgid "Shade sorted column in lists"
msgstr "Tieňovať triedené stĺpce v zozname"

#: colorscm.cpp:247
msgid ""
"Check this box to show the sorted column in a list with a shaded background"
msgstr "Táto voľba zobrazí triedené stĺpce v zozname s tieňovaným pozadím"

#: colorscm.cpp:249
msgid "Con&trast"
msgstr "Kon&trast"

#: colorscm.cpp:262
msgid ""
"Use this slider to change the contrast level of the current color scheme. "
"Contrast does not affect all of the colors, only the edges of 3D objects."
msgstr ""
"Použitím tohoto jazdca meníte úroveň kontrastu aktuálne farebnej schémy. "
"Kontrast nemá vplyv na všetky farby, iba na hrany 3D objektov."

#: colorscm.cpp:266
msgid ""
"_: Low Contrast\n"
"Low"
msgstr "Nízky"

#: colorscm.cpp:270
msgid ""
"_: High Contrast\n"
"High"
msgstr "Vysoký"

#: colorscm.cpp:273
msgid "Apply colors to &non-TDE applications"
msgstr "Použiť farby pre &nie-TDE aplikácie."

#: colorscm.cpp:277
msgid ""
"Check this box to apply the current color scheme to non-TDE applications."
msgstr "Táto voľba aplikuje aktuálnu farebnú schému pre non-TDE aplikácie."

#: colorscm.cpp:282
msgid "Colors"
msgstr "Farby"

#: colorscm.cpp:284
msgid "(c) 1997-2005 Colors Developers"
msgstr "(c) 1997-2005 Vývojári modulu farieb"

#: colorscm.cpp:490
msgid ""
"This color scheme could not be removed.\n"
"Perhaps you do not have permission to alter the filesystem where the color "
"scheme is stored."
msgstr ""
"Táto farebná schéma nemôže byť odstránená.\n"
"Možno nemáte práva na zmenu súboru, do ktorého systém ukladá schémy farieb."

#: colorscm.cpp:523 colorscm.cpp:543
msgid "Save Color Scheme"
msgstr "Uložiť farebnú schému"

#: colorscm.cpp:524
msgid "Enter a name for the color scheme:"
msgstr "Zadajte meno pre schému:"

#: colorscm.cpp:541
msgid ""
"A color scheme with the name '%1' already exists.\n"
"Do you want to overwrite it?\n"
msgstr ""
"Farebná schéme '%1' už existuje.\n"
"Chcete ju prepísať?\n"

#: colorscm.cpp:544
msgid "Overwrite"
msgstr "Prepísať"

#: colorscm.cpp:592
msgid "Import failed."
msgstr "Import zlyhal."

#: colorscm.cpp:600
msgid "Untitled Theme"
msgstr "Nepomenovaná téma"

#: colorscm.cpp:858
msgid "Current Scheme"
msgstr "Aktuálna schéma"

#: colorscm.cpp:859
msgid "TDE Default"
msgstr "TDE štandard"

#: widgetcanvas.cpp:368 widgetcanvas.cpp:369
msgid "Inactive window"
msgstr "Neaktívne okno"

#: widgetcanvas.cpp:412 widgetcanvas.cpp:413
msgid "Active window"
msgstr "Aktívne okno"

#: widgetcanvas.cpp:474 widgetcanvas.cpp:475
msgid "Standard text"
msgstr "Štandardný text"

#: widgetcanvas.cpp:482 widgetcanvas.cpp:491
msgid "Selected text"
msgstr "Vybraný text"

#: widgetcanvas.cpp:500 widgetcanvas.cpp:501
msgid "link"
msgstr "linka"

#: widgetcanvas.cpp:510 widgetcanvas.cpp:511
msgid "followed link"
msgstr "navštívený odkaz"

#: widgetcanvas.cpp:520 widgetcanvas.cpp:535
msgid "Push Button"
msgstr "Tlačidlo"

#: widgetcanvas.cpp:547 widgetcanvas.cpp:564
msgid "New"
msgstr "Nový"

#: widgetcanvas.cpp:553 widgetcanvas.cpp:565
msgid ""
"_: Menu item\n"
"Open"
msgstr "Otvoriť"

#: widgetcanvas.cpp:559 widgetcanvas.cpp:566
msgid ""
"_: Menu item\n"
"Save"
msgstr "Uložiť"